Sunteți pe pagina 1din 91

PRIMRIA

COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 96
Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERAIONAL
privind ntocmirea i actualizarea registrului de
riscuri pentru activitatea financiar - contabil

_______________________________________________________________________1/91 1

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 96

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

1.1.

Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
1
Elaborat

1.2.

Verificat

1.3

Aprobat

Numele si
prenumele
2

Functia
3
Comisia de
monitorizare
Responsabil
FC
Primar

Data

Semnatura

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x

3
x

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

1
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Informare
Evidenta
Arhivare
Alte
scopuri

Exemplar
nr.:

Compartiment

Functia

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

2
1
2
4
3
3
3
-

_______________________________________________________________________2/91 2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 3 din 96
Exemplar nr.: 1

4. SCOP
4.1.

Stabilirea unui set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului


de riscuri;
4.2.
Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea si actualizarea Registrului de
riscuri.
5. DOMENIU
Procedura se aplica de catre intregul personal de conducere, precum si de catre persoana
desemnata cu intocmirea acestui registru privind activitatea financiar-contabila, din cadrul
Scolii.
6. DOCUMENTE DE REFERINTA
a) Regulamentul de Organizare si functionare al Primriei STRAJA Fisa postului aferenta
fiecarui post implicat in furnizarea de date pentru intocmirea si actualizarea
Registrului de riscuri, precum si in intocmirea si actualizarea acestui instrument de
lucru utilizat in gestionarea riscurilor .
b) Standardul 11 Managementul riscului din Codul controlului intern, cuprinzand
standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr.946/2005.
c) Standardul M.A.I. A nr.006/2006 aprobat conform Dispozitiei secretarului general al
ministerului nr.467109 din 20.11.2006.
7. DEFINITII SI ABREVIERI
1. Organizatie - Persoanele care lucreaza impreuna pentru atingerea unor obiective prestabilite
O organizatie poate fi o autoritatea publica , deasemenea sunt considerate si componentele
structurale ( servicii, birouri etc.)
2. Obiective Scopurile pe care si le stabileste o organizatie . Obiectivele reprezinta rezultatele
ce trebuie obtinute la nivelul organizatiei si la nivelul fiecarei componente structurale din
cadrul acesteia .
3. Risc O problema (situatie , eveniment etc.) care nu a aparut inca, dar care poate apare in
viitor, caz in care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potenta .In prima
situatie riscul reprezinta o amenintare , iar in cea de-a doua , riscul reprezinta o
opotunitate.Riscul reprezinta incertitudinea in obtinerea rezultatelor dorite si trebuie privit ca o
combinatie intre probabilitate si impact.

_______________________________________________________________________3/91 3

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 4 din 96
Exemplar nr.: 1

4. Probabilitatea de materializare a riscului Reprezinta o masura a posibilitatii de aparitie a


riscului , determinata apreciativ sau prin cuantificare , atunci cand natura riscului si
informatiile disponibile permit o astfel de evaluare.
5. Impactul Reprezinta consecinta asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar
materializa.Daca riscul este o amenintare , consecinta asupra rezultatelor este negativa, iar
daca riscul este o oportunitate , consecinta este pozitiva.
6. Expunere la risc Consecintele , ca o combinatie de probabilitate si impact , pe care le poate
resimti o organizatie in raport cu obiectivele prestabilite , in cazul in care riscul se
materializeaza .
7. Materializarea riscului Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) in cel
al certitudinii (al faptului implinit). Riscul materializat se transforma dintr-o problema posibila
intr-o problema dificila , daca riscul reprezinta o amenintare , sau intr-o situatie favorabila ,
daca riscul reprezinta o oportunitate.
8. Atenuarea riscului Masurile intreprinse pentru diminuarea probabilitatii (posibilitatii) de
aparitie a riscului sau/si de diminuare a consecintelor (impactului) asupra rezultatelor
(obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis , atenuarea riscului reprezinta
diminuarea expunerii la risc , daca acesta este o amenintare.
9. Evaluarea riscului Evaluarea consecintelor materializarii riscului , in combinatie cu
evaluarea probabilitatii de materializare a rsicului. Mai concis , evaluarea riscului reprezinta
evaluarea expunerii la risc.
10. Risc inerent Expunerea la un anumit risc , inainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui.
11. Risc rezidual Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare
a lui. Masurile de atenuare a riscurilor apartin controlului intern.Din aceasta cauza riscul
rezidual este o masura a eficacitatii controlului intern .
12. Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor- Toate procesele privind identificarea ,
evaluarea si aprecierea riscurilor , stabilirea responsabilitatilor , luarea de masuri de atenuare
sau anticipare a acestora , revizuirea periodica si monitorizarea progresului.
13. Controlul intern Orice actiune / masura provenita din organizatie , luata in scopul
gestionarii riscurilor.Aceste masuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul in cazul
materializarii riscurilor , fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor.

8. DESCRIEREA PROCEDURII
I REFERITOR LA RESPONSABILUL DE RISC
1. Ordonatorul principal de credite numete prin Dispoziie persoana care va intocmi si
actualiza Registrul de riscuri aferent activitatii financiar-contabile, precum si
responsabilii de risc care vor fi sefii nivelelor ierahice din cadrul Primriei Frumosu,
persoanele nominalizate luand la cunostinta sub semnatura .
2. Fiecare sef ierahic identifica toate activitatile desfasurate de personalul subordonat .

_______________________________________________________________________4/91 4

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 5 din 96
Exemplar nr.: 1

3. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza fisele posturilor aferente personalului din
subordine .
4. Seful fiecarui nivel ierahic intocmeste in 2 exemplare o lista cu activitatile desfasurate
de personalul din subordine, conform modelului din anexa 3.
5. Seful fiecarui nivel ierahic identifica in functie de specificul si particularitatile
acestuia, impreuna cu personalul din subordine, obiectivele corespunzatoare
activitatilor inscrise in Anexa 3.
6. Seful fiecarui nivel ierahic analizeaza obiectivele cuprinse in regulamentul de
Organizare si functionare al primriei stabilite pentru domeniul de activitate de care
raspunde .
7. Seful fiecarui nivel ierahic identifica, impreuna cu personalul din subordine, riscurile
inerente care pot afecta desfasurarea activitatilor din domeniul de activitate de care
raspunde si implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, avand in vedere
faptul ca fiecare activitate este supusa unor evenimente, actiuni sau amenintari din
interiorul ori exteriorul nivelului ierahic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este
adus la indeplinire prin desfasurarea uneia sau mai multor activitati .
8. Seful fiecarui nivel ierahic elaboreaza in 2 exemplare un Tabel cuprinzand obiectivele
specifice si riscurile asociate acestora, conform modelului din Anexa 4.
9. Directorul unitatii convoaca o sedinta de analiza, la care participa intregul personal de
conducere din cadrul primriei, avnd ca scop discutarea continutului tabelelor
cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, in vederea identificarii
tuturor obiectivelor pe care urmeaza sa le realizeze si a riscurilor ce por afecta
indeplinirea acestor obiective , la sfarsitul acestei sedinte de analiza fiind intocmit intrun singur exemplar un proces verbal de catre persoana desemnata sa redacteze .
10. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta directorului unitatii, Tabelul cuprinzand
obiectivele specifice si riscurile asociate, in vederea analizarii si avizarii.
11. In cazul cand se hotaraste completarea sau modificarea Tabelelor, sefii nivelelor
ierahice efectueaza completarile si modificarile, si supun apoi noile Tabele spre
aprobare directorului unitatii.
12. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Tabelul
cuprinzand obiectivele specifice si riscurile asociate acestora, aprobat, pentru a fi in
masura sa faca propuneri de fundamentare care vor fi incluse in Planul de actiune
pentru minimizarea riscurilor inerente.

_______________________________________________________________________5/91 5

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din 96
Exemplar nr.: 1

13. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza unei grile de apreciere, mentionata in
Anexa 5, nivelul impactului si al probabilitatii pentru fiecare din riscurile inerente
identificate, si acceptate de catre directorul unitatii in urma sedintei de analiza, iar prin
combinarea celor doua variante determina nivelul de risc inerent .
14. Seful fiecarui nivel ierahic inscrie valorile celor doua variabile (impactul sau
probabilitatea ), precum si nivelul de risc inerent in Baza de calcul ce va fi intocmita in
2 exemplare, conform modelului din Anexa 4.
15. Seful fiecarui nivel ierahic, in urma unor consultari cu personalul din subordine,
intocmeste in 2 exemplare un Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente ,
conform modelului din Anexa 7.
16. Primarul convoac o sedinta de analiza , la care participa intregul personal din cadrul
primriei, avand ca scop discutarea Planurilor de actiune pentru a vedea daca prin
punerea acestora in aplicare riscurile inerente vor fi reduse la un nivel care sa asigure
realizarea in mod cert a obiectivelor stabilite , la sfarsitul acestei sedinte de analiza
fiind intocmit un proces-verbal de catre persoana desemnata sa redacteze .
17. Seful fiecarui nivel ierahic prezinta Planul de actiune directorului unitatii.
18. In cazul in care se hotaraste completarea sau modificarea Planurilor de actiune , sefii
nivelelor ierahice efectueaza completarile si modificarile corespunzatoare, si supun
apoi noile Planuri de actiune spre aprobare directorului unitatii.
19. Seful fiecarui nivel ierahic aduce la cunostinta personalului din subordine Planul de
actiuni aprobat, in vederea implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente
indentificate si acceptate.
20. Seful fiecarui nivel ierahic stabileste pe baza grilei de apreciere mentionata in Anexa
3, nivelul impactului si al probabilitatii pentru riscurile reziduale rezultate dupa
aplicarea masurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate si acceptate , iar in
urma inmultirii celor doua variabile determina riscul rezidual.
21. Seful fiecarui nivel ierahic, intocmeste in 2 exemplare, cu 72 de ore inainte de
implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente , Situatia
privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale
din cadrul fiecarui nivel ierahic , conform modelului din Anexa 8 , pe care o prezinta
spre analiza directorului unitatii.
22. Directorul unitatii analizeaza pe baza Registrului de riscuri prezentat de persoana
desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze registru de riscuri , impreuna cu intregul
personal, la implinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire, Situatiile privind
_______________________________________________________________________6/91 6

