Sunteți pe pagina 1din 8
Wat Cuprins 1 Definitii = - © 2Principii © 21 Principiile ecoturismului: + 3 Profilul turistului in arii naturale © 3.1 Motivatiile cdlatorie’ o 3.2 Activitati preferate © 3.3 Modalitati de cazare o 3.4 Surse de informare + 4 Cod de comportament al ecoturistului © 411. Pregitirea voiajului o 4.22. Respectarea urmétoarelor reguli o 4.3.3, Respectarea florei, faunei Si a habitatului lor o 4.44, Reducerea propriului impact asupra mediului o 4.55. Respectarea comunititilor locale «5 Beoturism vs. Turism + 6 Organisme implicate in sustinerea activitétilor ecoturistice 7 Anul 2002 — Anul International al Ecoturismului © 2.1 Obiectivele principale ale summitului au fost: > 8 Legituri externe + 9 Bibliografie INTRODUCERE Odati cu intrarea in mileniul ‘rei, devenim tot mai constienti de complexitatea, fragilitatea si valoarea inestimabili a planetei noastre. in acelaSi timp, turismul tinde s& devina o expresie tot mai populara a acestei conStiinte, Datorita evolutiei transporturilor si tehnologiei informatiei, tot mai multe zone indepirtate au devenit accesibile, fapt ce a contribuit la o ascensiune rapidi a turismului in arii naturale. Drept urmare este tot mai evident ci dezvoltarea turismului in arii naturale sensibile, in absenta unui management corespunzator, poate prezenta o ameninfare pentru integritatea ecosistemelor $i a comunitéfilor locale, Un numar tot mai mare de vizitatori in zone fragile din punct de vedere ecologic poate duce la 0 degradare puternic& a mediului. De asemenea, comunitatile locale si cultura indigena pot fi influentate negativ de afluxul crescut de vizitatori straini cu un stil de viati modern. in plus, schimbirile climatice, instabilitatea economica si conditiile politico-sociale pot face din turism 0 afacere riscant, mai ales in zonele puternic dependente de aceasta activitate economica. Constatim ci ascensiunea turismului creeazi numeroase oportunitati atat pentru conservare cat si pentru bundstarea comunitatilor locale. Ca rispuns la interesul crescut pentru cunoasterea naturii, dar si la semnalele de alarma venite din cele mai indepartate colturi ale lumii, s-a conturat treptat 0 noud eticé a cdlltoriei numité ecoturism. Ecoturismul poate furniza veniturile atat de necesare pentru protejarea parcurilor nationale si a altor arii naturale, venituri care nu ar putea fi obtinute din alte surse. De asemenea, ecoturismul poate constitui 0 alternativd viabilé de dezyoltare economics pentru comunitiifile cu pufine activité fi generatoare de venit. Mai mult, ecoturismul poate spori nivelul de educatie si constiinta al turistilor, transformandu-i in sustinatori entuziagti ai conservarii mediului natural si cultural. Definitii Una dintre primele definitii - anul 1988, in cadrul Programului din Belize initiat de Rio Bravo Conservation & Management Area: ,ecoturismul este 0 forma de turism cu impact scdzut asupra mediului, bazat pe aprecierea acestuia si unde se depune un efort constient in vederea reinvestirii unei parti adecvate din venituri pentru conservarea resurselor pe care se bazeazi. Este 0 forma de turism durabil si care asigura beneficii populatiei iocale”. Societatea Intemational de Ecoturism (TIES)[I] a elaborat in 1991 0 definitie mai succinta: ,,calatoria responsabilé in arii naturale, care conserva mediul si sustine bunastarea populatiei.” fn 1996, Uniunea Mondiali pentru Conservarea Naturii (UCN) (2]formuleaza propria definitie astfel: ,Ecoturismul este cAlatoria responsabili fati de mediu in zone naturale relativ nealterate, cu scopul prezente), aprecierii naturii (si a oriciror atractii culturale trecute care promoveaz4 conservarea, are un impact negativ scizut si asigura o implicare socio-economicd activa si aduedtoare de beneficii pentru populatia local.” Definitia ecoturismului adoptata si promovati de Asociatia de Ecoturism din Roménia: ,Ecoturismul este o formi de turism in care principals motivatie a turistului este observarea si aprecierea naturii sia traditiilor locale direct legate de natura.” Ecoturismul trebuie si indeplineasc4 urmatoarele conditii: 1. Conservarea si protectia naturii; 2. Folosirea resurselor umane locale; 3. Caracter educational, respect pentru natura prin constientizarea turistilor si a comunititilor locale; 4. Impact negativ minim asupra mediului natural, cultural si social. Principii Ecoturismul este o componenti a turismului durabil. intrucdt ecoturismul a fost initial doar o idee si nu o disciplind, multe organizatii l-au promovat fird ai cunoaste principiile de baza. Eforturi pentru stabilirea unor principii si criterii de acreditare recunoscute pe plan international au fost initiate inca din anul 1990, dar procesul a evoluat foarte incet, data fiind diversitatea domeniilor, experientielor si regiunilor implicate. Societatea Internationala de Ecoturism a publicat in 1993 un set de recomandati Principiile ecoturismului: 1, Ecoturismul se desfasoara in cadrul naturii si se bazeazi pe experienta direct si personala a turistilor in natura. 