Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA 18.

Accentul distinge forme gramaticale în varianta: a) batem/batem;


MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR faceţi/făceţi; b) cântă/cântă; încuie/încuie; c) modem/modem; buldog/
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE buldog.
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 19. Indicaţi numărul greşelilor de limbă şi de punctuaţie existente în următoarea
COMISIA DE ADMITERE frază: „Primul gol al partidei, a fost marcat în repriza întâia, la o lovitură
- sesiunea august-septembrie 2009 - liberă, ne mai pomenită, a cărui efect a surprins pe toţi spectatoriii.” a) 3;
b) 5; c) 4.
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI 20. „A” este articol posesiv-genitival în enunţul: a) „Dorinţa de a reuşi la un
DE ADMITERE A ŞCOLII candidat este mare.”; b) „Cartea este a Mariei.”; c) „A de colo e mama.”.
Comisar şef 21. Indică varianta numai cu substantive defective de plural: a) cinste,
capitalism, nord, unt; b) mass-media, martie, gură-cască, ochelari;
MANEA CONSTANTIN c) cofeturi, ghilimele, aplauze, osanale.
22. Substantivul propriu din „Pe sora lui, Ioana Andrei, am întâlnit-o cândva” este
LUCRARE SCRISĂ în cazul: a) acuzativ, complement direct; b) acuzativ, atribut apoziţional;
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ c) nominativ, atribut apoziţional.
VARIANTA I 23. Adjectivul din enunţul „Şi văzând Spânul cât de frumoasă e fata împăratului
Roş, odată se răpede să o ie în braţe de pe cal” este: a) variabil, cu două
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute trei forme flexionare, acuzativ, superlativ absolut, atribut adjectival; b) variabil cu
patru forme flexionare şi două terminaţii, superlativ absolut, nominativ,nume
variante de răspuns notate cu litere de la a la c; dintre aceste trei variante
predicativ; c) variabil cu două forme flexionare, nominativ, pozitiv, nume
una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect. predicativ.
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a 24. Recunoaşte seria de locuţiuni adjectivale din următoarele variante: a) de
literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte două spaţii folos, de dreapta (partid), de dulce, de efect; b) prin dreptul, din faţa, în afară
baraţi-le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă. de, cu scaun la cap; c) a face fiţe, de-a latul, de aur (mâini), în fond.
Exemplu: 25. Cuvântul „năruit” este în enunţul: „Şi sufletul meu este cu adevărat năruit”:
Nr. a b c a) verb la participiu cu valoare adjectivală, singular, nominativ, complement
întreb. circumstanţial de mod; b) participiu cu valoare adjectivală, nominativ,
1 - - singular, neutru, nume predicativ; c) verb la participiu, cu valoare adverbială,
2 - - complement circumstanţial de mod.
26. Selectează varianta în care verbul „a fi” din enunţul: „Dacă nu vezi că sunt
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul cum sunt e că n-a fost cine mă ajuta” are următoarele valori: a) verb auxiliar,
unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ; b) verb copulativ, verb
nu este luat în considerare (este anulat). copulativ, verb predicativ , verb predicativ; c) verb auxiliar, verb copulativ,
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, verb predicativ, verb predicativ.
adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea 27. În următoarea propoziţie ideea de posesie este corect exprimată prin:
corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei a) adjectiv pronominal posesiv: „I-a stricat viaţa sa”; b) prin pronumele
de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre personal în genitiv: „I-a stricat propria lui viaţa”; c) prin dativul posesiv: „I-a
însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect. stricat viaţa”.