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 7 din 96
Exemplar nr.: 1

stadiul implemantarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale din


cadrul nivelelor ierahice ale primriei pentru a evalua efectul actiunilor de minimizare
si implicit rezultatul gestionarii riscurilor, care este reliefat de variatia valorii nivelului
de risc rezidual fata de valoarea nivelului de risc inerent, si a stabili masurile
corespunzatoare in vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat .
La sfarsitul sedintei de analiza, se intocmeste intr-un singur exemplar, un procesverbal de catre persoana desemnata sa redacteze procesele verbale .
23. Seful fiecarui nivel ierahic inmaneaza persoanei care intocmeste si actualizeaza
Registrul de riscuri exemplarul nr.1 al Anexelor 3-7 , in termen de 48 ore de la
inregistrarea , avizarea sau aprobarea documentelor respective , pastrand exemplarul
nr.2 al acestor anexe.
24. Registrul de riscuri este intocmit centralizat pentru intreaga organizatie de persoana
desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri , iar la terminarea
sedintei de analiza are ca tema gestionarea riscurilor , procesul- verbal al sedintei
respective.
II. REFERITOR LA INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA REGISTRULUI DE
RISCURI
1. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri constituie un
dosar care va cuprinde toate documentele primite, referitoare la intocmirea si
actualizarea registrului de riscuri .
2. Persoana desemnata sa intocmeasca si sa actualizeze Registrul de riscuri deschide
Registrul de riscuri aferent activitatii financiar contabile intr-un singur exemplar si
efectueaza inscrierile in acest registru in termen de 72 ore de la primirea exemplarului
1 al Anexelor 1-9 , pe baza datelor din aceste anexe.
3. Completarea si actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de catre
persoana desemnata prin Decizie .
4. La sfarsitul fiecarei pagini a Registrului de riscuri se va inscrie obligatoriu
mentiunea INTOCMIT cu precizarea gradului profesional sau functiei , dupa
caz, a numelui si prenumelui, urmata de semnatura persoanei care completeaza
si actualizeaza Registrul de riscuri.
5. Persoana desemnata prin Decizie va colora dupa completare coloanele 7 si 13 ale
Registrului de riscuri , pentru fiecare pozitie , cu urmatoarele culori corespunzator
urmatoarelor intervale valorice , astfel :
a) culoarea verde pentru intervalul cuprins intre [ 1-3), reprezentand risc scazut ;
_______________________________________________________________________7/91 7

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 8 din 96
Exemplar nr.: 1

b) culoarea galbena pentru intervalul cuprins intre [3-6) , reprezentand risc mediu ;
c) culoarea rosie pentru intervalul cuprins intre [6-9) , reprezentand risc ridicat.
9. RESPONSABILITATI
1. Directorul unitatii, avizeaza tabelul cuprinzand obiectivele si riscurile asociate
acestora, si Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea
riscurilor reziduale, intocmite de seful fiecarui nivel ierahic .
2. Directorul unitatii verifica semestrial revizuirea riscurilor inerente si actualizarea
Registrului de riscuri .
3. Directorul unitatii aproba Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente .
4. Sefii nivelurilor ierahice din cadrul primriei analizeaza obiectivele specifice pe care
le au de indeplinit , in vederea identificarii riscurilor inerente corespunzatoare acestor
obiective si stabilirii nivelului imapactului, al probabilitatii si al riscului inerent.
5. Sefii nivelelor ierahice verifica Planurile de actiune pentru minimizarea riscurilor
inerente in faza de propunere, iar dupa aprobarea acestora monitorizeaza modul de
punere in practica de catre personalul din subordine.
6. Sefii nivelelor ierahice impactul si probabilitatea dupa punerea in practica a Planurilor
de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente , in vederea determinarii nivelului
acestora si calcularii de risc rezidual.
7. Persoana desemnata prin Decizie, intocmeste corect Registrul precum si verifica
concordanta dintre coloanele registrului .
8. Sefii nivelelor ierahice respecta termenul de revizuire semestriala a riscurilor inerente
si aceptate in cadrul uat.
9. Persoana desemnata prin Decizie verifica existenta tuturor documentelor ce stau la
baza inscrierilor din Registrul de riscuri.
10. Persoanele care utilizeaza acesta procedura aplica forma initiala , precum si varianta /
variantele revizuita/revizuite de la data intrarii in vigoare a acesteia/acestora .

_______________________________________________________________________8/91 8

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 9 din 96

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1
10. ANEXE
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9

Lista cu activitatile desfasurate in cadrul compartimentului financiar contabil


Tabel cuprinzand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate, in cadrul
compartimentului financiar contabil
Stabilirea factorilor de risc, a ponderilor i nivelurilor de apreciere al
riscurilor
Stabilirea nivelului riscului i a punctajului total al riscului activitatea
financiar-contabil
Clasarea operaiilor n funcie de analiza riscului activitatea financiarcontabil
Tabelul puncte tari i puncte slabe activitatea financiar-contabil
Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul
compartimentului financiar contabil
Situatie privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea
riscurilor reziduale in cadrul compartimentului financiar contabil
Model Registru de riscuri

ANEXA 1

Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista activitatilor desfasurate in cadrul


COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Denumirea postului caruia ii
Denumirea activitatii
corespunde activitatea
Organizarea registrelor de
contabilitate
Conducerea contabilitii
Conducerea activitii
financiare
Elaborarea bilanului contabil
Elaborarea contului de execuie
bugetar
Organizarea sistemului de
raportare a datelor financiar
contabile ctre management
Organizarea i efectuarea
controlului financiar preventiv

Pozitia postului in
statul de organizare

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

_______________________________________________________________________9/91 9

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 10 din 96

Cod: P.O.

Exemplar nr.: 1

Nr.
Crt.
8.
9.

Denumirea activitatii
Fiabilitatea sistemului
informatic financiar- contabil
Organizarea i efectuarea
arhivrii documentelor
financiar-contabile

Denumirea postului caruia ii


corespunde activitatea

Pozitia postului in
statul de organizare

Contabil

Contabil

2
Intocmit,
Contabil sef

_______________________________________________________________________10/9110

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 11 din 96
Exemplar nr.: 1
ANEXA 2

Nr.
crt.
0
1.

TABEL
cuprizand obiectivele specifice si riscurile inerente asociate la nivelul Compartimentului financiar contabil
Denumirea activitatii/activitatilor
Denumirea obiectivelor
Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
corespunzatoare acestora
specifice
1
2
3
ORGANIZAREA
1.Registrul-jurnal
1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de
REGISTRELOR DE
ntocmire a Registrului-jurnal
CONTABILITATE
2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare automat a datelor
2. Registrul-inventar
4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar
6. Completarea incorect a Registrului-inventar
7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar
3. Cartea Mare
8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind modul de
ntocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare

_______________________________________________________________________11/91

11

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 12 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

2.

CONDUCEREA
CONTABILITII

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2

4. Contabilitatea imobilizrilor i
investiiilor

5. Contabilitatea materiilor,
materialelor inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului
Cartea Mare
11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a imobilizrilor i investiiilor
12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a imobilizrilor
i investiiilor nu este cunoscut de personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor i investiiilor
14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor obiective (custodii,
recepii pariale i finale etc.)
15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este
cunoscut de personalul desemnat

_______________________________________________________________________12/91

12

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 13 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2

6. Contabilitatea datoriilor si
creanelor

7. Contabilitatea trezoreriei

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de prelucrare i a
valorii de ieire, prin nerespectarea principiului permanenei
metodelor de evaluare
20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a datoriilor i creanelor
21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i
creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea
acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a datoriilor i creanelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat
24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii
acestor operaiuni
25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
de organizare i funcionare a casieriei

_______________________________________________________________________13/91

13

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 14 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2

8. Contabilitatea cheltuielilor cu
personalul

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a operaiunilor de cas i de banc
27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor
de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a operaiunilor de cas i de banc
29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin
trezorerie, bnci sau casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila
registrului de cas
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al
activitii de casierie
32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei
33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a cheltuielilor de personal
34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a cheltuielilor
cu personalul nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea
acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor cu personalul

_______________________________________________________________________14/91

14

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 15 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
9. Contabilitatea subveniilor

10. Contabilitatea transferurilor

11. Contabilitatea rezultatelor


inventarierii

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu personalul
37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a subveniilor
38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a subveniilor
nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a subveniilor
40. nregistrarea eronat a subveniei primite
41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n contabilitate a
subveniilor
42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a transferurilor
nu este cunoscut de personalul desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a transferurilor
45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene ntre sumele
transferate i cele evideniate
46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile
47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena
contabil a rezultatelor inventarierii

_______________________________________________________________________15/91

15

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 16 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2

12. ntocmirea balanelor de


verificare

13. Evidena tehnic-operativ

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscut de personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei
contabile a rezultatelor inventarierii
50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din inventariere, a
soldurilor conturilor inventariate n Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar
52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont privind sumele
datorate etc.
53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind ntocmirea
balanelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a ntocmirii
balanelor de verificare nu este cunoscut de personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea balanelor
de verificare
56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor
57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii
58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnic-operativ
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea evidenei
tehnic-operative

_______________________________________________________________________16/91

16

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 17 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

3.

