Sunteți pe pagina 1din 5
IMINISTERUL EDUCATE St ‘CERCETARH STUNTIFICE CURSUREACREDITATE. (Casa Corpulai Didactic « Munilpiului Bucuresti ‘Anul scolar 2018 ~2016 Ne ‘Grup inte ‘Ned erdite ‘esponsabil | Obseratil ‘eciiel de _ creditors T | ABILITATTDE VIATA LA Profesor din inijamdaulsecundar | TT eedie ani Bovieans | Se ‘ADOLESCENTI- PREVENIREA | inferior profesor dincabinealede | proesionale | OMECTS silva finaizears CONSUMULUIDE DROGURL | asstenpsinopedagogica transferable! 44 | pr4736/12.07 2012 \ = oe Caeporia3 12072016 2. | ABORDAREA CONSTRUCTIVISTA | Cadre didactic dia ivijmintl prinar [1S cdi ani Tolgjan | Se ‘A STIINTELOR IN proftsiondle | OMEN Georgiana | Fnlizeans INVATAMANTUL PRIMAR feanseabilel60, | nr.58S021.11.2013 le oe Czgoria> 21.11.2016 3. | ABORDAREA CREATIVA® Cadre didacie din vam 7? eee Saal Toreams [Se ‘CURRICULUMULUI IN reeolar pftsionle | OMECS Sikes finlizeass INVATAMANTUL PRESCOLAR transferable! é& | nr3736726.04.2015, door Categoria} 24042018 |_| COMUNICARE EFICIENTA IN” | Cadre ddastie din inva TWeredie “ani ‘Maieesau [Se GESTIONAREA RELATILOR | preuniverstar membre de sindicat pofesionle — [OMECTS n:3876 | Olimpia | fnalieazs INTER $l INTRAINSTITUTIONALE. transferable «0 | 2.082012 rn DIN SISTEMUL DE INVATAMANT oe Categoria3 ___| m2os2016 5 [EDUCATIA IN SPIRITUL ‘Cadre didstise din ovina TWeedie an Paria’ [Se DEZVOLTARI DURABILE preuniverstar membre de sndicat profesionle — [OMECTS 3876 | Fovica | fnalizeasa transferable 40. | 020052012 le oe Categoria} 12.05.2016 Spal Independensh Ne 315A Sector 6, Bucur, Romania ww susustong Pagina 1 Tet OOD 13134901 Fx 0040213134827 cedbuedigmacom ‘CASA CORPULUI DIDACTIC |S MUNICIPIULUL BUCURESTY ‘wunusreRut eoucamtE! st CcencerAt srunuece Ne programatar “Grup Hat Nedecredte” | Porioada de] Responsabit| Ober en ore aereitare Ne. ‘ecirie de serediare | EDUCATIE INTERCULTURATR | Cadre didatce din avail eee Tani Bolgjan | Se PENTRU O SCOALANOUA preuiversiar profesionale | OMECS George | Fnlizeat feansfoabile 60 | nr462327.072018, | Mateescu | Ia dow Categoria | Olimpia | 27072019 7. | EDUCATIE PENTRU DREFTURILE [cadre didactce yi cadre didactice auxilare | 12 ersie ant ‘avila | Se OMULUT SALE COPILULUL ‘in invfmdntlpreivesiar ionate | OMECTS Minodora | fnlizeark transferable 46. | ne4736/12.072012 ia oe Categoria} __| 2072016 5 [EDUCATIE PENTRU SITUATI DE | Cadre didbetce dn aiiminal primar | 11 erie “Fan Borisana Se URGENTA profesionale | OMEN silva finlizeaa rt3R¥22.08.2018 ht Categoria} 22082018 9, | EVALUAREA ELEVILOR CU ‘Care didstve div Tavimlnl speial | 13 re Sant Damier] Se (CERINTE EDUCATIVE SPECIALE proferionle | OMEN Mana | airs trasferebile60 | nr.555021.11.2013 |e ore Categoria? 