Sunteți pe pagina 1din 49

Colecţia elevului de nota 10

Colecţia elevului de nota 10 Exerciții recapitulative pentru clasele I-VIII www.portalinvatamant.ro
Exerciții recapitulative pentru clasele I-VIII
Exerciții
recapitulative
pentru
clasele
I-VIII
Colecţia elevului de nota 10 Exerciții recapitulative pentru clasele I-VIII www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

RAPEDUC0715

Exerciții recapitulative pentru clasele I-VIII Raport special Educațional, 2015 Autor: Colectivul de profesori ai RENtRoP & StRAtoN

ISBN: 978-606-672-632-0 © 2015 Portal Învățământ

Manager produs: Andreea Peștișan Manager Departament Editorial: Răzvan tănase

Director Creaţie: Cristina Straton Manager DtP: Mirela Vasilescu Corectură: Elvira Panaitescu Manager Producție: Simona Morărescu

Foto copertă: Bigstockfoto

Lucrare editată de: Portal Învățământ – Part of RENtRoP & StRAtoN Group

(recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

Preşedinte: George Straton Director General: octavian Breban

toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Serviciul Clienţi – tel.: 021.209.45.45; Fax: 021.408.28.99; E-mail: info@rs.ro Puteţi consulta şi alte lucrări editate de Human Media la www.portalinvatamant.ro

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1, sector 5, București

De ce ai nevoie de Colec ț ia elevului de nota 10 – Exerci ț ii recapitulative pentru clasele I-VIII?

Din punctul de vedere al programelor ș i manualelor ș colare, dificult ăț ile cele mai mari sunt întâmpinate de elevi în raport cu receptarea diferitelor tipuri de texte ș i, mai ales, de producere a altor tipuri de texte. Cum accentul la clas ă , de cele mai multe ori, se centreaz ă pe însu ș irea no ț iunilor de gramatică , cele legate de literatur ă r ă mân întotdeauna deficitare ș i necesit ă munc ă suplimentar ă , atât din partea elevilor, cât ș i a profesorului.

De ş i includ reguli şi teorii dificile, de multe ori chiar plictisitoare, limba ş i literatura român ă , dar ş i matematica reprezint ă discipline obligatorii pentru învă ţ ă mântul preuniversitar.

Din acest motiv, venim în ajutor elevilor cu propuneri de exerci ț ii pentru clasele I – VIII, care s ă îi ajute s ă recapituleze rapid regulile gramaticale, teoriile literare, dar şi exerci ţiile matematice care le provoacă nepl ă ceri în timpul anului ş colar.

Î ţ i promitem:

• recapitularea rapid ă a no ţ iunilor deja dobândite în înv ăţă mântul primar și gimnazial

• fixarea regulilor gramaticale de baz ă ale limbii române

• explicarea utiliz ă rii cratimei în orice context

• perfec ţionarea abilit ăţ ilor matematice

• lectură rapid ă şi pl ă cut ă

• teste practice la Limba Român ă , Matematic ă , Limba Engleză şi Ş tiin ţ ele Naturii, preg ă titoare pentru Evaluarea Na ţional ă pentru clasele a II-a, a IV-a ş i a VI-a + rezolvă rile aferente

• teste de Limba Român ă şi Matematic ă pentru clasa a VIII-a

• rezumate şi comentarii literare pentru clasa a VIII-a

• noţ iuni de sintax ă ş i teorie literar ă pentru gimnaziu

• înţ elegerea unui text la prima vedere.

Colec ț ia elevului de nota 10 – Exerci ț ii recapitulative pentru clasele I-VIII este realizat ă din urmă toarele produse educa ţionale, din colec ţia RENTROP & STRATON:

Dic ţionar 1.000 cuvinte scrise cu cratimă www.cuvintecucratima.rs.ro Capcanele Gramaticii ş i Literaturii Române www.memorator-limbaromana.rs.ro Memorator Gramatică www.memorator.rs.ro Memorator Matematic ă Gimnaziu www.memorator.rs.ro Culegere de teste rezolvate pentru clasa a II-a www.culegeri-teste.rs.ro Culegere de teste rezolvate pentru clasa a IV-a www.culegeri-teste.rs.ro Culegere de teste rezolvate pentru clasa a VI-a www.culegeri-teste.rs.ro Culegere de teste rezolvate pentru clasa a VIII-a www.culegeri-teste.rs.ro

C RA TI M A

Cratima este semnul ortografic cu cele mai multe funcții. Utilizările cratimei

1.