CONDUCEREA
ACTIVITII
FINANCIARE

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
14. Activitatea de plat/ncasare a
datoriilor, respectiv creanelor

15.Activitatea de stabilire i
raportare a impozitelor i taxelor
datorate statului

16. Activitatea de realizare a


veniturilor extrabugetare

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnic-operativ
(evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu regim special etc.).
61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor
62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea
sintetic a acestora
64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind
sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor
65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor
rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv
creanelor
66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire
i raportare a impozitelor i taxelor datorate statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate statului
69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate statului
70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea
de realizare a veniturilor extrabugetare

_______________________________________________________________________17/91

17

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 18 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

4.

ELABORAREA
BILANULUI CONTABIL

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
17. nchiderea execuiei bugetare
anuale

18. Regularizarea cu bugetul


statului
19. Elaborarea i verificarea
bilanului contabil

5.

ELABORAREA

20. Determinarea prevederilor

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor extrabugetare
72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib sold la
sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli,
venituri)
73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului (momentul
recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)
74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a provizioanelor
(deprecierea reversibil)
75. Nerealizarea decontrilor interne
76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia bugetelor
instituiilor publice cu bugetul statului la sfritul anului
77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea
bilanului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului contabil
79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare anexe la
bilanul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a bilanului contabil
81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere
82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetar

_______________________________________________________________________18/91

18

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 19 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.
0

Denumirea obiectivelor
specifice
1
CONTULUI DE
EXECUIE BUGETAR

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
bugetare iniiale i finale, conform
clasificaiei bugetare

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului, din diferite
acte normative, pe structura clasificaiei bugetare

21. Preluarea plilor din fiele


sintetice n contul de execuie
bugetar

6.

ORGANIZAREA
SISTEMULUI DE
RAPORTARE A DATELOR
FINANCIAR CONTABILE
CTRE MANAGEMENT

84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea


contului de execuie bugetar
85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a contului de execuie bugetar
86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor sintetice n contul
de execuie bugetar
22. Elaborarea anexelor la contul de 87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea
execuie bugetar
anexelor la contul de execuie bugetar
88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de execuie
bugetar i anexe
89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la contul de
execuie bugetar
23. Sistemul raportrilor financiar- 90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind organizarea
contabile, cu excepia bilanului sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepia
contabil i a contului de execuie bilanului contabil i a contului de execuie bugetar
bugetar
91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de
elaborare a raportrilor financiar-contabile

_______________________________________________________________________19/91

19

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
24. Asigurarea exactitii sistemului
de raportare financiar-contabil

7.

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
CONTROLULUI
FINANCIAR PREVENTIV

25. Cadrul de reglementare al CFP

26. Nominalizarea/ retragerea i


evaluarea persoanelor care acord
viza CFP
27. Exercitarea acordrii/refuzului
vizei CFP
28. Conducerea Registrului privind
operaiunile prezentate la viza CFP

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiar-contabile
ctre management
93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiz
a informaiilor financiar-contabile
94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate
95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a
CFP
96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea i
actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP
98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care acord viza
CFP
99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei
CFP
100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente
102. Acordarea nejustificat a vizei CFP
103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP

_______________________________________________________________________20/91

20

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 21 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
29. Raportarea trimestrial i anual
a activitii CFP

8.

FIABILITATEA
SISTEMULUI
INFORMATIC
FINANCIAR-CONTABIL

30. Manualul de utilizare a


sistemului informatic financiarcontabil
31. Atribuirea responsabilitii
persoanelor care au acces la
sistemul informatic

32. Pregtirea profesional a


personalului implicat n utilizarea
sistemului informatic
33. Procesarea datelor n cadrul
sistemului informatic

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea
Registrului privind operaiunile prezentate la viza CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau nereale
106. Nerespectarea termenelor de raportare
107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil
108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare
109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au drept de
operare i consultare a sistemului informatic;
110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre persoane
neautorizate prin sistem de parole
111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele
cu rol de execuie
112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului informatic
113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este necesar asupra
modificrilor survenite n sistemul informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate
115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte

_______________________________________________________________________21/91

21

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 22 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

9.

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
34. Sistemul de prevenire/detectare
a accesrilor i modificrilor
neautorizate ale bazelor de date
(parole, programe antivirus .a.)

35. Cadrul normativ i procedural


privind arhivarea documentelor
rezultate din activitatea financiarcontabil
36. Desemnarea personalului
responsabil privind arhivarea
documentelor
37. Sistemul de pstrare al
documentelor pn la predarea la
arhiv
38. Locaiile de depozitare
provizorii i definitive a
documentelor financiar-contabile

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile din baza de
date
117. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a
parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i modificarea
periodic a parolelor de acces
119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor financiarcontabile
120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind arhivarea
documentelor pe suport de hrtie i/sau pe suport informatic
121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de arhivare
122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea documentelor
n timpul anului
123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

_______________________________________________________________________22/91

22

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 23 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
specifice

Denumirea activitatii/activitatilor
corespunzatoare obiectivelor
specifice
2
39. Activitatea de arhivare

Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor si activitatilor


corespunzatoare acestora
3
124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiar-contabile n
vederea arhivrii.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale

Intocmit,
Contabil

_______________________________________________________________________23/91

23

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 24 din 96
Exemplar nr.: 1
ANEXA 3

STABILIREA FACTORILOR DE RISC, A PONDERILOR I NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCURILOR
Factori de risc
(Fi)

Ponderea
factorilor de
risc
(Pi)

Aprecierea
controlului
intern F1

Nivelul de apreciere al riscului (Ni)


N1

N2

N3

P1 50%

Exist proceduri i
se aplic

Exist proceduri,
sunt cunoscute,
dar nu se aplic

Nu exist
proceduri

Aprecierea
cantitativ F2

P2 30%

Impact financiar
sczut

Impact financiar
normal

Impact financiar
ridicat

Aprecierea
calitativ F3

P3 20%

Vulnerabilitate
mic

Vulnerabilitate
medie

Vulnerabilitate
mare

24

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 25 din 96
Exemplar nr.: 1
ANEXA 4

Nr.
crt.

1.

Obiective

ORGANIZARE
A
REGISTRELO
R DE
CONTABILITA
TE

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI I A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
Obiecte
Descrierea riscului
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%
1. Registrul-jurnal

2. Registrul-inventar

1. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-jurnal
2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice
de prelucrare automat a datelor
4. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile
cu conducerea Registrului-inventar

25

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,0

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 26 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

3. Cartea Mare

2.

CONDUCERE
A
CONTABILIT
II

4. Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

Descrierea riscului

6. Completarea incorect a Registruluiinventar


7. Neactualizarea sistematic a
Registrului-inventar
8. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorect a registrului
Cartea Mare
10. Nedesemnarea persoanei responsabile
cu conducerea registrului Cartea Mare
11. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a imobilizrilor i investiiilor
12. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor nu este cunoscut de
personalul desemnat
26

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

2,0

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 27 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

13. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor i investiiilor
14. Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii,
recepii pariale i finale etc.)
5. Contabilitatea
15. Inexistena unor proceduri
materiilor, materialelor
scrise/monografii privind evidena
inclusiv a celor de natura contabil a materiilor, materialelor
obiectelor de inventar
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
16.
Procedurile/monografia
privind
evidena
contabil
a
materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar nu este cunoscut
de personalul desemnat
27

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,9

0,5

0,3

0,2

1,6

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 28 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

6. Contabilitatea
datoriilor si creanelor

Descrierea riscului

17.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
18.
Evidenierea
eronat
a
plilor/cheltuielilor
efectuate
cu
achiziionarea materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
19. Evidenierea eronat a costurilor de
achiziie, de prelucrare i a valorii de
ieire, prin nerespectarea principiului
permanenei metodelor de evaluare
20. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a datoriilor i creanelor

28

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 29 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

7. Contabilitatea
trezoreriei

Descrierea riscului

21. Procedurile/monografia privind


evidena contabil a datoriilor i
creanelor nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a datoriilor i creanelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau
de ncasat
24. nregistrarea eronat n alte conturi
dect cele aferente naturii acestor
operaiuni
25.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii privind activitatea de
organizare i funcionare a casieriei

29

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 30 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

26. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind evidena
contabil a operaiunilor de cas i de
banc
27. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a operaiunilor de cas
i de banc nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea
acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a operaiunilor de cas i de
banc
29. nregistrarea eronat n alte conturi a
sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau
casierie

30

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5

0,3

0,2

2,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 31 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

8. Contabilitatea
cheltuielilor cu
personalul

Descrierea riscului

30. Lipsa actelor justificative, anexe la


extrasele de cont sau la fila registrului de
cas
31.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu controlul sistematic al
activitii de casierie
32. Neasigurarea securitii spaiului
destinat casieriei
33. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a cheltuielilor cu personalul
34. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor cu personalul
31

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 32 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

9. Contabilitatea
subveniilor

Descrierea riscului

36. nregistrarea eronat n contabilitate a


cheltuielilor cu personalul
37. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a subveniilor
38. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a subveniilor nu este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a subveniilor
40. nregistrarea eronat a subveniei
primite
41. Lipsa documentelor justificative la
nregistrarea n contabilitate a subveniilor

32

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 33 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

10. Contabilitatea
transferurilor

11. Contabilitatea
rezultatelor inventarierii

Descrierea riscului

42. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind evidena
contabil a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a transferurilor nu este
cunoscut de personalul desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a transferurilor
45. nregistrarea eronat a sumelor
transferate diferene ntre sumele
transferate i cele evideniate
46. Lipsa documentelor justificative
privind transferurile
47. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a rezultatelor inventarierii

33

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 34 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

48. Procedurile/monografia privind


evidena contabil a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscut de
personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a rezultatelor inventarierii
50. Evidenierea eronat a diferenelor
rezultate din inventariere, a soldurilor
conturilor inventariate n Registrulinventar,
51. Stabilirea eronat a soldurilor
conturilor inventariate n Registrulinventar
52. Netransmiterea ctre debitori a
extraselor de cont privind sumele datorate
etc.

