Sunteți pe pagina 1din 3

.

r,,q'

1 -/ir

MINISTERUL

|ie i!

-!l

,:?i

I:tjtu:t
i; ,,i ;i.. i,i,
,j-'

1,: I

: :{

i'! ';'ts.;...1* i
,
:.:r
, ;::
,_,: :i11,.;.

Inspectoraftrl $colar judelean

ww

&e

'

':,. i:l'

.l@i
9-a

Iasi

ED

UCATIEI

CERCETARII
TINERETULUI
$I SPORTULUI

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT -2OL3


Probi scrise la matematici
ra teoreticd, profil ul real, speciali zarea mdtematicd-informaticd
Fitiero vocaliondld, profilul militar, specializarea matemdticd-informaticd
Fitie

BAREM DE EVATUARE 9I DE NOTARE

Pentru orice solulie corectd, chiar daci este diferiti de cea din barem, se acordi punctaiul

t
t
a

corespunzitor.
Nu se acordi fracliuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parliale, in
limitele punctajului indicat in barem.
Se acordi 10 puncte din oficiu. Nota fina!5 se calculeazd prin impdrlirea punctaiului oblinut la 10.

SUBIECTUL
1.

(30 de puncte)

a,+2r=5

\ar+ 4r
Sz

2.

2p

=56

A- -7

2p

a = t >o
3.

Pentru

5.

rm

/ =l-*,**J

- t,"t = [1,.-)

3p

tr'-r.t
Pentru

4.

3p

=rl =Qt=-7,r=3

2p

=x*1=+l;r-tl=x*1
x < I avem 1 - x= x+1+ x=0 convine
x ) 1 avem x-1 = x*l=) -1=1 imposibil

Fetele pot fi alese

in

2p
1p

C,3, moduri

2p

Biielii pot fi alegi in Cfr moduri

2p

Comitetul reprezentativ poate fi ales in Cl' C?, moduri

1p

y)j

2p

tE =(*a - x)'i +(y, -

a=-3

5i

cosB =

AB2+BCZ-ACz
2AB.BC

5.

b=4

3p

2p

t;

cosB

2p

=92

Mdsura unghiului

1p

este de 300

Simulare pentru EXAMENuL DE BACALAUREAT 2013 - ProbS scrisS

la

matematici

Filiero teoreticd, profilul real, specializoreo matematicd-inlormaticd


Filiero vocolionold, prolilul militor, speciolizarea matematicd-informaticd

Barem de evaluare 5i de notare

SUBIECTUL al

1.a)

('
-r

(30 de puncte)

ll-lea

*y)*

= ((x

* ( y * z) = x *

(y - +) + 4) * 7,= (, - +)(y - q)(, - a) + a

2p

((y - +) (, - +) + +)= ( x - +) ( y - +)(, - 4) + 4

2p

a)

1p

Finalizare
b)

c)

x>4=.r-4 >0.l
y>4+ y-4>0)
(*-q)(y-a)+a>4

c)

pentru orice .r,ye

2p

(4,+-;

x* 4= 4* x= 4 pentru orice xe IR
I tr ) x J * ... x 20 13 = (t * Z * 3) * 4 * (5 * ...'( 2Ol3) = 4

2.al

b)

3p

2p
3p

A2

=(; ;)

3p

A2

-7Iz

2p

* dA, a,b,c,d Q + x
a,b,c,d Q+ aclTbde Q, ad+bce Q

= aI z + bA, Y = clz

Y = (ac + 7 bd)

X =aIz+bA,Y =clz+dA, a,b,c,d e Q; X +O2+

XY=1"+1
"

I,

+ (ad + bc)

Ae

deoarece

1p

a*0

sau

b*0

2p

lac+7bd=l

2p

lb,+ad=o

1p

Finalizare
SUBIECTUL al

ffio-=
*3 *2

=-+32
b)

Dacd

(30 de puncte)

lll-lea

1.a)

IF' + x+t)dx=

2p

3p

x+ C

F:lR.+lR esteoprimitivdafuncliei

F'(x)
\ /=

xt +x+l

>

0 pentru orice xe

f +F'(x)=f (*) pentruorice

xelR

1p

F:lR -+ IR este primitivi

F,(x)=
2.al

')-

=axrl
J

funcliei

f e F derivabild 9i F'(;r) = f (*) pentru orice re lR

(+-""T1' r,, pentru orice re

[r t-) ffa.=

2p
2p

IR

Finalizare
c)

4p

2p

IR

3p
2p

[J-*a*=
3p

xiC

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT zo13 -

Probd scrisi la matematici Barem de evaluare 9i de notare

Fi!iero teoreticd, profilul reol, speciolizareo matematicd'informoticd


Filiero vocolionald, prolilul militar, specializareo motematicd-informoticd

b)

c)

g este derivabilS
g'(r) = / (-r) pentru orice .re IR.
F :lR. +IR este o primitivi a funcliei
F(l)=g(1)+c+0=-4+c

1p

4p

f + F(x)= g(x)+c, unde c este o constantd

2p
2p

Finalizare

simulare pentru EXAMENUI DE BACAIAUREAT 2013 - PrObS SCriSS la


Filie ro teoreticd, prolilul real, specio liza rea mate maticd-informoticd

1p

matematicS

Filiera vocationatd, profitut militor, speciolizorea motematicd-inlormaticd

Barem de evaluare 9i de notare