Are caracter:

permanent (dă-l, s-a dus, ți-l dă, du-o etc.)

accidental (de-abia, de abia; n-am, nu am )

2.

Se folosește:

între cuvinte;

în interiorul cuvintelor;

în interiorul unor abrevieri.

3.

Leagă:

cuvinte pronunțate fără pauză;

unele interjecții identice repetate accidental;

anumite prefixe pe baza derivatului;

prefixele: ne- și –re-, prep. de, de la baza cuvântului care începe cu î-, atunci când se produce căderea acestuia;

componentele compuselor cu un grad mediu de sudură. Ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive + adjective posesive;

articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

formatul final al numerelor ordinale, fracționare, de numeralul cardinal corespunzător scris cu cifre;

componentele unor abrevieri.

4.

Desparte:

silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cratima nu este precedată sau urmată de blanc [ ] ,,Uneori, una și aceeași cratimă poate cumula mai multe funcții; de exemplu pe lângă marcarea cal- ității de compus poate nota și atașarea unui element gramatical sau/și pro- ducerea unor fenomene fonetice (la sfântu-așteaptă, ucigă-l-crucea)” (Precizări în DOOM 2, 2005, pag. XL).

Cratima se folosește la:

a) scrierea cuvintelor compuse: drum-de-fier, floarea-soarelui, argint-viu, Gura-Humorului, Roșiorii- de-Vede

b) scrierea pronumelui personal forma neaccentuată: (mă, mi, te, ți, vă, vi, -i, i-, le, li, ne, ni) când se rostește împreună cu altă parte de vorbire (verb, substantiv, adjectiv, adverb etc.)

Acesta poate fi scris:

– înaintea unui cuvânt: i-am dat, l-am văzut, te-ai dus, iată-mă etc.

– intercalat: datu-i-ați, ad-o-ncoace, dându-mi-se, jucatu-v-ați etc.

– la sfârșitul unui cuvânt: spune-mi, cheamă-i, luând-o, aduceți-vă aminte etc.

etc. – la sfârșitul unui cuvânt: spune-mi, cheamă-i, luând-o, aduceți-vă aminte etc. www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

c)

scrierea pronumelui reflexiv ale cărui forme sunt identice cu cele ale pronumelui personal cu de- osebirea că acțiunea verbului se răsfrânge asupra subiectului: (mi (îmi), ți (îți) ne, vă, mă, te) și forme proprii accentuate: sie, sieși, sine, și neaccentuate: și, își, se. Exemple: du-te, încheie-ți, plângându-și, s-a ivit, se-mpletesc, legănându-se, mă-ntâlnesc, ș-arătat, să-și termine etc.

d) scrierea formelor scurte ale verbului a fi :-s, s-, -i, i-. Exemple: totu-i alb, nu-s silitori, tare-s supărat, s-au dus, gândindu-s-au

e) scrierea formelor inversate ale timpurilor compuse: ple-cat-au de dimineață, pleca-vom toți, duce- m-aș și eu

f) contopirea într-o silabă a două cuvinte dintre care:

– pronume personal + pronume personal: Ea-i spune mamei sale.

– pronume demonstrativ + pronume personal: Aceasta-mi place.

– pronume interogativ + pronume personal: Cine-mi spune adevărul?

– pronume nehotărât + verb: Toate-s corecte.

– adverb + pronume personal: Unde-l duc?

– Prepoziție + articol nehotărât: Amintirile de-o vară.

– conjuncție + pronume personal: Vino că-ți voi da.