28. În enunţul „Au luat-o la sănătoasa”, cuvântul „o” este: a) pronume personal,
I. LIMBA ROMÂNĂ formă neaccentuată, persoana a treia singular; b) pronume personal cu
1. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: a) pâine, ac, valoare neutră; c) articol nehotărât.
condur, zapis; b) cap, mişto, a bea, casă; c) găină, ceapă, cal, aer. 29. Indică varianta în care pronumele „şi” are următoarele valori şi funcţii
2. Marchează varianta în care cuvântul „foc” are sens secundar de bază: sintactice în enunţul: „Şi-a curăţat pantofii”: a) pronume personal,
a) Focul ardea în vatră; b) Are un foc la inimă; c) Se auzeau focurile armelor. complement indirect; b) pronume reflexiv, atribut pronominal; c) pronume
3. Ce înţeles are cuvântul „inextricabil”? a) care nu poate fi stricat; b) complex, reflexiv, complement indirect.
încurcat; c) inedit. 30. Indică enunţul în care pronumele sau adjectivele demonstrative sunt
4. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este: întrebuinţate incorect: a) „Aceea s-au salutat.”; b) „N-o voi alege pe aceea.”;
a) muncitor, poliţist, căsoi, băieţaş; b) germanofil, tocător, osos, pătuţ; c) „Situaţia aceea a fost penibilă.”.
c) fratricid, fotofobie, măturică, floricică. 31. Indică valoarea morfologică a cuvântului „unul” în contextele: „Unul avea în
5. Seria ce cuprinde numai derivate parasintetice este: a) decolora, cuviincios, traista sa trei pâini, iar celălalt două”. „Unde-i unul nu-i putere/unde-s doi
deznădejde, împărţi; b) dezlănţui, recunoscător, înfrunzi, strălucitor; puterea creşte”: a) numeral cardinal în ambele contexte; b) pronume
c) redispărea, prezidenţial, transmuta, dezola. nehotărât în ambele poziţii; c) pronume nehotărât şi numeral cardinal.
6. Identificaţi varianta care nu conţine pleonasm: a) „A cumpărat un blocnotes 32. Cer propoziţie subiectivă numai adverbele din seria: a) fireşte, pesemne,
pentru însemnări”; b) „Ploaia cădea în averse”; c) „A fost chemat la tribunal negreşit, probabil; b) fireşte, negreşit, bine, probabil; c) pesemne, probabil,
pentru o calomnie neadevărată”. negreşit, abia.
7. Sensul expresiei „ad litteram” este: a) literar; b) textual; c) înainte de literă. 33. Există locuţiuni prepoziţionale numai în seria: a) în faţa, în spatele, în vârf,
8. Există numai cuvinte polisemantice în seria: a) gură, picior, scaun, mână; de-a curmezişul; b) în faţă, în spate, în decurs de, în vârful; c) de-a dreptul,
b) vatră, cireaşă, foc, inimă; c) verde, cardiac, competenţă, a bate. în mijlocul, în afară de, în ciuda.
9. Cuvântul „concesiune” înseamnă: a) consecinţă, urmare; b) renunţare la un 34. În enunţul: „Piatra a căzut pleosc! în baltă”. interjecţia este: a) complement
avantaj; c) drept de a exploata un bun al statului sau un serviciu public. circumstanţial de mod; b) fără funcţie sintactică; c) predicat verbal.
10. Care dintre seriile sinonimice este corectă: a) a accentua, a evidenţia, a 35. În enunţurile: „Mi-e sete”; „Scrie în ziare”; „Ai venit la mine”; subiectele sunt
întări, a învedera; b) a marca, a delimita, a mărgini, a semna; c) a ilustra, a în ordine: a) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles;
însemna, a reprezenta, a releva. subiect neexprimat inclus; b) subiect exprimat prin substantiv; subiect
11. Indică varianta care cuprinde numai antonime: a) imaginar-real; falimentar- neexprimat nedeterminat; subiect neexprimat inclus; c) subiect exprimat prin
solvabil; solvent-solvabil; b) falit-insolvabil; infatuat-modest; a modifica-a substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus.
reforma; c) exigenţă-indulgenţă; privat-public; a abroga-a promulga. 36. Indică varianta cu ordinea corectă a propoziţilor din fraza: „Ceea ce ştiu e că
12. Antonimul adjectivului „pitoresc” este: a) plastic; b) monoton; c) evocativ. spui adevărul.” a) SB+PP+PR; b) PR+PP+ SB; c) SB+PR+SB.
