Sunteți pe pagina 1din 56
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI . PARTEA | ‘Amul 181 (XXV) — Nr. 817 bis LEGI, DECRETE, NOTARARI $I ALTE ASTE Luni, 19 august 2013 SUMAR Pagina ‘Anexa la Ordinul pregedintelui (Aorta Nationale de Reglementare In Domeuiyl Energiel nx. 59/2073 pentru eprobares Regulabentuluiprivind racorderea Lllizatorilor la relele electric de interes public 3-56 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VII2013 ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public*) Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energie electrice si a gazelor naturalg,nr. 1238/2012, In temeiul prevederior art. 5 alin. (1) lit. c) gale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgy a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autortaji Nafionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprSbata cu modificari si completari prin Legea nr. 16012012, pregedintele Autoritafli Nationale de Reglementare In Domeniul Energiel emits prezentul ordin Art. 1, — Se aproba Regulamentul privind racordarea Utlizatorlor la refelele electrice de interes public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. ‘Art. 2, — Operatorii economic! din sectorul energial electrice duc la tndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitaile corganizatorice din cadrul Autortafi Nationale de Reglementare In Domeniul Energiei urmaresc respectarea_prevederilor prozentului ordi. Art. 3. — Prozenti ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romaniel, Parte intr in vigoare la data abrogariiHotérai Guvemuluinre$0/2008 pent aprobarea Regulamentuli privind racordarea Uilzatorior la refelele electice de interes public, publican Monitorul Oficial al Romaniel, Partea |, nr. 109 din 12 f0bruarie 2008, Pregedintele Autortafii Nationale de faglementare in Domeniul Energie, Niculae Havrilet Bucuresti, 2 august 2013. Nr. 59. 7 Orin 58/2013 a fos pubical in Monitor Oe al Romane, Partoa | nr 517 dn 19 august 2015 gost roprodus gin acest mundi bi. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, ANEXA REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la refelele electrice de interes public CAPITOLULT Dispozifii generale Art. 1, ~ Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la refelfle electrice de interes public, denumit in continuare Regulament, stabileste etapelisi procedurile necesare pentru racordarea instalafiilor utilizatorilor la rejelele elec##i¢e de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice. Art. 2. - (1) Prezentul Regulament se aplici. raposiitilor dintre operatorii de retea si 4) utilizatorii care solicit racordarea la refes#va electricd a unui loc de consum si sau de producere nou; b) utilizatorii care soliciti’ modificarea’thstalatiei prin care se racordeaza la refea un loc de consum si/ sau de produces); ©) utilizatorii la ale caror loguiti de consum gif sau de producere se modifica sau administrative caracteristice acestora, elementele tehnice energeti (2) in aplicarea prevederilor pf€zentului regulament, un operator de refea este considerat utilizator in relatia cu operatorul refelei electrice din amonte, la cate sunt racordate instalatile pe care le define G3) Operatorul de jyfasport si de sistem, operatorii de distributie titulari de licenta, precum si orice perSoand care define o refea electrica de distributie proprie amplasata pe domeniul public, au obligatia s8 asigure racordarea instalafiilor utilizatorilor, in conditiile prevzute de prezentul regulament (4) Avizal tehnic de racordare, emis de operatorul de refea in conditiile prevazute de prezentul regulament, contine conditiile tehnico-economice de racordare la refea a unui loc de consum si/ sau de producere, MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, (8) Certificarea indeplinirii conditiilor de racordare la refea previzute intr-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizeazi prin emiterea certificatului de racordare de catre operatorul de rejea, Art.3 - (1) Proiectarea si executarea Iucratilor pentru racordarea utilizatorilofia refelele electrice de interes public se realizeazi de citre persoane autorizate Siu operatori economici atestati de autoritatea competenta potrivit leg. (2) Verificarea activitatilor prevazute la alin, (1) se face de catre perSane autorizate sau atestate de autoritatea competent potrivit legii, CAPITOLUL I Terminologie si abre Art, 4, (1) Termenii utilizafi sunt definiti in anexapiir. 