Sunteți pe pagina 1din 132
KUAILE HANYU een we Fue FAR REM Eke = @ AAdA est _KUAILE HANYU (F 4 RSG MR) mB SH BS NET ERA HE By 4 es Donated by Haaban,China AAA A rae : PEOPLE'S EDUCATION PRESS cx oe EF BE Ey Bo ew, Hm ff Wi # OH 4 4 ee iil Sar e RES fil YER RAYE Epic EBA HH K e Rt Fe NRA Zits St KE Fe FRB Ce el RH FAR BK EA HES wtb Kk fil fe AR CAR ACK RRIME RAMA RA 3) RAE (FHRSHM) wk OOK BH TM EME A OR ARM RRB ait; http://www. pep. com. en Add de ARETE DEBE FPA, $90 2 x1 200K 1/16 HE: 8.25 ‘2010 10 U3 1M 2010 4 12 AB 1 ANB ISBN 978 =7~ 10723221 -3 fh: 50.00 76 to LEN, EDR MRT, Mew, TAL RSPR (SGRNk: JOR TINENEDCHEHTH ACE 17 SBE 1S Be: 100081) Tiparit in Republica Populard Chineza BRRAAMMBER, RHERREENIA, RAN RH. SEN R, Maer H WAR, We RHR LST DUE HAR RRS , RS MRNA, PERI T RR 2 AVRGR-AH, HAPRLEDERERSRCAH mR, RNA IAF SRR BL RASER NA BEA PORUEN SEM ST CREED ANB. (RIDGE) ATTRA a8 FE A oR BA KAM, APRRAABEA, RPA, CDH. BRUM Kit, MSS LM, SAHRA BRAS lod F BW UBR RMZIGER, POARARASAM HME, K ME RBREE A BRR FDU XBR HE Fl, TAUB BRAG A DA et Pd Aa aT et aR a RAN A Bk AA he Re — 8 GB A AT EPEREWRNM, RE-SEAAREARENFER B), RBFREY, PARBLHLE-HBA KAS PAR, HAELSSEAERAN ST PRB CARE A, EERE RXCEENSAR, Rhee rn WRERRAREAH, FEPHRARLREW HRA, SG, BUNT PUR BF) DB wy AS HY Si 201046 A Cuvant inainte Limba este cel mai direct mijloc al omenirii pentru comunicarea informatiilor, © punte care inlesnesc contactele interumane si schimbul de idei. in ultimi ani, odata cu dezvoltarea Chinei, un numar tot mai mare de oameni din lume au inceput si invete limba chineza. in multe fri, limba chinez& a devenit materie predata inca din scoli elementare si medii, Venind in intimpinarea acestei tendinje si pentru a satisface necesitatile scolilor amintite fay de materialele didactice in limba chinez&, potrivit unui proiect elaborat de Hanban /Sediul general al Institutului Confucius, am fost insarcinafi cu redactarea acestui set de manuale intitulat, Limba chinez& vesela”, pentru elevii ai cor limb materi este romana Setul cuprinde un manual si un caiet de exercitii pentru elevi si 0 carte pentru profesor, find insofit de fise cu cuvinte chinezesti, ilustratii si CD. Intregul set de materiale didactice s-a striduit, de la proiectare la redactare si tiparire, s& corespunda particularitafii psihologice si cerinjei de studiu ale elevilor cupringi intre 11 si 16 ani, fiind totodata in concordant cu prevederile din programa educafionala din {arile destinatare, Accentul materialelor didactice este pus pe cultivarea interesului elevilor in invajarea limbii chineze gi pe ridicarea capacititii lor de comunicare in aceasta limba, pundindu-se astfel o baz solid pentru ulteriorul lor studiu si progres in aceasta directie. Sperim cA acest set de manuale va ajuta pe toti elevii domici si invete chineza si- si sporeasca interesul fafa de aceasta limba, pe tofi cei care au inceput deja si invete chineza si-si dea seama cA aceast’ limba nu este chiar atat de greu de stipanit, ci din contra, procesul de invatare poate fi chiar si o experien{a placutd, care va permite in mod cert elevilor si-si int&reascd abilitatea in utilizarea limbii chineze, posedand astfel cheia de aur pentru exploatarea tezarului culturii chineze. Sperim de asemenea c4 profesorilor din strdinatate le va face plicere si foloseasc& aceste manuale gi si stabileascd stranse legaturi de cooperare cu colegii lor de breasla din China. ‘Sinu in ultimul rand, urim tuturor elevilor care inva limba chinez& mult succes! Redactor iunie 2010 Xiaohai Lili Xiaohing Mingning 1) mm ihe ABA Alikexe. Maliya Mibayiér A Rat Bmk RFR ARE (Alexe) (Maria) (Mihail) (Valeriu) Waladic Sas Expresii-uzuale Ni hao! ARIF! Salut! Ni hao! ARAF| Salut! Zaoshang