Sunteți pe pagina 1din 9

LISTA SUBSTANTELOR CHIMICE SI/SAU PERICULOASE

Judet:
Locatie:
Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. E.C.
(CEE)

Nr. Index

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

Acetona

606-00100-8

200-6622

67-64-1

R 11-3666-67

S 9-16-26

Alcool etilic

603-00200-5

200-5786

64-17-5

R 11

S 7-16

Alcool metilic

603-00100-x

200-6596

67-56-1

R 1123/24/2539/23/24/
25

S 7-1636/37-45

Alcool
n-butilic

603-00400-6

200-7516

71-36-3

R 10-2237/38-4167

S 7/9-2637/39-46

ASTM D-3230
Mixed Salt
Solution

Pagina 1 din 9

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol

F, Xi

F,T

Xn

Lichid inflamabil, Categ.2, H225


Iritarea ochilor, Categ.2, H319
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336

Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

Lichid inflamabil, Categ.2, H225

Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

Lichid inflamabil, Categ.2, H225


Toxicitate acuta, Categ.3, Inhalare,
H331
Toxicitate acuta, Categ.3, Dermic, H311
Toxicitate acuta, Categ.3, Oral(a), H301
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1,
H370
Lichid inflamabil, Categ.3, H226
Toxicitate acuta, Categ.4, Oral(a), H302
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H335
Iritarea pielii, Categ.2, H315
Lezarea grava a ochilor, Categ.1, H318
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
Expunerea poate provoca dureri de
cap, greata, confuzie, somnolenta,
ameteata si/sau stari de voma.
Poate afecta sistemul nervos central,
rinichii si ficatul.
Expunerea repetata poate provoca
iritarea pielii.
Poate provoca crampe stomacale si

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Laborator/
magazie de
depozitare

Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Laborator/
magazie de
depozitare

Acoperiti scurgerile si
indepartati sursa lor. Eliminati ca
deseuri.

Laborator/
magazie de
depozitare

Spuma rezistenta
la alcooli, bioxid de
carbon sau un
produs chimic
uscat.

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. Index

Nr. E.C.
(CEE)

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol
probleme gastro-intesinale.
Iritarea pielii
Iritarea grava a ochilor
Periculos la absorbtia prin piele
Iritarea mucoaselor si a sistemului
respirator superior
Poate fi periculos la inhalare
Periculos la inghitire

Componeni:
- Clorura de
calciu
- Clorura de
magneziu
- Clorura de
sodiu
- Metanol

017-01300-2
-

603-00100-x

233-1408
232-0946
231-5983
200-6596

1003504-8
7786-303
7647-145
67-56-1

- 1-Butanol

603-00400-6

200-7516

71-36-3

- Apa

231-7912

7732-185

R 36

S 22-24

Xi

Eye Irrit.2, H319

R 1123/24/2539/23/24/
25
R 10-2237/38-4167
-

S 7-1636/37-45

F,T

Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,


H225, H301+H311+H331,
H370

S 7/9-13-2637/39-46

Xn

Flam. Liq.3, Acute Tox.4, STOT SE 3,


Skin Iririt.2, Eye Dam. 1, H226, H302,
H335, H315, H318, H336
-

Azotat de argint

047-00100-2

231-8539

7761-888

R 8-3450/53

Dicromat de
potasiu

024-00200-6

231-9066

7778-509

R 45-4660-61-821-25-2634-42/4348/2350/53

Pagina 2 din 9

S 2636/37/3945-60-61
S 53-45-6061

C, N, O

T+, N, O

Solid oxidant, Categ.2, H272


Corodarea pielii, Categ.1B, H314
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Categ.1, H410
Cancerogenitatea, Categ.1B, H350
Mutagenitatea celulelor germinative,
Categ.1B, H340
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B, H360FD
Solid oxidant, Categ.2, H272
Toxicitate acuta, Categ.2, Inhalare,
H330
Toxicitate acuta, Categ.4, Dermic, H312
Toxicitate acuta, Categ.3, Oral(a), H301
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.1,
H372
Corodarea pielii, Categ.1B, H314
Sensibilizare respiratorie, Categ.1,
H334

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator
Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. Se
va aduna (colecta) atunci cand
va fi uscat. A se trimite la
reciclare. Curatati zona afectata.
Se va evita formarea de praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu grija. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata. Evitati generarea de
praf.