1 Ia prezentul regulament. (2) Definifiile din anexa nr. 1 se completeazii cu‘definitiile din Legea energiei electrice gi a gazelor naturale nr, 123/2012. CAPITOLUL I Solicitarea racordarii la refelele electrice sau a actualizirii avizului tefpiie de racordare ori a certificatului de racordare Art. - (1) Utilizatorul soft adresat& operatorului dg"ve{ea, in oricare dintre urmatoarele situatii racordarea la refeaua electricd prin ceretea de racordare 4) aparitia unui lode producere nou; ) aparitia unui Toe de consum nou, definitiv sau temporar; ©) separarea instalatiilor unui utilizator de instalafiile altui utilizator, in vederea racordirii directe a acestora la refeaua electric a operatorului de retea (2) Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de refea actualizatea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, in oricare dintre urmatoarel situati: a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitaii uilizatorului la locul de consum si/ sau de producere, ce necesita depasirea puterii aprobate; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, b) modificarea unor elemente de naturd tehnic& sau administrativa ale locului de consum si/ sau de producere fata de situatia existent la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fra depasirea puterii aprobate; ©) modificarea instalatiei de racordare @ unui loc de consum si/ sau de producere, fir schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solieitari ale utilizatdalui; 4) dezvoltarea din punet de vedere tehnic si energetic a activitatii uniY’utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalatia “de utilizare si evacuarea in refeaua din amonte de punctul de delimitare @”energiei electrice produse, (3) Operatorii de distributie concesionari solicita operatoruluie transport si de sistem actualizarea avimului tehnic de racordare valabil sau Se realizeaza in conformitate cu reglementirile in vigoare, Art, 22, - (1) Numérul gi localizarea punctelGe de delimitare intre instalayia de racordare si instalatia de utilizare se stabilesc de Somun acord de catre operatorul de refea si utilizator, cu respectarea prevederilor fegale in vigoare (2) Punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat refelele electrice amplasate pe domeniulpliblic sa fie detinute, de regula, de catre operatorul de refea si si se evite amplasffea instalatiilor operatorului de refea pe proprictatea utilizatorului, conform prewderilor legale, (3) Pentru locurile de ¢insum temporare, punctul de delimitare se poate stabili in amonte de limita de propriesfi@ in situafia in care, dupa expirarca valabilitiit avizului tehnic de racordare, instalafi’ prin care se realizeaza alimentarea locului de consum temporar se dezafecteaz’. (4) In cazul in care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatillor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligatia si permita exercitarea cu titly gratuit de cdtre operatorul de refea @ drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea instalafiei de racordare in folosul utilizatorului. Aceasti obligatie se include in contractul de distributie/transport incheiat de utilizator cu operatorul de refea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu incheie w 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, direct un asemenea contract, se include in contractul de fumizare a enei incheiat de utilizator. (8) Succesorii legali ai operatorului de retea beneficiazd de drepturile rezultate in conditile alin. (4) in favoarea operatorului de refea, pe durata de existen{a a instalatilor respective, (© in cazul in care, la cererea utilizatorului, prin exceptie de la prevedrile alin.(2), punctul de delimitare se stabileste in amonte de limita de proprietate, réfeaua electrict detinut de utilizator va fi amplasatd pe proprietatea publica sau a,teilor si prin urmare utilizatorul este obligat: 4) si objind in prealabil de la proprietarii terenurilor drepfil de uz si de servitute asupra proprietatilor acestora, pentra executarea luerasifor necesare realizar refelei electrice, pentru asigurarea functionarii normale acesteia, precum si pentru realizatea reviziilor, reparatiilor si interventilos f¥cesare; }) sa asigure operarea si mentenanfa instalafiilg’electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu(2alificat si autorizat sau prin operatori economici atestaji conform legii, flipydirect rispunzitor, in conditiile legii, de producerea unor incidente sau accideiite si de urmarile acestora, (7) in situatia racordarii de noi utilizafori la instalatia de racordare realizati pentru un prim utilizator, acesta primeste 0 geipensatie baneascd din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii $ ani de la péierea in functiune a