Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 1: Contabilitatea in constructie si calcularea costurilor in constructie .

Continutul si clasificarea contractelor de contructie

Contabilitatea costurilor contractuale

Costurile precontractuale

Contabilitatea cheltuilelelor aferente crearii si intretinerii edificiilor temporare

Contabilitatea productiei in curs de executie.


1

Contractul de constructie - este un contract incheiat intre antreprenor si beneficiar pt construirea,


repararea, modernizarea unui activ sau a unui grup de active care ca proiectare, tehnologie si functionare
sunt interconexate si interdependente.
Antreprenorul tine evidenta costurilor si recunoaste cheltuielele conform SNC Contracte de constructie.
Tipurile de contracte de constructii :

In functie de modul de segmentare si combinare:

Contractual de constructie aferent unui singur activ sunt contractile de constructie cu unu sau mai
multi beneficiari si pot fi tratate ca un singur contract daca acestea :

au fost negociate intr-un singur pachet ;

sunt strins legate intre ele si fac parte dintr-un proiect comun;

se realizeaza simultan in aceeasi perioada.

exemplu : o entitatea antreprenor a incheeat 3 contracte in vederea construirii unei sectii de productie, unei
casangerii si a unui bloc administrative, contractile au fost negociate intrun singur pachet , proiectul de
constructia a obiectelor a fost elaborate de aceaeasi entitate, iar perioada de executie de 2 ani. In baza
proiectul respective va fi tratate ca un singur contract de constructie.

Contractual de constructie aferenta mai multor active in cadrul in care un contract de constructie
prevede construirea unui grup de activ lucrarile aferente fiecarui activ vor fi tratate ca un contract de
constructie separate daca:

pt fiecare activ au fost prezentate oferte separate ,

la incheerea contractului fiecare activ a fost supus unei negocieri separate,

acceptate de catre antreprenor si beneficiar,

pot fi identificate costurile si veniturile aferente fiecarui activ.

Contractual de constructie aferent unui activ conex la decizia beneficiarului contractual poate
prevedea construirea unui activ conex sau contractul initial poate fi modificat astfel incit sa include
construirea unui activ conex. Lucrarile de constructie aferenete unui activ conex se trateaza ca un
contract separate cu conditia ca:

activul respectiv se deosebeste semnificativ prin proiectare, tehnologie, functionare de activul care
cade sub incidenta contractului initial,

negocierea pretului activului are loc fara a se tine cont de valoarea intiala a contractului.

exemplu: un antreprenor in luna febriarie 2013 a incheat un contract pe 2 ani , pt contrstuirea unui bloc
locativ cu pretul contractual pe 35mln.lei, in luna oct a aceluiasi an beneficiarul a decis sa I se construiasca
linga blocul locative un garaj, pretul acestuia find de 2mln.lei inbaza dateleor de mai sus constrcutia garajlui
se dosebeste de contructia bloc locativ si in aceste situatii se tratreaza ca un contracte separate.

In functie de modul de stabilire a pretului :

Contracte de constructie cu prt fix - care prevad un prt fix al contractului in ansamblu sau o
plata fixa pe o unitatea de obiect acceptata de catre benefiaciar si antreprenor.

Contracte de constructie cost plus care prevad recuperarea de catre antreprenor a costurilor
contractele negociate la care se adauga un oricare procent din aceste costuri sau un onorariu fix.

Contracte de constructie mixte - care imbina prevederile contractelor cu prt fix si cele a
contractelor cost - plus.
2

Costurile contractuale includ:

Costurile directe contractuale cuprind costurile care pot fi inclus in mod direct in costul contractului
de constructie :
Exemple:

Costurile precontractuale aferente contractelor incheeate inclusiv de delegare de reprezentanta , taxa de


participare la tender pt obtinerea contractului.

Costurile directe de materiale inclusiv costul materialelor de contructie , costul combustibilului energiei,
termine, electrice, apa, aburi, aer.

Costurile directe cu personalul costurile aferente salariilor muncitorilor care participa la procesul de
constructie, CAS, CAM, alte onorarii si premii, primii.

