Sunteți pe pagina 1din 9
de Stat exiewemieté_ contort es i i to Pag, PRETUL Taraneh SOE STANDARD DE STAT omnia Porte oferta STAS 2917-79 8 vos ae ne constr: Navona | ZUDARIE DIN PIATRA NATURALA STAS serra ae Press de lettre aes atime arent aS sony BREE HBS | anal PEERS nore Prescrptons prin mise en oewee | Tpexnvenn atm verse i 1 GENERALITAg 1 _Presntlsandand sable proseripfile de slots ale side de ptr satarals bt construct 12, Provedeile presenta stdand se ert Ia place, fbeekming de plate se, omamente, sctiptun ete 1.8 In roginni seismice, ertile de 2iie din piatrl naturalé se vor exeeuta po baz ‘aor progete de execu cb Yor cuprinle mist cosstructive speciale La excentarea pe timp figures a Iueriailor din zidirie din piatri naturald, so vor rospoota prevederile dit documentele tehnieo normative in vigeare 1A Pletrele naturale folosite in constructii se clasfied, in funcfie de earacteristicilefiieo- iivcanice ce se impun la alegetea lor ea piette de construeti, conform SPAS 5000-71 1.5 La alegerea naturii oct gi ln stabilirea conditilor pe care trebuie ai le indeplinease Dietrele naturale se va fine seama de urmitoarele — condiile eimatologice specific ale localta\ii unde se executd construetia — categoria, destinatia gi concepfia srhitecturall a elidinis ~ rezistenfele mecanice gi rezistenfele In timp Ia intemperit si ageni ahimic 1.6 Piatra pentra aidisie trebuie sh sibi resiten{a mai mare decit a mortarulai san eto- hului do logiturt, Reviaten{ele la forfecare ale mortarelor, normal intdrite, vor ft aproximativ fogale cb reristenta la intindere i 1/10 din rezistenja la compresiune. 17 -Dup forma, dimensimile, gradul de preluerare gi modelul de agezare a pietrelor in idarie, pot Tl alestuite -urmatoardle felurt de zd = din pints brava; = din piatri preuerath (ciapliti, moloane, poligonale, talle); 1S ‘Terminotogia uilintt in prezentul standard este conform STAS 5089-71, 2 ALCAYUIREA ZIDARTILOR DIN PIATRA BRUT 2.1 Zidariile din pintr’ brutd se alestuiese din piatré de forma neregulati, ase cum se ex ‘rage din cariera sau din albia riunor, La pubera inoperi, blocurile xe eloplese uyor eucinea. ub penta indepares pamintil, parle mo} s colfurle aseutite 22 Grosimea zidwrlor portante va fi de eel putin 60 em, pentru piatra brut spurts, heregulati f bolovaaide ria gide cel pufin 50m pentru bruta’ ett dowd feje plane yi parsele. 28 Morlayul infrebuinfat ya fide ciment-var, de eel pufin marca 25 STAS 1090.70, tntn use seama de nature herds ‘Rorebat de: INSTIFUIUL ROMAN DE STANDARDIZARE ‘labore ingot ns 3952 | sta inst om vou Str, Romo at. 32-38 BUCURESTI eva in 70 9978 r79.06-01 SPAS 2017-79 2 24 Didirile de piatrd bruts se vor utiliza la fundafi, soctai,perei pent elit, zidui Ge spnfin peter, oll 50 vor alata dupa-eum urmoara "PO" 24.1 Zidivie de piates brat eu mortar (fig. 1), Ia care inalnte de punenea in Iueru, pietrle fe vor curile de pimint 41 se vor Uda. Golusile din piotrule maxi se vor umple eu pletre de dimensiuni miei. Pietele se vor ayeza ordenat, in nduri ostzontale, peste fiecare rind agerinduse un pat de mortar eare te va fndeea cu mistria pentru a patrunde in golurile dintre