hao! -7-_E 441 Buna dimineata! Laoshi_ hao! # Yip 4! Bund ziua, profesor! Tongxuémen hao! BaF! Buna ziua, studentilor. Niexie! it ait | Multumesc! Bi keg) A, Cuplacere. Duibugi. Xt AVAZ, MA scuzati. Mei quan RA, Nicio problema. Zaijant # JL! La revedere! Zaijant # LU! La revedere! Gen wd SRA GE, Cititi dupa mine. Zai shud yi bin FF it— is, Repetati inca o data. Xianzai shrek. SL ~_EtR, Acum incepem ora. Xx iui. 4K IL, Pauza. Xicke ba, FoR, Ora se incheie. PARA RHMSHARR Tabel de combinatii ale consoanelor gi vocalelor in limba chinezi standard (Putonghua). alole il Al er | ai | ei| ao| ou| an en langlenglong| i | ia | iao| ie a eee [sy ajole er | ai | ei | ao| ou} an/en|jangjeng| yi | ya | yoo| ye b | ba| bo bai | bei|bao} | ban| ben|bang|beng] | bi biao| bie P | pa} po Pai | pei | pao} pou| pan| pen |pang| peng) pi piao| pie m |ma| mo|me mai] mei|mao/mou man|men|mangmeng —|mi| — |miaamie f | fa | fo fei fou | fan | fen |fang| feng d | da de dai | dei | dao} dou} dan den |dangldeng| dong] di | dia | diao die t | ta te tai tao} tou| tan} tang] teng| tong] ti tiao| tie n | na ne nai | nei | nao} nou| nan| nen |nang|neng| nong| ni niao} nie 1 | la le {ai | lei | 'a0] lou} lan} |langlleng}tong| ti | tia | tiao} tie g | ga ge gai | gei} gao} gou} gan] gen |gangigeng| gong} k | ka ke kai | kei | kao] kou| kan] ken |kang|keng] kong| h [ha he hai | het hao) hou| han| hen hanghenghong j ji Jia | jtao} jie q gi |aia |giad| gie x xi | xia [xiao] xie zh |zha| —_|zhe| | zhi] _|zhail zhei zhao|zhou zhanjzhen|zhandeheng zhong ch |cha che: chi chai) fenaofshouch Inchentchangcheng|chong} sh |sha] she} | shi! | shail sheishaoshoushanherfshangshend r re ti a0) rou| ran | ren Jranglreng|rong eae eae] | olaatiaa za0| zou| zan| zen |zang|zeng| zong ce | ca ce | ci cai ca0| cou can] cen [eangcengleong| s | sa se | si sai a0] sou} san| sen [sangseng|song (8a aR BR BL BES ME SRT RS Be EO SEBHAL AN, hi shy ny 2, oy ai, (2) APSE, TATU AT MOTI, Bes yi (FE). ya (BE) ye (IS). yoo (IBE) . you (tt). yan CHA). yin (FAL). yong (3) v fia (i) won (2H), WAR AN, Sa (BR) wong ( ) yeg (HE) . yong (HE) 6 + weng (48) wu (8) . we (HE) . wo (3%). wai (FB). wei fou | ian| in Jiang] ing fiong) u | uc | uo | uai| uei Juan} uen| uang eng} @ | Ge |dan| tn ye you] yan} yin jyang| ying yong] wu | wa | wo | wail wei |wan|wen| wang | weng} yu |yue yuan] yun bie ian} bin| bing) | bu pie pian pin| ping) | pu ie miu|mian min| ming — | mu fu die diu | dian| ding] | du duo} | dui fuan dun tie tian’ ting tu tuo tui |tuan} tun nie niu nian) nin piangning) | nu nuo) ua] nd | ne le fiu | ian} tin jiang fing lu luo van} tun 1a | tae gu | gua] guo|guail gui guan| gun | guang ku | kua) Kuo) kuail kui kuan kun | kuang ) hu | hua huo| huai) hui huan|hun | huang ljie | jiu | jon} jin fiang|jing jong ju | jue {juan jun ‘gie | giu | ian) gin \giang|qing gion. qu |que |quan) qun’ xie | xu xian} xin xiang] xing |xiong xu | xue )xuan} xun| | zhu zhualzhuozhucilzhui zhuazhun} zhuang [chu |chudchudchuci|chui thueichun| chuang [shu |shud'shudshucilshui shuarshun} shuang ru jrua} ruc} | rui fruan| run zu zuo| | zui puan|zun cu cuo} | cui uan|cun su suo} | sui suan|sun rs FART, RAAT PURGE, Gals ye GE) yue (#9) yuan GB) yun (E) 6 LE Ais FAAORIAIRUATIR |g oc DEROIMTIE, “BRR je OEE). gu (OR). (HB), uA you {LLBRAAY n, |PANOIRHIR, HARE ARs vw Cte) WCB) (G) fou, vei, ven HAMAR, Salk: a. ui, ung Bilan: ot (4) (4) FEL TEE HO, Hy TEBE. 99 ATLA Ai 9. . ou (A). hn (18). [=] 33 Guptins Parteal Eu situ RR UF RAR Mpa KER RR AMIL © BUMS eae d we Me ME POR CB, OB 13 PER RAR 18 RAR RRRK 28) © BTM 27 eilax ew es Mace COR BAW, AB vo ae PAT BRIER, MN PNR REKBH 0 BUNS lath aMn Y(Ceee Me ATCL CE ] RR PTR 42 | e+ —ie AU 47 Bok ALASR 51 © BNE 55 PAR MAILAR 56 PTOR AMA 60 PTBR SRR 64 © BMS 68 oS Rta MABE 6 PR MARRIM 7 PPAR AMR i 7 © BTM oe eke es RATR RAAT ARG |e TUE Partea VII Pasiune KTHR HRA A 85 Rat RAAABM 93 89 98 ° Hie ° SFSIMMMR Lg VE OU e ORE BoTA~R BAKSHI 99 HA-TAR ALEME 104 RAT OR ASSAM 109 © BING 113 114 119 Parteal Eusitu Be eae °@ © ser ase @- w 4 vale B® Cuvinte noi | . ho tu 2. 