Sunteți pe pagina 1din 4

C n d nt r - o b u n v r em e n uc u l d i n f a a c a s e i s - a u s c a t , m o M i h a i l i - a s c o s c r j a d i n

t i n d , i - a d a t p l r i a p e o c h i i a n c e p u t a s e pl i m b a n j u r u l l u i d e - i p r e a c - i n u m r
c r e n g i l e . I - a m s u r a t t u l p i n a i d i n o c h i , i c u c h i o a p a , a nc e r c a t d e n u d d r u m u l l a c o a j
i t o c m ai s p r e c h i n d i i , c n d c i u b o t el e a u n c e p u t s i s c a p a r c a m g r e l e , a p u s c r j a l a l o c u l
e i i a a e z a t p l r i a o m e n e t e . Pe u r m i - a z i s n g n d u l l u i : Am s f a c o s a n i e .
S a n i e . . . M a r e l uc r u - i o s a n i e . A t e r n i n t r - n s a u n c o v o r a s n - o p r i n d r c e a l a , a r i
c ai l o r c n - a i u i t a t b i c i u l a c a s i t e d uc i , c a b i a m ai d o v e d e t e s o a r e l e s s e i n p e u rm a
t a . i a b i a a t u n c i u i i s - i n u m e r i a n i i , i - i v e z i i a r p ri e t e n u l p e c a r e a u n c e p u t s i - 1
f u r e d r u m u r i l e , i p e p r t i a f c u t d e t i n e m u l i d r u m e i i g s e s c c a l e a , i s a t u l , i c a s a .
O sanie atta i trebuie omului i iar e om. Numai s-i faci o sanie pe care au visat-o
t o i l e m n a r i i d e p e l um e c i a u f o s t , o s a n i e p e n t r u c a r e i c c l d e s a m a t a i - a r z i c e b a d e ; o
s a n i e c a r e a r p l n g e d u p d r u m i d r u m ul d u p d n s a .
M a r e l uc r u - i o s a n i e .
Dar 1-a zrit baba furat de gnduri, cu toporul sub ioar, i 1-a pus s-i fac nite
s u r c e l e , s n u p r i n d t o p o r u l r u g i n . Ap o i i - a u t r e b u i t u n v t r a r c e v a m a i l u n g u - o r, o
c l d a r e d e a p p r o a s p t i m o u l i - a v z u t d e n e c a z u r i . Pe u r m a z i e s o a r e , m r i e e
v nt l u c e a u z i l el e u n a d u p a l t a , d e p a r c e r a u d e f u r a i .
C a d e o b i c e i , m o u l s e s c u l a p n l a z o r i i p l c e a s s e m b r a c e p r i n n t u n e r i c , s - i
a p r i n d l u l e a u a c u u n t c i u n e r m a s d e c u s a r n v a t r , a p o i s i a s i s i a s a m a p r i n
l i v e z i l e v e c i n i l o r d e n u s e f a c e v r e o s t r i c c i u n e c t s t p n i i d o r m . R s r e a s o a r e l e i - 1 g s e a
d e a m u m u t n d t o p o r u l n m n a s t n g . i z i l e n t r e g i l v e d e a i u m bl n d p ri n o g r a d c u
l ul e a u a s t i n s n di n i . P r e a c a u i t a t i d e n u c , i d e s a n i e . Toc m a i s p r e c hi n d i i , c n d
g s e a , n s f r i t , c h i b r i t u r i l e n b u z u n a r, i f c e a d e o d a t v n t t o p o r u l u i nt r - o c i o t c i
rmnea dus pe gnduri.
Pe u r m , z i d u p z i , l v e d e a i l ot m a i d e s s l n d n m i j l o c ul o g r z i i i p r i v i n d u n d e v a
d e a s u p r a c m r i i , d e p a r c m a i v e n i s e o p r i m v a r n a n u l c e l a i e l a l e p - l a s s e a r a t e
c oc o s t r c i i .
D a r i a s t a a f o s t p n l a o v r e m e p n a l u a t b a b a s a m a c b u z a t o p o r u l u i a n c e p u t a
s e nt u n e c a . i a p r i n s a - 1 o c r . S t r i g a t a r e , s a u d v e c i ni i . . . M o u l i - a n d r e p t a t c ol u l l a
a l i nc s - i t r e a c c i u d a m a i r e p e d e , a z v r l i t t o p o r u l p e u m r i s - a n t o r s n f a a c a s e i .
