Sunteți pe pagina 1din 6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

LPC332/2013
IDinternunic:351537

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.332
din23.12.2013
pentrumodificareaicompletareaLegiinr.289XV
din22iulie2004privindindemnizaiilepentruincapacitate
temporardemuncialteprestaiideasigurrisociale
Publicat:14.02.2014nMonitorulOficialNr.3541artNr:75Dataintrariiinvigoare:
01.04.2014
Parlamentuladoptprezentalegeorganic.
Art. I. Legea nr. 289XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaiile pentru incapacitate
temporardemuncialteprestaiideasigurrisociale(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,
2004,nr.168170,art.773),cumodificrileulterioare,semodificisecompleteazdupcum
urmeaz:
1.ntextullegii,abreviereaC.E.M.V.sesubstituiecuabreviereaCNDDCM,iarcuvintele
invaliditateihandicapsesubstituiecucuvntuldizabilitate.
2.Laarticolul1alineatul(2),dupcuvntulmaternitateaseintroduccuvintele,creterea
copilului.
3.Articolul2:
alineatul (4) se completeaz n final cu textul: n cazul persoanelor angajate n baza
contractului individual de munc pe durat determinat, dreptul la prestaii nceteaz la data
ncetrii contractului, cu excepia dreptului la indemnizaie de maternitate i indemnizaie pentru
incapacitate temporar de munc survenit n urma unui accident de munc sau a unei boli
profesionale.
articolulsecompleteazcualineatul(41)cuurmtorulcuprins:
(41)Dreptulpersoaneiasiguratelaindemnizaiileprevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)ig)
iart.15alin.(1)lit.a)sestabiletedacaceastaconfirm,prindeclaraiepepropriarspundere,
pierderea, la toate unitile n care desfoar activiti, a venitului asigurat pentru ntreaga
perioadaconcediuluimedical.
4.Articolul4:
alineatul(2)seabrog
laalineatul(21),literelea)ib)voraveaurmtorulcuprins:
http://lex.justice.md/md/351537/

1/6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporar de munc se pltesc din


mijloaceleangajatorului,nsnumaimultde15zilecumulativepeparcursulunuiancalendaristic
ncazulmaimultorperioadedeincapacitatetemporardemunc.ncazulomerilor,indemnizaia
pentruincapacitatetemporardemuncsepltetedinmijloacelebugetuluiasigurrilorsocialede
statdinprimazi
b)ncepndcuaaseazicalendaristicdeincapacitatetemporardemunc,iarncazulmai
multorperioadedeincapacitatetemporardemuncncepndcuprimazidupexpirareacelor
15 zile cumulative pltite din mijloacele angajatorului, indemnizaia se pltete din mijloacele
bugetuluiasigurrilorsocialedestat.
5. La articolul 5 alineatul (1) litera b), cuvntul prestaie se substituie cu cuvntul
indemnizaie.
6.Articolul6:
alineatul(2)vaaveaurmtorulcuprins:
(2) Asiguraii care au un stagiu total de cotizare de pn la 3 ani beneficiaz de dreptul la
prestaiideasigurrisocialedacconfirmunstagiudecotizaredecelpuin9luninultimele24
delunipremergtoaredateiproduceriirisculuiasiguratsaudateinateriicopiluluincazulriscului
asiguratcretereacopilului.
laalineatul(3),dupcuvintelebeneficiazdeseintroduccuvinteledreptulla
laalineatul(4),cuvintelesauaburseiseexclud
articolulsecompleteazcualineatele(6),(7)i(8)cuurmtorulcuprins:
(6)Femeileasigurateaudreptullaindemnizaiedematernitateindiferentdeduratastagiuluide
cotizare.
(7) Soia aflat la ntreinerea soului asigurat beneficiaz de dreptul la indemnizaie de
maternitatencazulncaresoulconfirmunstagiudecotizarespecificatlaalin.(1),(2)sau(3).
n cazul nregistrrii cstoriei dup producerea riscului asigurat (concediul de maternitate),
dreptullaindemnizaiesestabiletepentruperioadadeladatanregistrriicstorieipnladata
expirriiconcediuluidematernitate.
(8) Persoanele care au beneficiat sau beneficiaz de prestaii de asigurri sociale pe teritoriul
altuistatnupotbeneficia,ncondiiileprezenteilegi,deindemnizaiepentruacelairiscasigurati
pentruaceeaiperioad.
7.Articolul7vaaveaurmtorulcuprins:
Articolul7.Bazadecalculalindemnizaiilor
deasigurrisociale
(1)Bazadecalculalindemnizaiilordeasigurrisocialeprevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)
ig)iart.15alin.(1)lit.a)oconstituievenitulmediulunarasiguratrealizatnultimele12luni
calendaristice premergtoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate
contribuiiindividualedeasigurrisociale.
(2) Baza de calcul al indemnizaiei de asigurri sociale prevzute la art. 5 alin. (1) lit. f) o
constituie venitul mediu lunar asigurat realizat n ultimele 12 luni calendaristice premergtoare
luniinateriicopilului,venitdincareaufostcalculatecontribuiiindividualedeasigurrisociale.
Lunilecalendaristicealeconcediuluiprenatalsesubstituiecuacelainumrdelunicalendaristice
imediatpremergtoareperioadeiinclusencalcul.
(3) Venitul asigurat pentru lunile incluse n calcul la determinarea bazei de calcul al
indemnizaiilor de asigurri sociale nu poate depi plafonul venitului din care se calculeaz
contribuiileindividualedeasigurrisocialestabilitprinlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat
pentru anul respectiv. n cazul n care n calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul
asiguratseplafoneazreieinddinnumruldelunincaresacalculatvenitulasigurat.
(4)Venitulmediulunarasiguratsedeterminprinmprireala12avenituluiasiguratrealizatla
toateunitilenultimele12lunicalendaristicepremergtoareluniiproduceriirisculuiasigurat.
(5) n cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitile n unele i aceleai luni
http://lex.justice.md/md/351537/