13. Indică seria ce conţine doar cuvinte ce pot forma perechi omonimice: 37. Indică varianta corectă cu funcţia sintactică a structurii subliniate în
a) roman, bob, avar, box; b) rezervă, local, crud, comisar; c) scoarţă, a contextul: „Nimeni nu a fost mai deschis. Noul dicţionar a fost deschis de
ridica, bolero, plan. elevi.” a) PN şi PV; b) PN şi PN; c) PV şi PV.
14. Analizează sub aspectul relaţiilor semantice adjectivul „mare”, alegând 38. Propoziţia subordonată din fraza: „Cum era acum zece ani, aşa a rămas
varianta corectă: a) cuvânt monosemantic; b) stabileşte exclusiv relaţii Maria până azi.” a) CM; b) SB; c) PR.
antonimice; c) stabileşte relaţii antonimice, sinonimice şi paronimice. 39. În fraza: „S-a decis repede ce tren să ia, dar nu şi-a pus întrebarea dacă are
15. Indică varianta în care paronimele sunt incorect inserate în contexte: sau nu cu ce veni înapoi”, propoziţiile sunt pe rând: a) PP+ CD+ PP+ AT+
a) „Părinţii au venit fortuit la şcoală, fiind înştiinţaţi de profesori. Întâlnirea AT; b) PP+CI+PP+AT+AT; c) PP+CI+PP+AT+CD.
forţată cu prietenii l-a bucurat mult.”; b) „A fost învestit în noua sa funcţie. A 40. În enunţul: „Reuşita graţie talentului l-a mobilizat.”, construcţia subliniată
investit bani în afacere.”; c) „Procurorul a recuzat martorul. Eu am refuzat este: a) atribut substantival în cazul genitiv; b) atribut substantival în cazul
cadoul.”. dativ; c) complement indirect în dativ.
16. Precizează seria în care există un cuvânt despărţit greşit în silabe: a) lin- 41. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei în ordinea predicatelor: „A
gvist, cap-ta-re, cob-zar, trans-cal-cu-la-re; b) gră-diş-te, hi-at, în-dră-znea- rămas cum îl ştii măcar că cele trăite ar fi trebuit să-l schimbe.” a)
lă, is-to-ri-si; c) port-chei, hand-bal, com-ple-ta, cos-mo-drom. PP+PR+CV+SB; b) PP+ CM+ CV+SB; c) PP+CM+CV+CD.
17. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: a) sculp-tor, sand- 42. În enunţul: „Se bizuia pe prieteni”, construcţia subliniată are funcţia sintactică
vici, de-lin-cven-tul, ab-strac-ţi-u-ne; b) scul-ptor, sand-vici, de-linc-ven-tul, de: a) complement direct; b) complement circumstanţial de mod;
ab-strac-ţi-u-ne; c) sculp-tor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne. c) complement indirect.
43. În ce caz şi cu ce funcţii sintactice sunt folosite substantivele subliniate: „Şezi 69. The roof needs ... by all means.
locului.”, „ Imn muncii.”, „Oamenii locului îl cunosc bine.” a) dativ, a) repaired; b) repairing; c) be repaired.
complement direct; dativ, complement indirect; genitiv, atribut substantival; 70. I am looking forward to ... his face when I tell him the news.
b) dativ, complement circumstanţial de loc; dativ, atribut substantival; genitiv, a) see; b) seen; c) seeing.
atribut substantival; c) dativ, complement indirect; dativ, atribut substantival; 71. Service was included in the bill, so you ... the waiter. It was a waste of
genitiv, atribut substantival. money.
