Sunteți pe pagina 1din 3

GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul PRIMA CASA

Tot ce trebuie sa stii gasesti aici, in ghidul tau !


1) Ce conditii trebuie sa indeplinesti?
4) Care sunt documentele necesare?
2) Care sunt pasii de urmat?
5) Care sunt costurile totale?
3) Care sunt garantiile necesare?
6) Ce este riscul valutar?
7) Ce este gradul de indatorare?
1) Ce conditii trebuie sa indeplinesti?
Venit minim = 400 EUR/ aplicant unic sau 500 EUR / familie (aplicant si co-aplicant sot/sotie)
Veniturile pot fi din salarii si alte venituri asimilate salariilor, chirii, dividende,drepturi de autor, diurna (inclusiv navigatori),
pensii, renta viagera, venituri din activitati liberale sau comerciale, venituri obtinute in strainatate, contracte de management,
contracte de mandat sau comision.
Beneficiarii pot fi persoanele fizice care la data solicitarii creditului fie nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul
ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie detin in proprietate exclusiva sau
impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat programul Prima Casa, in suprafata utila
mai mica de 50m.
Venitul net va fi cel inscris in documentele justificative (adeverinta de venit, declaratie de impunere pe venitul global / decizie
de impunere definitiva etc). Din acesta se vor retine 345 lei - cheltuieli de subzistenta pentru fiecare dintre primii trei membri
de familie si 311 lei pentru urmatorii.
Salariatii trebuie sa aiba minim 6 luni vechime la ultimul angajator si minim 12 luni vechime in munca.
Varsta este intre 21 si 70 ani / 65 ani pentru navigatori, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
Perioada de creditare este de maxim 30 ani
Creditul poate reprezenta maxim 95% din valoarea garantiei, dar nu poate fi mai mare de echivalentul in lei a 57.000 EUR
Angajamentele totale de plat lunare, respectiv principalul, dobnda si orice alte costuri, ale solicitantului i ale familiei
acestuia, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a carui acordare se solicita, pot reprezenta maxim 60% (in functie de
nivelul venitului, riscul si moneda creditului) din veniturile nete lunare ale solicitantului i, dup caz, ale familiei acestuia.

2) Care sunt pasii de urmat?


Bifeaza pasii pe masura ce-i parcurgi:

1.
Informare client la:
- sediul bancii
- www.gigacredit.ro
- www.bancpost.ro

1.

M-am informat!
2.

2.

Am depus actele la banca!

Identificare
imobil

3.

Procurare documente
financiare si
depunere la sediul
bancii

Am obtinut pre-aprobarea (acordul financiar)!


4.

S-a evaluat imobilul!


4.

5.

Am obtinut aprobarea finala!

3.
Evaluare
imobil

DA

Pre-aprobare

Stop!
Creditul nu poate fi
acordat!

NU

6.

Operatiuni la notar: 1) semnare antecontract; 2)


cerere extras informativ imobil.

5.

7.

Aprobare finala

NU

Depunere acte de mai sus la banca si obtinerea


aprobarii Fondului de Garantare!
6.

8.

Semnare contracte!
9

Notar:
- antecontract
- extras CF info.

7.

8.
Aprobarea
dosarului de catre
FNGCIMM

Semnarea
contractelor

9
Retragere credit

Obtinere credit!

3) Care sunt garantiile necesare?


In favoarea bancii:
Contract de garantare tripartit (max. echivalentul in lei a 57.000 EUR) semnat intre client, FNGCIMM si Banca
Constituirea unui depozit colateral in suma de 3 rate de dobanda, cesionat in favoarea Bancii pe toata durata creditari
Garantie reala mobiliara gaj fara deposedare asupra tuturor conturilor deschise de client la Bancpost
In favoarea bancii si a statului (reprezentat de catre Ministerul Finantelor Publice):
Ipoteca legala de rang I, in proportie de 50% in favoarea bancii si 50% in favoarea statului, asupra imobilului achizitionat din
finantarea garantata (inregistrata la Cartea Funciara in baza Contractului de garantare)
Polita de asigurare imobil ale carei drepturi sunt cesionate catre statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si banca.

GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul PRIMA CASA


Imobil finalizat
4) Care sunt documentele necesare?
1. Documente necesare la depunerea dosarului de credit
Cerere de credit format standard Bancpost trebuie
Daca aveti alte credite in derulare, un document din care
completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie;
sa rezulte: suma si valuta creditului, perioada, rata lunara/
Actele de identitate ale solicitantului si ale sotului /
dobanda, comisioane lunare/anuale (contractul+graficul de
sotiei
rambursare )
Documente privind venitul; documentele difera in
Titlul de proprietate al imobilului finantat, daca este
functie de tipul de venit obtinut (pentru venituri din salarii:
disponibil
adeverinta de venit si carte de munca, dupa caz, copie
Copii ale actelor de identitate ale vanzatorilor
certificata conform cu originalul)
2. Documente necesare aprobarii dosarului de catre FNGCIMM
Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei
prin orice alt mod decat programul Prima Casa, in
Declaratie autentica pe proprie raspundere a
suprafata utila mai mica de 50m.
beneficiarului, din care sa rezulte fie ca nu detine in
Ante-contract vanzare-cumparare al imobilului finantat
proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio
Extras de Carte Funciara pentru informare care
locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a
dovedeste ca imobilul este liber de sarcini
fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau
Certificatul de performanta energetica
impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita
3. Documente necesare semnarii si utilizarii creditului
Acte de identitate: cumparatori, vanzatori
Adeverinta de la asociatia de locatari vizata de Primarie
Titlul de proprietate (ex:contract de vanzare-cumparare,
din care sa rezulte plata la zi a obligatiilor la intretinere
certificat de mostenitor, contract de donatie, autorizatie
Extras de Carte Funciara pentru autentificare care
construire + proces verbal de receptie, etc)
dovedeste ca imobilul este liber de sarcini
Incheierea de intabulare a titlului de proprietate in
Polita de asigurare imobil incheiata cu o societate
Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate
avizata de A.S.F
Imobiliara
Dovezile platii taxelor: inregistrare in Arhiva
Raport de evaluare; evaluatorul trebuie sa primeasca de
Electronica, raport evaluare
la dumneavoastra o copie a dosarulusi cadastral sau schita
imobilului
Contracte semnate: contract de garantare tripartit
Certificatul fiscal eliberat de catre Directia Taxe si
(client, FNGCIMM si banca), contract vanzareImpozite de la Primaria localitatii/sectorului de care
cumparare, contract imprumut si contract depozit
apartine imobilul tranzactionat
colateral