34

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,3

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5

0,3

0,2

1,9

0,5

0,3

0,2

2,7

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 35 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

12. ntocmirea balanelor


de verificare

53. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind ntocmirea
balanelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a ntocmirii balanelor
de verificare nu este cunoscut de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea balanelor de
verificare
56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n
fiele conturilor
57. Balanele de verificare nu cuprind
rubricile minime obligatorii
58. Inexistena unui sistem privind
evidena tehnic-operativ
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii
n organizarea evidenei tehnic-operative

13. Evidena tehnicoperativ

35

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,6

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,9

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 36 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

3.

Obiective

CONDUCERE
A
ACTIVITII
FINANCIARE

Obiecte

14. Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor, respectiv
creanelor

Descrierea riscului

60. nregistrarea eronat n sistemul de


eviden tehnic-operativ (evidena pe
gestiuni, evidena documentelor cu regim
special etc.).
61. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind activitatea de
plat/ncasare a datoriilor respectiv
creanelor
62. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a creditorilor i
debitorilor nu concord cu cea sintetic a
acestora
64. Netransmiterea ctre debitori a
ntiinrilor de plat privind sumele
datorate n vederea evitrii prescrierii
sumelor
36

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,2

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,8

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 37 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

15.Activitatea de stabilire
i raportare a impozitelor
i taxelor datorate statului

Descrierea riscului

65. Inexistena unui sistem de valorificare


operativ a situaiilor rezultate din
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
66. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind activitatea de
stabilire i raportare a impozitelor i
taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de stabilire i
raportare a impozitelor i taxelor datorate
statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate
statului
69. ntrzieri n plata impozitelor i
taxelor datorate statului

37

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,3

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 38 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

16. Activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare
4.

ELABORAREA
BILANULUI
CONTABIL

17. nchiderea execuiei


bugetare anuale

Descrierea riscului

70. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind activitatea de
realizare a veniturilor extrabugetare
71. Inexistena evidenei realizrii
veniturilor extrabugetare
72. Nenchiderea conturilor care nu care
trebuie s aib sold la sfritul anului
(casa, disponibiliti n cont n lei/valut,
cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului
independenei exerciiului (momentul
recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)
74. Necalcularea i nenregistrarea n
contabilitate a provizioanelor (deprecierea
reversibil)
75. Nerealizarea decontrilor interne

38

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,3

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 39 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

18. Regularizarea cu
bugetul statului
19. Elaborarea i
verificarea bilanului
contabil

5.

ELABORAREA
CONTULUI

20. Determinarea
prevederilor bugetare

Descrierea riscului

76. Neregularizarea excedentelor rezultate


din execuia bugetelor instituiilor publice
cu bugetul statului la sfritul anului
77. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind elaborarea
bilanului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de
ntocmire a bilanului contabil
79. Raportarea unor date eronate n
situaiile financiare anexe la bilanul
contabil
80. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a
bilanului contabil
81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere
82. Lipsa documentelor justificative
pentru rectificarea bugetar

39

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,8

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

2,1

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 40 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

DE EXECUIE
BUGETAR

iniiale i finale, conform


clasificaiei bugetare

83. Nestabilirea influenelor financiare


asupra bugetului, din diferite acte
normative, pe structura clasificaiei
bugetare
84. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind elaborarea
contului de execuie bugetar
85. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a
contului de execuie bugetar
86. Preluarea eronat a sumelor din fiele
conturilor sintetice n contul de execuie
bugetar
87. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind elaborarea
anexelor la contul de execuie bugetar
88. Nerespectarea corelaiilor de baz
ntre contul de execuie bugetar i anexe

21. Preluarea plilor din


fiele sintetice n contul
de execuie bugetar

22. Elaborarea anexelor


la contul de execuie
bugetar

40

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,3

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 41 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

6.

Obiective

ORGANIZARE
A
SISTEMULUI
DE
RAPORTARE A
DATELOR
FINANCIAR
CONTABILE
CTRE
MANAGEMEN
T

Obiecte

23. Sistemul raportrilor


financiar-contabile,
cu
excepia
bilanului
contabil i a contului de
execuie bugetar

24. Asigurarea exactitii


sistemului de raportare
financiar-contabil

Descrierea riscului

89. Nerespectarea procedurilor de


ntocmire a anexelor la contul de execuie
bugetar
90.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii
privind organizarea
sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil
i a contului de execuie bugetar
91.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a
raportrilor financiar-contabile
92. Lipsa raportrilor sistematice a
informaiilor financiar-contabile ctre
management
93.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu activitatea de analiz a
informaiilor financiar-contabile

41

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,2

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

2,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 42 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Descrierea riscului

94. Comunicarea unor informaii incorecte


sau inadecvate
7.

ORGANIZARE
A I
EFECTUAREA
CONTROLUL
UI
FINANCIAR
PREVENTIV

25. Cadrul de
reglementare al CFP

26. Nominalizarea/
retragerea i evaluarea
persoanelor care acord
viza CFP
27. Exercitarea

95. Inexistena procedurilor scrise


/cadrului metodologic de aplicare a CFP
96. Neactualizarea cadrului metodologic
de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu elaborarea i actualizarea
cadrului metodologic de aplicare a CFP
98. Inexistena ordinului de numire a
persoanelor care acord viza CFP
99. Desemnarea unor persoane
incompatibile pentru acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evalurii persoanelor
care acord viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente

42

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,3

0,5

0,3

0,2

1,3

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 43 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

acordrii/refuzului vizei
CFP
28. Conducerea
Registrului privind
operaiunile prezentate la
viza CFP

29. Raportarea
trimestrial i anual a
activitii CFP
8.

FIABILITATE
A
SISTEMULUI
INFORMATIC
FINANCIAR-

30. Manualul de utilizare


a sistemului informatic
financiar-contabil

Descrierea riscului

102. Acordarea nejustificat a vizei CFP


103. Inexistena sau necompletarea
Registrului privind operaiunile prezentate
la viza CFP
104. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu completarea Registrului
privind operaiunile prezentate la viza
CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau
nereale
106. Nerespectarea termenelor de
raportare
107. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind funcionalitatea
sistemului informatic financiar-contabil
108. Lipsa aprobrii manualului de
utilizare
43

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,2

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,4

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,5

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 44 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

CONTABIL

Obiecte

Descrierea riscului

31. Atribuirea
responsabilitii
persoanelor care au acces
la sistemul informatic

109.
Neatribuirea
responsabilitilor
persoanelor care au drept de operare i
consultare a sistemului informatic;
110. Neasigurarea proteciei mpotriva
accesrii de ctre persoane neautorizate
prin sistem de parole
111.
Separarea
atribuiilor
pentru
utilizatori cu rol de control de cele cu rol
de execuie
112. Neinstruirea sistematic a
utilizatorilor sistemului informatic
113. Neinformarea periodic sau ori de
cte ori este necesar asupra modificrilor
survenite n sistemul informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate
neautorizate
115. Utilizarea unor proceduri automate
incorecte

32. Pregtirea
profesional a
personalului implicat n
utilizarea sistemului
informatic
33. Procesarea datelor n
cadrul sistemului
informatic

44

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

2,4

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

1,5

0,5

0,3

0,2

2,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 45 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

9.

Obiective

ORGANIZARE
A I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTE
LOR
FINANCIARCONTABILE

Obiecte

Descrierea riscului

34. Sistemul de
prevenire/detectare a
accesrilor i
modificrilor
neautorizate ale bazelor
de date (parole, programe
antivirus .a.)
35. Cadrul normativ i
procedural privind
arhivarea documentelor
rezultate din activitatea
financiar-contabil
36. Desemnarea
personalului responsabil
cu arhivarea
documentelor

116. Acces neautorizat la informaiile


financiar-contabile din baza de date
117. Nerespectarea calendarului privind
modificarea periodica a parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru
verificarea i modificarea periodic a
parolelor de acces
119. Inexistena procedurilor privind
arhivarea dosarelor financiar-contabile

120. Nedesemnarea persoanelor cu


atribuii privind arhivarea documentelor
pe suport de hrtie i/sau pe suport
informatic
121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii
n activitatea de arhivare
45

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,9

0,5

0,3

0,2

2,7

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,0

0,5

0,3

0,2

1,0

0,5

0,3

0,2

1,2

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 46 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

37. Sistemul de pstrare


al documentelor pn la
predarea la arhiv
38. Locaiile de
depozitare provizorii i
definitive a documentelor
financiar-contabile
39. Activitatea de
arhivare

Descrierea riscului

122. Inexistena unor proceduri scrise


privind pstrarea documentelor n timpul
anului
123. Neasigurarea unui spaiu
corespunztor arhivrii
124. Pregtirea necorespunztoare a
dosarelor financiar-contabile n vederea
arhivrii.
125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale
Intocmit,
Contabil

NOT:
46

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
controlului cantitativ
calitativ
intern (F1)
(F2)
(F3)
P1
P2
P3
Ni
Ni
Ni
50%
30%
20%

Punctaj
ul total

0,5

0,3

0,2

1,7

0,5

0,3

0,2

2,5

0,5

0,3

0,2

1,2

0,5

0,3

0,2

1,5

Data:__________________

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 47 din 96
Exemplar nr.: 1

Punctajul total al riscurilor operaiei/activitii respective se stabileste n baza formulei de calcul:


n

Pt N i Pi
i 1

unde:
Pt = punctajul total;
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, se grupeaz riscurile n urmtoarele trei categorii:


Riscuri mici
1,0 - 1,7
Riscuri medii
1,8 - 2,2
Riscuri mari
2,3 - 3,0

ANEXA 5
47

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 48 din 96
Exemplar nr.: 1

CLASAREA OPERAIILOR N FUNCIE DE ANALIZA RISCULUI


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL
Nr.
crt.
1.

