Sunteți pe pagina 1din 8

Nicolae

B{LCESCU
ROM~NII SUPT
MIHAI-VOIEVOD VITEAZUL

TABEL CRONOLOGIC
1819 29 iunie Se na=te ]n Bucure=ti cel de al patrulea copil al so\ilor Zinca B[lcescu
=i pitarul Barbu sin Petre C[pitanul, Nicolae, ce va adopta numele patronimic al mamei.
6 septembrie Se na=te la Bucure=ti Nicolae Filimon.
1824 Moare Barbu, tat[l lui Nicolae B[lcescu. Se na=te, la pu\in timp dup[
moartea pitarului, cel de al cincilea copil, Barbu B[lcescu.
18301831 Nicolae B[lcescu ia lec\ii particulare de limba greac[ =i francez[.
1832 martie Nicolae B[lcescu este elev ]n clasa a III-a a cursului de umanitare
de la Sf`ntul Sava. }n august elevul primeste accesit (men\iune) la gramatica limbii franceze.
1834 Ia premiul al II-lea la matematic[.
1835 30 iunie I se acord[ men\iune la trigonometrie.
1837 Particip[ la lec\iile libere de filosofie \inute ]n Bucure=ti de Eftimie Murgu.
1838 Cere primirea ]n o=tirea |[rii Rom`ne=ti, ca iunc[r; repartizat ]ntr-un escadron de cavalerie.
18371839 Frecventeaz[ cercurile progresiste grupate ]n jurul lui Ion C`mpineanu.
1839 mai Face o c[l[torie de informare politic[ la rom`nii din Banat sub pretextul oficial de cur[ de dou[ luni la apele minerale de la Mehadia.
1840 Se al[tur[ cercului condus de Mitic[ Filipescu ]n continuarea ac\iunii lui
Ion C`mpineanu. }n octombrie, mi=carea lui Filipescu este deconspirat[,
participan\ii aresta\i, printre care, ]n 26 octombrie, =i Nicolae B[lcescu.
1840 octombrie 1841 februarie B[lcescu, ca militar, este de\inut ]n arestul
Dejurstvei o=tirii din Bucure=ti.

1841

1841

1842

1843

1844

Nicolae B[lcescu

Ianuarie-iunie Apare la Ia=i revista Dacia literar[, sub redac\ia lui Mihail
Kog[lniceanu.
15 februarie Se n[ste la Craiova Titu Maiorescu.
7 martie Mihail Kog[lniceanu deschide la Ia=i o editur[ =i o tipografie proprie sub firma Cantora Foii s[te=ti.
Octombrie Grigore M. Alexandrescu este arestat =i ]ncarcerat ca participant
la complotul organizat de Miti\[ Filipescu.
21 februarie Printr-un ordin semnat de sp[tarul Constantin Ghica,
iunc[rul de cavalerie Nicolae B[lcescu este radiat din cadrele armatei.
6 martie Fostul iunc[r este transferat din arestul Dejurstvei o=tirii ]n cel al
Divanului Criminal =i apoi (]n 7 martie) ]n arestul Agiei Bucure=tilor. }n 9
aprilie, prin sentin\a Divanului Criminal, este condamn`t, nev`rstinc fiind, s[ se trimit[ la M`n[stirea M[rgineni (jud. Prahova) pe soroc de trei
ani.
6 iulie 1842 27 aprilie Nicolae B[lcescu este de\inut la M`n[stirea
M[rgineni. Aici are ocazia s[ studieze ]n Biblioteca Stolnicului Constantin
Cantacuzino, aflat[ ]n incinta m`nastirii =i tot aici contracteaz[ tuberculoza care-l va r[pune 10 ani mai t`rziu.
Ianuarie La Iasi are loc premiera comediei lui V. Alecsandri Modista =i
cinovnicul. Apare la Ia=i revista Spicuitorul moldo-rom`n la care colaboreaz[
V. Alecsandri, Grigore Alexandrescu, C. Negruzzi.
31 martie Se na=te la Holod (Bihor) Iosif Vulcan.
18 aprilie Nicolae B[lcescu este gra\iat de domnitorul Alexandru Ghica =i
p[r[se=te (]n 27 aprilie) M`n[stirea M[rgineni.
15 mai Dimitrie Bolintineanu debuteaz[ ]n Curier de ambe sexe.
31 decembrie Se na=te la Ia=i Iacob Negruzzi.
Ion Ghica, Nicolae B[lcescu =i Christian Tell ]ntemeiaz[ societatea secret[
Fr[\ia.
Octombrie Ia fiin\[ Societatea literar[, format[ de tineri grupa\i ]n jurul lui
Ion Heliade R[dulescu, societate g`ndit[ a camufla caracterul politic al
Fr[\iei.
Apare la Bucure=ti, ]n tipografia lui Fred. Waldbaum, Aducerea trupului
]mp[ratului Napoleon ]n Fran\a, traducerea semnat[ de Scarlat Geanoglu,
cumnatul lui Nicolae B[lcescu.
24 noiembrie Mihail Kog[lniceanu este numit profesor la Academia Mih[ilean[ din Ia=i. Se na=te Grigore H. Grandea.
februarie B[lcescu scrie Puterea armat[ =i arta militar[ de la ]ntemeierea
Principatului Valahiei p`n[ acum.

