Sunteți pe pagina 1din 23

..

·11

"-'

,

1. Tn baza art 7 alin. 1din Legea nr.3912003, rap. la art. 2 lit. b pet. 1 J4i 6 dtn 'Legea nr. 39/2003:1 prln schlmberea c;aIHfi'csF1ii Jlul,riildli1Ice. dinl rec,hiizitotriilU, leu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, 39 alln, 4 Cod penal ~i art. 19 din Legea nr. 68212002. condarnna pe lnculpatul !Rlo'hlolzn,e~a,nul UtuClau,d~iu", fi~lul~ .lluli GhleQrg:lhe :~'i: 1;llea'na.·.~

-' " .' - y .... _',

nascut la data de 21.10.1967 1n loc.Oopslau, jud.Boto,ani, Getat~n roman,

st.ulldiii 1,2' clase, 'falr'a, ocupatle §,!i loc d'e munca, casatorit.l, :st$Qi,ul mlilitar nesatisfaeut, recidivist, domlclliat in! Arad jud.Arad, :ploslesor al Cl seria _. ..... __..._._

Penlten . c 'I'~a'-:"rull Arad la:

1·,1 I .11 .:-: I I ··'I'C_' . _ ..... "ii

- 61 (sase) ;8lnli tnchlsoare -§ii pedeapsa eOlml,pllleml,en'tara a inte,rzi,cerF crepturilor prev, de art. 64, Ut_ a §,i: b 'Cold penal pe 10 pte:liio,adls de 5(c1nci) anii pentru lni~erea §i eonstitulrea unui grup !infractiona'i organizat

In baza art. 1! 914 alin.t COld penal, cu a IP' Ii c. ~art" ~37' aUn. 1 li'l. a, 319 aliln,. 4 Cod penal ~ii art.11; 9 dln Leqea nr, 6,,8,,2:1.2·002,. condemns 'pe, ,acel!s§li ilncfull,p,at Ila:

.. 2 (dol) ani 'inlchli:slo,are: pentru "antaj (fapta Idescri:sa, Is pet, 1-2'1 parte vatamlata. Corbel Adrian Valentin]

In baza art. 194 aHn.1 Cod penal, cu spllc, art. 37 alin. 11 lit. 8, 39 alin 4 Cod penal §i art. 19 din Legea nr. 682/2002, ccndamna pe acala,i inculpat la:

- 2 (dol) ani f}i 6 (sase) tunl inchisoare pentru §antaj(fapta descri " la pet. 1-

3'Ji persoana vatamata-martorul ICUI identltate Ipl,rotej,ata, ,JJI J_ - )

1n baza art. 194 alin.1 Cod penal, cu apllc; art. 37 ann, 1 lit. ft. 39 alin. 4 Cod penal sl art. 1'9 din Legea nr. 682/2002. condamna pe acelasi inculpatulla:

. " (doi) ani §i 6 (sase) luni ani inchisoare pentru §antaj (fapti descrisa Is I 11-6, perscana vatemata-martorul cu ldentltate ,proltejata ",:P'O'pr8,SCU Cla

I , art, 2164, a,Un,.1 'Cod penal, 'C!U

Cod penal :§,i 12010121" prln ,sl,ch,i:mlbs:reailn r , . ,

din rechizitoriu, din art. 211 alin. 1, alin. •.. . . ;' '., '. '. b Cod P

condarrma pe acelasl inculpat 1,8::,

.. 2 (dol) a:lnii tnchlsoare pentru favorizarea :iln:fra,ctorJuluii l(fsIPt_ol

P ct II: I' !!!!!!I'-5~1 -P' '8-" 'rt·-· ,'Ie", v·-a'w, I 'a"'" m-'~'-:- ,a.·~ 't~1 I' .. , \,

,_ II r '_:' .i ._':., :_ ~. ,- [_,_ _ I~ ,1-11::" ,.,-- .•. I' ,_ .

ln bazs art. 25, Cod penal, rap. la art. 20. 21 Cod p 1.:1,:. 17 -'Jiil.1. . I 117':"1 aUI,-I~ 11 I,it., a §i: ii Cod penal, CUI apllc. ert, 3,7 alln. t llt. '~I., -~:9 I' '!iin:~-~ -"-~-

--, 0' 1 ( ,', ln :L~,- ea nr. ,~1182/210'O,2:., prin schlmt ,_.' rl~111 'il C,.~ ,drr~ ,rtii l' ~rli' ics -l~l_

I '_ :'1: i' I ,--_, ,. 2" I: • -<Old, I: ,_"nt~ ,1.1 art, '117 4aUn _,'11'1_- rt, 1751 . Inl . ~ '1 I:i" I ',1 ,I

~-

arestet itn

I

~ 'I j._

, I

, I-I I,". III~ ra -I,. ~ ~-!I ., 11 ou an . " , ~'.

1I11I1 t, - . "I " • I, I I - 1'·" I :1' I I ,- r

." '- • - :. ' . . ,I • '_I' ~ '., I' '. . 'ill I

I~' II, ., I, rli J riL-_ri; -.(~ din r -",chit itorfu dllil -- rt. 1," - "Ih,'.,

, _- , ;, _l~ i _', f i -I C,'U I P _ !'t II ~

- nu) n lnchlsoere pentru instigare la emit - ra t nts t··. 'I I-

i- rr cnur C I'~-- dl_ loviri ~ii alte vio'l,en~e (farp'ta descrisa la pet, U ... ,'9, parts v ~">~r

_ I I,-It-" F:bii,an)

Tn baza art. 25 Cod penal, rap. la art. 18~_ alin. 2 Cod penal, cu apU. a', -7 _ : I_in. _1 lit: a, 3~ ?1i~ .. 4. Co~. penal,_ ~i. a~. 19. din _ Legea n,~' 682/~002. p _'schjmbarea Incadram jurldice din recnlzttorlu, din art. 180 alln. 2 Cod pe -al condamna pie, acelasl inculpat Ia:

,~ I (unu) en lnchlsoare pentru lnstlqare la comiterea ten,tat;i,'vl-j II:a,

In'fra,cliu,in'9,8 de lov'iil~i :~il atte violente (fa,pt.a, descrisa la pet. ,11 .. ,101", persoana vata,mata~,m,alrt'orul C'U i,d"en,'iit.ate protejata I ~ - -~ -.,~, "'-'~-"":_,_"~I\

6 am mcrusoare tI,pli,c·ata i~nc'u'lpatull,c_,i 1,82, di'n ,2 ii,'un:ile 2'006, ,8 T_ l'lb~,

Blhor, definitiva prin decizla penaia nr. 1·.· 18 mai 2009 a lnaltei Curt" de CSISlIs,'tie! iii Justi'tii,e, lin pedepsels components, r,e:spectiv Id,ou,a p~ed"elpl:se: dle 5 81ni in:oh,iis,oa,re cs au fost apllcate pentru cornlterea in'f:ra,cti~lulnii prev. die art. 118,~9 al'in,~ 2 Cod IP"8:n,a,1 ,§iii art, 2,1'1i annl~ 2 lit~ a, dJI e Cod pensl, a'mbeill,e ilnfra,ctiu1'ni ou s,pr,c. art, 13, Cod p ,e:nl al, ~i in I atlurra, spo,ru,ll, de psdeapsa Ide 1 sn TnchIJi's,Qlsre',.,

Contopeste pedepsele repuse inl iiln,di'v'li,dlu:,a,Utat'8 cu pedleps8'le a,p'li,ca't~ pri~ prezenta ln p"e,de';a,p,sa csa Im,ai glre',a die ,6, ,ani ,I 3 Iu,nl'i inl,ch:irsoare"I, pie: car '.... 0 sporeste 'CUI 2 ,anii" iinicul:patul ,e~e:lc!ut!a ,8 (OIP't) anl ,§'i ,3, :(" rre'i) I:un,li inl'c'h,iis,oa,~ _ -' ' pedeapsa complementara a 'ilnt,e,rzil'carilil Id:r'8'!pt1ulr'lilll,olr p:,r,e'v'. d, -, art. '~.'" Ili,_'. a ' -'I !-" ICoid Ipen,al ;~e' '0 pe ri 0' ad 18, ,d,e ,5 (cilnc'i,') anl,

2. Tn baza art. 7 alin. 1din Leges nr. 39/2003, rap. la art. 2 r., bit. 1, I ..... ,6 ,d,in L'e'Qile'8 nr, 391.2,0'03, prln s,chli!mb,area cal~ifl,ca'riir j,u'l'il,di,'ce dl:~ r~,c,,~j,'i .O_-~ii-' -=, apllc, art, '1'9' dln L,egle,8 In!f'~, 68,2/2,0'10'2, oOln,d,a,mns, Ip'e' in,cuilp ~ 'I i-I 'I 1- V'ilvt" fiilUI'11 Ilu,~1 loan :§'il Flortca, n,a, - -,Iut III a data de 01.11,.1968 .t'ln toe, '1:"_, , jl_~_...:.......: •• ~_..:.......

ceta'ilel,a,ln roman, stlu;ldU '1110 01,a:8,'9"1 'fa,lra ocupia\'ie ,:i I,oc de munes :-', _' -- tOI .':_

'sL"ag il 'U,l mnlitar 's,atlsfaciut" 'C,U aotecedente penal '1., d;ID ,-- il~,·lh'_I: 'r-, ,In.~~'

,eu re ,I~ dliin' a ilnl

J"'ud" A"' ra a- Ip" O'""S'fJ'~"'80" r all

r . .. ~'" ." - " .' II ) -. ,', .. , ,'I ,_

I _I _ I. ['~"_ .. _ I _' . _ " -. I I

I I

- I I I ' I II II. II~ Iii

. = 1 I ). I U· '1 . h·1

1 I,,! I I : j '-I' I ... ~ ,,_II __I -' I nIC_-t:~-'rl:1 p,_I_-'_1 iU ,---;- -,n i_ i,lf, I-_t_' d ._, '_ _

f_1 cu Id,ntit t >, protll,c t-, r-_' - ,- :. n .n' I " I

, I 'J -_- n.. _~L_~ •.... - . I

r _'c'_1 ,J!~: I., d penal, c~ ~pli~. art. 19 din L i- 'a nr. 682/2 .',

_ . II-:.-~-." ~" r II JUri. dlcs di." rechlzltorlu, din art. 211 aim.. 1 i< 2:' 1-. _ t

iii.' I'" - c- .' -··dl -- -II c· '0- -- da -- na r .' .-11 - - II II' . . ..' , a,ln., II iI

I'I,L ~ I. d' ., 1_- _)1 I'_O~, [- _ n,-_! t ~~',n __ I,~_lmln,::. Ipe ,8,CleII BfjJlJI 'incuilipat la:

.. ,I ~I I.' 1'1- Iii.)' laln,i~ .. ~.~·.,11 16 ..... :.1 (.'~a,sle.~:· .. ) lun. '.1 'i'ln.·.-,c.-'h. ·'.i.s .. ·,o.a.re: p-Ie.-In.-_'tru. R .... alnltal;I,(·.f-a·, Ip' ';t'a·~. d--. e- s-o- r-ll~s.-.·aV.'. 11 .... - .: ".- ct .. -

. . ". _I . '_ _ .' . Y--lJ'-' .. _ ,1,11_'1< '·-.11:1- ila Pl' ,

I-~" ,'C'ln .- ,-tamata·martoful culdentitate proteiata __,. ... a - -- ._~_-") - "' •

• _ _'L~b za a~. ~6~~I!~:1~?d p~nal,!.c~ ~pn~. a~. 19,(11" Legea nr~ 682/2002,

L_ ~nn ._c~~m.bareal~c~dranl Jundlce .~In .. rechlzlton~,.dln r art. 211 alin. 1 t alin. 2 lit. b

I~-,I_, , __ ,hln,.,2 IiItlil a.b Cod penial, condamna pie acelast !llnculplat la: ,

... 2 (doi) _a~i Tnchisoare pentru favorizarea infractorului(fapta descrisa la

p _"'I. 1!/1-15'11 parte IV'lata,ma:'ta._,__ ---"i';,:.) .

