Sunteți pe pagina 1din 12

Asociatia Inginerilor de nstalatf din Romania

VERIFICAT 2002

- Necesarul de caldura pentru Incalzire;

- Proteytf(;iterm.icaa cladirilor;

~ Sisteme delhcat:zire pentru cladiri civHe~i de productle:

- Centrale term ice $i puncte termics pentrualimentarea en caldura;

- Betele termice pentru transportul $i distributiaagentului termic;

- Echipalirrtente>$i materiale pentru instalatii de 1ncalzire.

Editura ARTECNO Bucuresti, Romania

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Mihai lUNA

Autori: Prof. univ. dr. ing. Mihai lUNA: 1 (1.1; 1.3; 1.6; 1.7); 3; 4 (4.1; 4.5);

6 (6.3; 6.6; 6.7); 8 Ing. Dan BERBECARU: 1 (1.2; 1.4); 4 (4.8; 4.10) Cont. dr. ing. Gabriel STAN: 1 (1.5)

Ing. Mihaela GEORGESCU: 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4) Prof. univ. dr. ing. Miron POPESCU: 4 (4.2)

Conf dr. ing. Octavia COCORA: 4 (4.3; 4.4); 5 (5.4) Prof. univ. dr. ing. Drago!? HERA: 4 (4.6)

Ing. Rodica GABREANU: 4 (4.7)

Dr. ing. Florin IORDACHE: 4 (4.9)

Prot. univ. dr. ing. Costica BRANDABUR: 5 (5.1; 5.2; 5.3) sef lucrari ing. Dan Paul STANESCU: 5 (5.5)

Prof. univ. dr. ing. Nicolae ANTONESCU: 5 (5.5; 5.6) Prep. ing. Nicolae N. ANTONESCU: 5 (5.5; 5.6)

Prof. univ. dr. ing. Vasile CALUIANU: 6 (6.2)

Ing. Tudor DRAGANESCU: 6 (6.5)

Ing. Lumlnita DUMITRESCU: 7

Ing. Gabriel IVANESCU: 6 (6.7); 9

Prof. univ. dr. ing. Maria CRACIUN: 10 (10.1; 10.2) Ing. Mihaela VULPESCU: 10 (10.3)

Ing. Gheorghe DABELA: 10 (10.4)

set lucrari ing. Rodica FRUNZULlCA: 11 (11.1; 11.2; 11.4) set lucrart ing. Mirela Sanda TOROPOC: 11 (11.3)

Prof. univ. dr. ing. Mircea BELDIMAN: 12; 13

I Dr. ing. Alexandru COSTACHEL I: 6 (6.1; 6.4)

ling. Alexandru CIMPOIA I: 6 (6.7)

Coordonare ~i recenzle ~tiinfifica: ling. Achile PETRESCU I

Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU

Membru al Academiei Central Europene de $tiinta $i Arta; Doctor Honoris Causa al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti

Coordonare editoriala: Director General ing. Doru PETRESCU

Tehnoredactare: Cristian POPESCU; Constanta RASUCEANU; Elena DOROFTEI; Razvan ANISOIU

MANUALUL DE INSTALATII ISBN 973-85936-0-3 lnstalatll de incalzire ISBN 973-85936-1-1

© Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L., 2002 Asociatia Inginerilor de lnstalatii din Romania

