Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de semestru Master Psihologie Judiciară Metode de cercetare ș i analiza datelor în psihologia judiciară

Plecând de la descrierea sintetică a unui studiu privind relația dintre empatie, comportamentul antisocial ș i comportamentul delicvent, realizați următoarele cerin țe:

1. Testa ți ipotezele conform căreia adolescen ții din mediul corecțional au niveluri mai scăzute ale empatiei ș i niveluri mai crescute ale comportamentului antisocial decât adolescen ții din afara acestui mediu, indiferent dacă au comis sau comportamente sancționate prin contraven ții, iar cei care au comis comportamente sancționate cu contraven ții au niveluri mai scăzute ale empatiei ș i niveluri mai crescute ale comportamentului antisocial decât cei care nu au comis astfel de comportamente – 1.5 puncte.

2. Formulați ș i testați o ipoteza cu privire la asocierea dintre empatie ș i comportamentul antisocial – 0,75 puncte punct pentru formulare ș i 0,75 puncte pentru testare.

3. Redactați proiectul în conformitate cu stilul American Psychological Association (APA) privind modul de redactare ș i raportare – 0,25 puncte.

Punctaj total: 3 puncte.

Proiectele vor fi depuse în format printat la ultim dată de examen din sesiunea de examene Ianuarie 2016.

Notă informativă : Ideea de cercetare ș i baza de date au fost generate pentru acest proiect. Baza de date nu conține date reale culese în urma unui studiu.

1

Descrierea studiului

Metode

Participan ț ii:

Studiul a inclus 150 participan ți cu vârsta între 12 ș i 17 ani (M= 15,9 ani), selectați din dou ă populații: un grup de 98 de persoane selectat din mai multe ș coli generale ș i licee dintr-o comunitate urban ă de dimensiuni mari ș i un grup de 52 de persoane, selectate din cadrul unui centru corecțional pentru minori din apropierea aceleiaș i comunități urbane.

Procedură:

Dup ă ob ținerea consimțământului informat din partea apar țin ătorilor legali, adolescen ții au primit ș i au completat sub îndrumarea unui membru al echipei de cercetare măsurătorile spre completare. Pentru adolescen ții din comunitatea urban ă, completarea s-a realizat la clas ă, în timpul unor ore agreate cu conducerea fiecărei ș coli. Pentru adolescen ții din mediul corecțional, completarea s-a realizat individual, într-o sală indicată de conducerea institu ție.

Mă sură tori:

Empatie. Pentru a măsura nivelul de empatie s-a utilizat scala Toronto Empathy Questionnaire (Sperng et al., 2009), instrument ce a dovedit calități psihometrice adecvate ș i convergen ță cu alte măsur ători ale aceluiaș i construct. Comportament antisocial. Comportamentul antisocial a fost măsurat cu scala Bergen Questionnaire on Antisocial Behavior, o scală de tip auto-raportate care s-a dovedit a fi utilă pentru a măsura acest construct în cazul populației de adolescen ți (Bendixen & Olweus,

1999).

Comiterea de contraven ții. În cazul adolescen ților din mediul urban, a fost adresată suplimentar o întrebare cu privire la comiterea unor contraven ții în ultimul an, r ăspuns care a fost codat ulterior de membrii echipei de cercetare.

2