Sunteți pe pagina 1din 85

Coperta de: ADRIAN CONSTANTINESCU

"Toate drepturile editoriale aparţinîn exclusivitate Editurii Medicale.

Publicaţia este marcă înregistratăa Editurii Medicale, fiind protejată integral de legislaţia internă şi internaţională. Orice valorificare a conţinutului în

afara limitelor acestor legi şi a permisiunii editorilor este interzisă şi pasibilă de pedeapsă. Acest lucru este valabil pentru orice reproducere-integrală sau

parţială, indiferent de mijloace (multiplicări, traduceri, microfilmări,

transcrieri pe diskete etc.)"

Copyright© 2007 by Editura ~edicală

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Farmacologie: teste comentate pentru licenţă şi rezidentiat în farmacie 1 Aurelia Nicoleta Cristea,

- Ed. a 2-a,

Alexandru Brezina, Cornel Chiriţă,

rev. - Bucureşti: Editura Medicală, 2007

Bibliografie ISBN 978-973-39-0623-0

I. Cristea, Aurelia Nicoleta II. Brezina, Alexandru

· III. Chiriţă, Cornel

~15.01(075.8)(079.1)

Redactor de carte: Dr. ALEXANDRU JELEA Tehnoredactor: MIHAI ŞTEFĂNACHE

· Tehnoredactare computer~zată: Prof. De. GHEORGHE TARĂLUNGĂ Secretar de redacţie: MARJA-ELENA NEAMŢ Corector: BRUNO ŞTEFAN VELESCU

EMIL ŞTEFĂNESCU

2

NOTA EDITURII.

Sub redacţiaProf. Dr. AURELIA NICOLETA CRISTEA, au

mai apărut următoarele lucrări :

TRATAT DE FARMACOLOGIE, ed. I ; FARMACIE CLINICĂ, voi. I. În curând: FARMACIE CLINICĂ, voi. II.

3

Prefată la Editia a-Il-a

CUPRINS

!!

Prefată la

Editia

1-a

l3

TIPURI DE TESTE

15

BIBLIOGRAFIE

17,

1. FARMACOLOGIE GENERALĂ (Aurelia Nicoleta CRISTEA)

19

1.1. Farmacocinetica generală

21

1.2. Farmacodinamie generală

35

1.3.

Farmacotoxicologie generală

44

1.4.

Farmacodinamie fundamentală

50

2. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL CSNC) (Aurelia Nicoleta

CRISTEA, Cornel CHIRIŢĂ)

II7

2.1. Hipnotice- sedative

 

119

2.2. Tranchilizante (anxiolitice)

 

125

2.3. Neuroleptice (antipsihotice)

130

2.4. Antiparkinsoniene

si antialzheimer

 

l35

2.5. Anticonvulsivante (antiepileptice) si miorelaxante centrale

139

2.6. Antidepresive

 

143

2.7. Stinu1lante ale snc si

l48

neurotonice (Nootrope)

 

,

148

2.8.

Analgezice mort"inornimetice

 

150

(Anal gezice stupetiante)

 

150

 

2.9.

Analgezice- antipiretice

 

155

3. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV (SNV) (Aurelia Nicoleta

CRISTEA, Cristina Daniela MAR/NEC/)

219

 

3.1

Simpatomimetice si simpatolitice

221

3.2.

Parasimpatomimetice si parasimpatolitice

230

4.

MEDICATIA APARATULUI RESPIRATOR (Aurelia Nicoleta Cristea,

Ioana Laura TURCULEŢ)

257

 

4.!.

Antitusive-expectorante

259

4.2.

Antiastmatice

261

5. MEDICATIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR (Aurelia Nicoleta

CRISTEA, Alexandru BREZINA, Cornel CHIRIŢĂ)

5.1. Cardiotonice, alte stimulante cardiace si antiaritmice

5.2.

5.3. Antihipertensive

5.4. Vasodilatatoare cerebrale si periferice

Antianginoase

283

285

294

300

307

6. MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV (AureliaNicoleta CRISTEA, Ioana

Laura TURCULEŢ)

6. 1. Antiacide, antiulceroase

6.2.

propulsive gastrointestinale si antispastice

6.3. Antidiareice, antiintlamatoare intestinale si laxative -purgative,

antiflatulente

Antivomitive,

7. MEDICATIA RENALĂ SI UTERINĂ (Aurelia Nicoleta CRISTEA, Simona

NEGREŞ, Ioana Laura TURCULEŢ)

7.1. Diuretice si antidiuretice

7.2. Ocitocice si tocolitice

347

349

355

355

358

383

385

396

8. MEDICATIA SÂNGELUI (Simona NEGRE.';), Alexandru BREZINA, Aurelia

Nicoleta CRISTEA, CamilE. VAR!)

9.

8.1. Antitrombotice si antihemoragice

8.2.

An ti anemice

MEDICATIA ANTIALERGICĂ SI

ANTIJNFLAMATOARE

419

.421

.436

(Alexandru

BREZINA, Simona NEGRE.';). Aurelia Nicoleta CRISTEA)

471

9.1. Antialergice

473

9.2. An ti inflamatoare

.476

1O. MEDICATIA SISTEMULUI ENDOCRIN (Simona NEGREŞ, Alexandru

BREZINA, Aurelia Nicoleta CRISTEA. Cristina Daniela MARINECI)

493

10.1. Corticosteroizi

.495

10.2. Antidiabetice

504

10.3. Tiroidiene si antitiroidiene

512

10.4. Hormoni sexuali

519

10.4.1. Andror;eni

519

10.4.2. Estrogeni

522

10.4.3. Inductoarele ovulatiei

526

10.4.4. Progestative

529

10.4.5. Anticonceptionale

531

Il. VITAMINE (Simona NEGREŞ, Cristina MOGOŞAN)

579

6

 

11.1.

Vitamine

hidrosolubile

581

11.2.

Vitamine

liposolubile

588

12.

ANTJBIOTICE SI CHIMIOTERAPJCE (Aurelia Nicoleta CRISTEA,

Alexandru BREZINA, Simona NEGRE.'i, Cristina Daniela MARINECI)

611

 

12.1.

Antibiotice antibacteriene

 

6l2

12.2.

Chimioterapice antibacteriene

627

12.3.

Antimicotice

637

12.4.

ANTITUMORALE

 

642

13.

ANTIVIRALE (Florica POPESCU)

 

691

14.

IMUNOFARMOCOLOGIE (Florin Dan POPESCU)

701

15.

MEDICATIA METABOLICĂ (Carmen CRISTESCU)

713

15.1.

Hipocolesterolemiante

 

715

15 .2.

Antiosteoporotice

717

15.3.

Anorexigene si antigutoase

:

 

7 19

16.