4F bun wd termen auxiliar interogativ 4. A ew Be Propozitii-model | Ni hao ma? 2. 4RF"H2 3. RURAT & 1. Ascultati si rostiti dup& inegistrare, | { f y 2. Cititi cu voce tare. | : % 3. Exercitii de conversatie. | 1) Faceti exercitii de conversatie cu profesorul. 2) Faceti exercitii de conversafie in grupuri de cate doi. we vyv y 4 a “yy ft: 4. Cititi si legati. | a 5. Traducere. | Ni hao ma? Wo hén hao. i hao! 1) tif! 2) thse 9 3) AUR. Fy 6. Scrieti caractere chinezesti. | ZTE a eS © 7. Exercitii de pronuntare. | meceaeeneceeeees + = ai = —-4 5 4 ee 4 = <> i as Weeeeeceeeececeeneeeer y A vy °@ Ge sa ea © ° jao Li Hold, ®) Cuvinte noi | 2 14 ‘asechema,asenumi 2. #2 4. Af care 5. Ht Thnggus Luémiriya a aoe China 8. FEL Rominia 9, $a Marea Britanie Ni jo — We jao Li Xioléng. 1. Rey A 2. RAF DH, Ni shi nd qué rén? Wa shi Zhangguérén. } 3. RA BA? 4. RAPA. | "4 » angqué —_Luéméniya = Yinggué FRE KH Ni shi né qué rén? WS shi Zhéngguérén, We shi Luémaniyarén, MRAM BA? = BA, &R EIA, shi — RRE 9 5 4. Exercitii de conversatie. | ee x Pe. : READ Ni hao! iy ie Ni shi n& qué rén? WRIA? af: 5. Cititi si legati. | 1b > shénme 2) FZ shi 3) & 4) SA Zhongguo 6) 7H rt ase chema, a se numi Luémaniya: S v 2) FREE . Yinggud 8) RH 2 rh at pee ryvs % q AN ryt a 6. Traducere. | Fy 7. Scrieti caractere chinezesti. | # bell a r GS 8. Exercitii de pronutare. | geaeasssaacasasesenananasasecasesaga, 4 Se > Pa a, vy °@ @ ea Si za Fie @- ja za 2 MR RMB ILI WS ja 28i Baking. RRL zai ie zg casi 2. fe afi nar Beijing 3. MIB JL. unde 4. deTK Beijing ‘Shanghai Xianggang 6. AK Hong Kong zB Propoziti-model | ner? 1. i BIL FE i? 2. Cititi cu voce tare. | © BIL BBL ee eine: Shanghai : aK Lé 3 Z ia zit vir? RRA. 3 hee & 3, Ascultaistlegati. | Mingming Xiaohong Lili We ja zai Baijin res 2. RREIH Xiangging WS ya zhi Baling. RRA. Ta 98 281 Shing Ne Rh Bailing x AL Sranghsi x Le Xidnggang x BB ia 4 > at & 1. Ascultati inregistrarea si, dupa continutul ei, numerotati ilustratiile oragelor. vv Ce 4. Exercitii de conversatie. | We ja zai-- Ni j@ zai nar? BRR hE Mik RAM IL? af 5. Cititi si legati. | 1) z a. el na , 3) MIL = Baijine 4) aOR d. afi Serene 5) bie & Xidnggang 6) He f. Oe é a) 7) te g. unde a 6. Traducere. | (6 Ni shi n& qué rén? We shi Zhonggueren, 1) te MRA? 2) RAP HA, Ni j@ zai nar? Jj zai Baijing. 3) te = NIL 4) RRB. uw Ta j@ zai nér? 5) Ae RAM ILI Ta ja zai Shanghai, 6) fe KL a FF 7. Scrieti caractere chinezesti. | ab * © 8. Exercitii de pronuntare. | Pappy senerenes ian osasneanesnnags asan4 p: pad pd pa pa pu pu pu pu m: ma ma ma ma mu mu mu mu fe eestor fa fu fu fu A re, x > 4 s a. > ca 4 eae @ aa 4 AL a olla. R 1. RF! 2. ARIF? 3. SURAT. ARAL EHAD PAD: MHA? HEA? 5. RAF EF Be): RAM LA. He EH, 6 KA+R+MBAI BIS): ARAMA? RAM BA? T.RAFR+B RTA wl, KAPHA, MAF BZELA, 8. RATE+ At MIL? AD: te RAM ILD eR ALB IL? xe wl]: REALS, EBA ZN | Laoshi hao! AATF | Nimen hao! 10. EME eo eee | TA MRIL, Qing ni shus. FR. Xiake. eke Cd ° OG se Sx ae 23 zy Oe ahe na 1. 3X acesta, aceasta . ANB acela, aceea baba ‘ mama 3. SE ta 4. 4545 mama ide 5. 4 r frate mai mare 6. 