Costurile directe de exploatare a masinelor si mecanismelor de constructie include : costul energiei


electrice, combustibil ,piese de schimb, folosite pt intretinerea si reparatia masinelor si mecanismelor.

4.1Costurile cu personalul incadrat in exploatarea si deservirea masinelor si mecanismelor .


4.2 CAS CAM
4.3 amortizarea masinelor si macenismelor
4.4 costuirle si transporterile masinelor si mecanismelor la / de la contrcutia obiectului
costurile inchirierei masinelor
4.6 costurile privind asigurarea obligatorie a masinelor si mecanismelor
Alte costuri aferente contractului : exemplu: costul proietarii si asistentei tehnice directe atrebuibile
contractului ; costurile de judecata in urma reclamatiilor ; costurile privind baza obiectului de
constructive; costurile de transportare a muncitorilor la / de la obiectul de constructie si de la obiectul
de constructie prevazute in contract.
Exemplu : in luna oct 2013 dupa finalizarea contractului privind construirea depozitului antreprenorul a
vindut un echipament in valoare de 6000lei, Dt 221 Ct 621
costul Dt 711.5 Ct 811 .

Costurile indirect contractuale : sunt numite costurile legate de intretinerea si exploatarea masinelor si
mecanismelor de constructie ce deservesc citeva obiecte si nu pot fi incluse direct in contract.
Exemplu:

1. costurile ce tin de asigurarea bunurilor si personalului aferent mai multor contracte in cazul cind acestea
nu se includ in costurile de regie ale constructiei

2. costurile proiectarii si asitentei tehnice aferente mai multor contracte in cazul cind acestea nu se includ in
costurile constructiei.
3. costurile de exploatare a masinelor si mecanismelor care se utilizeaza la executarea mai multor contracte
in cursul unei perioade de gestiune.
Antreprenorul va tine evident separate pe fiecare contract dupa care va repartiza costurile indirect.
Repartizarea costurilor indirecte este prevazuta conform politicilor contabile. Ca baza de repatizare poate fi :

Venitutrile contractuale

Costurile directe contractuale

Costurile directe de materiale

Nr efectiv de masina ore

Exemplu : un antreprenor executa 2 contacte A si B, in luna septembie 2013 costurile effective de exploatare
a masinelor si mecanismelor pt grupul (tractoare, buldozere) a constituit 50000lei, conform politicilor
contabile costurile de exploatare se repartizeaza pe contracte proportional nr efectiv de masine ore 530,care
constituie A-300, B- 330.
Contract
A
B
Total
K= 50000 / 530 = 94, 34

Nr de masini ore
300
230
530

Koeficientul
94,34
94,34
X

Costurile efective
28302
21698
50000

Dt 711 A
Dt 711 B
Ct 821. Cu planul nou.
Costurile indirecte contractual se impart in 2 grupe:

Costuri unice (au avut loc odata) sunt cele legate de incarcare, transportare, descarcare masinelor
si mecanismelor , pregatirea locului de montare, montarea acestora, demontarea lor, si transportarea
lor la locul de destinatie. 171 (141) 261 (251)

Exemplu:

Acumularea ch anticipate pe TL
171 (141 )Ct 211,213, 214, 521, 543 (539), 531, 533.

Suma cumulate la contul 171 urmeaza sa fie divizate in ch anticipate curente,


conform cotei plati de ch curente Dt 261 (251) Ct 171 (141)

Decontarea lunara a cotei plati din ch anticipate curente


(811) Ct 281 (251)

Sa admitem ca la intrep de constructive exeista urmatoarele date:

Costuri de incacare descarcare prestate de o organizatie terta

Coturi aferente transportarii macaralei pina la locul de instalare

Salariu calculat muncitorilor nostri la descarcarea si curatirea locului 2000lei CAS, CAM

Duta constructiei obiectului se stabileste de 2 ani, lucrarile au inceput la 1.03 .2012


Rezolvare:

Dt 171 3000Dt 534 600 Ct 521 3600

3000lei fata TVA


18000lei, fara TVA.

