Sunteți pe pagina 1din 47

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV

Facultatea de drept

DREPTUL
PROPRIET II
INTELECTUALE

GABOR DAN - OLIMPIU

2013

INTRODUCERE
Structura cursului
Recunoa terea i protec ia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire trzie. Este
incontestabil ast zi, c nici grecii i nici romanii nu au cunoscut o asemenea protec ie. Surprin i de
aceast constatare, numero i erudi i au procedat la o analiz minu ioas a Digestelor, f r ns s
poat descoperi, n acest izvor care p rea atotcuprinz tor, vreo referirea oarecare la drepturile
autorilor.
Dar dac izvoarele legislative ignor drepturile autorilor, alte surse semnaleaz existen a unui
comer cu manuscrisele operelor diferi ilor autori. Cu alte cuvinte, dreptul autorului se reducea la
dreptul asupra manuscrisului operei.
Copiile dup manuscrisul original erau executate n multe exemplare i difuzate pn la mari
dep rt ri. n Epigrame, Martial men ioneaz c operele sale au ajuns pn n de ertul ge ilor i sunt
citite i de bretoni.
Destinul multor opere era, desigur, inegal. Nu este ns lipsit de interes pentru a n elege c
existen a comer ului de manuscrise nu nseamn i recunoa terea i ap rarea drepturilor autorilor
manuscriselor originale. S amintim c dup moartea lui Eschyl, atenienii au permis altor poe i s
reia tragediile acestuia i chiar s le modifice. Iar dac fiul lui Eschyl, Eupharion, a putut prezenta
tragediile neprezentate nc ale tat lui s u, acest lucru se explic prin faptul c manuscrisul acestora
r m sese n minile sale, i nu prin recunoa terea vreunui drept asupra reproducerilor i
reprezent rilor ulterioare ale acestor tragedii.
Situa ia este, n linii mari, aceea i i n evul mediu. Se pare ns c , n aceast perioad , c r ile
(copiile) erau i mai scumpe dect n antichitate. Este, de altfel, momentul n care ncepe s apar
dreptul exclusiv de transcriere al manuscriselor, iar industria copii tilor i-a o mare amploare.
Copierea manuscriselor a fost, ntr-o prim perioad , un monopol al c lug rilor, pentru a deveni
apoi o industrie n mna universit ilor. Unii autori men ioneaz , de pild , dreptul exclusiv al
Universit ii din Oxford de a transcrie operele. Ct despre copii ti, num rul lor se ridica numai la Paris
i Orleans, n momentul descoperirii tiparului, la 10.000.
n Fran a, sub domnia lui Ludovic al XI-lea, tip riturile erau libere, regele Francisc I a interzis i
tipografilor s publice sau s vnd ceva f r autorizarea prealabil a Universit ii i a Facult ii de
Teologie. Autorizarea prealabil este extins la toate c r ile noi i la cele imprimate n str in tate, prin
ordonan ele din
1537, care stabilesc i sanc iunile nerespect rii acestei dispozi ii, iar n anul 1694 sunt create
func ii de cenzori regali.
n felul acesta s-a cristalizat ideea c tip rirea i vnzarea c r ilor este un privilegiu concedat de
autoritatea de stat. Ora ul Vene ia a acordat lui Johann von Speyer, care a adus arta tiparului n
acest ora n anul 1469, un privilegiu (exclusivitate) de 5 ani n folosirea acestei arte. S-au acordat
privilegii i pentru folosirea anumitor litere i forme tipografice.
Dar, dincolo de aceste privilegii care nu privesc dect indirect dreptul de autor, au ap rut privilegii
purtnd asupra unei anumite opere, nc din secolul al XV-lea n Italia i nceputul secolului al XVI lea n Germania, Fran a i Anglia.
Scopul imediat al sistemului de concedare al privilegiilor era dublu: protejarea monopolului general
al corpora iei libr riilor ct i protejarea fiec rui librar n parte, cesionar sau reprezentant al autorului,
mpotriva propriilor s i confra i.
Dup p rerea autorilor care au studiat aceast perioad , sistemul privilegiilor asigur , indirect, i o
protec ie eficace autorilor, ntruct nici o carte nu putea fi publicat f r autorizare, iar autorizarea nu
se d pentru o carte apar innd altuia.
n 1761, din discu iile n jurul privilegiului acordat, la 14 septembrie, nepo ilor lui La Fontaine, mort
cu 66 de ani nainte, asupra operelor acestuia, discu ii determinate de protestul comunit ii libr riilor
(La Fontaine vnduse operele sale librarului Barbin) s-a desprins ideea care va defini prima etap a
evolu iei dreptului de autor pn la apari ia reglement rilor speciale, i anume faptul c acest drept
este, prin natura lui, o proprietate supus dreptului comun. Drept urmare, operele achizi ionate sunt
proprietatea dobnditorului, iar imprimarea i reimprimarea lor constituie, n lipsa unei clauze
derogatorii n contract, dreptul s u exclusiv.

Rezultatul discu iilor ivite a fost Regulamentul din 30 august 1777 privind libr riile i imprimeriile.
Articolul 5 consacra o regul de o importan deosebit , stabilind perpetuitatea privilegiului ob inut de
autor, care se transmite i urma ilor, cu condi ia de a nu fi cedat opera unui librar, n care caz durata
privilegiului nu poate dep i pe aceea a vie ii autorului. Solu ia a f cut obiectul unor atacuri violente,
fiind chiar adus n discu ia Parlamentului.
n aceste condi ii a fost editat Decretul din 10 iulie 1793, care a reprezentat cea dinti
reglementare a drepturilor autorilor, aplicabil tuturor categoriilor de opere.
n raportul care a nso it prezentarea decretului se proclam principiul c dintre toate propriet ile,
cea mai pu in susceptibil de contesta ie este, nendoielnic, aceea a produc iilor geniului omenesc; i
este de mirare faptul c a fost necesar ca aceast proprietate s fie recunoscut i s se asigure ntro lege potrivit liberul s u exerci iu. S-a observat ns , cu oarecare ironie, c decretul a redus
aceast proprietate, cea mai incontestabil dintre toate, la o folosin viager pentru autor i un
uzufruct de 10 ani n favoarea mo tenitorilor sau cesionarilor.
Decretul din 5 februarie 1810 a extins la 20 de ani aceste drepturi, n favoarea copiilor i a
cesionarilor scriitorilor (art.30 i art.40).
Solu ia a continuat s fie criticat
i diferite proiecte au fost prezentate, n leg tur cu care
discu iile teoretice au fost reluate. F r a ne opri asupra lor vom aminti doar c la un moment dat,
Lamartine a sus inut, n Camera Deputa ilor, prelungirea la 50 de ani a dreptului de folosin al
succesorilor autorului.

Obiectivele cursului

In urma parcurgerii cursului de Drept de proprietate intelectuala, studentul va


dobndi urm toarele competen e:
- Va fi familiarizat cu no iunile de baz privind licentierea drepturilor de autor
, incheierea de contracte si modalitatea de transmitere pe linie succesorala
a drepturilor patrimoniale de autor
- Va ti s identifice mijloacele si metodele prin care pot fi exploatate, atat in
mediul analogic cat si digital, drepturile de proprietate intelectuala
- Va cunoa te solu iile adoptate pana in prezent in materia utilizarii
drepturilor de proprietate intelectuala, precum si drepturile conexe ce
deriva din acest drept substantial, cum ar fi drepturile interpretarii
Va de ine cunostinte referitoare la modalitatea justa de aplicare, pe criterii de cerere oferta a diverselor modalitati de exploatare, atat a drepturilor de autor cat si conexele
acestui drept.

Resurse i mijloace de lucru

Pentru evaluarea semestrial a cuno tin elor, la acest nivel, este suficient studierea
termenilor, no iunilor i caracterelor care definesc institu iile analizate.
Dezvoltarea
i aprofundarea tematicilor, l rgirea sferei de aplicare a
jurispruden ei presupun cercetarea tratatelor i cursurilor universitare detaliate, a
monografiilor, revistelor de specialitate, culegerilor de hot rri ale instan elor de
judecat .

Discipline deservite
Studiul disciplinei influen eaz major demersurile de nsu ire a cuno tin elor n domeniul
tuturor ramurilor dreptului privat, chiar ale dreptului public

Structura cursului
Cursul este structurat pe 6 unit i de nv are
3

Durata medie a studiului individual


Durata medie de studiu individual este de 2-3 ore

Evaluarea
Examen scris

Cuprins

Unitatea de nv are nr.1


Dreptul de autor pag. 7
1.1 Introducere
1.2 Competen e unit ii de nv are
1.3 No iuni introductive privind dreptul de autor
1.4 Obiectul dreptului de autor
1.5 Categorii de opere protejate
1.6 Subiectul dreptului de autor

Unitatea de nv are nr.2


Con inutul dreptului de autor ..pag.13
2.1 Introducere
2.2 Competen ele unit ii de nv are
2.3 Categorii de drepturi de autor
2.4. Limitele exercitarii drepturilor de autor
2.5 Durata protectiei dreptului de autor

Unitatea de nv are nr.3


Transmiterea i cesiunea drepturilor de autor pag.23
3.1 Introducere
3.2 Competen ele unit ii de nv are
3.3 Cesiunea drepturilor de autor
3.4 Contractele specifice drepturilor de autor

Unitatea de nv are nr.4


Regimul juridic special al altor categorii de opere protejate pag.29
4.1 Introducere
4.2 Competen ele unit ii de nv are
4.3 Programele pentru calculator
4.4 Operele de art plastic , de arhitectur i fotografie
4.5. Protec ia portretului, a destinatarului coresponden ei i a secretului
sursei de informare

Unitatea de nv are nr.5


Drepturile conexe drepturilor de autor ..pag.33
5.1 Introducere
5.2 Competen ele unit ii de nv are
5.3 Drepturile arti tilor interpre i sau executan i
5.4 Drepturile produc torilor de nregistr ri sonore i audiovizuale
5.5 Organismele de radiodifuziune i televiziune
5.6 Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date

Unitatea de nv are nr.6


Gestiunea i ap rarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe .pag.40
6.1 Introducere
6.2 Competen ele unit ii de nv are
6.3 Ocrotirea drepturilor de autor prin mijloace de drept administrativ
6.4 Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor
6.5 Ap rarea dr.de autor prin mijloacele dreptului civil i procesual civil
6.6 Ap rarea drepturilor de autor prin mijloace de drept penal
6.7 Regimul interna ional al drepturilor de autor

Bibliografie ..pag.47

Unitatea de nv are nr.1


Dreptul de autor
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Competen ele unit ii de nv are
1.3. No iuni introductive privind dreptul de autor
1.4. Obiectul dreptului de autor
1.5. Categorii de opere protejate
1.6. Subiectul dreptului de autor
1.1. Introducere
Proprietatea intelectual este intangibil chiar dac manifestarea sa
exterioar este una vizibil sau exprimat material. Astfel, o pictur este un
obiect tangibil, dar obiect al propriet ii intelectuale l reprezint creativitatea
autorului.
Proprietatea intelectual este rezultatul unei activit i umane chiar dac n
timpul crea iei intervine i un aparat, precum computerul n cazul persoanei care
realizeaz un program pentru calculator.
Titularul dreptului intelectual are capacitatea legal recunoscut de a autoriza sau
interzice accesul anumitor persoane la crea ia sa n sens de utilizare,
reproducere, etc.
Separarea dreptului intelectual de obiectul fizic n care crea ia intelectual se
reg se te este uneori greu de imaginat i n eles. De exemplu, este posibil
fotocopierea unei c r i n scop de revnzare sau cre terea unei plante pentru a
vinde semin ele, att timp ct ac este obiecte materiale se afl n proprietatea
celui care dore te s fac aceste lucruri? R spunsul este negativ avnd n
vedere intangibilitatea dreptului intelectual, care limiteaz ceea ce dreptul de
proprietate permite.
1.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
Va fi familiarizat cu problemele ridicate de no iunile introductive
de proprietate intelectuala
Va ti s identifice drepturile patrimoniale de autor
Va cunoa te izvoarele dreptului de proprietate intelectuala
Va de ine notiuni de baza privind dreptul de autor si drepturile conexe

Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.

1.3. No iuni introductive privind dreptul de autor


Defini ie
Dreptul de autor cuprinde dou accep iuni :
Institu ia de autor - privit ca totalitatea normelor care reglementeaz drepturile
n scute din crea ia intelectual .
5
7

Drept subiectiv de autor - totalitatea drepturilor pe care le are creatorul unei


opere literar-artistice ca urmare a realiz rii operei.
Izvoare
n Romnia, prima lege care a reglementat dreptul de autor de opere literare i
artistice a fost Legea presei - 13 aprilie 1862, lege care a fost adoptat n timpul domniei lui
Cuza Vod
i recuno tea creatorilor, dreptul de a se bucura ca de o proprietate n tot
timpul vie ii lor, de dreptul de a reproduce, de a vinde i de a ceda operele lor. Era
prev zut c reproducerea sau imitarea unei opere f r consim mntul autorului se
sanc ioneaz printr -o dubl sanc iune i anume : confiscarea exemplarului astfel ob inut
ct i plata unei amenzi echivalent cu pre ul a 1.000 de exemplare din edi ia original .
Dreptul de a transmite exploatarea operei prin mo tenire se f cea pe o perioad
determinat i anume 10 ani de la moartea autorului (de cuius). Sub rezerva reciprocit ii,
legea recuno tea acest drept str inilor, cu precizarea c ei nu putea beneficia n Romnia
de drepturi care le erau recunoscute n ara lor de origine.
La 28 iunie 1923 intr n vigoare o lege special consacrat dreptului de autor i
anume : Legea propriet ii literare i artistice. Aceast lege se caracterizeaz prin dou
tr s turi esen iale i anume :
- protec ia dreptului de autor era asigurat independent de ndeplinirea vreunei
formalit i;
- recuno tea dreptul de autor i str inilor n acelea i condi ii ca i pentru romni principiul tratamentului na ional.
Legea a consacrat i o serie de drepturi morale, preciznd c n cazul mor ii
autorului, mo tenitorii s i, vor p stra dreptul
moral de a mpiedica denaturarea operei respective. Aceast lege a statuat c acest drept
se transmite pe cale succesoral doar pe o perioad de 30 de ani din momentul mor ii
autorului.
Din momentul n care opera nceta de a mai constitui un drept exclusiv intrnd n
patrimoniul public , dreptul de control care forma esen a dreptului moral al autorului
revenea Academiei Romniei devenind un drept perpetuu. Tot n aceast lege se
recuno tea dreptul autorului de a interzice prin testament publicarea operelor publicate n
timpul vie ii dar numai pentru o perioad de 30 de ani.
Legea propriet ii literare i artistice a fost completat n 1946 printr-o alt lege Lege privind contractul de editur i dreptul de autor asupra operelor literare. Aceast lege
a fost par ial abrogat prin Decretul nr. 16 din 14 ianuarie 1949 - Decret privind difuzarea
i editarea c r ii.
La 16 februarie 1951 intr n vigoare Decretul nr. 19/1951 privind dreptul de autor
asupra operelor literale susceptibile de a fi tip rite, decret care a suferit o modificare n
ianuarie 1952 prin Decretul nr. 428/1952.
Toate aceste legi i decrete vor fi abrogate expres prin Decretul nr. 321/1956 privind
dreptul de autor, care a r mas n vigoare pn n 1996. Dup 1990 au existat cteva
priorit i legislative printre care i o nou reglementare a dreptului de autor, dar aceasta nu
s-a produs dect n 1996 prin promulgarea Legii nr. 8/1996.
Legea nr. 8/14 martie 1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe a fost
publicat n M.O. nr. 60 din 26 martie 1996 i a intrat n vigoare la trei luni de la publicare.
Textul ini ial a fost modificat i completat succesiv prin legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru i legea nr. 285/2004 publicat n M.0f.nr.587/2004. Legea cuprinde
154 de articole ceea ce constituie o dovad suficient pentru a constata c ea se aliniaz
reglement rilor europene n materie dar nu numai prin propor iile ei, fapt mai rar ntlnit n
dreptul nostru, ci i prin solu iile consacrate.
Operele de crea ie intelectual se mpart n trei categorii , i anume :
-opere literare , artistice sau tiin ifice , precum i orice asemenea opere de crea ie
intelectual care genereaz dreptul de autor ;
-interpret rile sau execu iile arti tilor interpre i sau/ i executan i ; nregistr rile
sonore ale produc torilor de nregistr ri sonore i emisiunile organismelor de
8

radiodifuziune i televiziune ;
-inven iile care dau dreptul la brevetul de inven ie i care constituie titlul de protec ie
pentru inven ie;
Potrivit art. 1 din legea nr. 202/2000 privind unele m suri pentru asigurarea
respect rii drepturilor de proprietate intelectual n cadrul opera iunilor de v muire
(
publ. n M.Of. nr. 588/21.11.20 00 ) , prin
drepturi de proprietate intelectual , se n eleg urm toarele categorii de drepturi :
- dreptul de autor ;
- drepturile conexe dreptului de autor ;
- dreptul asupra brevetelor de inven ii .
- dreptul asupra m rcilor de produs sau de servicii nregistrate ;
- dreptul asupra desenelor i modelelor
industriale ;
- dreptul asupra indica iilor geografice ;
Dreptul de autor este dreptul de proprietate intelectual recunoscut persoanei sau
persoanelor fizice care au realizat o oper original de crea ie intelectual n domeniul
literar , artistic sau tiin if ic , oricare ar fi modalitatea de crea ie, modul sau forma concret
de exprimare i independent de valoarea i destina ia lor ori altor titulari legali , persoane
fizice sau juridice .
Drepturile conexe sunt drepturile de proprietate intelectual , altele dect drepturile
de autor , de care beneficiaz arti tii interpre i sau executan i pentru propriile interpret ri
sau execu ii , produc torii de nregistr ri sonore pentru propriile nregistr ri , organismele
de radiodifuziune i televiziune pentru propriile emisiuni .
Brevetul de inven ie este titlul de protec ie care poate fi ob inut pentru orice inven ie,
ce are ca obiect un produs, un procedeu sau o metod , n toate domeniile tehnologice, cu
condi ia ca inven ia s fie nou , s implice o activitate inventiv i s fie susc eptibil de o
aplicare industrial . ( legea nr. 64/1991 privind brevetul de inven ie, pub. n M.Of. nr.
212/21.10.1991)
Marca de produs sau de serviciu reprezint un semn susceptibil de reprezentare
grafic care serve te la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau
juridice de cele apar innd altei persoane. Pot constitui m rci semnele distinctive: cuvintele,
inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele
tridimensionale, combina iile de culori, etc.
Desenul sau modelul industrial reprezint aspectul nou al unui produs, avnd o
func ie utilitar .
Indica ia geografic reprezint denumirea care serve te la identificarea unui produs
originar dintr-o anumit ar , regiune sau localitate a unui stat, n cazul n care o calitate ,
reputa ie sau alte caracteristici determinate pot fi , n mod esen ial , atribuite acestei origini
geografice .
n continuare vom trata no iunile legate de dreptul de autor i drepturile conexe
drepturilor de autor , urmnd ca celelalte drepturi ce deriv din crea ia intelectual s le
trat m n partea a doua a cursului
1.4. Obiectul dreptului de autor
n conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 8/1996, obiectul dreptului de autor
este constituit din operele originale de crea ie intelectual din domeniul literar, artistic sau
tiin ific, oricare ar fi modalitatea de crea ie, modul sau forma concret de exprimare i
independent de valoarea i destina ia lor. O oper pentru a se bucura de protec ie juridic
trebuie s ndeplineasc 3 condi ii :
- s fie rezultatul unei crea ii intelectuale din partea autorului;
- s mbrace o form concret de exprimare, perceptibil sim urilor - ceea ce
nseamn c nu n toate cazurile opera trebuie s fie fixat pe un suport material;
- s fie susceptibil de aducere la cuno tin a publicului prin reproducere,
9

executare, expunere, reprezentare sau orice alt mijloc.


