Sunteți pe pagina 1din 6

ORGANIZAIA: S.C. LEBOSOL ROMANIA S.R.L.

FISA DE POST
GESTIONAR DEPOZIT

DENUMIREA POSTULUI: GESTIONAR


RELATII IERARHICE: este subordonat Managerului Administrativ
RELATII DE COLABORARE: cu gestionarii/operatorii de transport
RELATII DE REPREZENTARE: Reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in
legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari.
SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a raspunde de gestiunea fizica a
stocului de marfa.
ACTIVITATI PRINCIPALE:

1. ASIGURA GESTIUNEA FIZICA A STOCULUI DE MARFA


2. INTRODUCE MARFA IN STOC IN BAZA DOCUMENTELOR DE INTRARE
3. ASIGURA MISCAREA STOCURILOR
4. EXPEDIAZA MARFA CATRE CLIENTI
ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente):
1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa

Opereaza in stoc miscarile de marfa

Pastreaza documentele justificative legate de stocuri

Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa

Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei

Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic

Ofera informatii despre stocuri

Respecta legislatia de gestiune a stocurilor

2. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare

Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii

Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei

Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la
receptia marfii la magazie

Verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante

Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor

Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului

Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor

3. Asigura miscarea stocurilor

Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur

Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi

Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege

Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata

Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei

Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului

Preda marfa catre client conform documentelor emise

4. Expediaza marfa catre clienti

Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii

Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:

Acuratetea inregistrarilor in stoc

Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile

Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul


ierarhic

Calitatea raportarilor si a informarilor

Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate

Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma

Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special

Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a altor mijloace fixe


primite in folosinta de la firma

Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau

Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

Privind relatiile interpersonale / comunicarea


Mentine in permanenta legatura cu tot personalul din subordine, precum si cu distribuitorii si
magazinele de desfacere ale firmei.
Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre intreg personalul din subordine, catre
toate departamentele din firma cu care colaboreaza, precum si catre toti partenerii si clientii.
Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre conducere si angajati.
Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii
sarcinilor de lucru.
Asigura sprijin in vederea stabilirii obiectivelor individuale la nivelul fiecarei persoane din
subordine.
Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in
raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.

Fata de echipamentul din dotare


Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea proprie si din dotarea
departamentului si asigura respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine
(aproba convorbirile internationale, instalarea de noi softuri, utilizarea internetului si a
echipamentului din firma etc.).
Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.
Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in
functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

Privind securitatea si sanatatea muncii


Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si PSI si raspunde de insusirea acestora
de catre toti angajatii din subordine.
Raspunde de efectuarea instruirii la locul de munca si a celei periodice a tuturor angajatilor
din subordine.
Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului
predat, a duratei si a datei instruirii.
Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine.
Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor
in zonele cu risc ridicat.
Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta
natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor,
pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.

Privind regulamentele / procedurile de lucru


Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare si asigura
cunoasterea si respectarea acestor documente de catre personalul din subordine.
Respecta toate procedurile si instructiunile de lucru in activitatea pe care o desfasoara.
Raspunde de respectarea si aplicarea politicilor generale ale firmei in vanzari.

RASPUNDEREA MATERIALA A SALARIATULUI


a. Pentru bunurile si valorile incredintate
b. Pentru pagubele directe sau indirecte produse companiei rezultate din executarea
incompleta sau defectuoasa a sarcinilor.
Salariatul:
Isi desfasoara activitatea in deplina cunoastere a normelor legale in domeniu si a
reglementarilor interne;
Nu poate invoca necunoasterea legii si a normelor de lucru in cazul raspunderii materiale
pentru munca prestata necorespunzator;

