Sunteți pe pagina 1din 100
— STATUTUL Fundatiei cultural - stiintitice “Murmurul Jiltului” CAP. I. Denumirea, natura juridica, sediul Art 1. Fundatia cultural-stiinifica “Murmurul Jiltului este persoand juridict de drept privat cu paracter nepattimonial (nonprofit, apolitic, infiin- uti in temeiul Legii 21/5 februarie 1924, cu mo: ifiektile din 1927, 1933, 1938, 1939 si 1944. Art, 2, Sediul Pundatiei este in localitatea Ma- Hisar, judegul Gorj, in localul Grupului $colar In- sustrial Minjer Matisari. Sediul poute fi schimbat In orice alta asezare din Romania, pe baza horirarii consiliului de con- slucere si in condijiile legii, Fundatia poate deschi- de filiale in {ari $i strdindtate. CAP. II. Obiectul, scopul, durata Art. 3, In spiritul generoaselor idealuri ce ani- mi tineretul scolar, obiecuul Fundatiei “Murmurul Filqului”, i constituie organizarea si desfisufarea unor ample programe tn plan cultural si stiintfic Art. 4. In acest scop, Fundatia “Murmurul Filqului” urmiireste: M stimularea interesului pentru cereetarea li- Jeraturii roméne gi universale, a istoriei, geografici, shingelor biologice, a matematicii, fizicii, chimiei, \ muzicii, artelor plastice, electrotehnicii, informa- icii, pentra care se pot constitui si functiona sectii subordonate; ™ Larpirea orizontului cultural-stiin{ific al ele- vilor, educatia artistic’ @ acestora prin formarea si pertectionares deprinderilor de a elabors lucriri sndependente, creetii originale, care st contribuie ‘4 dezvoltarea personalitatii elevilor, a gustului pentru frumos, a spiritului crit @ editarea trimestriala a revistei Grupului Scolar industrial Minier Mitiseri “Murmurut Jit \ului", producerea, editarea gi difuzarea unor eli foi volante, pliante, materiale audiovizuale sau alte produe{ii culturales ™ organizarea yi petrecerea timpului liber al elevilor in timpul anului scolar, in vacanje scolare, in tabere, in excursii: ™ organizarea in vacenjele de iad a unei there de pregtire celor mai buni elevi in vede- ei reprezentirii grupului scolar cu rezuliate meri- ‘oni [a olimpiadele scolare si concursurile pe me- Serii $1 admiterea in invayamantul superior, @ stimularea primilor trei elevi care au objinut MORMOROC JICTOCOT fn ordine descrescitoare media peste 9,50, prin trimiterea gratuit tn vacanja de vari, intt-o tabiiri scolar’; MI menginerea gi intirirea legdturilor cu oame- nii de cultura gi stiingd romani din ard yi diaspora, stabilirea untor punti de legiturai cu acestia pe cri- teriul ci bunurile culturale fac pare din patrimo- riul unic si indivizibil ab umanitatis ™ intretinerea raporturilor de colaborare cu alte fundatii, asociagii, societd4i sau uniuni de cre- afie din jar sau strindtate; @ realizarea programelor initiale prin colabo- Tare cu institutiile de stat sau private, cu alte per- soane fizice sau juridice interesate de propisirea inva{imintului, culturit gi stiintei; W organizsrea sau participarea 1a onganizarea de simpozioane, sesiuni de comunicisi siintifice, yezitori, comunicdri, colocvii, expozitii, saloanc, (Grguri, la alte manifestiri cu caracter cultural-ar~ tistic sau stiinjific; © organizarea altor activicay., compatibile cu objecuul stu de dctivitate si cu legile (aris Art. 5. Durata Fundatiei cultural-stiingifice *Murmuril Jiljului” este nelimitata Lichidarea Fundatiei se face in condigiile legii, CAP.UL Patrimoniul Ar. 6. Patrimoniul Fundatiei se comoune din bunuri mobile si imobile, mijloace biinesti obtinu- te prin contributiile membrilor Fundatiei, venituri din bunurile avestora, donatii, sponsoriziti, daruri manuale, subven(ii, activititi proprii sau din orice alte surse previzzute de lege, obtinute din farii sau din striinilate, destinate si serveasci exclusiv realiztrii obiectului stu de activitate. Ant. 7, La data constituirii sale, patrimoniu] Fundajiei este compus din suma de 35.000 lei, rezultat din cctizayia membrilor fondatori, Art. 8 Fundaia cultural-stiingifica "Murmurul Jiljului™ dispune de cont curent in lei si valuta deschis la Cooperativa de Credit, Banca Popular’ Matiseri. Fundatia igi organizeaz propria conta- bilitate in acord cu prevederile legit romaine. Art. 9. Fundatia desfisoara activitatea nea- vand ca scop objinerea de profituri, actionand dezinteresat, neurmairind scopuri economice. propri, faciitand insi activitSti cu scop pat Ss] f folosite numai in