Cuprins

CUPRINS

L INSTALATII DE INCALZIRE

1. PROBLEME GENERALE

1.1. lrnportanta instalatnlor de Incalzire , 1

1.2. Exiqente de calitate 1

1.2.1. Calitatea unei constructii 1

1.2.2. Exiqente de calitate ale lnstalatltlor de Incalzire centrala 1

1.3. Clasificarea instalattllor de Incalzire 2

1.4. Reqlernentari privind proiectarea si realizarea instalatiilor de lncalzire 2

1.4.1. Incadrarea constructiilor si instalatiilor aferente in mediul construit al localitatii 2

1.4.1.1 Autorizatia de construire 2

1.4.1.2 Planurile urbanistice 2

1.4.1.3 Avize si acorduri 2

1.4.2. Heqlernentari tehnice pentru proiectarea, executarea $i exploatarea instalatiilor de Incalzire centrala 3

1.4.3. Tema de proiectare 3

1.4.4. Faze de proiectare si continutul proiectelor .4

1.5. Functionalitatea $i alcatuirea cladirilor .4

1.5.1. Clasificarea constructiilor .4

1.5.2. Subsistemele cladlrll .4

1.5.3. Actiuni in ctadiri 5

1.5.4. Functionalitatea cladirilor 5

1.5.5. Analiza sl alcatuirea antiseisrnicaa instalatiilor sl echiparnentelor 7

1.6. Date generale privind calculul instalatiilor de incalzlre 8

1.6.1. Transmisia caldurii 9

1.6.2. Elemente de transfer de rnasa 9

1.6.3. Curgerea fluidelor in conducte , 9

1.7. Marimi si unitati de rnasura 11

2. PROTECTIA TERMICA A CLAoIRILOR

2.1. Elementele de constructii ale cladirilot' 12

2.1.1. Anvelopa cladini 12

2.1.2. Aria anvelopei unei cladiri -A - 14

2.1.3. Volumul ctadlrii - V- 14

2.1.4. Alegerea elementelor de constructil din punct de vedere termotehnic 14

2.2. Dimensionarea elementelor de constructli perimetrale din punct de vedere termotehnic 16

2.2.1. Obiectivele calculului termotehnic 16

2.2.2. Calculul termotehnic pentru stabilirea grosimii stratului termoizolator 16

2.2.3. Determinarea rezistentelor term iCe specifice ale elementelor de constructii opace 17

2.2.3.1 Hezistente term ice specifice efective 17

2.2.3.2 Hezistente term ice specifice normate 19

- Exemple de calcul 20

2.2.4. Hezlstente termice ale supratetelor vitrate 23

2.2.5. Difuzia vaporilor de apa prin elementele de constructii. 24

- Exemplu de calcul 27

2.3. Stabilitatea terrnica a elementelor de Inchidere a cladirllor si a lncaperilor din cladiriie civile 30

2.3.1. Criteriile de pertorrnanta ale stabilitatii termice 30

2.3.2. Indicele inertiei term ice D 30

2.3.3. Coeficientul <1>; de stabilitate a elementelor de inchidere a cladirilor 31

2.3.4. Stabilitatea terrnica a incaperilor Incalztte din cladirile civile 32

- Exemple de calcul 33

2.4. Determinarea $i verificarea coeficientului global de izolare terrnica 35

2.4.1. Determinarea $i verificarea coeficientului global de izolare termica G la cladirile de locuit.. 35

Cuprins

2.4.2. Determinarea $i verificarea coeficientului global de izolare termica G 1

la cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit.. 38

- Exemplu de catcul

3. NECESARUL DE CALDURA PENlRU TNCALZIRE

3.1. Necesarul de caldura pentru cladiri oblsnuite ,,, ,, 42

3.1.1. Fluxul termic cedat prin transmisie QT ..42

3.1.2. Adaosuri la pierderile de caldura LA .43

3.1.3. Sarcina terrnica Qi .43

3.1.4. Particularitati de calcul al necesarului de caldura pentru cladiri industriale .45

3.1.5. Particularitati de calcul al necesarului de caldura pentru iocuinte .45

3.2. Necesarul de caldera la sere 46

- Exemplu de calcul