MEDICATIA DEZECHILIBRELOR HIDROELECTROLJTJCE ACIDO-

BAZICE SI NUTRITIVE (Gheorghe ŢARĂLUNGĂ)

:

731

17. MEDICATIA IN SCOP DIAGNOSTIC (Gheorghe ŢARĂLUNGĂ)

739

18. ANTIDOTURI ÎN INTOXICA TII LE MEDICAMENTOASE (Gheorghe

747

7

AUTORI

Prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea

Conf. dr. Simona Negreş Conf. dr. asociat Alexandru Brezina

Şef lucrări. Cornel Chirită

Şef lucrări. Ioana Laura Turculet

Asist. univ. Cristina Daniela Marineci

U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie şi Farmacie clinică

Conf. dr. Florin Dan Popescu

U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, Facultatea de Medicină, Catedra de Imunologie şi Alergologie clinică

Prof. dr. Florica Popescu

U.M.F. Craiova, Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie

Prof. dr. Carmen Cristescu

U.M.F. Timişoara, Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie şi Farmacie

clinică

Prof. dr. Gheorghe Ţarălungă

Universitatea ,,Ovidius" Constanta, Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie, Catedra de Farmacologie şi Farmacie Clinică

Conf. dr. Cristina Mogoşan

U.M.F. ,,Iuliu Haticganu" Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie

Şef lucrări dr. Cam il E. Vari

U.M.F. Târgu-Mureş, Facultatea de Farmacie, Catedra de Farmacologie

9

Prefaţă la Ediţia a II~a

Ediţia 1-a a cărţii de teste cu răspunsuri comentate a apărut în anul 2000, În corelaţie-cu bibliografia indicată la ace/moment, pentru pregătirea temelor de

- concursul de admitere la rezidenţiatul de farmacie. Ediţia 1-a CI necesita/ şi CI beneficiat de un tiraj prelungit, în anul2001.

Apariţia Tratatului de Farmacologie (sub redacţia Praf. Dr. Aurelia Nicoleta Cristea), Editura Medicală, Bucureşti, În anul 2005, a făcut posibilă actualizarea bibliografiei pentru această tematică. În consecinţă s-a impus redactarea celei de a Il-a ediţii a cărţii, În concordanţă cu bibliografia actualii

recomandată pentru licenţă şi rezidenţial.

În ediţia a 11-a, am exclus un numărfoarte mic de teste existente in ediţia 1-a, ca fiind depăşite. La testele pâstrate, s-a notat paginaţia corespondentă din Tratatul de Farmacologie. Un număr redus de teste, care prezintă 1-2 alternative din cele cinci neregăsite în tratat, au fost păstrate numai cu nota de bibliografie

iniţiale/.

farmacologie

farmacoterapie,

din

tematica pentru

examenul de

licenţă şi

Au fost

introduse teste noi,

la toate capitolele existente În ediţia 1-a,

raportate la noutăţile

apărute şi cuprinse în Tratatul de

Farmacologie.

S-au adâugat capitole noi, neexistente În prima ediţie:

13.

Antivirale ( Pr(d: Dr. Florica POPESCU)

14.

Imunofannacologie (Conf. Dr. Florin Dan POPESCU)

l 5.

Medicaţia metabolică ( Pr4 Dr. Carmel! CRJSTESCU)

l 6. Medicaţia dezechilibrelor hidroelectrolitice, acido-bazice şi nutritive

( Prof. Dr. Gheorghe ŢARiLUNGi l 7. Medicaţia în scop diagnostic (Praf. Dr. Gheorghe ŢAIULUNGĂ) 18. Antidoturi Il} intoxic,?tiile medicamentoase (Praf Dr. Gheorghe ŢARALUNGA)

Am considerat câ. aceste capitole, deşi nu fac obiectul tematicii pentru pregâtirea licenţei şi rezidenţiatului, sunt importante pentru pregâtirea farmacistului modem şi trebuie sâ beneficieze de teste de autoverificare sau de control a pregâtirii efectuat de cc'ltre cadrele didactice pe parcursul anului universitar. Numilrul de teste cuprins În ediţia 1-a a fost de 1800, iar În ediţia a li-a aceasta s-a ridicat la 2121.

Testele

noi

introduse

sunt

în

majoritate

de

tip

complement compus,

deoarece acest tip de teste este agreat la examenele de licenţă şi rezidenţial.

Numărul restrâns de numai trei autori la prima ediţie a fost mult extins, fiind solicitaţi'pentru realizarea testelor noi, autori ce au contribuit la redactarea Tratatului de Farmacologie. S-a realizat astfel o lucrare cu teste concepute de cadre didactice din mai multe centre universitare, în favoarea diversităţii modului de abordare a materiei. Mulţumindcolegilor ce au răspuns.la solicitarea pentru realizarea acestei -

cu

răspunsuri comentate, îmi exprim dorinţa şi speranţa de utilizare cu folos maxim a

ediţii de

dezvoltare

a cărţii de

teste

de farmacologie

jarmacote1'apie,

acestei cărţi.

Prof Dr. Aurelia Nicoleta Cristea

12

Prefaţă la Ediţia1

Această carte de teste cu ră:,punsuricomentate este destinatăabsolvenţi/ar

pentru pregătirea examenului de licenţă în Farmacie, precum şi licenţiaţilor, pentru concursul de rezidenţial. În acest sens, testele au grade diferite de dificultate.

Testele au fost elaborate în conformitate cu bibliografia şi programele publicate pentru examenul de licenţă şi concursul de rezidenţial, din care o mare parte din tematici sunt de farmacologie.

Cartea poate fi utilă şi studenţilor din anii III şi IV, pentru autoevaluarea

cunoştinţelor.

această carte oferă un material

elaborat, cefaciliteazâ reţinerea aspectelor importante dinfarmaco/ogia generală şi speciale/.

Cadrele didactice pot utiliza cartea de teste, pentru lucrările de verificare şi evaluare a pregc"itirii studenţilor în domeniul farmacologiei.

Prin comentariile ce însoţesc testele,

Cartea cuprinde toate tipurile de teste recunoscute pe plan internaţional şi

wwme:

complement simplu,

complement compus

(fără clzeie),

complement

grupat (cu clzeie), asociaţie simplă, asociaţie compusă şi relaţie cauză-efect.

Extinderea cârţii, chiar din această primâ ediţie şi la celelalte tipuri de teste, in afara singurului tip (complement compus) agreat/a ora actuală, pe plan naţional, la examenele şi concursurile din domeniile medical şi farmaceutic, are două

în

străinâtate; perenitatea acestei cărţi, in aceastâ primă ediţie şi pentru ediţiile

următoare, in condiţiile in care este posibilă schimbarea tipului de test sau extinderea tipurilor de teste, la examenele şi concursurile viitoare la nivel

naţional.

scopuri importante: pregâtirea

licenţiaţilor pentru

viitoarele

concursuri

are caliti/ţi proprii de re/evare a

cunoştinţelor şi evidenţierea diferitelor aspecte ale unei teme se poate face mai bine, cu diferite tipuri de teste. De aceea, noi nici nu ne-wn propus un numc'ir fix, de teste din fiecare tip, ci am lcisa/materia să-şi aleagâ testele potrivite.

Evaluatorii pol transforma foarte uşor diversele tipuri de teste, în tipul de complement compus (forâ cheie). Astfel: răspunsurile la testele de complement grupat pot fi cerute fârâ cheie, doar compus (ex.: a, b, c; a, c: b, d); antetul de complement simplu poate fi modificat rapid prin eliminarea cuvintelor "nu" sau

Subliniez faptul fiecare

tip de

test

13

"cu excepţia" şi testul devine complement compus; cititorilor să parcurgă toate iipurile de teste.