Cratima leagă:

a) adjective posesive de substantive determinând grade de rudenie sau de relație socială: maică- mea, vecină-ta, bunică-mii, taică-tău, maică-mii, bătrânu-său, nevesti-mii;

b) se pune cratimă între conjuncția și și cuvintele care încep cu: a, î, o, u (se pierde astfel o silabă):

Exemple:

Am un caiet și o carte. Și-mprejur se auzeau zgomote. Și-atunci au pornit la drum. A fost în excursie și-un prieten. Și-ncepe să cânte.

c) între cuvântul nu (pronume negativ) și cuvinte cu care se rostește împreună:

Exemple:

n-aud / nu aud nu-i trebuie / nu îi trebuie nu-ncepe / nu începe n-ați citit / nu ați citit n-are / nu are n-am / nu am n-ai / nu ai n-aveți / nu aveți

d) între cuvântul și alte cuvinte cu care se rostește împreună sau cuvinte ca pronumele: îți, își, îmi:

Exemple:

c-am ajuns / Spune-i că am ajuns. c-aș încerca / Poate că aș încerca. că-ți arată / Crezi că îți arată? că-mi trebuie / Spune-i că îmi trebuie. că-și amintește / Auzi că își amintește.

arată? că-mi trebuie / Spune-i că îmi trebuie. că-și amintește / Auzi că își amintește. www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

e) între cuvântul și alt cuvânt din care s-a omis vocala e sau ă din :

Exemple:

să-l păcălească / Vrea să-l păcălească. s-ajungi / Vrei să ajungi acasă? să-mparți / Vrei să împarți cu el? s-o văd / Doresc să o văd.

f) cuvinte care încep cu î sau cu prepoziția în și se rostesc împreună cu cuvântul precedat:

Exemple:

A fost odată ca-n povești. Mircea însuși mână-n luptă. Vijelia-ngrozitoare. (M. Eminescu, Scrisoarea III)

Cratima se mai folosește:

1. În propoziție, când un cuvânt repetat formează o unitate.

Exemple:

Gânduri-gânduri trec prin mintea mea. Încet-încet a părăsit ședința. Cete-cete de copii au plecat cu colinda.

2. În interorul unor expresii formate din două cuvinte.

Exemple:

În pădure se auzi dintr-o dată trosc-pleosc! Ici-acolo se zărește un ochi de pământ. Nitam-nisam s-a supărat pe mine.

3. Între două numerale care arată un număr aproximativ.

Exemple:

Am așteptat trenu-n gară două-trei ore. I-am oferit mamei trei-patru panseluțe. Suntem în grup vreo patru-cinci copii.

4. În cuvinte care arată limitele unei distanțe.

Suntem în grup vreo patru-cinci copii. 4. În cuvinte care arată limitele unei distanțe. www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Numeralul

CAPCANĂ:

Diferitele valori: substantivală, adjectivală, adverbială

Explicaţii:

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care exprimă numărul obiectelor sau ordinea prin numărare.

Felul numeralelor:

n cardinal:

o

propriu-zis: unu, trei, douăzeci, trei mii şase sute douăzeci şi trei etc.

o

colectiv: amândoi, ambii, tustrei etc.

o

fracţionar: doime, treime, doi supra cinci etc.

o

multiplicativ: îndoit, întreit, înzecit, însutit, înmiit etc.

o

distributiv: câte unul, câte trei, câte zece etc.

o

adverbial: o dată, de trei ori, de zece ori etc.

n ordinal: primul, întâiul, al doilea, al zecelea, al douăzecilea etc.

În enunţuri, numeralul nu apare niciodată cu valoarea de numeral, efectiv, ci are alte valori, împrumutate, practic, de la alte părţi de vorbire:

1. Valoare substantivală: numeralul se comportă ca un substantiv, are cazuri şi funcţii sin- tactice la fel ca el.

Exemplu: Trei au venit acasă. trei – numeral cardinal propriu-zis, simplu, cu valoare substantivală, cazul nominativ, su- biect.

Valoare substantivală pot avea următoarele tipuri de numerale:

numeralul cardinal propriu-zis: Au răspuns doi.

numeralul colectiv: Tustrei au reuşit.

numeralul fracţionar: Lipseşte o pătrime.

– numeralul distributiv: Veneau câte trei.

– numeralul ordinal: Al doilea a câştigat.

2. Valoare adjectivală: numeralul cu valoarea adjectivală determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr şi caz. Funcţiile sintactice ale numeralului cu valoare adjectivală sunt cele ale adjectivului.