3.3. Necesarul de caldura pentru cladirile amplasate subteran , 47

3.4. Calculul necesarului de caldura pe baza de indici 48

3.5. Calculul necesarului de caldura anual al cladirilor de locuit,

3.5.1. Necesarul de catoura anual al cladirilor de locuit existente 48

- Exemplu de calcul 48

3.5.2. Necesarul de caldura anual al cladirilor de locuit nou proiectate 49

4. SISTEME DE INCALzIRE

4.1 Incalzirea locala

4.1.1. Prescriptii privind utilizarea incalzirf locale 56

4.1.2. Sobe cu acumulare de caldura 56

4.1.3. Sobe fara acurnulare de caldura 4.1.4. Sobe de constructie speciala (sernirreuri)

4.1.5. Elemente de calcul 59

4.1.5.1 Pierderile de caldura 59

4.1.5.2 Calculul si alegerea sobelor 59

4.1.5.3 Dimensiunile cosului de fum 60

4.2. lncalzirea cu apa calda si fierbinte 61

4.2.1. Clasificarea sistemelor de lncalzire cu apa caida 61

4.2.2. Criterii privind alegerea sistemului de incalzire 61

4.2.3. lnstalatii de lncalzire cu circulatie naturala

4.2.4. lnstalatli de incalzire cu circulatle tortata 63

4.2.4.1 lnstalatii de lncalzire cu distributie individuala

4.2.4.2 Instalatii de incalzire cu distrlbutie centralizata 68

4.2.5. Descrierea si montarea modulelor termohidraulice MTH

4.2.6. Montarea conductelor de dlstributle 72

4.2.7. lnstalatii de Incalzire cu apa fierbinte , ~ 73

4.2.8. Dimensionarea conductelor instalatlilor de incalzire cu apa calda

4.2.8.1 Pierderi de sarcina In conducte 74

4.2.8.2 Operatiuni si date preliminare calculului de dimensionare 75

4.2.8.3 Dimensionarea conductelor instalatillor bitub cu circulatie naturala 75

- Exemplu de calcul 76

4.2.8.4 Dimensionarea conductelor instalatillor bitub cu circulatie fortata si distributie centrallzata 89

4.2.8.4.1 Dimensionarea coloanelor 89

• Exemplu de calcul 89

4.2.8.4.2 Dimensionarea retelel de distributie arborescente 90

Exemplu de calcul , 90

4.2.8.4.3 Dimensionarea retelei de distributie inelare 92

- Exemplu de calcul 92

4.2.8.5 Dimensionarea conductelor instalatiilor de incalzire cu circulatie fortata si distributie individuala 93

4.2.8.5.1 Retele bitub cu distributie arborescenta 95

- Exemplu de calcul 95

4.2.8.5.2 Retele bitub cu distributie radiala 101

Exemplu de calcul 101

4.2.8.5.3 Retele bitub inelare 105

- Exemplu de calcul , 105

Cuprins

4.2.8.6 Dimensionarea conductelor lnstalatiilor de incatzlre monotub

cu circulatie fortata pentru consumatorii individuali 111

- Exemplu de calcul , 111

4.3. Sisteme de incalzire cu abur de presiune joasa 119

4.3.1. Criterii privind utilizarea Incalzirii cu abur de presiune joasa 119

4.3.2. Particularitati ale instalatiilor cu abur de presiune joasa 119

4.3.3. Racordarea corpurilor de Incalzire , 120

4.3.4. Instaiatii cu lntoarcerea condensatului prin cad ere libera 121

4.3.5. lnstalatii cu lntoarcerea condensatului prin pornpare , 122

4.3.6. Dimensionarea sifoanelor de condensat 122

4.3.7. Calculul hidraulic al conductelor 122

4.3.7.1 Dil1lensionarea conductelor de abur 122

4.3.7.2 Dimensionarea conductelor de condensat , .. , .. c 124

- Exemplu de calcul 125

4.4. Incalzirea cu aer cald 127

4.4.1. Criterii privind utilizarea lncalzirf cu aer cald , 127

4.4.2. lnstalatii de incalzire cu preparare locala a aerului cald 127

4.4.2.1 Incalzirea cu agregate cu focar propriu , , 127

4.4.2.2 Incalzirea cu aeroterme 128

