Sunteți pe pagina 1din 8

GRADUL II, 2014

Cluj-Napoca
I.

II.

III.

1. Denit, i c.m.m.d.c. s, i c.m.m.m.c. a dou numere naturale s, i precizat, i cinci propriett, i ale
relat, iei de divizibilitate n N.
2. Formulat, i sarcini didactice pentru demonstrarea la clas, cu elevii, a urmtoarelor exercit, ii:
a) Numerele naturale a s, i b sunt relativ prime. Artat, i c cel mai mare divizor al
numerelor a + b s, i a2 + b2 este egal cu 1 sau cu 2.
b) S se arate c numrul 1 2 3 . . . 1111 se divide cu 11110 , dar nu se divide cu 11111 .
1. Denit, i distant, a de la un punct la o dreapt s, i distant, a de la un punct la un plan.
2. Formulat, i sarcini didactice pentru demonstrarea la clas, cu elevii, a urmtoarei probleme:
Fie A, B,
puncte necoplanare astfel nct DC (ABC), AB (BDC),
C, D patru
AC = a 6, AB = a 3 s, i DC = a. S se calculeze:
a) distant, a de la punctul B la dreapta AD;
b) distant, a BB , unde BB (ADC), B (ADC).
1. Enunt, at, i s, i demonstrat, i teorema lui Fermat.
2. Formulat, i sarcini didactice pentru demonstrarea la clas, cu elevii, a urmtorului exercit, iu:
Funct, ia f : [a, b] R este o funct, ie Rolle. S se arate c exist un punct c (a, b) astfel
nct
a + b 2c
f (c).
f (c) = 2
c (a + b)c + ab

GRADUL II, 2014

Bucures, ti
I. Se consider polinomul p = (X 3 + X + 1)1000 + X R[X].
1. Demonstrat, i c p este divizibil cu X 3 + 1. Propunet, i o alt problem ce se rezolv n
acelas, i mod. Rezolvat, i problema propus s, i explicat, i n ce const modicarea fcut.
2. Notm cu x1 , x2 , . . . , x3000 C rdcinile polinomului p. Calculat, i x1 + x2 + + x3000
s, i x21 + x22 + + x23000 .
3. Descriet, i trei posibile dicultt, i pe care le-ar putea avea elevii n rezolvarea problemelor
propuse la punctele 1 s, i 2. Indicat, i modul n care at, i putea interveni, pentru a-i ajuta pe
elevi s deps, easc aceste p
dicultt, i. p
II. Fie funct, ia f : R R, f (x) = 3 (x + 2)2 3 (x 2)2 .
1. S se studieze derivabilitatea funct, iei f . Comentat, i din punct de vedere metodic studiul
derivabilitt, ii.
2. S se determine punctele de extrem s, i imaginea funct, iei f . Explicat, i din punct de vedere
metodic de ce se poate sau nu se poate aplica teorema lui Fermat punctelor de extrem
obt, inute.
3. S se determine aria domeniului mrginit de gracul funct, iei f , axa Ox s, i dreptele
x = 2, x = 2. Facet, i cteva comentarii din punct de vedere metodic privind modul de
determinare al ariei.
III. 1. S se arate c n orice triunghi sunt adevrate formulele S = p r s, i S = (p c) , unde r
este raza cercului nscris iar este raza cercului exnscris corespunztor unghiului C. S
A
B
r
se deduc relat, ia = tan tan .

2
2
2. Fie ABC un triunghi s, i M un punct situat n interiorul segmentului [AB]. S se arate c
r
r1 r2
, unde r, r1 , r2 sunt razele cercurilor nscrise iar , 1 , 2 sunt razele cercurile
=

1 2
exnscrise (corespunztoare unghiurilor ACB, ACM , respectiv M CB), triunghiurilor ABC, ACM , respectiv CM B.
Descriet, i din punct de vedere metodic cum predat, i sau cum introducet, i la clas o not, iune
ce apare la punctele 1 s, i 2 (de exemplu: ariile gurilor poligonale, funct, iile trigonometrice,
cercul, etc).
3. S se enunt, e s, i s se demonstreze un rezultat ce generalizeaz problema de la punctul 2.
Dat, i un alt exemplu ce apare n geometria de liceu sau gimnaziu, prin care se poate arta
trecerea de la particular la general.

