Sunteți pe pagina 1din 17
routs A i is ii Grila nr.2 Consiliul Superior al Magistraturii Institutul National al Magistraturii R Concurs de admitere in magistratura Contin saree - 21 noiembrie 2010 - Drept civil Grila nr.2 1 Nedemnitatea succesorala: ‘A. opereaza de drept si fata de mostenitorii nedemnutui B. poate fi inlaturata de cel care las mostenirea C. nu opereaza gi In domeniul mostenirii testamentare. 2 Forma solemna este ceruta ad validitatem in cazul: A. tranzactiei B. ipotecii conventionale, CC. depozitului voluntar 3 Ascendentii ordinari: A sunt mostenitori rezervatari B. nu sunt obligat} la raportul donatilor, C. sunt mostenitori sezinari 4 Servitutea de vedere: ‘A. poate fi dobandita prin titty; B. poate fi dobandita prin uzucapiune; C. nu poate fi dobandit’ prin destinatia proprietarului 5 Legstl devine cadue duck: Rec eee eres eee B. alos! cucu nesocaea nometor mperalve le el eMissseseee een series Seer 6 _ Obligatia se stinge prin plata: A. siatunci cand creditorul accepta o alta prestatie decat cea datoralés B. doar atunci cand debitorul executa Intocmal obligatia asumata; C. doar atunci cand este remisa o suma de bani 7 Vanzatorul rspunde pentru evictiune: A. numai fata de cumparator, nu si fata de subdobanditori cu tity particular si cu ttlu gratuit B. numai daca este provocata printr-o tulburare de fapt; C. siatunci cand tulburarea de drept provine din partea unei terle persoane. 8 Comitentul care a platit despagubirile pentru repararea pagubei cauzate de prepusul sau: A. are dreptul sa se regreseze impotriva prepusului pentru recuperarea integrala a despagubirlor efectiv platite: B. are dreptul sa se regreseze impotriva prepusului pentru recuperarea a jumatate din despagubirile efectiv platite; C. nu are dreptul sa se regreseze impotriva prepusului intrucat fata de victima comitentul raspunde solidar cu prepusul locuirea ei cu 0 obligatie noua reprezinti 9 Stingerea unei obligatil existente ‘A. subrogatie in drepturile creditorului prin plata creantei; B. cesiune de creanta; C. novatie Timp de lucru: 4 ore Ls, Pagina t of 17 Drept civil Grila nr.2 10 incazul in care imprumutul are ca obiect 0 suma de bani: "s ‘A. daunele moratori sunt echivalente cu dobanda legala B. pentru plata daunelor moratori creditorul este obligat s8 dovedeasca paguba suferita; C. punerea in intarziere nu poate fi facuta si prin notificare ci doar prin cererea de chemare in judecata, Timp de lucru: 4 ore deh’ Pagina 2 of 17 Grila nr.2 Drept procesual ci 11 Pot fiatacate cu contestatie in anulare sp A, hotararile irevocabile pronuntate de judecator B. hotararile prin care tribunalul exercita controlul judiciar asupra sentintei prin care s-a solutionat cererea introdusa pe cale principala privind pensia de intretinere, C. hotdrarile pronuntate de tribunale in apel, nerecurate, 12 Revizuirea intemeiata pe contrarietate de hotarari poate fi ceruta daca: hotararile au fost pronuntate tn dosare diferite, in acelagi itigiu B. holararile au fost pronuntate in acelagi dosar gi in acelasi tigi C. hotararile au fost pronuntate in acelasi itigiu, in acelagi dosar, cand hotararea primei instante a fost casata si cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instant. 13 indeplinirea procedurii de citare cu paratul se va face cu respectarea unui termen de: ‘A. cel putin 15 zile inainte de primul termen de judecata; B. cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata; cel putin 10 zile inaintea termenului de judecata, in pricinile urgente Daca s-a aménat pronuntarea hotararii si pana la data pronuntarii unut dintre judecatorii din complet s-a pensionat: procesul se repune pe rol, fara citarea paiflor care oricum au pus concluzii in fond; procesul se repune pe rol, cu citarea partilor, hotararea va fi data de ceilalfi judecatori, avand in vedere c& parfile au pus concluzl in fond, Sunt incidente procedurale privitoare la compunerea completului de judecata: abtinerea; recuzarea i incompatibilitatea; ltispendenta. = Boor ®oar Daca inscrisul nu este sci necesara: atuncigand obiectul obligatiel unilaterale este un lucru cert alunci cand este vorba de 0 obligate unilateral nedeterminata; atunci cand obiectul obligatiei unilaterale este o suma de bani Ne aflam in prezenta unei exceptii procesuale care tinde spre un efect peremptoriu, dar care incepe prin a avea efect dilatoriu, in cazul exceptici lipsei doveziicalitati de reprezentant; lipsei interesului de necompetenta Intregime de cel care se obliga, mentiunea “bun si aprobat” este o> Ro Daca cererea reconventionala este depusé tardiv, instanta: © va judeca impreund cu cererea principala, daca partile sunt de acord s4 se judece impreuna; © va respinge ca tardiv formulata; © va judeca separat, chiar daca pairlile sunt de acord sd se judece impreuna e>Sogr® oan Procurorul poate sa exercite: actiunea in anularea donatjel pentru cauza ilicité atunci cand sotii s-au gratificat reciproc prin acelasi act; actiunea pentru desfiintarea inscrisulu’ falsificat de un minor, dacé procurorul a dispus netrimiterea acestuia in judecata, actiunea in desfacerea casatoriei atunci cénd viata unui sot este pusd in pericol de celaialt. ° 20. Achiesarea tacita a partii care a pierdut procesul are loc atunci cand: A. partea nu se opune la executarea silité a hotarati B. partea renunta In mod expres la dreptul de a exercita calea de atac; C. partea executd hotararea de bunavoie orcas aanere™\ inmagstratus 3 Timp de lucru: 4 ore oY \ 1 ) i ( x LEC LZ Co Yaw a Ls. a ( J s \ Drept penal Grila nr.2 21 In situatia in care, in timpul nopti, faptuitorul patrunde pe poarta neasigurata in curtea partii atamate, fara drept si fara consimfamant, sii sustrage acesteia o suma de bani sub amenintare, se va refine: A. infractiunea unica de talharie n forma agravata prin elementele circumstantiale de loc si timp: 8. infractiunea de talhare in forma agravata prin elementele circumstantiale de timp si foc in concurs cu infractiunea de violare de domiciiu in forma agravata prin elementul circumstantial de timp; C. infracjiunea de talharie in concurs cu infractunea de violare de domiciiu, ambele agravate prin elementul circumstantial de timp 22 imposibititatea consumariiinfractiunii datorita lipsei obiectului de la locul unde faptuitorul credea ca se afla in timpul cat s-au savarsit actele de executare, caracterizeaza: A. tentativa absolut improprie B. tentativa relativ improprie, CC. fapta putativa 23. Lipsirea de libertate in mod ilegal: A. este 0 infractiune continua succesiva; B. incazul formei tip, prevazute de art. 189 alin.1 C. pen., participatia penal este posibila in forma instigari C. in cazul forme’ tip, prevaizute de art.189 alin.1 C. pen., poate fi sévargité in toate formele complicitati 24 Daca mai multi instigator, fard a se cunoaste, desfasoard separat activitati de determinare asupra aceleiasi persoane, cu privire la savarsirea aceleiasi infractiuni, se realizeaza: A. un concurs de instigat: B. ocoinstigare; ©. oinstigare colectiva 25 Pentru educative a libertatii supravegheate, instanta: ‘A. revoca libertatea supravegheata si ia masura interna intr-un centru de reeducare; B, revoc’ libertatea supravegheata gi ia masura intern int-un centru de reeducare sau aplicé 0 pedeapsd; ©. revocd lbertatea supravegheata gi aplicd o pedeapsa « ; inchs Bi 26 0 persoana care il determina pe condamnatut aflat in executarea pedepsei cu inchisoarea sa ia hotararea de a evada si, ulterior, il ajuta s4 puna in executare aceasta hotarare, evadarea reusind 58 se produca, savarseste: ‘A. instigare la infractiunea de evadare in concurs cu infractiunea de inlesnire a evadarii; B. iinstigare la infractiunea de evadare in concurs cu infractiunea de favorizare a infractorului jorul care are purtari rele pe durata masu ©. numai instigare la infractiunea de evadare. in care se savargeste intre persoane majore: 27 Infractiunea de incest, in situ A. presupune intotdeauna constrangerea: este o infractiune bilaterala, se va refine in concurs cu infracfiunea de viol, daca raportul sexual este realizat prin constrangere. jin cazul infractiunii de santaj: se urmareste exclusiv obfinerea unui folos injust ‘modul de obtinere a folosului este injust; consumarea are loc numai daca se obtine folosul urmarit Fapta savargita in legitima aparare: nu atrage raspunderea penala, atrage réspunderea civila in toate cazunie; oe>Boar8 poate atrage réspunderea civila, in cazul excesului justficat, in anumite situatii Timpdelucry:4ore ° [eho Pagina 4 of 17 Drept penal Grila nr.2 30 A Timp de lucru: 4 ore Ls. Daca referitor la 0 infractiune pentru care persoana fizica a fost deja gratiaté conditionat intervine, ulterior acestui moment, amnistia postcondamnatorie: revocarea gratierii conditionate a pedepsei este obligatorie in cazul in care condamnatul savargeste o infractune in termenul prevézut de legea de gratiere, dar dupa data intrarit in vigoare a legii de amnistie; pedepsele complementare care nu au fost grafiate nu se mai executa; termenul de reabilitare curge intotdeauna de la data intervenirii amnistiei Pagina 5 of 17 Drept procesual penal Grila nr.2 31 Prima instanta, investita cu solutionarea cauzei prin rechizitoriu, admite exceptia de necompetenta prin: A. sentint B. incheiere; C. dupa caz, fie prin incheiere, fie prin sentinta. 32. Sotul gi rudele apropiate pot formula A. ocerere de reabilitare numai dupa moartea condamnatului B. o plangere penala pentru persoana vatamata, dar sesizarea este legala daca aceasta declara ca igi insugeste plangerea: C. ocerere de revizuire in favoarea condamnatului, chiar si dup moartea acestuia. 33 _ in situatia liberdrii provizorii, suma de bani consemnata cu titlu de cautiune se restituie: A. daca se constata de caitre instanta prin incheiere c& nu mai exista temeiurile care au justificat masura arestarii preventive, B. daca se dispune condamnarea la pedeapsa inchisori C. intoate cazurile de revocare a liberarii provizoril pe cautiune 34 Organele de urmarire penala sunt obligate sa alba rol activ: ‘A. numai in cazul in care partea vatamata este minora: B. numaila cererea uneia dintre parle din proces; c 38 in desfésurarea procesului penal ‘impotriva incheierii prin care instanta de fond respinge cererea de restituire a cauzei pentru refacerea urmaririi penale, se poate declara: ‘A. recurs in termen de 3 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicarea incheieri pentru cei lips B. recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicarea incheierii pentru cei lipsa: C. dupa caz, apel sau recurs 0 data cu fondul cauzei 36 Sussfondarea urmérici ponate: A. se dispune prin ordonanta care trebuie s@ cuprinda, pe langa alte mentiuni obligatorii, si masurile luate in vederea inssnatosii invinufului sau inculpatul se dispune prin rezoute; ‘se dispune cAnd invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava care il impiedica sa ia parte la procesul penal, situatie stabilita printr-o constatare medico-legala. oe 37 _Dispensa de probe opereaza in cazul: A. faptelor notoni B. faptelor evidente; C. faptelor principale. 