Obiective
ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Obiecte
1. Registrul-jurnal

2. Registrul-inventar

3. Cartea Mare

Riscuri semnificative
1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind modul de ntocmire a Registrului-jurnal
2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare
automat a datelor
4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind modul de ntocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu
conducerea Registrului-inventar
6. Completarea incorect a Registrului-inventar
7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar
8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind modul de ntocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu
conducerea registrului Cartea Mare

48

Punctaj
total

Clasare

2,4

Mare

1,7

Mic

2,5

OBS.

Nu

Mare

2,4

Mare

1,0

Mic

Nu

2,4
1,7

Mare
Mic

Nu

2,4

Mare

2,0

Mediu

2,2

Mediu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 49 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.
2.

Obiective
CONDUCEREA
CONTABILITII

Obiecte
4.Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

5. Contabilitatea
materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar

Riscuri semnificative
11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor
12. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de
personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i
investiiilor
14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii, recepii pariale
i finale etc.)
15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar
16. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul
desemnat

49

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,5

Mic

Nu

2,2

Mediu

1,9
Mediu

1,6

Mic

2,2

Mediu

1,5

Mic

Nu

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 50 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

6. Contabilitatea
datoriilor si creanelor

Riscuri semnificative
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar
19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de
prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea
principiului permanenei metodelor de evaluare
20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a datoriilor i creanelor
21. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a datoriilor i
creanelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat
24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele
aferente naturii acestor operaiuni

50

Punctaj
total

Clasare

2,2

Mediu

2,2

Mediu

1,5

Mic

Nu

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

2,4
1,7

Mare
Mic

Nu

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 51 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

7. Contabilitatea
trezoreriei

25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii


privind activitatea de organizare i funcionare a
casieriei
26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a operaiunilor de cas i
de banc
27. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut
de personalul desemnat n conducerea acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas
i de banc
29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor
derulate prin trezorerie, bnci sau casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de
cont sau la fila registrului de cas
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
controlul sistematic al activitii de casierie
32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei
8. Contabilitatea
33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
cheltuielilor cu personalul privind evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul
51

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,5

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,4

Mic

Nu

2,2

Mediu

1,5

Mic

2,4

Mare

2,5
2,5

Mare
Mare

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 52 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

9. Contabilitatea
subveniilor

10. Contabilitatea
transferurilor

Riscuri semnificative
34. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a cheltuielilor cu
personalul
36. nregistrarea eronat n contabilitate a
cheltuielilor cu personalul
37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a subveniilor
38. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a subveniilor nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a subveniilor
40. nregistrarea eronat a subveniei primite
41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n
contabilitate a subveniilor
42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a transferurilor

52

Punctaj
total

Clasare

2,5

Mare

1,5

Mic

2,4

OBS.

Nu

Mare

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,7

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 53 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

11. Contabilitatea
rezultatelor inventarierii

Riscuri semnificative
43. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a transferurilor nu este cunoscut de personalul
desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a transferurilor
45. nregistrarea eronat a sumelor transferate
diferene ntre sumele transferate i cele evideniate
46. Lipsa documentelor justificative privind
transferurile
47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de
personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a rezultatelor
inventarierii
50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din
inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n
Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor
inventariate n Registrul-inventar
53

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,5

Mic

Nu

1,7

Mic

Nu

2,2

Mediu

1,0

Mic

Nu

1,2

Mic

Nu

2,3

Mare

1,4

Mic

Nu

1,4

Mic

Nu

1,9

Mediu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 54 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

12. ntocmirea balanelor


de verificare

13.Evidena tehnicoperativ

Riscuri semnificative
52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont
privind sumele datorate etc.
53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind ntocmirea balanelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidena contabil
a ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut
de personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
ntocmirea balanelor de verificare
56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele
conturilor
57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile
minime obligatorii
58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n
organizarea evidenei tehnic-operative
60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden
tehnic-operativ (evidena pe gestiuni, evidena
documentelor cu regim special etc.).

54

Punctaj
total

Clasare

2,7

Mare

1,6

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

2,5

Mare

1,0

Mic

2,2

Mediu

1,9

Mediu

2,2

Mediu

OBS.

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 55 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.
3.

Obiective
CONDUCEREA
ACTIVITII
FINANCIARE

Obiecte
14. Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor, respectiv
creanelor

15.Activitatea de stabilire
i raportare a impozitelor
i taxelor datorate statului

Riscuri semnificative
61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
urmrirea operativ a datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu
concord cu cea sintetic a acestora
64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de
plat privind sumele datorate n vederea evitrii
prescrierii sumelor
65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a
situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a
datoriilor respectiv creanelor
66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind activitatea de stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i
taxelor datorate statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate statului
69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate
statului
55

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,0

Mic

Nu

2,5

Mare

1,8

Mediu

1,5

Mic

Nu

1,2

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,7
2,3

Mic
Mare

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 56 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte
16. Activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare

4.

ELABORAREA
BILANULUI
CONTABIL

17. nchiderea execuiei


bugetare anuale

18. Regularizarea cu
bugetul statului
19. Elaborarea i
verificarea bilanului
contabil

Riscuri semnificative
70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind activitatea de realizare a veniturilor
extrabugetare
71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor
extrabugetare
72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s
aib sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n
cont n lei/valut, cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului independenei
exerciiului (momentul recunoaterii veniturilor i
cheltuielilor)
74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a
provizioanelor (deprecierea reversibil)
75. Nerealizarea decontrilor interne
76. Neregularizarea excedentelor rezultate din
execuia bugetelor instituiilor publice cu bugetul
statului la sfritul anului
77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind elaborarea bilanului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a
bilanului contabil

56

Punctaj
total

Clasare

OBS.

Mic

Nu

Mic

Nu

1,3

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0
1,5

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 57 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative
79. Raportarea unor date eronate n situaiile
financiare anexe la bilanul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a bilanului contabil
81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere

5.

ELABORAREA
CONTULUI DE
EXECUIE
BUGETAR

20. Determinarea
prevederilor bugetare
iniiale i finale, conform
clasificaiei bugetare
21. Preluarea plilor din
fiele sintetice n contul
de execuie bugetar

22. Elaborarea anexelor


la contul de execuie
bugetar

82. Lipsa documentelor justificative pentru


rectificarea bugetar
83. Nestabilirea influenelor financiare asupra
bugetului, din diferite acte normative, pe structura
clasificaiei bugetare
84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind elaborarea contului de execuie bugetar
85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a contului de execuie
bugetar
86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor
sintetice n contul de execuie bugetar
87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind elaborarea anexelor la contul de execuie
bugetar

57

Punctaj
total

Clasare

1,8

Mediu

1,0

Mic

2,1

Mediu

1,5

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,3

OBS.

Nu

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 58 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

6.

Obiective

Obiecte

ORGANIZAREA
SISTEMULUI
DE
RAPORTARE
A
DATELOR
FINANCIAR
CONTABILE CTRE
MANAGEMENT

23. Sistemul raportrilor


financiar-contabile, cu
excepia bilanului
contabil i a contului de
execuie bugetar

24. Asigurarea exactitii


sistemului de raportare
financiar-contabil
7.

ORGANIZAREA
EFECTUAREA
CONTROLULUI
FINANCIAR

25. Cadrul de
reglementare al CFP

Riscuri semnificative
88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de
execuie bugetar i anexe
89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a
anexelor la contul de execuie bugetar
90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind organizarea sistemului de raportare a datelor
financiar-contabile, cu excepia bilanului contabil i a
contului de execuie bugetar
91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a raportrilor financiarcontabile
92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor
financiar-contabile ctre management
93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile
94. Comunicarea unor informaii incorecte sau
inadecvate
95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului
metodologic de aplicare a CFP
96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a
CFP
58

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,5

Mic

Nu

1,2

Mic

Nu

1,4

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

2,2

Mediu

1,5

Mic

2,5

Mare

1,5

Mic

Nu

Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 59 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

PREVENTIV
26. Nominalizarea/
retragerea i evaluarea
persoanelor care acord
viza CFP
27. Exercitarea
acordrii/refuzului vizei
CFP
28. Conducerea
Registrului privind
operaiunile prezentate la
viza CFP
29. Raportarea
trimestrial i anual a
activitii CFP

Riscuri semnificative
97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
elaborarea i actualizarea cadrului metodologic de
aplicare a CFP
98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care
acord viza CFP
99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru
acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord
viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente
102. Acordarea nejustificat a vizei CFP
103. Inexistena sau necompletarea Registrului
privind operaiunile prezentate la viza CFP
104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
completarea Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau nereale
106. Nerespectarea termenelor de raportare

59

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,7

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,0

Mic

Nu

1,3

Mic

Nu

1,3
1,2

Mic
Mic

Nu
Nu

1,5

Mic

Nu

1,4

Mic

Nu

1,0
1,5

Mic
Mic

Nu
Nu

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 60 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.
8.