instalatiei de racordare, Valoarea acestei compensatii se stabiles{@ de operatorul de refea, in baza metodologici aprobate de autoritatea competent’, (8) Flementul fizic la civé se stabileste punctul de detimitare (bore, cleme, cordoane si altele) trebuie si perpfild realizarea separirii instalafiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorulu (9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare i alte aspecte privind racordarea la refeaua electric a locuinfelor individuale, ansamblurilor de locuinfe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune gi a locurilor de producere care se racordeazii la refele electrice cu tensiunea mai mare sau egala cu 110 KV sunt prevazate fn anexele nr.2, 3, 4 si la prezentul regulament. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, Art, 23, - Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de ptoprietate asupra unor capacitati energetice, in conditiile prevazute de lege si de reglementirile in vigoare, SECTIUNEA a 4-a Emiterea/ actualizarea avizului tehnic de racordare Art, 24, - Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului_d® rejea la cererea de racordare a solicitantului Art. 25. (1) Avizul tehnic de racordare se emite de catre Syperatorul de refea la refeaua cdruia se racordeaza instalatile utilizatorului, conform Slutiei de racordare stabilite in conformitate cu prevederile art.17. (2) Operatorii de distributie, cu exceptia operatogilor de distribusie concesionari, emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numaidupa obtinerea de la operatorul refelei clecttice din amonte fie a certificatelor de-fucordare proprii actualizate, fie @ avizelor tehnice de racordare proprii ce contin ¥condifiile tehnico-economice de racordare suplimentare, ca urmare & solicitirii 6¢/actualizare in conformitate cu prevederile art. 5 alin, (2) lit a) sib), in situaiile prevazute la art. 6 alin, (1) sau alin, (2) lit. b). ‘Art.26. - (I) Operatorul de refGé are obligatia si transmitd solicitantului avizul tehnic de racordare in maximum 36pde zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizavor, in situagia in care solutia de racordare se stabileste prin fig de solu (2) Transmiterea catre solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face in cel ‘mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator, in cazul modificirii unor elemente de naturi administrativa conform prevederilor art.6 alin.(3), (3) Pentru cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la refelele electtice se face pe baza unui studiu de solufic, termenul pentru transmiterca acestuia citre solicitant este de maximum 10 zile calendaristice calculat fie de la data transmiterii de catre operatorul de rejea a studiului de solutic avizat in conformitate cu prevederile art.18 19 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, alin.(4), in situafia in care prin studiu s-a stabilit o singurd solutie de racordare, fie de la data comunicarii in sctis de catre utilizator a optiunii pentry una din solutii in conformitate cu prevederile art.18 alin.(5) (4) in situatiile in care emiterea avizului tehnie de racordare de citre operatorul de distributie se face eu consultarea operatorului de transport side sistem termenul eglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de citrePperatorul de istributie solicitantului se prelungeste cu petioada scursé pana la primiréa punctului de vedere al operatorului de transport si de sistem, dar nu cu maj giult de 30 de zile calendaristice. (8) Transmiterea catre solicitant @ avizului tehnic de racopdére este conditionata de achitarea de c&tre acesta a tarifului de emitere sau de actializare a avizutui tehnie de racordare. Art.27. (1) Operatoral de refea are obligatia de2”comunica in scris solicitantului, in termen de maximum 20 de zile calendaristice d la inregistrarea documentatiei conform ceringelor de la art. 14, imposibilitatea de a-Snite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in situafiile prevazute la art, 25 alin, (2) din Legea energiei electrice gi a gazelor naturale nr. 123/262. (2) Refuzul prevaizut la alin, (1) trebiiie bazat pe criterii obiective, justificate din punct de vedere tehnic si economic. Critefile respective se prevad in procedurile proprii privind racordarea la refea elaborate dSperatorii de refea Art. 28 = (I) Avizul "tehnic de racordare emis de c&tre operatorul de refea confine condifile tehnico - SWonomice de racordare la rejea, respectiv, dupa caz, urmatoarele elemente: a) puterea aprobati pentru consum si/ sau evacuare gi evolutia in timp a acesteia; ) pentru locurile de