_ Tn baza ert, 180 alin. 2 Cod penal,cu aplic, art. 19 din Legea nr. 682/2002

d - I I'ill II til I

con _;Ismlnlla pel ace a~1 mcu 'pai' : a':

" _ -1 (unu) an ... inchisoare, p~~tru IO~iri,i:alle~~iglente'(fapta deserisi' "; P

II 6;'1 IP' a"~"llrtle'~' V' a:····tr'a:'··m'la··' t·a···'· L,...l-- --;I! ,,,",,,. ,._&.L_r,,), 'II'''., .:' I· . ~I

'iii ... ', ' , .. I." .' , .. '. 11'1-1'1' ., "L . ,.

- - iI.' - - . - -' - . .~ '_"- . • .It

- '_ A ", _ __' . I., ii;~.t! ......... ~;::f" I:'"

ln baza art, '1/18,01 aUn. 1 Cod penel, CU apllc, art, '1119 din, Leglel8 nir~ 681212'0012"

conda min IS, pie slce'lal§ii::nculpat Ia: -

- 1 (una) luna inchisoare pentru loviri ,i alte viole -te (fapA tlescrisi 18 pet.

II-~.-=_·.'··.·I,_ IP.- .. arte Iv-~.w."-,·.'iiI-,·I.,av_···.i'lm-_'I-_a: .. ·.'+_I,ft-._-.·.·, :Kl ..•. -.'.... ~~. - ~ .. I ~ - _- -11_- \. -

-u . CI, Ii, _ lCI- ,. ,- -- - ,_ ,., -- -I' ii=n,~ A.1:·:;n 111'''''1 1I'~1l....- .

Tn bazaart. 25, rap. fa art. 259 aliA. 2 Cod penal, eu aplie.. art. 19 din Leglea nr, 6181,2/2,010,2" condamna :pel ac·ela§i i',nlcu,;llpa't 11118:

-, 2, (Idloi) anl ilnllch:ilsoare pentru ins,tii'gare I"Cl in,fraoliunel8 dl'e !den1ufntar:e celomnloasa (fa1p,ta. descrisa la pet, Ili'II,·7)

in baza art. 26 Cod penal. rap. la aft. 20, 21 C<ld 'penal, art. 174 alin. t art. 1751 alln. 1 lit, a, I§i Iii 'Cod penal, au la1pl I C'.I art, 118 dli,n Leges. nr., 68212002", pnn scnlmbarea T~nl'ca,d:r;arii j:ulridi,ce!. d:i:'nlrelchizitoltiIU" dlin art, 2,0 eod p,enJsil, art. 11:4 ahn.t, art. '11751 all Inl I.' '1 lit,. a ,,'i i, Cod penal, ~co'ndam'na pe ,s,oela,i in,cu:IJpat Is:

- 6 (sase) ani §i 3 (trei) luni lnehi,soare ,i pedeapsa complementara a interzicerti drepturilor prev. de art. 64 lit. a ·fi b Cod penal. pe' 0 penoadA de S (cinci) ani, penru complicitate Ia corniterea tentativei 18 infrao.'unea de erno

~·fi' t ('f t .... d I~ 'W' II " II 9 rt I"""t' '. - -t·- I.

cauncar (tap .•. I';a '_ escnsa I:al pet, _.,-;11 p-,ai,-I~e, 'S_8'm,s -,II '

- . ,_I • ~ _ ~

~n baza art 26 Cod penal, rap. la art. 180 alin. 2 Cod penal, co . p · c.

-9 din i:.':':lea nr. 68212002, prin.schimbar-a fncadririijuddice'i' f,C" onu,

a . '1180' alin _ 2 Cod p -' nat condamns pe a . slsfi ino Ipat 18: · · ·

· ~ 1 (un,u--,n inchi! ,are pentr', eomplicitst · la comi _ r= '8 lo1r. ,!unil ...

I-I. a-:-I-'->, iolente ('·f'~a-'p~~'.'.·,A"-" 'dle'·'ls'-Jc··-lr-·:-I;.·s··-a:~ l'la,'~' pet t ,.9.··· - cart ,v.'· ,I ~Imat.;\_~. IP' 'I ':'~I-,a '·_.;I~_':' .

I . _ I . Ilt··.", .' , .. ' Lal '. ".' -. • 'Ii" 'II '- .' " II, .__: II~ ,rrl - -' . ,.-

n baza art.180alin. 2 Cod p~,nal. QU aplic. - rt, 19, an ...... '--

I l~I_-; _ni- i 1_.=1 I~ 'CI-~I':llal"r'I'11 ·'nllcullp'st lSI,:'

~ -I Ill, _I' ]nlll nlc1hlr- 0,'- Ir .1 11_1=','1- I' ~r

. Tn be za art. 7 alln. 1 din Legea nr. 39/2003, rap .. '8: a,rt. 2 I,it. b pet. 1 r I 6 din '~ege nr. 3912003._ pr!nS~hirn,barea_califi~arii ~undlce din re~hizitoriu, .' '[damna pe Inculpat~1 -:Selel~Pet~u G~eorgh,,:' fiul_luJ

oon - _ '" _11,___ •• , •.. ...1 A IL.. - ""8 .. · :ta·-·t,p~1i"""

'E ~ . ... . .. I • .'"..,..._...u

I, - _..L- ~

.~

,

( 0, GU'I[r Ic:I,',IICiI

... a~"1:1 "'" 'Ii I'. !. .-

,.....!II '" :1--· -

CI'U~i I IIII •• :...,' •.•. '!II;;,;I!II."TIo;iIII'!!! ., .. ~ "'"w -

---- :1 :: .. ,,_-1,- ~qt S,an,lp·'

~ .. Arad, " CNP

,

"

,p,osesor al

Stl

a- ' .. '

I

II· !I'

_ 5 (Cinci), ani _ inchi.soare. §ipe~eaps~ ~omp_te'"!lent~ralac in~ett,iceri! drepturil'or prev. de art 64 lit. a ~I, b C~~ _ pe~all pe ~ p~noada de 5 (cincl) am

pentru inilierea §i constit~irea unul gruPlnfrac~o~al .. orqamzat c' •• ' ' _,'" _', '

, Tn bazaart. 194 aim. 1 Cod penal, condamna pe acelast Inculpat la:

_ 3 (trei) ani inchisoare pentru §ant~j (fapts d~scrisa la pet. 1-6, persoana

vala:,mata-,malrtorul,cui ldentltate prot.ej'atl. - .: .... - . ~.~- ~. _

- - - Tn baza ert, '1'914, ,a.Un.,1 Codi penal, prin scmmbarea i'ncad1r',B,rU jU;ri,d'lic8' din

rechizitoriu, din art. 211 altn, 1. -alin. 2 lit. c §i alin, 21 lit. a, b Cod penal.

eondamna pe acela§i inculpat la: _ . ' _ _ '_

· - 4 (patru) anI' inchi,soare pentru ,antai {fap~a descrisa la pet. 1-7, persoana

v'Stam!sta.-martoru:11 CUI ldentitate protelata •• ,.~".

In baza art. 216,4alin'I,1 Cod penal, prin scblmbarea 'in'cadilrarU:jluri"d1!(ce' Idin rechizitoriu. din art. 211 alin. 1. alin, 2 lit. b §i alin.21 lit. a.b Cod penal, con damna pe acelast inculpat lia:

~, 3 (tr,ei)anii inchiiso·ar,e' pentru favonzarea i-:nflra,ctlolruJui:(fa-'tI, d,e:s:crJ:sa Is

pet. 11,-5" parte v,at.ama~~ I~,~ __ • ~ _)

in baza art. 2:'6 Cod pe .. nal, rap. la ert, ,20',1 2,1 'Cod p,e!n,I,I:I. art., "1714· aUn1J.,1" ert, 175, alin. 1, Ut. a §i i: Cod penal, prln schlrnbarea 't[n,·cadlra~iii j'Uriidice ,din, teGJhi!zitori'UI!1 din art, 20 Cod penal.vart. '174 alln .. , '1 , art, 1'7~5 ,B.I:ii'n'll '1 IU't,_ ,8 ',i: i, Cod penall,

C . ·n· idarn _ .. n· a .... p·e· a··c- elasl lnculpat la·-·III

0, _ '·1"'· . I .. I~ .1 ~.-,. ~'._; .'~ _.:"i. ,': _: .: _I·, '-_ ,.

,_ al (opt) an:iinc.'his.oare ~:i pedespsa ,com;plle'm'le'ntslra ·8 inter·rzic8rii drepturllor prev. Ide art. 64, lit .. a :§i, b Cod penal pe 0 peri"oad.a die ,5 (cin1ci" ani I, pentru compltcitate la comiterea tentatlvel la infr,'acti'unea de omor Ica'Ufhcat.(fap,'ta descris ... a la pet. 11-9, parte valamata Moldovan Florin)

In, baza art. 26, Cod penal, rap, la a"I1,_ 1810 ann!., 2 Cod p,enat. p'ri,n schlrnbaraa in'cadrarii [urtdlce dln rechlzltorl UI 'I' d'ln art, 18,!(} aU,n. ,2 Cod .ps'n',al'

condamna pe acelasl lnculpat la: '

. ,. -.1 (unu) an inchisoare pentru complicitate 118 comitereainfraoliunii de IIDviri

!il alte ~1O'en\e (fapta descrisa la pet. '11-9. parts vitim,atA Pantea Fabian) -I

In baza art. 180 alln, 2 Cod penal, condamna peacels,i iflcu'lpat la:

.' - 1(unu) an inchisoare pentru loviri §i alte violente(fapta d'~scrisa la pot~ 11-

1,O, p'er.s.- oana vatamata- ... :m-l-·--· a·. srto .. r- u--:I~ c·.·.--.·u-.· ;.,d-·· .• e,~- ntltate .. 'p.-·lro··~ ·t:1e.--:·-·.!,:i,a,'.· ti',a·'·""':' .- '"II·U .• '.. __ ._ .... 1\

,A. - . - 'I. - .. - . .. -J . .1. '1' _ . '. _ .~-IlW!' •• ·!IIII!!II' I ,,'I

I n baza art. 1,3,62 din Le·g~lea nr. ,295l2004. co!n1cia,mln,i iIP···I:e IS.·, ·)cella:~i' ,i':ncuI: n: .~ ,t

I a,':, . .. ~ - -"y - -J-'

'1'O)~

'" ,Gontope~te pedepsele aplicate inculpatului in pedeanaa e ..

8«)pt) ani, TnchisoareSji pedeapsa campi; m ,nt._ ,ric ant.:: <,1,_ J '.

prev, de art. 64 lit. a ,i b Cod penal pe 0 perload • d, ~'(c n ·,1) , .. :.

, II" ,,',1 'I I '! - t . 'p ~ n,:_ I. 'I .