D e d a t a a s t a n - a m ai c e r c et a t n u c u l . A r e z e m a t c o a d a t o p o r u l u i n t r u n c h i u l l ui i a r o s t i t c u
j u m t at e d e g u r :

S stii c am s fac o sanie.


Vra s z i c , e r a h o t r t , i a r o d a t c e - a h o t r t m o u l c e v a , p o i s z i c i c a a i f c u t . N u - i
v o r b , h o t r a el p r e a r a r c n - a v e a o b i c e i u l c el a p r o s t s s e g r b e a s c , i i n v i a a l ui n - a
fcut trei pai cnd putea s fac numai doi.
S z i c e m , a n c e p u t a s e c o a c e p o a m a . M a i n t ri d i s p a r i l i n s a t c o p i i i m a i v e z i c t e u n u l
o d a t l a t r ei z i l e , d a r i i a e e l a - i c u b u z e l e vi n e t e . Pe u rm f l c i i n c e p a - i r t c i c a s e l e
i c h i u i e p e d r u m u r i p n d u p m i e z u l n o p i i ; n s f r i t , n c e p a - i am i n t i m o n e g i i n c e a n
s - a u l u at l a b t a i e c u a u s t r i i u l i d e v i n s f t o i , c n u m a i s c a p i c n d d a u p e s t e t i n e .
A r e i m o M i h a i l ni t e t u f e d e p o a m n f u n d u l g r d i n i i , d a r e l i n i t i t d e p a r c i s - a c o pt
bozul, i nu poama. Baba nu-1 las s rsufle:
Mi Mihlu, ce facem cu poama?
M o M i h a i l t a c e o v r em e p a r e c e l i c u v i nt e l e l e c i o p l e t e , l e a a z n r n d i , d a c
gsete c se potrivesc, le spune:
Apoi, ce s facem! O lsm s se coac.
Tre c e t o a m n a , p u s t i e s c c m p u r i l e , n v i i r m n n u m a i f r u n z e l e p n i e ri m ai v e d e a i i c i c ol o c t e - o b o a b , d a r a u a v u t c o p i i i g r i j d e d n s e l e . N u m a i p e t u f e l e l u i m o M i h a i l m a i
s t a u s t r u g u r i i l a l o c u l l o r. B o a b e l e a u nc e p u t a s e z b rc i , c a d u n a c t e u n a i , c a s n u s e
p i a r d m u nc a d e g e a b a , m o u l a d u c e u n s a c d e f r u n z e d e b r u s t u r i l e a t e r n e s u b t u f e . M a i
t r e c c t e v a z i l e i p e s t r u g u r i n u r m n e a p r o a p e ni m i c a a u c z u t t o a t e b o a b e l e . i t o c m ai
c n d b r u m a nc e p e a d a j o s f r u n z e l e d e p e t u f , m o M i h a i l n t r n c a s , s e u i t m ul t
v r e m e l a b a b , d e p a r c v r e a s - i a m i n t e a s c u n d e m ai v z u s e e l o p o d o a b c a a s t a . Pe
urm i spune:
O venit vremea s strngem i noi poama ceea.
i d u p c e - a u c ul e s - o , m o u l s e nc u i e n c m a r , i
p e d o u - t r e i s p t m n i r m n e b a b a v d a n . I a r c n d v i n nt i i f u l g i , l g s e s c d e a m u
c i o p l i n d n c e a l al t j u m t a t e d e c m a r c h i t e t e m u l t i b a t e r a r, a a n c t g i n i l e d e p r i n
mahala nici nu pot picura i nici nu se pot trezi ca lumea.
Toc m a i p e l a m i j l o c u l i e r n i i i e s e e l n t r - o b u n z i c u c a p u l g o l p n l a p o a r t i l o p r e t e
pe ntiul care trece pe drum:
N - a i p u t e a m at a s - m i f a c i u n b i n e ? . . . Am d e s t u p a t a z i n i t e v i n i o r. D a c n u i - i c u
suprare...

i t oc m a i a m u , l a b t r n e e , a n e l e s c e r a v o r b a d e - o , s ; m i e . O s a n i e , d r n u d i n c el e
c a r e s e a m n i a r n a p a i e pc d r u m u r i , i a r v a r a n i c i c n el e n u - i p o a t e g s i u m b r s u b d n s a .
Ave a s f i e o s a n i e c u m n - a m a i f o s t n l l a p e l um e o s a n i e , c i s e o p r e a m o u l u i s u f l a r e a
c n d s e g n d e a l a d n s a .