Prin oper ( de la latinescul opera = crea ie,lucrare )
se n elege produsul activit ii de crea ie intelectual ,
ca emana ie a inteligen ei i voin ei autorului .
Decretul 321/1956 prevedea i el aceast obliga ie din actuala reglementare dar
asigurarea protec iei era condi ionat de faptul aducerii la cuno tin a publicului a operei n
cauz . Legea nr. 8/1996 recunoa te acest drept prin simplul fapt al crea iei.
n doctrin prima condi ie este denumit originalitatea operei i este considerat ca
o expresie a amprentei personalit ii i individualit ii autorului. Originalitatea nu trebuie
confundat cu noutatea care pentru inven ie este o condi ie impus pentru ca aceasta din
urm s poat fi brevetat O oper poate fi original f r a fi nou .
Al turi de operele absolut originale exist i opere relativ originale ai c ror autori au
mprumutat unor crea ii preexistente elemente protejate, f r ca acest lucru s -i priveze de
voca ia la dreptul de autor, cum este cazul unei ntregi categorii de opere denumite
derivate sau compozite
1.5. Categorii de opere protejate
Majoritatea legisla iilor nu cuprind o enumerare a categoriilor de opere protejate n
cadrul dreptului de autor, m rginindu-se fie la o defini ie cu caracter general, fie la o referire
la cele trei mari categorii de clasificare doctrinal
i anume : opere literare, artistice i
muzicale. n unele cazuri, opera muzical este nglobat n categoria celor artistice.
Operele tiin ifice sunt, uneori, men ionate separat. Unele legisla ii nu cuprind o defini ie a
operei protejabile. Condi iile protec iei fiind d esprinse de jurispruden
i doctrin .
Legisla iile mai noi ns , printre care i actuala lege romn , au recurs la o
enumerare a operelor protejabile f r ns a atribui acestei enumer ri un caracter limitativ.
Att Decretul nr. 321/1956 ct i actuala reglementare - legea nr. 8/1996 , pentru a
nu da na tere la interpret ri au enumerat aceast categorie de opere protejate :
a) scrierile literare i publicistice, conferin ele, predicile, pledoariile, prelegerile i
orice alte opere scrise sau orale, precum i programele pentru calculator;
I. operele tiin ifice, scrise sau orale, cum ar fi : comunic rile, studiile, cursurile
universitare, manualele colare, proiectele i documenta iile tiin ifice;
II.
compozi iile muzicale cu sau f r text;
III.
operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice i pantomimele;
IV.
operele cinematografice, precum i orice alte opere audiovizuale;
V. operele fotografice precum i orice alte opere exprimate printr -un procedeu
analog fotografiei;
VI.
operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura,
gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a
metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei
utiliz ri practice;
VII. operele de arhitectur , inclusiv plan ele, machetele i lucr rile grafice ce
formeaz proiectele de arhitectur ;
VIII. lucr rile plastice, h r ile i desenele din domeniul topografiei, geografiei i
tiin ei n general.
j) operele de art digital .
De asemenea , articolul 8 din legea 8/1996 include n obiectul dreptului de autor i
urm toarele categorii de opere derivate :
a) traducerile, adapt rile, adnot rile, lucr rile documentare, aranjamentele muzicale
i orice alte transform ri ale unei opere literare, artistice sau tiin ifice care reprezint o
munc intelectual de crea ie;
a. culegerile de opere literare, artistice sau tiin ifice, cum ar fi : enciclopediile i
antologiile, colec iile sau compila iile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele
de date care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie crea ii intelectuale.
Prin opere derivate se n eleg acelea care au fost create plecnd de la una sau mai
10

multe opere preexistente . Pentru recunoa terea operei derivate , i mai ales pentru
protec ia ei, este necesar ca prin aceast oper s nu fie prejudiciate drepturile autorilor
operei originale .
Prin dreptul de autor nu sunt protejate :
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de
functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare
ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
a. textele oficiale de natur politic , legislativ , administrativ , judiciar i traducerile
oficiale ale acest ora;
b. simbolurile oficiale ale statului, ale autorit ilor publice i ale organiza iilor, cum ar
fi : stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul i medalia;
c. mijloacele de plat ;
d. tirile i informa iile de pres ;
e. simplele fapte i date.
Art. 72 , din cadrul capitolul IX din lege care reglementeaz programele pentru
calculator, include n categoria operele de crea ie intelectual protejate i :
- orice expresie a unui program ,
- programele de aplica ie i sistemele de operare , exprimate n orice fel de limbaj ,
- materialul de concep ie preg titor,
- manualele .
Conform prevederilor alin.2 al articolului 72 din lege , n materia programelor pentru
calculator nu sunt protejate : ideile , procedeele , metodele de func ionare , conceptele
matematice i principiile care stau la baza oric rui element dintr-un program pentru
calculator .
1.6. Subiectul dreptului de autor
Legea face distinc ia ntre calitatea de autor al unei opere , pe de o parte , i aceea
de subiect al dreptulu i de autor al unei asemenea opere , pe de alt parte .
Calitatea de autor al unei opere o poate avea numai persoana uman , deoarece
numai ea dispune de nsu irile i capacit ile fizice i spirituale care sunt necesare realiz rii
unei asemenea crea ii . Articolul 3 alin. 1 din lege precizeaz c este autor persoana
fizic sau persoanele fizice care au creat opera .
De ndat ce opera de crea ie a luat o form concret , chiar dac nu este terminat
, autorul dobnde te dreptul de autor asupra operei realizate i , odat cu aceasta ,
calitatea juridic de subiect al dreptului de autor . Ea rezult din prevederile art. 1 alin. 1 din
lege conform c rora dreptul de autor ( respectiv de titular al dreptului de autor ) asupra unei
opere este recunoscut i garantat n condi iile prezentei legi .
Subiect al dreptului de autor poate fi att o persoan fizic ct i o persoan
juridic . Actuala noastr reglementare recunoa te un drept de autor i persoanelor juridice
i ca urmare acestea vor putea deveni titularii drepturilor n scute din crea ia intelectual .
ns , ceea ce se poate acorda i se acord uneori , prin lege , altor persoane fizice sau
juridice nu este calitatea de autor , care n mod firesc nu poate apar ine dect creatorului ,
ci numai beneficiul protec iei acordate autorului .
Doctrina mparte subiectele dreptului de autor n subiecte primare / originare, adic
acele persoane care au creat nemijlocit opera i subiecte derivate - persoane care n
virtutea competen elor recunoscute de lege dobndesc atribute ale dreptului de autor.
Se prezum a fi autor persoana sub numele c reia opera a fost adus la cuno tin a
publicului - prezum ie relativ .
Dac opera a fost adus la cuno tin a publicului sub un pseudonim sau sub form
anonim , dreptul de autor va fi exercitat de c tre persoana fizic sau juridic care o face
public dar numai cu consim mntul autorului atta timp ct aces ta nu- i dezv luie
identitatea.
n leg tur cu subiectele originare ntlnim urm toarele situa ii :
11

- opera a fost creat de o singur persoan ;


- opera a fost creat de dou sau mai multe persoane - oper cu mai mul i autori,

realizare n coautorat. ( comun )


A a cum se sus ine n doctrin , pentru existen a coautoratului trebuie ndeplinite trei
condi ii :
- opera s fie creat de dou sau mai multe persoane;
- este considerat coautor persoana care a desf urat o activitate de crea ie i nu cea
care a acordat un sprijin tiin ific;
- existen a unei n elegeri prealabile ntre coautori.
n cazul coautoratului exist un obiect comun : opera, asupra c reia mai multe
persoane (coautorii) i vor exercita drepturile, ca urmare i aici se vor aplica regulile cu
privire la coproprietate din dreptul comun.
n cazul mai mult autori s-ar putea ntlni situa ia n care unul dintre autori s fie
principal iar ceilal i coautori. Opera poate fi un tot unitar f r a putea determina partea
fiec rui coautor, situa ie n care coautorii nu pot exploata opera dect de comun acord,
foloasele materiale mp r indu-se ntre ace tia. O alt ipotez este aceea n care
contribu ia fiec rui coautor s fie distinct , ceea ce ar putea duce la posibilitatea ca fiecare
s - i poat valorifica singur numai partea din oper n a a fel nct s nu-i prejudicieze pe
ceilal i.
Spre deosebire de operele comune, operele colective, au un caracter complex, fiind
rezultatul unirii, ntr-un corp comun a mai multor opere individuale, situa ie n care dreptul
de autor asupra operei colective apar ine persoanei fizice sau juridice din ini iativa, sub
responsabilitatea i sub numele c reia a fost creat (spre exemplu opera cinematografic
sau alt oper audiovizual ).
Subiectele derivate sunt toate persoanele succesoare n dreptul de autor. Acestea pot
dobndi dreptul fie prin mo tenire potrivit legisla iei civile fie prin acte ntre vii. Ceea ce se
dobnde te sunt n primul rnd drepturi patrimoniale i n mod cu totul excep ional o parte
din drepturile personal nepatrimoniale.
NU UITA!

Impactul aplicarii drepturilor de autor asupra relatiilor socio-umane a cunoscut


o puternica reglementare incepand cu imprelentarea la nivel european a
protectiei precum si stabilirea prin conventii internationale, general valabile, a
intinderii exploatarii si recompensam drepturilor de proprietate intelectuala

INTREB RI DE CONTROL

Precizati care sune drepturile patrimoniale de autor protejate de Legea 8/1996


cu modificarile si completarile ulterioare
Stabiliti regimul juridic al drepturilor de proprietate intelectuala.
Care sunt avantajele protectiei drepturilor de autor
PROPUNERI DE REFERATE

Natura dreptului de autor din perspectiva dreptului subiectiv civil,


protejat. Elementele definitorii ale izvoarelor dreptului de autor.
Corelatia dintre dreptul de autor si drepturile de proprietate industriala

12

Unitatea de nv are nr.2


Con inutul dreptului de autor
Cuprins
2.1. Introducere
2.2. Competen ele unit ii de nv are
2.3. Categorii de drepturi de autor
2.4. Limitele exercitarii drepturilor de autor
2.5. Durata protectiei dreptului de autor
2.1. Introducere
Legisla ia Revolu iei franceze recunoa te pentru prima oar , n forma lor
modern (prin abandonarea sistemului privilegiilor) drepturile intelectuale pe
care le calific drepturi de proprietate, calificare care ntr-un n eles
conven ional, se mai p streaz nc pentru drepturile autorilor de crea ii
tehnice, care i ast zi se numesc drepturi de proprietate industrial .
n doctrina i chiar n legisla ia unor state continu s fie folosit
i
expresia proprietate literar i artistic , de i majoritatea autorilor au p r sit
teza dreptului de autor considerat ca drept de proprietate, al c rei ultim
reprezentant modern a fost, n dreptul francez, L. Josserand . n teoria lui
Josserand ns , era vorba despre un fel de proprietate, n m sura n care
dreptul de autor comport o apropiere exclusiv , opozabil tuturor. Ast zi,
teoria dominant este aceea formulat n 1877 de Edmond Picard , potrivit
c reia drepturile inventatorilor i acelea ale autorilor formeaz o categorie
distinct , aceea a drepturilor intelectuale. Aceast teorie s-a dezvoltat ulterior
sub dou variante : cea monist i cea dualist . n teoriile mai recente, ca cea
a lui R. Franceschelli, care consider de asemenea c drepturile la care neam referit alc tuiesc o categorie special , care trebuie ad ugat clasific rii
tradi ionale, le denumesc d repturi de monopol, deoarece sunt caracterizate
prin dou tr s turi :
dreptuldea realiza i exploata opera;
dreptul de a mpiedica pe ter i de a o reproduce, multiplica
i valorifica ( i u s prohibendi sau ius excludenti alios).
Teza caracterului dualist a fost reprezentat n ara noastr de prof.
Constantin St tescu care considera c aceast caracteristic rezult
nemijlocit din actul normativ care reglementeaz dreptul de autor. Decretul nr.
321/1956 enumera n art. 3 att drepturi personal nepatrimoniale cr i pe
cele patrimoniale fapt ce a permis teoretic s discute acest caracter dualist al
dreptului de autor.
Majoritatea civili tilor romni au relevat dependen a prerogativelor
patrimoniale de existen a celor nepatrimoniale, ceea ce a determinat pe
legiuitor s deroge de la dreptul comun stabilind c drepturile patrimoniale
care apar in autorului se vor transmite contrar dreptului comun pe o perioad
determinat de timp.
Aurelian Iona cu n Dreptul de autor n legisla ia R.P. Romne
f cnd o analiz a dreptului de autor a a cum era reglementat n acea
perioad prin Decretul nr. 321/1956 sublinia dependen a elementului
patrimonial de a ceea a dreptului personal nepatrimonial concluzionnd :
dreptul de autor este un drept personal nepatrimonial ce d na tere pe cale
de consecin
i la drepturi de ordin patrimonial care fiind mpletite organic cu
13

cele de ordin personal nepatrimoniale formeaz un tot unitar.


Noua reglementare, stabile te n Capitolul IV al Legii nr. 8/1996 care
sunt drepturil e morale (sau personal nepatrimoniale) i care sunt drepturile
patrimoniale de care se bucur autorul operei.
2.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
- Va fi familiarizat cu no iunile privind drepturile morale de autor
- Va ti s identifice elementele de diferen a intre drepturile personal
nepatrimoniale ale creatiei intelectuale
- Va cunoa te modul de aplicare a exercitarii drepturilor patrimoniale de
autor
- Va de ine abilit i in stabilirea limitelor exercitarii si a duratei de protectie
a dreptului de autor

Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.

