Sunteți pe pagina 1din 1

Toate explica\iile sociologilor ]i psihologilor despre mul\ime se reduc la

sugestie. Sugestia reciproc[ ]i sugestia exercitat[ de ]ef, se explic[ prin tendin\a


de a intra @n starea afectiv[ a unei persoane cu care intr[m @n contact.
Sugestibilitatea este un fenomen primitiv ]i ireductibil. Cheia ce
explic[ fenomenul fundamental al psihologiei mul\imilor este privarea de libertate,
ce-i caracterizeaz[ pe cei care fac parte din mul\ime.
Un fenomen caracteristic este PANICA ce se produce atunci c`nd
mul\imea intr[ @n dezaprobare, c`nd individul se g`nde]te numai la el @nsu]i,
c`nd are senza\ia c[ e singur @n fa\a pericolului.
Identificarea este forma cea mai primitiv[ a ata]amentului afectiv. Mul\imea
dore]te s[ fie dominat[, este avid[ de autoritate.
Ar trebui ca satisfacerea nevoilor ]i dorin\elor s[ fie ob\inut[ de individ @n
afara ]i independent de influen\a altor persoane. La incorporarea @ntr-o mul\ime
individul @ncepe s[ se simt[, s[ g`ndeasc[ ]i s[ ac\ioneze @ntr-un mod diferit
dec`t cel a]teptat. Indivizii din mul\ime dob`ndesc con]tiin\a apartenen\ei la ea,
sentimentul unei puteri de ne@nvins, ce @i permite s[ cedeze unor instincte pe
care dac[ ar fi fost singuri, ar fi fost obliga\i s[ ]i le reprime.
Individul apar\in`nd mul\imii este contagios @n a]a m[sur[ @nc`t @]i
sacrific[ interesul personal @n favoarea interesului colectiv. Personalitatea
con]tient[
dispare,
voin\a
]i
discern[m`ntul
sunt
desfiin\ate,
predomin[ personalitatea @ncon]tient[.
Individul un mai este el @nsu]i, ci un automat a c[rui voin\[ a devenit
neputincioas[ de a conduce. F[c`nd parte dintr-o mul\ime neorganizat[, omul
coboar[ mai multe trepte pe scara civiliza\iei.
Dac[ a fost un om cultivat - @n mijlocul mul\imii devine instinctiv, prin
urmare barbar. El va avea spontaneitate, violen\[, ferocitate ]i @n acela]i timp
entuziasmul fiin\elor primitive. Mul\imea este condus[; impulsurile dup[ care
ascult[ pot fi violente, crude, eroice sa la]e. Mul\imea este extraordinar de
influen\abil[ ]i de credul[, lipsit[ de sim\ eretic.
Nivelul intelectual al mul\imii este @ntotdeauna inferior celui al individului.
Mul\imile n-au cunoscut niciodat[ setea de adev[r. Ele prefer[ @ntotdeauna
irealul fa\[ de real. Mul\imea este o turm[ docil[, incapabil[ s[ tr[iasc[ f[r[ un ]ef. Ea
are o mare sete de ascultare ]i se supune instinctiv celui ce se erijeaz[ @n ]eful
ei.
Sigmund Freud