producere, puterea instalata totala si evolutia in timp a acesteia; ©) pentru locurile de producere, justificarea diferenfei dintre puterea instalata totala gi puterea aprobati pentru evacuare in refea, in cazul in care diferenfa respectiva a reaultat ca necesari; 4) desctierea solutiei de racordare, cate include luerarile pentru realizarea racordai, cu precizarea punetului de racordare, punctului de delimitare, punctului de MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, misurare si a lucririlor ce trebuie efectuate pentru intarirea refelei electrice in amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivas, ©) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare, inelusiv c privind realizatea probelor pentru punerea in functiune prevazute de reglementarile tehnice in vigoare; 1) cerinfele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele,ifitormatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomutticatii; 2) datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functiongri hy) tariful de racordare; ’) valoarea si forma garanfiei prevazute la art.31; 3) niivelul de continuitate in functionare a refelei electricetih punctul de delimitare; k) obligatiile solicitantului legate de participarea 4@ la mentinerea sigurantei in funcfionare a SEN gi la restaurarea functions’ SEN dupa o cidere total sau partiald a acestuia; 1) cerinte si conditii specifice pentru furnizayGa de servicii tehnologice de sistem citre operatorul de transport si de sistem say Gatre operatori de distributie;, 1m) cerinfe privind protectile si automati2rile Ia interfafa cu refeaua electricd; 1) obligatia incheierii conventiei dé, exploatare, la solicitarea operatorului de refea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatatea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea agéstuia in situatii exceptionale apdrute in functionarea SEN: ©) cerinfe pentru echigamentele principale de miasurare, control, protectie gi automatizare din jitstalaiile utilizatorului;, p) cerinte privingtructura si locul de montare ale echipamentelor de masurare a energiei electhice; 4) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare; 1) alte condit in functie de cerinfele specifice solicitantului, posibilitijile oferite de caracteristicile si starea refelelor electrice existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului (2) Operatorul de refea este obligat si respecte la emiterea avizului tehnic de racordare confinutul-cadru aprobat de autoritatea competent, in functie de categoria de utilizator. a 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, Art, 29. - in cazul deterioririi sau pierderii avizului tehnic de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul de refea este obligat si emitii un duplicat in termen de 7 zile lucritoare de la data inregistrarii cererii, Art, 30, - Emiterea/actualizarea avizului tehnie de racordare, inclusiv emfterea unui uplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competéitd. Art. 31. - (1) in situatia emiterii unui aviz tehnic de racordare jfentru racordarea la refeaua electricd de interes public a unui loc de consum si/sayie producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o pulse aprobati total: pentru consum sau pentru evacuare mai mare de I MW la locul dé gonsum si/sau de producere respectiv, operatorul de retea solicita in conditiile pres@ptului regulament, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul si constituie o garde financiard in favoarea sa, dact sunt necesare Iucrari de intarire a refelei electries "in amonte de punctul de racordare pentru crearea condifilor tehnice necesare racordirii. (2) Valoarea garantiei prevazute la alin.(1) jptezinté un procent din valoarea tarifului de racordare. (3) In conciiile previzute Ia alin.(1) xffloarea gi forma garnmtiei financiare se tnscriu tn avizal tehnie de racordare gi in conti@etul de racordare, (4) fn situatia unui loc de progilcere, utilizatorul are obligatia se constituie garantia financiara inscrisi in avizul t€hnie de racordare conform prevederilor alin.