Rom`nii supt Mihai-Voievod Viteazul

Mai-iunie Termin[ Comentariile asupra b[t[liei de la C`mpii Rig[i sau


Cosovo.
21 mai public[ ]n Prop[=irea prima parte a studiului s[u Puterea armat[ =i
arta militar[...
10 septembrie Apare ]n Prop[=irea articolul Comentarii asupra b[t[liei de la
C`mpii Rig[i...
Octombrie Apare la Ia=i ]n volum Puterea armat[ =i arta militar[...
18 ianuarie La Ia=i se reprezint[ ]n premier[ comedia lui Alecsandri Iorgu
de la Sadagura. Mihail Kog[lniceanu este ]nchis la M`n[stirea R`=ca.
1845 ianuarie Nicolae B[lcescu public[ ]n Curier rom`nesc (din Bucure=ti) =i ]n
Foaia pentru minte, inim[ =i literatur[ (de la Bra=ov) Prospectul la Magazin istoric pentru Dacia.
Februarie Ia fiin\[ Asocia\ia literar[ a rom`nilor, actul de ]nfiin\are e semnat =i de Nicolae B[lcescu.
Iulie Apare primul num[r al Magazinului istoric pentru Dacia ]n care Nicolae B[lcescu public[ articolul Cuv`nt preliminariu despre izvoarele istoriei
rom`nilor.
15 noiembrie Se na=te la Ghind[oani (Neam\) Vasile Conta.
22 decembrie Are loc la Ia=i premiera comediei lui V. Alecsandri Ia=ii ]n
carnaval.
1846 februarie Nicolae B[lcescu face o c[l[torie ]n Moldova. }n martie particip[
la o ]ntrunire revolu\ionar[ la M`njina. Apare primul volum din Cronicarii
|[rii Rom`ne=ti de Nicolae B[lcescu =i August Treboniu Laurian.
Mai Apare nr. 4, tomul II din Magazin istoric pentru Dacia ]n care Nicolae
B[lcescu public[ prima parte a studiului Despre starea social[ a muncitorilor plugari ]n Principatele rom`ne ]n deosibite timpuri.
3 iunie Se ]mbarc[ la Giurgiu pentru Paris, prin Viena. Ajunge, dup[ o =edere
la Viena, la Paris, ]n 16 iulie.
24 iulie }n colaborare cu Mihail Kog[lniceanu lucreaz[, la Paris, la un
Dic\ionar biografic.
28 decembrie Primele semne ale bolii.
11 ianuarie Se joac[ la Ia=i, ]n premier[, comedia lui Alecu Russo B[c[lia
ambi\ioas[; ]ntre 26 februarie 2 aprilie, autorul este trimis ]n surghiun
la Soveja.
26 martie Ion Heliade R[dulescu lanseaz[ ]n Curier de ambe sexe proiectul
Bibliotecii universale.
1847 523 ianuarie Nicolae B[lcescu scrie, la Paris, Campania rom`nilor ]n contra turcilor de la anul 1595, articol pe care ]l expediaz[ la Bucure=ti pentru
Magazin istoric pentru Dacia, unde apare ]n nr. 1 =i 2/1847.