2.3. Categorii de drepturi de autor


Drepturile morale de autor n doctrina romn , autorii - pornind de la dispozi iile legii din
1956 - nu au fost ntotdeauna de acord asupra con inutului categoriei denumite, n
majoritatea doctrinei europene, drepturi morale.
C. St tescu, enumer ca reprezentnd aspectul personal nepatrimonial al dreptului
de autor urm toarele prerogative care sunt strns legate de personalitatea autorului i, n
consecin , netransmisibile att prin acte ntre vii, ct i pentru cauz de moarte :
1. dreptul de a aduce opera la cuno tin a publicului;
2. dreptul de a fi recunoscut autor sau dreptul la calitatea de autor;
3. dreptul la inviolabilitatea operei.
Pentru A. Iona cu, consecvent punctului de vedere adoptat cu privire la natura
dreptului de autor, drepturile personale nepatrimoniale ale autorului
1. dreptul de a aduce opera la cuno tin a publicului;
2. dreptul de a fi recunoscut autor;
3. dreptul de a consim i la folosirea operei de c tre al ii i
de a cerencetarea
actelor
de folosire s vr ite de al ii f r consim mntul s u;
4. dreptul la inviolabilitatea operei i la folosirea acesteia n condi ii potrivite cu
natura ei.
Toate aceste drepturi se caracterizeaz prin faptul c sunt inalienabile n timpul
vie ii autorului , netransmisibile la mo tenitori i imprescriptibile.
A. Iona cu face ns o distinc ie ntre dreptul autorului de a fi recunoscut autor i
dreptul s u la inviolabilitatea operei i la folosirea ei n condi ii potrivite cu natura operei,
care se transmite, la moartea autorului, uniunii sau asocia iei respective de creatori ori, n
lips , organului de stat competent, pe de o parte, i dreptul personal nepatrimonial al
autorului de a aduce opera la cuno tin a publicului i cel de a consim i la folosirea de c tre
al ii, pe de alt parte, cu privire la care n lipsa unei dispozi ii n lege ajunge la concluzia
dedus din natura lor, c se sting la moartea autorului.
Pentru Fr. Deak i St. C rpenaru, erau recunoscute de legea din 1956, autorului,
urm toarele drepturi personal nepatrimoniale:
a. dreptul de a aduce opera la cuno tin a publicului;
14

b. dreptul de a fi recunoscut ca autor;


c. dreptul de a consim i la folosirea operei de c tre
al ii i de a cere ncetarea actelor
de folosire s vr ite de al ii f r consim mntul s u;
d. dreptul la inviolabilitatea operei.
n leg tur cu opiniile exprimate de autorii la care ne-am referit, Yolanda Eminescu face
urm toarele constat ri :
a) Cu o singur excep ie, to i autorii cita i sunt de acord asupra prerogativelor
nepatrimoniale care alc tuiesc dreptul de autor. Numai pentru C. St tescu, dreptul
autorului de a folosi opera (prin reproducere, difuzare, reprezentare etc.) a c rui consecin
este aceea de a consim i la folosirea operei de c tre al ii, apar ine categoriei drepturilor
patrimoniale.
a. Nici unul dintre autorii cita i nu men ioneaz distinct printre drepturile personale
nepatrimoniale, un drept esen ial, dreptul de retractare i modificare, cu alte cuvinte,
dreptul autorului, care r mne st pn al operei sale, de a o retrage, revenind asupra
consim mntului dat la folosirea operei sale sau de a o modifica, n principiu, oricnd.
Lund n considerare prevederile exprese ale actualei reglement ri n materia
dreptului de autor (ntr-o form mai analitic ), respectiv art. 10
din
Legea nr.8/1996,
Yolanda Eminescu formuleaz urm toarea concluzie :
Dreptul subiectiv al autorului presupune urm toarele prerogative cu caracter
personal nepatrimonial :
- dreptul de divulgare sau dreptul de a aduce opera la cuno tin a publicului pentru prima
oar ;
a. dreptul de retractare;
b. dreptul la paternitatea operei sau dreptul la calitatea de autor;
c. dreptul la respectul integrit ii operei sau dreptul la calitatea acesteia.
Legea noastr nu enun caracterele juridice ale drepturilor morale de autor , dar
acestea pot fi desprinse din unele dispozi ii ale legii . Astfel :
- dreptul moral de autor este strns legat de persoana autorului : autorul personal are i
exercit dreptul de a decide dac , n ce mod i cum va fi adus opera la cuno tin
public , numele sub care opera va fi adus la cuno tin , modalitatea n care acest lucru
va fi f cut , precum i retractarea operei divulgate pentru motive care sunt l sate la
aprecierea suveran a autorului .
- dreptul moral al autorului este inalienabil i neurm ribil ( insesizabil ) : este destinat a
asigura protec ia personalit ii autorului .
- drepturile morale ale autorilor au un caracter perpetuu i imprescriptibil : utilizarea operei
nu poate aduce atingere memoriei autorului , iar opera nu poate fi disociat de creatorul ei
, chiar ncetat din via . Dup moartea autorului , exerci iul dreptului de a pretinde
recunoa terea calit ii de autor i a dreptului de a pretinde respectarea integrit ii operei i
de a se opune oric rei modific ri i atingeri care prejudiciaz onoarea sau reputa ia
autorului se transmit prin mo tenire . Imprescriptibilitatea drepturilor morale nseamn c
ele pot fi exercitate att timp ct opera r mne n memoria oamenilor i face obiectul unei
exploat ri .
Dreptul de divulgare - Noua reglementare n materia dreptului de autor prevede expres
dreptul de divulgare : Art. 10. - Autorul unei opere are urm toarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide dac , n ce mod i cnd va fi adus opera la cuno tin
public ;
Dreptul de a decide dac , n ce mod i cnd va fi adus opera la cuno tin a
publicului - dreptul de divulgare - are un rol hot rtor asupra na terii drepturilor
patrimoniale care prin exercitarea dreptului de divulgare devin drepturi propriu-zise.
Cu privire la dreptul absolut i discre ionar, recunoscut de toate legisla iile autorului
de a- i aduce opera la cuno tin a publicului, de a o divulga, H. Desbois arat c aceast
putere de decizie a scriitorului i artistului apare ca un atribut de ordin intelectual i moral
prin excelen , pentru c i permite - este aspect moral propriu-zis - s p streze
15

manuscrisul, pe care nu l-a redactat dect pentru el , sau - i este aspectul intelectual - s
nu-l publice ct timp opera nu i se va p rea corespunz toare idealului i a tept rilor sale.
Dreptul de divulgare, ca drept personal nepatrimonial nu este transmisibil prin acte ntre vii.
Acest drept moral se transmite mo tenitorilor sau , dup caz , organismelor de gestiune
colectiv
Dreptul de retractare - este contraponderea dreptului de divulgare i consecin a direct a
caracterului absolut i discre ionar al acestuia. El constituie totu i un drept distinct a c rui
soart nu este indisolubil legat de cea a dreptului de divulgare, lucru care apare cu
eviden n cazul operelor postume.
''Dreptul de retractare nu a fost prev zut n reglementarea anterioar , dar art. 10 lit.
e din Legea nr. 8/1996 prevede n mod expres acest drept :
e) dreptul de a retracta opera, desp gubind, dac este cazul, pe titularii drepturilor
de utilizare , prejudicia i prin exercitarea retract rii.
n conformitate cu p revederile articolului 77 alin. 3 din lege , dreptul de retractare a
operei nu este recunoscut n cazul programelor de calculator .
Dreptul de a retracta opera const n posibilitatea recunoscut autorului de a- i
retrage opera pe care a divulgat-o anterior .
Dreptul de retractare poate fi exercitat n orice moment care survine divulg rii ,
motivele care stau la baza deciziei apar innd exclusiv autorului i neputnd fi supuse
cenzurii instan ei.
Dreptul la paternitatea operei respectiv a calit ii de autor
Dreptul de a pretinde recunoa terea calit ii de autor al operei este prev zut de art.
10 lit. b) din lege, numit n doctrin dreptul la paternitatea operei.
Dreptul la paternitatea operei sau dreptul la calitatea de autor se ntemeiaz pe
necesitatea de a respecta leg tura fireasc dintre creator i opera sa. Acest drept mbrac
un aspect pozitiv, care const n dreptul autorului de a revendica oricnd calitatea de autor,
i un aspect negativ - adic dreptul de a se opune la orice act de contestare a acestei
calit i din partea unor ter i
Dreptul la nume
Numele autorului, dac acesta a decis publicarea operei sub numele s u, trebuie
indicat de cesionarul dreptului de reproducere, reprezentare, executare sau difuzare n
orice alt mod al operei, pe coperta operei publicate n volum separat, la nceputul sau
sfr itul celor publicate n culegeri sau periodice, pe programe, afi e i orice materiale
publicitare. n cazul operelor derivate este obligatorie i indicarea numelui autorului operei
originale. Obliga ia de indicare a numelui exist i n cazurile n care, potrivit legii, opera
sau fragmente din ea pot fi folosite f r consim mntul autorului.
Voin a autorului cu privire la modul de a scrie numele trebuie respectat ntocmai
(cu prenumele ntreg, cu ini ial etc.). Nerespectarea voin ei autorului n leg tur cu
numele va constitui adesea, nu numai o nc lcare a dreptului la nume, dar i a dreptului la
calitatea de autor.
n cazul n care un ter public o oper proprie sub numele altuia (de obicei, un autor
cunoscut) nu ne vom afla n fa a unei nc lc ri a dreptului la calitatea de autor, ci a unei
nc lc ri a dreptului personal nepatrimonial la nume.
Dreptul la paternitatea operei face parte din categoria prerogativelor a c ror
supravie uire dup moartea autorului este necontestat . Jurispruden a francez s -a
pronun at nc n secolul trecut n acest sens, ntr-un proces celebru privitor la publicarea
de c tre un editor, Lerouge, a unor memorii abuziv atribuite lui Fouche, duce de Ostrante,
ministru al lui Napoleon.
Dreptul la calitatea de autor este recunoscut numai persoanelor fizice , nu i
persoanelor juridice .
Dup moartea autorului , exerci iul acestui drept se transmite mo tenitorilor sau ,
dup caz , organismelor de gestiune colectiv , pe durat nelimitat .
Dreptul la integritatea operei.
Dreptul la inviolabilitatea operei este prev zut expres n art. 10 lit. d) din legea nr.8/1996 :
16

d) dreptul de a pretinde respectarea integrit ii operei i de a se opune oric rei modific ri,
precum i oric rei atingeri aduse operei, dac prejudiciaz onoarea sau reputa ia sa;.
Dreptul la inviolabilitatea operei este denumit n doctrin i n unele legisla ii, drept la
respectul sau integritatea operei. Prin acest drept se n elege prerogativa autorului de a
face cunoscut opera sa n forma hot rt de el i, ca urmare, inadmisibilitatea oric ror
suprim ri, modific ri sau complet ri f r acordul autorului.
Natura nepatrimonial a dreptului la inviolabilitatea operei face ca acest drept s
aib un caracter absolut , inalienabil i imprescriptibil . n consecin , el nu nceteaz i nici
nu poate fi considerat diminuat n cazul cesion rii pe cale conven ional sau legal a
exerci iului drepturilor patrimoniale ale autorului asupra operei .
Majoritatea legisla iilor na ionale europene asigur prin consacrarea acestui drept
protec ia operei mpotriva oric ror modific ri care ar constitui o atingere adus onoarei,
reputa iei sau altor interese ale autorului. Legea francez
i belgian garanteaz n
aceast privin , autorului, o protec ie absolut .
S subliniem faptul c noua reglementare n art. 11 se pronun ferm i explicit : (1)
Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri, iar mai departe
reglementeaz transmiterea exerci iului drepturilor cu privire la calitatea de autor i
respectarea integrit ii operei : (2) Dup moartea autorului, exerci iul drepturilor prev zute
la art. 10 lit. a), b) i d) se transmite prin mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe durat
nelimitat . Dac nu exist mo tenitori, exerci iul acestor drepturi revine organismului de
gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa caz, organismului cu cel
mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie .
Drepturile patrimoniale de autor
n vechea legisla ie acest drept prevedea doar posibilitatea de utilizare i exploatare
a operei. Pe baza noii reglement ri, f r a analiza diferen ele de opinii cu privire la
determinarea prerogativelor patrimoniale ale dreptului de autor, vom analiza dreptul
autorului de a folosi opera i de a dispune de ea, sau de dreptul autorului de valorificare a
operei.
n ce prive te dreptul la repara ie n caz de folosire f r drept a operei, mbr i m
p rerea exprimat de Yolanda Eminescu i consider m c nu este cazul s fie transformat
ntr-o prerogativ n compunerea dreptului de autor, deoarece el este o regul de
r spundere civil care intervine n toate cazurile de nc lcare a unor drepturi recunoscute
de lege.
Drepturile patrimoniale de autor sunt drepturi subiective , a c ror existen este
condi ionat de manifestarea de c tre autor a dreptului de a aduce opera la cuno tin
public i de a o exploata n beneficiul s u i al succesorilor s i .
Drepturile patrimoniale de autor sunt legate de persoana autorului , sunt exclusive i
limitate n timp .
Conform art. 12. din lege : Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a
decide dac , n ce mod i cnd va fi utilizat opera sa, inclusiv de a consim i la utilizarea
operei de c tre al ii.
^ n cazul n care autorul se decide s - i utilizeze i s - i exploateze opera n mod
direct , el poate face aceasta n orice chip i prin orice modalit i , f r nici un fel de
ngr diri dect acelea care decurg din obliga ia general a oric rei persoane de a respecta
legea i bunele moravuri . Cele mai frecvente situa ii n practic sunt acelea n care autorul
i exercit dreptul la utilizarea i exploatarea operei prin intermediul altor persoane fizice
sau juridice .
Din acest drept exclusiv care apar ine autorului de a- i exploata opera iau na tere
alte drepturi distincte i exclusive ale autorului prev zute expres prin art. 13 din lege, dup
cum urmeaz :
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza reproducerea integral sau
par ial , direct sau indirect , temporar sau permanent , prin orice mijloace i sub orice
form a operei.
n art. 14 din lege, este prev zut n elesul no iunii de reproducere n sensul c : Prin
17

reproducere, n sensul prezentei legi, se n elege realizarea uneia sau mai multor copii ale
unei opere, prin orice mijloc i sub orice form , inclusiv realizarea oricarei inregistrari
sonore sau audiovizuale a unei opere. n literatura noastr de specialitate s -a ar tat c
prin reproducere se n elege fixarea material i durabil a operei pe un lucru , prin orice
procedee , n scopul de a fi comunicat publicului indirect , prin intermediul acelui lucru .
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza distribuirea operei .
Art. 14 indice 1 din lege, prevede i n elesul no iunii de distribuire a operei , astfel :
Prin distribuire , n sensul prezentei legi, se intelege vnzarea sau orice alt mod de
transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum i
oferirea public a acestora.
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza nchirierea operei .
Acest drept de a autoriza nchirierea operei poate fi acordat pe o perioad de ti mp
limitat , dar n schimbul unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect. De
remarcat c acest drept este o noutate n reglementarea actual el nefiind prev zut n
decretul nr. 321/1956.
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza mprumutul operei .
Potrivit art. 14 indice 4 , prin mprumut se n elege punerea la dispozi ie spre
utilizare, pentru un timp limitat i f r un avantaj economic sau comercial direct ori indirect,
a unei opere prin intermediul unei institu ii care permite accesul publicului n acest scop.
mprumutul efectuat prin biblioteci nu necesit autorizarea autorului i d dreptul acestuia
la
o remunera ie echitabil . Acest drept nu poate face obiectul unei renun ri.
Legiuitorul a prev zut n art. 14 indice 5 c nu pot face obiectul nchirierii sau
mprumutului:
a) proiectele de structuri arhitecturale;
b) originalele sau copiile operelor de design ori de art aplicat produselor destinate
unei utiliz ri practice;
c) originalele sau copiile operelor, n scopul comunic rii publice ori pentru a c ror
utilizare exist un contract;
d) lucr rile de referin pentru consultare imediat sau pentru mprumut ntre institu ii;
e) operele create de autor n cadrul contractului individual de munc , dac a cestea
sunt utilizate de c tre cel care a angajat autorul, n cadrul activit ii obi nuite.
/- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea public , direct
sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozi ia
publicului, astfel nct s poata fi accesat n orice loc i n orice moment ales, n mod
individual, de c tre public;
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza radiodifuzarea operei.
Prin radiodifuzare se poate n elege fie emiterea unei opere de c tre un organism de
radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serve te la propagarea f r fir a
semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezent rii digitale a acestora, inclusiv prin
satelit, n scopul recep ion rii de c tre public , sau fie transmiterea unei opere sau a
reprezent rii digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibr optic sau prin orice alt
procedeu similar, n scopul recep ion rii de c tre public.
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza retransmiterea prin cablu a
operei .
- dreptul patrimonial exclusiv al autorului de a autoriza realizarea pe baza operei
sale a unor opere derivate (traducere, publicarea n culegeri, adaptarea, precum i orice
alt transformare a unei opere pre existente, dac aceasta constituie crea ie intelectual .
- dreptul de suit ( denumire preluat din limba francez ) reprezint dreptul
autorului, care i-a transmis cu titlu oneros originalul operei, sub forma unui drept de
crean , de a ncasa o cot din pre ul de vnzare ob inut la orice revnzare a operei,
ulterioar primei nstr in ri de c tre autor . Acest drept este recunoscut n mod expres de
lege autorului operei de art plastic , art grafic sau al unei opere fotografice pentru orice
18

revnzare care implic , n calitate de vnz tori, cump r tori sau intermediari, saloane,
galerii de art , precum i orice comerciant de opere de art .
Suma care i va reveni autorului la fiecare revnzare a operei se calculeaz conform
urm toarelor cote, f r a putea dep i 12.500 euro:
a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;
b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;
c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;
d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;
e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;
f) peste 500.000 euro - 0,25%.
Acestor autori li se recunoa te i o alt serie de drepturi care rezult din dreptul de
suit : dreptul de a fi informat despre locul i data vnz rii, despre pre ul de vnzare i
despre locul unde se afl opera sa. Toate aceste informa ii ct i obliga ia de a re ine i a
pl ti cota rezultat din pre trebuie s fie date autorului ntr -un termen limit de 2 luni de la
vnzarea operei.
Dreptul de suit nu poate face obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri. Autorul unei
opere chiar dac i-a nstr inat-o poate pretinde proprietarului sau posesorului operei s -i
permit accesul la acea oper dac acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului
s u. I se impune totu i autorului o condi ie i anume aceea de a nu aduce atingere unui
interes legitim al proprietarului sau posesorului.
- dreptul de recuperare pe care-l are autorul asupra unei opere care ar urma s fie
distrus aflat n proprietatea altei persoane.
Conform art. 23 alin. 1 : Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul s o
distrug nainte de a o oferi autorului la pre ul de cost al materialului.
- dreptul autorului de a- i transmite drepturile patrimoniale prin mo tenire potrivit
legisla iei civile.
- dreptul autorului sau al titularului dreptului de autor de a ceda drepturile sale
patrimoniale prin contract . Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitat
la anumite drepturi , la un anumit teritoriu i respectiv la o anumit perioad de timp .
Principalele contracte prin care autorul poate transmite ( cesiona ) altora drepturile sale
sunt : contractul de comand a unei opere viitoare , contractul de editare , contractul de
reprezentare teatral sau de execu ie muzical , contractul de nchiriere a unei opere ,
contractele ce pot fi ncheiate n domeniile speciale reglementate n partea a doua a legii :
n
domeniul operelor cinematografice sau domeniul utiliz rii programelor pentru calculator ,
etc.
Dreptul de autor i regimul matrimonial
Legea nr. 8/1996 nu cuprinde dispozi ii relative la dreptul de autor i regimul matrimonial .
Potrivit art. 30 alin. 1 din Codul familiei bunurile dobndite n timpul c s toriei , de
oricare dintre so i , sunt de la data dobndirii , bunuri comune .
Calitatea de bun comun nu trebuie dovedit . Pe de alt parte , art. 31 din C.fam.
enumer limitativ , categoriile de bunuri care sunt proprii : lit. d - manuscrisele tiin ifice sau
literare , schi ele i proiectele artistice , proiectele de inven ii , precum i alte asemenea
bunuri .
Textul indicat mai sus nu se refer la drepturile morale sau la drepturile patrimoniale
de autor , ci la obiectele materiale prin care se exteriorizeaz opera de crea ie intelectual
a autorului , obiect care este distinct de oper . Autorul are un drept de proprietate asupra
obiectului material , acesta fiind dreptul la care se refer art. 31 lit. d din C.fam. . Foloasele
patrimoniale ob inute de autor rezultate din exploatarea operei realizate n timpul c s toriei
, dac opera a fost realizat
i exploatat n timpul c s toriei , constituie bun comun,
avnd acela i regim ca i retribu ia .
Drepturile morale nu pot apar ine dect so ului autor
19