4048 sori mai mare bu : 7. AR a Propozitii-model | Zhe shi wd baba, Na shi wd mama, | 1. KRM EE, 2. ARR IG 4 q Zhe shi ws. Na bu shi we baba. | 3. RAM, 4. MERKEE, The shi ni gége ma? Ta shi — Luomaniyarén = ma? p 5. LARA? 6. WRF ARBAB? | 4 y 3. Cititi cu voce tare. | the = zhe shi BRR ; The shi we baba. na z é. 3 3 = zhe ba shi ERE Zhe ba shi we baba. ARAREE, aR na bu shi MAE Na ba shi wd mama, MARRRIGY &> 4. Completatii spatiile goale gi cititi cu voce tare. | NR2MNO, HeRE The shi wo Na shi wo A)IKRKR DX, o SAB AR a 5. Cititi si legati. | Na shi wa 2 3) AR RAR 1) Acesta sunt eu. 2) Aceea nu este mama mea: 3) Aceasta nu este sora mea (mai mare). 4) Acela este fratele meu (mai mare). Na shi wd _gige. PRAT. sh wo jie ERA IE, HRA, Na bu shi wd mama. a. b. Cc. d. PARKIG 4 rege vv 6. indepliniti dialogurile dupa urmatoarele ilustratii. Zhe shi ni gége ma? 1) A: 8 IRE ¢ The shi wo _gége. : BRA, Na shi oi baba ma? 2) A: MAMECA? = Na bi shi wo baba, ig 8 : MARKEE, Ta si 4) A: fee ? Ta ba shi Lubminiyarén, : MARI ZELA, ° zy y 7 v al © @ Gri ee rae Ue We you ing zhi xido gu. BAAR, Wa you yi zhi xdomao, BA — Rha, ®) Cuvinte noi | Tr hi xido mao 2. Fh pisica Be % caine yi | 6. — umn, una | 4. 5. 1J> mic 7. liang san doi, doua 8. FR doi, dous 9, = trei Wa | 10. a patru ees cinei 12. sase >a ry rad pu Propozitixmodel_| Wo you yi si aio mi, Ta yduliang zhi x30 gu. 11. BAR, 2. RUA AR 54, Gege_yéu yi zhi mao, ing zhi gu. Baba, RA. mama ydumao ma? steko, uz Citit silegat. | ida ae a. b. c. d. . mao er yi gou san 4a = a Ry — A > x « al a vy Wa yéu yi zhi xiGo 1) RAB _O » i_o Hie, % oO 3) eeA- RI 3 ® ia o¥¥T 5) $#A-R Maimei you zhi mao, ® ® © 6) SRA a 5. Judecati care sunt corecte, care nu. | 9 Li Xiaolong you sn zhi . 1) FLA SRB, (/) B32 i zhi xido mao. 2) RAR. CY » Ree) Sep Gage, zhi géu. 6._ Priv iustratile si réspundet! a urm johéng you mao ma’ l) Athbe 32 Xiaohong you yi zhi mao. . Bi eA, = : Qe A: hm ye) Li Xidoléng yu gdu 3) A: SpA 195? | B: CF: ar ge ¢—— *s a & 2 ¥ ) ASE, BEA RE? we) Dy a 22S 235 > ad 4 © “" . vv 7. Priviti ilustratiile si faceti exercitii de conversatie. Zhe shi we, ZS tar Babee ta apaba: yous ) BRR 3) RAMER, MEST Vo you ~~ Zhe hi, tayous KR “arr - Re Ay preaes: @ 9. Exercitii de pronuntare. | g:gé gé gé ge gu gu gu gu k: ke ké ké ke = ka ku kt kt h: he hé hé he ha hu ho hu 920 0eecere OG yar et cap @- Ta ji@ hén da, j@ you shige Fangjan, Bu BARK , LEAT ANA I, err j@ you wi ge Far RRAEK, LER EAE fangzi da e i ae, casi 2. K mare chiféng | 4. Bl camer 5. BE A bucitirie ba ie 7. opt 8. JU noua Gi 6. +6 sapte sti 9. FP rece fr Propozitii-model | hg ao ee Be BARK "og bis han da Fangzi ‘ da DAF ODO 2 * 3) x 4) ® 5) BS 6) # il : DA fr 2. Cititi si legati. | 5 1)mare_2)casi 3) bucatirie 4) mic 5)camera 6) zece ! id 2.REAKK, c. xido is Ta j@ you shi ge f 5. he RA, d. e. & chifang K Ete We RAY? 1. Ascultati inregistrarea si, dupa continutul ei, numerotati cuvintele au: fl sit + : a. b. : Fangzi Féngjian i BF Bil rie 3. Cititi cu voce tare. | ae = R 5 ie PHSB E Bes. Bes Wy oy da RK 5 Jia hen da. © RBURK, : bi da. | RRRK > a 4 © vyy 4) Féngjen a wil ge Fangiian BN Il you wil ge Fangjan BANANA Ta jia you wi ge fangjian. te RA BASF Al da. gou OxH Oat | xido géu OH da Féngjan © x#K CS 7. Completatii propozitile dupa urmatoarele ilustratii. | BER 5 We ja you ge REA We js chifang RE ____. og a gq a HQ: BRK, Li&+ (BR) R+RA RAREE, RAR. 1: MARI, 2. M+ (KR) AKA MARBALIE 1A): AAS? 3. R/MR+ Rt HAF? MAF PL? wl: RRP HAD? 4. RAFA+ RATS? MORAGA? 1A: ARAL HPS? 5. RA+A + KA +97 FEI? HY: KARR 6. RA+ A + i) + Big + Re ices eee eae He RA, Pl: READ? T.R+ KA? EAB? Ba. FPL ERK, 8. KRU AR+ K RERK, HD: BERENS, 9. A+ E+ + +h + Bi FRRA CAB epee Wee eee 10. &FAR (1—10) Pieces fas Te > vag vy land we Mee (ci Tacie Be a a Oe Ci OBA, AOE NOPE Ab, jidan nina : tS ou 3. 4-4} lapte de vaci hi he 4. whe Pde cafea . ?