Sunteți pe pagina 1din 5
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE Neo din ar 4 Cu privire la operarea de modifier tn Regulamental functionasi cimitirelor din oragul Chisindu, aprobat prin decizia Consitiului municipal Chisinau nr. 4/11 din 15.04.2010 in conformitate cu ,Regulamentul cu privire In cimitire”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 4/11 din 15.04.201, Hotdrdirea Guvernului Republicii Moldova ne. 1072 din 22.10.1998, in baza art. 14 lit. (a) gi art. 19 (4) ale Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 ,Privind administrajia publicd locala”, in scopul utilizar rajionale a terenurilor publice destinate cimitirelor, Consiliul municipal Chisindu DECIDE: 1. Pet. 3.3 al Regulamentului functiontrii cimitirelor din oragul Chigindu se completeazi cu urmitoarea sintagma: ,,Autorizajile (certificatele de arenda) liberate gratis nu pot fi refolosite gi nu se transmit prin mostenire. Pe locurile oferite gratis nu se permite construitea de eavouri, cripte si alte construe funerare”, 2. Pet. 3.7 al Regulamentului functionarii cimitirelor din oragul Chigindu se completeazi cu urmitoarea sintagma: in contextul gestiondtii rajionale terenurilor cimitirelor, concesionarul este obligat, la aparifia necesitii inhuméri, 8 refoloseasc& lotul utilizat cu conditia expirarii a 7 ani de la ultima inhumare”. 3. Regulamentul funcfionérii cimitirelor din oragul Chiginéu, Capitolul IIL Loturile pentru morminte” se completeaza cu pet, 3.17, in urmatoarea redactie: +3.17. Concesionarl autorizafiei este obligat si efectueze achitarea taxei de Intrejinere a cimitirului anual. Pentru neachitarea in termen a taxei se vor calcula gi ‘nasa anual penalitayi in proporjie de 10% de Ia suma restanta” 3. La pot 4 it (a), sntagmaryeapete, mausolee, monument, construe si amenglisi finerare” se substtie prin simagma ,Ja suprafafl se recomands instalarea obiecelorfunerae ujordemnontabile, tn scopulreflosri loti penta Inhumdr lterioae” 4. Copitolul IV ,Executarea huersilor” din Regulamentul funefondi cimitirelor din oral Chisindu se completeai cu pet. 4.10, in urmitoarea redacte: “10. Se interzice orice ingrdre a terenului concesiona. ingririleexistente vor fi demontate si scoase de pe tertile cimitirelor imunieipale de edtre titular autorizafjilor, pan I data de 01.05.2016 ‘Dupa expirarea termenului-limita, 1M. ,Combinatul Servicii Funerare” va demonta gi va evacva de pe teritorilecimitrelor ingrid, rt consimglméntul concesionaruli" 5. rimarul municipiului Chisindu dl Vladimir Cote} va asigura controlul executitii prevederilor prezentei deciz PRESEDINTE DE $EDINTA SECRETAR AL CONSILIULUI ‘Voleriu Didencu Republica Moldova Primaria mun, Chisindy A.M. , Combinatul Servicii Funerare” D200, mua. Chiat ur. Mato 1 (el: 771838, 27-3638, IDNO [003600163408 1751437 din 04.12.2015 Primaria municipiului Chisingu Consitiul municipal Chisinéu Nott informativa supra proiectului de decizie Cu privire la operarea modificaritor in i cimitirelor din oragul Chisinau” 11M, ,Combinatul Servicii Funerare” este intreprinderea, care gestioneazi cele 11 cimitire municipale, La ziua de astizi, in activitatea sa intreprinderea se ciocneste cu situafiidificile, acestea punindu-si amprenta pe modul de executare a obiectivelor, realizarea clrora este uneori extrem de anevoioasa. Una din problemele, care poate fi caracterizati ca impediment la realizarca este necesitatea implementirii unor cerinfe privind completarea si modificarea_unor prevederi nemijlocit elucidate in Regulamentul funcfiondrii cimitirelor din oragul Chigindu. Problema stridenti este executarea lueririlor de citre concesionarii, care aut bronat locuri la cimitir gi anume: instalarea constructilor, care cu mult depaigese limita posibilului si desigur ingridirile, instalate pe loturile arendate. Astfel, constructille gi chiar ingridirile zilnic crewza dificultiji colaboratorilor intreprinderilor, care sunt nevoiti la ceremoniile funerare cu mare greu si ajungi la locul destinatiei cu sicriul, fiind pericol de securitate la indeplinirea obligatiunilor sale, in orice moment fiind posibila accidentarea angajatlor (Ingridirile metalice de diferite dimensiuni, adesea find foarte ascufite), ingrSdiri, care in opinia noastra urmeaza a fi eliminate de pe teritorile cimitirelor gi pe viitorinterzis® instalarea acestora. alti laturd cu un aspect pronunfat este si lipsa de spatiu disponibil, pentru ‘nhumarea cetifenilor Extinderea teritoriilor destinate cimitirelor nu poate dura la infinit, deaceia pozitia intreprinderii vis-a-vis de aspectul dat poarté un caracter ferm gi considerim relevant de a completa prevederile Regulamentului functionirii cimitirelor din oragul Chisinau cu prevederi, care ar obliga concesionarul la folosirea rationald a teritoriului prin refolosirea loturilor destinate inhuméii, Condifia, care se cere respectatd este expirarea a 7 ani de la ultima inhumare, aspect, ce va duce la pistrarea in misura a terenurilor de pimint si oferirea acestora unei alte destinajii, decit cea pentru cimitire, Este eunoscut faptul & terenul, care a servit drept cimitir dup’ inchiderea acestuis nu mai poate fi utilizat in alte Scopuri decit a expirarea a 50 ani, cia ce este ‘grav pentru Republica Moldova, atta timp cit ne bucurim decele mai fertile teremuri de pamint din zona europeand si folosirea in exces a acestor terenuri pentru cimitire nu este recomandata. Un aspect major, care necesiti atentie, este si problema neachitiri taxelor, institute prin decizia CMC. Astfel, pe motiv e4, detindtorii autorizatilor nu isi onoreaz’ obligayiunile privind achitarea taxeianuale pentru intrejinerea cimitirelor si intreprinderea_intimpina dlficultji privind acumularea surselor financiare, pentru asigurarea activitaii, so cer impunerea unor misuri de sanctionare a concesionarilor nedisciplinati, astfel propunerea fiind expres indieati in confinutul proiectului de decizie, propus CMC pentru a fi votat . Suntem in speranta ci, cele inaintate de LM. ,Combinatul Servicii Funerare” ii vor gisi susfinerea si realizarea prin aprobarea unanima al proiectului inaintat catre Consul municipal Chisinau. Ludmila Botan REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Comisia pentru constructii, arhitectura si relafii funciare AVIZ din 10 deeemhse WS Asupra_proiectului de decizie al Consiliului municipal Chisindu. Cu privire la operarea de modificari in Regulamentul funcjionirii cimitirelor din orasul Chisiniu, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisingu nr.4/11 din 15.04.2010 Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat si a DECIS: A accepta proiectul de decizie al Consiliului municipal Chisinau. Cu privire Ja operarea de modificari in Regulamentul functionarii cimitielor din orasul Chisiniu, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chisinau n.4/11 din 15.04.2010" i a recomanda Consiliului municipal Chigindu spre aprobare. Presedinte PI27I7 rete