Laborator/
magazie de
depozitare
Laborator/
magazie de
depozitare

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. E.C.
(CEE)

Nr. Index

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol
Sensibilizarea pielii, Categ.1, H317
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Categ.1, H410

Carbonat de
calciu

207-4399

471-34-1

Clorura de
calciu

017-01300-2

233-1408

1004352-4

R 36

S 22-24

Xi

10

Eriocrom negru
T

217-2503

1787-617

R 3651/53

S 26-61

Xi, N

11

12

13

Fenolftaleina

604-07600-1

201-0047

77-09-8

R 45-6268

S 53-45

Gazolina (probe
analize)

649-26100-8

232-3491

8006-619

R 12-4565-66-67

S 53-45

T, Xn

Hydranal
Composite 1

R 61

S 53-45

Componeni:
- Imidazol

288-32-4

R 22-3461
R 22-34

- 2-Metilimidazol

206-0192
211-765-

Pagina 3 din 9

693-98-1

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Iritarea ochilor, Categ.2, H319

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Iritarea ochilor, Categ.2, H319


Toxicitatea cronica pentru mediul
acvatic. Categ.2, H411

Apa, bioxid de
carbon (CO2),
spuma, pulbere
uscata

Cancerogenitatea, Categ.1B, H350


Mutagenitatea celulelor germinative,
Categ.2, H341
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.2, H361f

Apa, bioxid de
carbon (CO2),
spuma, pulbere
uscata

Lichid inflamabil, Categ.1, H224


Cancerigen, Categ.1B, H350
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304
Iritarea ochilor, Categ.2, H319
Toxicitate STOT - o singura expunere,
Categ.3, H336
Toxicitate STOT - expunere repetata,
Categ.2, H373
Periculos pentru mediul acvatic - pericol
cronic, Categ.2, H411
EUH 066 Expunerea repetata poate
provoca uscarea sau craparea pielii
Toxicitatea pentru reproducere,
Categoria 1B
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302

Spuma, pudre
chimice uscate,
CO2.
In cazul incendiilor
mari se utilizeaza
apa pulverizata sau
sub forma de aburi.
Pentru incendii mici
se pot utiliza
extinctoare
manuale, nisip sau
pamant.
Jet de apa, spuma
rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

A se strange uscat. Trimiteti


pentru evacuare. Evitati
generarea de praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. A se
strange uscat. Trimiteti pentru
evacuare. Evitati generarea de
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. A se
strange uscat. Trimiteti pentru
evacuare. Evitati generarea de
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. A se
strange uscat. Trimiteti pentru
evacuare. Evitati generarea de
praf.
Colectati materialul scurs cu o
pompa dupa care folositi
materiale absorbante ca: nisip,
pamant sau orice alt absorbant
pentru uleiuri. Colectati
reziduurile intr-un container care
trebuie transportat pentru
eliminare la un centru autorizat
sau incinerare in instalatii
speciale.
Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare. Se va pastra in
containere inchise si adecvate

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. E.C.
(CEE)