& amanca 6. ° abea zaoshang 7. “FE dimineati kafei 28 he bu he kaféi "He ae ARB oho He Wa chi jidan, MLBE, We he mind, wd bu he kal, RBM, RAB eA 4. indepliniti dialogurile dupa urmatoarele ilustratii. a. dimineata b. lapte de vaca c. cafea d. ou e. a bea f. a manca QRLELVLS®LVLLLE4%4 99994999999 999999999999999999995 zh: zhi zhi zhi zhi zha zhu zhi zhu ch: chi. chi chi chi cha cha cha cha sh: shi shi shi shi shé shé shé she r: ré ré ré re ro ru ruoru 5B ES99999999999999999999999999999999999999995' LPPPLPII SPILLS. Fosessees0009 ae S/N RE, roe RM We yao pinggud, ni ne? URE? Ni yao shuigué ma? TREKKA? shuigué pinggud quézhi 1. KH truct 2.2K mir 3, RiP sucde fructe cishui cha /a0 4. iA HK apa gazoass 5, KR ceai 6. z avrea ne 7. °%, termen auxiliar interogativ. Exp.: ,,Vreau un mir, dar tu?” z Propozitii-model | . ii yao neo } — Oe nee ma? L RET 2. ARERR Wa yao pinggud, ni_ ne? yao pinggud. sEESS, Ae) A RARER, | 1._Ascultaiinregistrarea si, dupé continutul el, numero lustratile fe e@ i i | ® { { » 2. Cititi cu voce tare. | stuigud pinggus guszhi aishui che KR FR Rit AK F chi shuigud be quézhi "EKR BRT Ni yao moe Wa yac pinggud. Ni yao pinggud ma’? RBA A aftr. pig Wa yao gishui, we yao REAR, tron ARERR, Ree. ; 3. Ascultali gi alegeti Mihayiér yao. shénme? 1) RAP REAL? iyo shénme? BRA? ya yao shénme? We 2) m5 LRA? BK We Ni yao shénme? EEL? o Ni yao shuigué: ma? UREA RG? Ni he cha ma? WerBRA? Ni hi shéome? TRB A? shiigu’ RRO 4 pinggud aishui FR, IK. Ta yao shénme' feet o We yao guéshi, RESH, ee? >A 4 rae @ vy CS 6. Exercitii de conversatie. | Ni yao shénme? WEA? Ni yao RE We yao, BE R Ce @ 8. Exercitii de pronuntare. | ageansnnnananneananesassannansaansnnasion S229Zie ZZ Zi ZZ ezcleeee cl ScHceci crcl Ul) cus =clie=tcu Sb Se Sh Sh $a Sa =sd —-8a Cece eeccccceeccenccccecces ccceeecccecces uh ah * A Oa Sees a (6 yé xihuan haixian, BALE IK 1s H, ry Cuvinte noi | -—xihuan g hain 1, 33k wipticea 2, 4 SF tructe de mare Be te aceemcett 4. z legume 5, + carne de viti 6. & peste mifan miantio 7. RAR orex (fers) 8. BE taipei | ao Propozitii-model | © We xihuan on = We xihuan nidrou, We bir xihuan miantiao, 4 yy 2. Cititi cu voce tare. | "ye xihuan cai, a RAKES, LiKE, _— | 2, RRA, jit ERE A yé xihuan nitrou, jeje yé ba xihuan miantiéo. JAAS ok ih Xiaohaixihuanshenme? wee &. 3. Ascultati si alegeti. | KR | | 1) BRK A? xibuan shénme? 2) GREER? | Walalia —xihuan_shénme' REG ERTL? r ge xihuan shuigui é il: THEIR, SRL EIR, FELT, Pio? y < al x vy a 6. Traducere. | Thangguérén, We jiao Li Xideléng, shi l) AMEE, RAPA, i Luomaniya. 2) REEFS DEL, Rake a, wane EL, 4) AAEM, SRLakae, % Jo you yi zhi ritndi, ye idan yas ) RAO E, ERR, ERS, ee Fy 7. Scrieti caractere chinezesti. | je Bee e@ 8. Exercitii de pronuntare. | OOOO cece eeeceececcccoccesccccees. eecece oor pyryi yi yi yi ya ya ya ya ya yd yo yi w:wiwuwlwu wa wd wd wa wo wo wo w ng BOM CCRC Creeeereeereneerennseeneeonecocecoees > ¢ .UHE.. 1. KA+AHA+HA? BIA): HBT A? HPT A? 2. LA+ Hig t ig 4? 1A: Mere th RB? REBAR? 3.RA+ (4K) HigQ+ 4iq a: MBH. RCH 4 KAFRIERK+HAI PIA: MRAP EER A? EKA? 5. FA+ R/S + Si +4? BA: RERRG? He Bh HEH? 6.£At (RK) KSK+ SI 1: RKER, HAHA, EKA. FTREKKR, 7. FA t hit Hil, KALI HD: RRR, (hI? WBEKE, CER? HeBRIT, 1? 8. RA+HIA+ ZA, wt ahi + Siar HI): REKEH, WEKE, EAM, WEE, SECHR, WERK. 9 FA t+ Hi t+ hi, RArt ee + hia + 2 78) iA: REER, WULER, RSKPR, PPS mew. + BRAKE, EE WARES, > ia lad wham CMLL pe oa: EB a oS ¥5%u.| Matematicl FaREE| ee Xinggiyi ni you ZA Thangwenke ma? Y XR? Xingaiyi wd you ZH—RA Zhongwérke.. LER, Xinggiyi wd mélyau 2K Yingwenke. B®) Cuvinte noi | Yingwén it: 2H siptimani 2, 47 XC limbachinezk 3, 3X limba englezi Luéméniyawén iyi 4. g Pa eed limba uae : MG educatie fizicd 6. lectie LER anu ayea ze Propozitii-model | Xinggiyi wo you Zhan es: Xinggiyi wo méiyou. Yingwénke L2H -REPLR, 22H RERER, inggisi ni you Xinggli 8 méyou ke, $3. Bie fih RA RH 4. 