Medicamentele sunt przentate cu denumirile comune internaţionale (DCJ). Denumiri de .firmli înregistrate @ au fost menţionate in paranteză, la comentarii, numai pentru medicamente ultramoderize, cap de serie pentru mecanisme noi de acţizmefarmacodinamici'i.

etc.

De aceea,

recomand

Mulţumim sponsorilor care au co1itribuit la apariţia acestei cărţi (la ediţia

1-a), pe care noi o considerăm necesară pentru studenţii şi licenţiaţii facultăţilor

de farmacie.

În speranţa această carte de teste va .fi utilăpentru atingerea scopurilor propuse, vâ doresc succes!

14

Praf Dr. Aurelia Nicoleta Cristea

TIPURI DE TESTE

Cheia răspunsurilor.

Complement grupat (cu cheie)

Din cele 5 sugestii de răspuns (a-e), poate fi corectă una, două, trei sau toate cinci. Alegeţi răspunsul corect, folosind cheia:

A -

B - dacă a, c sunt corecte;

C - dacă b, d sunt corecte;

D - dacă d este corect;

E- dacă toate (a, b, c, d, e) sunt corecte.

dacă a, b, c sunt corecte;

Complement simplu Din cele 5 sugestii de răspuns (a-e), poate fi corectă numai

corectă.

una.

Alegeţi pe cea

Asociaţie simplă

Asociaţi fiecare din

cele notate cu litere (a-e).

noţiunile notate cu cifre (1-5), cu noţiunea corespunzătoare din

Asociaţie compusă

Alegeţi pentru fiecare din noţiunile notate cu cifre (1-5), enunţul (urile) corect (e) notate cu a şi b. Daţi răspunsul corect, folosind cheia:

A

- dacă este corect a;

B

- dacă este corect b;

C-

dacă sunt corecte ambel,e (

a şi b );

D-

dacă nu este corect. nici a

şi nici b.

Relaţie cauză- efect

Pentru fiecare frază (formată din două propoziţii, unite printr-un cuvânt ce arată o

relaţie cauzală), alegeţi răspunsul corect, folosind cheia:

A -dacă ambele propoziţii sunt

corecte şi în relaţie cauzafă;

B - dacă ambele propoziţii sunt corecte, dar

relaţia cauzată nu este reală;

C - dacă prima propoziţieeste corectă, iar a doua este incorectă;

15

D -dacă prima propoziţie este incorectă, iar a doua este corectă;

E- dacă ambele propoziţii sunt incorecte.

Complement compus (fără cheie)

Din cele 5 sugestii de răspuns (a-e), pot fi corecte două, trei sau patru. Alegeţi

alternativele corecte, fărăa folosi vreo cheie.

16

1.

CRISTEA

Alll·eiia

BIBLIOGRAFIE

Nicoleta,

Farmaco/ogie

generală, Edit.

Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1998; retipărită 1999, 2001, 2004

2. CRISTEA Aurelia Nicoleta, Farmacologie (Note de curs), Edit. Medicală, Bucureşti, 1999; retipărită2000, 2001, 2002, 2003

3. DOBRESCU Dumitru, Farmacoterapie practică, Edit. Medicală, Bucureşti,

1989, voi. 1 şi Il

4. STROESCU Valentin, Bazele farmacologice ale practicii medicale, Edit.

Medicală, Editia a VII-a, Bucureşti, 2001

5. DOBRESCU

D.,

MANOLESCU

E.

şi colab., Memomed,

Editii a 6-a şi a 7-a, Bucureşţi, 2000, 2001

Edit. Minesan,

6. CRISTEA Aurelia Nicoleta (sub redacţia), Tratat de Farmacologie,

Medicală, 2005; retipărită 2006, 2007

Edit.

17

3. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV (SNV) TESTE

'

Prof. Dr. Aurelia Nicoleta CRISTEA Asist. univ. Cristina Daniela MARINECI

3.1 Simpatomimcticc şi simpatoliticc

Complement grupat

Sunt adrenomimetice

vasoconstrictoare generale:

a)

b)

c)

d)

e)

1)

adrenalina

etilefrina

noradrenalina

fenilefrina

efedrina

Sunt adrenomimetice

biotransformate de COMT:

2)

a)

b)

c)

d)

e)

noradrcnalina

izoprenalina

adrenalina

orciprenalina

efedrina

3) Simpatomimeticele au următoarele efecte adverse secundare:

a)

b)

c)

d)

c)

tahiaritmii lipotimie hipertensiune arterială hipoglicemie hi pocolcstcrolemie

4) Sunt aclrenolitice selective alfa-!:

a)

b) cloxazosin

c) terazosin

el) tolazolina

e)

prazosin

fenilcfrina

5) Dintre alcaloizii cornului secarei şi cleriva(ii de scmisinteză, sunt alfa- adrenol itice:

a)

b)

c)

d)

ergotamina

nicergolina

metisergida

dihiclroergotoxina

e)

ergometrina

6) Tolazolina are următorul profil farmacologic:

a)

b)

c)

mari

d)

postsinaptic, adrenolitic alfa- 1 presinaptic, antagonist alfa-2

arteriolodilataţie, la doze medii şi

indicaţie în insuficienţă circulatorie

periferică

e)

ulcer gastro-duodenal

contraindicaţie în hiperaciditate şi

7) Sunt beta-adrenolitice lipofile:

a)

b)

c)

d)

e)

metoprolol

oxprenolol

timolol

propranolol

pindolol

8) Profilul farmacocinetic al beta-

adrenoliticelor hidrofile se

caracterizează prin:

a)

b)

relativ redus

c)

mediu şi lung d) efect al primului pasaj hepatic înalt

e)

absorbţia per os neinfluenţată de

timp de înjumătăţire (TI/2) peste

bioclisponibilitate per os redusă

coeficient de absorbţie digestivă

alimente

9) Sunt beta-adrenolitice pure:

a)

b)

c)

d)

e)

atenolol

labetalol

timolol

acebutolol

pindolol

221

1O) Beta-adrenoliticele neselective dau interacţiuni manifestate prin sinergism

de potenţare, cu următoarele

medicamente:

a)

b)

c)

d)

e)

verapamil

glibenclamida

cimetidina

clonidina

·

terbutalina

Il) Neurosimpatoliticele prezintă

următoarele efecte:

a)

b)

c)

d)

e)

hipersecreţie gastrică

hipotensiune arterială

bron hoconstricţie

relaxarea motilităţii digestive tahicardie

Complement simplu

14) Este agonist al receptorilor adrenergici alfa-!:

a)

b)

c)

d)

e)

prazosin

terbutalina

dihidro- ergotoxina

noradrenalina

dobutamina

15) Care este indicaţia terapeutică a

noradrenalinei:

a)

b)

astm bronşic

insuficienţă circulatorie acută

c)

d)

e)

hipertonă

colaps hipotensiune cronică hipotensiune posturală

16) Dobutamina acţionează

predominant asupra receptorilor:

a)

b)

c)

alfa-!