J·u ' p,. _, I' . I' I· -'e' - " 10d ' I

, ",' Ii"_- .1.1 _" ,." _,, . - "- ~I w .... , •• ~ f' "III -", I !!III !I" III· ... 111_' ._'

- - -- _,_ ........ ,A, IA ,..I , __ ' r- 'S"lt,' ~ I '11 n- I ~ I, - n~' II' I' A= rad -a,: ,.

t -- - - I I, ,111" i •.•

,- .. I'!n,-fi ,I ~ ,nli rncbiscare ,,'J pedeapsa compk mentars ,:;

I '., 111 rp~ v. d a art, 64 lit. a §i b Cod penal pe 0 perloada d ~ 5,,; I.' _', :,t~~:' , .- rare Vi spri~inire aunui grup infractional ?rganizat .. !n baza art. 194 alin. 1 Cod penal conda_mna pe acelasl inculpet la:

~, :2:fdloila,lnli jnchisoare pentrui~a,intaJ(fapta descrtsa Ia pet, 111,-2,1 Ipla,rte

- .!t"'"m~ta'bLu, UQrtll"~'~1" 9·:·4~'~'a·'I;n~--1"·- -C"~~o' 'd''-' penal c" '0-' n d-' 'a' 'm-':' n a''"'" 'p'e= a- cetasl lnculpa t la -.!I'

Illn ! aza ,a ,- . ,'!!' _ ~-" '" II J '!!!J ,_~,I ,',,-' ' ._', -. ' . 11'11 '--. _ -:.,' , _ '-' "",'~ '-:.' i..,~ "".I' -' _I,_:-_ 1_1'_ 11_, :_- I

-4(patru)ani inchisoare pentru fiantaj(fapta dsscrlsa la pet. 1-6, per, _ana

'vat.a,ma'ta,~martolru:1 ,CIUI lid'9!n'tlitate ;plirotej,at.a ,:.- "'I - - _ _JI JJl\

tn, baza art, 1~ 94, ,aUnll,1 Cod penal, condarnna pe acetasl 'i1nlculpat ta:

~ 2(doi)ani inchisoare pentru ~ant~(fa~ta descrlsa la pet. 1-8, pereoana

vatamata-msrtorul leu li,de:ntitate: Iprlolt~jata I II,,, ~ .,~

In: baza al1.1,80 alin. 2 Cod; penal, condarnna p,e acelast inicu:l;p,at 11,·8':

- 11 (unu) en tnchisoare pentru Ilo,vilrli§,i alte viol,le"nle(fapta descrtsa 1,8 pet, tl,- 10, persoana vatamata-martorul CU identitate protejata u

- ln baza art. 1: ,914 alm.t C,od! penal, condarnna pie 8'oel,s§:r iiinrullp,atfla:

_, 2(doi)anii tnohlsoare psntru ~a,nltaj(fa:pta descrisa la pet, V, perso'en,1

vatarnata-mertorul cu: identitate prlolt~Jata "_--' '.,. ,... .,'. 'I j~

Corttopeste pedepsele a'plii1cate i,n'c',ul:pat~u,I'u:i 'in ped,ea'p,s,a cea m,a'i g,rea de 5(ci'ln,ci) anl in chtsoars "i pedeapsa ~omp'II,e~men'tari,a i'n,terztcerili, dlrep;'J ,I'ril,o'r ipr'ev'. Id:e art, 64 'Ii lt, a I,ii 'b 'Cold p'en:al, pe 0' pe,ri'oladi d'e, 5(·c:i,."ci) a,n,i~

6. in baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003. rap. laart. 2 lit. b pet.t . .. ,i 6, din, Legea 'nr'. 3'9/20,03'1 prln scblrnbarea Icallifi,carii, juri,diee ,dlii1n, 1=-echizl'_,o'riU.I-_ aplric, ert, ,37 lit~ a Cod penal, condarnna 'pie, li,nculp,a,t,ull Mo,'i:,si ' ' 'ihali !Darus,.;-]~; ~ 'lui - 26",1,IOI~ 19,87 in, lfloc.Ara,d:1 judArsr, cetatean roman, studii 10 clase, muncnor in a.socialie familial a, necasa'o,"· staqiul 'miliit.ar nesatlstacut, recldlvlst, ,do,'mic,~iI'iiat, lin ,A'radl" :st '.

A. II IL ~ _ ~

,,. ..

,..III iii --

- :5(cinlci,) ant tncblsoare ,§,l p e,d,e,a,p,'s la, complle"mlenl~ara_ _

drepturilor prev. de art. 64 lit. a §i b Cod penal pe 0 penoada de '''(n' pentru .aderere §i sprijinirea unui grup infracfional organizat In baza art. 194 alln, 1 Cod penal, cu splie. art 37 n

condarnna pe acetasl inculpat II,a,: -

.. . - 2{doi)ani lnchisoare pentru ,a ntaj(fa ptI desc \'J! . 'I'a la, rnata \ --- - ...-- - -. -, -. :. .- - ~, - , __ ,: - ",

1n baza art. 194 alin.1 Cod pO':J, cu ;c~r,. ' rt

-I--~' ,amn,~' IP'=- acelas iii lnculpat I, I':

... _I r- ',=-, " ),' n'i i'ln,hil:~'IO' -'r, ~ I., ,n,tr I ", _ I =-.t"--If I': _,-~ ','" "

I m i 'lwl., rtl r I C~_k, n,'~i '·1':" · ,ro,~' I~· I' ~"ll __ ~.IIII,-:.

• _ -::_ - I ~ I I ~ I ~. ~ I _ "r - _ I _ _I,. ,c _ 1/ III .',

~

'I

, --II. - '. 'i I I I II . " - 'I II - I

I. I II! ,-_ I I I _J , j _

" ,

i, ,--,<, -;i,_ I . 'r- pentru "-_nt_~,~(f'~~pt,~, dl ~(= cri 1'_'

. -. - -. ,', - II ·u' i I·~··n·t-,'it - . ~ p:' ro,'I-' -11·-- t···' ,-"" ""..... ~" 1

I ' '._, I ' . _. _. - - - - . ::__. .. - =-., :::_~" - . '-- n - - - - - - - _'"

: I ~~; .~"', art, 1,,80 ~ lln. 2 Cod penal, C,IU apllc. art, ,37' liit .. a,

_' ~_I, -_Ii _11_ IP'~' I· _ 1-.1 - ,ill inc,'ul'p,at ta:

- 1(uu) an Tnchisoare pentru loviri 'Ii alte violen\e(fapta drscrisa Ie pet, 1:1 ..

~11'~ rts v· trt"mata Lehmann I,osi:f Gunther) ,

Tn baza art. 180 alin. 1 Cod penal, condarnna pe a,ceisfl'l inculpat la:

- 2( doua) luni inchisoare pentru loviri §i alte violen,e{fapta descrise la pet.

UI ... 6· parte vatalma,ta ,l ~___ __ _ ,~, -'.'.. • • - _-1_- -'~

Tn bazaart. 26 Cod penal, rap. la art. 20, 21 Cod penal, art. 1,74 alin .. 1, art. '17'5, ann. '1 iii!., a, §.i i Cod penal, c,u apllc, art. :3'7 UtM' a COld pen ail , prln sc1hlmb,a,Jr,e.a inllcad;ra"rH juridice din recblzltoriu, dln art, .2,0 Clod penat, art. 1174 ,a'lln, I 111 , art 1115 ali,n. 1 li;-t. a ~i i Cod penal, condamna pe acelasl lnculpat la:

-8(opt) anl inchisoare ~i pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev, de art. '64 llt, 8, §i b 'Cod penal rpe 10 per:io,ada die, ,5(cilnc;i.) a nl, - pen,'tru,

cornpltcitate ta comiterea tentanvei Ia infr:acliuns_a Idle. omor ca,lnfljca't,(fapta~ Id:e~s:cri,sa. ila pet, 111-9, p1artevatam:ata :1 - .~ -

in baza art. 26 Cod "'~IIC:II, I otJ. 10 QU. 180 alin. 2 Cod penal) cu apJic. art. 37' Ilt. a Cod penal, prln echlmbarealncadrerf ]u,r'i:d.ic,e d'inl 're1ci1iZlito"riu, .Idliln, art. '1,80, ,a.Un. 2, 'Cod penal condamna pe acelaslinculpat Ia:

_. 1 (unu) antnchlsoare pentru cornpileitate la comlterea :i:,n,frapliuln~U de I,Qv,irri §i alte yiolen\e(fapUi descnsa la pet. 11-9, partevatamatl- · -u 11)

In baza art. '180' slln, ,2. Cod penal, leu aphc, art, olUt. a Co·d pe:nal,

condamna pe acelast :inc,ulpat la: _.

- 1 (unu) an tnchisoere pentru !I,oviri §,i s,lte viollent:e(fa,ptA. d:,escn:sa 1,8 pet. I,I~

10, persoana vatamata-martorul C'U: i .. dentltate p1ro:tejata '1 II - ~ - - ~-- .,1 . -, ,..J_coI.,~.~,n'~.

Oontopeste pedepsele aplicateinclJlpatullli in pedsapsa cea mai grsa de 81(,o'p·,~,t·)·.· anl lnchisoare ~i pedeapsa cornplementara a Irnts,rii"c,s,rU drep·turil:or '>'rev.

'-' . Y I , I

de art, 6,4 lit. a 9,i b Cod penal pe '0 pe:rio's.ldi Idle 5(c,'inlcJ) ,8·n,iii..,

Revoca suspendarea condi~onata a executArii pedepsei . de 7. luni Inchisoare apllcata prln sent, pen. nr, 1: 4'7 din 111 de's!emblrlie 2007' .8 J:udec. ,Arad §i dispune executarea acestei pedepse pe lAng! pedeapsa apUcata prin prezenta, inclullp.atul executa 18(opt,)an'i Ii '7(:I8,pl_ " Ilu,lnJi 'nch:" I' 1,I'p_,d - .. ' 'ps . oo"mp,leme'n,'t,alra, ,8, inter,z"j,c8ir:ii Id1r'elpturiil··or Ipir,ev',. ldrll 8,rt. '64, II'i,t. ,ali' :-~, 'Cad Ipel '0' pertoada Ide, 511(c:inci) Bini.

7. In baza art. 7 alin. 1 din Leges nr. 39/2003, rap. la art. 2 1ft b PCl.

Legea nr. 39/2003, prin schimbarea - ca,liflcarii jui.dic_ din rechlzito~u cond ..:;

., "e, 'in,c,ullp',atul IM'Ollis"i ICo,n,st"a,n't- n 'F'I,orln, fiul IIIUii: ... ~ ~-.01

rata d··. 24.01.1984 in loc.Arad, jud Arad, cet-lan -'':" n"u

'.. de' n' t I '-.- ·It· t d 'V t -V'· 'i· 'I G"-'d-'~' -1.1 A"r n·~ e -,. t··· ·I-t

.,.1 .. · .. ,Ii,. 11"a _' aCUI_·.la,, a I·~·.e ~.' '~IS,'~ u·.··s,s' II; .. '-IOI:~.I" " .. ~, I ,_' ." ,_,-::.1 ..

, ",a Ii ~'I~'-· cut, f; r,'- ant =.c -I ",lnt,l~ p ~n', 1'111'=',1 doml . I~i_-~i' _.._,i"I,I._._.........::....~II-,-'

k" I,. 1 I 01.".; p~. ,nll,.' ~'O'injd ~ ,mn ~", p'" I.'.' .:~ t,ll, I . ~ IUill' ~ . ~'

'I :.='hl!-' _" ~ ~ .. ' ': p ~ Inlt~ul :;= 1~~nt_JI( ,', : p"';' '_ - ': 'ctl': _,,:','. ii', I_" .' I, II:' ,

.. iii Iii 111-. '!ii.

F "'_ ,_, , _ , __ ,_. __ , , __ ,_.

":,' 1- ·i_., , .... I_~ -- ~.;;- .~~.~' .. -: .. ~>lill; _'--_.--;"';'_~, .. '., ,'_ ._ , , ... ,",,' "'. ,_,,'.. ._ ,III .'. "

, '. I -: 'I' ~_" ~ __ n., 11 't,t'4 aun, II '\.IUY penal condamna, pie! lac\e!~a~u lncul ". I '. I, I,'. :

_ '. ,patru)snl Tn~hi~oare pentru ,antaj(fa~t~ de!c~.~a la pet. 1~3. per,-an

· . ~Imat, -martorul cu_ Iden~tat protejata ,.- - : .• - - -;- -- " J _ ,

in baza art. 194 alin.1 Cod penal, pnn schlrnbarea incadrarii juridice din

I hizitol,'u, din art. 211 alin. 1, alln, 2 lit. C fji alin. 21 lit. a, b Cod penal,

C--·o~'·'n-:-',d"a·:-·m'I.·n'a·:·' p e~' a.ceil-a:It,i. :i:nc,u;lp,~,at I,a:

I .. ", ' ... ", I ,I I . ..J - -' - - y -

". _.' '. _. 4(' patru) ,an'i' tnchlsoare pentru §"an:taj(fa,pt~ descrisa la pet,. 1.,7, IplersQ,ana

"., I., t·, • "t·· Ii. _., • ,IJ _''1'')

v',stam,ats,-m'a,rtorull cu id'e:n'tl'tate' p,r'o:I'eJa, ',b ";_ ::,~ ._ --* ,~:-~.:,~-- -- ."-- ~,a,_

- - Tn baza art. 194 a:l ln III 11 Cod penal condamna pe a ce !I ,a ,'il iiln'c:ulp,at ta;

_ 2(doi)ani fnehisoare pentru fjantaj(fapta descrisa la pet. 1-8, persoana

. .'. , iii I '.... ~..... ~ IJ')

vatam:ata,-:mlla.rtoru~ C'U' Identltate pro;t!ej'a'ta ,,~r -- ... " ---- --,- ,-., --i

In: bazlaart.118,O' alln. 2 Cod penal, condamna pie, aeelasl lnoulpat '1:8':'

- 1(unu) an Tnchiso,sre' pentru 'Ioviri §i alte viol.ente(fapta deserts ~ ·Ia pet. 11-

6, parte vatamata ' . .:.: ..... - -- -: _:: : .... ,~: .c.) . . .:

l,n: baza art .. 11810 .alilni., 1 C,o,d penal, condarnna 'pie acelll:a§l!ii'nlc~u,'IIP',a't 1,8,:

-2',(do,u,s) ;llunli tnchlsoare ;Qli1tru I:oviri §:i, alte 'vio'~I;'enl,e(fapta de~s:c!risa, II: a, pet.