Nicolae B[lcescu

3 februarie Pleac[ din Fran\a spre Italia pentru tratament medical.


1 martie Sose=te la Palermo, unde ]nt`lne=te pe Vasile Alecsandri =i Elena
Negri.
10 aprilie Pleac[ spre Roma unde st[ 10 zile pentru studii la Biblioteca
Vaticanului.
Iunie Din nou se afl[ la Paris unde studiaz[ ]n biblioteci =i lucreaz[ intens
la Rom`nii supt Mihai-Voievod Viteazul.
24 martie Se na=te la Ia=i A. D. Xenopol.
Aprilie Domnitorul Gh. Bibescu desfiin\eaz[ Asocia\ia literar[.
1848 2124 februarie Nicolae B[lcescu, pe baricadele Parisului, ia parte la luptele
de strad[ ale revolu\ionarilor francezi. P`trunde, ]mpreun[ cu un grup de
tineri, ]n Palatul regal de la Tuileries =i rupe o bucat[ din catifeaua care
acoperea tronul lui Louis-Philippe.
20 martie Are loc una dintre adun[rile convocate de Nicolae B[lcescu la el
acas[ (]n rue de lUniversit, 94) unde se adopt[ programul mi=c[rii
revolu\ionare rom`ne=ti =i unde se hot[r[=te ]ntoarcerea ]n patrie a
revolu\ionarilor.
21 aprilie Nicolae B[lcescu particip[, la Bucure=ti, la o consf[tuire cu
revolu\ionarii.
9 iunie Proclamarea Revolu\iei la Izlaz.
11 iunie Nicolae B[lcescu e numit ministru al Afacerilor Externe ]n cadrul
guvernului revolu\ionar.
13 iunie Abdicarea lui Gh. Bibescu.
Nicolae B[lcescu e numit secretar al guvernului provizoriu, al[turi de
A. G. Golescu-Negru, C. A. Rosetti =i Ion C. Br[tianu.
19 iunie Guvernul este arestat de colonelul Ion Odobescu, ministrul de
r[zboi. }n aceea=i zi, masele bucure=tene elibereaz[ guvernul.
1920 iulie Nicolae B[lcescu, afl`nd de intrarea turcilor ]n \ar[, propune
la o =edint[ a guvernului organizarea rezisten\ei armate.
23 iulie Guvernul provizoriu demisioneaz[ =i ]n locul lui se instituie o locotenen\[ domneasc[ compus[ din Ion Heliade R[dulescu, Nicolae Golescu =i Christian Tell, B[lcescu refuz`nd s[ fac[ parte din aceast[ locotenen\[.
25 iulie Nicolae B[lcescu, intr[ ]n redac\ia ziarului Poporul suveran.
22 august Face parte dintr-o delega\ie care trateaz[ cu turcii, la Constantinopol; misiunea e=ueaz[.
24 septembrie Revolu\ionarii, printre care =i B[lcescu, sunt expulza\i din
\ar[ =i transporta\i pe dou[ ghimii turce=ti p`n[ la Or=ova.
Octombrie 22 noiembrie }mpreun[ cu ceilai\i revolu\ionari, B[lcescu se
afl[ la Sibiu.

Rom`nii supt Mihai-Voievod Viteazul

28 decembrie Ajunge la Belgrad.


