Sunteți pe pagina 1din 1
00023'l 65 W PRTMAR|A MUNICIPIULUI CHI$INAU DISPOZITIE fo-d Nr, r --ll- --l Cu privire la
00023'l 65
W
PRTMAR|A MUNICIPIULUI CHI$INAU
DISPOZITIE
fo-d
Nr,
r
--ll-
--l
Cu privire la stoparea actirzitdlii
bufutului dir-r str. Uzinelor,2l,
)
al S.R.[,.,,Valetan-Com"
Avdnd in vederc nota informativi a I)irecti!,i gcncl.alc cr)lltcrt, alirnerrtafic publica Ei prestari sclvicii a
Avdnd in vederc nota informativi a I)irecti!,i gcncl.alc cr)lltcrt, alirnerrtafic
publica Ei prestari sclvicii a Consiliulr,ri
rlun'icipal
('hisindLr.
pr-ir,'ind
actirriLatca
ilicita a bufetului din str. [Jz.inelor, ?1, carc apartinc S,R.l-.,,Valctarr-Corr". ?'
conforrnitate cu prcvederile Regularner-rtului privir-rd clibcrarea autorizaliilor de
func{ionare a ur-ritdlilor cornerciale gi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul
rnunicipiului Chiqir-rdu, aplobat
prin
dccizia Consitir-rlui
gru6icipal (l6iEipau
l3l4'din 27.12.2007, in temeiul
afi".29 alin. (l) Ei art. 32 alin.
(t)
din Legea 'r-.
Republicii Moldoi,a nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Plivind adrlinisrralia publrca
locald.", Prirnarul general al rnunicipiului chiqinau DISptJNIT:
1. Se stopeazS. activitatea bufetului din str.'Uzine.lor', )1, can'e aparlinc S.R.l,.
,,Valetan-Coln", pAna la ?nl[turarea incdlcdrilor depistatc si prezentarea avizului
Direcliei situalii exccptionale a mur-ricipiului Chisi'au.
)'
Prez.enta dispozilie va ll conurricatd I)ireclici de
polilic a nrLrnicipirriLri
Chigindu, Inspectoratr-rlui flscal de stat Chigindr-r. (lcrrrrulr-ri dc
sApdtarc
publica
rnunicipal Chiginau, Directier situatii exceptionale a rr,;licipiului Chisi*aLr si
Preturii sectorului C iocana.
3. Direclia sitr-ratii exccplionale a murnicipiului Chisin6u
si
pretura
sectorului Ciocana vor asigura contlolul execLltarii p;evcdcr-ilor prezeutci
dispozilii

' ' PRIMAR GFTNHRn L

:r' 1. l)orin CH IR'l'OACA
:r'
1.
l)orin CH IR'l'OACA