II 6 rt . '-t 'W - iI."!!!' 111.1' - .......... ....JI~, - -),

I _-: p-. ,a;.I' ,e"· ',' 'va ':S··: m,2I"Qj .. _··.....-:tI'"";..,.,1IJ -~.-.- _, .• - ~ - '~'--'- .. ..:, .• ' ... '_ ,-,_._ .'._

,_ I "., 1 ... - " . '- ."'. - - . ~. _ ,',

in baza art, '1810 ,ali:n. 2' ICOd penal, condamna pe ,8cela,§i i,ncul:,p~at. 'I,a,,:.

,- 1:(ulnu) sn iln,chiso,a~e pentru 'Iiovlri~:i' alte vi,ol:e'nlt:s(fa,pti Idesc~risa, Is pet, !II-

'10, persoana vatamata-menorul CUi ldentltate prQt!~j .. :: ,,'~ -~.,.-:

Contopests pedepsele aplicate iincu'l:patullu,i~ i:n pedeapsa 'C6a ,miai Igrea, de ,5(cin"c,i) ,ani lnchrisoa:re "ii' ped',ea;plsa Icolm:pliemie1lnltari ,8 i'nterzii:ceri'·, drepturllor prev, de a 11:,., 64, lit. 8, Ii b C,od penal pe, '0 pe,ri:oa,dl de ,5(ciincij'), an,i.,

8. in baza art. 7alin. 1 din Legea nr. 39/2003., rap. la aft 2 lit. b pet. 1 J 4 Ii· 6 din l,egiea nr, :3'9'1200:3'1 prin scblmoaree ,ca;nficB:i:Ur ,jl).ridi,oe dilnl ri8,Gh'izi,lQriilu, _.-' apticarea art, 19 din Leg:,e,a nr r 'I' 1682/2002, co~,dl,amna pie inc'uipatu'l iD' sglom,.:n, Danlel Val,elr-iiu, 'fiul 'Iui sn i E',c n,is!cut I!s data die 05~(J4,.1,97'9 1n loc.Udestl, -, jud .. Suceava, Ic,e,tate'snl roman, stuen 1; 1 clase, ,clsito:rit, ,2, co ~·.iii ,mi,n,ori"

ocupatia adrninlstrator la S,C , I, .Alra,d'il 'fsri, a:_tecedent-, !ge!n:a-Ie.

dorniciliat ;In, CQlm '. ~

rSP'CL'EP' Arad, ~':~~~17j P'en itenci arul A'r,ad, la:

- 5(cinc'i') ani lnc,h:is1o!are ,iii pedeepsa co:mlplem'entara ,& iin:terzt!· drepturllor prev .. de art, '6,4 Ut.. a, :§i b COld: pa,liall pe 0 pe1iriroadl dle' 5 ci, ~_cJ·') -

pentru aderare ~i sprijinire a unui grup infractional organizat. .

. __ Tn baza art. 194 alin.1 Cod penal, eu aplicarea art. 19 din L::,··. 6,8212002prin schimbarea incadrarii juridice din rechi·eriu. din art. 211-i 1·1 alin. 2 lit. c :}i alin. 2' lit. a, b Cod penal, condamna pe aoelafi i, Ci"P I' L:'

. ~ 2 (doi) ani ~i 6(9ase) luni Tnehlsoare pentru i nm' '('apt' d - · '.

1-7, per~oana vatamata-martorul cu identitate p rote I. ~Im_ __ w_.~-:-.,_ - 7:'II:.!!IIi' ~------.

._In baza art. 180 aUn. 2 Cod penal, c apllcsre ,c, i 212002, condamna pe aceias! inculpat la:

_ - 11 (unu) an llnchli'soa re pentru lovlrt ,,'i alta vtot - n:1: = (' -I ~ r~ ,,,.'

" ',~ p - rt _": t81m af ~ - L -- - - - II - - I., • -- LI_ - --\

- - ~'U'!I!'IJ!~[IlIl"'!!!!!!"IIllrill. - :11:1

I

_, 'I" n -- , I ' . - 01 :' .. ~ 'I I .~ _I.I 'II " II' I. ~ I :: 11.1 11 I

I I 1,111 .1 n I • .'

.' :, 1_. ,._M,_" ,., '_', I. I ' '-1 I',i 1,111,.--:,11 !tn, uIJ,',_t I~"I:

'I 1 I II ' I ,-." -- .• I, - - '. - I' It II,

I s. ,~' - '-' ~ I , )'.' l'lu'n ' TI' n -~Ih-III;IS' "0'-' 'r·· plt-nltr-:.- Illo'vi'rll , __ ' ,~'--! 'v 0 11_'nl, ~

1 I': I I : I I II ,~ , '._ I ' .. __ " ,_ - . 1_

;;;;;;; I I ~ I I, I I I 1 - - • _ __ \

.'. I -' - _. .,,- - - ,.'

. . . - - t' 'm '--;-' '23, ' ~II""II""'''I II ,II "''- --~"" ~- .. '" ~

III "I I-·"',rt·b'_,'aarf' .26Cod penal. rap. ,I a._: a.,rl.' ... ~ ,2:U., 21 Co.-d pe.· ...•. 1n. ai, art. 74.,- .Un.,. '-._:'

..•.. lin 1'-;lt~ aVI iead penal. cu apllcarea art. 19 din Legea nr. . 821202,~'n

~chi~~'reaincadrarii jurldice _. dinrechiziloriu, _. din .. a~. 20. C~~ p .. n~lt art. ~ 74 alln.·-. art. 115 alin. 1.lit~~'~ i ~O? pe.nsl,_ c~~d~~na p~ a~la~I,lnCUlpat.I~:c .. c'- ..

_ 6{ sase) ani Inchl~oare. §Ipedeapsa, compl,e~ent!l!a_a ~".t~c_, ~ I

drepturilor prev, de art. 64111. a §I b God penal pe 0 penoada de 5(clnCl)_snl,

pe~tru complicitate la comi~e~ea_ ~:~t~t~vei 18 i~ra.ct!unea de ornor caUficat{fapta

d'escri's,a~ Iia pet. IU-9, parte' vata,m,8,1.c,. 1",11. ,.,_ _ _,~' '" _, _ .,

i:n baza art, 26 Cod penal" rap. la a:rt.1,8IO ahn,., ,2, Cod penal, -'ICIl! lal'pillca~ea

art. 19 din Legea nr. 6,8212002, prin sehimbarea in?~drii"ii juridice din reohizitoliu, din art, 1 BID alln, 2 Cod penel cond em Ins, pe 9,09Ia:,1 Ineulpat 18,:

. - 1(unu) an inchisoare pentru complicltata Is comiterea infrac~unii de loviri

9i alte violente(fapta descrisa la pet. 11-9, parte vatamata PanteaFabian)

.. Tn 'bam art. 180 alln, 2 Cod penal, cu aplicareaart.19 din Legea Ar.

68,2/20102, condarnna pie, acelasl lnculpat la:

- 1 (unu) a,nl tnchlsosre pentru IOlv,i'ri' §Ii alte: vii,o:l:en't,e (fap,ta d:es1crlsa [a 'pet. 111.-

1.0, persoana vatamata-rnartorul cu identitate proteja~ ,.:.:.~_ . .:. _.... ~,~'- _..

In baza art. 1361 din Legea nr.295/2004, cu apUcarea an. 19 din L.egea nr. 168,212002" condemns IP,e ,ace:l,a:§i' lncutpat la:

... 3(trei) lunli lnchisoare pentru port Ide "a,rma nlelel,ailia

Contopeste pedepsele aplicate lncutpatulul in IpeICie,s,p:sa sea mai glrea de ,6(§las.e) ani lnchiaoare pI,e care 0 sporeste CUI 1 an' inchiif,sifl:sre,i,nculll'pa:t,ul '8'xecuta, 7'(iapl'te) anl tnchlscare Ii pedeapsa compl!leme!ntarli a i,nlt1erzi:cail!ir'i dral:A'lturillo'F prev, de !lrt. 64 lit. a ,i b Cod penal pe 0 perioadi de. 5(cinci} ani.

'9'1 In baza art. '7 alin. tdln legea, nr, _,3~9l21003", ra]p,.,I!a ;a'r:t. 2 liiit. b pet, 14.lln Leg,ea nr, 3,-9/2:003" prin scnlrnbarea ,caIHfi'lc:8'rii ,julri1di,pe ,din, r8:chizi:tolriu, au aplicarea art. 37 lit. b, 39 alin. 4 God penal, condan,nli n.a. ~p. .. ~~~~ _ oman

'Const.antin Ma:r'ius, flul II,u:i~;:'·v'·~:,!~~, ,c::i .-' J,:_ "; - ,~, ._, _,_ . - - ,-- --. ~c

in loc.Udestl. jud.Suceava, cetatsan roman, studii 12 claseJ, adminRJ,',dtO------,a=~=.·'\J:::::....-.--,

...... --. - .....

I ~ -~t=... A..ra,d, necasb~,:~it- ~!,~~;'u;' II II li;i'tar Inle',satisfs:Qut, ~eci'GI:ivj'st., d'om,-c'illat in

.' '-"". ""r",.,. ;(.I_._ -. 'y, I r" . '""",I '" 1I.f'"'!rI.I"'II. iI.. iii ,..,.. ~ .' .. _, - ~ -~- .. ~,

""'---111- _. .... -.~,' t:.. ' r ~11

__ '_'_, ,.- - - .'11., ... · ..... , IW~!!I' l;!! _-'·,l,. ...,U,giGOU.· '~ii.4 ~jl j--' '--'-:-':'_, ---

eliberata de , -",1.._ -, ~~,..., . , _ _ ;:-.........-.-- ~ __ ~ •• ,-_____...J

la:

'. . . .~, 5( cinci ) ani inchis,oare ~i pedeapsa complementara a dre~tun!~r ~rev .. de art. 64 lit. a ~i b Cod penal pe 0 perisada ctpentru .. aderare~1 sprijinire a unui grup infractiona' org~nizat

lin baza art. 1: 9',4, alln 1" Co •. d·.=~ pen a II. c U. ~I apnea rea a:-,rt'··.' 3.--'7' ·:I"·t,-. b "I I

. I., .,. '. _. '_': '_.:' . '~_, . _" ,.., " I ...:, .. : " .. 1· .' ,i.' ,I ,"'. II .

pen.lal, prin sch.iimb'area: 'i'nc,adlrarii J'iU~, r"II\d:-J'lic:-~e- d~·II'nl r---'Ie--'c- ,h··~z,·:;!I:t"o' ·,fIU· ~ d·,,'III~lln···' -, -='_', -."~- '1:'1- I

2 rt .. ~ ..... ·'.'1. . ..... " ... " .. I~_L_.' 1,1. __:_:_I 11._1" ':_"'I.··I_~I- ' .•. I

_I • C ~I ahn. 2 lit. ~Ib Cod penal, condamna pe cc,ra~i i . ~ .1.' t I I

a _ .- .~. patru) ani inchisoare pentru,-'nt-:~(fap:·~ d_'c ;-., I'. et; 1-

'- 'a'mlC!ta-m,artoru.'1 leu ildilsntit.ate p. roteis t,1#: .'- -'

lin : ~ ,'. .-, I . I rt 1" ·8-::'0 " ~ 1-1 i -- 2'" -- -. JI _ - "'--1 J'iI' - • - III' ,Iff

,,_ . '.1 r: -." .•. • . I __ c ,~, n .. :' . p, nat, ,c, c , . Il·· .... I " " 'r, ,

-, J I -' II I 1 II - p.. . I, I, - , ,I~ II 'U·. I . ~' I '-- ·

I - - . . I I ' '. iii

I~ ''II;.