Obiective
FIABILITATEA
SISTEMULUI
INFORMATIC
FINANCIARCONTABIL

Obiecte
30. Manualul de utilizare
a sistemului informatic
financiar-contabil

Riscuri semnificative
107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii
privind funcionalitatea sistemului informatic
financiar-contabil

Punctaj
total

Clasare

OBS.

1,7

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

2,4

Mare

1,7

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

1,5

Mic

Nu

2,0

Mediu

1,0
1,2

Mic
Mic

108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare


31. Atribuirea
responsabilitii
persoanelor care au acces
la sistemul informatic

32. Pregtirea
profesional a
personalului implicat n
utilizarea sistemului
informatic
33. Procesarea datelor n
cadrul sistemului
informatic

109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care


au drept de operare i consultare a sistemului
informatic;
110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de
ctre persoane neautorizate prin sistem de parole
111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de
control de cele cu rol de execuie
112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor
sistemului informatic
113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este
necesar asupra modificrilor survenite n sistemul
informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate
115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte

60

Nu
Nu

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 61 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

9.

Obiective

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIARCONTABILE

Obiecte

Riscuri semnificative

34. Sistemul de
prevenire/detectare a
accesrilor i
modificrilor neautorizate
ale bazelor de date
(parole, programe
antivirus .a.)
35. Cadrul normativ i
procedural privind
arhivarea documentelor
rezultate din activitatea
financiar-contabil
36. Desemnarea
personalului responsabil
privind arhivarea
documentelor

116. Acces neautorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date


117. Nerespectarea calendarului privind modificarea
periodica a parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i
modificarea periodic a parolelor de acces

37. Sistemul de pstrare


al documentelor pn la
predarea la arhiv

Punctaj
total

Clasare

1,9

Mediu

2,7

Mare

1,7

Mic

2,0

Mediu

1,0

Mic

Nu

1,2

Mic

Nu

1,7

Mic

Nu

OBS.

Nu

119. Inexistena procedurilor privind arhivarea


dosarelor financiar-contabile

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind


arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe
suport informatic
121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n
activitatea de arhivare
122. Inexistena unor proceduri scrise privind
pstrarea documentelor n timpul anului

61

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 62 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

38. Locaiile de
depozitare provizorii i
definitive a documentelor
financiar-contabile
39. Activitatea de
arhivare

123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii

Punctaj
total

Clasare

2,5

Mare

124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor


1,2
financiar-contabile n vederea arhivrii.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la
1,5
termenele legale
Intocmit,
Data:__________________
Contabil

Mic

Nu

Mic

Nu

Not:
Riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari i medii, considerate riscuri semnificative, vor intra n faza de ierarhizare a
riscurilor i vor fi preluate n Tabelul puncte tari i puncte slabe.

62

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 63 din 96
Exemplar nr.: 1
ANEXA 6

TABELUL PUNCTE TARI I PUNCTE SLABE


ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL
Nr.
crt.

1.

Obiective

ORGANIZAREA
REGISTRELOR
DE
CONTABILITATE

Obiecte

1.Registrul-jurnal

3.Registrul-inventar

3. Cartea Mare

Riscuri semnificative

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului jurnal
Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare automat a
datelor
Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului inventar
Completarea incorect a Registruluiinventar
Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a registrului Cartea Mare

63

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Sczut

Sczut

Sczut

Sczut

Sczut

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 64 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Completarea incorect a registrului


Cartea Mare
Nedesemnarea persoanei responsabile
cu conducerea registrului Cartea Mare
2.

CONDUCEREA
CONTABILITII

4. Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

5. Contabilitatea
materiilor,
materialelor, inclusiv
a celor de natura
obiectelor de inventar

Procedurile/monografia privind
evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea
acesteia
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor i
investiiilor
Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar

64

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

S
T

Grad de
ncredere
n controlul
intern

OBS.

Sczut
Programul
informatic
genereaz registrul
Cartea Mare

Mediu

Sczut

Sczut

Mediu

NU

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 65 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

6. Contabilitatea
datoriilor si creanelor
7. Contabilitatea
trezoreriei

Riscuri semnificative

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a materiilor, materialelor,
inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor, materialelor,
inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
Neactualizarea sumelor datorate sau
de ncasat
nregistrarea eronat n alte conturi a
sumelor derulate prin trezorerie, bnci
sau casierie
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu controlul sistematic al
activitii de casierie
Neasigurarea securitii spaiului
destinat casieriei

65

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Sczut

Sczut

Sczut

Sczut

S
Sczut
S

Sczut

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 66 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

8. Contabilitatea
cheltuielilor cu
personalul

Riscuri semnificative

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind evidena
contabil a cheltuielilor de personal
Procedurile/monografia privind
evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul nu este cunoscut de
personalul desemnat
nregistrarea eronat n contabilitate a
cheltuielilor de personal

10. Contabilitatea
transferurilor

nregistrarea eronat a sumelor


transferate

11. Contabilitatea
rezultatelor
inventarierii

Procedurile/monografia privind
evidena contabil a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscut de
personalul desemnat

66

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Sczut

Mediu

Mediu

T
S

OBS.

Exist i
funcioneaz
sistemul de control
intern

Mediu
Sczut

NU

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 67 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

Riscuri semnificative

Stabilirea eronat a soldurilor


conturilor inventariate n Registrulinventar
Netransmiterea ctre debitori a
extraselor de cont privind sumele
datorate etc.
12.
ntocmirea Preluarea eronat a datelor cuprinse
balanelor
de n fiele conturilor
verificare
13. Evidena tehnic- Inexistena unui sistem privind
operativ
evidena tehnic-operativ
Nedesemnarea persoanelor cu atribuii
n organizarea evidenei tehnicoperative
nregistrarea eronat n sistemul de
eviden tehnic-operativ (evidena pe
gestiuni, evidena documentelor cu
regim special etc.)

67

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Exist i
funcioneaz
sistemul de control
intern

Mediu

Sczut

Sczut

Mediu

S
S

Mediu
Sczut

OBS.

NU

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 68 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

3.

4.

Obiective

CONDUCEREA
ACTIVITII
FINANCIARE

ELABORAREA
BILANULUI
CONTABIL

Obiecte

14. Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

15. Activitatea de
stabilire i raportare
a impozitelor i
taxelor datorate
statului
19. Elaborarea i
verificarea bilanului
contabil

Riscuri semnificative

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor
Situaia analitic a creditorilor i
debitorilor nu concord cu cea
sintetic a acestora
ntrzieri la plata impozitelor i
taxelor datorate statului

Raportarea unor date eronate n


situaiile financiare anexe la bilanul
contabil
Nerespectarea corelaiilor bilaniere

68

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

OBS.

Sczut
Exist i
funcioneaz
sistemul de control
intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Mediu

NU

Sczut
Exist i
funcioneaz
sistemul de control
intern

Ridicat
NU
Sczut

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 69 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

6.

7.

8.

Obiective

ORGANIZAREA
SISTEMULUI DE
RAPORTARE A
DATELOR
FINANCIAR
CONTABILE
CTRE
MANAGEMENT
ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
CONTROLULUI
FINANCIAR
PREVENTIV
PROPRIU
FIABILITATEA
SISTEMULUI
INFORMATIC
FINANCIARCONTABIL

Obiecte

Riscuri semnificative

24. Asigurarea
Nedesemnarea persoanelor
exactitii sistemului
responsabile cu activitatea de analiz a
de raportare financiar- informaiilor financiar-contabile
contabil

25. Cadrul de
reglementare a CFP

31. Atribuirea
responsabilitilor
persoanelor care au
acces la sistemul
informatic

Inexistena procedurilor
scrise/cadrului metodologic de
aplicare a CFP

Neatribuirea responsabilitilor
persoanelor care au drept de operare i
consultare a sistemului informatic

69

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

S
Sczut

Sczut

Sczut

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 70 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

9.

Obiective

ARHIVAREA
DOCUMENTELO
R FINANCIARCONTABILE

Obiecte

Riscuri semnificative

32. Pregtirea
profesional a
personalului implicat
n utilizarea
sistemului informatic
34. Sistemul de
prevenire/detectare a
accesrilor
neautorizate ale
bazelor de date
(parole, programe
antivirus etc.)
35. Cadrul normativ
i procedural privind
arhivarea
documentelor
rezultate din
activitatea financiarcontabil

Neinformarea periodic sau ori de cte


ori este necesar asupra modificrilor
survenite n sistemul informatic

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

OBS.

S
Mediu

Acces neautorizat la informaiile din


baza de date
Nerespectarea calendarului privind
modificarea periodica a parolelor de
acces

Sczut

Sczut

Inexistena procedurilor privind


arhivarea dosarelor financiar-contabile
T

70

Exist o procedur
scris, neformalizat

Ridicat

NU

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 71 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Obiective

Obiecte

38. Locaiile de
depozitare provizorii
i definitive a
documentelor
financiar-contabile

Riscuri semnificative

Puncte
T/S

Consecina
funcionriinefuncionrii
controlului intern

Grad de
ncredere
n controlul
intern

Neasigurarea unui spaiu


corespunztor arhivrii
S

Intocmit,
Contabil

71

Data:__________________

Sczut

OBS.

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 72 din 96
Exemplar nr.: 1

ANEXA 7
AVIZAT,
Data:___________
PLAN DE ACTIUNE
Pentru minimizarea riscurilor inerente identificate in cadrul Compartimentului financiar-contabil

Nr.
crt.