pietre. Itindul unnater de pietze se va Indesa in mortar prin batere eu ciocandl sau cu un mai de Leman. Rosturile verticale vor alterna (fete) la feeare rind gi Vor avea grosimen de 2-5 emt 2.41.41 Dac we ineeunfeazd plete care au dows ot plane apreximatiy yall, eles vor fageza aatfel en stratifieaia si fio perpendicular pe directia forjel data de greutatea proprie ft inedtelrile. zidane, ‘Pietrele pen acelasi rind se vor alege astfel ea si aibi toate acoeasi inslyime, Rin durile de pietre en coada mai lung’ vor alterna eu rinduni de picire eu enad mat seurt, iar rosturile Verticale trebuie sh fie tesute, 24.2.2 Piotrele de la muchil si coljuri vor fi eioplite astel ea s% prezinte dow fete plane la cher, cx Tosturile orizoutale pe fetele vizute (Lig. 2). Line puncte ised legahirato cea mioroers 24.2.8 Fefele vinnte ale acestor ziditil vor putea fi rostuite, eu rosturi adinei de 20. ..15 mm, 24.3 Zidisia din piatrS ruth poligonals (fig. 8) ce va exeouta numai din piatrt de earier. Pietrele vor aveo fafa vazwta cu muebiile de cel putin 25 em, iar muchia cea mal kung x mu epiigeased on mai mult de 11/2 dimensiumes eelet Fata vant’ a pictrelor va fi poligonal ea unghiay fsinde (eare se vor adapta eit mai bine unghius intrind, format din dood pietre allturat). ‘Se va evita pe elt ponbil completarea eu piatra de dimensiunt mick. 24,81 Piotrole te vor ageta astfel ca in nici un punet si nw se intiineased mai mult de 3 ros ris iar rosturie si nn ie intro linie continua vertical, Aceite 21080 so utiliza la acceagi clenente de construclie prevazute la pet. 24, isi numnal in elevafile eonstrucfilor. ~3- SPAS 2017-79 2.4.9.2 La executarea ziditiet de piatra Drath poligonali se vor respects urmitoaree regal — evitarea agezinit care si ereeze rost Inclinate, numite lovituri de sabie (Fig. 4a); cevitares aglomeririlor de piatr% de dimensiuni mari inte-o parte si de plated de dimensiuni miei in alta, coea ce ar conduce la tas diferito (fg. 4 0); ~ evitatea folosiit pietrei concave eare poate fiamra (fig. Ae); — asizele trebuie si fe paralele intr ele gi pe cit posibil normale pe dircetia efortulut (tig. 4 a) — pentru nniformizarea transmiteri inclredril se recomand a cal pufin la 2m inl {ime si se introdued un rind sau dou de pietre preluerate san exrimizi (fig.4 6) 24.4 Zidicia din piatri brats inelnsi in beton se va exeenta en ajaloral unui eofraj aia ‘ations de itentar eare se va monta pe mur ce inaintea2i zidaia (Zi. 3), e Fie ' si cone fot Pietrele de la marginile zidului se asazi cu fafa liber lipit de cofraj, Golul dintre elo 4 fofeleinterioare ale cofrajelor se umple eu piatri sparti si peste fiecare rind de piatrl se a5- ferme beton care se indeast in golurile dintre pietre. 