Dt

Dt 711.5

Dt 171 - 18000 Dt 534 3600 Ct 521 21600

Dt 171 2540 Ct 531 2000Ct 533.1 460Ct 533.3 80


Total Dt 171 3000 + 18000 + 2540 = 23540lei
Pt anul 2012 : 23450 / 24luni * 10luni = 980,8lei Dt 261 Ct 171.
Dt 711.5 Ct 261 9808lei(luna *10luni)
Pt anul 2013: 23540 / 24 *12 luni = 11769,6lei
Dt 261 Ct 171 11769,6
Dt 711.5 Ct 261 980,8lei
Pt anul 2014 : 23540 /24 * 2 = 1962,4
Dt 261 Ct 171 = 1962,4
Lunar : Dt 711.5 Ct 261 980,8lei
Dt

171

23540

Ct
9808
11769,6
1962,4

23540

23540

Costuri curente sunt numite costurile la intretinerea si exploatarea , montarea masinelor si


mecanismelor, costurile la intretinerea si exeploatarea masinelor si mecanismelor sunt contabilizate
pe urmatoarele articole salarii CAS, CAM, (consumuri)costuri de combustibil, energie lecrtica,
reparatie. Toate aceste costuri sunt contabilizate in contul 822 - costuri indirecte aferente
contractelro de constructie.
Dt 822
Ct 211, 213, 214, 521, 531, 533, 124
La sf perioadei suma cosrturilor accumulate in 822 sunt repartizate Dt 711.5 Ct 822.

Costuri in regie ale constructiei recuperabile de catre beneficiar . acestea se divizeaza in recuperabile
si nerecuperabile.

Costurile de regie ale constructiei recuperabile de catre beneficiar cuprind:

Costuri generale si administrative

Coturi pt deservirea persoanalului din constructii

Costuri pt organizarea lucrarilor la obiectele de constructii

Alte costuri.

Costurile de regie recuperabile se includ in costurile contractual de constructie. Evident lor se tine cu
ajutorul contului 823 (coturi de regie aferente contractelor de constructie)
Dt 823 Ct 211, 213,
214, 521, 531, 533, 124.

Costurile de regie ale constructiei nerecuperabile de catre beneficiar include :

Costuri privind lucrarile de cercetari stiintifice si dezvoltare

Impozitele si taxele prevazute de legislatie

Sporurile la salariile angajatilor entitatii prevazute de legislatie

Costurile privind recuperarea prejudiciilor cauzate salariatilor in urma accidenteleor de munca

Platile salariale aferente angajatilor disponibilizati in legatura cu reorganizarea entitatii

Alte costuri.

Aceste costuri nerecuperabile se trec direct la ch curente. Dt 714.7 Ct 823.


3
Costuri precontractual se include in costuri contractual daca:

Pot fi identificate separate

Poti fi estimate credibil

Exista probabilitatea incheerii contractului.

Costurile precontractuale se contabilizaaza mai intiii ca si conturile anticipate, dupa care se include in
cosruri contractuale sau la ch curente.
1 caz : daca contractual a fost incheat in perisoada de gestiune in care costuirle precontractuale au fost
suportate aceste costuri in functie de pragul de semnificatie prevazute in politicele contabile a
intreprenorului pot fi incluse in component costurilor contractale:

Integral in periaoada de gestiune in care sa incheat contractual

Prin decontarea uniforma in perioadele de gestiune pe durata contractului

In baza altor metode prevazute in politicele contabile a iantreprenorului

Exemplu : un antreprenor in luna sep.2013 a suportat ch de reperentarea si de deplasare legate de