21.11.2016 TO, | GESTIONAREA SIMEDIEREA | adie didactic din ivan erie “ani Birbulescu | Se CONFLICTELOR DIN SISTEMUL | preuniversiar membre de sndiat profesionle — |OMECTS 3876 | Gabvoln | aliens EDUCATIONAL transferable 40 [02052012 ie or Categorin3 02052016 ii, PINCURSIONE IN DESTGNUL a didatoe din nvm TS erie ‘ant Cosa Tana [Se GRAFIC preniversita profesionte | OMECTS Mari finlizeara transferable! 60 | nr430601.06.2012 ore Categoria} 1.062016 ‘Spi tndependonsl Nc 315A Sesto 6, Bucre, Romani we sdbacuestone Yel OMODISI3901 Fax GO40215134927 ceduciamal con Paina 2 [MINISTERUL EDUCATE St ‘CERCETARI STINTIFICE “Grup inte ‘Nredecredite) | Perionda de) Responsubil | Observatil ore acreditare/ Nr. | eciziel de | screditare | To, [INTEL TEACH INSTRUIREA IN| Peon didctc din tvijinanal [25 erate Tani ‘Cosa Toa | Se | SOCIETATEA CUNOASTERI- | preuniverstar profsionale | OMBCTon. Maria Finalizera SIVECO ROMANIA, ‘wansfraile 89 | 6569/20,12.2012, ls ow. 20122016 TS, | INVATAREA PRODUCTIVI Pevsonal didactic din Tnvimintal 1D edie Tani Paging [Se INVATAREA IN LUMEA REALA | previverstar profesioale | OMECTS Floren | finalizeazs ‘ransferaile 45 |nr-430601.06.2012 la ore Categoria 3 01.062016 Ta. | MANAGEMENT $1 LEDERSIIP | Iapevior al MEN, inapevior ola [30 cede Sani Sub Se EDUCATIONAL general! general adja din1S3- ppofesionale | OMEN Gabriela | fnaizeas SHUISMB, directo CCD, inspectori | wansfembil/102_| ne. S5S0/21.11.2013 bs {ola director director adjunct de | ore Categoria 2.112016 ‘nti solar, responsabil comist mmetodice, efi de ated, membri in| CCEAC, membr in consi de ‘Administra al unitilor de nin!) ‘conexe inspectoratelrsolare, consi ‘educatvt _ 15. | MANAGEMENTUT Inspector jelar, profesor mets ai | Weredte Sani ‘Olimpia Se ACTIVITATILOR METODIC- | CCD/ISWISMB,responsabil de protesionale | OM-4859904.11.2014, | Matcesou | finalize SSTINTIFICE $l ‘atedrefeomisi metodicecercuri teanserbile/32 | Categoria 3 a PsIHoPEDAGOGICE edaggice din invaimintal de ore 4112017 ORGANIZATEDECATEDRE, | prevniversiar, COMISII METODICE SLIN. CCERCURI PEDAGOGICE, Spl ndependene Ne. 315A Sector 6, Bucur, Romina wor. ong Prins 3 Tel ODMIDISIS901 Fa UOMIDISI31927-ccdbeeignalcon [Fa Pe a mussciucurnucunse [MINISTERUL EDUCATE 51 (eRCETAna gran FCE Ne “Tidal programelar “Grape Needecredi | Perioada de) Responsabil | Observ ont ore screditare Ne. ‘eciie de creditare 16 | MANAGEMENTUL CALITATHL or, roisori~ meme ai CEAC, | TT eel Tani ‘Gari Se AUTOEVALUARE ‘membil in Cosiile de Administra din| profsionale | OMBCTS Minodora | Fnalizeat INSTITUTIONALE, ‘nite deinvatindntpreuivenitar | wansorbile 46 | n.6864/20,122012 & ore Categoria 3 20.12.2016, T7. | MANAGEMENTUL INSPECTIET | inpecor gol, profsor metadisiat | 10 redo 3 as ‘Olimpia | Se SCOLARE CCDISIISMB,fesponsbili dear | profesonale | OMEN Mateeseu | Fnlizear ‘uicularlcomisi metoice din witaie | transfrsbile/42 | n.4363/30.07.2013 i