2a% ® 1. Ascultati inregistrarea si numerotati cuvintele pe care le-ati auzit. | 5 ; | : >») Ss Xingaiyi we you Zhingwénké: miercuri A y RR, Xinggi'er we méiysu Yingwérke, > & & wes) EMAALARTR, Xinggisan wé you tiyike, Ls ZMLRAKAR vineri sémbata duminca luni marti >A @ | “Py miercuri sdmbata joi marti el si & vineri CS 4. indepliniti dialogurile dupa urmatoarele ilustratii. | egsyi we yas tile, Sh -RRAARR, cos LHR GEER Xinggiyi ni ybu_ thy ZR—tk FTA : lap Xinggier wa you Yigwéeke, EMAAAELR, Xingai’er wo meiyéu Xinggier ni you Yingwerke mo? BRR BARA . sdmbata ae c. saptamana d. anuavea e. limba engleza f. limba romana g. limba chineza h. miercuri i. educatie fizica ne a 6. Traducere. | Via we suena naysia Uleanyaeie D)2W-RAP IR, LAF SEDI, Xinggisi ni you Zhangwérke ma? 2) ZIMA P LIRA? Xinggisi we you Yingwenke, méiyu_Zhongwenke. 3) ZHORARLR, RAPER, Xinggiwi ni you ke ma? 4) SMEARS? inggiwii we you ke, inggili, 6 méyeu ke. 5) SMERRE, Ea ARIA, \F 7. Scrieti caractere chinezesti. e 5 T= SZ BAR %, um doitrei patrucinci sase sapte © od Wi wi si san & yi a fhe 5 we eS Sapte sase cinci patru trei doi unu S Sin chi ya si zhi a trei rate, patru cocosi 7 a ae Asiri A 4 ° > ee Say asia Gees Sapte pasari pleaca zburand. sons Ces. 0.9.0.0, © @ Ge Semen Sham Oe Women ban ydu AA FAG EE. oo ) em Be ges oy -\ on Ce ¥ oe a “f eae B® Cuvinte noi | ie an noi 2. HE clas a B masculin xuésheng shiyi 4. & feminin 5. elev, student 6. +-— unsprezece arshiyi 44 os douazeci 8, =->— douazeci si unu : Propozitii-model i @rWiomen baneyeu etersnwite ce eniseere) SAFER AT ERE HE, Wienen ban yu ati ge népsuitang, si gp isbn, BUBB TARR EL, PEALE Wemen ban yu sin i Zhengguérén. We xihuan wémen ban, ASER S PHA, 4. RAKBIMIE, @® 1. Ascultati inregistrarea gi marcati cifrele pe care le-ati auzit. 2. Cititi cu voce tare. Women ban you archer gel mudsherg. AMAT OAKES, Wmen ban ybu arshisan ge dn xuésheng. AMAA PEAG EA, Women ban you ershwii ge xuésheng. RNAP BANG E vl @® 3. Ascultati la inregistrarea si completati spatiile goale. | total studenta student Ra 21 12 o RoE AR pee SHE Py % 4 al Aw! r Bua ye 5. Legati cu liniute cuvintele cu ilustratiile corespunzatoare. | pre AyRREAW® & on RES b.114s a. Dat AP BAR s 2 ager ash ) ie dist @ SFE = women ban 6) AANIE £. 204% 2 fh 6. Cititi si legati. | : Wémen ban you érshi ge xuésheng. DAMEAAT AEE, DAMRATATSE, FREE, nahient chy REEA, BREE ORERRE, We dk 8 “ vee @: i “ rye vy Atam READE LE tushiguan Bate yiindongching ay Ni qi nar? WEA MBILI Cuvinte noi 1. amerge 2. 34. Hf 3 teren de sport tishaguan jidoshi 3, B43 1E biblioteca 4.4 E salade curs liténg tiylguén 5. FL sala de festivitati 6.44 4 $# sala sporturilor ye a rae vv seh Fropecitizmodel_| ! 1. tk £ om a0) Nig re ma? ARH ze 4°? 2: ALBEE Wa ba qi icceehtg, § aa isis ; ess B Be ene 1 qi joshi qu _litang an q_tlyliguén 1 ee a date A 1 ONE qu nar? We qi yiindongchang. > 1 tkeMOL? Adie ay, ; WS ba qi tushiguin, ile eas, RES PT, wo au Rios, . apleca la sala de curs ; ‘b. a pleca la sala sporturilor ca pleca la terenul de sport | . apleca la sala de festivitati | . a pleca la biblioteca a 6. Traducere. | q Ta ba qi litang, ta qu tushoguan. : 3) BAA ALE, tee A HIE ” Wamen qi joshi, women ba qu _tiydguan. DRINK E RANA HB 3 tamen qu yundéngchina. “sy tell (ci) KEKE, WNIT. a df - A+ RA+ A + RES +B? He): SMU RAR AR? ERMA F SELLRG? - M+ RA+ (R) A+ REE la: SRA PR, EM-REAF DRLERR. SMETTRAAR. > |. H+ RA+ A +R TB? 4): BMBRARA? ERA EARS? . BM +RA+ (HR) A+R Wl): SMBRAR, SRA IERAR, a ERAT RETA 1: RMR ATSAS A AMERTAS FS, tEAKES. BMERANP BA, a RATE+ MILI Al 2); Jd IL? WA ABIL? HZ BILD a - KAFHEt RRS? Wl}: HRA IE Hh HH? BRERKED? SRA B HS? RAF (A) H+ RR a: RAB, PAREKE ARS AHH, |. AF AGA (11-25) ta FS ore. ee te ee FN oe pe ete ate Xianzai_ jj dan? Xianzai_ wi dian ban PLEILRD REBRF, i 1. HAL scum 2. JL eat dian ban 4, 3 jumitate Xianzai ji dén? Xianzai_ shi?er didn, Xianzai_ wit dan ban. } 1. LAILA? 