,_. _. -;_,_,..,..,.... I - L_ rill, .1111 '!IL,:-,,;t;:'!l11 .- .. _ _

,', ,I' t~ ':Z'L_. rt. 180 aUn. ~ ~ p~~aIJ cu aplicarea art. 37 lit b.: '.'

',. "'~j. 'Idamna pe acelaji incul'p~t~ a:_., ',"" '+ _,:' ,'," "

In ,a II " , co. - "-. _ ._ .', .. ' __ .'iII tnc h -.S· .. O· '.' a .. ·'- IP\e,~; IP'entru 1~'OIV'11r1 1:111 allte' vl,olenl~,e,(fapta rl~51" p, :',',-, ,- I

_ 2(dol) SnI.,1 : .• ,. I' ,_ 'Y 1

'vat8 m Stti ' lord. ',.caCrthe1M8!aO·,rCaUI~·~IISnl~ 2.' C:o,d.,p-,en.al. CIU aplicareaart. 3,7 lit I' b, 39 ,aUn'I' 4IC,_,d

n b aza 8' c-" - - .,

:- 1- I -' ,- ...._,' I'. - - - '" !I_. I t II a ,~ .

penal, ~,~n(~~:r~~~~~:;~n~~~~u ~?~i~ ,i alte vio1enle(fapta descrlsa la pet. U-

6, partjnv:~:a~~.18ci ·~Ii·~. 1 Cod pen~.' ~~~d~m.n~ p;erae~I~~ii~c~lp~t.!a; r" ',' '

_ 2 (daue), luni inchlsoare pentru ~~Vln il. alte vlolente(fapta descrisa la pet.

- - -~ ,., -' -----, ''''''''lInllF1l'~' ,.' )

, . - rt. - W' ·ta''''''' m·· . ~ , - ' ,,_ - ""l!!Ii. I ~ AQ I I""" 1'........ ,

U-61 pa '-e vall,) I '_i:ll:CIJ II ,,'""u -_·_- __ -- . ." '.. .' - . --t- ii.- '.' . •. ......-

,_, '1n baza art. 180 alin. 2 Cod penal, cu apucarea art. 37 lit. b, 39 ailn. 4 Cod

penal, condarnna pe acelafiinculpat la: , . ' .. , " " ,w " ," .

,. . -1 (unu) an Tnchisoare pentr~,lovi~ ~i_ altevi~l:nte{fapta desc~sa_~a pet. II-

10, persoana vatamata-martorul ~u Ide:~tlltate _prot~J~t:_ ". -: , ... .:, . _ ..

Contope§te pedepsele aphcate lnculpatulul In pedeapsa '. cea mal graa de

5 (cinci) ani "ncbisoa~ •. Ii pedeapsa complementari a interzi-cerii drepturilor

prev, de art. 64 lit. a §i b Cod penal pe 0 perioadi de ~(cinci) ani. ~ ,

1101 In baz ta a 'rt·· l' 810' ,a"~'I'lil~'n':-" 2,~ C' ·.·,o,-,d: per=' ..... ,- .. ~I",.",l1al na II n:'c:ul'p,8tul

'. _ '. ' '__" I '_ .. ' _ - II, .' - _ .' .. _ I I., .. _. _._1 _ - . - -' '-' . I" _.' - .

Dragulescu Daniel Gabriel, fiul lui ... "' ... y. ., , de

29.1 0.1974 in Suceava, jud.Suceava, cetstesn roman, studii 12 clase, stuaent la Universitatea Aural Vlaicu din Arad, casatorlt (~-..;- .... :: '--"~_staQ,iul miUtar nesatisfacut, cu antecedente penale, dornlcillat i'lnl Arad, sfr

J.d Arad, D'OS:8s,or a II ell 'sen"a.AR nr

L';I~'P' 174, arestatln Penltenciarul Arad.Ia:

- 2 (dol) ani inchisoare pentru leviri §i alte ,violente(fapta 11-3, parte

vatamata 1\ /1.0 ,

in baza art, '18,U ann. ,2. Cod, penal, oondamna pe 8Icel-a,li 'i neul pat .la;

- 2. (dol) anl tncnlsoars pentru loviri §,ii ,altevioll,en\e(fapta, ,de':sc'risa la pd". 11,-

6. parte v,atam,ata Lehmann loslf 'Gulnth',er) _

lin baza art. '180 alln, 1 C,Q,d penal, condarnna pe aGelal,il inl'G'u,lp,at 118':

" - 2 (doua) luni inchisoare pentru lovlrt fji alte, violente(fapta descrisa Is pet ..

n~'6 I parte vatarl-i-·~ ~\ .. ', ,,_. -.. .,. ii, • --i';\

'I, _ _ -'- u:;!I,\a II ,\(;,'1.1 I;tv .......... - _ "_'I""'~ _~. ,"",,'U''!i!oiiI!'''''!i.:~lI! .""",,lllfWI!/Ir

. .. Oontopeste pedepsele aplicate inculpatului in pedeapsa eea mai grea de

2 (dol) ant lnchlsoare, - - . .

. , '11. in baza art. 7 alin. 1 din Leges nr. 39/2003, rap. la art. ,2 lit. b pet, 4 din Leqea nr., 3'9/20c03, prin schimbarea calificarii juridice din rechizi,toriu~ condamna

pe .. e- .. 1. :n .. -,c.U.IP .. i-l.at'u.'11 Suciu Vilor,e~,1 ,e'" .:llIIlp-·-·r'lilil'a·'. 'n~~. 'fi'··I·"U-. 1- IIU"'I-lii, - '\, I" -. -~-.- - .. '" &..... ,-",Q,e", .. -iut· la .,I!a . .' ta . de

_ _ ' .. I . _. .'. I I _ I. I '. I'_·'a. w, ' .... _ '"' ' • .r "'_,,., ~"', - 'I - tJla . '.

23.06: 1982 in Arad, jud.Arad, cetatean rom in , stu JiSu;'erioa~,ocup .'. sA··.·.·Ub.~:d'o.flt.er la Jandarmeria Arad, necasatorit, fara anteced,ente~na.e, domioiliatn .ralC

-, "

eliberata de 'PoL IM, u'n: .'e·

._ .... 1~,f\Ja,alt

la;

drePtu~IO~ ,p~~nCid) ani, inchisoare ~i pedeapsa complemen' . r ,'..1,

•.. _ -'-~-, - .. ' '.' -- sv, -,e art. 16,4 lit. a ~Ii b Cod penal p~, 0, 'p-~J~~iior, __ ,I,'~ ~_,~" ,-

pentru aderar .. " ..... - '. .. . I

_> ' I-I '. ',~, ..... - re' §II 'sprijilnire a uln1ul gru'p in,fr8c,ion"all 01 gl"~'ini',: , -_t

1

1,4". Tn' baza art. 7'aUn. '1 , rep, la art. 2: UtI' b pet. 11 ,,'i' 16, dlin 'L:eg,8_a, nr. 39/2003, cu apllc .. art. 37 alin. 1 lit. b, 39 alln. 4 Cod penal, condamns pe inculp'atul Kepa.r loan Alexandru, fiullui nascut la de de 14,.Olg'~ 119'716 'in Oradea, jud.Bihor, cetat:ea~n roman, far,as:tuldiii:" fars, oc~ulpa'~,ecfi,i, loc

de munca, staqlul rnllltar nesatisfacut, necasstorit, !re,cldlii"v'il:st~ d!lom:ilciliat i,n_-

Oradea, 5 - -.~. )IO'S'9:S0r ,al IC~I seria X

el'l berata

Penitenciarul Arad, la:

- '11,2 (dolsprezece) anl tnchlsoare :§,il padeapsa IC!Olm'lpl!llsm,le:nlta1r,1 81

lnterziceril drepturilor ,P rev 'I' de art. 6;,4, lit, ,8 §i b Cod pe:n:,a1Ii pe 10 'pe,rlo,8,d,B oe 5(cincil ani, pentru aderare §:i sprijinire a unul grup infract.ional o~gani,zat

In bazaart. 20, .21 God penal, art. 174 alin.t, art. 175 alin. 1 lit a Ii il COd penal. CUI aplic. art. 37 a'lin. 1 lit. b, 39alin. 4 Cod penal, c-ondamni pe acelqil

inculpat la: . .

.,.-.~2J _(doi~prezece) ,aniinchisoare ,i pedeapsa complementer a In~:~lcen~ dreptunlor prev. de art. .64 lit. a fi b Cod penal pe 0 perioada de . ' (cln:ll.~~I',P_entru c~mi!er~a .. tent_?tiv,ei lainfrao,iun - a del ornor earliest (f~ p descrisa la pet. 11-9, ~arte vatamata Moldovan Florin)

r»: .I.n baza art. 180alin. 2 God penal, IC'U S;lp-nC". art, 3,7 11:~,I-:'!lI"'n-:, 1-i 'I'il' 14,

Cod - ." . II .. '. d' '. . .. _. I - - - I . " " I - . !I, U If

, ,. pen~11 conoamna pe ae,elalii inculpat la: '

, ... '. ,= 2S ~ .. oi) ani lnchisoare pentru loviri fji alte viol- In," (fapt , d es -:' ·1

9. part'8vatamata, Pantea Fabian) ,

.1-12 .•.• 1 d no c .. ~o_.nt?p.,e.·-· .. :.9le p.:e.- r - .. dep.·slellel .a.plicat,s incU'lpa.(ul:ui t,

I I I 101' pree) - -- 'I' l' Ih'l' I

.- __ - _ -II, -_ ~ ... i::...;.,.1 8 nll_1 _lnICI11,~I,'o,'~'r,~ I I 'I PIl/i_ lea -,11._1 COl -~ --,-III _: 1'1 ",

'_ 'Ir, -1_ltullrli _I 101 r -~ rl- 'v - dl' art -, 6·.··. 4··i . 11-11-) , " '- C···.I '.'. '. ~ 1- _I . I-I .- -

- - II!' '." ,_ .I,!!l':_ _' _ _I" " ~., I '_ I I -10 r-' _', _I' - 1_ 1

tat

...

In

11 ~ 1

" 1II1I1 I I,

- " " ,~, ..

- I" :Id -_iii

_ ., 2 (doisprezece) ani inchisoare Iii. pedeapea com pi, - ms ,_a~.'

; 'e. . 1:eM; drepturilor prev. de art. 64 lit. a §i b Cod P - nal p , 0 p srloa 'i_' ~'_I . ~ I' j ,- I~ I) ani I pentru oomiterea tentative_i la infracti unea de ornor c • I ifi cat "81_'.,

,c:,~ '. 'I~sa la pet. 11-9, parte vatamata Moldovan Florin) _ _ . _ _

In' baza art, '111801 aUnl. ,2 C,odl penal, ,eu: a,:p,UIC,., art, ,3'7 al'inl~1 '1 llit. b" 3,9 a in,. j'

Cod penal. oondarnna pe acela§i inculpat la: _ . . .

.. 2 (doi) ani inchisoare pentru loviri §ialte violante (fa pta descrisa I,L .-'" ~I. ,'J-

'9··.~· P'" ·'S·- rte v a-~,'t:a',~',m- '-I,a=-I't'~ D ~~L_ ~ I i:,~ .. ), I

. 'II ., I '_ - _ I, • - - - _. _' _ ' . _ I I I JC; .... "_,,.~,.... __ ....t I!!!I

Contopeste psdepsele la:p,llcat:9 in~ou,l!platlu:lui' in, pedeapsa cea m:',- ~ gr:-~ a 1_j_le,

12, (Ido~is,pl,r:ez:ecel,)ainli' inllc,hiso,B,re Ii pedl,eaps,a complem -Inl-~a' - -,.