alfa-2

alfa-2 presinaptici

222

12) Simpatolitice agonişti predominant irnidazolici 1-1, sunt:

a)

b)

c)

d)

e)

moxonidina

clonidina

rilmenidina

reserpina

metildopa

13) Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asociere cu:

a)

b)

c)

d)

e)

antidepresive IMAO antidepresive triciclice reserpina chinidina digitoxina

d)

e)

beta-1

beta-2

17) Notaţi indicaţia terapeutică a

noradrenalinei:

a)

b)

astm bronşic

insuficienţă circulatorie acută

c)

d)

e)

hipotonă

tahicardie paroxistică

hipotensiune cronică hipotensiune posturală

18) Beta-adrenoliticele nu au ca

indicaţie terapeutică:

a)

b)

c)

d)

e)

hipertensiunea arterială tahiaritmiile cardiopatia ischemică hipertiroidismul tulburările ischemice periferice

19) Notaţi agonistul receptorilor adrenergici a1fa-2 presinaptici:

a)

b)

c)

d)

e)

clonidina

prazosin

fenoxibenzamina

pindolol

salbutamol

20)

periferic şi tocolitic:

a)

b)

c)

Este

adrenomimetic

tolazolina

nicergolina

fentolamina

Asociaţie simplă

vasodilatator

22) Corelaţi adrenomimeticele cu

receptorii asupra cărora acţionează:

1. adrenalina

fenilefrina

2.

3.

isoxsuprina

5. dobutamina

4.

nafazolina

a)

b)

c)

el)

e)

alfa şi beta alfa alfa-!

beta-1

beta-2

23)Corelaţi adrenomimeticele cu

utilitatea farmacoterapeutică:

1.

2.

3.

4.

5.

a)

b)

c)

d)

e)

nafazolina

isoxsuprina

noradrenalina

terbutalina

dobutamina

vasoconstrictor general vasoconstrictor local stimulant cardiac vasodilatator periferic şi tocolitic bronhodilatator

d)

e)

isoxsuprina

ergometrina

21)

Este

medicament

migrenă:

a)

nicergolina

dihidroergotoxina

naftidrofuril

terlipresina

b)

c)

d)

e) dihidroergotamina

indicat

în

24) Corelaţi adrenomimeticul cu

indicaţiaterapeutică:

1. noradrenalina

isoxsuprina

2.

3.

4.

nafazolina

salmeterol

5. dobutamina

a)

b)

c)

şoc cardiogen

conjunctivite

arterite

d) astm bronşic

e)

hipotensiune arterialăacută

25) Corelaţi asocierile de medicamente cu efectele:

1. simpatomimetice + antidepresive triciclice sau IMAO

2.

generale halogenate

simpatomimetice + anestezice

3.

4.

5.

simpatomimetice + cafeină simpatomimetice + antihipertensive simpatomimetice + antidiabetice

a)

b)

c)

d)

stimulare intensăSNC efectul antihipertensiv diminuat aritmii crize hipertensive

223

e)

eficacitatea hipoglicemiantelor

diminuată

26) Corelaţi medicamentul cu

încadrarea farmacoterapeutică:

1. ergotamina

2.

3.

dihidroergotoxina

metilergometrina

Relaţie cauză-efect

27) Propranololul are timp de

înjumătăţire (TI/2) relativ mic şi durată

relativ scurtă, în corelaţie directă cu

biotransformarea hepatică masivă la nivelul sistemelor oxidazice microzomale.

Complement compus

29) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale

noradrenalinei:

a)

hipoton

b)

hiperton

c)

d)

e)

insuficienţă circulatorie

insuficienţă circulatorie

colaps hipotensiunea posturală

hipotensiunea cronică

acută de tip

acută de

tip

30) Notaţi substanţele medicamentoase indicate în hipotensiunea arterială cronică şi postura];'\:

a)

b)

c)

d)

e)

fenilefrina

etilefrina

adrenalina

efedrina

dopamina

31) Notaţi tratamentul de urgenţă al necrozei tisulare provocată de injectarea paravenoasă a noradrenalinei:

224

4.

5.

a)

b)

c)

d)

e)

bromocriptina

trihexifenidil

vasodilatotor central şi periferic antimigrenos ocitocic antiparkinsonian anticolinergic antiparkinsonian agonist D2

28) Reserpina are timpul de înjumătăţire foarte mare (T 1/2 cea 1O-

Il zile, datorită participării la circuitul

entero-gastric

a)

b)

c)

infiltraţiile locale cu hialuronidază

infiltraţiile locale cu cocaină infiltraţile locale cu fentolamină sau

d)

e)

procaină

intravenos etilefrină intravenos ser glucozat

32) Notaţi acţiunile de utilitate farmacoterapeutică ale

simpatomimeticelor:

a)

b)

c)

d)

c)

vasoconstrictoare generală

vasoconstrictoare locală bronhodilatatoare

tocolitică

cardiotonică

33) Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare:

a)

b)

c)

d)

salbutamol

fenoterol

salmeterol

prenalterol

e)

terbutalina

34) Notaţi încadrarea farmacodinamică

a isoxsuprinei:

a)

b)

c)

d)

e)

vasodilatator periferic

beta 2 -adrenomimetic tocolitic alfa-adrenolitic vasoconstrictor local

35) Precizaţi mecanismul de acţiune al terbutalinei:

a)

b)

c)

d)

e)

parasimpatolitic simpatomimetic beta-1- adrenomimetic

beta-2-adrenomimetic

antihistaminic H 1

36) Precizaţi care dintre următoarele

medicamente cu acţiune la nivelul SNV, sunt contraindicate în cardiopatia

ischemică:

a)

b)

c)

el) adrenalina

c)

efedrina

salbutamol

fenoterol

terbutalina

37) Precizaţi care dintre următoarele

medicamente cu acţiune la nivelul SNY, sunt contraindicate în astmul

bronşic:

a)

b)

c)

d)

c)

timolol

atenolol

propranolol

fenoterol

salbutamol

38) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale

adrenulinei:

a)

b)

astm bronşic, în tratament de fond cardiopatie ischemică

c)

d)

e)

stop cardiac şoc anafilactic asociată cu procaina, în stomatologie

39) Notaţi indicaţiile terapeutice ale reserpinei:

a)

b)

c)

d)

e)

hipertensiune

hipertensiune

arterială, stadiul li

arterială forme grave

boli psihiatrice - psihoze boli psihiatrice - depresii insuficienţă circulatorie

cerebrală

40) Precizaţi mecanismele de acţiune ale reserpinei:

a)

b)

neurosimpatolitic epuizarea depozitelor granulare de

noradrenalină şi adrenalină

c)

d)

din vezicule

e)

neuroleptic blochează eliberarea a noradrenalinei

depleţia depozitelor de dopamină şi

serotonină

41) Precizaţi în ce boli asociate cu hipertensiunea arterială sunt indicate beta-adrenolitice:

a)

b)

c)

d)

tahiaritmii cardiace

insuficienţă cardiacă decompensată

cardiopatie ischemică

insuficienţă circulatorie periferică

hipertonă

e)

astm bronşic

42) Notaţi substanţele medicamentoase contraindicate la diabetici, datorită

riscului de comă hipoglicemică:

a)

b)

c)

d)

e)

proprunolol

atenolol

timolol

izoprenalină

adrenalină

225

43) Precizaţi contraindicaţiile beta-

adrenoliticelor neselective:

a) astm bronşic

b) bradicardie

c) bloc atrio-ventricu!ar

d) diabet insipid

e) tahicardie

44) Precizaţi beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm

bronşic:

a)

b) timolol

c) propranolol

d) atenolol

e) metoprolol

oxprenolol

45) Notaţi acţiunile de

farmacoterapeutică ale beta-

adrenoliticelor:

a) antihipertensivă

b) antianginoasă

c) antiaritmică

d) antiglaucomatoasă

e) antibradicardică

utilitate

46) Precizaţi care sunt beta 1 - adrenolitice selective:

a) atenolol

b) timolol

c) metoprolol

d) oxprenolol

e) propranolol

47) Precizaţi încadrarea

farmacodinamică a prazosinului:

a) simpatolitic

b) alfa-1-adrenolitic

c) antihipertensiv

d) antiastmatic

e)

antitahicardic

226

48) Precizaţi în ce boli asociate cu hipertensiunea arterialăsunt indicate alfa-! adrenolitice chinazoline:

a)

cardiopatie ischemică

b)

c)

bloc atrio-ventricular

el)

astm bronşic

e)

hipercolesterolemie

49) Sunt adrenomimetice

vasoconstrictoare locale:

a)

b) oximetazolina

c) nafazolina

d) xilometazolina

e) isoxsuprina

efedrina

50) Simpatomimeticele prezintă

următoarele contraindicaţii şi precauţii:

a) hipotiroidie

b) diabet

c) cardiopatie ischemică

d) hipertensiune arterială

e) tahiaritmii

51) Prazosin are următorul profil farmacologic:

a) adrenolitic selectiv alfa -1

b) vasodilatator şi hipotensor intens

c) efecte benefice pe metabolismul

lipidic

el)

tahicardie reflexă

e)

fenomenul primei doze constă în

crize hipertensive

52) Sunt beta-adrenolitice hidrofile:

a) atena!

b) sotalol

c) propranolol

d) oxprenolol

e)

metoprolol

53) Profilul farmacocinetic al beta- adrenoliticelor lipofile se caracterizează prin:

a) biodisponibilitate per os înaltă

b) absorbţie d igestivă înaltă

c) efect al primului pasaj hepatic ridicat

d) variabilitate interindividuală mare, în

privinţa concentraţiei plasmatice

e) timp de înjumătăţire (TI/2) relativ

mic

54) Beta-adrenoliticele au următoarele efecte:

a) eleprimă toate funcţiile miocardului

b) scad secreţia de renină din aparatul

juxtaglomerular

c) bronhoconstricţie ·

el) creşterea lipolizei

e) vasodilataţie periferică

55) Reserpina are următoarele efecte adverse:

a) depresie cu tendinţă la suicid

b) brad icarelie accentuată

c) retenţie hidrosalină

d) constipaţie

e) hiposalivaţie până la asialie

56) Antagonizarea efectului

antihipertensiv al clonidinei, apare la asociere cu:

a)

guanetidina

b)

tolazolina

c)

beta-adrenolitice

el)

antidepresive triciclice

e)

captopril

57) Pentru dopamină sunt corecte

afirmaţiile:

a)

activează receptorii 0 1 periferici

b) potenţează efectele haloperidolului

la doze mici (sub 1O mcg/kg/min)

c) la doze medii (10 mcg/kg/min) are

efect beta 1 adrenergic

d) se

e) Ia doze mari (peste 15 mcglkg/min)

are efect alfa 1 adrenergic.

administrează i.v. şi s.c

58) Adrenalina are

a)

miocardului contractil şi excitoconductor

b) produce bronhodilataţie

c) scade glicogenoliza hepatică

d) vasodilataţie la concentraţii mici

e) hipoglicemie

următoarele efecte:

funcţiile

stimulează toate

59) Simpatomimetice cu mecanism mixt de acţiune, sunt:

a) dopamina

b) noradrenalina

c) efedrina

d) fenilefrina

e) prenalterol

60) Prazosin este indicat ca medicament

de primă alegere la bolnavi hipertensiune

a) cardiopatie ischemică

b) astm bronşic

c) insuficienţă cardiacă

d) diabet

e) insuficienţă hepatică

cu.

arterială asociată cu:

61) Ergotamina şi dihidroergotamina au

următoarele acţiuni farmacodinamice:

a) vasoconstricţie arterială şi venoasă,

cu predominanţă în teritoriul venos

b) creşterea rezistenţei periferice cu

tendinţă la HTA

c) vasoconstricţie carotidiană, utilăîn

criza de migrenă

d) închiderea anastomozelor

arteriovenoase, cu şuntarea fluxului

227

sanguin dinspre carotidă către vena

jugulară

e)

acţiune tocolitică

62) Sunt simpatomimetice bronhodilatatoare:

a)

b)

c)

d)

e)

salmeterol

prenalterol

fenoterol

pirbuterol

izoprenalina

63) Despre pseudoefedrină sunt

adevărate afirmaţiile:

a)

b)

mucoasei nazale

c)

stimulatoare SNC şi cardiovasculare

este similară cu a efedrinei

d)

HTA, cardiopatie ischemică, tahicardie

e)

biodisponibilitate bună după administrare pe această cale

este agonist selectiv alfa-! se foloseşte ca decongestiv al

intensitatea reacţiiloradverse

necesită precauţie la bolnavii cu

se administrează per os, deoarece are

64) Pentru derivaţii de beta- feniletilamină simpatomimetici sunt

valabile următoarele:

a)

creşterea volumului radicalului grefat

la amină determină creşterea

selectivităţii pentru receptorii beta-2

b)

compuşii catecolici difuzează bine

prin bariera hematoencefalică

c)

nucleul benzenic în poziţia orto sunt

metabolizaţi de COMT

compuşii cu radicali situaţi pe

d)

hidrofob, favorizând difuziunea în SNC.

radicalul grefat la amină are caracter

228

e)

responsabilă de metabolizarea

compuşilor de către MAO

substituirea în poziţia alfa este

65) Sunt simpatolitice agonişti presinaptici alfa-2:

a)

b)

c)

d)

e)

apraclonidina

brimonidina

moxonidina

ketanserina

fentolamina

66) Sunt beta-1 adenolitice selecti ve:

a)

b)

c)

d)

e)

metoprolol

bisoprolol

celiprolol

carvedilol

nebivolol

67) Sunt beta-adrenolitice neselective:

a)

b)

c)

d)

e)

propranolol

metoprolol

sotalol

carvedilol

betaxolol

68) Tamsulosin:

a)

receptorii

nivelul prostatei

b)

vezicii urinare, capsulei prostatei şi uretrei prostatice

c)

prostatei, cu afectarea ejaculării

d)

hiperplaziei benignc de prostată

c)

sunt comparabile cu cele ale chinazolinelor

este un adrenolitic cu selectivitate pe

alfa-IA şi alfa-! D de la

relaxează muşchii netezi ai trigonului

are efecte secundare la nivelul

se foloseşte în tratamentul

efectele asupra tensiunii arteriale

69) Sotalol:

a) este un beta-blocant hidofil

b) este un betal-blocant selectiv

c) este un blocant al canalelor de

potasiu

d) scurtează repolarizarea ventriculară

e) în tahiaritmii reduce ritmul sinusul

70) Apraclonidina:

a) este un alfa-adrenolitic

b) este agonist adrenergic alfa-2

presinaptic

c) este folosit ca antihipertensiv

d) determină reducerea presiunii

oculare

e) este folosit în oftalmologie ca

antiglaucomatos

229

3.2. Parasimpatomimctice şi parasimpatoliticc

Complement grupat

1) Pilocarpina are efecte muscarinice cu

predominanţă la următoarele niveluri:

a)

b)

c)

d)

e)

ochi

miocard

glande exocrine

vase

tub digestiv

2)

după administrare în sacul conjunctival, pot fi:

Efectele secundare ale pilocarpinei,

a)

b)

ars uri epigastrice

c)

d)

colici

e)

diaree

3)

Farmacoterapia intoxicaţiei cu

derivaţi organofosforici cuprinde:

a) neostigmina

b) atropina

c) fisostigmina

d) obidoxima

e) pilocarpina

Complement simplu

7) Care efect secundar nu este de tip

muscarinic:

a)

arsuri epigastrice

b)

ileus paralitic

c)

micţiuni frecvente

d)

dispnee

e)

transpiraţii

8)

Care este indicaţia terapeutică a

neostigminei, bazată pe efect de tip nicotinic:

230

4)

cuprinde:

Tratamentul intoxicaţiei cu atropină

a)

spălături gastrice

b)

c)

barbiturice

d)

e)

5)

Atropina are următoarele indicaţii:

a)

astm bronşic

b)

spasme şi colici gastro-intestinale

c)

hipersialie

d)

examenul fundului de ochi

e)

bradicardie sinusală

6)

Scopolamina are următoarele

indicaţii:

a)

rău de mişcare

b)

preanestezie

c)

boala Parkinson

d)

ileus paralitic

e)

adenom de prostată

a)

atonie intestinală postoperatorie

b)

c)

enurezis nocturn

d)

miastenia gravis

e)

antidot în curarizarea cu suxametoniu

9)

Precizaţi încadrarea

farmacodinamică a neostigminei:

a) anticolinesterazic

b) parasimpatomimetic direct

c) colinergic central

d)

e)

anticolinergic

parasimpatolitic

1O)

Notaţi parasimpatoliticul ce are

acţiune stimulantă asupra sistemului

nervos central (SNC):

Asociaţie simplă

li)

Asociaţi corect parasimpatoliticul

cu utilizarea farmacoterapeutică:

l. tropicamida butilscopolamoniu emepronium pirenzepin ipratropium

2.

3.

4.

5.

Asociaţie compusă

12) Asociaţi corespunzător

parasimpatomimeticul cu mecanismul

de acţiune:

acetilcolina

2. neostigmina

3. pilocarpina

4. piridostigmina

1.

Relaţie cauză- efect

13) Atropina are timp de înjumătăţire

lung (TI/2 = 12-38 ore), datorită participării la circuitul entero-hepatic

14) În caz de tonus vaga! crescut,

atropina induce bradicardie şi

hipotensiune arterială slabă, datorită

Complement compus

16) Precizaţi mecanismul de acţiune al

anticolinesterazicelor:a) formează cu ·

acetilcolinesteraza un complex

a) atropina

b) scopolamina

c) propantelina

d) butilscopolamoniu

e) pirenzepin

a)

b)

c)

d)

e)

antiastmatic bronhodilatator antispastic digestiv, biliar şi renal hiposecretor gastric antispastic urinar midriatic

5. carbacol

a) parasimpatomimetic cu mecanism

direct pe receptori

b) parasimpatomimetic cu mecanism

indirect, anticolinesterazic

stimulării centrului vaga! bulbar.

15) Antispasticul urinar emepronium se administrează cu un volum suficient de

apă, în poziţie şezândă sau în picioare,

deoarece provoacă ulceraţii esofagiene.

b) blochează receptorii colinergici

c) realizează concentraţii mari de

acetilcolină

231

d) împiedică sinteza acetilcolinei

e) acţioneazăantagonist acetilcolinic

17) Precizaţi indicaţiile terapeutice ale

neostigminei, bazate pe efectele de tip muscarinic:

a) atonia inteştinală postoperatorie

b) antidot anticurarizant

c) retenţia urinară postoperatorie ·

d) miastenia gravis

e) diagnosticul miasteniei

18) Notaţi indicaţiile terapeutice ale neostigminei bazate pe acţiunea la nivelul plăcii motorii:

a) antidot în curarizarea cu tubocurarină

b) miastenia gravis

c) diagnosticul miasteniei

d) atonia intestinală postoperatorie

e)

retenţia urinară

19) Precizaţi încadrarea

farmacodinamică a piridostigminei:

a) parasimpatomimetice directe

b) parasimpatomimetice indirecte

c) anticolinergice

d) anticolinesterazice

e) parasimpatolitice

20) Notaţi efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor:

a) scăderea presiunii intraoculare

b) creşterea tonusului

 

intestinali

c)

creşterea tonusului

muşchilor vezicii

urinare

d) relaxarea muşchilor striaţi

e) stimularea SNC

21) Notaţi efectele de tip muscarinic semnalate în intoxicaţia cu deriva ţi organofosforici:

232

a) bronhoconstricţie cu dispnee

b) colici abdominale şi scaune diareice

involuntare

c) mioză şi tulburarea acomodării

vederii

d) paralizia muşchilor striaţi respiratori

e) convulsii

22) Precizaţi contraindicaţiile

parasimpatomimeticelor cu mecanism direct:

a) ulcer gastro - duodenal

b) astm bronşic

c) hipotensiune arterială

d) glaucom

e) tahicardie

23) Notaţi contraindicaţiile

anticolinesterazicelor:

a) astm bronşic

b) ileus mecanic

c) miotonie

d) ileus paraliticus

e) miastenia gravis

24) Notaţi acţiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului:

a) midriază pasivă

b) creşterea tensiunii intraoculare

c) cicloplegie

d) midriază activă
e) acţiune antiglaucomatoasă

25) Notaţi simptomele intoxicaţiei cu atropină:

a) midriază activă

b) tulburarea vederii pentru aproape

c) retenţie urinară

d) hipertermie

e) delir

26) Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizează prin

următoarele:

a) hipersalivaţie

b)

h ipersudoraţie

c) hiposecreţie gastrică

d) hipomotilitate digestivă

e) mioză activă

27) Pilocarpina are următoarele

indicaţii:

a) glaucom

b) examenul fundului de ochi

c) hipersialie

d) intoxicaţia cu derivaţi

organofosforici

e) intoxicaţia cu atropină

28) Contraindicaţiile

parasimpatoliticelor sunt:

a) glaucom

b) retenţie urinară

c) adenom de prostată

d) colici renoureterale

e) ileus mecanic

29) Notaţi medicamentele care

potenţează efectele

parasimpatoliticelor:

a) antiparkinsoniene anticolinergice

b) antidepresi ve triciclice

c) anticolinesterazice

el) fenotiazine neuroleptice

e) fenotiazine antihistaminice

30) Atropina provoacă următoarele

efecte secundare:

a)

b) bronhospasm cu dispnee

c) constipaţie atonă

d) retenţie urinară

e) tulburarea vederii pentru departe

uscăciunea gurii şi disfagie

31) Parasimpatomimeticele produc

următoarele reacţii adverse:

a) dispnee şi crize de astm bronşic la

astmatici

b) constipaţie

c) retenţie urinară

d) bradicardie

e) colici abdominale

32) Din grupa anticolinesterazicelor fac parte:

a) neostigmina

b) edrofoniu

c) fluostigmina

d) pilocarpina

e) carbacol

33) Acţiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv, sunt:

a) creşterea tonusului şi peristaltismului

b) hiposecreţie salivară

c) antispastic intens

d) hiposecreţie gastrică slabă

e) creşterea tranzitului intestina!