2. Reto, 3. RAR & 1. Ascultati inregistrarea si, dupa continutul ei, numerotati ilustratiile. ji din jd din Ikingdan—_ wis dan ban Jue 7k AR BE Xianzai ji dan? Xianzai_ wii din ban, RELA? RELBF, CS 4, Exercitii de conversatie. | Xianzai wi dn ban, — REAR, “5 Cititi gi legati. Ga 6. Traducere. | Plat etatahate tcl att hater a EL) RAAB IL? 1 We gi tushiiguén, 1 QVALABE. : Nees iden? i 3) MAILE? t Xianzai jd dn ban, t ' o Ie 4) REARS. Titi rrrtrir tt J ) 7. Scrieti caractere chinezesti. | = fe|t aS 4 © 8. Exercitii de pronuntare. | COO eeeeeeceeeeneececone concen esroreeeeeoonons . aK . : oe bh Sa ee E asa de cald, tot corpul siroind : S KARA, £ ha. de sudoae $ @ — Rénrén re de shdu ido. rudn, Toata lumea simte o moleseala . Hh 42. ° q AAT F Ke, la brate si picioare. 3 . see ccce ccc eect encccenccceccccccccceecceecees at ATOR REA TE We de shangri shi yiyue rshisi hao. RMZAR-A=TOS, de 1. 4% termen auxiliar folosit dupa atributiy | wo de 2. 444 al meu, a mea, ai mei, ale mele shéngri 3. EA xidenastere hao 5.5 data ni de 7. A 44 al titu, ale tale, ai tii > a 4 vee Py ve zz Propozitii-model | Ni de shéngri shi ji yue ji hao? 1.47494 BAILA IL? Wa de shéngi shi yiye —arshisi_ hao, 2.42 0R—-A=Tas. Niji sul? We shisi sui, 3.48ILH? 4&TOEF, yiyue liuyue jityue shi’eryue ianuarie septembrie decembrie fee ge eC el ee ba hao shisi hao érshi hao érshisi hao opt-lea | paisprezece-lea| douazece-lea doudzecisipatru-lea 2. Cititi. ji ji yue ji hao ji sui Ju ILA > Ue eryue sanshi_ hao yiyue — arshisi ho shisi sui So 2450 Sees ee wo de ni de wo de shéngri ni de shéngri km tke 2D ARMED thea Ni de shangri shi ji yue ji hao? We shisi sui, tk = AR ILA ILS? RTO, = 3. Ascultati, legati si completati spatiile goale. Mihayier RAF IR Maliya ain L Mingring Ay 8A] Xidohing Live liayue FAA TAS. ershiwi hao shvéryud_ san hao T=ASS, bayue qi hao AA 4S, siyue shi hao 9 5 4. Exercitii de dialog. | Ni de shéngri shi ji yue ji hao? te # A RIL A IL? Wa de shéngri shi Mie Hey = Ni de shéngri shi--- MAGE A Roe wf 5. Cititi si legati. | ; 2) ee a. ziua mea de nastere 2) aA b. douazecisiunu ani érshiyi sui %: a) a c. ziua ta de nastere 4) z Hag d. aprilie i iges seu e. cinsprezece-lea ia 5) RW A a 4 > aN Ki 6. Traducere. OR Sean 8 a : ees Oh °@ Geet Sv wow O- sintian bi léng. BEKE, zustian 1. ER ieri jintian 3. ASK astiizi & 1. Ascultati inrregistrarea gi, dupa continutul ei, faceti semne in urmatorul formular. Zhongwérke Yingwerke ae yikdia Bi Rh ORAR { i 2. Cititi. } ban zudbiin leng ® BR aR & cd Zustian hénléng. Jintian bi léng. He RAR, BRR, Zudtian bia re, Jintian hén re. a BR 4. Priviti ilustratiile gi faceti exercitii de conversatie. Zustian léng ma? Zusban! (8, _ma?. A: HERA? As HE RH? Zustian hnléng, B: # RAR, Jintign lang ma? A: BRAG? ARR? vintian bis léng. B: ARK, B+ ft 5. Cititi gi legati. | > fa A vam vv a 6. Traducere. | 1. RA+NL+ 49 2, RETR +R 3. MARFA HE 4. £74 (im) ++ 14. tee A RILA ILS? ae 4 © s Pyvs vy +A ++ Ho SRAIA ILS? PRARILA ILS? ol: AMHAAR—A=TOS, 5. 27] (9M) +R+RF a +A+RPELE FRAKASS. MRAAARF, wl: AIL? 6. KA+N+ 99 ROLF? Bl: BAF, 7 RALRPTY pe ey, fee 4: Ah? Sa NA): ARABI MER Ble): ARAM, 9. AM +AR+ S/R a EUR, wa: RA, 10. BM+ A+ AH Ae ae MARR. clacstm Meme acc Be he = ie ag a °@ @ wear wie asp @- Se Re EperS ee WARES RD) le ry Cuvinte noi | vyichong huaja 1. EZ medic, doctor 2. & RF pictor ‘gongchéngshi jaoshi 3. L4z)if inginer 4. ZIP profesor shangren géngrén 5. BA om de afaceri 6. LA muncitor 69 ce Propoztti-model | Ta shi bi. shi he? ee Ta i ho. s LAURA B KI 2 Hee B K, Mama bia shi yishéng. Ni he ba he kafai? 