scopurile previizute in pre- cul stata ‘Art, 10. Pentru indeplinires scopurilor sale, Fundatia poate angaja personal salariat, colabo- ratori permanenti sau ocazionali ale céror drepturi sunt platite tm conditiile legit CAP. IV. Calitatea de membru Art, 11. Persoanele semnatare ale actului de constituire a Fundafiei cultural-stiintifice “Murmu- ral Jiltului” au calitatea de membrii fondatori. Calt- Latea de membru fondator se pierde numai in cazul aducerii de grave prejudicii Fundatiei prin votul 4 dowk treimi din forumul acesteia. Art, 12. Pot deveni membri ai Fundatiei toti levii si cadrele didactice din Grupul Scolar, alte persoane de najionalitate roman’ sau strifin’ care achieseaza la programul gi statulul acesteiz, au activitate constant, manifestit interes si pasiune sentra unul din domeniile de activitate ce inted in sfera preocuparilor Fundatiei, $i igi plateste coui- zalia de membru, de 5.000 lei anual, in cursul primului trimestru colar pentru anul calendaristic, umitor. Art, 13, Pot fi numiti membrii de onoare ai Fundatiei personaliti{i culwrale sau stiintifice romane $i strine care adue prin participare ser- vieii deosebite acesteia, sponsori si donatori de sume consisiente, peste valoarea de 500 D//, in echivalent. CAP. V. Organizare gi administrare Art. 14, Organele de conducere gi administra- tive ale Fundatiei cultural-siingifice “Murmurul Jiljului” sunt: forumul Fundatiei, consiliul de eon- ducere, presedintele Fundatiei. Art, 15, Forumul Fundatiei se intruneste anual, lu solicitarea presedintelui sau a consiliului de conducere. Forumul alege consiliul de conducere si pe presedintele Fundatiei. Tor el stabileste pn- Cipiile directoare ale activititii viitoare ale Fun- datici Art. 16. Consiliul de conducere este organul de conducere a Fundatiei, fiind aleatuit din 7 membri, desermna{i de Forum pentnt o perioada de 4 ani, Pentru prima legislaturd membrii fonda tori sunt automat membrii consiliului de conduce- re, Pentru mandatele urmiitoare ei sunt aleyi de citre forum eu respectarea prevederii ca minim 4 dintre westia si fle membrii fondatori, ‘Ar. 17, Consiliul de conducere ate urmivoa- rele atribuyii ‘® aprobi $1 modifica programele de activitate periodice, ca si bugetul de venituri si cheltuieli stabileste structura organizaiorica, auributii- le diverselor compartimente functional gi ale an- gajatilor. ® acorda titlul de membru de onoare al Fun- datiei. s ® ja orice alte masuri pentru buna desfaisura~ re a activitatii, cu respectarea statutului si alegisla~ {ici romaine. mM convoe%, Ia propunerea pregedintelui, fo- rumul Fundatici. Ant. 18. Hotirdrile consiliului de conducere se iau cu majoritate simple. Art, 19, Presedintele Fundayiei este ales pentru prima legislaturd de cite membrii fondatori iar pentru urmatoarele de citre forum, Pregedintele poate fi revocat din functie atunci cand se constata abateri grave de la statutul Fundatiei sau de la legistatia (iri ‘Art. 20. Presedintele reprezint’ Fundatia fn toa- te actele sale fi realizeark conducerea operativi a acestcia. El conduce de asemenea, activitatea consiliului de conducere. in absenja pregedinte- ui, un vicepreyedinte, desemnat de acesta din Findul membrlor consiliului de conducere, inde- plineste toate atributiile functiei. ‘Art. 21, Fundatia ipi desfagoara activitatea tri- mestrial sau ori de cfte ori este nevoie prin mani- festirile cultural-artistice si stiintifice organizate fn fiecare vineri, incepand cu ora 14,00, din ulti- ma lund a trimestrului, CAP. VI. Dispozisii finale gi tranzitorii ‘Art. 22. Fundstia cultural-stintificg "Murmurul Jilgului” prin consiliul de conducere redacteaza si publici anual raportul cu privire la activitatea desfaguratii ‘An. 23, Fundajia cultural-stiinifick “Murmural Jilyului™ are sigh’, sigiliu gi drapel propriu. ‘An. 24, Prevederile prezentului staiut se com- pleteazi cu dispozitiite legit nr. 21/1924, precum si cu alte dispozitii legale in vigoare referitoare la organizaree si functionarea fundatiilor cultu- ral-stiinifice, Matisari, 17 februarie 1997 ACT DE CONSTITUIRE Noi, subsemnatii, animati de doringa revitali- iri creatie! si cercetirii culrural-stiingifice, in spa~ tiul VaiiJilqului, decidem, astizi constituirea FU: DATIEICULTURAL $TINTIFICE" MURMURULILULUI Demersul aostra se vrea o confirmare peste timp ci si aici, in acest minunat coly