5) Care sunt costurile totale?


COSTURI la acordare:
A) costuri percepute de Banca:
Comision de analiza = 0% din credit
B) tarife/taxe in favoarea unor/de catre terti:
Taxa de evaluare* ~ 468,72 RON - apartament / 572,88 - casa
Taxa de interogare B.C. = 0 RON
Polita de asigurare imobil = aprox 0,15% din valoarea imobilului
Asigurarea obligatorie PAD = 20 Euro/10 Euro (in functie de tipul
locuintei)
Taxe notariale
* In situatia in care creditul solicitat este acordat clientului, taxa de evaluare
aferenta primului imobil evaluat se va restitui clientului de catre banca.

COSTURI pe parcursul creditului:


Rata dobanzii:
Moneda
RON

INDEX
Robor 3m

Marja
2.5%

Dobanda
Robor 3m + 2.5%

Comision lunar de administrare: 0%


Comision de rambursare in avans: 0%
Comision de gestiune perceput de FNGCIMM
pentru emiterea garantiei de stat, conform legii:
0,02041% (0,245% anual)
Comision de administrare cont curent: maxim
6 RON
Comision unic amendamente post acordare
(dupa caz): 0 RON

GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul PRIMA CASA


Imobil finalizat
Costul creditului pentru o suma de 252.800 Lei (aprox. 57.000 EUR) pe perioada de 25 ani
Date credit
Costuri la acordare
Costuri pe parcursul derularii
Suma acordata
252,800 lei
Comision analiza
0 lei DAE(%)
4.18%
Valoare imobil
266,105 lei
Taxa evaluare
469 lei Rata lunara
1,358 lei
Perioada (luni)
300
Taxa AEGRM
75 lei Comision lunar adm. cont
6 lei
Robor 3M (13.07.2015)
1.30%
Prima anuala asig. imobil
346 lei Prima anuala asig. imobil
346 lei
Asigurare obligatorie PAD
Marja bancii
2.50%
89 lei Asigurare obligatorie PAID
89 lei
Comision lunar(%)
0.02%
Taxe notariale & ipoteca
1,860 lei Cost total credit (25 ani)**
150,501 lei
Dobanda curenta (%)
3.80%
403,301 lei
Total costuri acordare*
2,838 lei Valoare totala platibila
EUR/RON
4.4351
Curs ( 13 iulie 2015 ) =
* Se adauga Taxe notariale - va rugam sa va interesati la un notar din orasul dumneavoastra!
** Contine costuri cu valoare certa la data calcularii: com. analiza, taxa evaluare, com. cont, dobanzi.

6) Ce este riscul valutar?


Riscul valutar este un risc asociat creditelor acordate persoanelor fizice in valuta sau indexate la cursul
unei valute si reprezinta posibilitatea inregistrari unei pierderi de catre client ca urmare a aprecierii valutei
contractului de credit in raport cu valuta in care acesta realizeaza venitul, in intervalul de timp dintre
momentul acordarii creditului si scadenta finala a acestuia.
In cazul materializarii riscului valutar rata creditului in echivalentul monedei de incasare a venitului va
creste comparativ cu cea de la momentul acordarii creditului, aceasta situatie conducand la o crestere a
costului creditului raportat la moneda de incasare a venitului.
Exemplu de materializare a riscului valutar in cazul unui credit de 57.000 de euro acordat in data de 05
ianuarie 2009 pe 25 de ani cu o dobanda curenta de 5,00% si incasarea veniturilor in moneda nationala
RON:
Evolutia costurilor creditului pe moneda ca urmare a materializarii riscului valutar
Data
acordare
Data
Rata lunara
Cost total al creditului*

05-ian.-09

curs la acordare
4.03 RON
05-ian.-09

crestere curs
4.44 RON
13-iul.-15

crestere posibila**
4.8 RON
13-iul.-16

333
45,520

1,343 RON
183,428 RON

1,478 RON
193,961 RON

1,599 RON
202,572 RON

* Contine costuri cu valoare certa la data calcularii: com. analiza, taxa evaluare, com. cont, dobanzi.
** Estimarea are ca unic scop intelegerea riscurilor asumate de catre consumator, neavand nicio baza reala

7) Ce este gradul de indatorare?


Gradul de indatorare reprezinta raportul dintre suma tuturor angajamentelor de plata lunare decurgand
din contractele de credit, incluzand angajamentul din creditul solicitat, sau alte finantari rambursabile si
venitul net eligibil. Venitul net eligibil reprezinta venitul net obtinut dupa plata taxelor si a impozitului, din
care au fost deduse angajamentele lunare de plata altele decat cele de natura creditului precum cheltuielile
de subzistenta, pentru toti participantii la credit.
Nivelul maxim al gradului de indatorare acceptabil porneste de la 25% si poate ajunge la 60% in
functie de categoria de clientela