Sunteți pe pagina 1din 1

N

PRIMARIA MUNICIPIULUI
DISPOZITIE

I r Cu privire la evacuarea gheretelorl din


fdqia riverand de protec{ie a rdului Bic

nr' 912103-14 din


vedere scrisoarea Preturii sectorului Centru
.2or6,in conformitate cu arl..7 alin. (1) din
2g.01.16, ra nr. o+_t r4rg333 din 2g.01
a zonele gi fdgiile de proteclie a apelor
Legeanr. 440-XII din 27.04.95
29 ar\n.(i) lit. k), t) 9i art.32 alin' (1)
riuriror gi bazinelor de apd,,,in
din 28' iZ'ZOOO "Privind administralia
din Legea Republicii Moldova
vind eliberarea
publica loc
I
a serviciilor so
unitdlilor c
onsiliului mun
Chigindu,
privire la atribuliile
27.12.2007, dispoziliei nr. 64-dc din 28.02.2008 "cu
qi ale se-cretarului Consiliului
conducerii Primdriei municipiului Chigin[u
chiginau DISPUNE :
municipal chiqin6u", viceprimarul municipiului
de jumatate -de an' gheretele
1. se demo nteaz| 9i se evacueaza in termen
a raului Bic pe o razi de50 m'
amplasate in fagia riverand de proteclie
delindtori de gherete din
2. preturile sectoarelor uo, irrfor1na agenlii econtmici,
gheretelor respective'
zonamenlionata, d"rpr. necesitatea evacuarii
'ectua de cdtre proprietarii
3. Demontarea qi evacuarea gheretelor se va e
Avdnd

in

gheretelor, Pe cont ProPriu'..

4.Incanl|.neexecutlriiintermenelestabilitedec6treagenliieconomicia

prevederilor pct. 3 al ptezentei dispozifii'


in mod forlat, de c6tre serviciile
4.1. Gheretele corespunz6toarqvor fi-evacuate,
preturii de sector.
ordinii publice pe parcursul
4.2. Inspectoratele de Polilie vor asigura menlinerea
executdrii lucrdrilor.
pentru lucrarile de evacuare' din
4.3. Preturile de sector vor acoperi cheltuielile
iibazadevizului de cheltuieli'
contul mijloacelor financiu.. pr.uezute in buget,
dispozilii'
5. Pretorii de sector vor asigura executarea prevederilor prezentei

VICEPRIMAR

'' Nistor Grozavu