2, Ecoturismul contribuie la o mai bund intelegere, apreciere si bucurie de a descoperi si ocroti natura si cultura locala traditional. 3. Ecoturismul oferd cele mai bune practici de turism si planificare din punct de vedere al conservarii naturii si dezvoltarii durabile. 4, Ecoturismul contribuie in mod pozitiv ta protejarea ariilor naturale. Ecoturismul ofers modalititi practice pentru bunul management si protectia ariilor naturale. 5. Ecoturismul ofer& contributii durabile privind dezvoltarea comunitatilor locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpararea de bunuri si servicii locale si folosirea facilitatilor locale. 6, Ecoturismul trebuie si asigure o reducere a impactului negativ asupra comunitatii locale vizitate si s& contribuie la conservarea culturii si traditiilor locale. 7. Ecoturismul trebuie s4 raspunda asteptirilor turistilor. Potentialii eco- turisti au un nivel inalt de educatie si de asteptiri, asadar gradul de satisfacere legat de produsul ecoturistic este esential. 8. Marketingul pentru ecoturism ofera clientilor informatii complete si responsabile care conduc la cresterea respectului pentru mediul natural si cultural al zonelor vizitate sia gradului de satisfacere a turistilor. Profilul turistului in arii naturale Motivatiile calatoriei Natura (flora, fauna, reliefal) este principala motivatie a ecoturistilor. Bi nu vor numai s& 0 vad&, ci $i si o experimenteze $i sa invete despre ea. Ei sunt interesati $i de istorie, de alte culturi, Je place s& participe la diverse activitati in aer liber Si apreciaza oportunitatea de a intdlni oameni noi. Activitati preferate Ecoturistii participa la o gama foarte larga de activitati, de la observarea intelegerea naturii (vizitarea parcurilor nationale, observarea _vietii silbatice), la activitati orientate mai mult sau mai putin spre aventura Si activitati cu specific cultural - istoric. Ei sunt in cfutarea noului, a unor experiente care sa le imbogiteasca viata. Modalitati de cazare Ecoturistii prefer facilitati de cazare cu confort mediu sau chiar de baza, cum sunt cortul, cabana, motelul, pensiunea sau hanul. Surse de informare Ecoturistii acordi mare incredere recomandarilor celorlalti (prieteni, familie), dar $i diferite forme de materiale scrise reprezinté surse importante de informatii. De asemenea, experienta proprie din cdlatorii anterioare joacd un rol decisiv in alegerea destinatiei. Internetul devine tot mai utilizat pentru planificarea vacantelor ecoturistice, dar multi ecoturisti sunt suficient de experimentati pentru a-si organiza singuri cAlatoria. Cod de comportament al ecoturistului 4. Pregatirea voiajului Alegerea unui agent de turism sau a unei organizatii care se preocupa de minimizarea impactului activit&tii turistice asupra mediuluis - Alegerea unei agentii de turism care ofera ... “he - Informarea in legitura cu habitatul natural si cu valorile culturaie ale zonei; - Adaptarea comportamentului propria si a codului de conduita la valorile zonei vizitate. 2. Respectarea urmatoareior reguli - Interdictia accesului in zone nepermise publicului; - Respectarea marcajelor; - Informarea tour-operatorilor, autoritatilor si vizitatorilor asupra inc&learii oricarei reguli care poate afecta habitatul natural $i cultural. 3. Respectarea florei, faunei $i a habitatului lor Deplasarea cu calm, fri a se perturba mediul natural; PAstrarea_unei distante considerabile fata de animale pentru a nv le deranja; Evitarea hranirii animalelor; Neintervenirea in habitatul natural; Evitarea zonelor in care se giseste un numar mare de animale; Interzicerea ruperii plantelor sau mutirii animalelor; Evitarea cumpararii de plante sau animale care sunt pe cale de disparitie sau se gésesc in numér mic intr-un anume areal, 4, Reducerea propriului impact asupra mediului Adoptarea unui comportament care vizeazi reducerea tuturor tipurilor de poluare (chimica, biologica, vizuala, olfactiva si sonora); Favorizarea deplasarilor in grupuri mici; Constientizarea impactului actiunilor propr asupra mediului; Mentinerea echipamentului motorizat in stare buna; Utilizarea unui echipament nepoluant sau slab poluant; Alegerea unor produse durabile, biodegradabile $i reutilizabile; Depozitarea reziduurilor in zone strict amenajate pentru acest scop; Favorizarea transportului cu mijloace care nu au sau au un impact minim asupra mediului. 