Id_e'pliluri'lolr plr:e,v. de art., 64 Ilitll a Ii b,'Co'd! palna,;1 ,.I 0' IP .' ~. ,I,'_~, , -_-I'-'--I-- _-_,-

16. Tn baza art. 7 alin. 1, rep. la art. 2 lit. b pet, 4 dtl. Legear.~9 . .._ .... ' .. :-. prin schlmbarea i,nlcad!rarii' jlur1ild~,c,e: dln rechlzltorlu eondamna p ~ Iii -_, . Vla§,t,8,g M'a,rilus-P'av'eil, fiul Ilul:i 'Ga'vriU :§;i Terezta, n,a,SCut, Ilia, data de 2"-.1 ~ '1. -J-';'- -

rnun.Arad, jud.Arad, cetatean roman, stu',diiii 8 clase, I' Ira QCIl'pa',i,e rnunca ~ necasatorlt, staqlul rnilltar s,atisfs1cutll C'U ,a,nte~ -, - ,I ~: -is ID tin, I I " mun "A,:r:::llrll

-

A, R n- - II piii!I;, .... , ... ,.., ... ~, "'-

. . 'I, _I

'-. 5 (clnci) ,anii tnchlsoa r-'e- -' '!.I UII .... I'III .. ~W'p- '....-:l:::::iiI ~'~,::-:-' 'm-' 'IP- '1 ;9- m-" - "n-

_ _ ., ,-' - -- ., -- -'-..:' I,' '_'. ,'-,I ." 'y,1 I"'Wil~VW:r=::_'Q'''' __:.' ,! _ 1-:::1 '_ '

dre~tUrilor prev. de art. 64 lit. a Iii b Cod penalpe Q penD :'1 pentru ",aderare 1}i sprijinire a unui grup infractfonal organiz C ,I . . ' ,In ,baza art. 194 alin.1 Cod penal. prin '~ -himb'(1c, I ,,_-' __ ...... 1, ...... ,_h:lzltonu, din art. 211 alin. 1, ann. 2 lit. c ,i-cll'~. . ,1 I.. _.

-ndamna pe acelasl 'inculpat la: .

- 2 (dol) ani lnchisoare p ntru.ant_~('

mata~martorul cu ideo litat prot1clj-' ,' .

nba art.1~4 _~~in.1 c, P_1cl:I,:.- ",1,1111,' Ie

_, 1 I U nl I I ,'- Ilnl ~ In-:- c' . h- ~ . 0-' . - -. -- - - -. 'I' ' I - I

, _ "._' 1:,_, '1'_I'_I'_llfl, 11-lnl'J~, I-,=:- '(_'I'I'::-'I~, 'IQ~r. .• .._.

- " - ,rt 1 -, .1 I' 1 -: I I r; 'nl l'il'l' -I't' - _ _ _, _ II _, --. :... ... r-

. -" 'I I I'· I ~

-- - ( - _-' _' _ 1":' _ ~lIII' ... __ "'" 'II!'

· 1, ~" I -II I 11- II ~ , ,-

• '. r" I , --

.' - ' III iii •

. _.--- --

- .

.... II,." ...... ,

, .• ('nu) an ; ,cmsoare P enuu IUVIrI ~I aiL Ylolen1e(fapta desc·,.a I.'

~". p.,rte v. 'tam, ta Lehmann losif ~unther) .. .. ..' n '

I':n bazaart, 1'810' al:ilnl• '1 Ood penat ICOln dl a m na peacelasl i,nlcJu:lpIS'lllia:

.. 2 (doua) h .",:, +~~~"""'''''''.a "~ntru lovin ,I _ alte violen\e(fapta desert a la ': '. 11-" parte vatamata ,I\sr:_: ::~.: :-_. "_ -.Ia. · • •• _,,_. "_.uJ .

Contope§te pedepsele aplicate inculpatului Tn pedeapsa cea mai grea

I iu'nl)' ~. 'I ,7 '-~c,h,iso,alr,~,., ~ __

18"., In baza art. 194, aliiinl.'1 'C'od penal "I pnn sc:hlilmba,rea inllC21ldririi jlul":'ldice

din rechizitoriu, din art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c ,i alin. ,2' lit. a, b Cocf penal, condamna ,pe ,iinlcul:;pa,t::u:ISI8,bolu Ti:b:8Jr:iu'. fiull:ui: 'T,ilberiul :§,i ILivia Elulg'e:ni,8' 8_ :n18, nascul' I,a data die 10'91,.,05., 1~ 191'7'9 TnA,ra,d1 Icetatean romi,a~n,studU 110 -_ :8 - : J

admi:nisi~rator It 181 c,s:,ss:toritl stI8,giu'l mUitar ~,Iesa;':-~>, ~. c _ ' ~

fara anteeedente penals, ,d:OllmilcliIU,s,t In: .Ars,Ci" str~ ill'" 4n:arl nn,lC!ARnlr alii

- '" - - --

-, ,2: (dol) ani inc:h!isIOlarI81 pentru ~,a,nitaj(f:apta, dles,c~risl la pet, 17~ p~ "8 - a vatameta-martorul au identitate protejata "Carcel Marinica")

'19. In baza art. 1,'94, alln.t Ood penal, prt In! schlrnbarea Incad'l_8 -j I."

din rechizitoriu, din art. 211 alin. 1, alin. 2 :Iit. e Si alin. 2' lit. a, . condarnna Ipe mculpann 1 ..... 'W1I'Wt, ...... · .'I'UII .

..... - ~ (cincl) ani tncblsoare pentru ,antaj(fapt~ d. Ie ·c •• '

atamata-'!l,artorul cu ."dentitate protejatA . .

, '.. _ n .' .20t'· ,I n bazl-=I' al.•· ?rtG;-"~h_180 al in. 2 Cod p_ nal, condamn p ~. ·I'~ < , ~. •

- - I i,~lln~_,II:n'I' IIIIU _UI_~,II' leo r,gih ,SI Iii IEuglsnliai,. na C:'UI't~i I~,,'~' I _ '11.~

'ntll lud.Botosaru, c1e!tate',s,n' Ir1om:- in'l 'f 'rl _~, '~_I I'I_: ~-~ .. '-.-:--:-i • .Ji' .• .'., _ _._._._,___.._ ..... :lIi..~L __ ...... I.L=-..a.J~-~---------,

I r , 1 I

~i I.

_ I, I I Iii . II I

_ 5 (clnct) anl tnchlsoare 'fi,i pedeapsa cornplementara 18 in,terzi,certc drepturilor prev, de art. 64 lit. a tli b Cod penal pe 0 perloada de 5(cinc,'i' ani,

pentru aderare §i sprijinire a unui grup infractional organ!zat . . ,.

In baza art, 194· alin.t Cod penal, prin schirnbarea In'lc,adr,arii j:U'ri ,d;ii, ce!· ,dliln'

rechlzitoriu, din art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. c ~i alin. 21 lit. a, b Cod penal, condarnna IP,e acelasi lneulpat la:

- ,2' (dot) a.ni tnchlsoare pentru :§,a,nlt~j(fapta de!scri:si 'lia, pet, 1,~7'J p'ersoan,s

vatarnata-martorul cu ldentitate IP,r,otejata II'~'~ - - - II • • • '. '~'II.:

In baza art, 180, alln, 2 Cod penal, condarnna pe acelasl i,ncul!lP,al-lal:

- l' (unu) an tnchlsoare pentru II,o'v'i:r,i ii_, alte vlolente (fapta ,d'es,cris·i, la pet.

II' 6'" ... - rt- - -, · ..... 't- a· ..... m- . - t'a"'"'· ,iii _. - ~ - _, ...

'--.~I, p"'lla,",e 'va __ .' " a':,·

I r

. Tn baza art. 180 alin. 1 Cod penal, condamna pe acelaJi lnculpat Is:

- 2 (doua) Ilunii lnchlsoare pentru lo'viri §.i! al:t.e, vio,lli,e'nt,9 (fa!p,ta de,scri,sa Is pet.

:111-16.···:;. p-·-: .. art e-- .. V' 'av t •.. -~a.;. 1m' a- ~··ta~.· rl/.- -- -- -- _, .' I""\o~~,~"":! - ~ A I - ~ ~ ~ -- _1--- - ".

I I . ' .. , I. e . I.' . ~,., , . - j I - _. '. I I_II ' .. J . I '" I

L·, In baz ... a art 2·····5-··· 9···· a-III!I;n-' 2'·' Cod penal co mda em' .... in~'la''''' pe ·a' see .-I!a:-'ct:I·' inou II~pa' "- 't· 118 .... - .. ,.

1_ I __- .. . . 'I! .' " ,_. ~I I • _'._'._ I···. - __ II \i;I' 1_ ,_~' II ' __ ... _ ._.- .' "Y.II_ .. __ ' r ;1, II."

- 11 (unu) an lnchlsoare pentru de,nUlnlare Ical,o!m.ni'o'8sa{fa!pta 11!\1'-7) Contopeste pedepseleaplicate i'ncu11ipatulu:ii in p,ed',e-a"psa cea mal 'grea die 5 (clncl) anl tnch iisoa Ire, §iped'ieaps,a, clomp:llem'8,nl,tair'i, ,8 i,n't~lrzlceir'i;;i d:re:ptl _ri'I'Olr prev, de ar:t. 64 lit. a ,i b Cod penal pe 0 patioadi d 5 (cinci) ani.

22. In baza art. '1 :93 a un. 11 Cod penal, condamna p',e inc1u-IJp,at1ul Arb'a Gheorgh,e Adrlen, nume anterioare ."Stan", 'IJTludl,ose'~'i' fi,ul ·I',uli! 'GheQlrg:he! §i ,Stela nascut la data de 16.11.1982 in mun.Arad. jud.Arad, eetatean ·,",min, cisitori. tiara, ocupatle ~i II'OIC de munca, 'fa,lra studll. fara, antecedente osnale .. ,- ,dDmic:ill:ia:- f''''''''-'''_'-i: mlu:n,~Arad:,str~1 ~

seria J

- 6 (sase) luni inchisoar~ IJCIILIU CtlJlenintare (fapta U-11 ,partev:at.;ma:"";

Corbel Adrian Valentin) -

ln baza art. 264aUn. 1 Cod penal, condarnna ps acelail inculpat ta;

.~ 6 (sase) I,ulnli Inchlsoare pentru favorlzerea i,nfira"ct,orlulllu'i (fa]Plt,J 'VII

'. . Contopests pedepsele apflcate incuipatulul Tn pedeapsa 08>

6, (,Ias,el), lunl in'c;h!;iso,are, .

. , 23. in baza art. 264 alin. 1 Cod penal, condamna pe _n, I ·1.-,11.': .

!JVld IU loan, flul lui loan-Luca ~i Martoara. nasout la _', ~ ta d e z I , ~ I

jU~: A~ad, cel '\ean roman, stucu 8 clas='11 oc P"I- -.,of r

, casatortt, staolul mint r nI18'--' tlii-f-, c 11"1 -'II" _,:1 '. ntec

-- - -,- 11 - -' lil,1 """II ......

i ' 'Ii u 1 .' 'J I .tnal t I -

. ,.

- I~ II ' •

~ I

i'

I I II, '- 'I' I i -',: - i' I ,:' , j' .11, '

'I -'.. -

, ' I I I ' I ' 'I I' II - I~'- r ;

1 I ,- ,I',' ,

r- I - c., I , -

II II I I I - _ I

I - - ,t - I - 'I ' ~ "I Ii; - -', A, I I; III': -- ,I I' I I ~ I -,- ,

~ I, 'II: I __ - _- :' ,_ I - ' '- -, " _ II! ,~,II , _'_ . - -. II' - ~

, ",1'.',1 i "II""I,pU .. t pentru ~.1B4JIO._.4 '\".,1_1',:

. < ""'I"'~ pent '. I'. 217 . ,lin. 1"Cod p,n,.,t .

" ' .; -, ...., ,. ' peS ,I I repuse in Indivlduahtatea lor cu p' '~-'Iic.d '~I

_ ',_. r- .'-:'nl-'~ ~Inl p~.,ed,_~ap,-':sa: cea m ail Iglre,8 dlle' 1 I(,unl)~_n '~',ii 1_'1 ,-~-:-_I'-I-_'" -', J 11_

. "I 'I I ,. I. I _ II I -

- I I .

- I - - .