44. Complement circumstanţial de loc identificăm doar în varianta: a) „Braţul li-i a) didn’t need to tip; b) needn’t have tipped; c) wouldn’t have tipped.
biruitor pe pământul lor”; b) „Ne-am cunoscut mai bine la examen”; c) „El 72. He must ... into a river and ... by crocodiles.
cutreieră câmpul”. a) have fallen, have been eaten;
45. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei, urmărind ordinea b) have fallen, be eaten;
predicatelor pentru delimitarea propoziţiilor: „Fiind convins că n-are ce vedea c) fell, has been eaten.
acolo, mai ales că totul era în ruină, a renunţat să-şi mai ia două zile de 73. You won’t do all this by yourself, ...?
concediu.” a) CZ+CD+ CZ+ PP+CI; b) CZ+CV+PP+CD; c) CI+ CZ+PP+ CI. a) won’t you; b) will you; c) wouldn’t you.
46. În enunţul: „Întârziind, a pierdut trenul.” gerunziul are funcţie sintactică de: 74. ... a job is to do, ... paid are the people who do it.
a) complement circumstanţial de scop; b) complement circumstanţial de a) the harder, the more well;
cauză; c) complement circumstanţial de timp. b) the harder, the better;
47. În enunţul: „Se pregăteşte în vederea plecării” sintagma subliniată este: c) the harder, the gooder.
a) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune prepoziţională 75. That behaviour is really characteristic ... him.
în acuzativ; b) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune a) for; b) to; c) of.
prepoziţională în genitiv; c) complement indirect, substantiv + locuţiune 76. ... had the curtain been raised than the lights went out.
prepoziţională în acuzativ. a) No sooner; b) Hardly; c) Scarcely.
48. Marchează varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat: 77. Suppose you ... your keys. What would you do?
„Atenţia cu care mă asculţi lasă de dorit.” a) pronume relativ, acuzativ cu a) lose; b) would lose; c) lost.
prepoziţie, complement circumstanţial de mod; b) pronume relativ, acuzativ 78. The police ... following the two ... who have stolen the jewels.
cu prepoziţie, complement indirect; c) pronume relativ, acuzativ cu a) is, thieves; b) are, thieves; c) are, thiefs.
prepoziţie, atribut pronominal prepoziţional. 79. When he ... out the truth, he will be very angry with you.
49. Prin contragerea subordonatelor din fraza: „Fuge cât ce poate, unde nu are a) finds; b) find; c) will find.
altă soluţie” se obţin: a) un complement circumstanţial de mod şi un 80. I looked again for the old man, but he ....
complement circumstanţial de loc; b) un atribut şi un complement a) was vanished; b) has vanished; c) had vanished.
circumstanţial de cauză; c) un complement circumstanţial de mod şi un 81. Last week I ... home after playing tennis when it started raining heavily.
complement circumstanţial de cauză. a) was walking; b) had been walking; c) walked.
50. În fraza: „Ori că s-a supărat, ori că n-a avut timp de n-a venit, asta îţi revine 82. This is the person ... I sold my car.
ţie să afli” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CV+CV+AT+SB+PP; a) who; b) to whom; c) which.
b) CD+CD+CNS+PP+SB; c) CZ+CZ+AT+SB+PP. 83. I was brought up ... an island ... the coast of Scotland.
51. În fraza: „Să fi intervenit cum s-au făcut aceste schimbări, am fi fost scutiţi de a) in, near; b) on, near; c) on, next to.
zbuciumul ce a urmat” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CDŢ+CT+ 84. When I met him, he asked me where ....
PP+ AT; b) PP+ CM+ PP+ AT; c) CDŢ+ CM+ PP+ AT. a) do I work; b) did I work; c) I worked.
52. Arată funcţia sintactică a cuvântului subliniat: „Umbla căutând comori.”: 85. His jokes were so funny that they made me ... heartily.
a) complement circumstanţial de cauză; b) complement indirect; c) a) to laugh; b) laughing; c) laugh.
complement circumstanţial de scop. 86. I’d rather you ... him about the robbery.
53. Arată funcţia sintactică şi valoarea morfologică a structurii subliniate: „S-au a) didn’t tell; b) don’t tell; c) wouldn’t tell.