Raspunde material din momentul preluarii marfurilor si pana la momenul predarii acestora;
Raspunde integral fata de organizatie pentru pagubele pe care le-a cauzat in activitatea sa;
Raspunde pentru primirea bunurilor in cantitati inferioare celor inscrise in actele insotitoare
sau vicii aparente, fara a se fi intocmit actele legale de constatare;
Raspunde integral si in cazul in care atributiile sale fiind exercitate potrivit dispozitiilor legale,
de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fara a se putea stabili ca aceasta s-a
produs in absenta salariatului;
Ii este interzis sa incredinteze altor persoane sarcinile primite sau sa execute alte lucrari
decat cele stabilite de catre persoana situata pe nivelul ierarhic superior, in cazuri exceptionale
poate delega o persoana care sa il inlocuiasca temporar, cu acordul scris al superiorului;
AUTORITATEA POSTULUI:

Se documenteaza pe probleme de gestiune a stocurilor

Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de


firma

Propune masuri de eficientizare a activitatii de gestiune sau livrari din stoc

Sanciunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevzute n


fia de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI).
CONDITIILE POSTULUI DE LUCRU

Statutul angajatului: Permanent;


Locul desfasurarii: depozitul principal;
Tipul de norma: norma intreaga
Nr. ore munca/zi: 8
Nr. ore munca suplimentara/zi: 1-2 (in functie de necesitati)
Program de lucru: 8.30 17.30
Pauze: 15 minute intr-o perioada de o ora si jumatate
Zile lucratoare: Luni-Vineri
Zile libere platite:
- Duminica;
- Sarbatorile legale (1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, 1 decembrie,
prima si a doua zi de Craciun, sau 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru
persoanele apartinand acestora);
- Casatoria angajatului 5 zile;
Concedii: concediul de odihna de baza platit este de 21 de zile lucratoare, in afara sarbatorilor
legale si a celorlalte zile libere platite;
Deplasari: Deplasari frecvente, vizite, participari la expozitii si alte evenimente in tara si in
strainatate.
Conditii de formare profesionala: Participa la diverse training-uri, workshop-uri, seminarii,

congrese de specialitate etc.


Buget: Gestioneaza bugetul alocat Departamentului Vanzari pentru zona de actiune.
RECOMPENSAREA MUNCII

a. Recompensarea directa
Salariul
b. Recompensarea indirecta
Concediu cu plata:
Pentru perioada concediului de odihna angajatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu,
care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter
permanent cuvenite pentru perioada respectiva, indemnizatie care reprezinta media zilnica a
drepturilor salariale mentionate din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat
concediul, multiplicat cu numarul de zile de concediu; indemnizatia se plateste cu 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu; in cazul rechemarii din concediu, organizatia are
obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea
revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a
intreruperii concediului de odihna;
Concediile medicale, de maternitate, de paternitate, pentru ingrijirea copilului bolnav;
Concedii de plata pentru formarea profesionala;
Concedii fara plata:
Concediu fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale.
Perioada de evaluare a performantelor - 6 luni
SPECIFICATIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat)
CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie, Gestiune stocuri
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 2 ani
PE POST: preferabil 1 an
CUNOSTINTE NECESARE:

Cunostinte de contabilitate primara

Cunostinte de legislatie gestiune stocuri

Cunostinte de operare PC (MS Office)

Cunostinte operatiuni import/export si vamale

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:

Aptitudine generala de invatare

Aptitudini de comunicare

Aptitudini de calcul

Aptitudinea de a lucra cu documente

Respectarea instructiunilor orale si scrise

CERINTE PENTRU EXERCITARE:

Inteligenta

Integritate fizica

Atentie concentrata si distributiva

Initiativa

Memorie vizuala

Spirit organizatoric

Capacitate de a lucra cu oamenii

Rezistenta mare la stres

Punctualitate

Fara antecedente penale

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor


in mediul profesional, conformist, ordonat eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate.

Data, _____________________

Data, _____________________

____________________________
Numele si prenumele Angajatului
superiorului

____________________________
Numele si prenumele

____________________________
Functia

____________________________
Functia

____________________________
Semnatura

____________________________
Semnatura