4.4.2.3 Incalzlrea cu dispozitive de destratificare a aerului cald , , 129

4.4.2.4 [ncalzirea cu agregate multifunctionale 131

4.4.3. incalzirea cu aer cald cu preparare centralizata , 131

4.4.4. Calculul instalatiilor de incalzire cu aer cald 134

- Exemplul de calcul , , " 135

4.5. lncalzirea prin radiatie , 136

4.5.1. Criterii privind utilizarea Incalzirii prin radiatie.i..; . 136

4.5.2. Incalzirea prin radiatie de temperatura joasa 137

4.5.2.1 Incalzirea prin plafon 137

4.5.2.2 lncalzirea prin pardoseala , 139

4.5.2.3 Executarea panourilor radiante 140

4.5.2.4 Racordarea la reteaua de distributie , 141

4.5.2.5 Incalzirea cu panouri montate In perete 142

4.5.2.6 Scheme de alimentare cu caldura , 142

4.5.2.7 Dimensionarea instalatiilor , 143

- Exemple de calcul , , , , 147

4.5.3. Incalzirea prin radiatie de temperatura medie 151

4.5.3.1 Panouri radiante utilizand aqenti termici 151

4.5.3.2 Panouri (tuburi) radiante cu gaze 152

4.5.3.3 Amplasarea panourilor radiante 152

4.5.3.4 Dimensionarea instalatiilor 153

- Exemple de calcul 154

4.5.4. Incalzirea prin radiatie de temperatura irralta , 156

4.5.4.1 Panouri radiante ceramice 156

4.5.4.2 Amplasarea panourilor radiante ceramics " 157

4.5.4.3 Panouri radiante cu halogeni 157

4.5.4.4 Arnplasarea panourilor radiante cu halogeni , , , ,., 158

4.5.4.5 Dimensionarea lnstalatiilor 158

- Exernple de calcul , , , , 158

4.6. Incalzirea cu pompe de cal dura 161

4.6.1. Criterii privind utilizarea pompelor de caldura .. , , 161

4.6.2. Indicatori energetici $i economici referitori la pompele de caldura utilizate pentru incalzire 161

4.6.3. lnstalatii de Incalzire utilizand pompe de caldura aer/aer 164

4.6.4. lnstalatii de incalzire utilizand pompe de caldura aer/apa , 166

4.6.5. lnstalatii de incalzire utilizand pompe de cal dura apa/aer 168

4.6.6. lnstalatil de lncalzlre utilizand pornpe de cal dura apa/apa , 169

4.6.7. lnstalatii de Incalzire utilizand pompe de caldura sol/aer $i sol/apa 170

4.6.8. Dimensionarea instalatiilor cu pornpe de caldura , , 172

- Exemplu de calcul. 172

4.7. lncalzlrea electrlca 174

4.7.1. Criterii privind utilizarea energiei electrice 174

4.7.2. Incalzirea electrica directa 174

4.7.3. Incalzirea electrica locala cu acumulatoare de caldura 176

4.7.4. Incatzirea electrica centralizata 178

4.7.5. Incalzirea electrica inteqrata in elemente de constructii 179

4.7.5.1 Incalzirea electrica prin pardoseala 180

- Exemplu de calcul 184

4.7.5.2 Incalzirea electrica prin plafon ., 186

4.7.5.3 [ncalzirea electrica prin pereti 186

4.7.6. Incalzirea electrica "bijonctiune" , 186

4.7.7. Incalzlrea electrica rnixta 187

4.8. lncalzirea cu apa qeoterrnala 189

4.8.1. Utilizarea apelor geotermale pentru incalzlre 189

4.8.2. Surse geotermale 189

4.8.3. Pozitla instalatiilor term ice In lantul de valorificare complexa a energiei geotermale 190

4.8.4. Sisteme de alimentare cu caldura 190

4.8.5. Echipamentul circuitului de apa qeoterrnala 191

4.8.6. Scheme tunctionale utilizand apele geotermale 195

4.8.7. Dimensionarea instalatiilor geotermale 196

4.8.8. Indicatori energetici si economici 197

4.9. Incalzirea solara 198

4.9.1. Criterii privind utilizarea lncalzirf solare 198

4.9.2. Sisteme de Incalzire a spatiilor utilizand energia solara 198

4.9.2.1 Sisteme pasive de incalzire solara 198

4.9.2.2 Sistema active de Incalzire solara 202