îndreptat spre ai noştri”: a) complement indirect, pronume personal; 87. I don’t like horror movies and ... John.
b) complement circumstanţial de loc, pronume posesiv; c) complement a) neither does; b) nor; c) so doesn’t.
indirect, pronume posesiv. 88. Do you have any ... about the project? I really need ....
54. Conjuncţia „dacă” introduce în frazele de mai jos următoarele subordonate: a) information, them; b) information, it; c) informations, it.
„Sfântul soare, dacă-i soare, şi tot după tine moare.” „Ce face dacă ne 89. ... Columbus was one of ... first people to cross ... Atlantic.
găseşte eroi?”, „ La ce-mi vorbeşti de ei, dacă nu-ţi place?” a) CDŢ; CT; CI; a) the, the, the;. b) -, the, -; c) -, the, the.
b) CV; CDŢ; CZ; c) CV; CT; CV. 90. My car is twice ... his.
55. În fraza: „Mergea încet prin casă ca nu cumva să-l trezească” subordonata a) as expensive as;
este: a) consecutivă; b) finală; c) cauzală. b) more expensive than;
56. Este corect acordul din seria: a) Fata al cărei prieten... ; b) Fetele a căror c) more expensive as.
prieteni... ; c) Fetele ale căror prieteni... .
57. În enunţul: „Ai întârziat, desigur”, cuvântul subliniat este: a) adverb Note:
predicativ, predicat verbal; b) adverb de mod, complement circumstanţial de 1. – Timp de lucru: 180 minute;
mod; c) cuvânt incident, fără funcţie sintactică. 2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este
58. În fraza: „Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi apreciat cu 1 p.);
fost ei dacă ar fi izbutit” sunt: a) trei predicate verbale, un predicat nominal 3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
incomplet şi un predicat nominal; b) trei predicate verbale, două predicate admitere august-septembrie 2009 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului
nominale incomplete; c) patru predicate verbale, două predicate nominale obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
incomplete şi un predicat nominal. 4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
59. În fraza: „Ai carte, ai parte” se stabileşte un raport de: a) coordonare prin 5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de
juxtapunere între două propoziţii principale; b) subordonare între o principală locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se
şi o subordonată; c) coordonare prin joncţiune. realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
60. Alege varianta cu formulele/clişeele specifice procesului-verbal: a) Cu stimă, a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
Dragă... ; b) Subsemnatul... vă rog să-mi aprobaţi... ; c) Încheiat astăzi,... b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
ordinea de zi... . c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de
bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
II. LIMBA ENGLEZĂ Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe
61. He told me he ... eventually tell me the truth. ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi
a) will; b) would; c) had. „ADMIS”.
62. She ... windows since morning; she is really tired.
a) has been cleaning; b) is cleaning; c) cleans.
63. You may not borrow another book ... you have returned the previous one.
a) unless; b) if; c) when.
64. I ... the tea if it had been sweeter.
a) drank; b) would drink; c) would have drunk.
65. If only this beautiful dining-hall ... so cold!
a) isn’t; b) weren’t; c) hasn’t been.
66. He wishes he ... your advice then!
a) followed; b) had followed; c) would follow.
67. It’s time the children ... to bed.
a) go; b) will go; c) went.
68. I’m sorry I ... to you for so long, but I have been very busy.
a) haven’t written; b) am not writing; c) didn’t write.
GRILA DE VERIFICARE:

Nr. Nr. Nr.


întrebare
a b c întrebare
a b c întrebare
a b c
1 31 61
2 32 62
3 33 63
4 34 64
5 35 65
6 36 66
7 37 67
8 38 68
9 39 69
10 40 70
11 41 71
12 42 72
13 43 73
14 44 74
15 45 75
16 46 76
17 47 77
18 48 78
19 49 79
20 50 80
21 51 81
22 52 82
23 53 83
24 54 84
25 55 85
26 56 86
27 57 87
28 58 88
29 59 89
30 60 90

S-ar putea să vă placă și