Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION

I. PARTILE

SC .., persoana juridica romana, cu sediul in Romania,


, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J, cod fiscal
., avand contul bancar nr. ,deschis la ., reprezentata
prin .., in calitate de .., numita in continuare COMISIONAR;

SC . cu sediul in Bucuresti, Str. .,


inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J, cod fiscal .,
avand contul bancar nr. ,deschis la ., legal reprezentata de
Domnul .., numita in continuare COMITENT,
au convenit incheierea prezentului contract de comision.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
va executa servicii constand in prospectarea pietei si gasirea de clienti carora
comitentul sa le presteze servicii
Obiectul prezentului contract consta in procurarea de catre comisionar,
in nume propriu si pe seama comitentului, de materiale de constructie de la
furnizorul .., materiale care au ca destinatie finala utilizarea acestora de
catre comitent in construirea ... Necesarul de materiale, precum
si parametrii calitativ ai acestora vor fi stabilite de comitent, analizand oferta
gamei de produse transmise de furnizor.
Comisionarul cumpara materialele de constructie comandate de comitent
si se obliga sa le livreze la adresa din ., la termenele stipulate.
1

Bunurile livrate vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie


aferente.
III. DURATA
Durata prezentului contract este de , calculata de la data incheierii
sale.
IV. PRETUL
Comisionul datorat de comitent este de % din valoarea bunurilor
cumparate si plasate efectiv.
Sumele datorate vor fi platite de catre comitent prin ordin de plata, in
contul comisionarului nrin termen de . zile de la livrarea bunurilor.

V. OBLIGATIILE COMISIONARULUI
Sa asigure transportul bunurilor de la furnizor la comitentul beneficiar;
Sa asigure conditii optime de manipulare si depozitare a materialelor,
pana in momentul cand acestea ajung in posesia comitentului beneficiar.
Sa execute mandatul incredintat de comitent, respectand conditiile de
cantitate, calitate, pret si termenele convenite la art.II.
Sa informeze pe comitent asupra modificarii imprejurarilor avute in
vedere la acordarea mandatului, pentru o eventuala reconsiderare a acestuia;
Sa actioneze cu buna credinta si cu diligenta unui profesionist, avand
raspunderea directa fata de tertul cu care a contractat;
Sa restituie de indata comitentului sumele primite si pentru care nu a
executat prestatiile convenite.
Sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a
bunurilor cu imputernicitul comitentului.
2

COMISIONAR,