4.10. lnstalatii de Incalzire utilizand caldura recuperata 204

4.10.1. Clasificarea sistemelor de recuperare a caldurii 204

4.10.2. Recuperarea caldurii din gazele de ardere 204

- Exemplu de calcul , 209

4.10.3. Recuperarea caldurli din ape tehnologice 211

4.11. Conexiunea instalatillor sl echipamentelor cu structura de rezistenta 214

4.11.1. Piese si subansambluri speciale de sustinere si prindere 214

4.11.2. Canale tehnice 215

4.11.3. Nise si slituri 215

4.11.4. Strapunqeri in zidarie 215

5. CENTRALE TERMICE

5.1. Clasificarea centralelor termice 220

5.2. Alegerea tipului de centrala terrnica 220

5.3. Centrale termice cu apa calda 220

5.3.1. Centrale termice cu puteri mici, pana la 100 kW 220

5.3.2. Centrale term ice cu puteri medii intre 100 $i 2000 kW 222

5.3.3. Centrale termice cu puteri mari, peste 2000 kW 225

5.3.4. Centrale termice echipate cu cazane de condensatie sau cu recuperatoare de caldura 225

5.3.5. Asigurarea instalatiilor de incalzire cu apa calda 226

5.3.6. Pozitia pompelor in circuitul agentului termic , 229

5.3.7. Dimensionarea echipamentelor din centrala termica 230

" Exemple de calcul 234

5.3.8. Amplasarea centralei termice 237

5.3.9, Organizarea centralei term ice 237

5.3.10. Montarea echipamentelor si a conductelor in centrala terrnica 238

5.4. Centrale term ice cu abur de presiune joasa 240

5.4.1. Centrale termice cu un singur rezervor de condensat.. 241

5.4.2. Centrale term ice cu rezervoare de condensat intermediare 241

5.4.3. Centrale termice cu alimentarea cazanelor prin pompare in doua trepte 242

5.4.4. Alegerea cazanelor 242

5.4.5. Asigurarea instalatiilor de trrcalzire cu abur de presiune joasa 242

Cuprins

5.4.6. Rezervoarele de condensat. 243

5.4.7. Dispozitive pentru separarea condensatului 244

5.4.8. Alegerea pompelor de condensat 245

5.4.9. Distribuitorul de abur 245

5.4.10. Dimensionarea corrductelor de abur $i condensat din centrala terrnica 246

5.4.11. Tratarea apei de adaos 246

5.4.12. Organizarea spatiului Tn centrala terrnica 246

- Exemplu de calcul 247

5.5. Gospodaria de combustibil 248

5.5.1. Proprletatlle fizico-chimice ale combustibililor 248

5.5.2. lnstalatii de ardere a combustibililor lichizi 250

5.5.3. lnstalatii de ardere a combustibililor qazosi 251

5.5.4. lnstalatii de ardere a gazelor petroliere lichefiate 252

5.5.5. lnstalatii de ardere a combustibililor solizi 252

5.5.6. Arzatoare de combustibil gazos 253

5.5.7. Arzatoare de combustibil lichid 255

5.5.8. Arzatoare mixte de gaze-lichid 256

5.5.9. Reducerea emisiilor poluante 257

5.5.10. Dimensionarea instalatiilor de qospodarjre a combustibill.llui 258

5.5.10.1 Consumuri de combustibil 258

5.5.10.2 Dimensionarea principalelor elemente ale instalatlllor de ardere a combustibililor 260

- Exemplu de calcul 261

5.5.11. Amplasarea $i montarea rezervoarelor de combustibil 262

5.6. Evacuarea gazelor de ardere 265

5.6.1. Solutii constructive 265

5.6.2. Calculul cosului de fum 269

5.6.3. Cosul $i intluenta vaporilor de apa din gazele de ardere 270

5.6.4. Calculul cosului cu carnasa exterioara de aer 271

5.6.5. Optimizarea cosutui 272

- Exemple de calcul 272

5.6.6. Calculul cosurilor pe baza normelor de mediu 273

5.6.7. Suprainaltarea cosului 274

- Exemplu de calcul 275

6 ECHIPAMENTE $1 MATERIALE

6.1. Corpuri de lncalzire '-:: 278