24.5 Zidivin useati din piatri (fri mortar) se poate executa in doud feluri = ride useats in vrae = niirie useatt apezat’ 2.4.5.1 Zidiria useati in vrae se folosegte ca anrocamente in cazul iulocuinii pimintulai slab de findatie 2.4.5.2 Zidisia uscat’ agezat’ manual se va utiliza la constructil de tip rural pentra fundatil ‘Primal strat de piste re asazt pe tn pat de hisip sau balast et grosimes de eel pain 10 cm, ‘pentru repartizarea uniforms a ineSrestilor pe teren (fig. 6) eS Wis Fundot in tds, esezeta STAS 2017-70 -4- 2 ALCATUIREA ZIDARIILOR DIN PIATRA PRELUCRATA 3A idl din plata eiopliti 31.1 Zidiria din pints’ eioplits se yn aledtul din pietre de earierd care in prealabil an {ost eioplite Fata vizuti va fi ciopliti din gros, avind muehiile vi eit ma_paralele, Pe fetele late rule, Blocutile vor fl cloplite dip eiocan,la'echer peo distanfa (d) de 9.-.7 em (fig. 7), pentra ‘eezarea in bute conditi in zidane, 3.1.2 Dimensiunile pietrei cioplite trebuie si indeplineased eondiille eta sb ope 4p coe (oter 2 ine, Moca 1 iinet 34.8 Masa bloourilor de pistri vu fi de ciroa 20 kg, astfel ea ai pout fi puse in oper’ ‘do un singur om. Pontrn blocuri mai grole se vor folos! gt utilaje de mies moeunizare B14, Motoarele foloiite la excoutarea siditiilor trebuio si indeplinessed condifjile tehnice provitate in STAS 1030-79 in alto dooumento tehaioe normitive im vigaure, pentru sta Dilinea eompoaitiet mortarelor de zidarie st de tencuala. 3.4.5. Zidariile de piste eioplitk vor ff Inerate ou rosturi orizontale continue gl rusturi ertioale inteerupte ou feaitura normals. Gresimen resturilor le fafa viet Yo fi de 15..-3.em, 3.1.6. Pentru reducerea tnsirilor te va pistra pe elt posibil continuitatea intre rindurile ori ‘onitale, iat ln flgcare 2,00 m 4e Va introduee ua Find de patel cioplita pe toath grosimea id Tel peat Uniformizatea presiunilor. 34,7 La sidirile de piatri cioplith, care an o singuré faf vazutS, so va putea faco numai yParamental din piateh eioplita lar spatele din piatra brut (fig. 8 a). 3.1.8 Zidirille ain pintr’ ciopité pot aves una sau doud fofe vieute, dup’ destinafia lor in constrnctie. In cazul dona fete Vinte, se va plstra corespondenta radurlor pe cele dou ‘rizute, respectinduse ea. in acalagt Wind lao coud seustt de pe o {aft 8% corespunds 0 coadi longi pe Tata opast (fi. 8 b) 31.9 Zidarite din piatea eioplita se utilizeaxs Ia fundafii, socluri, perett péstra elie, iduri de sprijin, perear, bol =e. Sas 2017. 3.110 Zidiia de piated cioplita se va excenta In aga fel inet nnele pietre din faga vue i fie agezate po Tatura mick (kT) avind atit rosturile orizontale elt 3 cele Vertical inte Tupte. Se admite cojncidena rosturilor verticale pe insltimea a cel mult dow rindun, Pentra ‘uniformizavea repantizart-presionilor, a fieeare 2 m indltime, se realizearh tn tost orizontal outinua, Acest fel de xidiele este eunoscut sub denamirea de nidarie modem (tg, 2) 32 Zidivit din moloane, moloane poligonale si pietre de talie 32.1 Zidirile sine aleituite din pistre de caries de forma regulat3, obfinat& in urma wnel prelucriri prealabile, Pietrele ma Vor aven defecte ch : git, eripaturh, vine, inclusiual de ‘rgila sau de oxiai de fier, ete; prin preuerare Teobule Ak preaints fats Vaswld carat 5.2.2. Zidarile de moloane sin¢ aleituite din moloane avind 0 fal dreptunghiulard, Inerata rogulat (parament), Cele patru feje laterale sint lucrate rogulat Ja echer pe © adineime (4) de 3. Dimensivnile motoanelor sint Tungimea, 1 0,20,,.0,70 1, — inyimea, 1 0,12...0,30 m, — onda, ¢0,12...040 m, Dups raportul dimensiunifor