2.4. Limitele exercitarii drepturilor de autor


Comparnd dreptul de proprietate cu dreptul propriet ii intelectuale n privin a existen ei n
timp, vom constata c dreptul de proprietate este perpetuu pe cnd dreptul de proprietate
intelectual este limitat n timp.
Napoleon considera la timpul s u c : proprietatea autorilor n-ar trebui s dureze
dect n timpul vie ii lor.
Ideea limit rii duratei dreptului de autor dateaz nc din secolul al XVIII-lea i se
bazeaz att pe natura specific a acestui drept ct i pe ra iuni de interes social.
Legiuitorul a acordat un tratament diferen iat propriet ii asupra bunurilor corporale fa de
proprietatea asupra bunurilor incorporale (crea iile intelectuale) datorit faptului c bunurile
corporale n general sunt utilizate de un proprietar sau mai mul i coproprietari, pe cnd
operele intelectuale au tendin a de a c dea n domeniul public, de multe ori necunoscnduse autorul unei opere dup trecerea unei perioade mai ndelungate de timp.
Discutnd limitele dreptului de autor ne vom referi att la durata protec iei dreptului
de autor, ct i la limitele exercit rii dreptului de autor.
Majoritatea legisla iilor prev d excep ii de la dreptul exclusiv al autorului de a utiliza
opera sa datorit unor considerente de interes general ct i datorit factorului social
ndeplinit de dreptul de autor. n Capitolul VI al Legii nr. 8/1996 i legisla ia romn a
prev zut limitele exercit rii dreptului de autor, limit ri care corespund cu prevederile
comunitare n materie respectiv Directivele Comisiei Comunit ii Europene. Astfel conform
reglement rii romne, sunt permise utiliz ri ale operelor f r consim mntul autorului i
f r ca acesta s fie remunerat, dac sunt respectate urm toarele 3 condi ii :
1 - utilizarea s fie conform bunelor uzan e;
2 - s nu contravin exploat rii normale a operei;
3 - s nu l prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare .
Aceste utiliz ri, a a cum sunt prev zute n art. 33 din lege sunt :
a) reproducerea unei opere n cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau
administrative ori pentru scopuri de siguran public ;
b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, n scop de analiz , comentariu sau
critic ori cu titlu de exemplificare, n m sura n care folosirea lor justific ntinderea
citatului.
n privin a dreptului de citare se fac urm toarele preciz ri :

citarea nu trebuie s fie un scop n sine ci ea trebuie s fie justificat de natura


sau scopul operei n care reproducerea dintr -un alt autor este folositoare;
- ct prive te ntinderea citatului, el trebuie s reprezinte n ansamblu textul n care
este ncorporat, un accesoriu i nu ra iunea de a fi a textului;
- de asemenea trebuie reprodus ntreg citatul n sensul c citatul trebuie reprodus
fidel n form exact a a cum a fost cuprins n textul publicat de autor;
- desprinderea citatului din contextul operei trebuie s se fac n a a fel
nct
dea na tere la nici o alterare a n elesului pasajului citat, a ideii pe care autorul
citat a exprimat-o a a cum reiese ea din citarea pasajului n ntreg contextul din
care a fost desprins.
c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere n publica ii, n
emisiuni de radio sau de televiziune ori n nregistr ri sonore sau audiovizuale, destinate
exclusiv nv mntului, precum i reproducerea pentru nv mnt, n cadrul institu iilor de
nv mnt sau de ocrotire social , de articole izolate sau de scurte extrase din opere, n
m sura justificat de scopul urm rit;
d) reproducerea pentru informare i cercetare de scurte extrase din opere, n cadrul
bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institu iilor publice culturale sau
tiin ifice, care func ioneaz f r scop lucrativ; reproducerea integral a exemplarului unei
opere este permis , pentru nlocuirea acestuia, n cazul distrugerii, al deterior rii grave sau
20

al pierderii exemplarului unic din colec ia permanent a bibliotecii sau a arhivei respective;
e) reproducerile specifice realizate de c tre biblioteci accesibile publicului, de c tre
institu ii de nv mnt sau muzee ori de c tre arhive, care nu sunt realizate n scopul
ob inerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect;
f) reproducerea, cu excluderea oric ror mijloace care vin n contact direct cu opera,
distribuirea sau comunicarea c tre public a imaginii unei opere de arhitectur , art plastic ,
fotografic sau art aplicat , amplasat permanent n locuri publice, n afara cazurilor n
care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau
comunic ri i dac este utilizat n scopuri comerciale;
g) reprezentarea i executarea unei opere n cadrul activit ilor institu iilor de
nv mnt, exclusiv n scopuri specifice i cu condi ia ca att reprezentarea sau
executarea, ct i accesul publicului s fie f r plat ;
h) utilizarea operelor n timpul celebr rilor religioase sau al ceremoniilor oficiale
organizate de o autoritate public ;
i) utilizarea, n scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate n cadrul
expozi iilor cu acces public sau cu vnzare, al trgurilor, licita iilor publice de opere de art ,
ca mijloc de promovare a evenimentului, excluznd orice utilizare comercial .
De men ionat faptul c pentru cazurile prev zute la alin. 1 literele b), c), e), f) i i)
este impus men ionarea sursei i numelui autorului dac acesta apare pe lucrarea
utilizat , iar n cazul operelor de art plastic sau de arhitectur , i locul unde se g se te
originalul. Reproducerile unei opere permise de art. 33 f r consim mntul autorului au ,
n principiu , numai scop de informare pentru nv mnt , cercetare , actualitate sau n
beneficiul persoanelor cu handicap.
De asemenea legea prevede c nu constituie o nc lcare a dreptului de autor
reproducerea unei opere f r consim mntul autorului pentru uz personal sau pentru
cercul normal al unei familii dar trebuie respectate urm toarele condi ii :
1 - opera s fi fost adus anterior la cuno tin public ,
2 - reproducerea s nu contravin utiliz rii normale a operei,
3 - s nu aduc un prejudiciu autorului sau titularului dreptului de utilizare .
De asemenea, n conformitate cu prevederile art. 35 din lege , sunt permise i
urm toarele transform ri ale operei :
a - transformarea privat , care nu este destinat
i nu este pus la dispozi ia
publicului,
b - dac rezultatul transform rii este o parodie sau o caricatur , cu condi ia ca
rezultatul s nu creeze confuzie n ce prive te opera original i autorul acesteia din urm ,
c - dac transformarea este impus de scopul utiliz rii permise de autor.
De i art. 35 nu prevede expres , pentru ca aceste transform ri s fie permise este necesar
ca , n prealabil , opera s fi fost adus la cuno tin public
2.5. Durata protectiei dreptului de autor
Drepturile de autor se divid n drepturi nepatrimoniale ( denumite de actuala lege
drepturi morale ) i n drepturi patr imoniale .
Autorului unei opere literare, artistice, tiin ifice i se recunoa te un drept asupra
operei pe tot parcursul vie ii sale - art. 24 alin. 1 . Acest drept ia na tere din momentul
crea iei operei indiferent de modul sau forma concret de exprimare a acelei crea ii.
Drepturile morale sunt inalienabile i imprescriptibile , adic nu pot face obiectul
vreunei renun ri sau nstr in ri din partea autorului sau al unei dobndiri , pe orice cale ,
din partea vreunei alte persoane . Drepturile morale sunt ocrotite din momentul cre rii
operei i pn la decesul autorului . Drepturile morale sunt cele enumerate de art. 10 din
lege .
Articolul 11 alin. 2 din lege prevede trei excep ii , cnd exerci iul unor drepturi morale
se transmite prin mo tenire :
exerci iul dreptului de a decide dac ,n ce mod i cnd va fi adus opera la
21

cuno tin

public ,
- exerci iul dreptului de a pretinde recunoa terea calit ii de autor ,
- exerci iul dreptului de a pretinde respectarea integrit ii operei i de a se opune
oric rei modific ri i oric rei atingeri aduse operei , dac prejudiciaz onoarea
sau reputa ia autorului .
Transmiterea acestor drepturi morale are loc pe durat nelimitat .
Drepturile patrimoniale cuprinse n con inutul dreptului de autor, se nasc ch iar din
momentul cre rii operei i dureaz pe tot timpul vie ii autorului, iar dup moartea acestuia
ele se transmit prin mo tenire potrivit legisla iei civile pe o perioad de 70 de ani .
Articolul 149 alin. 3 din lege prevede c , n ceea ce prive te durata drepturilor de
exploatare , n cazul operelor a c ror autori au decedat nainte de intrarea n vigoare a legii
nr. 8/1996 , i pentru care au expirat termenele de protec ie , se prelunge te pn la
termenul prev zut de aceast lege .
Dup mplinirea termenului de protec ie opera cade n domeniul public adic monopolul
exploat rii operei , recunoscut titularilor drepturilor patrimoniale nceteaz
i din acel
moment opera intr n patrimoniul comun al umanit ii i poate fi folosit liber
NU UITA!

Drepturile de autor se divid n drepturi nepatrimoniale ( denumite de


actuala lege drepturi morale ) i n drepturi patrimoniale .
Autorului unei opere literare, artistice, tiin ifice i se recunoa te un drept
asupra operei pe tot parcursul vie ii sale - art. 24 alin. 1 . Acest drept ia
na tere din momentul crea iei operei indiferent de modul sau forma concret
de exprimare a acelei crea ii
INTREB RI DE CONTROL

1. Care sunt drepturile morale de autor si modalitatea de transmitere a

acestora?

2. Care sunt atributele dreptului patrimonial de autor?


3. Care sunt caracteristicile dreptului patrimonial de autor din perspectiva
pluralitatii de autori a operei de creatie intelectuala?

PROPUNERI DE REFERATE

Avantajele protectiei extinse a drepturilor patrimoniale de autor Limitele


exercitarii drepturilor patrimoniale de autor
Trasaturile esentiale ale drepturilor nepatrimoniale de autor in raport de actul de
creatie

22

Unitatea de nv are nr.3


Transmiterea i cesiunea drepturilor de autor
Cuprins
3.1. Introducere
3.2. Competen ele unit ii de nv are
3.3. Cesiunea drepturilor de autor
3.4. Contractele specifice drepturilor de autor
3.1. Introducere
Transmiterea drepturilor de autor
Drepturile personal nepatrimoniale din con inutul dreptului de autor de i n
principiu sunt ne transmisibile, datorit faptului c iau na tere din crea ia
intelectual sunt exceptate de la dreptul comun n sensul c trei dintre cele patru
drepturi i anume dreptul de divulgare, dreptul la paternitatea operei i cel la
inviolabilitatea operei se transmit prin mo tenire potrivit dreptului comun pe
durat nelimitat .
n caz de mo tenire vacant exercitarea acestor drepturi este preluat de
oganismul de gestiune colectiv mandatat n timpul vie ii de c tre autor sau, n
lipsa unui mandat, de organismul de gestiune colectiv cu cel mai mare numar
de membri, din domeniul respectiv de crea ie.
Solu ia propus de legea actual ni se pare just deoarece aceste trei
drepturi sunt intrinsec legate de un anumit autor.
Mo tenitorii acestor drepturi morale au obliga ia de a le exercita n a a fel
nct s nu prejudicieze moral memoria celui disp rut i pentru a respecta n
totalitate adev rul istoric. Este firesc ca cel care mo tene te dreptul de a
exploata opera dup moartea autorului s vegheze ca acea oper s apar sub
numele celui care a creat-o i ntocmai cum ea a fost creat .
O problem care s-a pus n literatura juridic este aceea a operelor
postume( divulgarea tardiv ) . Cel care public o astfel de oper va beneficia de
toate drepturile patrimoniale care ar fi apar inut autorului dar numai pentru o
perioad de 25 de ani, perioad care ncepe s curg din momentul n care
opera a fost adus la cuno tin a publicului pentru prima data.
n privin a drepturilor patrimoniale, acestea se transmit potrivit Codului
civil, numai c durata transmiterii este limitat n timp. n vechea reglementare
perioada maxim de timp
, pentru care se transmiteau aceste drepturi , era de 50 de ani. Deoarece n
legisla ia rilor membre a U.E. aceast perioad este de 70 de ani legiuitorul
romn a armonizat i n aceast privin legisla ia intern cu cea european
astfel c drepturile patrimoniale se transmit potrivit legisla iei civile pe o perioad
de 70 de ani. Aceast perioad nu este influen at de faptul c opera a fost
adus la cuno tin public sau nu.
n situa ia mo tenirilor vacante avem de asemenea o derogare de la
dreptul comun n sensul c nu revin statului, ci drepturile lui de cuius sunt
preluate de organisme de gestiune colectiv care au ca membrii un num r mai
mare de membrii din domeniul n care a creat autorul.
De aceea i durata de 70 de ani se bucur i mo tenitorii operei aduse la
cuno tin a publicului, sub pseudonim, sau f r indicare de nume ct i cei ai
autorului operei realizate n colaborare, numai c n acest caz termenul de 70 de
23

ani va ncepe s curg din momentul mor ii ultimului coautor.


Dac
contribu ia fiec rui coautor este distinct , durata dreptului
patrimonial, pentru fiecare dintre mo tenitorii coautorilor este de 70 de ani de la
moartea fiec rui coautor pe care l mo tenesc.
n cazul operelor colective durata drepturilor patrimoniale asupra acestor
opere este de 70 de ani i ncepe s curg de la data aducerii operei la
cuno tin a publicului. n situa ia n care n untrul acestui termen, opera nu a fost
adus la cuno tin publicului durata drepturilor patrimoniale expir la trecerea
unei perioade de 70 de ani de la crearea operei.
n cazul programelor pentru calculator ; drepturile patrimoniale ale
autorului programelor de calculator se transmit pe cale succesoral tot pentru o
perioad de 70 de ani.
O excep ie de la dreptul comun este aceea c de i data deschiderii
mo tenirii coincide cu data mor ii celui ce las mo tenirea, durata termenelor de
protec ie se calculeaz ncepnd cu data de 01 ianuarie a anului urm tor mor ii
autorului sau aducerii operei la cuno tin public - art. 32 din lege .
3.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
- Va fi familiarizat modalitatea de elaborare a cesiunilor
specifice dreptului de proprietate intelectuala
- Va ti s identifice componentele esen iale ale contractelor pe domeniul
drepturilor de autor
- Va cunoa te diferen ele de continut dintre licentierea drepturilor de
autor si a celor conexe

Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.