IAS, I, VARIANTA 1

Ias, i, Varianta 1
I. Elaborat, i un proiect didactic pentru lect, ia de predare Condit, ii de paralelism s, i condit, ii de
perpendicularitate a dou drepte n plan (clasa a X-a). Justicat, i formulele de caracterizare,
iar ca aplicat, ie rezolvat, i urmtorul:
Exercit, iu. Fie familia de drepte
d : 2x y 6 + (x y 4) = 0, R.

(i) S se determine R astfel nct dreapta d s e paralel cu dreapta


d : 3x + 2y 6 = 0.
(ii) S se determine R astfel nct dreapta d s e perpendicular pe dreapta d.
II. Exemplicat, i fundamentarea cunos, tint, elor privind continuitatea s, i derivabilitatea funct, iilor,
reprezentnd grac funct, ia
(

x x2 1, dac x (, 1) (1, +)
.
f : R R, f (x) =
x3 ,
dac x [1; 1]

III. Pentru evaluarea nal a cunos, tint, elor de algebr, elevii primesc urmtoarele subiecte:
(i) Enunt, at, i s, i demonstrat, i teorema lui Bzout privind restul mrt, irii unui polinom
la X a.
(ii) S se determine polinomul f de gradul 2 care mprt, it la X 1 d restul 6, mprt, it
la X d restul 3 s, i mprt, it la X + 1 d restul 2.
Elaborat, i un barem de notare rezolvnd complet subiectele.

GRADUL II, 2014

Ias, i, Varianta 2
I. Elaborat, i un proiect didactic pentru lect, ia de predare Teorema mprt, irii cu rest n mult, imea
numerelor naturale (clasa a VI-a) prezentnd:
Teorema mprt, irii cu rest (enunt, s, i demonstrat, ie);
dou exemple;
rezolvarea s, i comentarii metodice pentru urmtorul
Exercit, iu. Artat, i c:
(i) Orice numr impar este de forma 4k + 1 sau 4k + 3.
(ii) Ptratul oricrui numr impar este de forma 8k + 1.
II. Exemplicat, i fundamentarea cunos, tint, elor privind calculul vectorial n plan, rezolvnd urmtorul
Exercit, iu. Se consider sistemul cartezian de axe ortogonale xOy.
(i) Centrul de greutate al triunghiului oarecare ABC din plan este G. Determinat, i
#
# # #
vectorul OG n funct, ie de vectorii OA, OB s, i OC.
(ii) Fie A(2; 3) s, i B(5; 1). Determinat, i coordonatele punctelor C s, i G s, tiind c punctul
C se a pe axa Oy, iar centrul de greutate G al triunghiului ABC se a pe axa Ox.
III. Pentru evaluarea nal a cunos, tint, elor referitoare la studiul funct, iilor cu ajutorul derivatelor
(clasa a XI-a), elevii primesc urmtorul subiect:
|x3 1|
.
Fie funct, ia f : R R, f (x) =
x2
(i) Studiat, i continuitatea funct, iei f .
(ii) Studiat, i derivabilitatea funct, iei f .
(iii) Reprezentat, i grac funct, ia f .
Elaborat, i un barem de notare rezolvnd complet subiectul.

IAS, I, VARIANTA 3

Ias, i, Varianta 3
I. Elaborat, i un proiect didactic pentru lect, ia recapitulativ Teoremele lui Rolle, Lagrange s, i
Cauchy (analiz matematic, clasa a XI-a) prezentnd:
enunt, urile celor trei teoreme;
dou exemple;
rezolvarea s, i comentat, i din punct de vedere metodic urmtorul
Exercit, iu. Fie f , g, h : [a, b] R trei funct, ii continue pe intervalul [a, b] s, i derivabile pe
intervalul (a, b). Denim funct, ia F : [a, b] R prin:


f (x) g(x) h(x)


F (x) = f (a) g(a) h(a) .
f (b) g(b) h(b)

(i) S se arate c exist c (a, b) astfel nct F (c) = 0.