2/6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

calendaristicedinperioadacelor12lunicalendaristiceinclusencalculladeterminareabazeide
calculalindemnizaiilordinmotivdeconcediumedical,concediudematernitate,concediupentru
ngrijireacopiluluipnlamplinireavrsteide3ani,omajcudreptdeajutordeomaj,acesteluni
se includ n calcul cu venit lunar asigurat n cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de
salarizarensectorulbugetarsau,dupcaz,ncuantumulminimgarantatalsalariuluinsectorul
real n vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de munc de baz al asiguratului.
Aceast prevedere nu se aplic n cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitile n
unele i aceleai luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse n calcul la
determinarea bazei de calcul al indemnizaiilor din alte motive dect cele menionate sau din
motivelemenionatecombinatecualtemotive.
(6) n cazul n care asiguratul a activat n perioada premergtoare lunii producerii riscului
asiguratmaipuinde12lunicalendaristice,aceleailunicalendaristicelipslatoateunitilede
pnlaangajareseincludncalculcuvenitlunarasiguratncuantumulunuisalariutarifarpentru
categoria I de salarizare n sectorul bugetar sau, dup caz, n cuantumul minim garantat al
salariuluinsectorulrealnvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,laloculdemuncdebaz
alasiguratului.
(7)ncazulncareasiguratul,nultimele12lunicalendaristicepremergtoareluniiproducerii
riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu medical,
concediu de maternitate, concediu pentru ngrijirea copilului pn la mplinirea vrstei de 3 ani,
omaj cu drept de ajutor de omaj, baza de calcul al indemnizaiei o constituie cuantumul unui
salariutarifarpentrucategoriaIdesalarizarensectorulbugetarsau,dupcaz,cuantumulminim
garantat al salariului n sectorul real n vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de
muncdebazalasiguratului.
(8)Ladeterminareabazeidecalculalindemnizaiilordeasigurrisociale,lunilecalendaristice
n care nu sa realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate,
concediupentrungrijireacopiluluipnlamplinireavrsteide3ani,omajcudreptdeajutorde
omaj se includ n calcul n modul prevzut la alin. (5), (6) i (7) numai la unitatea n care
asiguratulidesfoaractivitateadebaz.Unitateancareasiguratulidesfoaractivitateade
bazseconsiderunitateaundesepstreazcarnetuldemuncalasiguratului.
(9) Prevederile alin. (4)(8), (11) i (12) se aplic la determinarea bazei de calcul al
indemnizaiilorincazulncareasiguratulactiveazlaosingurunitate.
(10)Luniledinperioadade12lunicalendaristicepremergtoareproduceriirisculuiasiguratn
care venitul asigurat lipsete din alte motive dect cele menionate la alin. (5) nu se exclud din
calcul.
(11)ncazulncareasiguratul,nultimele12lunicalendaristicepremergtoareluniiproducerii
riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din alte motive dect concediul
medical,concediuldematernitate,concediulpentrungrijireacopiluluipnlamplinireavrsteide
3ani,omajulcudreptdeajutordeomaj,indemnizaiadeasigurrisocialenuseacord.
(12) Baza de calcul al indemnizaiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se
ncadreaz n niciuna dintre condiiile prevzute la art. 6 alin. (1), (2) i (3) din prezenta lege o
constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare n sectorul bugetar sau,
dup caz, cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real n vigoare la data producerii
risculuiasigurat,laloculdemuncdebazalfemeiiasigurate.
(13)Bazadecalculalindemnizaieidematernitateacordatesoiiloraflatelantreinereasoilor
asigurai o constituie venitul mediu lunar asigurat al soului, determinat n condiiile prezentului
articol.
(14)Bazadecalculalindemnizaiilordeasigurrisocialeprevzutelaart.5alin.(1)lit.a)id)
i art. 15 alin. (1) lit. a) pentru omeri o constituie cuantumul lunar al ajutorului de omaj n
vigoareladataproduceriirisculuiasigurat.
(15)Venitulasiguratseincludencalculnlunilepentrucareafostcalculat.
http://lex.justice.md/md/351537/

