Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1.
Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplin
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu
VI - 2015/2016

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


ARHITECTURA
ARHITECTURA
ARHITECTURA
LICENA+ MASTER INTEGRAT
ARHITECT

LEGISLAIE IN ARHITECTURA SI CONSTRUCTII


DS
Conf. Univ. Dr. Ing. Berevoescu Ileana Carmen
2.6.Semestrul

XI

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 2 curs
2
3.4 Total ore din planul de nvmnt
8
din care: 8 curs
8
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
24
3.9 Total ore pe semestru
32
3.10 Numr de credite
2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

ES

2.8.Regimul disciplinei

0 seminar/laborator
0 seminar/laborator

0
0
ore
8
2
8
2
2
2

Cunostinte de drept si notiuni de economie

Utilizarea metodelor necesare infiinrii, eficientizrii i coordonrii unui birou de arhitectur;


Identificarea oportunitilor deprinse n timpul anilor de studii.
Creerea bagajului de cunotiinte legislative n domeniu si analizarea posibilittilor lor de aplicare.

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfoar n amfiteatru cu echipament de predare multi - media

6. Competenele specifice acumulate

profesionale

Competene

Analiza mediului de afaceri intern i internaional


Identificarea factorilor de risc, stabilirea oportunitilor, coordonarea i eficientizarea organizaiilor (birourile de
arhitectur)
Optimizarea relaiilor ce se stabilesc ntre un birou de arhitectur i beneficiar, constructor, autoriti publice sau alt
birou (institut de arhitectur)
nzestrarea studenilor cu prghiile necesare n vederea optimizrii profesiei de arhitect precum i a rolului creator n
societate al acestuia, creerea instrumentelor de studiu n concordan cu problemele impuse de aceast profesiune i
felul n care arhitectul trebuie s corespund nevoilor actuale ale societii
Familiarizarea studenilor cu legislaia n vigoare, modalitile de aplicare,

transversale

Competne

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1

Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Asigurarea unui suport informativ privind legislaia actual, regulamente, acte normative, pentru
stdenii arhitecti, necesar perfecionrii i aprofundrii cunotinelor acumulate n anii anteriori
Relaiile contractuale ce se stabilesc ntre un birou de arhitectur i beneficiar, constructor, autoriti
publice i/sau alt birou (institut) de arhitectur
Aprobri i autorizaii n construcii
Eficiena socio economic n construcii

8. Coninuturi
8.1 Curs
1.
Elemente introductive.
2. Elemente de drept imobiliar istoric, noiuni, caracterele juridice i
condiiile de validitate ale contractului de vnzare cumprare,
raspundere civil.
A. dreptul la proprietate atributele, dezmembramintele sale
- bunuri imobile i mobile clasificare
- acte normative, regulamente generaliti
B. Imobilul (parcela i construciile) elemente de identificare
- construcii i cldiri, categorii de construcii
- categorii de lucrri la construcii
- clasificarea construciilor dup structura de rezisten
C. Imobilul elemente geometrice
- indicatori i indici care caracterizeaz cldirile i parcelele
CUT, POT, Ac, Ad, At. Ae
D. Imobilul elemente economice, folosint, destinaie
- funciuni urbane: locuine, socio-culturale, industriale, loisir
(parcuri grdinie)
- preul terenului, preul cldirilor, taxele asupra construciilor
E. Imobilul: elemente juridice, servitui asupra imobilului
F. Imobilul: elemente tehnice
- dimensiunile cldirilor
- nlimile maxime ale cldirilor
- distane fa de limitele proprietii
- materiale de construcii
G. Cadastru Imobiliar
3. Drept imobiliar. Sistemul legislativ imobiliar n Romnia
A. Proprietatea ca noiune economic
- definiia dreptului de proprietate
- exerciiul dreptului de proprietate n limitele legii
B. Dreptul de proprietate privat
- noiuni generale, definiie
- subiectul dreptului de proprietate
- regimul general al construciilor
- dobndirea i instrinarea construciilor
- dobndirea de locuine i alte spaii proprietate privat
- dobndirea de locuine sau alte spaii de ctre persoanele
fizice n temeiul Decretul de lege nr. 61/1990 i al legii nr. 85/1992
- restituirea i dobndirea dreptului de proprietate asupra
locuintelor n condiiile Legii 112/1995
- dobndirea de locuine n condiiile Legii 114/1996 Legea
locuinei
- regimul juridic al terenurilor proprietate privat extravilan i
intravilan
- circulaia terenurilor proprietate privat
- publicitatea imobiliar
- consideraii generale
- Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului general
- Legea nr. 50/1995 privind reglementrile legale referitoare la
autorizarea construciilor i disciplina n construcii, Legea 350/2001,
Legea amenajrii Teritoriului i Urbanism, Legea 184/2001 privind
organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, Legea nr. 10/1995