(3) anterior incheierii contractului de r@2ordare, in cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. fn situafity’unui loc de consum, utilizatorul are obligatia sa constituie ¢garantia financiard ip{férmenul previzut in contractul de racordare. (5) Operatorul de” refea executi garantia financiar’ constituiti de utilizator, in conformitate cu prevederile contractului de racordare, in situatiile in care respectivul utilizator nu igi indeplineste oricare din urmitoarele obligatii asumate prin contractul de racordare: a) obligafii referitoare la condifile si termenele de achitare a tarifului de racordare; ) obligatiireferitoare la realizarca instalatiei de utilizare si predarea la operatorul de refea a dosarului instalafiei de utilizare; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, ©) obligatii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum si/sau de producere, respectiv a evolufiei in timp a puterii aprobate pentru consum si/ sau (©) Suplimentar situatiilor prevazute la alin, (5), in cazul unui loc de producere, ‘operatorul de refea executa garanfia financiara constituita de utilizator daca uifizatorul ma solicit in scris operatorului de refea incheierea contractului de racordard¥cu anexarea documentafiei complete previzute la art. 36, in termenul de valabilitate a’avizului tehnic de racordare, (7) Garantia financiard constituité de utilizator inceteazi/se rpffituie utilizatorutui ta aparitia uneia din urmatoarele situatii a) la incetarea valabilitii avizului tehnic de racordare o§ré confine valoarea si forma garantiei respective, inclusiv ca urmare a emiterii &@jtificatului de racordare pentru puterea finali aprobata prin aviz, cu exceptia.sifiatiei in care garanfia se executt conform prevederilor alin. (5); ) la rezilierea contractului de racordare, cu &cepfia rezilierii in situatiile previzute la alin.(S); ©) la achitarea costului care revine operitorului de retea pentru lucratile de intarire a refelei clectrice din amonte de posictul de racordare in condifile prevazute la art. 43 alin,(3) lita). (8) Sumele incasate ca urmare ¢¢executarii garanjillor financiare se constituie venit din contribufii financiare al operat6fului de retea, ce poate fi utilizat numai pentru finantarea oti cofinanjarea Iucratilorgde intarire a refelelor electrice de interes public, necesare racordarii utilizatorilor, (9) Lucririle de intifite finantate conform alin.(7) trebuie si fie cuprinse in planul de investiii al operatoFului de refea, aprobat in prealabil de autoritatea competent Art. 32. Avizul tehnic de racordare este valabil pind la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea finald aprobati prin aviz, dacd nu intervine anterior una dintre situafile prevazute la art.33 Art. ~ (1) Avizul tehnic de racordare emis isi inceteazi valabilitatea in urmatoarele situatii 23 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, a) in termen de 3 luni de la emitere, pentru locurile de producere sau pentru locurile de consum si de producere cu o putere aprobati totala pentru evacuare mai mare de 1 MW, daca utilizatoral nu face in acest timp dovada constituirii garantiei financiare prevazute in avizul tehnic de racordare; 'b) in termen de 12 luni de la emitere, dacd nu a fost incheiat contractul de rdeordare; ©) la rezilierea contractului de racordare céruia fi este anexat; 4) la expiratea perioadei de valabilitate « autorizatiei de construire saul a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza cArora a fost emis"aviaul tehnic de racordare; ©) la incetarea valabilititii autorizatiei de construire si/sau gfiprobaritor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentns orice temei, constatatd prin hotarare judecatoreascd definitiva si irevocabila. (2) Actualizatea avizului tehnic de racordare nu atrage Yrelungirea termenului previizut la alin, (1) lit. ) sib). TIUNEA a S-a incheierea contractului de racordare Art. 34, Dupa primirea ofertei de @tvordare, exprimata prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita in séls operatorului de retea incheierea contractului de racordare. Cererea va fi in méd obligatoriu semnatii de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului Art. 38. - Pentru realfZarea racorditii,utlizatori achité operatorului de refea, detindtor al refelei electrce la are se racordeaza, tarful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competent, Tariful de racordare se achita ulterior incheierii contractului de racordare, la termenele prevazute in contractul de racordare. Art. 36, - (I) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza la cerere urmatoarele documente: a) copia avizului tehnie de racordare; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, b) copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comerfului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; ©) autorizatia de construire in termen de valabilitate pentru obiectivul ce se realizeazi pe locul de producere sau de consum respectiv sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate ori orice at inscris care atesta dreptul de folosinta, in’oopie; 4) documente care dovedese constituirea