Exemplu:

Două fete au lipsit. două – numeral cardinal propriu-zis, simplu, cu valoare adjectivală, se acordă cu substan- tivul fete, feminin, nominativ, atribut adjectival.

valoare adjectivală, se acordă cu substan- tivul fete, feminin, nominativ, atribut adjectival. www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Valoare adjectivală pot avea următoarele tipuri de numerale:

numeralul cardinal propriu-zis: Patru elevi au întârziat.

numeralul colectiv: Ambii prieteni mi-au răspuns.

numeralul multiplicativ: Munca înzecită i-a adus rezultate.

numeralul distributiv: Am avut de rezolvat câte zece probleme pe zi în vacanţă. – numeralul ordinal: Al treilea elev a citit compunerea expresiv.

3. Valoare adverbială: numeralul cu valoare adverbială arată o caracteristică a acţiunii ex- primate de verb, deoarece se comportă ca un adverb şi determină un verb.

Exemplu:

El a muncit înzecit pentru a-şi recupera paguba.

Valoare adeverbială pot avea numeralele:

numeralul multiplicativ: Pentru că nu a ştiut o regulă, a scris-o apoi de trei ori.

numeralul adverbial: Ar trebui să plouă înzecit ca să nu mai fie secetă la vară.

– numeralul adverbial: Ar trebui să plouă înzecit ca să nu mai fie secetă la vară.

www.portalinvatamant.ro

MORFOLOGIA

Morfologia este partea gramaticii care studiază forma cuvântului, modificările formei şi ale conţi- nutului, valorile gramaticale exprimate prin formele cuvântului.

Morfologia urmăreşte cuvântul sub aspectul variaţiei formei sale (al flexiunii) pentru exprimarea diverselor categorii gramaticale, prin opoziţie cu sintaxa, care studiază combinarea cuvintelor şi funcţiile pe care acestea le iau în cadrul combinaţiilor, propoziţiilor, frazelor.

SUBSTANTIVUL

Definiție. Partea de vorbire care se declină şi denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, acţiuni, stări etc.

Felul substantivelor

a. după înţeles

– comune (masă, şcolar, prieten)

– proprii (Maria, Venus, Arad)

b. după alcătuire

simple (casă, om)

– compuse (prin contopire: untdelemn; prin alăturare: zi-lumină) Genul substantivelor

a) masculin un la singular, doi la plural (un băiat – doi băieţi)

b) feminin o la singular, două la plural (o fată, două fete)

c) neutru – un la singular, două la plural (un tablou, două tablouri).

Numărul substantivelor singular – denumeşte un obiect (elev, şcoală) plural – denumeşte mai multe obiecte (elevi, şcoli)

Substantive defective de număr:

cu forme numai la singular (nume de materii, însuşiri, stări sau ape, munţi, persoane, locuri – grâu, var, Siret, Traian)

cu aceeaşi formă şi la sigular şi la plural (pui, tei, unchi, învăţătoare, nume)

cu forme numai la plural (unele nume de materii, nume de locuri, munţi – icre, Iaşi, Balcani).

Substantive cu forme multiple de singular (pântece/pântec) sau de plural cu acelaşi înţeles (boli/boale) sau cu înţeles diferit (coarne/corni/cornuri)

Substantive colective (a căror formă de singular are înţeles de plural):

substantive simple (primare): hoardă, herghelie, stol, turmă, trib etc.

de plural): – substantive simple (primare): hoardă, herghelie, stol, turmă, trib etc. www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a II-a limba română

Teste și rezolvări clasa a II-a limba română www.portalinvatamant.ro
Teste și rezolvări clasa a II-a limba română www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a II-a matematică

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a IV-a limba română

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Rezolvări

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a IV-a matematică

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Rezolvări

Rezolvări www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a VI-a limba engleză

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Rezolvări

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste și rezolvări clasa a VI-a matematică și științele naturii

Teste și rezolvări clasa a VI-a matematică și științele naturii www.portalinvatamant.ro
Teste și rezolvări clasa a VI-a matematică și științele naturii www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro
www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Rezolvări

Rezolvări www.portalinvatamant.ro
Rezolvări www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

Teste clasa a VIII-a limba română

Teste clasa a VIII-a limba română www.portalinvatamant.ro
Teste clasa a VIII-a limba română www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

2
2
2 www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

3
3
3 www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro

4
4
4 www.portalinvatamant.ro

www.portalinvatamant.ro