38 invinuitul, care locuieste in stréinatate gi care a refuzat primirea scrisoriirecomandate, va fi citat pentru realizarea confruntaril: A. pin afigare la sediul parchetulu 8. prin afigare la sediul consiuli local in raza cru s-a savgit intracfiunea: C. prin afigare la sediul consiulu local in raza c&ruia se aft sediul organului judiciar. iternarii medicale 39 Competenta de a dispune asupra sesizarii de inlocuire a masurii de siguranta cu masura de siguranta a obligarii la tratament medical ii revine: A. instantei de recurs care a dispus luarea masurni de siguranta a internarii medicale, B. judecatoriel in a carei circumscriptie se afla unitatea sanitara unde este intemat bolnavul . instantei in a carei circumscriptie igi are domicilul boInavul, corespunzatoare in grad instapfel care a dispus iaevnnide guaran atone { ( hl a (/ EE Uv Pagina 6 of 17 Drept procesual penal 40. Instanta penald nu solutioneazé actiunea civila cand pronunta: ‘A. Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii parlor, B. incetarea procesului penal intrucat existé autoritate de lucru judecat; CC. Incetarea procesului penal in caz de retragere a plangeriiprealabile. Grila nr.2 Pagina 7 of 17 Organizare judiciara Grila nr.2 41 Detagarea judecatorilor/procurorilor este dispusa de: ‘A. Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturit; B. Ministrul Justitiei / Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justiie; C. conducatorul instanfei /parchetului la care Isi desfégoara activitatea judecdtorul sau procurorul 42 in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de un judecator/procuror, Comisia de disciplina corespunzatoare: este sesizata de Inspectia judiciara in legatura cu abaterile disciplinare: se sesizeaz8 din oficiu in legaturd cu abaterie disciplinare; este sesizatd de orice persoana interesata in legaturd cu abaterle disciplinare. Prima evaluare pentru verificarea indeplinirii de catre judecatori / procurori a criteriilor de competent profesionala gi de performanta se face: la2 ani de la numirea in functie; la 3 ani de la numirea in functie; la 6 luni de la numirea in functie in caz de infractiune flagranta, judecatorii/ procurorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legit: ‘numai cu Incuviintarea sectilor Consilivlui Superior al Magistraturi far Incuviinfarea sectilor, Consiliul Superior al Magistraturii find informat de Indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia; umai cu Incuviinfarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturi, Judecatorii gi procurorii numiti in functie pe baza de concurs pot fi delegati, detagati, transferati ‘saul pot promova la alte instante sau parchete dupa trecerea unui timp de: cel pujin 6 luni de la numirea in functie, cel pufin 1 an de la numirea in functie; cel putin 3 ani de la numirea in functie. Bowe Boor p> Ro o@> * Timp de lucru: 4 ges Ls (ul { oe \ Uy y aga 8 17 Jurisprudenta CEDO Grila nr.2 46 _Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Romaniei, ‘A. ancheta judiciar nu poate fi considerata efectiv’ atunci cand procurotii militar si inculpatii fac parte dintr-o structura Intemeiat& pe principiul subordonariiierarhice, indiferent de comportamentul autoritatior, B. durata nerezonabild a anchetel judiciare, in cazul unei pretinse incalcari a articolului 2 din Conventie, este un factor care va fi luat in considerare de Curtea European, in analiza incalcairii acestui articol, sub aspectul laturii sale procedurale; . atticolul 2 din Conventie nu se aplica in situatia in care partea civilé nu a dat dovada de diligent uzand de caile de atac puse la dispozitia sa 47 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului articolul 7 par. 1 din Conventie \clusiv in cauzele impotriva Romaniel, A. interzice, in mod special, aplicarea retroactiva a legii penale, atunci cand aceasta se face in defavoarea acuzatului B. prevede neaplicarea legii penale in mod extensiv, prin analogie, in dezavantajul acuzatului C. lasé la latitudinea instanfei s& aleag’ daca va aplica legea penala noua mai favorabila 48 _Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturitor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Romaniei, © masura privativa de libertate, dispusa cu incalcarea “cailor legale’ A. Incalca art. 5 par. 1 din Conventie in mod automat B. Incalc’ art. 5 par. 1 din Conventie numai daca prejudiciul produs este important; C. Inealea art. 5 par. 1 din Conventie numai in circumstante exceptionale, 49 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Roméniei, articolul 6 din Conventie prevede in sarcina instantei A. obligatia de a proceda la 0 analiza efectiva a motivelor, argumentelor si miloacelor de proba ale partilor, cu condifia s& le aprecieze relevanta si raspunzand In mod detaliat fiecarui argument in parte; B. obligatia de a expune un numar egal de argumente provenind de la fiecare parte; C. obligatia de a proceda la 0 analiza efectiva a motivelor, argumentelor si miloacelor de proba ale parlor, cu condita sa le aprecieze relevanta si fara ca aceasta s& implice un raspuns detaliat pentru fiecare argument in parte; 50 _Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Roméaniei dreptiil de acces la o instanta ‘A. nu poate fi limitat in nicio situatie; B. nu impune statelor renuntarea la orice taxa de timbru; . nueste o garantie ce decurge din articolul 6 