34GWRREE, ALB ARB Ae? shangrén huaja yishéng gongchéngshi gongrén xuésheng jaosti apr bea RC Ka dre OTA hee go >a x * al Apyt vy vvvs iy 3. Cititi cu voce tare. | Bart L4Z shi géngchéngshi RLF f& shi géngchéngshi.. MRL i ba shi gongchéngshi? = FEAF LAID a) 4. Completati spatille goale. | Ta shi 1) #&_O_, hm) Baba shi 3)€82_ Uh Mama ba shi 2) BBRA__. Xiiching chi “ba ‘shi 4) RE? OG 5, indepliniti dialogurile dupa urmatoarele ilustratii. | XiGohong shi bu shi xuesheng? 1) Alpe R RRA? Xeiohing shi xudsheng. B:biek EL, Baba he bi he kafei? 2) A: BEBAY teat? Baba bi hs kafe, ta Bi SERB wae, fe, ® * « > % q al = Ta shi bu shi gongchéngshi? 3) Ar WRAL AIA? Ta B: fe, Xidohdi 4) As) se Xidohai bu gu tushiguén, ta Bi REA BE, te Ta 5) A: ft ? Ta B: te 6 aa 6. Traducere. | e Ni baba shi. yisheng ma? 1) RESREZS? Jéje bi shi jaoshi, ——_shi_gngchengshi 2) IER ABIF, ALA, Ta _gége_ shi bu shi gingrén? 3) eT RBALAD Ni hi bi shi Luoméniyarén? Wa bu shi Lumaniyarén, we shi Yinggu )MARAF ELA) RHRAF RELA, RAKE CS 7. Exercitii de conversatie. | Baba shi bi shi? BERRA Mama +? eae > ta 4 va ryvs vy Fy 8. Scrieti caractere chinezesti. | @- 9. Exercitii de pronuntare. ] POPP eeeercceerecoreccrooeccooccsooenccoeeeccooes can hé chan em we Vierme de mdtase si cicada The shi can, RE, Aceasta este vierme de matase, Na shi chan, AR Re HP, aceea este cicada. Cén ching 21 ye li eéng, 4& F 7 »+ B Hh, viermii se ascund mereu intre frunze, © Chinching zai lin fi chang. ae oF fe tk B °8 , Cicada canta mereu in padure. POCO COCO C OO EEOCe EEOC EoELoOooLeoooeLceooeeee B.c.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 a4 yo ¥ < al © @ @ ame: Si ias a ap @- Ta zai nar gongzud? He ZB IL LAE? orga nn 1. LE ocupatie, munca, lucru 2. KM spital fii il 3. 4P 4 infirmiers 4. 3) #L sofer xiozhing shouhuyuse 5. KEK rector, director de scoala 6. © 4 i vanzitor shingdn ebneching 7. J magazin 8. LJ fabrica Pe Propozitii-model | Ta zai dr gongaud? Ta zai yiyuan géngzud, | Ae eMILLHE? = - ALE, } Baba zai nar he cha? Baba zai chifang he cha. | 388A LGR? 488k SBR, 1. Ascultati inregistrarea si, dupa continutul ei, numerotati ilustratiile. ft: 2. Cititi si legati. DER 4) eee >) Ol 7) anne vinin pk wioahing (4 shinadén shshubvadn phish génaching a KR ODO RKO AR & EHR PES TT >a yf q al = rye © 3. Cititi cu voce tare. | BE wuesheng 2a) xuéxiao xuexi zai xuxido gonguo | Led APE HE Hin EPRTH t a ' i Es Re us ' lee pe ARRIR 8 SHR ter : t ee a? 4, Completati spatiile goale. | wn nn nee Ra AAR . OFF OFH OF SELA OBI OXF OFH ORE © gongzus, DAREEE O. ® ee © @ 1*, 2) az ©, wA_O TH, a om Wa mama shi ta zai gingzud, 3) RII, AT HR, aes Lili de mama ta zai JongzUuo, 4) ia Aa oe be S TR, 0. aos de gee ai ia z a || ) 5. Indeplinii dialogurile dupa urmatoarele ilustratil. ‘| Yishéng zai nér — géngzud? 1) A: KE AM ILL? Yishéng zai rie ae B: BEBE 2) A: BLAWG E? Baba zai chifang he cha. B €€AKB BR, zai nar géngzue? 3) A: PL EMILLE B: zainér chi Maliya, pinggus? 4) A: SR SE Am LE ER B: es 5) A: 2 ‘B: yiyuan gong ») ZERER zai shangdan gongzud 2) AME LH zai ate g@ngzud 4) AR BEL ngching ghngeub s)Atr Tk she 6 » 7. Ascultati inregistrarea si completati cu pinyin. Wa shi Zhongguérén, — wS_70l Beijing géngzud. I) RAPA, AK Lt. W8 shi yishéng, wd be ree 2) RRB, A ; 3) RE Lk 9 5 8. Exercitii de conversatie. | Yep Bip rn shangrén Baba - shi ba shi 2 BERRA Mama shi nN pene > I, a vvvs vy yanyyan le #ecdummesvoastra De actor ang zuo 3. AX avrea, ase gandi 4. #& a face 2u0ja lease 5. %E R scriitor 6. 4} K om de stiinga ba 7. ¥%@, termen auxiliar interogativ >A A. © os vy

S-ar putea să vă placă și