I a r n a , d u p c e - a u t r e c u t g e r u r i l e c el e m a r i i p u t e a i i e i a f a r n u m a i n s c u r t ei c , m o u l
a venit sub opron, a dat de cteva ori cu urechea toporului n nuc, ascultnd cum sun.
Baba, zrindu-1 lng nuc cu toporul n mn, a fost ntr-o clip afar.
Te- a i a p u c a t d e l u c r u , M i h l u ?
D a r M i h l u s - a nt o r s , a p u s t o p o r u l l a l oc u l l ui i , v z n d c b a b a s t n e d u m e r i t n
m i j l o c ul o g r z i i , a l m u r i t - o :
i verde.
S e a t e p t a l a s f a d , d a r a s c p a t i e ft i n d e d a t a a s t a . n s c h i m b , c n d a d o u a z i a d a t s
s e nc a l e , c i u b o t e l e n u m a i e r a u s u b l ai , u n d e l e - a p u s . N u e r a n i c i b a b a a c a s , i d a c
l e - a l u a t e a , a p o i d e c e s n u l e i a ? Parc n u i l e - a d a t c h i a r e l ?
Pe u r m t o a t z i u a a l u c r a t n c a s a f c u t u n p o l o - b o c e l . C i o p l e a nc e t i o r i d i n
v r e m e n v r e m e i s e a d u n a u n c r e i t u r i l e n j u r u l b u z e l o r m o u l z m b e a . Ved e a n g n d
s n i u a D o a m n e , c e s n i u m ai v e d e a e l ! i n u - i v i s , f i i n d c , ui t e n u c u l s t ac o l o n
o g r a d . S t u n n u c c i n u c i d e a i t i a s e p i e r d a a f r n i c i u n r o s t ! i n c a s u n m o n e a g
c i o p l e t e d o a g e c a s n u - i m o a r b a b a d e f o a m e d a i ac a m n e , p o i m n e , c n - a m a i r m a s
c hi a r at t a , s e a p u c e l d e l u c r u . i c n d a i s - o v e z i , n - a i s - i p o i r u p e o c h i i d e l a d n s a , i
n - a i s c r e z i c n d i - o r s p u n e di n c e a f o s t e a f c u t . E i - e i , m a i a r e m o u l p u t e r e n p a l m i
m ul t e t o p o a r e i - o r t o c i t i u l n l e m n e !

G r e u v e n e a p r i m v a r a p r e a s s e f i r t c i t p e u n d e v a . D a r, p e s e m n e , s - a g s i t u n
c r e t i n c a r e a n d r e p t at - o l a d r u m , f i i n dc n c e l e d i n u r m , t o t u i , a v e n i t , i m o u l e r a
b u c u r o s c a u i e i t am n d o i d i n i a r n i el , i s n i u a . Var a , dc v r e o c i n c i o r i a m ut a t
n u c ul d e p e u n l oc p e al t u l c n d f r i g e a s o a r e l e , l a d u c e a n f a a c a s e i , u n d e n u - i u m b r
d e l o c , c n d s e n n o u r a , l m ut a n f u n d u l g r d i n i i , u n d e s u f l a m a i bi n e v n t u l . i c u n o t e a
f i c c a r c c i o t i o r, f i ec a r e um f l t u r , i c n d
s e c u l c a n o a p t e a p e p t i o r u l d i n t r e c ei d o i p r s a z i , n c e p e a s - 1 c i o p l e a s c n g n d . i - 1
t ot c i o pl e a , p n a d o r m e a u t o i c n i i d i n s a t , p n - i g s e a c ul c u f i ec a r e p s r i c , p n
nc e p e a s a u d c u m f o n e s c p p u o i i u n d e v a d e p a r t e n c m p . Ap o i s e a p u c a s - o l e g e i
d i n s p r e z i u i p r e a c v e d e a l t u r i o s n i u l i p i t i c u t l p i l e , i c u i n i m a d e p m n t ,
v e d e a c o u l ei a l b , f ec i o r e s c , i - i p r e a c a u d e c um i d e s f a c e e a a r i p i l e , g a t a - g a t a s
zboare.
i m o u l , c u o c h i i p e j um t a t e n c h i i , v i s a c u m p e s t e m u l t v r e m e a z b u r a p e d r u m u r i l e
s a t u l u i o s n i u s p r i n t e n , a c o l i n d a m ul t e d r u m u ri i m u l i t r e c t o r i s - o r o p r i s s e u i t e l a
d n s a . Poa t e n - o r m a i f i p e l u m e ni c i e l , ni c i b a b a , i a r s n i u a a t o t m s u r a d r u m u r i l e , i
m ul i b r b a i i - o r p r v l i n e v e s t e l e n o m t p e l a c ot i t u ri , m u l t e f e t e s - o r d u c e c u s n i u a
s - i c a u t e n o r o c u l i p o a t e v r e u n m o n e a g , t r g n d u - i c u m a p e s t e u r e c hi , i - a a m i n t i c
a s t a - i s a n i a l ui M i h a i l i 1 - a p o m e n i c u o v o r b d e b i n e .