din Conventie, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului Timp de lucru: 4 ore a joa Z t( “ Ls, in U Pagina 9 of 17 yl Grila nr.2 Spete drept 51 Reclamanta X a chemat in judecata pe paratul Y, solicitand instantei: s4 constate deschisa ‘succesiunea numitului E.F., decedat la 11.12.2007; s4 constate calitatea reclamantei de ‘mostenitoare testamentara pentru bunurile aratate in testamentul olograf intocmit de defunct la 1007; sa dispuna iesirea din indiviziune asupra intregii mase succesorale lasate de defunct. Paratul a formulat cerere reconventionala, solicitand s4 se constate nulitatea absoluta a testamentului olograf pentru neindeplinirea conditiilor de forma, intrucat testatorul nu a datat Personal inscrisul contestat, data consemnata pe dosul testamentului fiind trecuta de unul dintre ‘martorii in prezenta carora s-a deschis testamentul. Instanta, in privinta cererii reconventionale: ‘A. ova admite, constatand nulitatea absolutd a testamentului olograf, avand in vedere c& actul juridic Unilateral, desi indeplineste conditile de a fi scris gi semnat de testator, nu a fost datat de acesta; B. ova respinge ca neintemeiata, avand in vedere c& inexistenta datei intocmirl testamentului olograf nu este Un element ce fine de esenta actului juridic, putand atrage doar nulitatea relativa a actului, daca se dovedeste de catre persoana interesata o vatémare ce nu ar putea fi inlaturata altfel, iar In spe{’ instanta ‘nu a fost investi cu 0 actiune in anularea testamentului; C. ova respinge ca neintemeiaté, intrucat, desi testamentul olograf nu a fost datat de mana testatorului, data a fost consemnata de un martor, constituind un element intrinsec al actului, care poate fi completat cu alte probe pentru stabilirea exacta a momentului intocmiri sale. 52. Reclamantul D a formulat actiune, solicitand obligarea paratei E la plata sumei de despagubiri pentru folosirea imobilului proprietatea reclamantului pe per (data ta care a expirat contractul de inchiriere incheiat intre parti), pana la 1.05.2000 (data evacuarii efective a paratei in urma executarii sil ‘evacuare). Parata a depus intampinare, solicitand respingerea actiunil ca neintemeiata, araténd c nu a locuit {in imobil in perioada aratata, ci |-a Inchiriat unui tert pentru a-si recupera cheltuielile efectuate cu consolidarea imobilului, pentru care nu a fost despagubita si in considerarea cérora avea un drept de retentie asupra imobilului. Instanta: A. va admite actiunea, intrucat dreptul de retentie nu confera gi dreptul de a folosi bunul sau de a-i culege fructele; B. va invoca din oficiu exceptialipsei calitati’ procesuale pasive a paratel si va respinge actiunea ca fiind ‘ndregtata impotriva nei persoane fara calitate procesuala pasiva, avand in vedere ca nu pardta, ci un tert ‘a ocupat efectiv imobilu,lipsindu-I pe reclamant de folosinta acestuia; C. va respinge actiunea ca neintemeiat, avand in vedere c& dreptul de retentie este un drept real de garantie imperfect ce confera definatorului posibilitatea de a refuza restituirea bunului pana cd titularul bunului achita sumele cheltuite cu intrefinerea bunulul,astfel ca nu se poate imputa pardtei o fapta ilicita, care sa antreneze réspunderea ei civld delictuala, ci dimpotriva, reclamantul este in culpa pentru ca nu a despagubit-o pe parat fe 9.536 lei, cu titlu ry ) A Ls, Pagina 10017 Spete drept civil Grila nr.2 53 55 Timp de lucru: 4 ore Ls. La 7.08.2003, reclamantii F si G au introdus actiune la Judecatoria Bals, solicitand, in contradictoriu cu parata L, sa se pronunte o hotdrare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru imobilul situat in oragul Balg, aratdnd ca au incheiat cu parata, la data de 1.09.1996, un antecontract prin care partile s-au angajat s incheie ulterior contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, dar, desi reclamantii au platit integral pretul, iar parata le-a predat efectiv Imobilul chiar de la data antecontractulul, aceasta din urma, notificata fiind la 6.02.2002 s se prezinte la notar, nu -a prezentat pentru perfectarea vanzarii Prin intampinare, parata a recunoscut sus| a flind prescrisa, iar pe fond ca neintemeiata, pretul Instanta: va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantilor, avand in vedere ca este vorba de 0 acfiune personala, prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani, care a inceput s& curga de la data incheieri antecontractului gi, deci, s-a Implinit mai inainte de introducerea actiunii; va respinge exceptia prescriptiei, avand in vedere ca este vorba de o actiune personalai, prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani de la nasterea obligatiei de a face, dar preluarea imobilului i detinerea lui de catre promitenti-cumparatori, cu acordul promitentei-vanzatoare, echivaleaza cu recunoasterea dreptului acestora, termenul de prescriptie incepand s& curga doar de la data manifestari paratei in sensul negarii acestui drept; va respinge exceptia prescriptiei dreptului material fa actiune al reciamantilor, intrucat actiunea pentru pronuntarea unei hotdrari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare este 0 actiune real imobiliar, find deci imprescriptibilé extinctiv. Reclamanta A a solicitat evacuarea paratilor B si C din imobilul situat in Otopeni, aratand ca a incheiat cu acestia un contract de intretinere in baza caruia le-a transmis nuda proprietate asupra imobilului, in schimbul prestaril intretinerii pe toata durata vietii sale, rezervandu-gi