Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre,

............................................................
[conductorul autoritii administraiei publice emitente*)]

CERERE
pentru prelungirea valabilitii certificatului de urbanism
Subsemnatul*1) ...................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu
domiciliul*2)/sediul n judeul ................., municipiul/oraul/comuna ...............,
satul ............., sectorul ...., cod potal .............., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ...., ap. ...., telefon/fax ............................................, email ..................................................,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:
prelungirea valabilitii
Certificatului de urbanism
nr. ........ din ...................
pentru imobilul - teren i/sau construcii -, situat n judeul .......................................,
municipiul/oraul/comuna ............................., satul .........................., sectorul ......, cod
potal................., str. .................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sau
identificat prin*3)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................,
Solicit prelungirea valabilitii certificatului de urbanism nr. ....../........... din data de
................... pn la data de ................... .
Anexez prezentei cereri:
- certificatul de urbanism nr. ...../........... (n original)
- documentul privind achitarea taxei (n copie)

Semntura*5)
....................
L.S.
Data ..................

-----------*) Se completeaz, dup caz:


- preedintele Consiliului judeean ......................
- primarul General al municipiului Bucureti
- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureti
- primarul municipiului .......................................
- primarul oraului ...............................................
- primarul comunei ..............................................
*1) Numele i prenumele solicitantului
*2) Adresa solicitantului
*3) Date de identificare a imobilului - teren i/sau construcii