0
1.

Denumirea riscurilor inerente

1
1. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
modul de ntocmire a Registrului-jurnal
2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronat a Registrului-jurnal cu ajutorul
sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor
4. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
modul de ntocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea
Registrului-inventar
6. Completarea incorect a Registrului-inventar

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor

2
Intocmirea procedurilor scrise privind modul
de intocmire a Registrului - Jurnal
Actualizarea Registrului jurnal
Completarea corecta a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare
automat a datelor
Intocmirea procedurilor scrise privind modul
de intocmire a Registrului - inventar
Desemnarea persoanei responsanile cu
condcerea Registrului-inventar
Completarea corect a Registrului-inventar

72

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
3
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent
4

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 73 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

7. Neactualizarea sistematic a Registrului-inventar

2.

8. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind


modul de ntocmire a registrului Cartea Mare
9. Completarea incorect a registrului Cartea Mare
10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea
registrului Cartea Mare
11. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor
12. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
imobilizrilor i investiiilor nu este cunoscut de
personalul desemnat
13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea
evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor
14. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate
cu achiziionarea imobilizrilor sau construirea unor
obiective (custodii, recepii pariale i finale etc.)

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Actualizarea sistematic a Registruluiinventar
Intocmirea procedurilor scrise privind modul
de intocmire a registrului Cartea Mare
Completarea corect a registrului Cartea Mare
Desemnarea persoanei responsabile cu
conducerea registrului Cartea Mare
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidenta contabil a imobilizrilor i
investiiilor
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a
imobilizrilor i investiiilor
Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii, recepii
pariale i finale etc.)

73

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 74 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

15. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind


evidena contabil a materiilor, materialelor inclusiv a
celor de natura obiectelor de inventar
16. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura
obiectelor de inventar nu este cunoscut de personalul
desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea
evidenei contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura obiectelor de inventar
18. Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor efectuate
cu achiziionarea materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura obiectelor de inventar
19. Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de
prelucrare i a valorii de ieire, prin nerespectarea
principiului permanenei metodelor de evaluare

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Intocmirea unor proceduri scrise/monografii
privind evidena contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile materiilor,
materialelor inclusiv a celor
de natura
obiectelor de inventar
Evidenierea corecta a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea materiilor,
materialelor inclusiv a celor
de natura
obiectelor de inventar
Evidenierea corecta a costurilor de achiziie,
de prelucrare i a valorii de ieire, prin
nerespectarea
principiului
permanenei
metodelor de evaluare

74

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 75 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

20. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind


evidena contabil a datoriilor i creanelor
21. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea
evidenei contabile a datoriilor i creanelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat
24. nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente
naturii acestor operaiuni
25. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
activitatea de organizare i funcionare a casieriei
26. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc
27. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea acesteia

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a datoriilor i creanelor
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a datoriilor i creanelor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a datoriilor i
creanelor
Actualizarea sumelor datorate sau de ncasat
nregistrarea corecta in conturile aferente
naturii acestor operaiuni
Intocmirea procedurilor scrise privind
activitatea de organizare i funcionare a
casieriei
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a operaiunilor de cas i
de banc
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a operaiunilor de cas i
de banc

75

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 76 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea


evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc
29. nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate
prin trezorerie, bnci sau casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont
sau la fila registrului de cas
31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul
sistematic al activitii de casierie
32. Neasigurarea securitii spaiului destinat casieriei
33. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a cheltuielilor cu personalul
34. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
cheltuielilor cu personalul nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a operaiunilor
de cas i de banc
nregistrarea corecta in conturile aferente a
sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau
casierie
Completarea actelor justificative, anexe la
extrasele de cont sau la fila registrului de cas
care lipsesc
Desemnarea persoanelor
responsabile cu
controlul sistematic al activitii de casierie
Asigurarea securitii spaiului destinat
casieriei
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul

76

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 77 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea


evidenei contabile a cheltuielilor cu personalul
36. nregistrarea eronat n contabilitate a cheltuielilor cu
personalul
37. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a subveniilor
38. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
subveniilor nu este cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea
evidenei contabile a subveniilor
40. nregistrarea eronat a subveniei primite
41. Lipsa documentelor justificative la nregistrarea n
contabilitate a subveniilor
42. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
transferurilor nu este cunoscut de personalul desemnat

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a cheltuielilor
cu personalul
nregistrarea corecta n contabilitate a
cheltuielilor cu personalul
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a subveniilor
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a subveniilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a subveniilor
nregistrarea corecta a subveniei primite
Completrea documentelor justificative lipsa la
nregistrarea n contabilitate a subveniilor
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a transferurilor
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a transferurilor

77

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 78 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea


evidenei contabile a transferurilor
45. nregistrarea eronat a sumelor transferate diferene
ntre sumele transferate i cele evideniate
46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile
47. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
evidena contabil a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
rezultatelor inventarierii nu este cunoscut de personalul
desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea
evidenei contabile a rezultatelor inventarierii
50. Evidenierea eronat a diferenelor rezultate din
inventariere, a soldurilor conturilor inventariate n
Registrul-inventar,
51. Stabilirea eronat a soldurilor conturilor inventariate
n Registrul-inventar

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a transferurilor
nregistrarea corecta a sumelor transferate
diferene ntre sumele transferate i cele
evideniate
Completarea documentelor justificative lipsa
privind transferurile
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a rezultatelor inventarierii
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
evidena contabil a rezultatelor inventarierii
Desemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a rezultatelor
inventarierii
Evidenierea corecta a diferenelor rezultate
din inventariere, a soldurilor conturilor
inventariate n Registrul-inventar,
Stabilirea corecta a soldurilor conturilor
inventariate n Registrul-inventar

78

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 79 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

52. Netransmiterea ctre debitori a extraselor de cont


privind sumele datorate etc.
53. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
ntocmirea balanelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind evidena contabil a
ntocmirii balanelor de verificare nu este cunoscut de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu ntocmirea
balanelor de verificare
56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n fiele conturilor
57. Balanele de verificare nu cuprind rubricile minime
obligatorii
58. Inexistena unui sistem privind evidena tehnicoperativ
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii n organizarea
evidenei tehnic-operative
60. nregistrarea eronat n sistemul de eviden tehnicoperativ (evidena pe gestiuni, evidena documentelor cu
regim special etc.).

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Transmiterea ctre debitori a extraselor de
cont privind sumele datorate etc.
Intocmirea procedurilor scrise privind
ntocmirea balanelor de verificare
Personalul desemnat va instruit in vederea
cunoasterii procedurilor/monografiilor privind
ntocmirii balanelor de verificare
Desemnarea persoanelor responsabile cu
ntocmirea balanelor de verificare
Preluarea corecta a datelor cuprinse n fiele
conturilor
Balanele de verificare vor fi modificate
pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii
Intocmirea procedurilor scrise privind
evidena tehnic-operativ
Desemnarea persoanelor cu atribuii n
organizarea evidenei tehnic-operative
nregistrarea corecta n sistemul de eviden
tehnic-operativ (evidena pe gestiuni,
evidena documentelor cu regim special etc.).

79

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 80 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.
3.

Denumirea riscurilor inerente

61. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind


activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv
creanelor
62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea
operativ a datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu
concord cu cea sintetic a acestora
64. Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat
privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii
sumelor
65. Inexistena unui sistem de valorificare operativ a
situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a
datoriilor respectiv creanelor
66. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
activitatea de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor
datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea
de stabilire i raportare a impozitelor i taxelor datorate
statului

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Intocmirea procedurilor scrise privind
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
urmrirea operativ a datoriilor i creanelor
Verificarea concordantei dintre situaia
analitic a creditorilor i debitorilor cu cea
sintetic a acestora
Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor de
plat privind sumele datorate n vederea
evitrii prescrierii sumelor
Intocmirea procedurilor scrise privind
sistemul de valorificare operativ a situaiilor
rezultate din activitatea de plat/ncasare a
datoriilor respectiv creanelor
Intocmirea procedurilor scrise privind
activitatea de stabilire i raportare a
impozitelor i taxelor datorate statului
Desemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de stabilire i raportare
a
impozitelor i taxelor datorate statului

80

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 81 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

68. Calculul eronat al sumelor datorate statului


69. ntrzieri n plata impozitelor i taxelor datorate
statului
70. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare

4.

71. Inexistena evidenei realizrii veniturilor


extrabugetare
72. Nenchiderea conturilor care nu care trebuie s aib
sold la sfritul anului (casa, disponibiliti n cont n
lei/valut, cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului independenei exerciiului
(momentul recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)
74. Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a
provizioanelor (deprecierea reversibil)
75. Nerealizarea decontrilor interne

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Calculul corect al sumelor datorate statului
Plata la termen a impozitelor i taxelor
datorate statului
Intocmirea procedurilor scrise privind
activitatea de realizare a veniturilor
extrabugetare
Evidenei realizrii veniturilor extrabugetare
Inchiderea conturilor care nu care trebuie s
aib sold la sfritul anului (casa,
disponibiliti n cont n lei/valut, cheltuieli,
venituri)
Respectarea principiului independenei
exerciiului (momentul recunoaterii
veniturilor i cheltuielilor)
Calcularea i nregistrarea n contabilitate a
provizioanelor (deprecierea reversibil)
Realizarea decontrilor interne

81

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 82 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

5.