totodata dreptul de uzufruct viager asupra imobilului. A mai aratat ca paratii s-au mutat impreuna cu ea in imobil, dar relatiile dintre parti s-au degradat treptat. Paratii au depus intampinare, solicitand respingerea actiunii, intrucat ei au un titlu de proprietate valabil asupra imobilului, iar reclamanta a fost de acord ca ei sa loculasca in imobil. Instanta va respinge actiunea ca neintemeiata, avand in vedere ca in contractul de intretinere uzufructul a fost prevazut doar ca masurd de siguranta pentru reclamanta, dar daca ulterior vointa comuna a paitilor a fost de coabitare, creditoarea intretinerii nu poate sa-si schimbe vointa fara un motiv justificat si fara nicio culpa din partea intrefinatorilor, va adrfite actiunea si va dispune evacuarea paratilor din imobil, intrucat uzufructuara are dreptul de a folosi exclusiv bunul, iar nuzii proprietari (care au fost doar tolerafi in imobil) au doar dreptul de dispozitie asupra imobilului,fiind tinufi s4 respecte dreptul de uzutruct pana la stingerea acestuia; va respinge actiunea ca inadmisibila, intrucat reclamanta, care inital a fost de acord cu locuirea paralor in imobil, urméreste s4-si preconstituie 0 proba pentru o viitoare actiune in rezilierea contractului de intretinere pentru neindepiinirea obligatilor contractuale de catre parati, avand in vedere degradarea relatilor dintre parti Reclamanta A a chemat in judecata pe paratul B, soliciténd obligarea acestuia la plata sumei de 40.000 lei, actualizata la data executarii hotararii. in motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, printr- © procurd, I-a imputernicit pe fiul ei 8 sa vanda un apartament proprietatea ei, situat in Bucuresti, Paratul B a vandut imobilul pentru un pret de 40.000 lei, iar ulterior a refuzat s4-i remita bar achizitionat un apartament pe numele lui. Reclamanta si-a intemeiat actiunea pe imbogatirea fara justa cauzé Paratul a invocat prin intampinare exceptia inadmisibilitatli actiunii, sustinand c& actiunea in Imbogatire fara just cauza are un caracter subsidiar, reclamanta avand la dispozitie 0 actiune decurgand din contractul de mandat, prin care s8-i ceara remiterea a tot cea ce a primit in puterea mandatului. Instanta: va admite exceptia inadmisibiltatii actiuni, deoarece actiunea intemeiata pe imbogéitirea fara justa cauzé are un caracter subsidiar fala de actiunea intemeiatd pe contractul de mandat; va respinge exceptia inadmisibiltatii actiuni, deoarece rectamanta are alegerea intre cele doud actiuni, va respinge exceptia inadmisibiitat, deoarece actiunea in Imbogatie fara just cauz4 nu are un caracter subsidiar. inerile reclamantilor, dar a solicitat respingerea actiunii jind mult sub nivelul actual al pietei Pagina 11 of Spete drept procesual civil Grila nr.2 56 Reclamantul X I-a chemat in judecata pe paratul Y pentru ca acesta sé fie evacuat din imobilul proprietatea reclamantului. in termen legal, paratul a aratat ca detine imobilul in numele lui Z, care este adevaratu! titular al dreptului de proprietate asupra imobilului, i solicita introducerea acestuia in proces. Reclamantul a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de aratare a titularului dreptului. Instanta: A. va respinge cererea de aratare a titularului dreptului ca inadmisibilé pentru cé nu a fost sesizata cu 0 actiune reals, B. va respinge exceptia invocatd de reclamant si va fixa termen pentru judecata ambelor cereri C. va uni exceptia cu fondul, fiind necesar sa se administreze aceleasi dovezi privitoare la titularul dreptului de proprietate al imobilului gi la fondul acfiunii in evacuare. registrata pe rolul Judecatoriei Ploiegti reclamanta R, dom inaia, pentru ca inst ta in Bucuresti, sector ta, sa dispuna desfacerea jul comun in oragul fapt 5-2 produs din culpa paratului care a pardsit domiciliul conjugal. Dupa audierea martorilor propusi de catre parat, reclamanta a invocat exceptia de necompetenta teritoriala si a solicitat declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Sinaia. Instanta: A. va respinge exceptia de necompetenta avand in vedere ca reclamanta invocé 0 neregularitate pricinuita prin propriul sau fapt; B. va respinge exceptia de necompetenta pentru ca nu a fost invocata inainte de inceperea dezbaterilor C. va admite exceptia de necompetenta si va declina competenta in favoarea Judecatoriei Sinaia, avand in vedere c& niciunul dintre sofi nu mai locuieste in circumscriptia Judecatoriei Ploiest. 58 Judecatorii A, B gi C de la Curtea de Apel Bucuresti au admis recursul declarat de X impotriva deciziei nr. 1000/2010 a Tribunalului Bucuresti, au casat hotararea si au fixat termen pentru rejudecarea pri fond. La termenul stabilit in acest scop, intimatul Y a invocat judecatori, cu motivarea ca gi-au spus parerea asupra litigiului prin decizia prin care s-a dispus casarea. Completul sesizat cu acest incident procedural: A. va respinge exceptia, incompatibiltatea existand numai in caz de casare cu trimitere spre rejudecare; B. va admite exceptia, Codul de procedura civilé referindu-se la casare, fara nicio distinctie asupra felului casarii * C. va respinge exceptia intrucat intimatul nu a dovedit c& ar putea suferi vreo vatdimare procesuala prin faptul ca urmeaza ca asupra fondului sd se pronunte judecatorii care au casat hotararea. 