incheerea contractului in suma de 30000lei. Contractual cu durata de 2 ani a fost incheeat in octombrie
2013. Politicele contabile a antreprenorului prevad includerea costurilor precontractuale integral sau in
costurile contractuale in perioada de raportare financiara in care a fost incheeat contractul. Dt 711.5 Ct
261.
2 caz :daca costruile precontractale a unui contract sunt suportate intro periaoda de gestiune si exita
probabilitaea incheerii contractului, in alta periaoad de gestiune
Exemplu : un antreprenor in 2013 a suportat ch de reprezentare si de deplasare legate de incheerea
contractului in suma de 40000lei. Contractual a fost incheeat in luna ianuarie 2014. Politicele contabile a
intreprenorului prevad includerea costurilor precontractuale integral in costuile contractuale in periaoda ade
gestiune in acre a fost incheeat contractul.
3 caz : daca intreprenorula suportta costuri precontractale iar ulterior contractual nu a fost incheeeat astfel de
costuri vor fi recunoscute ca ch curente.
Exemplu : un antreprenor in luna noiembrie 2013 a suportat ch de reprezentare , deplasare si a achitat taxa
de participare la licitatie in suma de 20000lei. Contratul nu a fost incheeat din motivul ca antreprenorul nu a
cistigat licitatia. Costurile precontractuale vor fi recunsocute ca ch curente Dt 714 Ct261.
4
Pt constructia unui obiect apare necesitatea de a crea unele obiecte temporare cu caracter necapital :

Odai de dusi

Garduri

Cabine de paza. Toate aceste costuri sunt accumulate in contul 812


Dt 812 Ct 211, 213, 521, 533

Cind lucrarile de constructive u fost executate acestea se pun in functiune si se intocmeste un process verbal
in baza caruia se intomescte formula contabila Dt 213.3 Ct 812, lunar la aceste obiecte se calculeaza uzura :
Se da : valoare initiala 8000lei , VPR 500lei, au fost inregistrate material ede contructie in suma de 600lei,
termenul de mentinere acestor edificii 36 luni.
Rezolvare:

V.uzurabila = VI- VPR = 8000 500 = 7500

Calculam uzura :7500 / 36 luni = 208,33lei pe luna Dt 812 Ct 214

Decontarea uzurii Dt 214 Ct 213 7500lei ( 208,33 * 36 luni)

Dt 211 600
Ct 213 500
Ct 612 100lei
5

In construcite la fel ca si in alte ramuri in sfera productiva exista productia in curs de executie , determinarea
acestui indicator este necesara pt a calcula costul efectiv precum si valoare de deviz a lucrarilor predate
beneficiarului.
Valoarea de deviz = costul + profitul antreprenorului (adaus comerial)
Productia in curs de executie - reprezinta lucrarile de contrustie montaj, care la data anumita nu sunt
finisate in mod respective si nu pot fi predate beneficiarului.
Pt a determina volumul productiei in curs de executie se infaptuieste inventarierea care este perfectata printrun prces - verbal.
Exemplu : Volumul lucrarilor de constructii la sf lunii este 650 m3. Procentul de finisare a castor lucrari este
de 70%, costul de deviz unitar a unui m3 este 350 lei. Adausul comerial (profitul) antreprenorului este de
15%. Determinam valoarea de deviz.
Rezolvare :
650m3 100%
X 70%
Costul 455 m3 * 350lei /m3 = 159250lei.
Valoarea de deviz = 159250 + 15 % = 1831375 lei.
ema 1
Problema 1:
Un antreprenor executa 2 contracte A si B in luna septembrie 2013, costurile efective de regie ale
constructiei au constituit 350000lei. Politicile contabile prevad repartizarea costurilor effective de regie ale

constructiei in baza costurilor recuperabele de beneficiari conform sumei acestora prevazute in devizul de ch
contractuale care constituie :

A 220 000lei

B 140 000lei.