Denumirea riscurilor inerente

76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuia


bugetelor instituiilor publice cu bugetul statului la
sfritul anului
77. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
elaborarea bilanului contabil
78. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a bilanului
contabil
79. Raportarea unor date eronate n situaiile financiare
anexe la bilanul contabil
80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea
de elaborare a bilanului contabil
81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere
82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea
bugetar
83. Nestabilirea influenelor financiare asupra bugetului,
din diferite acte normative, pe structura clasificaiei
bugetare
84. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
elaborarea contului de execuie bugetar

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Regularizarea excedentelor rezultate din
execuia bugetelor instituiilor publice cu
bugetul statului la sfritul anului
Intocmirea procedurilor scrise privind
elaborarea bilanului contabil
Respectarea procedurilor de ntocmire a
bilanului contabil
Raportarea unor date corecte n situaiile
financiare anexe la bilanul contabil
Desemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a bilanului contabil
Respectarea corelaiilor bilaniere
Completarea documentelor justificative lipsa
pentru rectificarea bugetar
Stabilirea influenelor financiare asupra
bugetului, din diferite acte normative, pe
structura clasificaiei bugetare
Intocmirea procedurilor scrise privind
elaborarea contului de execuie bugetar

82

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 83 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea


de elaborare a contului de execuie bugetar
86. Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor
sintetice n contul de execuie bugetar
87. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
elaborarea anexelor la contul de execuie bugetar

6.

88. Nerespectarea corelaiilor de baz ntre contul de


execuie bugetar i anexe
89. Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor la
contul de execuie bugetar
90. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil i a contului de
execuie bugetar
91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea
de elaborare a raportrilor financiar-contabile

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Desemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a contului de execuie
bugetar
Preluarea corecta a sumelor din fiele
conturilor sintetice n contul de execuie
bugetar
Intocmirea procedurilor scrise privind
elaborarea anexelor la contul de execuie
bugetar
Respectarea corelaiilor de baz ntre contul
de execuie bugetar i anexe
Respectarea procedurilor de ntocmire a
anexelor la contul de execuie bugetar
Intocmirea procedurilor scrise privind
organizarea sistemului de raportare a datelor
financiar-contabile, cu excepia bilanului
contabil i a contului de execuie bugetar
Desemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de elaborare a raportrilor
financiar-contabile

83

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 84 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

92. Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor financiarcontabile ctre management


93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea
de analiz a informaiilor financiar-contabile
94. Comunicarea unor informaii incorecte sau inadecvate
7.

95. Inexistena procedurilor scrise /cadrului metodologic


de aplicare a CFP
96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea
i actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP
98. Inexistena ordinului de numire a persoanelor care
acord viza CFP
99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru
acordarea vizei CFP

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Raportrile sistematice a informaiilor
financiar-contabile ctre management se vor
face periodic.
Desemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de analiz a informaiilor financiarcontabile
Comunicarea unor informaii corecte sau
adecvate
Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul
metodologic de aplicare a CFP
Actualizarea cadrului metodologic de aplicare
a CFP
Desemnarea persoanelor responsabile cu
elaborarea i actualizarea cadrului
metodologic de aplicare a CFP
Intocmirea ordinului de numire a persoanelor
care acord viza CFP
Desemnarea unor persoane compatibile pentru
acordarea vizei CFP

84

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 85 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

8.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor

100. Nerealizarea evalurii persoanelor care acord viza


CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente
102. Acordarea nejustificat a vizei CFP

Realizarea evalurii persoanelor care acord


viza CFP
Aplicarea vizelor CFP pe documente
Acordarea justificat a vizei CFP

103. Inexistena sau necompletarea Registrului privind


operaiunile prezentate la viza CFP
104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
completarea Registrului privind operaiunile prezentate la
viza CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau nereale
106. Nerespectarea termenelor de raportare
107. Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind
funcionalitatea sistemului informatic financiar-contabil

Existena si completarea Registrului privind


operaiunile prezentate la viza CFP
Desemnarea persoanelor responsabile cu
completarea Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP
Raportarea unor date complete si reale
Respectarea termenelor de raportare
Intocmirea procedurilor scrise privind
funcionalitatea sistemului informatic
financiar-contabil
Aprobrii manualului de utilizare a sistemului
informatic
Atribuirea responsabilitilor persoanelor care
au drept de operare i consultare a sistemului
informatic;

108. Lipsa aprobrii manualului de utilizare


109. Neatribuirea responsabilitilor persoanelor care au
drept de operare i consultare a sistemului informatic;

85

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 86 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

110. Neasigurarea proteciei mpotriva accesrii de ctre


persoane neautorizate prin sistem de parole

9.

111. Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol de


control de cele cu rol de execuie
112. Neinstruirea sistematic a utilizatorilor sistemului
informatic
113. Neinformarea periodic sau ori de cte ori este
necesar asupra modificrilor survenite n sistemul
informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate
115. Utilizarea unor proceduri automate incorecte
116. Acces neautorizat la informaiile financiar-contabile
din baza de date
117. Nerespectarea calendarului privind modificarea
periodica a parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru verificarea i
modificarea periodic a parolelor de acces
119. Inexistena procedurilor privind arhivarea dosarelor
financiar-contabile

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor
Asigurarea proteciei mpotriva accesrii de
ctre persoane neautorizate prin sistem de
parole
Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu rol
de control de cele cu rol de execuie
Instruirea sistematic a utilizatorilor
sistemului informatic
Informarea periodic sau ori de cte ori este
necesar asupra modificrilor survenite n
sistemul informatic
Utilizarea unor proceduri automate autorizate
Utilizarea unor proceduri automate corecte
Acces autorizat la informaiile financiarcontabile din baza de date
Respectarea calendarului privind modificarea
periodica a parolelor de acces
Desemnarea personalului pentru verificarea i
modificarea periodic a parolelor de acces
Intocmirea procedurilor scrise privind
arhivarea dosarelor financiar-contabile

86

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 87 din 96
Exemplar nr.: 1

Nr.
crt.

Denumirea riscurilor inerente

Denumirea actiunii de minimizare a


riscurilor

120. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind


arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau pe
suport informatic
121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii n activitatea de
arhivare
122. Inexistena unor proceduri scrise privind pstrarea
documentelor n timpul anului
123. Neasigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii
124. Pregtirea necorespunztoare a dosarelor financiarcontabile n vederea arhivrii.
125. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele
legale

Desemnarea persoanelor cu atribuii privind


arhivarea documentelor pe suport de hrtie
i/sau pe suport informatic
Instruirea persoanelor cu atribuii n
activitatea de arhivare
Intocmirea procedurilor scrise privind
pstrarea documentelor n timpul anului
Asigurarea unui spaiu corespunztor arhivrii
Pregtirea corespunztoare a dosarelor
financiar-contabile n vederea arhivrii.
Predarea dosarelor financiar-contabile la
termenele legale

Intocmit,
Contabil

87

Persoanele
responsabile cu
implementarea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil
Contabil

Data:__________________

Data limita de
implementare a
actiunii de
minimizare a riscului
inerent

PRIMRIA
COMUNEI

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

COMISIA DE
MONITORIZARE

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 88 din 96
Exemplar nr.: 1

ANEXA 8

Nr.
crt.

Denumirea
riscurilor
inerente

0
1
2
3
4
5

Denumirea
actiunii de
minimizare a
riscului inerent
2

S I T U A TI A
privind stadiul implementatii actiunilor de minimizare
si evaluarea riscurilor reziduale din cadrul __________________
Stadiul de
Data ultimei
Impactul dupa
Probabilitatea
implementare a
revizuiri a riscurilor
actiunea de
dupa actiunea de
actiunilor de
inerente
minimizare
minimizare
minimizare
3
4
5
6

Nivelul de risc
rezidual
(col.5 x col.6)
7

Nota:
1.
2.
3.
4.

Col. 1 trebuie sa fie identica cu col. 1 din Anexa 7


Col. 2 trebuie sa fie identica cu col. 2 din Anexa 7.
In col. 3 se inscrie in functie de stadiul de implementare implementat, partial implementat , neimplementat.
In col. 4 se inscrie data cand a avut loc sedinta de analiza a stadiului implementarii actiunilor de minimizare a riscurilor inerente.
88

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 89 din 96
Exemplar nr.: 1

5. Impactul si probabilitatea vor fi apreciate pe baza scarilor de evaluare prezentate la pct.1, 2 si 5 din Nota la Anexa 4.
6. Nivelul fiecarei variabile va fi stabilit in functie de efectele pe care le-au avut actiunile de minimizare asupra riscurilor inerente,
resimtite fie prin reducerea frecventei de aparitie, fie prin diminuarea consecintelor acestor riscuri asupra indeplinirii obiectivelor
stabilite.
INTOCMIT,
Contabil

89

Obiectivul

0
1
Nivelul de risc inerent
(col. 3 x col.4)

Actiunea de minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Stadiul de implementare a
actiunii de minimizare

Impactul aferent riscului


rezidual

Probabilitatea producerii
riscului rezidual

Nivelul de risc rezidual


(col.8 x col.9)
Responsabilul de risc

Data ultimei revizuiri a


riscului inerent

2
Probabilitatea producerii
riscului inerent

COMISIA DE
MONITORIZARE

Impactul aferent riscului


inerent

Riscul/riscurile
inerent/inerente pentru
fiecare obiectiv

Nr. Crt.

PRIMRIA
COMUNEI
PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 90 din 96

Exemplar nr.: 1

ANEXA 9
..
REGISTRUL DE RISCURI

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INTOCMIT,
Contabil

90

PRIMRIA
COMUNEI
COMISIA DE
MONITORIZARE

PROCEDURA OPERAIONAL
privind intocmirea si actualizarea
registrului de riscuri

Cod: P.O.

Ediia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 91 din 96
Exemplar nr.: 1

91