87. Prin cererea 4, |-a chemat in judecata pe paratul S domicili casitori Ploiesti, iar despartirea in acestora. in motivarea cererii s-a aratat ca sotti au avut domi 59. Reclamantul A I-a chemat in judecata pe paratul B pentru ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, s4-1 oblige pe B s4-ilase in deplina proprietate si posesie un teren in suprafata de 700 mp situat in Bucuresti, sector 2. Primul termen de judecata a fost stabilit Ia 15.06.2010. La 9.06.2010, paratul a depus cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea constructiei edificate pe terenul revendicat de acesta. Reclamantul a cerut respingerea cererii reconventionale ca inadmisibila intrucat pdratul nu a formulat gi intampinare. Or, cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea. Instanta: A. va respinge cererea reconventionald ca inadmisiblé, avand in vedere ca paratul nu a depus gi intampinare; litatea formulatii cereri reconventionale nu este B. va respinge exceptia inadmisibiltatt intrucat adm conditionata de depunerea intampinaii, C. va respinge exceptia inadmisibiltafi si va disjunge cererea reconventionala pentru a fi judecata separat, din faptul c& reciamantul a invocat inadmisibiltatea rezultand ca nu este de acord cu judecarea cererii reconventionale impreuna cu cererea de chemare in judecata. Timp de lucru: soe Ls 4 Pagina 12 of 17 ‘Spete drept procesual civi Grila nr.2 60 Reclamantul M |-a chemat in judecata pe paratul N pentru ca instanta s& dispuna obligarea acestuia {a restituirea sumei de 100.000 lei pe care i-a dat-o cu titlu de imprumut. La 15.03.2010 a formulat cerero de interventie in interes propriu L, care a aratat ca M ji datoreaza suma de 200.000 lei. La termenul din 20.03.2010, instanta a pus in discutie admi pri interventie gi apoi a respins-o ca inadmisibila cu motivarea ca intervenientul trebuie s8-gi valorifice Greptul pe cale separata. Prin sentinta nr. 2000/2010 cererea de chemare in judecata a fost respinsa ca nefondata. impotriva acestei sentinte a declarat recurs L, critica vizdnd faptul ca prin respingerea cererii de interventie ca inadmisibila i-a fost nesocotit dreptul de a administra dovezi si, pe cale de consecinta, dreptul la apararo. Intimatul reclamant a solicitat respingerea recursului deoarece nu a fost atacatd si incheiorea data asupra admisibilitati in principiu. Recurentul a aratat buia $8 atace in mod special gi incheierea din 20.03.2010 intrucat recursul impotriva se socoteste facut si impotriva incheierilor premergatoare. A. va admite recursul gi va casa hotérarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instan{a pentru c& ru s-a intrat in cercetarea fondului cereri de interventie B. va respinge recursul, avand in vedere c& pretentia tertului nu are legatura cu obiectul cererii de chemare in judecata, astfel incat s8 se impuna solufionarea impreund a celor doua cereni C. va respinge recursul, deoarece nu a fost atacata odata cu hotérarea finala $i incheierea prin care instanta s- a pronuntat asupra admisibiltaii in principiu Timp de tueru: 4 ore ) | Ls. A _ | 4 ‘ . Pagina 13 of 17 ‘Spete drept penal Grila nr.2 6t Timp de lucru: 4 ore Ls. Prin sentinta penala nr.1, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare considerata ca executata la 01.09.2003. Prin sentinta penala nr.2, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 9 luni inchisoare, iar prin sentinta Penald nr.3, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an gi 4 luni inchisoare. Prin sentinta penala nr.4 s-a dispus contopirea pedepselor stabilite prin sentintele nr.2 si nr.3, aplicarea pedepsei celel mai grele de 1 an si 4 luni inchisoare care a fost sporita cu 8 luni, R.A. urmand s& execute 2 ani inchisoare. Executarea pedepsei de 2 ani inchisoare a luat sfargit la 10.11.2008. La data de 15.07.2010, condamnatul R.A. a formulat cerere de reabilitare, iar instanta, prin sentinta penala din 25.07.2010, a respins cererea pentru neindeplinirea conditiilor de forma, apreciind ca este prematura. Solutia instantei este: nelegald, intrucat termenul de reabiltare era implinit, legala, intrucat termenul urmeaza sa se implineasca in luna noiembrie 2010; legala, intrucat termenul de reabiltare urmeaza s8 se implineasca in luna august 2010, Instanta a retinut ca S.E, contabilé la S.C. X , s-a deplasat la banca pentru a ridica banii penteu salarii, impreuna cu inculpatul LR., agent de paz, sofer insotitor pentru asemenea transporturi. Dupa incasarea sumei de 35.000.lei, inculpatul LR. a agezat banii intr-o geanta, mergand apoi impreund cu contabila spre autoturismut parcat pe strada, in apropierea bancii. In timp ce inculpatul LR. incerca sa deschida portiera masinii, s-a apropiat inculpatul M.G., care |-a lovit pe LR. cu palma peste fata, iar dupa ce acesta a cazut, i-a smuls geanta cu bani din mana gi a fugit. De asemenea, instanta a constatat ca intre inculpatii LR. $i M.G. a existat o intelegere prealabila in vederea sustragerii sumei de bani, acestia punandu-se de acord si asupra modului concret de ‘operare, inclusiv asupra punerii in scena a violentel. In realizarea planului stabilit, inculpatul LR. i-a comunicat inculpatului M.G. cd urmeaza sa se deplasoze la banca sa ridice bani, cei dol luand legatura prin telefon si in timpul deplasaril spre banca. incadrarea juridica a faptelor inculpatilor LR. gi M.G. este urmatoarea: inculpatul M.G. autor al infractiunii de talharie, previzuta de art 211 alin.1, alin.2 lite, alin.2 indice 1 lita C. pen., iar inculpatul |.R. complice la aceasta infractiune; inculpatul MG. autor al infractiuni de furtcalifcat, prevazutd de art 208 alin.1 - art.209 ft. eC. pen., iar inculpatul