garantiei financiare in favoareoperatorului de refea, cu forma si valoarea precizate in avizul tehnic de racordaré, in cazul unui loc de producere. (2) in situatia in care terenul pe care urmeazi a fi amplasaté ingiffatia de racordare este proprietatea privaté a unui tert, pe ling documentele previzwi?'la alin, (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terénului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de rad@ydare si elaborarea proiectului tehnic al instalagiei de racordare, a unei conventii aV@id ca object exercitarea de ciitre operatorul de refea a drepturilor de uz si servitute gftipra teremului afectat de instalatia de racordare. (3) Documental prevazut la alin, (2) se objingSde cate: a) operator de retea; b) utilizator, in cazul in care opsFatorul de refea il imputerniceste in acest sens, indicdndu-i continutul, regpéotiv obligatiile care urmeazi a fi asumate de proprietarul terenului prin gomisiunea unilaterala prevazuta la alin, (2), in legatura cu amplasarea de cltre ofratorul de refea a instalatici de racordare (4) Contractul de racordargjse incheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat de auitritatea competenti. Art. 37. (1) Ope?itorul de refea are obligatia 2 transmit utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data inregistriri documentatiei complete depuse de utilizator conform cerintelor de la art.36 (2) in cazul in care, la solicitarea utilizatorului, operatorul impreund cu utilizatorul convin modificdri la propunerea de contract previzuti la alin.(1), operatorul de rejea are obligajia si transmit utilizatorului contractul de racordare semnat, in termen de maximum 5 zile Iueritoare de la data la care a intervenit acordul reciproe asupra confinutului acestuia, 25 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, Art. 38. - (1) in cazul in care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum_ sunt necesare lucriri de modificare pentru indeplinirea conditiilor de coexistent previizute de norme ori lucrati de deviere @ instalatiilor electrice existente ale operatorului de refea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se realizeaza pe%cheltuiala utilizatorului, prin incheierea cu operatorul de relea a unui contract perifu eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistent’, confofm prevederilor Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de edtre @peratorii de retea, aprobati de autoritatea competent (2) Lucraile previzute Ia alin(1) se fac de citre operatosiff de retea ca titular de investitie, conform reglementarilor in vigoare. La realizareatpeestor lucrari, operatorul de refea are obligatia sa menfiné componentele refelei si Sthipamentele electroenergetice existente care pot fi utilizate in continuare, inclusiy’pe cele ce pot fi demontate si remontate (3) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), in sitfatia racordarii unui loc de consum, daci lucririle de modificare ori de deviere a ifSéalatilor electrice de distributie existente conduc la aparitia de capacititi energeti¢®’noi, costurile pentru realizarea capacitifilor energetice noi se achiti de utilizatonyurmand ca acestea si fi fie retumate de cAtre operatorul de distributie printr-o métdalitate convenita intre parti si previizuta in cadrul contractului pentru eliberarea aifiplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenfi incheiat intre utilizMlor si operatorul de distributic. (4) Lucratile prevazute la 2f.(1) se executd anterior incheierii contractului de racordare, (8) Prin exceptie de |g*yrevederile alin.(4), in cazul in care lucrarile de deviere sunt dou’ categorii condifionate sau sunt 4 legaturd cu realizarea instalatiei de racordare, de Iucriri se cortleazi prin etapizari corespunzitoare prevazute in contractul de racordare. Art. 39. — (1) in conditiile prevazute la art, 38 alin. (1), pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de refea, sunt necesare urmitoarele documente: 4) actul care atest dreptul de folosin(& al operatorului de refea asupra terenurilor pe care urmeaza sa fie amplasate instalatiile electrice deviate si/sau MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, b) conventia pentru exercitarea de cAtre operatorul de refea a drepturilor de wz si servitute asupra terenutilor proprietate privata afectate de capacitafile energetice. (2) Pentru obfinerea documentelor prevazute 1a alin.(1), operatorul de retea poate imputernici utilizatorul si incheie, in numele si pe seama sa, cu detinitorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaiile eleetrice, convenfii/eontrdate privind conditiile de exercitare de catre operatorul de refea a respectivelor drepturi (3) Utilizatorul suporta din surse proprii contravaloarea indemnizatiilor sf despagubirilor stabilite in conventile/ contractele prevazute Ia_alin.