6.1.1.Criterii privind utilizarea corpurilor de lncalzire 278

6.1.2. Clasificarea corpurilor de lncalzire 278

6.1.3. Radiatoare din elemente 278

6.1.4. Radiatoare-panou 280

6.1.5. Corpuri de Incalzire tubulare 281

6.1.6. Radiatoare din teava $i tabla 283

6.1.7. Convectoare 284

6.1.8. Amplasarea, rnontarea si racordarea corpurilor de incalzire 284

6.1.9. Alegerea $i dimensionarea corp uri lor de incalzire 285

- Exemple de calcul 286

6.2. Cazane / 288

6.2.1. Clasificarea cazanelor 288

6.2.2. Criterii privind executia si alegerea cazanelor 288

6.2.3. Cazane de apa calda 288

6.2.4. Cazane de apa fierbinte 296

6.2.5. Cazane de abur 298

6.2.6. Cazane recuperatoare 299

6.2.7. Recuperatoare de caldura cu condensatie 301

6.3. Pompe ~ 302

6.3.1. Caracteristicile hidraulice $i term ice ale pornpelor 302

- Exemplu de calcul 303

6.3.2. Pompe de circulatie 304

6.3.3. Pompe de presiune ridicata 304

6.3.4. Pompe cu roti dintate 304

6.3.5. Reglarea pompelor 304

6.3.6. Alegerea pompelor 308

- Exemplu de calcul 309

6.3.7. Montarea pompelor 309

6.4. Schimbatoare de caldura./. 320

6.4.1. Clasificarea schimbatoarelor de caldura 320

6.4.2. Cerinte de calitate 320

6.4.3. Criterii de optiune la alegerea schimbatoarelor de caldura 321

6.4.4. Schimbatoare de caldura multitubulare 321

6.4.5. Schimbatoare de caldura cu placi. 321

6.4.6. Calculul schirnbatoarelor de cal dura 322

- Exemplu de calcul. 324

6.4.7. Amplasarea si montarea schirnbatoarelor de caldura 325

6.5. Aparate de incalzire a aerului 326

6.5.1. Criterii privind utilizarea aparatelor de lncalzjre a aerului, 326

6.5.2. Aeroterme 326

6.5.3. Generatoare de aer cald 331

6.5.4. Masuri de siquranta la foe si explozie 335

6.6. Materiale $i elemente comune instalatiilor de incalzfre 336

6.6.1. Tevi 336

6.6.1.1 Tevi din otel 336

6.6.1.2 Tevi din materiale cu structura terrnoplastica 338

6.6.1.3 Tevi din cupru 340

6.6.1.4 Tevi preizolate 340

6.6.2. Robinete de reglare la corpurile de incalzire 341

6.6.2.1 Robinete manuale 341

6.6.2.2 Arrnaturi de reglare pe conducta de intoarcere 341

- Exemplu de calcul 341

6.6.2.3 Robinete termostatice 342

- Exemplu de calcul 344

6.6.2.4 Robinete cu 4 cal 346

- Exemplu de calcul 348

6.6.3. Robinete de inchidere pe conducte 348

6.6.4. Robinete de echilibrare hidraulica 350

6.6.5. Robinete (clapete) de retinere 354

6.6.6. Clapeta antitermosifon . , 355

6.6.7. Robinete de dezaerisire 355

6.6.8. Robinete de golire 356

6.6.9. Supape de slquranta , 356

6.6.10. Regulatoare de debit si presiune diferentiala , 356

6.6.11. Vane de amestec 356

6.6.12. Reductoare de presiune 356

6.6.13. Aparate pentru rnasurarea debitelor 357

6.6.14. Aparate pentru rnasurarea presiunii. 357

6.6.15. Aparate pentru rnasurarea temperaturii , 358

6.6.16. Contoare pentru rnasurarea consumului de cal dura 359

6.7. Izolarea terrnica 362

6.7.1. Materiale termoizolante 362

6.7.2. Executarea izolatiei term ice 362

6.7.3. Grosimea izolatiel term ice 363

- Exemple de caleul 364

7. GESTIUNEA ENERGIEI TERMICE

7.1. Recomandari privind necesitatea gestiunii energiei termice 368

7.2. Etapele $i ciclul gestiunii energiei 368

7.3. Contabilitatea energetica 369

7.4. Indicele de consum energetic 369

7.5. lntluenta factorilor de utilizare ai unei cladiri asupra consumurilor energetice 369