R. complice la aceasta infractiune; inculpStul M.G. autor al infractiunii de talharie prevazuta de art211 alin.4, alin.2 lite C. pen, iar inculpatul LR. complice la infractiunea de furt calificat, prevazuta de art.208 alin.1 - 209 alin.1 lite C. pen. care inculpatul A, fratele inculpatului B, afland c4 X urmeaza sé fie ascultat ca martor in cauza fusese trimis in judecata, il contacteaza pe martor pentru a purta o discutie. in cadeul intatnirii dintre A si martorul X, celui din urma ise cere de catre A s& declare mincinos ca inculpatul B se afla in alta localitate decat cea in care se retinuse ca acesta a savarsit infractiunea, promitandu-i pentru acest lucru 0 suma de bani. ind muttumit de cuantumul sumei oferite, martorul X este de acord cu propunerea fratelui i B, sens in care se pun de acord asupra detalillor marturiei pe care urma s 0 facd X. atunci este neadevarat. in continuare ii prezinta ecsterual aspectele reale pe care le cunostea ¢ la fapta dedusa judecatii Fapta savargita de A intruneste elementele constitutive ale infractiunil de: incercare de a determina méirturia mincinoas’ prevazutd de art.261 C. pen. instigare la infractiunea de marturie mincinoas’ neurmaté de executare, prevazut8 de art.29 C. pen. cu referire la art-25 C. pen. raportat la art 260 C. pen instigare la infractiunea de marturie mincinoasa, prevazuta de art.25 C. pen. raportat la art.260 C. pen. Lil a fausiu A Pagina 14 of 17 ‘Spete drept penal Grila nr.2 64 6s Timp de lucru: 4 ore t Ls. La data de 28.09.2010 inculpatul a condus pe drumurile publice un autoturism in care se mal aflau doi pasageri. Din cauza nerespectarii culorii rosii a semaforului, magina condusa de inculpat a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar. Ca urmare a impactului celor doua autoturisme, A, pasager in masina inculpatului, a decedat, iar B, aflat in aceeasi magina, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 15 zile de ingrijiri medicale. Din celalalt autoturism, ca urmare a impactului, a decedat pasagerul C, iar pasagerul D a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 75 de zile de ingrijiri medicale. Persoana vatamata B nu a formulat plangere prealabila. ‘Stabiliti incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul va fi trimis in judecata © infractiune de ucidere din culpa prevazutd de art. 178 alin.1, 2 gi 5 C. pen. in concurs cu o infractiune de vat&mare corporal din culpa prevazuta de art. 184 alin.2 i 4 C. pen. (parte vatamata filnd D), fata de numarul victimelor decedate gi avand In vedere lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate B; © infractiune de ucidere din culpa prevazuta de art178 alin.1, 2 si C. pen. in concurs cu o infractiune de vatamare corporala din culpa prevazuta de art, 184 alin.2 i 4 C. pen. (parte vatamatt find D), si cu 0 infractiune de vatamare corporala din culpa prevazuta de art.184 alin.1 si 3 C. pen., fata de numarul victimelor decedate si refinand incidenfa principiului indivizibilitati active a plangerii prealabile; doua infractiuni de ucidere din culpa prevazute de art. 178 alin.1, 2 gi'5.C. pen. in concurs cu o infractiune de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C. pen. (parte vatdmata find D), fafa de umarul victimelor dezedate si avand In vedere lipsa plangeri prealabile a persoanei vatamate B. Inculpatul X a fost condamnat pentru savarsirea, la data de 02.03.2010, a infractiunii de ultraj in forma continuat’, prevazuta de art.239 alin.1 gi 5 C. pen. cu aplicarea art.44 alin.2 C. pen. in concurs cu infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, prevazuté de art.321 alint C. pen. in fapt s-a retinut ca, in noaptea 23/24.08.2008, inculpatul, aflat pe strada, a fost deranjat deoarece i s-a solicitat de catre echipajul format din trei politisti, care se afla in misiune ordonata pentru asigurarea linigtii si ordinii publice, s8 prezinte actele de identitate in vederea legitimarit. Inculpatul i-a amenintat pe politisti cu acte de violenta si ca Il va reclama superiorilor pentru comportament abuziv. Deoarece strigatele inculpatului au fost auzite de participantii la o petrecere care avea loc pe terasa restaurantului din apropiere, acestia au venit sa vada ce se intampla. in ace! ‘moment inculpatul a inceput sa le adreseze injuraturi lucratorilor de politie si sistemului de politie in general, pe care il considera un sistem nereformat. Cu acelasi prilej, inculpatul a folosit cuvinte gesturi obscer Persoanele aflate la fata loculul, care au asistat la aceste evenimente, s-au aratat revoltate si indignate de comportamentut inculpatului. Hotararea instantei este: nelegata, intrucat infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si inisti publice este absorbitd de infracjiunea de ultraj, aceasta din urma fiind o infractiune complexa; nelegata, intrucét inculpatul a savarsit trl infractiuni de ultra, prevazute de art. 239 alin.1 si C. pen. In concurs cu infracfiunea de ultraj contra bunelor moravuri i tulburarea ordinii si linisti publice, prevazuta de art.321 alin.1 C. pen nelegala, intrucat ambele infractiuni au fost savargite in forma continuata Pagina 15 0f 17 Spete drept procesual penal Grila nr.2 66 Prin rezolutia din 28.04.2010 Parchetul de pe ling Judecatoria X a dispus neinceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art.208-209 C. pen. fata de faptuitorul Y. Persoana vatémata, ca ta la data de 02.05.2010, a formulat plangere impotriva acestei solut art.275 - art.278 C. proc. pen., la