Contract
Nr de masini ore
A
220000
B
140000
Total
360000
K= 350000 / 360000= 0,97222

Koeficientul
0,97222
0,97222
X

Costurile efective
213888,4
136110,8
350000

A : Dt 711.5 Ct 823 213888,4 lei


B: Dt 711.5 Ct 823 136110,8lei

Problema 2 :
Intreprindereea poenita vesela prezinta urmatoarele informatii cu privire la produsele finite si productia in
curs de executie aferente periaodei de gestiune :

Stoc intial de preoduse in curs de executie

Dt 811 Ct 215 41500lei

Costurile materialelor pt fabricarea productiei Dt 811 Ct 211 124280lei

Costurile privind retribuirea muncii

Dt 811 9398lei
Ct 531 7400lei

CAS : Ct 533.1 1702lei


CAM : Ct 533.3 296lei

Costuriel de energie in scopuri tehnologice Dt 811 Ct 521 9100lei

Costul produselor fabricate predate la depozit X (Dt 811)


Dt 216 Ct 811 16725lei (184278 - 17026)

Stocul final al productiei in curs de executie Dt 215 Ct 811

17026lei

Problema 3:
Valoarea contractului 12mln inclusive TVA. Costul contractual 9mln. sa aceptat un avans in suma de
360miilei. Periada constructiei 1 an.

Primirea avansului Dt 242 Ct 523 360 000lei

TVA : Dt225 Ct 534 60 000lei

Achitarea avansului Dt 534 Ct 242 60 000lei

Reflectarea costului obiectului Dt 711.5 Ct 811 9mln.lei

Rfelectam. Dt 221 Ct 611 10mln.lei (12mln-2mln.)

TVA : Dt 221 Ct 534.2 2mln.lei ( 12mln/6)

Compensarea reciproca dintre avans si creanta Dt 523 Ct 221 360 000lei

Incasarea creantei Dt 242 Ct 221 11 640 000lei (12mln 360 000lei)

Trecerea in cont TVA : Dt 534 Ct 225 60 000lei

Achitarea TVA : Dt 534 Ct 242 1 940 000lei (2mln 60 000lei).

Problema 4:
In anul 2013 un antreprenor a incheiat un contract cost - plus pe o durata de 3 ani care prevede construirea
unui pod. Conform contractului , beneficiarului ii recupereaza antreprenorului annual costurile effective si o
recompense suplimentara in marime de 10 % din suma costurilor effective. Conform politicilor contabile ale
antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc in functie de studio de executie al contractului, utilizind
variant volumului lucrarilor executate efectiv si confirmate de beneficiar. In anul 2013 antreprenorul a
suportat costuri effective in suma de 10 500 000lei
recompense suplimentara constituind 1 050 000lei (10 500 000lei * 0,1)
Rezolvare :

Reflectarea venitului
Dt 221

11 550 000lei (10 500 000 + 1 050 000)

Ct 611

9 625 000lei (11 550 000 1 925 000lei)

Ct 534.2

1 925 000lei ( 11 550 000 / 6)

Reflectam costul Dt 711.5 Ct 811 - 10 500 000lei.

Problema 5 : tema 2
Sa incheat un contract la valoarea de 1,2 mln lei fara TVA. Costul efectiv fiind de 900miilei. Sa acceptat
un avans de 360mii lei. Sa se reflecte formulele contabile posibile la intreprindere prestatoare de servicii
in constructive. Perioada constructiei 5 ani!

Refelectam avansul Dt 242 ct 424 360 000lei

TVA : Dt 225 Ct534 60 000lei (360000/6)

Achitarea avansului Dt 534 Ct 242 60000lei

Trecerea in const a TVA Dt 534 Ct 225 60000lei

Trecerea avansului pe TL la anavs pe TS Dt 424 Ct 523 - 72000lei (36000/5ani)

Reflectam costul Dt 711.5 Ct 811 - 900 000lei

Refelctam vinzarea Dt 221 ct 611 1,2 mln.lei

TVA la vinzare Dt 221 Ct 534 240 000 (1,2mln*0,2)

Decontarea creantei Dt 523 Ct 221 360 000lei

Incasarea creantei Dt 242 Ct 241 1 080 000 lei (1,2 + 240 000 360 000)

Achitarea TVA la buget Dt 534 Ct 242 180000lei (240000 60 000)

Problema 6:
Costuri directe 80 000lei
Costuri indirecte 200 000lie
Costuri generale (in regie ) 150 000lei.
Profit - 10%. Sa se calculeaze costul de deviz si valoarea de deviz.
Costul = 800 000 + 200 000 + 150 000 = 1 150 000lei.
Valoarea = 1 150 000 + 10% = 1 265 000lei.

