Sunteți pe pagina 1din 2
PUNCTUL DE VEDERE al Comisiei de Eticd a Universitit din Bucuresti privind recomandiarile date de doua cadre didactice pentru doi detinuti Comisia de Eticd @ Universitaii din Bucuresti a solicitat explicafii din partea dnei conf:dr. Monica Ardeleanu gi a dlui confdr. Dan Pavel in legitura cu recomandarile date detinujitor Floricic’ Gheorghe gi, respectiv, Becali Gheorghe. Solicitarea Comisiei de Eticd a avut loc in contextul in care Ministrul Educatiei a cerut public pe data de 11 Tanuatie anul eurent universitailor si analizeze circumstanjele in care cadrele didactice universitare au dat recomandari detinutilor atestind abiltajile acestora de realizare a unor lucrai stingifice in timpul detentiei, beneficiul fiind reducerea pedepsei cu 30 de zile pentru fiecare lucrare stinjifica publicata Explicajile au fost solicitate prin e-mail si ambele cadre didactice au ispuns, Doamna confdr. Monica Ardeleanu a insofit explicatiile de documente doveditoare privind justefea demersului su, Domania sa a cerut gi 0 audiere la Comisie (prevedere regulamentara a Comisiei) care a avu loc pe 5 februari. ‘Analiznd cadrul legal, contextul creat de chestiunea recomandarilor date de cadre didactice unor definusi, circumstanfele si faptele propriu-zise, Comisia de Btica constata urmitoarele: ~ cele doua cadre didactice nu au fost in afara cadrului legal existent, care permite si cere detinutilor recomandar de la universitari; ~ cele dou cadre didactice i-au cunoscut personal si de multa vreme pe cei doi detinuti; ~ 0 recomandlare a fost data fara a angaja institutional facultatea respectivs (confdr. Dan Pavel, care nu a trimis o copie a recomandirii); 0 alta a fost data cu antetul facultafi si semnata de dna. conf.dr. Monica Ardeleanu in calitate de prodecan; ~ cele doua cadre didactice considera ci au avut certitudinea abilitiilor de cercetare stintfica si de redactare ale celor doi defini; ~ explicatiile primite de la dl. confdr. Dan Pavel insist pe ideea ci lucririle autobiografice avindu-1 pe dl. Gheorghe Becali ca protagonist, sunt relevante stiinjific pentru ci ar aparjine tipologic categoriei Memoriilor” lui Winston Churchill ori "Confesiunilor” Sf. Augustin” si ci definutul putea scrie lucrari la conjunctura mai multor domenii: stiinje Politice, istorie, studiului mentalitayilor unor indivizi si grupuri aflate in tranzitia catre democratie, capitalism si statul de drept; ~ explicatiie primite de la dna conf.dr. Monica Ardeleanu argumenteaza c& detinutul, avind 0 licenga si dows masterate, ar fi fost capabil sA scrie lucrari stiintifice in domeniul infractionaliai in rindul tine ~ cele dou cadre didactice nu au considerat ca incaled un notmativ etic sau ccd au prejudiciat imaginea Universititii din Bucuresti; = cele dout cadre didactice nu au constatat, nefiind o obligatie normativa, ‘daca lucrarile publicate, pentru care au dat recomandatile, sunt luerari stiingifice; Comisia de etica a universitjii din Bucuresti observa 8 cele doua cadre didactice considera 4 respectarea unui cadru legal nu implicd un scrupul etic privind acordarea unor recomandari pentru a ajuta detinuti si fie liberati mai sdevreme. Un definut, dl, Becali Gheorghe, nu scrisese nimic in ordine stinffica, un altu, dl. loricied Gheorghe, ficuse numai cursuri de formare, avea studi de licenta si de masterat, dar nu se manifestase in domeniul stinjific. Motivatii de faptul ca ii cunosteau personal pe cei doi detinuti, usurinfa cu care au dat recomandari plaseaza cele doua cadre didactice int-o situafie producatoare de prejudicitaduse imaginii Universitaii din Bucuresti. Ble au fost socitates& dea aceste recomandari pentru motivul c& sunt cadre didactice universitare Comisia de etica considera cd recomandarile universitarlor trebuiau date {in cunostinfa de cauza a abilitajilor dovedite de catre detinufi in ce priveste ccercetarea stiintifica si redactarea de luerti stintfice ‘Comisia de eticd apreciaza explicatile oferite, chiar daca de nivel difert, ca fiind nesatisfcatoare, putin atente la dimensiunea eticd a intregului context si recomanda Universitit din Bucuresti si avertizeze public - in sensul Cartei UB sia Codului de etca ~ cadrele didactice care au dat sau vor si dea recomandri