data de 22.05.2010. La data de 02.06.2010 prim-procurorul parchetulul a respins plangerea ca tardiva. La data de 03.06.2010, persoana vatémata s-a adresat cu plangere Judecatoriei X, in conformitate cu dispozitiile art.278 indice 1 C. proc. pen. Judecatoria X, in mod legal: A. va solutiona plangerea, respingand-o ca inadmisibits B. va trimite plangerea prim-procurorului pentru a realiza controlul prevazut de art.278 C. proc pen., avand in vedere ca perscana vatamata s-a adresat acestuia cu plangere in termenul prevazut de lege’ C. va solutiona pe fond plangerea, 67 Prin rechizitoriul Parchetului de pe tanga Judecatoria X, inculpatul a fost trimis in judecata pentru savargirea infractiunil de ucidere din culpa prevazutd de art.178 alin.t gi 2 C. pen., fapt comisa in luna ianuarie 2010. in cursul cercetarii judecatoresti, Baroul X a comunicat instantei ca inculpatul avea calitatea de avocat la data savargirii faptei. Fata de continutul adresei, reprezentantul parchetului a solicitat restituirea cauzei la procuror in temeiul art.332 C. proc. pen. Aparatorul inculpatului si partea civilé au solicitat respingerea cererii procurorului. Cu privire la cererea procurorului, instanta va dispune: A. reslituirea cauzei la Parchetul de pe langa Judecditoria X: B. restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel X: C. respingerea cererii ca neintemeiatd si continuarea judecari cauzei 68 Instanta a respins ca nefondata cererea de revizuire a hotararii de condamnare prin care revizuentul fusese condamnat la 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie. Cererea de revizuire a fost intemeiata pe cazul referitor la marturia mincinoasa savarsita de unul dintre martorii oculari, a carui declaratie a avut un rol determinant in adoptarea hotararii de ‘condamnare. Pentru dovedirea acestui caz, revizuentul a depus la dosar solutia de netrimitere in judecata a martonului pentru marturie mincinoasa, intemeiatd pe implinirea termenului de prescriptie a rispunderii penale. Solutia instantei prin care a respins ca nefondata cererea de revizuire este: ‘A. legala, intrucat nu se mai poate examina existenta faptei de mérturie mincinoasa dupa implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale, daca faptuitorul nu cere continuarea procesului penal, B. legal, intrucat nu exista o hotarare judecdtoreasca defini’ de condamnare a martorului pentru mérturie mincinoasa, C. nelegala, intrucat instanta era obligata s8 procedeze e@ insagi la stabilirea existentei sau inexistentei faptei de marturie mincinoasa in cadrul proceduri de revizuire, 69 Incursul urmaririi penale procurorul a dispus luarea masuri durata de 30 de zile fata de inculpatul A. Masura a fost prelun: Instanta de fond, la primul termen de judecata si inainte de expirarea ultimei prelungiri a masurii preventive, retinand ca sunt indeplinite conditile legale, poate dispune, dupa punerea in discutie contradictorie a masurii preventive a obligaril inculpatului de a nu parasi tara: A. prelungirea masurii obligarii de a nu parasi fara pe o durata de 30 de zile B. menjinerea masurii obligarii de a nu parasi ara, C. luarea masurii obliganii de a nu paras! fara. Timp de tucru: 4ore f | ( p tere It Ls. 1 / j L { U Y | Pagina 18 f 17 Spete drept procesual penal Grila nr.2 70 La termenul de judecata din 13.09.2008, instanta a pus in discutie regularitatea actulul de sesizare, in conformitate cu dispozitiile art.300 C. proc. pen. Reprezentantul Ministerulul Public a solicitat instantel s8 constate ca actul de sesizare intruneste conditille prevazute de lege, instanta fiind legal sesizata. Aparatorul inculpatului AB a solicitat sa se constate nelegala sesizare a instantei, avand in vedere cd majoritatea probelor au fost administrate in cauza inainte de inceperea urmariril penale, in faza actelor premergatoare, iar in privinta autorizarii interceptarilor si prelungirli acestora nu s-au respectat dispozitile referitoare la competenta, cea ce atrage sanctiunea nulitatil absolute a acestor probe conform art.197 alin.2 C. proc. pen. Prin sentinta din 13 septembrie 2009 Judecatoria X a dispus, in baza art.300 C. proc. pen. restituirea la procuror a cauzei penale privind pe inculpatul AB pentru refacerea urmai considerand c& actul de sesizare a instantel este lovit de nulitate absoluta, intrucat, d rechizitoriul respect dispozitiile prevazute de lege cu privire la continutul acestuia, precum si dispozitiile art.264 alin.3 C. proc. pen., actele de urmarire penala care au precedat intocmirea acestuia nu au fost legal intocmite, afirmatiile aparatorului inculpatulul fiind sustinute de actele si lucrarile dosarului. Instanta a apreciat ca verificarea regularitatii actului de sesizare, in procedura prevazuta de art.300 C. proc. pen., nu presupune numai verificarea rechizitoriului, ci implica si Verificarea legalitatii actelor de urmarire penal care au precedat intocmirea actului de sesizare. Solutia instantei es! A, legala, Intrucat sesizarea nu este facuta potrivit legi, iar neregularitatea actului de sesizare nu putea fi Inlaturata prin acordarea unui termen in acest scop; B. nelegal’, intrucat In procedura prevazuta de art.300 C. proc. pen. se verifica doar regularitatea actului de sesizare; C, legala, intrucat instanta se desesizeazé si restituie cauza procurorului pentru refacerea urmaririi penale in cazul nerespectérii dispozifilor legale referitoare la regularitatea actului de sesizare. Pagina 17 of 7

S-ar putea să vă placă și