3.3. Cesiunea drepturilor de autor


Prima reglementare privind transmiterea contractua l a dreptului de autor a fost
Legea nr. 956 din 24 iulie 1946. Anterior acestei legi contractul de valorificare a dreptului
de autor era supus reglement rilor dreptului comun. Legea amintit nu s -a ocupat dect
de operele literare i de contractul de editare ; dispozi iile ei erau aplicate prin extindere i
contractului de reprezentare.
O nou reglementare a contractului a intervenit n anul 1949 prin Decretul nr. 17 din
14 ianuarie (completat ulterior prin Decretul nr. 19 din 16 februarie 1051) conform c ruia :
dreptul de autor putea fi valorificat direct sau prin contractul de editare, de reprezentare
public , prin contractul de folosin a unei ntr-un film i prin contractul de difuzare a unei
opere prin radio i televiziune,
n noua reglementare legiuitorul a analizat amplu i distinct contractul de cesiune a
dreptului de autor, contract pe care l vom ntlni doar n cadrul propriet ii industriale.
De asemenea sunt reglementate contractul de editare, de reprezentare n public a
unei opere (forme le prin care se poate realiza aceast comunicare sunt variate : de la
recitarea public , execu ie liric , reprezentare dramatic pn la difuzarea prin orice
procedee a cuvintelor sunetelor i imaginilor.), contractul de difuzare a unei opere prin
radio sau televiziune, contractul de comand ct i contractul de nchiriere a unei opere.
Privitor la contractul de cesiune, acesta este definit astfel : conven ia prin care o
parte, numit cedent (autorul operei), transmite cu titlu oneros sau gratuit, n tot sau n
24

parte unei alte persoane numit cesionar (persoan fizic sau juridic ) drepturile
patrimoniale n scute din crearea unei opere literare, artistice sau tehnice. Titularul
dreptului de autor poate ceda prin contract numai drepturile sale patrimoniale .
n general contractele de valorificare a drepturilor de autor au ca obiect o oper
terminat n momentul ncheierii contractului, dar, n cazul unui autor cunoscut i
recunoscut ca valoros ntr-un anumit domeniu, se poate ivi dorin a de a se solicita
aceluiautor crearea n beneficiul unei persoane a unei anumite opere. Aceast cerere se
poate materializa printr un contract de comand .
Caracterele juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor
sunt:
- are ca obiect transmiterea drepturilor patrimoniale de autor ;
este un contract consensual ;
este un contract cu titlul oneros ;
- este un contract , n principiu , intuitu personae ;
- este un contract sinalagmatic .
Legea nr. 8/1996 reglementeaz cesiunea drepturilor patrimoniale de autor n
capitolul VII , care con ine regulile comune pentru contractele de valorificare a drepturilor
patrimoniale , i regulile speciale pentru contractul de editare , contractul de reprezentare
teatral sau de execu ie muzical , contractul de nchiriere i contractul de comand .
Regulile comune ale cesiunii se aplic , n mod corespunz tor , n completarea regulilor
speciale , pentru celelalte tipuri de contracte reglementate de lege , precum i n cazul
ncheierii unor contracte nenumite prin care se valorific drepturi patrimoniale de autor .
Cesiunea poate fi limitat n timp, n spa iu sau la un anumit drept, putnd fi
exclusiv sau ne exclusiv .
Cesiunea exclusiv
Cesiunea este exclusiv n situa ia n care titularul dreptului de autor, nu mai poate
utiliza opera n modalitatea sau pe teritoriul convenit cu cesionarul. De asemenea, el nu
mai poate transmite drepturile respective i unei alte persoane.
Cesiunea neexclusiv .
Cesiunea este neexclusiv n situa ia n care titularul dreptului de autor i poate p stra el
nsu i opera i poate transmite dreptul s u neexclusiv i altor persoane
Clauzele obligatorii n contractele de cesiune a drepturilor de autor
1 - p r ile contractante cu indicarea exact a elementelor de identificare a le
acestora,
2 - precizarea expres a dreptului patrimonial care se transmite prin contractul n
cauz ,
3 - modalitatea de utilizare a operei,
4 - durata n timp a cesiunii,
5 - felul cesiunii (exclusiv sau ne exclusiv ),
6 - remunera ia titularului dreptului de autor.
Lipsa oric reia dintre aceste clauze poate duce la anularea contractului, anulare
care poate fi cerut de partea interesat . Este lovit de nulitate absolut contractul de
cesiune care are drept obiect cedarea dreptului patrimonial privitor la totalitatea operelor
viitoare ale autorului, nominalizate sa ne nominalizate.
Contractul trebuie s mbrace forma scris cerut ns numai ad probationem i nu
ad validitatem. De la aceast regul exist o excep ie : contractul care are ca obiect
folosirea operei n pres .
n privin a remunera iei care i se cuvine autorului, aceasta se va stabili prin acordul
p r ilor i va putea fi propor ional cu ncas rile provenind din utilizarea operei sau se
poate stabili o sum fix .
Dac p r ile nu au stabilit prin contract modalitatea de remunerare, autorul are
dreptul s cear acest lucru pe cale judec toreasc , instan a urmnd a stabili suma
datorat , innd cont de sumele care se pl tesc uzual pentru astfel de situa ii, ct i de
25

opera n sine, n func ie de felul cesiunii.


Legea noastr reglementeaz
i o ac iune special pentru revizuirea contractelor
lezionare , avnd unele asem n ri cu ac iunea n resciziune pentru leziune din dreptul
comun . Potrivit art. 43 alin. 3 din lege , n cazul unei dispropor ii evidente ntre renumera ia
autorului i beneficiile celui care a ob inut cesiunea drepturilor patrimoniale , autorul poate
solicita organelor jurisdic ionale competente revizuirea contractului sau m rirea
convenabil a remunera iei .
n cazul operelor create n cadrul unui contract individual de munc , drepturile
patrimoniale sunt stabilite prin acel contract de munc i ele (drepturile patrimoniale) pot
apar ine fie, unit ii care l-a angajat pe autor, fie autorului. Dac prin contractul de munc sau cedat unit ii drepturile patrimoniale n scute din crearea operei este obligatorie
precizarea termenului pentru care ele au fost cedate, iar n cazul n care acest termen nu
se reg se te n contract, acesta nu va putea fi mai mare de 3 ani de la predarea operei.
Dup expirarea acestui termen, drepturile patrimoniale vor reveni autorului. De
asemenea, autorul unei opere create n baza contractului individual de munc , i
p streaz dreptul exclusiv de utilizare a operei create n baza contractului ca parte
component din ansamblul crea iei sale.
3.4. Contractele specifice drepturilor de autor
Contractul de comand a unei opere viitoare, a fost reglementat i prin Decretul nr.
321/1956 dar este reglementat i n actuala Lege nr. 8/1996.
Ceea ce este specific acestui tip de contract este faptul c acordul p r ilor nu poart
numai asupra unei opere viitoare, dar mai ales asupra actului de crea ie al autorului.
Acesta din urm , nu se oblig numai s cedeze n limitele prev zute de lege, drepturile pe
c are le va dobndi asupra operei sale viitoare, dar i s creeze acea oper .
n ceea ce prive te obliga iei autorului de a crea opera cerut , contractul apare ca
un contract de executare de lucr ri, iar n ceea ce prive te obliga ia autorului de a autoriza
publicarea operei sale terminate, contractul are natura unui contract de valorificare a
drepturilor de autor.
Contractul de comand trebuie s prevad att termenul de predare ct i pe cel de
acceptare a operei de c tre cel ce a comandat -o. Dup predarea operei, beneficiarul
poate s
o accepte, s o refuze sau s cear anumite modific ri. n situa ia n care beneficiarul
refuz opera, adic denun unilateral contractul, autorul operei are dreptul s p streze
sumele ncasate i s primeasc drept desp gubire contravaloarea lucr rilor, respectiv
cheltuielile f cute cu executarea lucr rilor preg titoare n vederea realiz rii operei.
Legea recunoa te i autorului dreptul de a solicita desfiin area contractului de
cesiune a dreptului patrimonial n cazul n care cesionarul nu l exploateaz sau l
exploateaz ntr-o m sur insuficient
i dac , prin aceasta, interesele justificate ale
autorului sunt afectate considerabil.
Cauzele de exonerare de r spundere pentru cesionar n caz de neexploatare sau
exploatare insuficient a operei sunt :
- culpa autorului,
- fapta unui ter pentru care nu e inut s r spund ,
cazul fortuit,
for a major .
Termenul n care se poate cere desfiin area contractului de cesiune n cazul
neexploat rii sau exploat rii insuficiente a operei, ncepe s curg doar dup expirarea
a 2 ani de la data cesion rii dreptului patrimonial asupra operei. Dac opera cedat
urmeaz a fi publicat n publica ii cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar n cazul
publica iilor periodice de 1 an.
n cazul vnz rii originalului unei opere de art plastic sau fotografic ,
cump r torul are dreptul s o expun public chiar dac ea nu a fost publicat pn la acel
moment, cu condi ia ca autorul s nu fi interzis n mod expres exercitarea acestui drept n
26

actul de nstr inare a operei.


Cel ce dobnde te proprietatea asupra suportului material al operei nu dobnde te
ca urmare a acestui fapt i un drept de utilizare asupra operei.
Contractul de editare
Contractul de editare este acel contract prin care autorul cedeaz editorului
temporar n schimbul unei sume de bani numit remunera ie, dreptul s u de reproducere i
distribu ie a operei.
Pe lng aceste dou drepturi cedate autorul poate ceda editorului s u i un drept
de a autoriza traducerea i adaptarea operei.
Contractul trebuie s cuprind sub sanc iunea nulit ii relative urm toarele clauze :
- felul cesiunii (exclusiv sau ne exclusiv );
- ntinderea cesiunii n spa iu;
- durata i remunera ia auto rului.
Pe lng aceste clauze obligatorii, contractul mai poate s prevad :
- un termen pn la care autorul trebuie s predea originalul operei;
- un termen pn la apari ia i difuzarea exemplarului fiec rei edi ii,
- num rul maxim i minim de exemplare;
- modul n care autorul poate s controleze num rul de exemplare produs de
editorul s u.
Editorul are urm toarele obliga ii specifice :
a. s respecte clauzele contractuale;
b. s permit autorului s fac modific ri n cazul unei edi ii noi;
c. s cear consim mntul autorului atunci cnd dore te s cedeze contractul de
editare;
d. s napoieze autorului originalul operei primite pentru publicare dac nu s-a
convenit altfel.
Contractul de editur nceteaz la expirarea perioadei pentru care el a fost nc heiat.
Autorul are dreptul s cear desfiin area contractului dac editorul nu-i public opera n
termenul convenit ct i daune dac prin nepublicare, a suferit un prejudiciu.
n privin a suport rii riscului contractului, legiuitorul a f cut distinc ia ntre operele
publicate i cele nepublicate. Astfel, riscul pieirii operei va fi suportat de editor, dac opera
a fost publicat , el avnd obliga ia de a pl ti remunera ia convenit autorului. Dac opera
este distrus total nainte de a fi pus n circuit civil editorul este ndrept it s preg teasc
o edi ie nou , iar autorul va avea drept de remunera ie numai pentru una dintre aceste
edi ii .
Contractul de editare poate mbr ca forma a 2 feluri de contracte :
1 - contract de prestare de servicii,
2 - contract de antrepriz .
n primul caz, autorul pe cheltuiala sa l mputernice te pe editor s -i reproduc opera,
urmnd ca autorul s - i valorifice singur opera dup editare
n cazul n care autorul l mputernice te pe editor ca pe cheltuiala sa s -i reproduc
opera i s i-o difuzeze suntem n situa ia celui de-al doilea tip de contract i anume cel de
antrepriz , c ruia I se aplic dispozi iile codului civil.
Dup cum se cunoa te contractul de antrepriz este acel contract n virtutea c ruia
una dintre p r i - denumit antreprenor - se oblig s execute pe riscul s u o anumit
lucrare pentru cealalt parte - denumit client - n schimbul unei remunera ii.
Contractul de reprezentare teatral sau de execu ie muzical
Contractul de reprezentare teatral sau de execu ie muzical este acel contract prin
care titularul dreptului de autor cedeaz unei persoane fizice sau juridice dreptul de a
reprezenta sau de a executa n public o oper actual sau viitoare, literar , dramatic ,
muzical , dramatico-muzical , coregrafic sau o pantomim n schimbul unei remunera ii,
cesionarul avnd obliga ia s o reprezinte sau s o execute n condi iile convenite.
Contractul se va ncheia n form scris , fie pe durat determinat fie pe un num r
27

determinat de comunic ri c tre public.


Fa de contractul de editare contractul de reprezentare teatral sau de execu ie
muzical , deosebirea care apare se refer la faptul c n cel de -al doilea legea prevede
includerea n contract, n mod expres, a datei la care va avea loc premiera sau singura
comunicare a operei, dup caz, celelalte clauze fiind asem n toare
Contractul de nchiriere
Acest tip de contract, este prev zut n legea nr. 8/1996, dar n mod sumar,
precizndu - se doar c I se aplic regulile din dreptul civil, referitoare la contractul de
loca ie, prev zut de art. 1410 Cod civil.
Prin acest contract, autorul unei opere, cedeaz utilizarea , pe un anumit termen, cel
pu in a unui exemplar, al operei sale, n original sau copie, n schimbul unei sume de bani.
Acest tip de contract se folose te n special pentru categoria de opere ca : programe
pentru calculator sau opere fixate n nregistr ri sonore sau audiovizuale.
Din analiza acestor contracte se poate desprinde concluzia c , pe de o parte, prin
ele se realizeaz att aducerea operei la cuno tin a publicului ct i exploatarea acelei
opere, iar pe de alt parte, urm toarele tr s turi esen iale ale acestor contracte :
a - au ca obiect, transmiterea temporar a dreptului de a utiliza o oper determinat ;
b - sunt contracte consensuale;
c - sunt contracte sinalagmatice;
d - sunt contracte ncheiate intuitu personae;
e - forma scris este prev zut pentru aceste contracte ca o condi ie adprobationem
i nu ad validitatem.
n privin a capacit ii autorului de a ncheia un contract de valorificare a drepturilor sale
asupra operelor create se vor aplica dispozi iile comune cu privire la capacitate
NU UITA!

n privin a drepturilor patrimoniale, acestea se transmit potrivit Codului


civil, numai c durata transmiterii este limitat n timp. n vechea reglementare
perioada maxim de timp , pentru care se transmiteau aceste drepturi , era de 50
de ani. Deoarece n legisla ia rilor membre a U.E. aceast perioad este de 70
de ani legiuitorul romn a armonizat i n aceast privin legisla ia intern cu
cea european astfel c drepturile patrimoniale se transmit potrivit legisla iei
civile pe o perioad de 70 de ani. Aceast perioad nu este influen at de faptul
c opera a fost adus la cuno tin public sau nu.
n situa ia mo tenirilor vacante avem de asemenea o derogare de la
dreptul comun n sensul c nu revin statului, ci drepturile lui de cuius sunt
preluate de organisme de gestiune colectiv care au ca membrii un num r mai
mare de membrii din domeniul n care a creat autorul.
De aceea i durata de 70 de ani se bucur i mo tenitorii operei aduse la
cuno tin a publicului, sub pseudonim, sau f r indicare de nume ct i cei ai
autorului operei realizate n colaborare, numai c n acest caz termenul de 70 de
ani va ncepe s curg din momentul mor ii ultimului coautor.
INTREB RI DE CONTROL

1. Care sunt cerintele ce trebuie indeplinite pentru incheierea

contractului de reprezentare teatrala?


2. Care sunt conditiile prevazute de lege privind nulitatea contractului de
editare?
PROPUNERI DE REFERATE

Normele imperative privind interdependenta obligatiilor reciproce in cazul


contractelor de reprezentare teatrala
Limitele autorizarii drepturilor patrimoniale de autor in materia cesiunilor
neexclusive
28

Unitatea de nv are nr.4


Regimul juridic special al altor categorii de opere protejate
Cuprins
4.1. Introducere
4.2. Competen ele unit ii de nv are
4.3. Programele pentru calculator
4.4. Operele de art plastic , de arhitectur i fotografie
4.5. Protec ia portretului, a destinatarului coresponden ei
i a secretului sursei de informare
4.1. Introducere
Operele cinematografice i alte opere cinematografice
Operele cinematografice ca obiect al dreptului de autor au dat na tere la
numeroase discu ii n literatura juridic , iar solu ia adoptat de diferite legisla ii
na ionale sunt departe de a fi unitare.
Pn la apari ia Legii nr. 8/1996, n ara noastr , aceste opere nu au fost
reglemen tate n mod distinct. n actuala reglementare ele se reg sesc tratate
separat n capitolul VIII al legii men ionate iar dispozi iile referitoare acestui fel de
opere sunt n concordan cu directivele comunitare n materie.
Legiuitorul romn define te acest gen de opere astfel : Opera
audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu
similar cinematografiei sau orice alta opera constnd dintr-o succesiune de
imagini in mi care, nso ite sau nu de sunete.
Opera audiovizual are mai mul i autori. Produc torul i regizorul care
sunt considera i autori principali, la care se mai adaug i al i autori, cum sunt :
autorul adapt rii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special
create pentru opera audiovizual i autorul grafic pentru operele de anima ie sau
al secven elor de anima ie cnd acestea reprezint o parte importan a operei.
Cei doi autori principali, regizorul i produc torul, sunt defini i astfel de
actuala reglementare :
Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizic ce i
asum conducerea cre rii i realiz rii operei audiovizuale, n calitate de autor
principal.
Produc torul unei opere audiovizuale este persoana fizic sau juridic ce
i asum responsabilitatea producerii operei i, n aceast calitate, organizeaz
realizarea operei i furnizeaz mijloacele necesare tehnice i financiare.
ntre produc tor i regizor se ncheie un contract prin care p r ile pot
conveni s fie inclu i ca autori ai operei audiovizuale i al i creatori care au
contribuit substan ial la crearea acesteia.
n cazul n care opera audiovizual urmeaz s fie creat prin adaptarea
unei alte opere preexistente, trebuie reamintit faptul c dreptul la adaptarea
audiovizual este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei
opere preexistente de a o transforma sau de a o include ntr-o oper
audiovizual . n aceste condi ii legea prevede c este necesar cesiunea
dreptului exclusiv mai sus precizat printr-un contract ncheiat ntre titularul
dreptului de autor i produc torul operei audiovizuale, distinct de contractul de
editare, n care se vor prevedea expres condi iile produc iei, difuz rii i proiec iei
operei audiovizuale.
De remarcat c n cazul n care nu exist o conven ie contrar , autorii
29

operei audiovizuale, precum i al i autori cu contribu ii la aceasta, i p streaz


toate drepturile de utilizare separat a propriilor contribu ii, n condi iile legii.
Produc torul i autorul principal sunt cei care hot r sc dac opera
audiovizual este terminat sau nu, versiunea definitiv , dac opera va fi adus
la cuno tin a publicului i modul n care va fi exploatat versiunea definitiv a
operei.
Prin lege se interzice distrugerea suportului original al versiunii definitive a
operei audiovizuale n forma copiei-standard.
n ceea ce prive te folosirea drepturilor patrimoniale, acestea se vor
mp r i ntre autorii operei audiovizuale. Remunera ia autorului poate fi stabilit
pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale care este propor ional cu
ncas rile brute rezultate din utilizare.
Autorii au dreptul s cear produc torilor, periodic, situa ia ncas rilor
realizate din utilizarea operei.
Rezilierea contractului dintre produc tor i autor poate fi cerut de acesta
din urm dac produc torul n termen de 5 ani de la ncheierea contractului nu
finalizeaz opera audiovizual sau nu difuzeaz opera n termen de 1 an de la
finalizarea ei.
4.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
- Va fi familiarizat modalitatea de exploatare a operelor cinematografice
- Va ti s identifice tipurile de protectie a programelor pe calculator a
programelor care fac obiectul protectiei drepturilor de autor
- Va cunoa te caracteristicile dreptului de suita in ceea ce priveste
operele de arta plastica
- Va de ine cunostintele necesare in vederea valorificarii prin
cesiune a creatiilor derivate apartinand operelor de arta
audiovizuala si arta plastica.

Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.

4.3. Programele pentru calculator


Programele pentru calculator sunt reglementate n capitolul IX din Legea nr. 8/1996,
reglementare care este considerat insuficient n legisla ia romn . n conformitate cu
prevederile art. 72 din lege protec ia programelor pentru calculator include orice expresie
a unui program, programele de aplica ie i sistemele de operare, exprimate n orice fel de
limbaj, fie n cod-surs sau cod-obiect, materialul de concep ie preg titor, precum i
manualele.
Nu sunt protejate prin lege, ideile, procedeele, metodele de func ionare, conceptele
matematice i principiile care stau la baza oric rui element dintr-un program pentru
calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfe elor sale.
Autorul programelor pentru calculator are acelea i drepturi morale i patrimoniale ca i
oricare autor al unei opere literare sau artistice. El poate ceda drepturile de utilizare a unui
program pentru calculator f r ca aceasta s duc la transferul dreptului de autor asupra
programului. Dac programele pentru calculator sunt realizate n exercitarea atribu iilor de
serviciu, acestea pot fi exploatate de cel angajat, dac prin contract nu s -a convenit altfel
30

4.4. Operele de art plastic , de arhitectur i fotografie


Operele de art plastic , pot fi bi sau tridimensionale la baza protec iei lor stnd
individualitatea operei care se bazeaz pe crea ia artistic . Autorul operei de art plastic
se bucur de toate drepturile morale i patrimoniale prev zute de lege.
Reproducerile dup operele de art plastic se pot realiza doar pe baza unui
contract care trebuie s con in indica ii necesare pentru identificarea operei (o schi , un
desen, o fotografie) precum i referiri la semn tura autorului. Reproducerile nu pot fi puse
n vnzare f r consim mntul titularului dreptului de autor, consim mnt care este dat
dup examinarea reproducerii.
Dup realizarea reproducerii toate instrumentele speciale care au folosit la
realizarea acelei reproduceri, trebuie s fie distruse sau f cute inutilizabile, dac nu sunt
achizi ionate de c tre titularul dreptului de autor sau dac nu s-a convenit altfel.
De asemenea modelele originale dup care s-au realizat reproducerile trebuie
restituite titularului. n situa ia n care opera de art plastic este expus ntr -o expozi ie,
persoana fizic sau juridic care organizeaz acea expozi ie suport riscul dispari iei sau
distrugerii totale sau par iale a operei.
Operele de arhitectur - pot fi realizate numai cu acordul arhitectului, iar construc ia
realizat , va trebui s poarte la loc vizibil numele arhitectului.
C. Operele fotografice sunt protejate n cadrul institu iei dreptului de autor cu
precizarea c nu pot beneficia de protec ia legal a dreptului de autor fotografiile unor
scrisori, acte documente de orice fel, desene tehnice i alte asemenea..
n ceea ce prive te opera fotografic realizat n baza unui contract individual de munc
sau la comand , se prezum faptul c acele fotografii apar in pentru o perioad de 3 ani
celui care a f cut comanda sau angajatorului, dac nu s -a convenit altfel.
Transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra unei
opere fotografice se produce n momentul nstr in rii negativului operei fotografice.
Persoana care comand s I se execute o fotografie poate s publice sau s reproduc
acea fotografie f r consim mntul autorului dac nu s-a convenit altfel.
Dac fotografia original poart numele autorului, acest nume trebuie s figureze i
pe reproducere.
4.5. Protec ia portretului, a destinatarului coresponden ei i a secretului sursei de
informare
Operele care con in un portret nu pot fi utilizate f r acordul persoanei
reprezentate de acel portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are
dreptul s o reproduc sau s
o comunice public f r consim mntul persoanei reprezentate sau al succesorilor a
cesteia pe o perioad de 20 de ani dup moartea sa.
De la aceast regul exist i excep ii. i anume , 1) n cazul n care persoana
reprezentat n portret este de profesie model sau a fost remunerat pentru a poza ,
2) difuzarea unei opere care con ine un portret poate fi f cut f r autoriza ia
persoanei reprezentate dac :
a - Este o persoan general cunoscut i portretul a fost executat cu ocazia
activit ilor sale publice;
b - Portretul persoanei reprezentate constituie numai un detaliu al unei opere ce
prezint o adunare, un peisaj sau o manifestare public .
Coresponden a adresat
unei persoane, poate fi utilizat
doar cu
consim mntul destinatarului acelei coresponden e , iar dup moartea sa , timp de 20
de ani , cu consim mntul succesorilor s i, cu condi ia ca persoana destinatar s
nu- i fi exprimat o alt dorin .
Att destinatarul ct i persoana reprezentat ntr-un portret se bucur de
dreptul moral de a pretinde respectarea integrit ii operei i de a se opune
modific rilor sau denatur rilor ce i-ar crea un prejudiciu.
Autorul are dreptul s cear editorului sau produc torului s u, s p streze secretul sursei
31

de informa ii folosit n oper i s nu comunice documente referitoare la aceasta. Numai


cu consim mntul persoanei sau n baza unei hot rri judec tore ti definitive i irevocabile
se poate dezv lui secretul.
NU UITA!

Nu sunt protejate prin lege, ideile, procedeele, metodele de func ionare,


conceptele matematice i principiile care stau la baza oric rui element dintr-un
program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfe elor sale.
Autorul programelor pentru calculator are acelea i drepturi morale i
patrimoniale ca i oricare autor al unei opere literare sau artistice. El poate
ceda drepturile de utilizare a un ui program pentru calculator f r ca aceasta
s duc la transferul dreptului de autor asupra programului. Dac programele
pentru calculator sunt realizate n exercitarea atribu iilor de serviciu, acestea
pot fi exploatate de cel angajat, dac prin contract nu s-a convenit altfel

INTREB RI DE CONTROL

1. Ce presupune un drept de suita?


2. Un transfer electronic presupune, obligatoriu utilizarea unui drept de

proprietate intelectuala in sistem informatic?


3. Sistemele programelor pe calculator asigur in mod obli gatoriu si protectia
drepturilor de autor incorporate in acestea?
PROPUNERI DE REFERATE

Cauzele ce conduc la crearea fenomenului de piraterie in domeniul IT


Elementele pietei operelor derivate in cazul creatiilor de arta plastica in
ceea ce priveste dreptul de suita.
Modalitatile de exploatare a operelor audiovizuale si impactul lor asupra
publicului

32

Unitatea de nv are nr.5


Drepturile conexe drepturilor de autor
Cuprins
5.1. Introducere
5.2. Competen ele unit ii de nv are
5.3. Drepturile arti tilor interpre i sau executan i
5.4. Drepturile produc torilor de nregistr ri sonore i audiovizuale
5.5. Organismele de radiodifuziune i televiziune
5.6. Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date
5.1. Introducere
Directiva comunitar din 1993 impune statelor membre Uniunii Europene
coordonarea unor reguli ale dreptului de autor i drepturile conexe aplicabile
radiodifuziunii prin satelit i retransmisia prin cablu .
Art. 5 din aceast directiv prevede : protec ia drepturilor conexe
drepturilor d e autor nu aduce atingere i nu modific sub nici un aspect protec ia
conferit n cadrul drepturilor de autor.
Actuala reglementare (Legea nr. 8/1996) este n strict concordan cu
reglementarea comunitar n privin a drepturilor conexe drepturilor de autor. Prin
aceasta, pentru prima oar n legisla ia Romniei sunt reglementate drepturile
conexe drepturilor de autor. Aceste drepturi sunt reglementate n 5 capitole ale
legii, ocupnd o reglementare textual mai mare dect ntreaga reglementare
anterioar privitoare la drepturile de autor.
Prin drepturile conexe drepturilor de autor n elegem ansamblul
prerogativelor nepatrimoniale ( morale ) i patrimoniale pe care legea le
recunoa te unor categorii de persoane fizice sau juridice care desf oar
activit i subsecvente activit ii de crea ie propriu-zis .
n conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 8/1996, sunt
recunoscute i protejate drepturile conexe drepturilor de autor, urm toarelor 3
categorii de persoane
( titularii drepturilor conexe ) :
1 - arti tii interpre i i executan i pentru propriile interpret ri sau execu ii;
2 - produc torii de nregistr ri sonore i produc torii de nregistr ri
audiovizuale, pentru propriile nregistr ri.
5.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
Va fi familiarizat cu particularitatile drepturilor conexe apartinand
artistilor interpreti sau executanti
Va ti s identifice tipurile de utilizari specifice organismelor de
radiodifuziune si televiziune
Va cunoa te caracteristicile dreptului de retransmitere prin cablu.
Va de ine abilit i de identificare a drepturilor sui-generis ale fabrican ilor
bazelor de date
Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.
33

5.3. Drepturile arti tilor interpre i sau executan i


n doctrin s-a pus problema dac ace ti arti ti sau executan i sunt coautori la
realizarea operei. Pentru c ei nu particip la crearea operei interpr etate sau executate s-a
considerat c nu pot avea calitatea de coautori, presta ia lor a fost considerat drept oper
derivat . Aceast calificare, nu este just pentru c ar nsemna s se pun aceast
presta ie pe aceea i treapt cu traducerile sau adapt rile care ns , sunt opere cu entitate
proprie.
Este adev rat c arti tii prin talentul lor m resc frumuse ea unei opere i de multe
ori importan a rolului lor este egal cu cea a autorului iar uneori chiar superioar , mai ales
pe scara realiz rilor i realit ilor comerciale.
Ca urmare s-a considerat c pentru protec ia presta iei interpre ilor sau executan ilor
este necesar s se instituie un regim care de i modelat dup cel al dreptului de autor s fie
diferit de acesta.
Legisla iile care au consacrat o asemenea protec ie au realizat-o n cadrul a a
numitelor drepturi conexe.
Existen a unei conexiuni speciale ntre opera interpretat sau executat
i
interpretarea sau executarea ei este demonstrat de faptul c de multe ori interpretarea ori
executare a unei opere poate compromite sau s dea str lucire operei preexistente.
n conformitate cu prevederile art. 95 din lege, sunt considera i arti ti interpre i sau
executa i : actorii, cnt re ii, muzicienii, dansatorii i alte persoane care prezint , cnt ,
danseaz , recit , declam , joac , interpreteaz , regizeaz , dirijeaz ori execut n orice
alt modalitate o oper literar sau artistic , un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de
variet i, de circ ori marionete.
Din ultima parte a textului de lege, care folose te expresia spectacol de orice fel,
rezult existen a unor drepturi conexe de autor i altor categorii de arti ti interpre i sau
executan i ai unor crea ii sau realiz ri artistice dect cele expres denumite i enumerate n
cuprinsul textului de lege.
Obiectul drepturilor conexe se deduce din con inutul art. 94 , i poate consta din:
interpret rile i execu iile arti tilor interpre i sau executan i ,
nregistr rile sonore i audiovizuale ale produc torilor unor astfel de nregistr ri,
emisiunile organismelor de radiodifuziune i televiziune .
Actuala reglementare, recunoa te acestor arti ti interpre i sau executan i o serie de drepturi
morale i patrimoniale asem n toare cu cele recunoscute autorilor.
Drepturile morale
n conformitate cu prevederile art. 96 din lege, arti tilor interpre i sau executa i li se
recunosc urm toarele drepturi morale :
1
- dreptul de a pretinde recunoa terea paternit ii propriei interpret ri sau
execu ii,
^2 - dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul s u s fie indicat ori
comunicat la fiecare spectacol i la fiecare utilizare a nregistr rii acesteia,
3 - dreptul de a pretinde respectarea calit ii presta iei sale i de a se opune
oric rei deform ri, falsific ri sau alte modific ri substan iale a interpret rii ori execu iei sale
sau oric rei nc lc ri a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputa ia sa,
n continuare, art. 97 din lege, prevede c drepturile morale conexe drepturilor de autor ale
arti tilor interpre i sau executa i, la fel ca i drepturile morale ale autorilor, nu pot face
obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri
Aliniatul 2 al art. 97 din lege, stabile te c exerci iul drepturilor morale ale drepturilor
conexe drepturilor de autor ale arti tilor interpre i sau executa i pot fi transmise prin
mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe durat nelimitat . In caz de vacan succesoral
exerci iul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat
drepturile artistului interpret sau executant ori, dup caz, organismului cu cel mai mare
num r de membri, din domeniul respectiv.
34

Drepturile patrimoniale
Arti tilor interpre i sau executa i li se recunoa te un drept patrimonial exclusiv
asupra realiz rilor lor care, potrivit art. 98 din lege, confer interpre ilor, dreptul de a
autoriza efectuarea de c tre ter i a urm toarelor activit i :
a) fixarea interpret rii sau a execu iei sale ;
n art. 98 din lege, se prevede expres n elesul termenului de fixare. Astfel : n
n elesul prezentei legi, se consider fixare ncorporarea, prin orice mijloc, de sunete,
imagini ori de sunete i imagini sau de reprezent ri digitale ale acestora, n orice fel de
suport, inclusiv electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor c tre
public, ntr-un mod oarecare.
b) reproducerea integral sau par ial , direct ori indirect , temporar sau
permanent , prin orice mijloc i sub orice form , a interpret rii sau a execu iei fixate:
c) distribuirea interpret rii sau a execu iei fixate;
d) nchirierea interpret rii sau a execu iei fixate;
e) mprumutul interpret rii sau al execu iei fixate;
f) importul n vederea comercializ rii pe pia a intern a interpret rii sau a execu iei
fixate;
g) radiodifuzarea i comunicarea public a interpret rii sau a execu iei sale, n afara
cazului n care interpretarea sau execu ia a fost deja fixat sau radiodifuzat ;
h) punerea la dispozi ia publicului a interpret rii sau a execu iei sale fixate, astfel
nct s poat fi accesat , n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre
public;
i) retransmiterea prin cablu a interpret rii sau a execu iei fixate.
n condi iile prev zute de art. 99 din lege, arti tilor interpre i sau executa i li se
recunoa te un drept patrimonial conex dreptului de autor i cu privire la presta iile colective,
realizate n forma ii cum ar fi, membrii unui grup, cor, corp de balet, trupe teatrale, i care,
trebuie s - i desemneze dintre ei, n scris cu acordul majorit ii membrilor grupului, un
reprezentant pentru exerci iul drepturilor prev zute de art. 98 din lege.
Pentru cazul n care artistul interpret sau executant i desf oar activitatea pe baza
unui contract individual de munc , legea a reglementat dou situa ii cu privire la drepturile
patrimoniale ale acestor arti ti.
Astfel, art. 100 din lege prevede posibilitatea ca dreptul patrimonial prev zut la art.
98 s poat fi transmis celui care angajeaz , cu condi ia ca transmiterea dreptului s fie
expres prev zut n contractul individual de munc .
n situa ia n care artistul interpret sau executant a participat la realizarea unei opere
audiovizuale, ori a unei nregistr ri sonore, dac nu exist o conven ie contrar , se
consider c acesta cedeaz produc torului dreptul exclusiv de utilizare a presta iei sale
astfel fixate prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si mprumut. Remunera ia
cuvenit n temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale care apar in unui
artist interpret sau executant se stabilesc prin acordul p r ilor
Cuantumul remunera iei poate s fie calculat fie propor ional cu ncas rile provenite
din exploatarea presta iei, fie n sum fix sau orice alt mod. Dac remunera ia nu a fost
stabilit prin contract artistul interpret sau executant poate solicita organelor jurisdic ionale
competente stabilirea remunera iei, la fel ca i n cazul contractului de cesiune a drepturilor
de autor.
Se poate solicita, tot pe cale judec toreasc revizuirea contractului de cesiune n
situa ia n care exist o dispropor ie ntre remunera ia primit
i beneficiile celui care a
ob inut cesiunea drepturilor patrimoniale.
n lipsa unei prevederi exprese n contractul individual de munc drepturile
patrimoniale apar in artistului interpret sau executant.
Autorul unei presta ii executate n cadrul unui contract individual de munc i
p streaz dreptul exclusiv de utilizare a acesteia ca parte integrant n ansamblul crea iei
sale.
35

n ceea ce prive te durata n timp a drepturilor patrimoniale recunoscute artistului interpret