si Jocul pe eare-l ecuph iutro constructie, moloanele pot fis = obignite 89 seurti, eu 0 singari fata vizuta; Fig 10a: 115 hb em h a> 05h — hte sou eu © coadit lang, et o singurk fat vauta (Fig. 10 8): pb open a> oth — curmeziguri, avind coud eit grosimea zidului si dow fete vizute, folosta ta Zidust de giosime reds (Dg. 10 0) SPAS 2017-79 6 3.2.2.1 Grosimen rosturilor in fafa vimti va fi de 10,..18 mm }2.2.2 Zidiviile din moloane vor putea avea ambele fele vrute Iuerate san mumai o fat Inerata eurat gi eealalit iuerata brat Pafa vizutl se va preluora prin gpituire din gros, gpifuire fin, buccandare, raychetare, prelucrare, extinzinducse pe tout suprafaia pictiei, et ehenar saw ed hosaje, Modul de reli? rare a fefel viizute se va precizh prin proigetal de exeenfie al Tuer 4.22. Acesto ridiii so intrebuinfeazi Io elidini mai importante, sna mumai in. clovafie (tig. 1. 32.8 Zin de piatrA prelucrats en aspect de mozaic (moloane poligonale) este aleatuitt fin’ blocuri avind aceleast curacteristici ea #1 moloancle, Zuerinduse In aeelasi tuo, et deose Drnea ed fafa vitzutt este poligonald{n Toe si fie dreptubghiular Zigivilo trebuie si indeplineased conde de aledtulte ale 2idGtiei de moloane regu late pet. 3.2.22 a0 color pent sidaia do piateh bru pola yet. 2.43. Fata vant va fialcdtuita din pietre care au parament forme poligebale cit mal regulate, fieeare piatrd audaptindu-se la unghiul intrind format de pletrele po eae a se reagetai fig. 12). 324 Zidirile de plate de talie se vor aleitui din blocari de forma parslelipipedics avina diferite grade de prelucrare impuse de destinatis canstrucfiei #1 de prevederile provectUlly de executie 3.24.1 Dupt numdral fefelor fnitate, pictrele se vor preluera pe patra, cinel sau gase fel, ‘In caznl preluerii pe patru fete, acesten Vor fi cele laterale ; in eazul prelueriirii pe ciuet fete, Acestea Vor fl-cle Taterale 8 fafa wiemta, 32.42 De fol acral, pcre vor lea cu dalla cu vit pial say eu loan dntat (liucineda) far faja veaia va fi huerata din gros, in bosaje, spituith, buciardats sau eu dalta por sleruita, lustenta te, 8.2.4.8 Rlocurile vor fi Uiate elt se poate de exaet, conform en epurele, detaliile gi profilele date in projectul tuerarl, Muchiile pitzelor vor fi vis tttegh, ipsite de obiee erpiuet $1 Vor ven eel putin o dimensiune de 0,70 mn, 82.4.4 Raportul dintre iungime i iniljime, in funetie de rezistenfa rool, nm trebuie 8 dps eased valorile = granite 5 Sinameure = great 2 = Galeare dure 2 oe ae -1- SPAS 2017-79 -Apareiajul acestorzidirii va fi cal stabiit prin desenete gi_epurele din projectul de exe cee, astiel cx fa fasere se respecto regulile do logiturt obignuite ea la orice 2idirio, 3.2.4.5 Pentru o bund tegituri transversal zidusilor se vor prevedea. butise (e) avind eoada 11/2 mai mare deeit a blocurlor obignuite (2) eurmezigiri (a) eu eoada egala ea grosimen i= dul (Lg 13). Grosimen rostutlor va fi 2...5 mm, 3.24.6 Mortarul intrebuinfat va fi mortar en eiment de marea 100 STAS 1030-70, 3.2.4.7 Legarea pletrei de tale in cazul xidirel solleltate de acfiunea dinamicd a apel (valu), se Va face ev logituri metaliee sau prin ~iinbinarea pietrelor de forme speciale, TLegiturile malice vor fi formate din ~ sooabe (fig. 14) avind iungime ~ —100.