, , _': , -.1" 'I, ,". _- . _

'- '- "~'-I, ~rn oaza ert, ,2164,s:Un, 1 Cod p,e'nlall, condamna pe i!n\lcu"II\plali~ul '~"I'-Il~:~

Cf: ,di~ "t ontlA. flul lui Valen~jn ,i M.~ri~, nascut la data dr:t ~1.05.1917 I::

Upova. jud.Ara~, cetatean ~oman, stud'L 1~ c!a~e+~c.s~~fi\~n, Faeultal~ d" Drept. agent ,af adjunct la IPJ Arad-DPIR, nec~satorlt, fara antecedente D nallj

domiciliat in Arad, Id.Arad, poseaor :=.\1 CI

i - 3U,blsratla 'd,e, t"OII.,Mluln~Araa, 'C:NP '1177' __

-1 (uou) an inchisoare pentru favorizarea infrac~orului (fapta VI) ..

- AI' b rt 18"0" -11.-- 2 Cod pe -'n-'a', C'U a' pllc art- 3- 7·a'I'·I'n '1 IljI!t -_ Co

.25. ,_In _-.·a'za a:_-:. '!}'Sllnl" '--'- ,_,' i"" -,I ":-,:' __ 1_ 1~',ji, __ '_I' II, '_ '_::_I I,.. I 1,1',. ,8 ,_' ~ ,I

penal, condamna pe inculpatul Varga Cristian Daniel, fiul lui Avram Ii Elena F'lo,rics. n1asc,ut ta data Ide 1'0.,'1 '1.,'1917'8, 'in mllu:n;;"Aradi:11 ,judl,~Araldl" ceta\,J -In, lromSnl-

jP!!I"'. 111,.11:';' 10"".1 , ..... ,,A. _, ,- _ _ _. _,_.1' - ..- - -~ ~ _j_'" _ iI A III _,..........,.. -

,

1

~ I

I,

J

'.' ,wl.,'UIUU\,CI1nIC:1 mllJ ,1\8,1 a,me,n'd',a pentru 'Iovliri§"i a,lteV1io,i,en'te(fapta 11-1'0" persoana vatamata-martorul cu identitate protejata ,.Ionr~ cu Grislisn ').

M',e,n'tin!e bllen,efilciul Uble'lrslrii ,co,n,dii~tio'na,te 'inl I'p,.·.':ri'v;i',n;t.,ac r;e'st:ul:ui de p'edeapsi die

I ,. l. I .,b - \-: --=

618,181 ,zi',e,inlch!lils,oare, ralim,a s nsexecutat diinl pedespsa Id~ 7 an:i "i, 161 111Ulni lrlohi:so'are'

ap_Ucata, p-rin sentlnta .penlals nr, 7'81 di,n, 13 .:marti,e 210,013 a Trib:u1nlal.,uI1ui AJa,di.,

, - :J '

,2',6~ In baza art. 7' aUn,. '1 I' rap, ila art, 2 lilt,. Jb pet.' 4 din Llegea nr, .319/:2'003,

pdn schlrnbarea in,ca"dr,arii jurldlce dln r:eclhizito'niul, ,C10ndalf11l:na pe -\nc'u]' I"p,_ ','_ 1-':

Roman L,az,ar, flU1,1 I,ui Lazar ,§] R,'OdIii C8, ,n,ssc,ut la ,dat$, de 02.~ '1'6,.19i'7'8 i_I~1 mun.Arad, jud.Arad ce'taleanl roman, 'stu,d:,ii 7 claee, fa:~a: ,oclJp'atie ,~,Io_ -','

rnunca, necasatorlt, ,st.ag:i1ull ,militar n,esatisfalcutifara ,al,nlteci "d,e,nl','- -

domlcillat tn rnun.Arad 'f".,f~ !leg,8Ie I': ,

;:.11," A,r'aA. n'lls,e,S,Q'r 8:1 IC,II sena .' R in"r,.,

.~ \'-'111 I\J'I.I'CU II 11'1 n~";'ll\n:)o,are Ipeintrul ,adler's:r:e ,;is,pl'rij,in'irle ,8 :u!nui g - ~11:PI li:,n_'~r-,>,-'-i' -

orqanizat §:i! pe"de'ap,sa complementara a inlte,lrz:ii.'cleriti, ,dre:p,tul-·'I[,orpr:,~,v~ "\"~I __ -

a §i b ~od penal pe 0 penoada de 5(cincl) am.

In baza art. 194 alin.1 Cod penal, condamna P 'J ac Ja~J ,~n .. ~ 1 (unu) an inchisoare pentru fjantaj(fapta 1~2. p:.' , ,,~, .. ~ rl,anl V,8:II_lnltin)

In baza art. 180 alin, 2 Cod penal, cond smn II .;:C~ I, \:,1 ii' ,.,,1',.,

- 1 (un) , n inllchi . 10 ar p sntru lo,vli,-li: !i,i .1', I 'VI'-IIII-";,I( - fa 'I,r r· 1,1 ' ,

'm it -martorul .) id '.' ntlt· t . 1 r ~Jt j,t' ,," - - "

'111'1"... , .' u111, 1'11111 -I '

'I. . '", I, I. I . . I ,., __ I ,I

r "

., I ,--

~~ I. ~~1111!!!'''''''''"=''''""- --- ~

- _ 5 (cinci) ani lnchisoare ,i pedeapsa complementara a interzicerii

drepturUor prev, de art. 64 lit. a ,i b Cod penalpe 0 perloada de 5 (cinci) ani, pentru aderare §i sprijiniire a unui girup ,in'frac'\:i,o:na'l, organizat _, _ , _

in, baza art, '194, alUn~ 1 Cod penal" leu aphc, a,rt. 37' IUlt", b rC,od penal,

condemns pe ac,ell,a,§i iinculp,at la:

,~ 3, (tre:i) anii! tnchlsoare pentru ,antaj (fa:p'ta, descrisa la pet, !1:'·,3"l persoanri

d - .' t - ... ,Ii' .' III'IlIio. .,. 'I'I'\.

v:a'tamata-m"artorullllc:U k-_:,ent,ita'te :proteJa:r~a :;1,- '

Contopeste pedepsele aplicate in:c,ulp"atu'lui ln pedeapsa cea :mJs,l[ g,rea de 5 (c:,i:lnlc:i') anl tnchlsoare 'i,i,pe,d,e,ap',sa Icom!pleml'enta:rs' a :inte,rz:ic -,!riii dirapt,u'r'i,l'olr' prsv, de art. 6,4 ilit., a ,Ii b Cod; penal pe 0 p'e'rlo',a'dI, die ,5'(,c,ilncli) :_,nt.

'P',e durata ~i inl Ico,ndl:i,iUe art, 71: Cod penal iifnlt'erzi,ce: ji:lnoiulpa:\ilor e;~e'r,cfta,:rea drepturilor prev, die art, 6,4 lit., a, teza a, II-i8 ,§,:i llt, bCod penal,

iMentine starea d,e arest a, 'i!n,'culpatil~o,r ~i deduce ,di'n piedll$pSe d,'UF'ats, preventlel, diulpa, cum urmeaza:

~, pentru Inculpatul Rohozneanu 'Ulu Claudlu, dln '7 a'ugu,st 20101 1'8, 24 lanuarie 2101012", dln 111 mal 2007 la 26, mal ,201018 ,idln 27 :iain,u8irie 200'9 la zl;

- pernru inculpatul Mlo,isa, Constantin Florin M,Q1is,B :Mlil,h,si 'Dai[~fu,S,: D'aLcu, Ma~ius'll Suciu Vlorel Cip,rla,n" Dragoman 'C'O,n,stalnti"n M,ari'jUiS, Drigluile:sG'u tla,niLal Gabriel, Bundea Alexandru. Lakatos Laszlo, Kopar Alexandru Vi Mlsal~

Edmond Arturdin 27' ianuarle 2.011091 la zl; _ --

,_ pentru lnculpatul Fizldean loan Vivl, dinr 1, 1 'febru,8lriie ,20'0'91 Ia zi;

- pentru mculpatul Dragoman P,aniel Valerlu, ,diin' '101 ma,'rtile 2009 :118 z!iI;:

_, pentru tnculpatul Cova cl loen Moise, dliln 1,31 ap'lril'ie: ,21009.

... .' ~ ~educe d~n pedeapsa aplicatii inculpatului Beleiu P _ItO Gheorgh .... ~ .

ar~staru preventive pe perioada 27 ianuarie 2009 - 3 martle 2010,1",· ...

masur~ preventi~a a obligarii de a nu parasi tara. . ,

...... S~ade din pedeapsa splieata inculpatul Oradan Ovidiu pedepsel executate din 4 noiembrie 2009 Ia zi.

Trib I~nule~za m~n.datul_ ~~ . executare a pedepsei in_I'I!i:~':'i ",I

Ibunalul Bihar, pnvlnd pe Inculpatul Rohozn anu U,u _,I UII.,I

. -utar a p - ,d psei lnchlsorii nor. 448/2009'lu' ~ ,,1 ri, ,i . '

I .. ulp Ilul 'rd: n OV'idiu I n, , ... no . itt, '.,' " Iter

r "cnfrm'r~.nk,i, uoa r manerea ·1 ·1, li~' ,

..... , .. , .. ~,II"'_ .. ,~ lu II d ,d.,rc',1 ' .. fIJI Ir_

_. "7 '-. 'I:;n" Ir~'- p- . ,t art 2 Ut,. b no .. - ;1,01] 1-, .:-'. ,I I -'. '.'-. i' -- I" .: 'I _,1'':1

, - - I· I ' - I II : ,I :.' I. ,~I. ,II - ,-' II!, - . -. I· 1 1II't' '

C" " r ,-'- • rt '11 pot, 2 lit. 8, r,p. Is art. 1 0 _:.'In.l.~." : ':,

'_11-'- -:."- '-' .. "II! 'i',. _.1- -" ,.,lilll' R- .. 'o-···'h-··--·'o-z.:-:'n',e~anlu.'. IU,t·.ul ..... C,.la,ud.-IU.,. M.:ls.,a.,::_~_lrl.,I: .. :-." r '. '.' I - .'.' -,' " 1-,

, h'i- " p --~ II In c lUI pal,t ,...... L~ -' "- - _- . -,.' - '

~.~ .!I " ,;-.", " ". ,-. 'J M'sa'Constantln Florin. Datcu Marlus, Cavae, Ie I, II ... ' .. '

I~ , Mihal: DI8,r1U,S" " 011-. d t -I - - -sonale de m'- -; 'a'-lill S"U- -'8;:-- p'e'n~ tru C' -"m'-- it·' r -

,1 __ ,,1:, - __ - I -_",_') ~ 1".:-:- .'~':-:-,I' G'a,lbiri,el ,to~llcU I-,a'-,s: e pe_r~-- .·_111 I) '- I~_.~ ,_:-'~~'_-' __ '-'I-~"I_'_'II .'1-,_'<_ ,11 .... -I;~I

~r~gu!. ·s~~.,~a'~le -1 prev. de art. 194alin. 1 c?~ pen~l(fapt .. ~e .~n ~~~ la ... 'ct.,. 1'1,

I'n'fra"ctll,un.u 'd. _8 1l.;8. _In ~ -. I ... - . - . u Id '."~ t·!lit·· te protel.lata _ ,~-.,--. - .. _,--, -, - - -_.' - _ ..