sau executant, art. 102 din lege, prevede c durata este de 50 de ani ncepnd cu data de
1 ianuarie a anului urm tor celui n care a avut loc fixarea sau comunicarea c tre public
5.4. Drepturile produc torilor de nregistr ri sonore i audiovizuale
Drepturile produc torilor de nregistr ri sonore
Potrivit art. 103 alin. 1 din lege, se consider inregistrare sonora sau fonograma, in
sensul prezentei legi, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare
ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor digitale ale acestor sunete,
oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Produc torii de nregistr ri sonore sunt persoanele fizice sau juridice care i asum
responsabilitatea organiz rii i finan rii realiz rii primei fix ri a sunetelor, fie c aceasta
constituie sau nu o oper n sensul prevederilor Legii nr. 8/1996.
Produc torul de nregistr ri sonore, are dreptul recunoscut de lege ca n cazul reproducerii
i difuz rii nregistr rilor sonore pe care le realizeaz , s nscrie pe suporturile acestora,
inclusiv pe coperte, cutii i alte suporturi, pe lng men iunile privind autorul i artistul
interpret sau executant i propriul s u nume i denumirea ntreprinderii sale
Pe lng acest drept moral, produc torilor de nregistr ri sonore, li se recunoa te
un drept patrimonial exclusiv de a autoriza efectuarea de c tre ter i a unor activit i cu
privire la acestea :
a) reproducerea integral sau par ial , direct ori indirect , temporar sau
permanent , prin orice mijloc i sub orice form , a propriilor nregistr ri sonore;
b) distribuirea propriilor nregistr ri sonore;
c) nchirierea propriilor nregistrari sonore;
d) mprumutul propriilor nregistr ri sonore;
e) importul, n vederea comercializ rii pe pia a intern , a copiilor legal realizate ale
propriilor nregistr ri sonore;
f) radiodifuzarea i comunicarea public a propriilor nregistr ri sonore, cu excep ia
celor publicate n scop comercial;
g) punerea la dispozi ia publicului a propriilor nregistr ri sonore, astfel nct s
poat fi accesate, n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public;
/h) retransmiterea prin cablu a propriilor nregistr ri sonore.
La aceste drepturi, art. 105 alin. 3 din lege, prevede i dreptul exclusiv al
produc torului de nregistr ri sonore de a mpiedica importul de copii ale propriilor
nregistr ri sonore realizate f r autorizarea sa.
Cu privire la durata drepturilor patrimoniale recunoscute de lege produc torilor de
nregistr ri sonore, aceasta este de 50 de ani i ncepe s curg cu data de 1 ianuarie al
anului urm tor celui n care a avut loc prima fixare, ori de la data aducerii la cuno tin
public .
Drepturile produc torilor de nregistr ri audiovizuale
Art. 106 indice 1 din Legea nr.8/1996 arat c se consider nregistrare
audiovizual sau videogram orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secven e
de imagini n mi care, nso ite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda i suportul utilizate
pentru aceast fixare.
Produc torul unei nregistr ri audiovizuale este persoana fizic sau juridic ce
are ini iativa i i asum responsabilitatea organiz rii i realiz rii primei fix ri a unei
opere audiovizuale sau a unor secven e de imagini n mi care, nso ite ori nu de sunet
i, n aceast calitate, furnizeaz mijloacele tehnice i financiare necesare.
Produc torii de nregistr ri audiovizuale pot exercita acela i drepturi morale i
patrimoniale ca i produc torii de nregistr ri sonore .
5.5. Organismele de radiodifuziune i televiziune
Organismele de radiodifuziune i de televiziune sunt creatori de programe iar programele
reprezint o oper comun creat de mai mul i coautori, n colaborare, a a cum o define te
36

art. 5 al legii
. Drepturile organismelor de radiodifuziune i de televiziune
Conform art. 113 alin. 1 din le ge, aceste organisme de radiodifuziune i de
televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza, cu obliga ia pentru cel autorizat
de a men iona numele organismelor n cauz , urm toarele activit i :
a) fixarea propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de
televiziune;
b) reproducerea integral sau par ial , direct ori indirect , temporar sau
permanent ,
prin orice mijloc i sub orice form , a propriilor emisiuni i
servicii
de
programe
de
radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
c) distribuirea propriilor emisiuni i servicii de programe
de
radiodifuziune
televiziune fixate pe orice fel de suport;
d) importul, n vederea comercializ rii pe pia a intern , a propriilor emisiuni i
servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni i servicii de programe de
radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace f r fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau
prin orice alt procedeu similar, precum i prin orice alt mod de comunicare c tre public,
inclusiv retransmiterea pe internet;
f) comunicarea public a propriilor emisiuni i servicii de programe de
radiodifuziune sau de televiziune n locuri accesibile publicului, cu plata intr rii;
g) nchirierea propriilor emisiuni i servicii de programe
de
radiodifuziune
televiziune, fixate pe orice tip de suport;
h) mprumutul propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de
televiziune fixate pe orice fel de suport;
i) punerea la dispozi ia publicului a propriilor emisiuni i servicii de programe de
radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dac au fost emise
prin fir sau f r fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel nct s poat fi accesate n orice
loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public.
La cele de mai sus se adaug dreptul patrimonial exclusiv al organismelor de radio
i televiziune de a mpiedica importul de copii realizate, f r autorizarea lor, de pe propriile
programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport.
Durata drepturilor patrimoniale exclusive ale organismelor de radiodifuziune i de
televiziune este de 50 de ani, perioad ce ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului
urm tor celui n care a avut loc prima emitere sau transmitere a acestor organisme.
i n cazul acestor drepturi, legiuitorul a prev zut unele din limit rile exercit rii acestora,
fiind permise f r consim mntul organismelor men ionate, ct i utilizarea programelor de
radio i de televiziune pentru uzul personal sau pentru cercul unei familii.
Comunicarea public prin satelit
Acest nou mod de transmitere prin satelit, a fost reglementat pentru prima oar prin
Legea nr. 8/1996, fapt ce se impunea datorit nivelului atins de tiin a i tehnica mondial a
telecomunic a iilor.
Prin comunicare public prin satelit se n elege introducerea sub controlul i
responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul
Romniei, a semnalelor purt toare de programe destinate capt rii de c tre public, ntr -un
lan nentrerupt de comunicare ce conduce la satelit i revine pe p mnt.
Trecerea la utilizarea pe scar larg a acestui nou sistem de comunica ii publice nu
trebuie s aib ca urmare nc lcarea n vreun fel a drepturilor creatorilor de opere n
general sau a altor categorii de participan i la realizarea unor opere audiovizuale, apte a fi
transmise publicului pe aceast cale.
Astfel, n conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din lege, organismele de
radiodifuziune i de televiziune care au ca obiect de activitate comunicarea public a unor
37

programe prin satelit, trebuie s i desf oare activitatea cu respectarea dreptului de autor
i a drepturilor conexe protejate prin Legea nr. 8/1996.
n situa ia n care semnalele purt toare de programe sunt emise sub o form
codificat , comunicarea aceasta va fi considerat comunicare public numai dac
dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozi ia publicului prin organismul
respectiv sau cu consim mntul s u.
R spunderea pentru comunicarea public prin satelit trebuie s revin acelor
organisme de radiodifuziune sau de televiziune care sunt titularele programelor n cauz ,
precum i persoanelor fizice sau juridice care au primit din partea acestora autorizarea
efectu rii acestor comunica ii publice.
Titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe dreptului de autor asupra
operelor sau presta iilor care ar putea face obiectul unor programe comunicate prin satelit,
i vor putea cesiona drepturile lor, n vederea realiz rii unei astfel de comunic ri publice,
numai printr-un contract ncheiat individual sau prin intermediul unui organism de gestiune
colectiv . n acest caz este vorba despre un nou contract de cesiune care se adaug
celorlalte contracte de valorificare a drepturilor de autor i a drepturilor conexe prev zute
de Legea nr. 8/1996.
Retransmiterea prin cablu
Introducerea acestei reglement ri n legisla ia actual este de asemenea o noutate
n legisla ia noastr
i a devenit posibil
i necesar
ca urmare a evolu iei
telecomunica iilor n general pe plan mondial i a utiliz rii acestui mod de comunicare
public pe scar tot mai larg n ultimul timp i n ara noastr .
Ideea central a acestei reglement ri o constituie afirmarea principiului conform
c ruia nici prin acest nou mod de comunicare public , dreptul de autor i drepturile conexe
acestuia nu pot fi ignorate sau nc lcate n nici un fel.
Legea stabile te c titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe i pot
exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmiterii prin cablu, pe baza
contractelor ncheiate prin intermediul unor organisme de gestiune colectiv .
Dac unii titulari de drepturi nu au ncredin at gestiunea drepturile lor unui organism
de gestiune colectiv , organismul care gestioneaz drepturile din aceea i categorie este
considerat de drept a fi i gestionarul drepturilor lor. Dac n acela i domeniu exist mai
multe organisme de gestiune colectiv , titularul de drepturi poate opta ntre acestea.
Titularii drepturilor de autor i ai drepturilor conexe, pot s - i revendice drepturile de la
acele organisme n termen de 3 ani de la data retransmiterii prin cablu.
Organismele de gestiune colectiv pot ncheia contracte cu distribuitorii prin cablu.
Art. 121 indice 1 din lege prevede ns dou cazuri n care retransmiterea prin cablu
este permis f r consim mntul titularului de drepturi i f r plata vreunei remunera ii :
1 - n cazul programelor proprii ale organismelor publice de radiodifuziune i de
televiziune cu acoperire na ional ;
2 - n cazul retransmiterii unor programe ale organismelor de radiodifuziune i de
televiziune ale c ror programe sunt retransmise prin cablu .
5.6. Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date
Prin baz de date se n elege o culegere de opere, de date sau de alte elemente
independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse ntr-o modalitate
sistematic ori metodic i n mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr o alt modalitate.
Potrivit art. 122 indice 1 fabricantul unei baze de date este persoana fizic sau
juridic ce a f cut o investi ie substan ial cantitativ
i calitativ n vederea ob inerii,
verific rii sau prezent rii con inutului unei baze de date.
Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a
interzice extragerea si/sau reutilizarea totalit ii sau a unei p r i substan iale din aceasta,
evaluata calitativ sau cantitativ.
Drepturile fabricantului bazei de date iau na tere o dat cu definitivarea bazei de date.
38

Durata protec iei este de 15 ani, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului imediat urm tor
definitiv rii bazei de date
NU UITA!

Cuantumul remunera iei poate s fie calculat fie propor ional cu ncas rile
provenite din exploatarea presta iei, fie n sum fix sau orice alt mod. Dac
remunera ia nu a fost stabilit prin contract artistul interpret sau executant
poate solicita organelor jurisdic ionale competente stabilirea remunera iei, la
fel ca i n cazul contractului de cesiune a drepturilor de autor
Se poate solicita, tot pe cale judec toreasc revizuirea contractului de
cesiune n situa ia n care exist o dispropor ie ntre remunera ia primit
i
beneficiile celui care a ob inut cesiunea drepturilor patrimoniale.
n lipsa unei prevederi exprese n contractul individual de munc drepturile
patrimoniale apar in artistului interpret sau executant.
Autorul unei presta ii executate n cadrul unui contract individual de munc
i p streaz dreptul exclusiv de utilizare a acesteia ca parte integrant n
ansamblul crea iei sale.
n ceea ce prive te durata n timp a drepturilor patrimoniale recunoscute
artistului
interpret sau executant, art. 102 din lege, prevede c durata este de 50 de ani
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor celui n care a avut loc fixarea
sau comunicarea c tre public.
INTREB RI DE CONTROL

1. Ce presupune exploatarea unui drept conex dreptului de autor?


2. Care sunt elementele specifice operelor cinematografice?

3. n ce modalitati pot fi valorificate drepturile artistilor interpreti sau


executanti?
PROPUNERI DE REFERATE

Formele de exploatare a operelor de arta audiovizuala


Modalitatile de interferenta a contributiilor comune creatorilor ce
participa la formarea operei cinematografice.

39

Unitatea de nv are nr.6


Gestiunea i ap rarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe
Cuprins
6.1. Introducere
6.2. Competen ele unit ii de nv are
6.3. Ocrotirea drepturilor de autor prin mijloace de drept administrativ
6.4. Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor
6.5. Ap rarea dr.de autor prin mijloacele dreptului civil i procesual civil
6.6. Ap rarea drepturilor de autor prin mijloace de drept penal
6.7 Regimul interna ional al drepturilor de autor
6.1. Introducere
Ap rarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe se face printr-o serie
de mijloace de drept administrativ, civil i penal. Apari ia unei legi, n concordan
cu legisla ia interna ional n materie, a permis intrarea n legalitate i n acest
domeniu n care datorit schimb rilor ap rute n tehnic i tehnologie, a cerut-o
cu necesitate. De asemenea, reglementarea drepturilor conexe a constituit un al
pas n crearea cadrului legislativ necesar ap r rii acestor drepturi. Spre
deosebire de alte obiecte ale dreptului de proprietate intelectual (inven iile,
m rcile, desenele i modelele industriale), operele crea iei literare, artistice i
tiin ifice sau de orice alt natur asem n toare, originalul este protejat de lege
n mod necondi ionat.
6.2. Competen ele unit ii de nv are
Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul:
- Va fi familiarizat cu modalit ile de protectie a drepturilor de autor si
conexe prin masuri administrative
- Va ti s identifice tipurile de raspundere civila si penala
aplicabile in materia drepturilor de autor
- Va cunoa te formele de sanctiune contraventionala aplicabile incalcarii
drepturilor de autor
- Va de ine abilit i privind regimul international al drepturilor de autor

Durata medie de parcurgere a unit ii de nv are este de 2 ore.

6.3. Ocrotirea drepturilor de autor prin mijloace de drept administrativ


Mijloace de drept administrativ cu caracter organiza ional prin care sunt protejate drepturile
de autor.
Realizarea prin dispozi iile legii a cadrului juridic necesar cre rii unor organisme de
gestiune colectiv prin care se pot exercita i proteja unele dintre drepturile de autor sau
dintre drepturile conexe acestora, constituie mijloace de drept administrativ cu caracter
organiza ional.
Pentru prima dat Legea nr. 8/1996, prevede c titularii dreptului de autor i a
drepturilor conexe i pot exercita drepturile lor nu numai n mod personal dar i, la cererea
40

lor, prin organisme de gestiune colectiv .


Organismele de gestiune colectiv sunt persoane juridice constituite prin libera
asociere care au ca obiect de activitate n principal colectarea i repartizarea drepturilor a
c ror gestiune le este ncredin at de c tre titulari. Aceste organisme au statutul asocia iilor
f r scop lucrativ i dobndesc personalitatea juridic n condi iile legii cu avizul Oficiului
Romn pentru Drepturile de Autor.
Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc aceste organisme pentru a fi avizate
de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor sunt stabilite de lege. Organismele sunt create
direct de c tre titularii drepturilor de autor i ai drepturilor conexe, cum sunt autorii, arti tii
interpre i sau executan i, produc torii precum i al i titulari persoane fizice sau juridice ai
drepturilor de autor i ai drepturilor conexe.
Aceste organisme ac ioneaz n limitele mandatului ncredin at pe baza unui statut
adoptat dup procedura prev zut de lege. Dispozi iile obligatorii pe care trebuie s le
cuprind un astfel de statut sunt prev zute n art. 127 lit. a - j din lege i trebuie s fie
completate cu orice dispozi ii obligatorii reie ite din legisla ia n vigoare.
Pentru a eviden ia rolul de protec ie pe care l au organismele de gestiune colectiv ,
nfiin ate prin aplicarea dispozi iilor Legii nr. 8/1996, vom aminti c n conformitate cu
prevederile art. 129 alin. 4 din lege orice titular al dreptului de proprietate sau al drepturilor
conexe, poate ncredin a prin contract exerci iul drepturilor sale unui organism de gestiune
colectiv , acesta din urm fiind inut s accepte exercitarea acestor drepturi pe baz
colectiv , dac gestiunea categoriei de drepturi n cauz intr n activitatea sa statutar .
Organismele de gestiune colectiv au urm toarele obliga ii :
a) s acorde autoriza ii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuat
nainte de utilizarea repertoriului protejat, n schimbul unei remunera ii, prin licen
neexclusiv , n form scris ;
b) s elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinznd drepturile
patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii n vederea pl ii acestor drepturi,
n cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibil autorizarea individual de
c tre titularii de drepturi;
c) s ncheie, n numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza
conven iilor ncheiate cu organisme similare din str in tate, contracte generale cu
organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu
distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avnd ca obiect autorizarea de utilizare a
repertoriului protejat;
d) s protejeze interesele membrilor lor, n ceea ce prive te gestionarea drepturilor
cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, n afara teritoriului Romniei, prin
ncheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din str in tate;
e) s colecteze sumele datorate de utilizatori i s le repartizeze ntre titularii de
drepturi, potrivit prevederilor din statut;
f) s asigure accesul propriilor membri la informa iile privind orice aspect al
activit ii de colectare a sumelor datorate de utilizatori i de repartizare a acestora;
g) s acorde asisten de specialitate titularilor de drepturi i s i reprezinte n
cadrul procedurilor legale, n limita obiectului lor de activitate;
h) s cear utilizatorilor comunicarea de informa ii i transmiterea documentelor
necesare, n format scris i electronic, pentru determinarea cuantumului remunera iilor pe
care le colecteaz , n vederea repartiz rii; informa iile i documentele transmise vor fi
nso ite de adresa de naintare, purtnd numele reprezentantului legal, semn tura i
tampila;
i) s asigure transparen a activit ii de gestiune colectiva n raporturile cu
autoritatile publice care au drept de control i, prin acestea, cu utilizatorii;
j) s ndeplineasc orice alt activitate, conform mandatului special primit de la
titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, n limitele obiectului lor de activitate.
41

