Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Agenia Naional de
Administrare Fiscal
Direcia General Regional a
Finanelor Publice - Timi oara
Administraia judeean a finanelor publice
Ctre:.............
Hunedoara
Activitatea de Colectare

B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.30,


Loc. Deva, jud. Hunedoara
Tel : 0254/216141
0254/215944
Fax : 0254/232797
E-mail : Relatii.Publice.HD@mfinante.ro

ANUN PRIVIND VNZAREA


DE BUNURI IMOBILE
n temeiul art.250 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
se face cunoscut ca in ziua de 24 luna februarie, anul 2016, ora 11.00, Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara, organizeaza la sediul sau din localitatea
Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.30, cam. 112, licitatie publica ( licitatia II ) pentru
vanzarea urmatoarelor bunurilor imobile, proprietate a debitorului SC CASA DE
COMENZI HUMITA SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Uroi, nr.97, jud. Hunedoara,
cod de identificare fiscala 16496831:
Teren extravilan arabil, in suprafata de 969mp, situat in loc.Uroi, nr cadastral
840, numarul topographic 1108/25, detinut in baza CF nr.65218, Simeria.
Pretul de pornire a licitatiei este de 6.362 lei (exclusiv TVA).
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre
aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de
vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare:
oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare,
reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a
Trezoreriei Statului ( Trezoreria mun. Deva cont RO47TREZ3665067XXX009166, CUI
4374407); declaratie pe proprie raspundere ca nu este persoana interpusa a debitorului,
imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de
nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii
fiscali ca nu au obligatii fiscale restante (buget general consolidat, buget local), urmand sa
se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta,
in conformitate cu prevederile art.260-261 din Legea nr.207/2015.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.207/2015, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul
0254215944.