Tema 2: Contabilitatea veniturilor contractuale si a rezultatelor financiare

Component si contabilitatea veniturilor contractuale

Contabilitatea venitruilor si ch contractuale


1

Veniturile contractuale include:

Venitul initial rep suma unui contract de constructie incheat intre antreprenor si benefiaciar

Veniturile din modificarile contractului rezulta din retificarea valorii initiale a contractului de
constructie asupra careia au convenit partile . modificarile valorii contractuale pot avea loc ca urmare
a schimbarii prevederilor contractuale cu privire la proiect, efectuarea unor constructii suplimentare,
sau dezicerea de unele lucrari. O modificare poate conduce la o majoarea si micsorarea a venitului
contractual.
Venitul din modificarile contractului poate fi recunoscut daca:

Antreprenorul si beneficiarul au acceptat tipul si marimea modificarii.

Marimea venitului afferent modificarii poate fi determinate cu certitudine.


Exemplu: un antreprenor a incheat pe o perioada de 2 ani un contract pt constuirea unei cladiri in
valoare de 6 200 000lei. La inceputului anului 2 beneficiarul a solicitat antreprenorului sa inlocuiasca
materialele prevazut pt finisarea cladirii. Valoarea contractual a modificarii acceptata de antreprenor
si recuperabila de beneficiar este de 800 000lei.
200 000 + 800 000 = 70000000lei

Venitul din reclamatie - reprezinta o suma ceruta de catre antreprenor de la beneficiar pt


rambursarea unor prejudicii cauzate de acesta . reclamatiile pot fi inaintate , de exemplu :in cazul
erorilor de specificatii sau proiect si nerespectarii clauzeu contracuale de catre beneficiar.
Venitul din reclamatii se recunoaste daca :

Reclamatiile inaintate sunt recunoscute de benefiaciar, sau sunt stabilite printr-o hotarire a instantei
de judecata.

Marimea venitului dat poate fi determinata cu certitudine .


Exemplu : un antreprenor a incheat un contract pt construirea unei cladiri pe o durata de 2 ani in
valoare de 4 800 000leii. Costurile de deviz aferente contractului constituie 3 900 000lei in procesul
executarii lucrarilor, antreprenor a depistat in proiectul respectiv o eroare a corecatre necesita costuri
suplimentare in suma de 130 000lei. In legatura cu aceasta antreprenorul a inaintat o reclamatie
beneficiarului care a fost recunsocuta de catre acesta. Norma profitului constituie 20%.
Cost contractual = 3 900 000lei + 130 000lei = 4030000lei
Venit contractual = 4 800 000 + 130 000 (130000 * 20%) =

Venitul sub forma de prima de stipulare reprezinta sumele suplimentare platite antreprenorului
in cazul in care unele prevederi contractuale au fost respectate sau stanadartele specificate au fost
atinse sau depasite.
De exemplu contractual de
constructive poate sa prevada o prima de stimulare a antreprenorului pt finalizarea inainte de termen
a contractului . Calitatea inalata a lucarilor executate , reducerea costurilor sau alte rezultate stipulate
in contract. Platile de stimulare pot fi stabilite in procente din valoarea contractului , sub forma de
suma fixa sau in alt mod stability in contractual de constructie.

Venitul sub de forma de prima de stimulare poate fi recunoscut daca:

Clauzele stipulate in contract u fost respectate

Marimea venitului poate fi determinate cu certitudine.


Exemplu : un antreprenor a incheat pe o perioada de 5 ani un contract pt construirea unui depozit in
valoare de 7 mln, contractual prevedere o plata suplimentara in marime de 0,03 % din valoarea
contractului pt fiecare zi de finalizare inainte de termen. Antreprenorul a finalizat constructia cu 60
zile inaite de termenul stabilit.
Venit prima = 7mln * 60 zile* 0,03% = 126000lei.
Venit contractual = 7000000 + 126000 = 7126000lei.