7.6. Asistenta tehnica la elaborarea lucrarii privind gestiunea energiei 370

7.7. Finantarea programelor de gestiune a energiei 370

7.8. Evaluarea masurilor de gestiune enerqetica 371

7.9. Conceptia sistemului de gestiune tehnica a unei cladiri 371

7.10. Sisteme de gestiune a instalatiilor de incalzire 375

7.11. Sisteme de gestiune tehnica la nivelul cladirf 376

7.12. Stabilirea consumului de caldura 377

8. SISTEME DE INCALzIRE PENTRU UNELE CATEGORII DE CLADIRI

8.1. Cladir] de locuit , , .. 382

8.1.1. Locuinte unifamiliale 382

8.1.2. l.ocuinte multifamiliale 386

8.2. Sali de spectacole 388

8.2.1. Sisteme de Incalzire 388

8.2.2. Date de calcul 389

- Exemplu de calcul 389

8.3. Cladiri cu caracter special 389

8.3.1. Incalzirea bisericilor 389

8.3.2. Incalzirea muzeelor 390

8.4. Cladiri comerciale, barrel $i constructii similare 390

8.5. Spitale 391

8.5.1. Microclimatul in spitale 392

8.5.2. Sisteme de incalzire 392

8.5.3. Sursa terrnica 392

8.5.4. Consumuri de energie terrnica 393

8.6. Sali de sport 393

8.6.1. Sali de sport comune 394

8.6.2. Piscine 395

8.7. Cladirl industriale 395

9. EXPLOATAREA $1 iNTRETINEREA INSTALATIILOR DE iNCALZIRE

9.1. Heqlernetari privind exploatarea sl Intretinerea instalatillor de [nealzire 398

9.2. Punerea In functiune a instalatiilor 398

9.3 Heceptia lucrarilor 399

9.4. Cartea tehnica a constructiei 399

9.5. Exploatarea lnstalattilor de Incalzire .400

9.6. Exploatarea centralelor termice .40 1

9.7. Exploatarea retelelor termice de distributie exterioare .401

9.8. Exploatarea instalatiilor interioare .40 1

9.9. Intretinerea si reviziile instalatiilor de Incalzire .401

II ALIMENTAREA CU CALDURA

10. CARACTERISTICILE GENERALE ALE ALIMENTARII cu cALDuRA

10.1 Structura necesarului de cal dura in ansamblurile urbane sl industrials 404

10.1.1 Cladirile alimentate cu caldura " .404

10.1.2 Necesarul de cal dura .404

10.1.2.1 Necesarul de caldura pentru Incaizlrea cladirilor 404

10.1.2.2 Necesarul de caldura pentru ventilare $i climatizare .406

10.1.2.3 Necesarul de caldura pentru prepararea apei calde de consum .407

10.1.2.4 Necesarul de cal dura tehnologic .407

10.1.2.5 Necesarul de caldura in alimentarea ansamblurilor urbane .407

10.2 Eficienta solutiilor de alimentare cu caldura 408

10.2.1 Criteriul cheltuielilor de calcul .408

10.2.2 Criteriul cheltuielilor totale actualizate (CTA) .409

10.2.3 Criteriul duratei de recuperate 409

10.3 Structura externa a sistemelor de alimentare centrallzata cu caldura .409

10.3.1 Surse de energie .409

10.3.2 Agentul termic .410

10.3.3 Betels de transport si distributie .410

10.3.4 Racordarea consumatorilor .411

10.4 Surse de energie .4 12

10.4.1 Criterii privind alegerea surselor de energie .412

10.4.2 Clasificarea centralelor .412

10.4.3 Economia de combustibil realizata prin termoficare .412

10.4.4 Scheme de centrale de termoficare echipate cu turbine de abur 413

10.4.5 Centrale cu turbine de gaz 414

10.4.6 Centrale cu ciclu mixt abur-qaze .415

10.4.7 Centrale cu motoare Diesel .4 15

10A.8 Centrale termice .416

10.4.9 Sarcina terrnica a centralelor de termoficare urbana .418

10.4.10 Sarcina terrnica a centralelor de termoficare industriala.. 419

11. RETELE TERMICE DE TRANSPORT ~I DISTRIBUTIE

11.1. Elemente privind constructla retelelor termice " 422

11.1.1. Criterii privind constructia retelelor termice 422

11.1.2. Amplasarea subterana rn canale .422

11.1.3. Amplasarea subtsrana fara canal 422

11.1.4. Amplasarea aeriana .423

11.1.5. Tevi, elemente de legEltura .423