Metode de predare

Observaii

Sistemul interactiv de
prelegere prin participarea
studenilor constituie regula de
predare

Suportul de curs se distribuie studenilor


pe cale electronic la debutul activitii

Analizarea studiilor de caz.

Prelegerile sunt axate pe


utilizarea de suportului de curs
in power- point si pe acces la
resurse multimedia

Se recomanda studentilor parcurgerea in


prealabil a suportului de curs, precum si
a bibliografiei prezentate, pentru a putea
interactiona in timpul predarii

4.

privin calitatea n construcii, Legea 8/1991 Legea fondului funciar


- Contracte: prile contractante, obiectivul, durata, suma, termenii,
clauze, obligaiile prilor, nerespectarea contract exemplu (data
n vigoare, clauze, etc. i anexe la contract)
- contractul de vnzare cumprare
- contractul de comision (ofertant solicitant)
- contractul de nchiriere (imobile, terenuri)
- contractul de leasing (leasing o nchiriere cu posibilitatea de
cumprare la final cu clauza c nu poi s cedezi dect proprietarului
iniial)
- contractul de asociere
- contractul de concesionare (cesionar cedent)
- contractul de asigurare imobiliar
- contracte de munc contracte tip
- noiuni i caracteristici juridice ale contractelor
- condiii de valabilitate
- efectele contractelor
- suportarea cheltuielilor contractelor
Certificat de urbanism, autorizaie de demolare (modernizare
extindere)
Autorizaie de construcie

Se analizeaza studii de caz din diferite


domenii

Bibliografie
1.
Ieiri din indiviziune i partaje, A. Cristian
2.
Inclcri de hotare, grniuiri i revendicri, A. Cristian
3.
Procedura de autorizare i coninutul lucrrilor de construcii, MLPAT
4.
Creditul ipotecar i leasingul imobiliar, Miculiti & Asociaii scpa
5.
Condiii generale pentru leasing, Multilevel leasing management
6.
Dreptul imobiliar, Popovici & Ascociaii
7.
Noiuni de evaluare imobiliar, IRECXON
8.
Reevaluarea cldirilor i construciilor, IPC
9.
Gestiune imobiliar, IROFAI, A. Altarescu si O. Romosanu
10. Legi :Legea 50/1991; Legea 18/1991; Legea 95/1992; Legea 112/1995; Legea 10/1995; Legea 114/1996; Legea 7/1996; Legea 350/2001; Legea
184/2001
11. Acte normative, tipuri contracte, dispozitii, reglementri
12. Elemente de drept comercial, Corneliu Turianu
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi
din domeniul aferent programului

Discutarea continutului disciplinei si a cerintelor cu specialisti din ministere de resort, cu reprezentantii autoritatilor unitatilor administrativ -teritoriale,
OAR, cu reprezentanti ai mediului autohton de afaceri, cu organizaii non guvernamentale
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


Examen

10.2 Metode de evaluare


Prob scris, durata evalurii 2 ore

10.3 Pondere din nota final


100%

10.6 Standard minim de performan

Elaborarea lucrrii scrise de examen pentru obinerea punctajului minim de promovare. n cadrul sistemului de predare interactiv se inregistreaz frecvena i
soliditatea formulrii interveniilor n cadrul orelor de curs, prin participarea n cadrul prelegerilor cu ntrebri, comentarii si exemple de analiz.

Data completrii:
Sept. 2015

Data avizrii n departament


09.2015

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de seminar,

Conf. Dr. Ing. C. Berevoescu

Semntura efului de departament