Nr. Index

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

- Dioxid de sulf
- Iod
Hydranal
Composite 2

14

- 2-Metilimidazol

- Dioxid de sulf

016-01100-9
053-00100-3
-

206-0192
211-7657
231-1952
231-4424
-

Componeni:
- Imidazol

- 2-Metilimidazol

- Dioxid de sulf

016-01100-9
053-00100-3
-

206-0192
211-7657
231-1952
231-4424
-

603-00100-x

200-6596

- 1H-Imidazole,
monohydriodide
Hydranal
Composite 5

- Iod

16

7
231-1952
231-4424
-

Componeni:
- Imidazol

- Iod

15

016-01100-9
053-00100-3
-

- 1H-Imidazole,
monohydriodide
Hydranal
Coulomat AG

Componenti:
- Metanol

Pagina 4 din 9

7446-095
7553-562
-

R 23-34

288-32-4

R 20/2150
R 61

Fraze de
securitate
S 9-2636/37/39-45
S 23-25-61

T
Xn, N
T

R 22-3461
R 22-34

7446-095
7553-562
6800708-9
-

R 23-34

S 9-2636/37/39-45
S 23-25-61

288-32-4

R 20/2150
R 22-3638
R 61

Xn, N

Xi

S 53-45

R 22-3461
R 22-34

7446-095
7553-562
6800708-9
-

R 23-34

S 9-2636/37/39-45
S 23-25-61

67-56-1

R 1123/24/25-

693-98-1

R 20/2150
R 22-3638
R 1123/24/2539/23/24/
25-4148/22-61

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol

S 53-45

693-98-1

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Xn, N
Xi

S 16-2636/37/3945-53

F, T

S 7-1636/37-45

F, T

H314
Press. Gas, Acute Tox.3, Skinn Corr.
1B, H314, H331
Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H312,
H332, H400
Toxicitatea pentru reproducere,
Categoria 1B
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302,
H314
Press. Gas, Acute Tox.3, Skinn Corr.
1B, H314, H331
Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H312,
H332, H400
Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
H302, H315, H319
Toxicitatea pentru reproducere,
Categoria 1B
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, H302,
H314
Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
H314, H331
Acute Tox.4, Aquatic Acute 1, H400,
H312, H332
Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
H302, H315, H319
Lichid inflamabil, Categ.2
Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3
Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3
Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3
Lezarea grava a ochilor, Categ.1
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.2
Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,
H225, H301+H311+H331, H370

pentru eliminare.

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare. Se va pastra in
containere inchise si adecvate
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare. Se va pastra in
containere inchise si adecvate
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

- Dietanolamina
- Imidazol
- Dioxid de sulf
- 1H-Imidazole,
monohydriodide
Hydranal
Coulomat AG-H

17

18

Componenti:
- Metanol

Nr. E.C.
(CEE)

Nr. Index

603-07100-1
016-01100-9
-

203-8680
206-0192
231-1952
-

Nr.
CAS

111-42-2
288-32-4
7446-095
6800708-9
-

603-00100-x

200-6596

67-56-1

- 1Dimetilaminododecan
- Pentan-1-ol

203-9438

112-18-5

603-20000-1

200-7521

- Imidazol

- Imidazole
Hydrobromide
- Dioxid de sulf

206-0192
-

016-01100-9
-

231-1952
-

- 1H-Imidazole,
monohydriodide
Hydranal
Coulomat CG

Pagina 5 din 9

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

39/23/24/
25
R 22-3841-48/22
R 22-3461
R 23-34

S 2636/37/39-46
-

Xn

S 9-2636/37/39-45
-

R 22-3638
R 1123/24/
2539/23/24/
25-4150/53-61

S 16-2636/37/3945-53-61

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Xi
F, T, N

Acute Tox.4, STOT RE 2, Skin Irrit.2,


Eye Dam.1, H302, H315, H318, H373
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
H314, H331
Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
H302, H315, H319
Lichide inflamabile, Categ.2
Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3
Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3
Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3
Lezarea grava a ochilor, Categ.1
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3
Toxicitatea acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1
Toxicitatea cronica pentru mediul
acvatic, Categ.1

S 7-1636/37-45

F, T

Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,


H225, H301+H311+H331, H370

C, N

71-41-0

R 10-2037/38

Xn

288-32-4

R 22-3461
R 2236/37/38
R 23-34

Xn

Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Aquatic


Acute 1, Aquatic Chronic 1, H302,
H314, H410
Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2,
Eye Dam.1, STOT SE 3, H226, H315,
H318, H332, H335
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
STOT SE 3, H302, H315, H319, H335
Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
H314, H331
Acute Tox.4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2,
H302, H315, H319
Lichide inflamabile, Categ.2
Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.3
Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3

R 22-3638
R 1123/24/2539/23/24/

S 9-2636/37/39-45
S 16-36/3745

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a

Laborator/
magazie de
depozitare

Simbol

R 1123/24/2539/23/24/
25
R 22-3450/53

10102355-6
7446-095
6800708-9
-

Substante pentru
stingere

T
Xi
F, T

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. Index

Nr. E.C.
(CEE)

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

- Dioxid de sulf
Hydranal Solver
(Crude) Oil

19

Componenti:
- Xilen

603-00100-x

200-6596

67-56-1

016-01100-9
-

231-1952
-

7446-095
-

601-02200-9
602-00600-4

215-5357
200-6638

1330-207
67-66-3

- Metanol

603-00100-x

200-6596

67-56-1

- Imidazol

288-32-4

- Dioxid de sulf

016-01100-9
601-02200-9

206-0192
231-1952
-

- Cloroform

Hydranal Water
Standard 0,1

7446-095
-

R 1123/24/2539/23/24/
25
R 23-34
R 1123/24/253439/23/24/
25-4048/20/2261

R 1020/21-38
R 22-384048/20/22
Carc.Cat.
3
R 1123/24/2539/23/24/
25
R 22-3461
R 23-34
R 1020/21-38

Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3


Iritarea pielii, Categ.2
Iritarea ochilor, Categ.2
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
S 7-1636/37-45
S 9-2636/37/39-45
S 16-2636/37/3945-53

F, T

T
F, T

S 25

Xn

S 36/37

Xn

S 7-1636/37-45

F, T

S 9-2636/37/39-45
S25

T
Xn

20
Componenti:
- Xilen

Pagina 6 din 9

601-02200-9

215-5357

1330-207

R 1020/21-38

Substante pentru
stingere

S 25

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol

25

Componeni:
- Metanol

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Xn

Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,


H225, H301+H311+H331, H370
Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
H314, H331
Lichide inflamabile, Categ.2
Toxicitate acuta, Oral(a), Categ.4
Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.3
Toxicitate acuta, Dermic, Categ.3
Corodarea pielii, Categ.1B
Cancerogenitatea, Categ.2
Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.1B
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.1
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.2
Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2,
H226, H312, H315, H332
Carc.2, Acute Tox.4, STOT RE 2, Skin
Irrit.2, H302, H315, H351, H373

chimic uscat sau


bioxid de carbon.

unei perii umede si va fi


depozitat intr-un container
pentru eliminare.

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Jet de apa, spuma


rezistenta la
alcooli, un produs
chimic uscat sau
bioxid de carbon.

Se va strange si se va colecta
materialul imprastiat cu ajutorul
unui aspirator antistatic sau a
unei perii umede si va fi
depozitat intr-un container
pentru eliminare.

Laborator/
magazie de
depozitare

Flam. Liq.2, Acute Tox.3, STOT SE 1,


H225, H301+H311+H331, H370
Acute Tox.4, Skin Corr.1B, Repr.1B,
H302, H314, H360D
Press. Gas, Acute Tox.3, Skin Corr. 1B,
H314, H331
Lichide inflamabile, Categ.3
Toxicitate acuta, Inhalare, Categ.4
Toxicitate acuta, Dermic, Categ.4
Iritarea pielii, Categ.2
Flam. Liq.3, Acute Tox.4, Skin Irrit.2,
H226, H312, H315, H332

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. E.C.
(CEE)

Nr. Index

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Standard de
apa 1% - Etalon
pentru titrarea
volumetrica
Karl Fischer

R 10-67

Fraze de
securitate
-

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Lichid inflamabil, Categ.3, H226


Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

603-06400-3

203-5391

107-98-2

R 10-67

22

Permanganat
de potasiu

025-00200-9

231-7603

7722-647

23

Tetraborat de
sodiu
(borax)

005-01100-4

215-5404

1303-964

R 60-61

S 53-54

Tetracloretilena

602-02800-4

204-8259

127-18-4

R 4051/53

S 23-36/3761

24

25

Toluen

601-02100-3

203-6259

108-88-3

26

Titei
(probe analize)

649-04900-5

232-2985

8002-059

Pagina 7 din 9

R 8-2250/53

S 24

R 11-3848/20-6365-67

R 11-4548/21/2251/53-6566-67

S 60-61

S 36/37-4662

S 53-45

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol

21
Componeni:
- 1-Metoxi-2propanol

Substante pentru
stingere

O, Xn, N

Xn, N

F, Xn

F, T, Xn,
N

Lichid inflamabil, Categ.3, H226


Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
Solid oxidant, Categ.2, H272
Toxicitate acuta, categ.4, Oral(a), H302
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Categ.1, H410

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Toxicitatea pentru reproducere,


Categ.1B, H360FD

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Cancerogenitatea, Categ.2, H351


Toxicitatea cronica pentru mediul
acvatic, Categ.2, H411

Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator

Lichid inflamabil, Categ.2, H225


Toxicitatea pentru reproducere,
Categ.2. H361d
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - expunere repetata, Categ.2,
H373
Iritarea pielii, Categ.2, H315
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific - o singura expunere, Categ.3,
H336
Lichide inflamabile, Categ.2, H225
Cancerigen, Categ.1B, H350
Pericol prin aspirare, Categ.1, H304
Iritarea ochilor, categ.2, H319
Toxicitate STOT - o singura expunere,
Categ.3, H336

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. A se
strange uscat. Trimiteti pentru
evacuare. Evitati generarea de
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate. A se
strange uscat. Trimiteti pentru
evacuare. Evitati generarea de
praf.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Bioxid de carbon
(CO2), spuma,
pulbere uscata