5, Respectarea comunitatilor locale Aprecierea unicitatii populatiei din zona vizitaté; Respectarea cutumelor, traditiilor locale si diferentelor culturale; Deschiderea spre im ‘Stare; Sustinerea economiei locale prin achizitionarea de produse $i servicii; Respectarea intimitatii oamenilor si a proprietitii private; Adaptarea la cultura locali; Adoptarea unui comportament respectuos fata de ceilalti vizitatori. Ecoturism vs. Turism |,VA voi impartisi opinia mea in cea ce priveste diferenta dintre ecoturism $i turism din punctul de vedere al calatorului: Ecoturistul vrea sé experimenteze ceva silbatic...ceva neatins...ceva natural si nealterat. Ecoturistii vor A vad vulcanii erupand sau cum traiesc broastele testoase sau pidurea tropical atunci cand plow’ — nu vor un autobuz care sa-i lase la locul atractiei si sé-i ia o ord mai tarziu, Ei ar merge mai degrabii pe jos o ord si jumatate, ar calari un cal sau ar vasli intr-o canoe pentru a ajunge la destinatie. Cu precizarea c& nu am vizitat niciodata acest loc minunat, voi folosi o vacanti in Hawaii ca exemplu pentru a ilustra diferenta: Vacanta unui turist tipic in Hawaii este o saptimna la un mare hotel, o excursie de o zi cu autocarul sau cu o maSina inchiriat’ pentru a consuma un film foto la tun vuican sau ia o ferma de ananas, intoarcerea seara la hotel, unde grésani bronzati purténd niste pantaloni scurti de prost gust sorb bauturi alcoolice la barul de noapte, in timp ce privese dansul hula al frumoaselor femei polineziene. Un ecoturist in Hawaii va evita marile hoteluri si va prefera si- $i instaleze cortul la poaiele unui vulean sau va sta la 0 caband mica si Iinigtita cu capacitatea de 15 locuri, unde ,stipéna casei” serveste masa ca in familie, fie va merge trei zile pe insulele din apropiere pentru a observa pasfrile. Cu siguranti el va fi echipat cu binoclu si harti si va fi incdntat mai degrab’ de potecile inguste si noroioase, decét de drumurile asfaltate. Ecoturistii preferi ghizi care trdiesc in satele din zon si care stiu s& vorbeascd putin engleza cu un accent fermecdtor. Ei trebuie si stie numele a cel putin 4387 specii de pistri si plante (si bine inteles s& stie s& le identifice), s prezinte vizitatorilor gustiri, fructe si legume locale, plante pe care indigenii le folosesc in scop medicinal sau de recreere, si stie o multime de lucruri despre istoria locala si despre fenomenele naturii (ce plante méndnci diferite animale, cum afecteazi sezonul _ploios comportamentul animalelor si cum se reflect acesta in miturile si legendele locale). De asemenea, ecoturistii vor si aud uneori cum indiferenta coamenilor ameninté mediul local, astfel incét s& poatd clatina din cap si sa spuni cu un ton grav: tt tf oare cand vor invita oamenii cum si se comporte?” (Alice, un ecoturist care se confeseazi) Organisme implicate in susfinerea activitifilor ecoturistice Interesul organizatiilor implicate in domeniul ecoturismului se poate indrepta in una sau mai multe din urmitoarele directii: Cercetare; Reglementare; Standardizare (definirea unor coduri de practici, acordarea de atestate, elaborarea de ghiduri); Dezvoltarea economica a domeniului: Consultants; Educarea consumatorilor $i a prestatorilor; Formularea si implementarea unor politici; Atragerea de fonduri pentru comunitatile locale si pentru conservarea_biodivers Dezvoltarea unor instrumente $i strategii manageriale. Cea mai importanti organizatie este Societatea Internationala de Ecoturism (TIES). Aceasta a luat fiinté in 1990, urmarind, inc& din prima zi, .,si asiste cat mai multe asociatii profesionale care se strduiesc s& facd din ecoturism un mijloc util in activitatea de conservare Si dezvoltare durabila Anui 2002 ~ Anui international al Ecoturismului Declararea de c&itre Nativnile Unite a anului 2002 drept Anul International al Ecoturismului certific pe de o parte amploarea fenomenului ecoturistic capatati in ultimii ani, iar pe de alt& parte accentueazi preocupatrile inregistrate la nivel mondial pentru intelegerea si adoptarea de citre toate statele a unei pozitii pro ecoturism. Cea mai importanta actiune legati de Anul International al Ecoturismului a fost Summitul Mondial de Ecoturism care s-a desfagurat in oraSul canadian Québec in mai 2002. Bibliogratie + Bran, F., Simon, T., Puiu Nistoreanu - ,,Ecoturism”, Editura Economica, Bucuresti 2000[11] + Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert D., Wanhill, S. - ,Tourism, Principles and Practice”, Longman, Harlow, 1998 + Neacsu, N. - ,Turismul si dezvoltarea durabila”, Editura Expert, Bucuresti, 2000 + Puiu Nistoreanu, Tigu, G., Popescu, D. - ,Ecoturism si turism rural”, Editura ASE, Bucuresti, 2003 [12] + Puiu Nistoreanu, Marinela Gheres (coordonatori) - ,Turism rural. Tratat”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010 [13] + Tigu,, G. - ,,Turismul montan”, Editura Uranus, Bucuresti, 2001 + DEX, editia a [J-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1996