Toa m n a , c n d s - a m a i r r i t l u c r u l p e a f a r , b a b a a n c e p u t a - 1 r o a d e n f i e c a r e z i :
Nu faci sania?
i v e r d e n u c ul .
C um v r ei , d a r s - m i c u m p e r i m n e a l i n c n o u .
Par c n - a i c u c e t e m b r o b o d i ?
A s t a - i m b r o b o d i t u r ? I a a s c ul t , m i M i h l u - : d a c n - o f a c i p n l a An u l N o u , t e
lepd. Dau divor.
L - a s p e r i a t i n u p r e a d e v r e o p a t r u z e c i d e a n i s e t ot g t e t e s - 1 l e p e d e .
C n d a nc e p u t a s e r c i , n c t o a m e n i i n u - i m ai s l t a u c u m e l e d n d b i n e e , m o M i h a i l
s - a d u s n c m a r i a nc e p u t a - i g t i i n s t r u m e n t ul . A d r e s b a r d a , d l i l e , t i e t o a r e a , a
f c u t p e n t r u g e a l i e c a l u p u r i n o i i l - a t o t a s c u i t p e f i ec a r e a a l e - a m ai a s c u i t , c
sufla un fir de pr pe tiul lor i prul se desprindea n dou.
Pe u r m a a d u s n u c u l n c m a r i a t t a i - a t r e b u i t , n f i e c a r e s a r v e n e a b a b a s v a d
c t a c i o pl i t e l i , g s i n d n t o t d e a u n a n u c u l n t r e g , i f c e a n i t e b o r u r i , c i s e o p r e a u n
gt.
P n l a An u l N o u m o M i h a i l d e a b i a a d o v e d i t s t a i e n u c ul n d o u n c n i c i n u s e
a p u c a s e s c i o p l e a s c t l p i l e , c s e p o m e n e t e c u N i c u l i e , u n o m m r u n el , b o g a t i c u
ambiii.
Sanie faci?
Sanie.
n doua sptmni i pui oitea?
M o M i h a i l s - a u i t a t l u n g l a d n s u l , c u t n d a g h i c i c am c t s f i nc h i n a t e l . ' f j
i m a i c i n s t i m a t a m ul t v i n p n o i p u n e e u o i t j e a . '
B i n e , d a r s e d u c e i a r n a i c e t e f a c i c u s a n i a n m a i 7 N i m e ni n u - i d o l e g t u r d e
c e a p p e d n s a .
A z m b i t m o M i h a i l f e r i c e d e o m u l c a r e PU p o a t e l i n e v o r b a n t r - n s u l !

C n d a u v e n i t v i s c o l e l e , m o M i h a i l d e a b i a a d o v e d i t s f a c t l p i l e n s c h i m b e r a u
n i t e t l p i c u m n u m a i v z u s e s a t u l c el a u o a r e , n e t e d e , c p u t e a i s t e b r b i e r e t i ,
uitndu-te ntr-nsele.
O z i n t r e a g i - a s p r i j i n i t N i c ul i e p e r e i i c m r u e i i p l t e a p e t l p i c t a c e r e ,
r e s t u l l f a c e e l l a a l t l e m n a r. D a r m o u l v e d e a d e a c u m s n i u a - - o v i a d e o m c i o p l e t e e l
l e m n , i - a am o r i t f i e c a r e nc h e i e t u r , p e f i ec a r e d e g e t i - a c r e s c u t a z e c e a o a r c a r n e a
n u , e l v e d e ac u m s n i u a , v e d e c a i i n h m a i l a d n s a , v e d e f e e z m b i n d a s u p r a v n t u l u i
i rdca cnd Niculie suna gologanii, mutndu-i dintr-un buzunar n altul.