(1), (4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorpfiti de retea, utilizatorul are obligatia si objind toate avizele si acordurile solicitate prine@értificatul de urbanism in vederea emiterii autorizatiei de construire sau de desfiintare/péntru lucrarea de deviere, pe baza documentatiilor intocmite in cadrul studiuluile solusie pentru. eliberarea amplasamentului. Art. 40, - Dupa incheierea contractului de racofdare si in conditiile prevazzute in acesta, operatorul de rejea are urmatoarele obligatii égate de racordarea la refeaua electric 2) reatizeazi proiectarea instalatici de ravordare; ) obtine autorizatia de construire pentru instalatia de racordare; ©) realizeaza construirea si puner®s in functiune a instalajiei de racordare; 4) realizeazi Iucrarile de intafire necesare in instalatiile din amonte de punctul de racordare in vederea ifideplinirii tuturor condifiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii refelei elegitice de a alimenta/prelua puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare, la pitsmetrii calitativi corespunzitori normelor in vigoare; ©) pune sub tensi@ instalatia de utilizare. SECTIUNEA a 6-a Contractarea si exeeutarea lueririlor, recepfionarea si punerea in funetiune a instalatiilor de racordare Art. 41. ~ Pentru racordarea utilizatorilor la refeaua electrica se executa, dupti caz, urmatoarele categorii de luerari: a 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, a) lucriri de intirire a ret rice in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordati, }) lucriri pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare; ©) lucrari pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare, Art, 42, (1) Luerarile din categoria. previzuta la art. 41 lit, a), necesare if cazul unui loc de producere sau a unui loc de consum si de producere, in vedergaCevacuairit in rejea a puterii aprobate pentru evacuare prin avizul tehnic de racordare%e realizeaz de cAtre operatorul de refea. Titularul avizului tehnic de racordareontribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor Iucrati, cota sa de participéyé flind inclusa in tariful de racordare stabilit in conformitate cu metodologia de s@pilire a tarifelor de racordare aprobatd de autoritatea competentd. (2) Lucraile din categoria prevazutd la art. 41 lit.) necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizeazi de citre operators) de retea, pe cheltuiala acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoarg Art, 43. - (1) Daci operatorul de ria nu are posibilitatea realizarii lucrarilor din categoria prevazuta la art, 41 lit, a)Pand la data solicitaté pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, operatofl de rejea are obligatia si comunice acest lucru solicitantului in oferta de radérdare pe care 0 face prin avizul tehnic de racordare, informandu-l cu privire lg motivele intarzierii si termenele posibile de realizare a lucrarilor respective. A¥iul tehnic de racordare trebuie s4 confind, in cadrul tabelului cu evolutia puterii aprotfite, puterea maxima care poate fi aprobatd fri realizarea lucririlor de intarire (2) Informatia prevazuti la alin.(1) trebuie si fie comunicata utilizatorului din prima etapa a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10, atunci end acest lucru este posibil, precum si prin studiul de solutie in situafia in care, conform reglementailor, solutia de racordare se stabileste prin studiu de solute. (3) in conditiile pre wzute 1a alin.(1), titularul avizului tehnie de racordare poate opta pentru una dintre urmatoarele variante: 4) renunfarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 517 bis/19.VIIL2013, b) aménarea realizirii obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv pana la data indicata de operatorul de refea ca termen pentru asiguratea in amonte de punetul de racordare a condifilor care si permit racordarea; ©) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobatd prin avizul tehnic de racordare; 4) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru Iucrarilé\We intirire a refelei in amonte de punctul de racordare, in situatia in care motivil intarzierii se datoreaza faptului in programul de investiti al operatoruli de refea nu este previzzuta cota sa de participare la finanfare, cu recuperarea. fterioara a acestora de a operatorul de retea (4) fn situayia prevazuta la alin(3) litb), utilizatorul si