(ii) S se arate c pentru h(x) = 1, x [a, b] se obt, ine teorema lui Cauchy, iar
pentru h(x) = 1 s, i g(x) = x, x [a, b] se obt, ine teorema lui Lagrange.
II. Exemplicat, i fundamentarea cunos, tint, elor de la lect, ia Semnul funct, iei de gradul 2 (clasa a
IX-a) prin rezolvarea urmtorului
Exercit, iu. S se determine valorile parametrului real m pentru care
{x R | x2 + (1 3m)x + 2m2 2m 0} [2; 4] 6= .

III. Pentru evaluarea cunos, tint, elor de la capitolul Calcul vectorial (clasa a X-a), elevii primesc
urmtorul subiect:
n sistemul de axe xOy din plan se consider punctele A(0; 0), B(m, 0), C(m 1, 1 + 2m),
unde m > 0.
(i) S se determine m astfel nct triunghiul ABC s e isoscel.
(ii) S se determine locul geometric al mijlocului medianei duse din vrful C.
Elaborat, i un barem de notare rezolvnd complet subiectul.

GRADUL II, 2014

Sibiu
I. Descriei metoda problematizrii s, i metoda nvt, rii prin descoperire s, i dat, i cel put, in dou
exemple de utilizare a uneia dintre acestea: unul din programa de gimnaziu s, i unul din programa de liceu.
II. Urmtoarea secvent, face parte din programa s, colar de matematic pentru clasa a IX-a.
Competent, e specice
Cont, inuturi
Funct, ia de gradul I
1. Recunoas, terea funct, iei de gradul
Denit, ie; reprezentarea grac a
I descris n moduri diferite
funct, iei f : R R, f (x) = ax + b,
2. Identicarea unor metode graunde a, b R, intersect, ia gracului cu
ce pentru rezolvarea ecuat, iilor,
axele de coordonate, ecuat, ia f (x) = 0
inecuat, iilor, sistemelor de ecuat, ii
Interpretarea grac a propriett, ilor
3. Descrierea unor propriett, i desalgebrice ale funct, iei: monotonie,
prinse din rezolvarea ecuat, iilor,
semnul funct, iei
inecuat, iilor, sistemelor de ecuat, ii s, i
Inecuat, ii de forma ax + b 0 (, <,
din reprezentarea grac a funct, iei
>), a, b R, studiate pe R
de gradul I
Pozit, ia relativ
a dou drepte; sisteme
(
4. Exprimarea n limbaj matemaax + by = c
tic a unor situat, ii concrete ce se
de tipul
, a, b, c, m, n,
mx + ny = p
pot descrie prin funct, ii de gradul
pR
I, ecuat, ii, inecuat, ii sau sisteme de
ecuat, ii
5. Interpretarea
cu
ajutorul
proport, ionalitt, ii a condit, iilor
pentru ca diverse date s e caracterizate cu ajutorul unei funct, ii de
gradul I
6. Rezolvarea cu ajutorul funct, iei
de gradul I a unei situat, ii-problem
s, i interpretarea rezultatului
(Programa s, colar de matematic, OMECI nr. 5099/09.09.2009)
a) Ment, ionat, i s, i descriet, i dou metode de predare-nvt, are folosite n alctuirea unui demers
didactic elaborat n vederea formrii competent, elor precizate n secvent, a de mai sus justicnd
modul n care aceste metode pot determina formarea competent, elor respective.
b) Precizat, i dou mijloace de nvt, mnt folosite s, i argumentat, i utilitatea acestora n vederea
formrii / dezvoltrii competent, elor specice precizate n secvent, a de mai sus.
c) Elaborat, i un test de evaluare formativ pentru patru dintre competent, ele specice prezentate
n secvent, a de mai sus, cont, innd itemi: de completare, cu alegere dual, de tip pereche
preciznd pentru ecare item competent, a / competent, ele evaluate.

