Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA

Nr. din data de .


I.

PARTILE CONTRACTANTE

S.C. CIMEX S.A., cu sediul social in TULCEA, str.ISACCEI,.KM 3-4, judetul TULCEA, telefon/fax
0240 534751/ 0240 534718, email cimexofertare@yahoo.com Inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J36/78/1991, Certificat de inregistrare fiscala RO 2361710,CONT NR: RO 07 BRDE 370 SV
01815263700, deschis la BRD Sucursala Tulcea, reprezentata legal de Gheorghiu Teodor
Corneliu , in calitatea de Administrator unic ,denumita in cele ce urmeaza ANTREPRENOR
GENERAL si
S.C........................, cu sediul social in ..........................., str........................., judetul
...................., telefon/fax ...................../ ..................., email .......................... Inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. ..........................., Certificat de inregistrare fiscala
RO .................................,CONT NR: ., deschis .,
reprezentata legal de .. , in calitatea de ............................. ,denumita in cele
ce urmeaza SUBANTREPRENOR DE SPECIALITATE
In temeiul art.1852, 1874 si urmatoarele din Codul civil au incheiat urmatorul contract:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul contractului il constituie executarea, prin preluare in subantrepriza a lucrarilor


de cofrare, zidarie, tencuieli,etc., conform Anexa, parte integranta din prezentul contract.
Art.2.2. Odata cu semnarea prezentului contract se semneaza si Procesul verbal de predare a
amplasamentului, precum si Conventia privind Normele de Securitate si Sanatate in Munca si
Situatii de Urgenta.
III.

DURATA CONTRACTULUI SI TERMENELE DE EXECUTIE

Art.3.1. Durata prezentului contract este de 5 luni, incapand cu data de 01.10.2015 si pana la
data de 28.02.2015
Art.3.2. Executia lucrarilor se va face conform graficului de esalonare a lucrarilor
IV.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.4.1. Contractul este constituit din urmatoarele documente inseparabile, valabile impreuna:
a)

prezentul formular de contract completat, semnat si parafat;

V. OBLIGATIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR


A.

OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI

Art.5.1. Subantreprenorul se obliga sa execute toate lucrarile si sa efectueze toate probele si


incercarile prevazute, in conformitate cu proiectul tehnic, standardele, normativele si normele in
vigoare in Romania.
Art.5.2. Subantreprenorul va depune toate actele si documentele legate de lucrare pentru
intocmirea procesului verbal de predare-primire, la seful de santier al Antreprenorului General,
in vederea intocmirii situatiilor de lucrari.
Art.5.3. Subantreprenorul se obliga sa asigure pentru executarea tuturor lucrarilor si prestarilor
de serviciinecesarul de forta de munca calificata.
Art.5.4. Subantreprenorul este raspunzator pe deplin pentru pastrarea in siguranta si
conservarea materialelor si echipamentelor respective pana la data predarii acestora catre
Antreprenorul General .

Art.5.5. Pe durata prezentului contract Subantreprenorul va indeplini toate activitatile cerute de


legislatia privind protectia mediului, in vigoare.
Art.5.6. Subantreprenorul va realiza instructaje si va respecta regulile privind siguranta si
igiena muncii precum si normele legale in vigoare.
Art.5.7. Subantreprenorul va asigura angajatilor echipamentele de protectie.
B. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL
Art.5.8. Antreprenorul General are obligatia sa predea amplasamentul pe care urmeaza sa se
execute obiectivul de investitii,. Predarea amplasamentului se va face, cu proces verbal de
predare primire semnat intre Subantreprenor si Antreprenorul General.
Art.5.9. Antreprenorul General se obliga sa plateasca Subantreprenorului lucrarile prevazute in
oferta in concordanta cu conditiile convenite de comun acord prin prezentul contract:
-avans 2500,00 lei;
- la 15 zile calendaristice.
Art. 5.10. Pe durata valabilitatii prezentului contract, Antreprenorul General poate executa
personal sau cu terte persoane juridice, categoriile de lucrari contractate cu Subantreprenorul,
numai cu modificarea prealabila prin act aditional a prezentului contract .
VI. PLATI SI MODALITATI DE PLATA
Art.6.1 Antreprenorul General se obliga sa plateasca Subantreprenorului prin depunerea in
cont valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract conform Anexelor.
Art.6.2 Orice modificare de cont aparuta la Antreprenor General/Subantreprenor se va
comunica in termen de 5 zile Antreprenorului General/Subantreprenorului.
Art.6.3 Antreprenorul General este de acord sa achite in termen de 5 zile valoarea lucrarilor.
Acceptul de plata se face de catre Antreprenorul General dupa verificarea existentei fizice si
calitative a lucrarilor.
Art 6.4 Facturile se intocmesc de Subantreprenor pe baza situatiilor de lucrari
avizate/acceptate de Antreprenorul General.
VII. GARANTII
Art.7.1. Perioada de garantie a lucrarilor executate care fac obiectul prezentului contract
decurge de la data intocmirii Procesului Verbal de Terminare a Lucrarilor si a Punerii in
Functiune si este de 12 luni.
VIII.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.8.1. Divergentele pot fi solutionate pe cale amiabila, direct intre cele doua parti.
Art.8.2. Litigiile intre parti sunt de competenta instantelor judecatoresti din Tulcea.
Art.8.3. In cazul litigiilor privind calitatea si cantitatea materialelor de constructii, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructii folosite, partile pot
impreuna sa ceara, pe cheltuiala comuna, efectuarea unor expertize de catre institutii abilitate.
Concluziile acestor expertize sunt definitive, costurile acestora fiind suportate de partea in
culpa.
IX.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art.9.1 Partile contractante pot rezilia contractul de comun accord dupa comunicarea scrisa a
uneia din parti cu cel putin 5 zile inainte de data rezilierii, in cazul in care una din parti nu poate
indeplini obligatiile asumate prin contract.
X.

ALTE CLAUZE

Art.10.1 Prevederile prezentului contract se intregesc cu dispozitiile Codului Civil, si a actelor


normative aplicabile in materie.
Prezentul contract a fost elaborat, redactat si i s-a acordat data certa azi. de
catre SC CIMEX SA in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR GENERAL

SUBANTREPRENOR

S.C. CIMEX S.A.

Administrator unic

..

Gheorghiu Teodor Corneliu