D a r t l p i l e p a r c s a n i a - i f c u t n u m a i d i n t l p i ? I n u rm a l o r a u a p r u t p a t r u p i c i o a r e
a t t d e n e t e d e , c v e n e a u c o pi i i v e c i n i l o r s s e j o a c e c u d n s e l e , a u a p r u t d o i c a r m b i d e
f r a s i n , o l e a c a d u i s p r e m i j l o c , i n i m e n i a f a r d e d n s u l n u b n u i a c a n u m e l em n e l e i e s tea strmbe or face sniua sprinten.
i n u m a i r m s e s e c h i a r a t t a , d a r c u c t e r a m a i a p r o a p e d e m i n u n e a s a , c u at t m ai
m ul t e z i l e f r i p t e i f c e a b a b a . i c a s n u - i m n n c o - i n i m a am n d o i , m o M i h a i l i - a f c ut
un ptucean n cmar' avea acolo cup- toa, i nu se mai arta zile ntregi^ De
d i m i n e a n c u i a u a , l u a o b u c a t d e l em n i e r a u p e l u m e a a s t a n u m a i e l i s a n i a . D o m o l ,
t c u t , s t a z i l e n t r e g i n p i c i o a r e U n g v r s t a c i c i o p l e a , i v o r b e a c u s a n i a , i - i n g n a
m el o d i i a p u c a t e d i n b t r n i . ^ f t r a o j p e l u m e n u m a i el c u
s a n i a _ _ L s v r e a b t r n u l ^ t a i n a ;c e a m a r e a - o m e f l - m / f ^ " t a i n a m u n c i i . I a r n o a p t e a W FZHJ d u c e a b u c i d e l em n l n g T F el i n a r u l a t r n a t d e t a v a n i
z i u a c e t r e c u s e i s e p r e a t ot a a d e f r u m o a s c a i l em n u l n t u n e c a t i l uc i t o r p e c a r e l
inea n mn.
C u v r e m e a p i e r d u s e i s o c o t e a l a z i l el o r s e c u l c a c n d i a m o r e a u p a l m el e , a i p e a i s e
t r e z e a n d a t , p r i v e a b u c el e l e d e l e m n a e z a t e p e v r s t a c n i c i o d a t n v i a a l u i d e
l e m n a r s u r c e l e l e n u s r e a u a a d e d e p a r t e . i c n d a p r i n s a s e n m ui a o m t u l , c n d p e l a
a m i a z s e a u z e a pi c u r n d d i n s t r e a i n , m o u l a n c e p u t a n u m r a p e d e g e t e c n d a v e n i z i u a
n c a r e v a n t o a r c e b a r d a i v a l uc r a n u m a i c u m uc h i a e i , a d u n n d s a n i a . R m s e s e , d u p
s o c o t e a l a l ui , p u i n d e t o t , c n d nt r - o b u n z i a b t u t b a b a l a u . M o u l i - a d e s c hi s . n
d r u m s t a u n c al r o i b n h m a t l a o s n i u i o f e m e i e c r a n i t e l e g t u r i c u b u l e n d r e d i n
casa lor n sanie.
Eu m duc.
M o u l n - a n e l e s . I - a s p u s , c e r c et n d o d e s p i c t u r d i n o c h i :
Vez i s n u pi e r z i c h ei a .
D a r b a b a n u s e m i c a d i n p r a g .
C e m ai s t a i ?
A p o i , e u m d uc c u t o t u l . O i t r i l a s o r - m e a .
A l u n e c at d e s p i c t u r d i n m n a m o n e a g u l ui . S - a a p r o p i a t d e p r a g , s - a u i t a t l u n g l a f a a
p e c a r e o v e d e a d e p a t r u z ec i d e a n i n f i e c a r e z i . S - a n fi o r a t . l a t e p t a o v i a a t t d e
p u s t i e f r f a a a s t a , f r m n i l e i e s t e a . Ap o i s - a u i t a t l a s a n i a c a r e l u c e a d e s f c u t p e
v r s t ac . l a t e p t a . i a n el e s m o u l c f r b a b i - a f i v i a a p u s t i e f r s a n i e , ni c i
m c a r p u s t i e n - a f i . I - a s p u s b l n d , c u a c e l a i g l a s c u c a r e - i v o r b e a s n i e i :
A p r o a p e o m n t ui . . . Poa t e c hi a r z i l el e i e s t e a . . . ^ R m i c u b i n e .
n z i u a c e e a m o u l n - a m a i l uc r a t . S - a c ul c a t d e v r e m e , i a r a d o u a z i c i o p l e a l a l um i n a
f e l i n a r u l u i , d e p a r c n u s e nt m pl a s e ni m i c . Toc m a i s p r e a m i a z i - a a d u s a m i n t e c - i
vdoi.
