Sunteți pe pagina 1din 1

Compania

Adresa

ACT ADITIONAL nr. .....din data [data modificarii]


La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. [numar contract de munca]
Incheiat astazi [data modificarii], intre:
Angajator - persoana juridica.................., inregistrata la registrul comertului sub
nr. ..........................., cod fiscal .............., reprezentata legal prin........... in calitate de
DIRECTOR GENERAL
si
Salariatul/a - domnul/doamna [nume prenume]
Domiciliat/a in [adresa], CNP [cnp]
In temeiul art. 17(4) coroborat cu art. (41) din Legea nr. 53/2003, partile
HOTARASC:
1. Se modifica elementul salariul de baza (brut) al contractului individual de munca si va
avea urmatoarele prevederi: incepand cu data de [data modificarii] salariul de baza (brut) va
fi de [salariul brut de incadrare] lei
2. Se modifica elementul durata muncii al contractului individual de munca si va avea
urmatoarele prevederi: incepand cu data de [data modificarii] durata timpului de lucru va fi de
[norma] ore/zi.
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare cate un exemplar pentru
fiecare parte semnatara, urmand sa-si produca efectele incepand cu data [data modificarii].

Angajator

Angajat
[Nume Prenume]