-.500 mam; sectiune ——patrati 20 530 mm; Sdrepeunghiulars 10° 25... 15x $0 mms rotunda ct diametral Q25..-30 mam; doruuri (fig. 15) avind Tange 100. = diametea 25°.” plein eoads de rn Fanggime “Too. = grosime 60 tam. CPAP leak + STAS 2017-79 =se 3.2.4 Metalul din care se executs aceste logituri so alege dupi natura rocit — pentru roct Fuleaniee #1 calearoase ofel STAS 500/1-08 ~ pentru marmuri bronz, alama, ofel galvanizat. thonte, PINE Mallee de legit se sora ett mortar ve ekuent AF 100, in orf anamne cute 8.2.5. Zidatille de piatri do talie vor fi aleStuite din blocuri in form de coad de. rindunic’ (dig. 17) din blocuri'cu Imbinare dreapti eu prag (fig. 18). Aceste zidrit se vor utiliza It ele Yajia ziiiilor uerinlor de arta, eladirlor monumentale, coloanelor, bolgilar, digarilor, ceil rilor ete. si In general a elemeniclor portante de constragtie. Tg 4 ALOATUIREA ZIDARTILOR MINE. 41 Zidiriile mate (din piatré de talie eu plate ejoplita) vor aves grosimea mai mare de 0,60 m, Din piatrd de talle se va executa in inod obligetoriu rindul din parament. Coada ces mai miei a pletrelor de talie tebuie si fle do cal putin 12 cm (fig. 19). Spatele paramentulel fe poate faco din piatri cioplita. In seopul unei bube legituri si al reducer tasitilor, la Ut Find de piatra de talie Va eorespunde un numar intreg de pietre coplite. 4.2, In zidiie la fieeare 2....4'm se va introduce un rind complet de piatr de talie pentru Uuniformizarea repartizirit incizeielor 43 Pentru o bunk legaturi intre cele donk feluri de zidinii se vor preveden crampoane ‘metalice (ig. 20) aledtuite dintr-un tirant (a) ew aueore (2) la capete, Ancora care intra ik platra de talie va avea Tungimea egali cu jumatate din infimes uiui rind, tind antrodsa in fluri ficute ‘in prealabil, iar cealaits ancor Va avea Iungumea egal eu 2 rinduri de piatri Gioplita, find introduch Intr-un rost vertical. Ancorele vor avea diametral de 25...30" hy Jar tirantul de legitura va fi fieut din ofel rotund saw alt profil previiut cu ochinri la eapete ig. 20), neni, 44 Logiturile metalice se pun Ia distante de 1_m pe verticals sun esl putin 3 rind, 51 18 1,50,..2m pe orizontal;logaturile metalice se vor Alterna pe vertical, 45 La nidurite foarte groase, care dupa destinatie trebuie si aibii dout foto vBzute, legit rile metalice fe vor exeouta conform indicafiet din fig. 21, reepectind-se prescriphiie de Ia idavile de" acest fel din piatrd coplita sh din piatra dé talle. 4.6 Ta fafade, xidavile de piatr’ de talle se pot excouta in combinafie eu alte zidarit ain iatr. -9- Spas 2917-79 4.7 Colturile, iepiturile, briurile gi ancadramentele se pot executa din piatri de tall, iar ccimpurile din moloane Iucrate, dreptunghiulare sau poligouale (tig. 22). ran 4.8 __ In veverea ameliorini conditilor de izolare. termielt se pot exceuta zidaeii mixte ain Tlocuri de piatrh si materiale termozotatoare ea. beton celular autoslavizat (bea), polstiren fan pie! de fosfogips (exemple de structnek mixta din blocuri do piatel cu izoltie termick fig. 23 91 24). ~—A