34) Parasimpatolitice cu efect

antispastic urinar intens, sunt:

a) tolterodin

b) pirenzepen

c) emepronium

d) ipratropium

e) eumidrina

35) Parasimpatolitice cu efect

antispastic gastrointestinal sunt:

a) otilonium

b) tiotropium

c) butilscopolamoniu

d) propantelina

e) fenpipramida

233

36) Sunt anticolinergice antispastice urinare:

a) propantelina

b)

c) tiotropium

d) propiverin

e)

oxibutinin

tolterodin

37) Propantelina:

a) este un derivat de amoniu cuaternar

b) este agonist neselectiv al receptorilor

colinergici

c) are acţiune predominată la nivelul

tubului digestiv

d) la doze mari, acţiunea se extinde şi

asupra receptorilor nicotinici din

ganglionii vegetativi şi din placa motorie

e) adenomul de prostată reprezintă o

contraindicaţie.

38) Indicaţiile terapeutice ale oxibutininei sunt:

234

a) enurezis diurn, prin imaturitate

veziculă

b) senzaţie imperioasă de urinare la

femei

c) vezică urinară spastică neurogenă

d) adenom de prostată

e)

disurie

39) Sunt anticolinergice bronhodilatatoare:

a) ipratropium

b)

c) oxitropium

d)

e) otilonium

emepronium

tiotropium

40) Tropicamida, administrată topic la nivelul ochiului, produce:

a) midriază

b)

c) cefalee şi fotofobie

d) tulburarea vederii pentru aproape

e) scăderea presiunii intraoculare.

cicloplegie

3. MEDICATIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV

'

RĂSPUNSURI

3.1. SIMPATOMIMETICE ŞI SIMPATOLITICE

Răspunsuri comentate

Complement grupat

1) Răspunscorect: E'(a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 12; 6 pag. 245] Toate adrenomimeticele enumerate în test sunt vasoconstrictoare generale indicate în hipotensiune arterialăacutăsau cronică,fiind agonişti:neselectivi ai receptori lor alfa şi beta (adrenalina, etilefrina, efedrina), predominant alfa (noradrenalina) şi selectivi alfa -1 (fenilefrina).

2) Răspunscorect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 13, 196; 6 pag. 249] Catecol-orto-metil-transferaza (COMT) catalizeazămetilarea la o grupare hidroxil fenolic, condiţionatăde existenţaa douăgrupări hidroxil fenolice în poziţia01io, cu alte cuvinte condiţionată de structura de tip catecol (ortodifenoli), prezentă la:

noradrenalină, adrenalină, izoprenalină. COMT nu poate acţiona în cazul unor

structuri de tip rezorcinol (metadifenoli), prezentă la: orciprenalină, terbutalină,

fenoterol. De aceea, la aceşti derivaţi, T (orciprenalina, până la 5 ore) şi relativ

ore). Efedrina este derivat fenilic (fărăhidroxili fenolici).

1/2 creşte şi durata de acţiune este medie lungă (terbutalina, fenoterol, până la 6-8

3) Răspuns corect: A (a, b,c). [Bibliografie: 2, pag. 16; 6 pag. 252] Efectele adverse secundare ale simpatomimeticelor rezultă din exacerbarea acţiunilor farmacodinamice de stimulare la nivel cardiac (tahiaritmii) şi vascular

(vasoconstricţie cu hipertensiune arterială şi lipotimie). De asemenea, efecte adverse secundare rezultă şi din acţiunile metabolice ale simpatomimeticelor şi anume: hiperglicemie ( şi nu hipoglicemie) şi hipercolesterolemie ( şi nu hipocolesterolemie).

4) Răspuns corect: A (a, b, c).

Adrenolitice selective alfa-! sunt chinazolonele: prazosin, doxazosin, terazosin. Prin acest mecanism, ele produc efect vasodilatator şi hipotensor intens, util în hipertensiune arterială. Tolazolina (derivat etil-imidazolic) este adrenol itic alt:1 -1, dar este şi simpatomimetic indirect şi produce arteriolodilataţie utilă în tulburări

circulatorii periferice spastice. Fenilefrina este alfa-! selectiv, dar adrenomimctic.

[Bibliografie: 2, pag. 32; 6 pag. 266, 268]

5) Răspuns corect: C (b, d). [Bibliografie:

2, pag. 28; 6 pag. 263]

Sunt alfa-adrenolitice şi produc arteriolodilataţie centrală şi periferică, utilă în

insuficienţă circulatorie cerebrală şi periferică: dihidroergotoxina (derivat de semisinteză dihidrogenat al ergotoxinei), precum şi nicergolina (derivat semisintetic de lisergol). Ergotamina (alcaloid natural peptidic, din cornul secarei) este alfa-adrenomimetic cu efect vasoconstrictor, util în migrenă. Ergometrina

236

(alcaloid natural amidic, din cornul secarei) este alfa-adrenomimetic cu efect ocitocic, util în travaliu. Metisergida (derivat amidic de semisinteză) are efect vasoconstrictor, dar prin mecanism antagonist serotoninic.

6) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 31; 6 pag. 266- 267] Tolazolina (etilimidazol) este un medicament cu un spectru larg de acţiuni, încadrat în grupa alfa-adrenolitice. Este alfa- 1 adrenolitic postsinaptic la doze medii şi mari şi produce arteriolodilataţie, utilă în tulburări circulatorii periferice spastice. La doze mici, este antagonist alfa-2 presinaptic, cu efect simpatomimetic (indirect).

Mai are şi acţiune parasimpatomimetică şi histaminergică, manifestată la dozele

terapeutice, prin efecte secundare la nivelul tubului digestiv: hiperaciditate gastrică şi dureri epigastrice (contraindicaţie în gastrită hiperacidă şi ulcer gastroduodenal).

7) Răspuns corect: E (a, b, c, d, e). [Bibliografie: 2, pag. 34; 6 pag. 271] Majoritatea beta-adrenoliticelor sunt lipofile, cu coeficient de partiţie lipide/apă (exprimat în coeficientul de pa1tiţie octanol/apă) mai mare decât 1, în ordine descrescătoare: propranolol (3, 65), exprenolol (2, 18), metoprolol (2, 15), timolol (2, 10), pindolol ( 1,75). Beta-adrenoliticele lipofile au un profil farmacocinetic diferit de cele hidrofile.

8) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 34; 6 pag. 271- 272]

Beta-adrenoliticele atât cele hidrofile (atenolol

etc.) au biodisponibilitate per os redusă(< 60%), dar din cauze diferite, corelate cu tipul de solubilitate. Beta-adrenoliticele hidrofile au coeficient de absorbţie digestivă relativ redus (< 60%), dimiiluat de interacţia cu alimentele şi alte medicamente. Excepţie face sotalolul, care are biodisponibilitate per os înaltă ( > 90% ). Beta-adrenoliticele lipofile însă au o biotransformare hepatică masivă, cu un efect înalt al primului pasaj hepatic. Timpul de înjumătăţire (TI/2) este în corelaţie

etc.) cât şi cele lipofile (propranolol

directă cu iotransformarea hepatică. În consecinţă, Tl/2 este peste mediu şi lung în cazul beta-aclrenolitcclor hidrofile ce sunt biotransformate hepatic nesemnificativ:

atenolol (5 ore), sotai oi ( 1O - 15 ore). Tl/2 este însă relativ mic, Ia beta- aclrcnoliticcle lipofile, biotransformate hepatic masiv: propranolol (2- 5 ore).

9) Răspuns corect: 8 (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 35; 6 pag. 272]

Sunt bcta-adrenolitice pure: atenolol (care este şi selectiv beta-1) şi timolol

şi beta-2). Sunt beta-adrenolitice care au şi alte efecte asociate:

labetalolul ( alfa - adrenolitic), pindolol (simpatomimetic parţial), acebutolol (simpatomimetic şi chinidinic).

(ncselcctiv, beta-1

1O) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag 40; 6 pag. 276- 277]

Beta-adrenol iti cele, atât cele neselective, cât şi cele selective beta-1, nu se asociază

cu verapamil (blocant al canalelor de calciu cu efect deprimant cardiac important),

237

deoarece la asociere se manifestă un sinergism de potenţare, cu efecte cardiodeprimante severe. Cimetidina, fiind inhibitor enzimatic al S.O.M.H., potenţează efectele multor medicamente, între care şi beta-adrenolitice lipofile, putând provoace efecte grave de supradozare. Beta-adrenolitcele neselective (beta-1 şi beta-2), având efect hipoglicemiant (prin inhibarea glicogenolizei în ficat şi în muşchii striaţi, datorită blocajului beta-2), potenţează efectul hipoglicemiant al

glibenclamidei (sulfonamidă antidiabetică) şi pot

induce comă hipoglicemică.

Asocierea beta-adrenoliticelor (antihipertensive) cu clonidină (tot antihipertensiv), nu se manifestă prin sinergism de potenţare, aşa cum ar părea normal, ci prin hipertensiune arterială, paradoxală, la ÎI)treruperea bruscă a tratamentului. Beta- adrenoliticele neselective antagonizează (prin efect bronhoconstrictor beta-2 blocant), efectul bronhodilatator al antiastmaticelor bronhodilatatoare, inclusiv adrenomimetice beta-2, ca terbutalina.

Il) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 42; 6 pag. 281] Neurosimpatoliticele reduc tonusul funcţional simpatic, astfel efectele sunt de predominanţă a tonusului parasimpatic şi anume: hipersecreţia glandelor exocrine

(inclusiv hipersecreţie gastrică), bronhoconstricţie, stimularea motilităţii digestive,

bradicardie (şi nu tahicardie) şi hipotensiune arterială.

12) Răspuns corect: B (a, c). [Bibliografie: 2, pag. 47-49; 5 (2001), pag. 226-227; 6 pag. 285] Simpatolitice agonişti presinaptici adrenergici alfa-2 sau/şi imidazolici 1-1, sunt:

clonidina, moxonidina şi rilmenidina. Clonidina are predominanţă alfa-2 (la nivel central şi periferic). Agonişti predominant imidazolici 1-1 (la nivelul trunchiului cerebral) sunt: moxonidina şi rilmenidina. Reserpina şi metildopa sunt simpatolitice, dar cu mecanism indirect neurosimpatolitic.

13) Răspuns corect: A (a, b, c). [Bibliografie: 2, pag. 19; 6, pag. 255] Antidepresivele !MAO scad metabolizarea noradrenalinei prin inhibiţia neselectivă a MAOA şi MAOB; antidepresivele triciclice împiedidt recaptarea NA din fanta sinaptică şi în acest fel cresc concentraţia mediatorului la acest nivel; reserpina împiedică recaptarea şi concentrarea în vczicule a NA, producând la începutul tratamentului ( 1 - 2 săptfunâni) o creştere a mcdiatorului în fanta sinaptică. Asocierea acestor medicamente cu NA duce la creşterea efectului vasopresor al acesteia.

Complement simplu

14) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. Il- 12,26- 27; 6 pag. 245, 262]

Noradrenalina

predominanţă alfa-!. Prazosin este antagonist alfa-! adrenergic.

este

agonist adrenergic

neselectiv

(alfa-!,

alfa-2

238

şi

beta-1)

cu

15) Răspuns corect: c. [Bibliografie: 2, pag. 18- 19; 6 pag. 254] Noradrenalina, adrenergic din grupa farmacoterapeutică a vasoconstrictoarelor generale, este indicată în patologie însoţită de hipotensiune arterială acută (cu valori sub 50 mmHg) şi colaps grav de cauze metabolice, precum şi insuficienţă

circulatorie acută de tip hipoton. Este contraindicată în insuficienţă circulatorie

acută hipertoi1ă. Nefiind şi agonist beta-2, nu are efect bronhodilatator fi eficace în astmul bronşic.

şi nu poate

16) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 12, 24- 25; 6 pag. 261]

Dobutamina este predominant beta-1 adrenergic, fiind indicat ca stimulant cardiac.

Mixtura racemică are doi enantiomeri: (+)este beta-1 iar (-) este alfa-) agonist.

agonist şi alfa-! antagonist,

17) Răspuns corect: b. [Bibliografie: 2, pag. 18- 19; 6 pag. 254- 255] Noradrenalina agonist adrenergic neselectiv (alfa-!, alfa-2 şi beta-1) are efect vasoconstrictor intens şi este indicată în insuficienţă circulatorie acută hipotonă. În

insuficienţacirculatorie acută hipertonă,noradrenalina este contraindicată.

18) Răspuns corect: e. [Bibliografie: 2, pag. 39; 6 pag. 275- 276] Beta-adrenoliticele nu pot avea ca indicaţie terapeutică, ci dimpotrivă sunt contraindicate în tulburările ischemice periferice (arterite, boala Raynaud), deoarece prin blocaj al receptori lor beta-2, au efect vasoconstrictor periferic.

19) Răspuns corect: a. [Bibliografie: 2, pag. 26, 47; 6 pag. 262] Cloniclina este agonist al receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici modulatori şi stimulează recaptarea noraclrenalinei elin fanta sinaptică, având efect simpatolitic, util ca antihipertensiv.

20) Răspuns corect: d. [Bibliografie: 2, pag. 12, 23- 24; 6 pag. 245, 262]

Vasoclilatatoare periferice şi tocolitice sunt adrenomimetice beta-2, tip isoxsuprină.

Sunt indicate în

insuficienţa circulatorie periferică hipertonă şi în travaliu prematur.

21) Rftspuns corect: e. [Bibliografie: 2. pag. 29- 30; 6 pag. 263] Ergotamina (alcaloid natural peptidic din cornul secarei), precum şi clihidroergotamina