GALAT
,I

Galat, i
I. Urmtoarea secvent, face parte din programa s, colar de matematic pentru clasa a VII-a.
Competent, e specice
Cont, inuturi
Patrulatere
1. Recunoas, terea s, i descrierea patrulate Patrulater convex (denit, ie, desen)
relor n congurat, ii geometrice date
Suma msurilor unghiurilor unui
2. Identicarea patrulaterelor particulare
patrulater convex
utiliznd propriett, i precizate
Paralelogram; propriett, i
3. Utilizarea propriett, ilor calitative s, i me Paralelograme particulare: drepttrice ale patrulaterelor n rezolvarea unor
unghi, romb s, i ptrat; propriett, i
probleme
Trapez, clasicare; trapez isoscel,
4. Exprimarea prin reprezentri geomepropriett, i
trice a not, iunilor legate de patrulatere
Arii (triunghiuri, patrulatere)
5. Alegerea reprezentrilor geometrice
adecvate n vederea optimizrii calculelor
de lungimi de segmente, de msuri de
unghiuri s, i de arii
6. Interpretarea informat, iilor deduse din
reprezentri geometrice n corelat, ie cu
anumite situat, ii practice
Prezentat, i o activitate didactic elaborat n vederea formrii a cel put, in dou competent, e
din secvent, a de mai sus urmrind:
a) precizarea a dou metode didactice s, i a modului de utilizare a acestora n vederea formrii
competent, elor specice alese;
b) ment, ionarea a dou forme de organizare a activitt, ii didactice justicnd modul n care
acestea pot favoriza formarea/dezvoltarea competent, elor specice alese;
c) precizarea a dou mijloace de nvt, mnt care pot folosite n activitatea didactic
respectiv s, i motivarea utilizrii acestora n formarea/dezvoltarea competent, elor specice
alese.
II. Elaborat, i un item de tip ntrebare structurat s, i un item de tip rezolvare de probleme preciznd
pentru ecare dintre acestea competent, ele specice evaluate din cadrul urmtoarei secvent, e a
programei s, colare de matematic pentru clasa a X-a.

GRADUL II, 2014

Competent, e specice
1.
2.

3.

4.
5.

Exprimarea relat, iilor de tip funct, ional


n diverse moduri
Prelucrarea informat, iilor ilustrate prin
gracul unei funct, ii n scopul deducerii unor propriett, i algebrice ale acesteia
(monotonie, bijectivitate, semn, continuitate, convexitate)
Exprimarea n limbaj matematic a unor
situat, ii concrete ce se pot descrie printr-o
funct, ie de o variabil
Interpretarea unor probleme de calcul
n vederea optimizrii rezultatului
Utilizarea echivalent, ei dintre bijectivitate s, i inversabilitate n trasarea unor
grace s, i n rezolvarea unor ecuat, ii

Cont, inuturi
Funct, ii s, i ecuat, ii
Funct, ia putere cu exponent natural
f : R R, f (x) = xn , n N, n 2
Funct
, ia radical f : D R, f (x) =

n
x, n N s, i n = 2; 3, unde D =
[0, +) pentru n par s, i D = R pentru n impar. Radical dintr-un numr rat, ional (de ordinul 2 sau 3),
propriett, i ale radicalilor
Funct, ia exponent, ial f : R
(0, +), f (x) = ax , a (0, +),
a 6= 1 s, i funct, ia logaritmic f :
(0, +) R, f (x) = loga x,
a (0, +), a 6= 1, cres, tere
exponent, ial, cres, tere logaritmic
Rezolvri
de
ecuat, ii
folosind
propriett, ile funct, iilor:
Ecuat, ii irat, ionale ce cont, in radicali de ordinul 2 sau 3;
Ecuat, ii exponent, iale, ecuat, ii logaritmice de forma: af (a) =
ag(x) , a > 0, loga f (x) = b, a > 0,
a 6= 1 s, i b R, utilizarea de
substitut, ii care conduc la rezolvarea de ecuat, ii algebrice
Not. Pentru toate tipurile de funct, ii
se vor studia: intersect, ia cu axele de
coordonate, ecuat, ia f (x) = 0, reprezentarea grac a propriett, ilor algebrice ale funct, iilor: monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn, concavitate/convexitate

n elaborarea itemului de tip ntrebare structurat succesiunea cerint, elor va asigura cres, terea treptat
a gradului de dicultate, iar rspunsul la ecare cerint, nu va depinde de rspunsul la cerint, a precedent.