2
Veniturile si cheltuilele contractuale se recunosc in contabilitate in perioada de gestiune in care au aparut.
Veniturile si ch contractuale se recunosc in cazul in care rezultatul contractului poate fi evaluat cu certitudine
. antreprenorul poate evalua cu certitudine veniturile si ch contractuale daca contractual incheat stabileste :

Drepturile si obligatiile fiacarei parti privind activul care urmeaza a fi construit

Valoarea contractuala care urmeaza a fi primta de catre antreprenor

Modalitatea si termenele decontarilor

Rezultatul financiar al unui contract de constructive se determina ca :

Diferenta dintre veniturile si cheltuielele aferente acestuia in functie de tipul contractului incheat : cu
prt fix, cost plus sau mixt.

Rezultatul financiar al unui contract cu prt fix - poate fi estimate cu certitudine daca sunt
respectate urmatoarele conditii :

Venitul contractual total poate fi evaluat in mod credibil

Exista o cetitdudine intemeiata ca beneficiile economice aferente contratului vor fi primate ca catre
antreprenor.

Costurile contractuale pt finalizarea contractului si a stadiilor de executare al acestuia la finele


perioadei de gestiune pot fi evaluate in mod credibil

Rezultatul finanicar a unui contract cost plus poate fi estimate in mod credibil daca sunt
respectate urmatoarele conditii :

Exista probabilitatea ca beneficiile economice aferente contractului vor fi obtinute de catre


antreprenor

Costurile contractuale aferente contractului indifferent de faptul daca sunt sau nu recuperabile pot fi
identificate si evaluate cu certitudine

Rezultaul financiar al unui contract mixt poate fi determinat cu certitudine daca sunt respectate
conditiile contractului cu prt fix si a contractului cost - plus.

Reunoasterea veniturilor si cheltuileleor contractuale se efectuiaza reesind din durata de executare a


contractului de constructie . Daca contractual de excutie a fost executat intro singura perioada de gestiune,
veniturile si cheltuielele contractuale se recunosc in acesta perioada la finalizarea contractului respectiv.
In cazul in care contractul de constructie se executa in cursul mai multor perioade de gestiune veniturile si
cheltuelele contractuale se recunosc prin aplicarea metodei stadiului de executie a contractului. In baza
acestei metode veniturile si cheltuilele contractuale se recunosc pe fiecare stadiu de executie. Stadiu de

executie contractului se confirma de catre beneficiar si poate fi determinat utilizind una din urmatoarele
metode :

Dupa finalizarea lucrarii de constructie montaj - aceasta metoda prevede ca veniturile si


cheltuilele sa fie determinate la finalizarea lucrarilor de constructie montaj si predarea obiectului
beneficiarului. In mod respective decontarile dintre antreprenor si benefiaciar sunt decontate la
finisarea acestei lucrari. (contul 424).

Gradul de finaliazare a volumului fizic al lucrarilor contractuale - recunoastea venitului


conform acestei metode prevede determinarea ponderii volumul fizic al lucarilor de constructii
finalizate la data raportarii in volumul total al lucrarilor prevazute in contract.

Exemplu : In anul 2013 un antreprenor a incheeat un contract cu prt fix pe o durata de 2 ani, care prevede
construirea unui apeduct cu lungimea de 150km. Si valoarea de 12 500 000lei. Conform politicilor contabile
a antreprenorului veniturile contractuale se recunsoc in functie de stadiul de executare a contractului.
Utilizind varianta gradului de finalizarea avolumului fizic a lucarilor contractuale. La finele anului 2013
volumul fizic al lucrarilor effectuate constituie 90km. iar gradul de finalizarea lucrailor 60 %. Costurile
lucrarilor executate la finele anului 2013 de 6 750 000lei.
Venit
Cost
Profit

Total
12 500 000
11 250 000
12 500 000

12 500 000 * 60% = 7 500 000lei


Cost Dt 711 Ct 811
Profit = V ch =

An 2013
7 500 000
6 750 000
750 000
Venit - Dt 221 Ct 611

An 2014
5 000 000 (diferenta)
4 500 000
500 000