18 ianuarie Se na=te la +iria (Arad) Ion Slavici.
12 iunie 11 septembrie Apare la Bucure=ti ziarul Pruncul rom`n, condus
de C. A. Rosetti, =i ]ntre 19 iunie 11 septembrie Poporul suveran, condus
de Dimitrie Bolintineanu.
1849 februarieaprilie Nicolae B[lcescu se afl[ la Constantinopol. }n mai se
]nt`lne=te cu Kossuth Lajos la Debre\in.
16 iulie Nicolae B[lcescu, Cezar Bolliac =i Kossuth semneaz[ proiectul pactului de pacificare rom`no-maghiar[ =i de formare a legiunii rom`ne.
26 iulie Nicolae B[lcescu, ]mpreun[ cu al\i revolu\ionari munteni, se afl[
]n tab[ra lui Iancu de la C`mpeni...
}n octombrie c[l[tore=te pe jos, deghizat ]n mo\, cu un car plin de bu\i =i
doni\e p`n[ la Timi=oara.
16 octombrie Sose=te la Paris.
2 decembrie Se constituie la Paris Asocia\ia rom`n[ pentru conducerea
emigra\iei din al c[rui comitet face parte =i B[lcescu. }n aceea=i lun[ se
retrage din Asocia\ie.
4 februarie Moare Costache Conachi.
25 martie Apare la Bra=ov primul num[r al ziarului Expatriatul, condus de
Cezar Bolliac.
1850 1 ianuarie Nicolae B[lcescu se afl[ la Londra pentru convorbiri cu ambasadorul turc =i cu reprezentantul guvernului maghiar.
Februarie La Paris, B[lcescu e deprimat din cauza disputelor inutile dintre
emigran\i.
6 aprilie Lucreaz[ la proiectul Statelor unite ale Dun[rii, care s[ cuprind[
pe rom`ni, unguri =i s`rbi.
26 mai Apare lucrarea Question conomique des Principauts danubiennes.
August Boala ]l \ine la pat.
Octombrie Scrie Mersul revolu\iei ]n istoria rom`nilor.
16 noiembrie Apare Rom`nia viitoare, con\in`nd Mersul revolu\iei ]n istoria rom`nilor =i C`ntarea Rom`niei, prefa\at[ de Nicolae B[lcescu.
Decembrie Se retrage ]n localitatea Hyers.
Ianuarie Apare la Paris Souvenirs et impressions dun proscrit de I. Heliade
R[dulescu.
15 ianuarie Se na=te, la Boto=ani, Mihai Eminescu.
9 aprilie Are loc la Ia=i premiera comediei Chiri\a ]n Ia=i de V. Alecsandri.
3 iulie Apare la Ia=i primul num[r al ziarului Zimbrul, condus de D. Gusti,
Th. Codrescu =i V. A. Urechia.

Nicolae B[lcescu

1851 februarie Retras din via\a politic[, lucreaz[ cu ]nd`rjire la Rom`nii supt
Mihai-Voievod Viteazul.
Martie-aprilie |intuit la pat de boal[, la Paris.
1 octombrie P[r[se=te Parisul. P`n[ ]n aprilie 1852 r[m`ne la Hyers.
14 februarie Se ]nfiin\eaz[ la Paris Junimea rom`n[, societate a tinerilor
revolu\ionari rom`ni.
Mai-iunie Apare la Paris revista Junimea rom`n[, ]n care Al. Odobescu public[ articolul Muncitorul rom`n.
Toamna Titu Maiorescu ]=i ]ncepe studiile la Viena.
1852 15 mai august Nicolae B[lcescu se afl[, la Constantinopol, bolnav.
2 septembrie Sose=te la Nicopole unde se ]nt`lne=te cu sora sa, Maria Geanoglu, ]n 6 septembrie. La 8 septembrie trece Dun[rea unde, ]n pichetul
de gr[niceri de la Turnu-M[gurele, il a=tepta mama sa.
22 septembrie Din nou ]n Constantinopol.
17 octombrie Sose=te la Palermo. Boala se agraveaz[.
29 noiembrie, ora 19.30 Nicolae B`lcescu ]nceteaz[ din via\[ ]ntr-o camer[
a hotelului Alla Trinacria. Este ]nmorm`ntat ]n cimitirul Capucinilor.
Emil MANU