11.1.6. Reazeme mobile .425

11.1.7. Reazeme fixe .425

11.1.8. Compensatoare de dilatare .426

11.2. Calculul hidraulic al retelelor termice .428

11.2.1. Calculul hidraulic al retelelor de apa fierbinte .429

- Exemplu de calcul. .431

11.2.2. Graficul piezometric al retelelor de apa fierbinte .431

11.2.3. Graficul piezometric al retelelor de condensat aferente retelelor de abur de presiune medie 433

11.2.4. CalculLlI hidraulic al retelelor de abur de presiune medie , .433

- Exemplu de calcul 436

11.3. Calculul termic al retelelor termice .438

11.3.1. Calculul pierderilor de caldura .438

- Exemple de calcul .439

11.3.2. Calculul caderf de temperatura .442

11.3.3. Verificarea temperaturii la suprafata exterioara a izolafiei termice 443

11.3.4. Calculul grosimii optime a stratului de izolatie terrnica 443

11.4. Calculul mecanic al retelelor term ice .443

11.4.1. Consideratil privind calculul mecanic .443

11.4.2. Calculul grosimii peretilor conductelor .444

- Exemplu de calcul .444

11.4.3. Calculul dlstantei lntre reazemele mobile si fixe 444

- Exemplu de calcul 446

11.4.4. Calculul configuratiilor natural elastics .446

- Exemplu de calcul.. .448

11.4.5. Calculul compensatoarelor curbate In forma de "U" .450

- Exemplu de calcul .450

11.4.6. Calculul compensatoarelor lenticulare (cu burduf) .451

- Exemplu de calcul .452

11.4.7. Calculul fortelor In reazemele fixe .452

- Exemplu de calcul .453

11.4.8. Verificarea rezistsntei tevilor in sectiunea cu soticitare maxima 454

11.4.9. Calculul mecanic in ipoteza utilizarii conductelor preizolate .454

11.5. Executarea retelelor termice .. , 457

11.5.1. Probleme generale .457

11.5.2. Executarea retelelor termice amplasate subteran, In canal "" 457

11.5.3. Executarea retelelor term ice amplasate direct in sol, utilizand tevi preizolate cu spurna de poliuretan .457

12. REGLAREA FURNIz.A.Rn CALDURII

12.1. Principii , , .460

12.2. Constructiile In procesul de incalzire " .460

12.3. Solutii de reglare .461

12.4. Calculul graficelor de reglare " .462

12.4.1. Racordarea directa " .462

12.4.2. Racordarea directa, cu arnestec .463

12.4.3. Racordarea indirecta .463

12.5. lnfluenta vitezei vantului asupra parametrilor de furnizare a caldurii pentru Incalzire .464

13. INSTALATII DE TRANSFORMARE A PARAMETRILOR

13.1. Statiile de transformare .468

13.2. Solutil privind racordarea consumatorilor la retelele de apa fierbinte (apa calda) .468

13.2.1. Racordarea instalatiilor aferente cladirtlor industriale .468

13.2.2. Racordarea instalatiilor aferente clacirllor civile 470

13.3. Solutii privind racordarea consumatorilor la retelele de abur de presiune rnedle .475

13.4. Proiectarea instalatiilor de racordare a consumatorilor la retelele term ice .476

13.4.1. Masuri privind proiectarea .476

13.4.2. Etapele elaborarii proiectului .476

13.4.3. Alegerea schirnbatoarelor de cal dura pentru Incalzire " .476

13.4.4. Alegerea schimbatoarelor de caldura pentru prepararea apei calde de consum .476

13.4.5. Alegerea pompelor .477

13.4.6. Alegerea robinetelor de reglare in cazul apei ca agent termic .478

- Exemplu de calcul .480

13.4.7. Caracteristicile pompelor de adaos .481

13.4.8. lnstalatia de expansiune-asigurare .482

13.5. Echipamente si materiale pentru puncte termice .482

ANEXA I - Caracteristicile termotehnice ale materialelor de constructii

ANEXA " - Temperaturile medii lunare si anuale pentru principalele localitati din Romania

ANEXA III - Durata, temperatura medie exterioara sl limitele perioadei de Incalzire