6.4. Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor


Existen a unui organism administrativ central cu competen
na ional pentru
protejarea drepturilor de autor denumit Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, este o
garan ie suplimentar pentru garantarea drepturilor titularilor drepturilor de autor i ai
drepturilor conexe.
Acest organism a luat fiin pe data intr rii n vigoare a Legii nr. 8/1996 prin
transformarea Agen iei Romne pentru Protejarea Drepturilor de Autor - organ de
specialitate aflat n subordinea Ministerului Culturii - prin schimbarea denumirii i
subordon rii. Odat cu schimbarea denumirii acest organism a devenit organ de
specialitate subordonat Guvernului.
Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor are autoritate unic pe teritoriul Romniei
n ceea ce prive te eviden a, observarea i controlul aplic rii legisla iei n domeniul
dreptului de autor i a drepturilor conex e.
Directorul general al acestui organism precum i cei 20 de arbitrii (juri ti) sunt numi i
de guvern. Oficiul func ioneaz pe baza unui regulament aprobat de Guvern. (H.G. nr.
60/10 martie 1997 publicat n M.O. nr. 46 din 18 martie 1997).
Atribu iile Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor art. 138
din lege, sunt urm toarele :
a) reglementeaza activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general;
b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;
c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;
d) organizeaza si administreaza, contra cost, nregistrarea, in registrele nationale si
in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;
e) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune
colectiva;
f) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii,
inscrierea in Registrul aflat la grefa judecatoriei, a asociatiilor si fundatiilor constituite in
domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile
pentru combaterea pirateriei;
g) controleaza din oficiu, pe cheltuiala proprie, respectarea legislatiei din domeniu si
aplica sanctiuni contraventionale potrivit legii;
h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste
masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;
i) controleaza la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activitatile
care constituie incalcari ale legislatiei in domeniu, si aplica sanctiuni contraventionale,
potrivit legii;
j) incheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu, ridica mijloace materiale
de proba si le inainteaza organelor de urmarire penala;
k) administreaza baza de date, la nivel national, privind contraventiile sanctionate
in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;
l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit legii;
m) efectueaza, contra cost, constatari tehnico-stiintifice si expertize, prin
specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instantelor
judecatoresti;
n) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala
proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;
o) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate
similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;
p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
6.5. Ap rarea dr.de autor prin mijloacele dreptului civil i procesual civil
Ac iunile civile vor avea ca obiect recunoa terea drepturilor i repara ia
prejudiciului, fiind fie ac iuni n r spundere civil ( art. 998-999 C.Civil ), fie ac iuni n
42

r spundere contractual .
n afara acestor ac iuni, cei v t ma i vor putea promova i alte ac iuni cum ar
fi:mbog irea f r just cauz sau plata nedatorat .
n prezent textul de baz privitor la aceast problem este articolul 139 ali n. 1 din
lege care statueaz : nc lcarea drepturilor recunoscute i garantate prin prezenta lege
atrage r spunderea civil , contraven ional sau penal , dup caz , potrivit legii , text
aplicabil i n materia drepturilor nepatrimoniale de autor i a acelora conexe cu acestea .
Exist nc i alte prevederi care ocrotesc unele drepturi nepatrimoniale , cum ar fi
Decretul nr. 31/1954 , care n articolul 54 prevede c persoana care a suferit o atingere n
dreptul s u la nume ori la pseudonim , la denumire , la onoare , la reputa ie, n dreptul
personal nepatrimonial de autor al unei opere tiin ifice , artistice ori literare, de inventator
sau n orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instan ei judec tore ti ncetarea
s vr irii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus ar tate. Totodat , cel care a
suferit o atingere a unor asemenea drepturi va putea cere instan ei s oblige pe autorul
faptei s vr ite f r drept s ndeplineasc orice m suri socotite necesare de c tre
instan s pre a ajunge la restabilirea dreptului atins .
Pentru prevenirea unor pagube iminente sau pentru asigurarea repar rii acestor
drepturi recunoscute de Legea nr. 8/1996, titularii pot solicita instan ei de judecat luarea
unor m suri asiguratorii ca :
1 - remiterea pentru acoperirea prejudiciilor suferite a ncas rilor realizate prin actul
ilicit sau, dac prejudiciile nu pot fi reparate n acest mod, remiterea bunurilor rezultate din
fapta ilicit , n vederea valorific rii acestora, pn la acoperirea integral a prejudiciilor
cauzate,
2 - distrugerea echipamentelor i a mijloacelor aflate n proprietatea f ptuitorului, a
c ror destina ie unic sau principal a fost aceea de producere a actului ilicit,
3 - scoaterea din circuitul comercial prin confisc area i distrugerea copiilor efectuate
ilegal,
4 - publicarea n mijloacele de comunicare n mas a hot rrii instan ei de judecat ,
pe cheltuiala celui care a s vr it fapta.
Litigiile n scute din nc lcarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe sunt de
competen a organelor jurisdic ionale, potrivit dispozi iilor dreptului comun i ale Legii nr.
8/1996.
6.6. Ap rarea drepturilor de autor prin mijloace de drept penal
Fa de anterioara reglementare (Decretul nr. 321/1956) care avea un singur
artico l incriminator, actuala reglementare (Legea nr. 8/1996) prevede un num r de 30
de infrac iuni pentru anumite fapte care ncalc dreptul de autor i drepturile conexe.
Aceast nou reglementare se remarc
i prin n sprirea pedepselor aplicate
pentru faptele re inute ca infrac iuni. n timp ce Decretul nr. 321/1956 sanc iona
infrac iunea de uzurpare a calit ii de autor cu pedeapsa nchisorii de la o lun la 1 an
sau cu amend , n actuala reglementare sunt prev zute pedepse cu mult mai mari
pentru toate faptele re inute ca infrac iuni n materia dreptului de autor i a drepturilor
conexe.
Infrac iunile prev zute n Legea nr. 8/1996, sunt grupate n mai multe categorii :
A. Infrac iuni prin care se aduc atingere drepturilor de autor i drepturilor conexe
Constituie infrac iune, fapta persoanei care, f r a avea autoriza ia sau, dup
caz, consim mntul titularului drepturilor recunoscute prin lege, cu privire la dreptul de
autor i a drepturilor conexe, s vr e te cu vinov ie, una din faptele prev zute n art.
140 lit. a - h din Legea nr. 8/1996.
n conformitate cu textul legal citat, constituie infrac iune i se pedepse te cu
nchisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amend de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei,
dac nu
constituie o infrac iune mai grav , fapta persoanei care f r a avea autoriza ia sau dup
43

caz consim mntul titularului drepturilor recunoscute de Legea nr.8/1996, dup cum
urmeaz :
a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
b) importul, pe piata interna, a copiilor operelor sau produselor purtatoare de
drepturi conexe, realizate cu consimtamantul titularilor;
c) nchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe;
d) comunicarea publica a operelor, altele decat cele muzicale, sau a produselor
purtatoare de drepturi conexe;
e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi
conexe;
g) realizarea de opere derivate;
h) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a
programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
B. Infrac iunea de uzurpare a dreptului de autor
n conformitate cu prevederile art. 141 din lege, constituie infrac iune i se
pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amend de la 25.000.000 lei la
500.000.000 lei fapta persoanei care- i nsu e te f r drept calitatea de autor a unei opere
sau fapta persoanei care aduce la cuno tin a publicului o oper sub un alt nume dect
acela decis de autor, dac fapta nu constituie o infrac iune mai grav .
C. Infrac iuni mai grave dect cele prev zute la art. 140 din lege
n conformitate cu prevederile art. 143 din lege, constituie infrac iune i se
pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend de la 50.000.000 lei la
300.000.000 lei, dac nu constituie o infrac iune mai grav fapta persoanei f r a avea
consim mntul titularului drepturilor recunoscute de lege :
a) inlatura, in cunostinta de cauza si cu scop comercial, de pe opere sau alte
produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind
regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau
pune la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice
moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte
produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul
drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara
autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune
prevazuta in prezenta lege.
De asemenea, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care produce,
importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori
detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea
masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea
masurilor tehnice de protectie, inclusiv, in mediul digital
n conformitate cu prevederile art. 139 alin 2 din lege, Titularii drepturilor nc lcate
pot solicita instan elor de judecat sau altor organisme competente, dup caz,
recunoa terea drepturilor lor, constatarea nc lc rii acestora i pot pretinde repararea
prejudiciului n conformitate cu normele legale.
Dup cum se cunoa te, sunt unele infrac iuni pentru care ac iunea penal se pune
n mi care la plngerea prealabil a persoanei v t mate iar pentru alte infrac iuni, ac iunea
penal se pune n mi care din oficiu.
Prin plngere n sensul prevederilor codului de procedur penal , se n elege
ncuno tin area f cut de o persoan sau grup de persoane care au suferit o v t mare prin
s vr irea uneia sau mai multor infrac iuni, adresat unui organ de urm rire penal n
scopul ncet rii faptei d un toare, a pedepsirii persoanelor vinovate i a repar rii
prejudiciilor morale i/sau patrimoniale suferite ca urmare a s vr irii acelor fapte.
44

n unele cazuri n care legea prevede necesitatea formul rii unei plngeri prealabile,
formularea i prezentarea acesteia n scris sau oral este o condi ie a punerii n mi care a
ac iunii penale.
Prin sesizare din oficiu ca mijloc de punere n mi care a ac iunii penale, se n elege
acea procedur penal prin care un organ de stat competent (organ de urm rire penal ,
instan de judecat sau alt organ determinat prin lege) se autosesizeaz n baza
atribu iilor i ndatoririlor care i-au fost recunoscute sau impuse prin lege cu privire la
s vr irea uneia sau mai multor infr ac iuni. Sesizarea din oficiu pentru s vr irea unei
infrac iuni din domeniul drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, poate fi declan at i
de c tre Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor a a dup cum reiese din atribu iile
acestui organ conferite de lege
6.7 Regimul interna ional al drepturilor de autor
Prima conven ie privitoare la drepturile de autor a fost Conven ia de la Berna pentru
protec ia operelor literare i artistice. Stimulat de elaborarea conven iei de la Paris
asupra propriet ii industriale, la Congresul care se inea la Berna n 10 la 13 septembrie
1883, Asocia ia literar i artistic interna ional (ALAI) adopta un proiect de conven ie
pentru constituirea Uniunii generale pentru protec ia drepturilor autorilor asupra operelor lor
literare i artistice Consiliul federal elve ian a trimis acest proiect tuturor rilor civilizate
informndu-le de inerea n anul urm tor a unei conferin e diplomatice destinat a discuta
despre acest proiect. n fapt, au fost necesare trei conferin e interna ionale nainte de
adoptarea textului definitiv. Conven ia de la Berna din 12 septembrie 1886 fruct al muncii a
17 savan i reprezentnd 12 ri, era considerat , la vremea sa, ca modelul cel mai
des vr it al textelor legislative.
Conven ia de la Berna din 1886 a f cut obiectul unui prim amendament la Paris la 4
mai 1896, apoi unei prime revizuiri la Berlin n 1908, a unui nou amendament n 20 martie
1914, unei noi revizuiri - actul de la Roma - din 2 iunie 1928, apoi unei alte revizuiri - actul
de la Bruxelles - din 26 iunie 1948. Aceste diferite revizuiri aveau ca obiect ridicarea
nivelului de protec ie a regulilor conven ionale. Ultimele dou revizuiri ale conven iei de la
Berna, cea de la Stockholm din 1967 i cea de la Paris din 1971, dimpotriv , au sc zut
protec ia acordat prin regulile conven ionale prin dispozi ii derogatorii dreptului de autor n
favoarea rilor n curs de dezvoltare.
Romnia a aderat la Conven ia de la Berna prin Legea nr. 152/1926 promulgat prin
Decretul nr. 132/1926 intrat n vigoare la 1 ianuarie 1927.
n prezent, Uniunea de la Berna num r 105 state printre care i USA care a aderat
la aceast uniune n 1989 dup o lung perioad de izolare.
Conven ia de la Berna instituie ca principiu asimilarea unionist na ionalului, adic
ea dispune ca protec ia acordat operelor originare dintr-un stat membru al Uniunii trebuie
s fie aceea i ca i aceea acordat operelor de origine local de c tre legea statului n
care protec ia este reclamat .
Conven ia de la Berna se bazeaz pe dou principii i anume :
a - principiul tratamentului na ional, sau al asimil rii str inilor resortisan i ai uniunii cu
na ionalii;
b - principiul tratamentului unionist sau al minimului de protec ie pe care statele
membre sunt obligate s -l asigure n acest domeniu.
Primul principiu prevede c n fiecare dintre rile membre ale uniunii, operele
resortisan ilor acestora sunt supuse regimului stabilit pentru operele na ionalilor. Ne afl m
n prezen a unui conflict de lege care se rezolv n mod uniform pe ntreg teritoriul uniunii
n favoarea legii statului n care se revendic protec ia.
Al doilea principiu reprezint un pas nainte pe linia uniformiz rii solu iilor. n temeiul
acestui principiu, operele resortisan ilor uniunii, beneficiaz n toate rile membre de un
minim de protec ie. Problema de a stabili dreptul unui autor la beneficiul tratamentului
na ional este rezolvat n Conven ia de la Berna, n func ie de 2 criterii i anume :
1 criteriul na ionalit ii autorului;
45

2 - criteriul locului public rii operei.


Potrivit dispozi iilor art. 3 i 4 ale conven iei a a cum a fost dup ultima revizuire de
la Paris din 1971, s-a stabilit :
a - autorii resortisan i ai unei ri membre a uniunii precum i cei care i au
re edin a obi nuit ntr-o ar a uniunii, beneficiaz n toate celelalte ri ale uniunii, altele
dect ara de origine, pentru operele lor publicate sau nepublicate d e dreptul recunoscut n
fiecare ar n parte, na ionalilor;
b - autorii care nu sunt resortisan i ai unei ri membre a uniunii i nici nu- i au
re edin a obi nuit ntr-o asemenea ar beneficiaz de aceia i protec ie pentru operele
publicare pentru prima dat ntr-o ar a uniunii sau simultan ntr-o asemenea ar i o ar
str in a uniunii.
Prin publicare simultan se n elege publicarea intervenit n dou sau mai multe ri
n interval de 30 de zile de la prima publicare.
Respectnd condi iile reglement rilor interna ionale, Legea nr. 8/1996 prevede n
art. 147 urm toarele : str inii, t itulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe
beneficiaz de protec ia prev zut prin conven ii, tratate i acorduri interna ionale la care
Romnia este parte, iar n lipsa acestora beneficiaz de un tratament egal cu cel al
cet enilor romni cu condi ia ca ace tia s beneficieze la rndul lor de tratament na ional
n statul respectiv.
n prezent pe plan mondial exist dou sisteme juridice principale i anume :
- cel european
- cel de copyright.
ntre aceste dou sisteme exist deosebirea c primul acord prioritate intereselor
autorului iar cel de-al doilea, intereselor industriei.
Dreptul de copyright are n centrul aten iei exclusiv cercul exemplarelor i implicit un
caracter dominant economic.
Men inerea celor dou sisteme este consacrat n prezent institu ional n m sura n
care ele coexist n sistemul uniunii de la Berna la care USA a aderat.

NU UITA!

Conven ia de la Berna din 1886 a f cut obiectul unui prim amendament la


Paris la 4 mai 1896, apoi unei prime revizuiri la Berlin n 1908, a unui nou
amendament n 20 martie 1914, unei noi revizuiri - actul de la Roma - din 2
iunie 1928, apoi unei alte revizuiri - actul de la Bruxelles - din 26 iunie 1948.
Aceste diferite revizuiri aveau ca obiect ridicarea nivelului de protec ie a
regulilor conven ionale. Ultimele dou revizuiri ale conven iei de la Berna, cea
de la Stockholm din 1967 i cea de la Paris din 1971, dimpotriv , au sc zut
protec ia acordat prin regulile conven ionale prin dispozi ii derogatorii
dreptului de autor n favoarea rilor n curs de dezvoltare

INTREB RI DE CONTROL

1. Ce drepturi patrimoniale reglementeaza Conventia de la Berna?


2. Care sunt atributiile specifice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor?
3. Care sunt contraventiile specifice actelor de piraterie aplicabile incalcarii
drepturilor de autor?

PROPUNERI DE REFERATE

Rolul institutiilor de reglementare si supraveghere a drepturilor de autor in


Romania.
Mijloacele specifice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor in materia
inregistrarii repertoriilor cuprinzand drepturi de proprietate intelectuala.

46

BIBLIOGRAFIE
C. Murzea, M. Drilea, Ghe. Cletea, Miron Adriana,
Editura Romprint, 2004

- No iuni de proprietate intelectual ,

Adolphe Breulier - Du droit de perpetuite de la propriette intellectuelle, Paris, August


Durand Libraire, 1855. Eugen Ulmer - Urheber und Verlagsrecht, 3 Aufl., Berlin,
Heidelberg, New York, Springer Verlag, 1980
E.Ulmer Urheber und Verlagsrecht (Ed. a IlI-a, 1980, Springer Verlag - Berlin, Heidelberf New York,
L. Mihai, R. Popescu, Dreptul propriet ii intelectuale. Culegere de acte normative, Editura
Ciresi, Bucure ti, 1995
A Chavanne, J J. Burst, Droit de la propriette industrielle, Paris, 1997
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, ,,Monitorul Oficial al Romniei",
Partea I, nr.60 din 26 martie 1996. completata si actualizata
Legea nr. 285/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.8/1996, ,,Monitorul Oficial al
Romniei", Partea 1. nr. 587 din 30 iunie 2004.
OUG nr.123/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr.8/1996, ,,Monitorul Oficial al
Romniei Partea I.nr.843 din 19 septembrie 2005
Legea nr.329/2006 de aprobare a OUG nr.123/2005 pentru modificarea i completarea Legii
nr.8/1996, ,,Monitorul Oficial al Romniei Partea I. nr.657 din 31 iulie 2006;
Ioan Macovei, Dreptul Propriet ii Intelectuale, Ed Al Bucure ti 2005
Yolanda Eminescu, Regimul juridic al crea iei intelectuale, Editura Lumina
Lex, Bucure ti, 1997.

47