Acoperiti scurgerile. Colectati,


captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Pudre chimice
uscate si spuma, in
cazul incendiilor
mici.
In cazul incendiilor
mari, se utilizeaza

In cazul unor deversari mari


anuntati imediat personalul de
interventie care va colecta rapid
prin pompare produsul scurs
pentru a reduce pericolul de
incendiu si de raspandire a

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. Index

Nr. E.C.
(CEE)

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

27

Xilen

28

White spirit
(Kerosine,
petroleum)

29

Mercur*

Pagina 8 din 9

601-02200-9

215-5357

1330-207

649-40400-4

232-3664

8008-206

080-00100-0

231-1067

7439-976

R 1020/21-38

Fraze de
securitate

S 25-36/37

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol

Toxicitate STOT - expunere repetata,


Categ.2, H373
Periculos pentru mediul acvatic - pericol
cronic, Categ.2, H411
EUH 066 Expunerea repetata poate
provoca uscarea sau craparea pielii

CO2, nisip sau


pamant.

Xn

Lichid inflamabil, Categ.3, H226


Toxicitate acuta, Categ.4, Inhalare,
H332
Toxicitate acuta, Categ.4, Dermic, H312
Iritarea pielii, Categ.2, H315

Apa, spuma, bioxid


de carbon (CO2),
pulbere uscata

Lichid inflamabil, Categ.3, H226


Pericol prin aspirare, Categ.1, H304
Iritarea pielii, Categ.2, H315
Toxicitate STOT - o singura expunere,
Categ.3, H336
Periculos pentru mediul acvatic - pericol
cronic, Categ.2, H411

Pulberi ABC,
pulberi BC, abur,
gaze inerte,
inlocuitori de
haloni, aerosoli,
spuma

R 10-65

S 23-24-62

Xn

R 61-2648/2350/53

S 53-45-6061

T+, N

Toxicitatea pentru reproducere,


categ.1B, H360D
Toxicitate acuta, Categ.2, Inhalare,
H330
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific expunere repetata, Categ.1,
H372
Toxicitate acuta pentru mediul acvatic,
Categ.1, H400

Mercurul nu arde.
Se vor folosi
metode de stingere
adecvate conditiilor
locale si mediului
inconjurator.

vaporilor.
In cazul deversarilor mici se vor
folosi absorbanti ne-combustibili
(nisip, pamant, absorbanti
universali pentru lichide
inflamabile). Materialul
absorbant utilizat si lichidul
deversat se colecteaza in
vederea eliminarii ca deseu.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.
Se vor acoperi scurgerile de
produs cu materiale
necombustibile absorbante:
nisip, diatomita, liant acid, liant
universal, rumegus. Materialele
de curatire devin deseuri
periculoase.
Scurgerile mari pot fi acoperite
cu spuma, cu precautie, pentru
a limita formarea de vapori. Nu
se utilizeaza jeturile directe.
In cazul scurgerilor mici in ape,
raspandirea produsului este
oprita cu bariere plutitoare sau
alte echipamente. Colectarea
produsului varsat se face prin
absorbante specifice, plutitoare.
Colectarea produsului si a
materialelor contaminate se
face in containere adecvate
pentru recuperare sau
eliminare.
Acoperiti scurgerile. Colectati,
captati si indepartati prin
pompare materiile varsate.
Strangeti cu un material
absorbant de lichide. Trimiteti
pentru evacuare. Curatati zona
afectata.

Laborator/
magazie de
depozitare

Laborator/
magazie de
depozitare

Magazie de
depozitare

Nr.
crt.

Denumirea
substanei

Nr. Index

Nr. E.C.
(CEE)

Nr.
CAS

Informatii referitoare la prevederile


legale
Cf. Directivei EC 67/548/EEC i
HG1408/2008
Fraze de
risc

Fraze de
securitate

Clasificare
Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008
(CLP)

Substante pentru
stingere

Neutralizare/
Decontaminare

Locatie

Simbol
Toxicitate cronica pentru mediul acvatic,
Categ.1, H410

Avizat ,

ntocmit,
(SE VA COMPLETA CU NUMELE SI FUNCTIA IN CLAR)
Declar pe proprie raspundere ca lista este completa si corect intocmita

DATA ELABORARII:

Pagina 9 din 9