Ei, Dumnezeu cu dnsa.
,
S-a dus i iarna asta, fiindc i venise vremea. S-a
u s c a t o g r a d a , i p e s u b g a r d u r i a u p r i n s s r z b a t c o l i - o r i s u b i r ei d e t r o s c o t . i nt r - o
b u n z i a s c o s m o M i h a i l a f a r t o t - t ot c e p r e g t i s e i a n c e p u t a s t r n g e s a n i a . L u c r a nt r u n f e l d e a m e e a l . At t a d o a r c d e s e o r i i s e u s c a c e r ul g u r i i p e ~ ~ s e m r e , n u m n c a s e
d e m ul t . At u n c i l u a u l c i o r a u l c u v i n , t r g e a u n g t i b r d i a s u n a d i n n o u , l e g n d b uc a t d e
bucat.
Pen t r u n t i a o a r s - a u a e z a t t l p i l e s n i e i n d u n g , a p o i a u a p r u t o p l e n e l e , c o u l , d a r
moul se strduia
s i l n - o v a d n nt r e g i m e c l i p a a s t a o p s t r a p e n t r u s l ' r i t .
S p r e a m i a z s a n i a e r a g a t a . A a d u n a t s u r c e l el e di n i u r ul e i , a d u s i n s t r u m e n t u l n c m a r
i 1 - a a e z a t l a l oc u l l ui . Ap o i i - a a p r i n s o l u l e a , a i e i t n p r a g , s - a r e z e m a t d e u o r i s - a
u i t a t l a s a n i e . O s n i u s p r i n t e n s t a n m i jl o c u l o g r z i i , s o a r e l e s e s c l d a n c o u l e i , i
s a n i a l uc e a , d e - i p r e a c s - a m ai v r s a t o p i c t u r d e l u m i n p e s t e a c e s t m ul t p t i m i t
p m nt .
i frumoas, bat-o pustia...
i s-a aezat pe prag au venit btrneile, nu mai poate. S-a uitat prin ograd o
o g r a d p u s t i e , f r s t p n . U n p o m d e z bi n a t l n g g a r d n - a a v u t c i n e s - 1 l e g e l a v r em e .
M o t a n u l i e i s e d i n c a s p r i n h o g e a g i ac u m , n e g r u d e f u n i n g i n e , f l m n d , um b l a p e a c o p e r i
i mieuna la trectori.
S - a r i di c a t n c e t i o r s - i v a d d e t r e b u r i . N i t e o a m e n i t r e c e a u p e d r u m i s - a u o p r i t p e
o clip lng poarta lui.
Ia te uit, mi!
Vr j m a n i c s a n i e .
^

Bunioar, numai cnd a gtit-o! Cui i trebuie?J


i a zmbit mo Mihail srmanul om surd, multe
a m a i p i e r d u t p e l u m e ! i - a a s c u n s s u b c c i u l c el e c t e v a u v i e nc l e i a t e d e s u d o a r e i s - a
apucat de lucru.
S p r e s a r a a d u n a t f r u n z el e m t u r a t e p r i n o g r a d , l e - a d a t j o s i , p e c n d s t a n t r - u n
g e n u n c h i i l e a m e s t e c a , i a r i - a a p r u t a c e l c e v a a l b , s p r i n t e n i f r u m o s . U n f i o r i - a
scuturat umerii. Moul s-a aezat.
S tii c nu era sanie!
i i a r 1 - a n v l ui t t ul b u r a r e a c e e a a t i n e r e i i , f c n d u - 1 v o i n i c c u m n u e r a n i c i l a
d o u z e c i i c i n c i d e a n i ! Ap o i , z m b i n d , a t o t r s c o l i t ' f o c u l m ul t v r e m e , al e g n d c t e v a
c u vi n t e , a e z n d u - l e n r n d , i , n s f r i t , c n d a u f o s t g a t a , l e - a r o s t i t :
Dac nu era sanie, trebuie s fi fost cru. Cru- a-i mare lucru. O adevrat
c r u , o c r u a a c u m o v e d e el n - a f o s t n c p e l u m e .
Frunzele au ars, moul s-a ridicat i a pornit spre cas.
D a b a b a s - a n t o a r c e . . . D a c , fi r e t e , n u s - o f i m r i t a t !
1955