- ... -:-J __ y _ ~tamata-martolrul!11 CU leln ,llael: I-~- .-J" ~--n .'_

IP,ers,o,aT'na'bVaaZ:-a·"!·a'~'::_rtl-~,- '1"1 -'-p:ct 2 lit. a, rap. la art. 10 alin. 1 lit. c Cod procedura

.. _.w n ••.• hl" 'p~ inculpatii Rohozneanu U\u Claudiu, Fizidean loan .. Vivi,

b:=:";'a~C' ~~nstantin Marius, Dragoman Daniel Valeriu, Dragulescu Dani,el

-." "~"". ~-'."_'I: ~' I~ ' .. ':1: C·.,··· .··a·.·-:::d-~:: a'· r Marinel •. to,t:i c.'-'u .d ....•.. '.-atIB.-. '.I.-e.,-: IP ·~·. 'e.~ .. rso.·'-. n. a._.I.-. e.' d. e ..•... m.' •.•. ISi s .. U5 .. ',. _ '.' ". ". _

Gabln,e: ~I ~", -' - - - , - ' . - t " - - d- - rt '1: 9'-4' -II'''~ '1' C'· od

.... _ pentru co mite rea infra~tiunii_de §~~ .ajp~e~'_" .. ~a,: ,',e ~~J~. .,>,_0,

penal(fapta descrisa Ia pet. 1-4, persoana vatamata-martorul cu Identltate

ii, t IV •

p,roteJ9It:a 'J~ . .' .. ~. ~. . '. . . l' '0:-:-' .- '1- ~. '1' I I ~'t' .' C-,-" d~'- -- .. ' :- d ---:

, in baza art. 11 pet. .. 2 lit. ,a" rap.la art-r,e, ~m.. ,I .',I~.,~O .,' pro~e.· ura

penala, aehitii pe inculpa\1I Rohozneanu Utu Claudlu r;;1 Flzidesn loan VIVI, au

datere personale de mai sus, ...' ' '. " ' . .., . .".' .

_ pentru comiterea infractiunii d_? !antaJ .pre~.,. de. art .... 194 alln. 1 Cod

penal{fapta descrlsa la pet. 1-5" persoana vatamata nel~enbfi~~ta). ,.'... . '.' .' ...

In baza art. 111 pet, 2 lit, at rap. la art. 10' slin, 1! ht. c C:old IP,ro,cedura,

penala, achlta pe inculpatii Rohozneanu U1u Claudiu §i Oatcu Manus, cu datele

personate de, mal s,US, _ _ _". .. _.. _

- pentru comlterea infractiunii de, taI1h,B,rie; prev. de art, 211 alin". '1: JII al!;in,., 2 Ut~,

c §oi alin. 21 lit. a ,I b Cod penal(fapta deserisa la pet. 1-7, persoana v8tamati-

rnartoru CIU identitate protejlata _. -- - ~ ~ - - __ --~-

In baza art, '11 pet, 2 Ut~, a" rap, la art. 1 a alln, 1 Ut. c eQd pro~lceduri

Pen,ala,ach'ita pe i:n'cul"IP-atU Rohozneanu :Utu Claudiu, Fiz!i!d'ean 111'O,Sfl V!il'vi" B'elre,lu

. , ~-

Petru~ Glh:eorg,he:, M,i:'sar,a,§ Edmond Artur, iMo'i'sJ8 M'i:h,B;i D',ariu~s"J' M:ois8 'Con,sta,ntln

Florin, Datcu Marlus Covaci loen ,Moise" S,U1CiIU 'ViG),~el Cilplria~nl D1~ag~omlan Constantin Mari:u,s., Draqornen Daniel Valeriu. Sabou Ti,beriu!J, 'Horvat. Sori,n .. ~i Vastaq Martus Pavel.totl cu date lie, personale de m:ai SlU,'S'11

- pentru comiterea i'nfralc\i'u:nH de §,ant,aj, prev; die, art, '11'9;4 alin. 1 Co .'~ pe~n,a'l(fa,pta descnsa la pet. 1 .. 7 I persoana v,a!"amata-ma,rtoru,'1 CIU iden'titate

ptotejata·' --

'" . . "in b~~ art .. 11 pet. 2 lit. a, rap. la art. 1 0 alin. 1 lit. c COd proe .' 'Ut '. pe~ala, achita pe inculpatul Rohozneanu U~u Claudiu. cu datele peronal· '. ' m',8:1 SU'S,

I - pentru comiterea infractiunii de ,antaj prevo de art .. 194 ahn. .~ .'.'

penal,(fapta A~~scrisala pet. 1-8, persoena vatamata .. martorul CtJ' I_!' .,' " ...•

protejata "Carclumaru Martus"]. '

I" Tn baza art. ,11 pet. 2 lit. a, rap. la art. 10 alin,. 1 lit ,', ',_, - __ _. ~e~~I~, . ~ch,ita p;e i~cu,lpa~i M,isarslj Edmond Artur, -Moi'C- C Mih i _ ...... 1 . ?nstantln Florin, Datcu Manus. Covacl loan Moi I :"i',. rna

at Ie prsonale de mai sus .

- ~

alln, ' · ~p ntru CO~iter~ a infF ctlunllor ,~, I-vi I sl alt

I . 11~1'. 1.~I:I,~!nintr. P~y. " ,.rt .. 1-':

-II

UI' ',.,A .

. ,.' ii' - A.,-t"I

_ ·neru comltef8 infracliunli de ,antaj prev, de art. 114 ain.

I lfapt -I .' ·-scrisa la pet. V). . .' .., ..

- ..... . ln bsza art. 11 pet. 2 nt b, .~a~ '. la ~~'. 1.~ aim. "'~ lit. h Cod procedura

e 'I. in > tea.z" procesur pomlt Impotnva. mculpa1110r Rohozneanu U\u

Ci;~di~" Miears§, Edmond, Artur,.Moisa.~ihai Dari~S •. M~isa Co~s~n~in 'Florin, Covaci loan Moise IIi Arba Gheor~h~. Adrtan,~u datelEt per~onale de mal sus,

~ pentru comiterea ,infra ctl um I. prev, de . art. ,.180alln. 2 Cod penal, prin .

retragerea plAngerii partii vata~ate Blbal1aloan(fa~~a 1~-2)., ", , ..... ' .. ln baza art. '1! 11 pet, ,2' bti b, rap, la art, 101 alin, 1 hit., Ih Cod prolcedura

penala.inceteaz8 proGe~ul ~ornit impotrivain~~I~a~lor ,r:ohozneanu Utu Oaudiu.

Dragulescu Daniel Gabriel 111 Dragoman Constantin Marlus,. .', .

,_, ,p'entr1u cornlterea i:nfr:acli'u'nH prev, de art, 181' a,lIn:. '1 Cod penal, prln

retragerea plangerii pal'tii va ta mate I: ,

. tn' baza art. 11 pet. 2 !lit. bl' rap. laart, 110 alln, 1 Ut. 'h 'Cod p'rrJ'eed,lur,8

pensla, tneeteaza procesul pornit impotriva inculpa~ilor RO~Qzneanu Utu Claudiu, Dragoman Constantin Manus, Covaci loan Moise, Moisa Mihai Darius, M.olsa 'Cons,tantin Florin" Datcu Marius, Purcanu Adlria,n G1eotge"I' 'O,a,dElf' Marilnre:1 ,:i, Cova,ci .Nicol',a,e" fi"Uil Iu!,i ,Ni,ool,ae §:i' Vsrvara, n~as,cut, ,I-,a, data 'd'e' 2'7."Q3~ 198,5 in,

A d '. d-' A-- d t' -I - A' _II: 11',". -.' .. _:11_:_- ~'~_l!! l1li." _;.i-~---'

m',un,,_'. _ra, :,' J!UI .'_Ir,s·-, ce', a;r'ea,n rom;8:n:" .. , •. , ,11.-..ilUi'

____ . ....... _~, _. =- .. _~ ........ _'~LI'I""'~&I ~1&""""":1i iiiill [ ....... ~'II:'.£___ ----

......... '.IIi"'!I,....,.,__ ---,----"--.. . ,- ..

_.

- pentru comlterea ,a dOU'8 infra,c',J'U,11U .iI,IOYIl Ulaall<1I IQW' ann: Z Gao. IpW12l1, prin retraqerea pf,ang,eriilor partnor 'v_t,B,lmlate ,elJt!e:uIA~ri:,a,n, Sebastla,n: :§,i S,tini~,

I'osif(fapta 114). . .

In baza art, '1'11 pet, 2 Ilt. b, rap, ,I!~ art, 11,0, al,i". '1, lilt. f' lead iPw'cedura penala, tnceteaza procesul pornlt lmp,oltriiv,a in,culpatiilor R,ol1o,znear1u IU\U CI,a,udju:'1 Fi,zid!ea.:n loan Vii:vi', Bel,eiu' Petru 'Gheorg'h'e", Mi,s,ar,8§ Ed:mloo,d -A-,--'u:r:, :Drs'loma.n Constantm Mari',u:s §,iVastag' Manus P'ave:1 pentru comite:rea infrBctiulnU :~re,-~ da

·art. '1; 8'Q ann,~2Cod penaltpersoana vit,am!:ata - .

In baza art. 11 pet. ,2 lit.b" rap. la ,S

- .. ,,--~___.

penala, lnceteaza procesut pornlt Impontva incu'fp,s,tU,or RO'ihl,(Jzne,aiAu lu,t,~, 'Cla: I Idlu,1

Dragoman Constantin M' a rius " Covacl loan IMo!i:S8:1, :Mlo,isa Mi,hlai []'arius, 'Caldar Marinel, Moils8, Constannn Florin, Dra'g:ule's"cu D'a,nie:1 Ga,b1rie,l, ,Fizid,ea'n II,D,sn Viv,i"" Dragom'a,n Da,niel~ Vslerlu, Horvat Sorin §i Beldiman C,onstantinJ,

- pentru comiterea i:nfrac,liunli.i prev, d!,e' art, 181~ a,nn~ 1 Codl IP _ nal, _ , In

retraqerea :P I ,a nl'g'eril Ii IP1,8ir1ii vatamlate' _ _ .~

, in baza art. 11 pet. 2 lit. b, rap .. la art. 10 aUn. 1 lit. h Cod proce '.i' penala, Inceteaza procesul pomit Tmpotriva inculpati10r Filidean I,' an ...

Dragoman Daniel Valeriu, Dragoman Constantin Marius, Mois". Mihc i. .'. Ii ,1.'1

Draqulescu Daniel Gabriel, Covaci loan Moise, Cadar MarinI, ..rv,-J. ,",:',1

- ar,~-,a Cri tian Daniel,

- pentru comitrea infrac\iunil prv. d . rt. 19 '~lin.

r- raoere pl~an )fH~- ~'I1U v. tamats

I I . I . I ,U, I Is· _.

Iii ~ .-. r.. I::' 'V-··- .--1; 110,1,-::-n·· IMlol_'Se.1

I - U' I -I lUI I. __ _ . - - -" ~ - -' - II _.. .. - . - - - II

,- - -.. n-- - II -~ ~ - ·Idl'l'-u ... I ,_ c-j~ ,II· 7'.,00° .. 1 le,i:::.

1 1 III 1 I.' .... - . _. IL, f

.... -inculpatii VastagMarius Pavel. Dra~1Ulscu. D,an'EJ! _ ' ..

-. a·.n"'ln. I saeou Tlibllerli:ul, 1M alierul'tiU' IOIVII.'ldI1U:11 IB,a!lldrm,8 ... _ln' C".~o.l.n.·usll',a,n:ll_nl" Horva - ~I

I I' -' I I I - I , I' - I _. - - I, - - -

A ea Gheorghe Adrian, Oradan Ovidiu loan, Oana Claudiu L - onan,

Cristian Daniel, Roman Lazar, Purcariu Adrian George Ii Herta lonel .dliB -

catle' ,31 i 01010 1,8"i I'

ObUge pe partite vatamate 9uteu Adrian Se .stia,n fi 8i'·c n >. 1- " ...

plateasca statului cate 1.000 lei cheltuieli judiciare isr pe partile vitamat~ . 'iba j' -. loen, p1at,ro,i' IM,arjlu'" D,a;s,calu loan ~Ii Musta Ion D,aniu,: ii lo,blll'lig:,s, Ilal'~',t' 5· I~,

c,hlel'l'ulile'U ju,d:icillslre ca:l,re stat,

_ . Cu drept de apel in 10 zile de la pronuntare cu inculpa\1i Vafta9 ~~I a I,

Pavel, Cadar Marinel, S~bou Tiberiu, Cana Claudlu Leontin, Varga· C',·,·ICC . Daniel. Maierutiu Ovidiuj Beleiu Petru Gheorghe §i de Is. comunicare cu ce~'al.·

inculpati §i cu pa.r\ile vatamate §i partile civile. _. ..

Pronuntata in J:ed,int.tal p-u'bli,ca ldin 1··· 2' 8' Ip-,n-i,II!IIle--:··· .2~"O·-·1' 10-·

," 'Y, --_·1 ., _111_- '-' _.,.