3/6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

(16) Indemnizaiile prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) i g) i art. 15 alin. (1) lit. a) se
calculeaz i se pltesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristic se
determin prin mprirea venitului mediu lunar asigurat, calculat n conformitate cu prevederile
prezentuluiarticol,lanumruldezilecalendaristicedinlunapentrucareseplteteindemnizaia.
(17)Indemnizaiiledeasigurrisocialeprevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d),f)ig)iart.15
alin.(1)lit.a),stabilitenconformitatecuprezentalege,nuserecalculeaz,cuexcepiacazurilor
legatedemodificarealegislaieiprivindmoduldesalarizare.
8.Articolul9:
la alineatul (2), textul Consiliul de Expertiz Medical a Vitalitii se substituie cu textul
ConsiliulNaionalpentruDeterminareaDizabilitiiiCapacitiideMunc
articolulsecompleteazcualineatul(6)cuurmtorulcuprins:
(6) Pentru cazurile nentrerupte de incapacitate temporar de munc, cu trecere dintrun an
calendaristicnaltul,calcululzilelorseefectueazpentrutoatperioada,ncepndcuprimazide
incapacitatetemporardemunc.
9.Laarticolul10,alineatul(1)secompleteaznfinalcutextul:ncazulncaremsurilede
tratament i reabilitare nu sau soldat cu ameliorarea strii de sntate, boala sau trauma are o
evoluie ndelungat i/sau au aprut semne de dizabilitate cu pierderea capacitii de munc,
trimitereabolnavuluilaexpertizareseefectueazindiferentdedurataconcediuluimedical.
10.Articolul12vaaveaurmtorulcuprins:
Articolul12.Dreptullaindemnizaiideasigurri
socialenanumitesituaii
(1)Indemnizaiileprevzutelaart.5alin.(1)lit.a)id)iart.15alin.(1)lit.a)seacordin
cazulncareincapacitateatemporardemuncasurvenitntimpulconcediuluideodihnanual.
Concediulseprelungetecudurataincapacitiitemporaredemuncceadecursninteriorulsu.
(2)Nuseacordindemnizaiileprevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)ig)iart.15alin.(1)
lit. a) pentru zilele n care asiguratul sa aflat n concediu nepltit la locul de munc de baz,
pentru perioada suspendrii contractului individual de munc i altor contracte n vederea
executriidelucrrisauprestriideservicii.
(3)Nuseacordindemnizaiileprevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b)ig)iart.15alin.(1)lit.a)
n perioada n care asiguratul se afl n concediul pentru ngrijirea copilului pn la mplinirea
vrsteide3ani.Normadatnuseaplicpersoanelorcareireiauactivitateancondiiiletimpului
de munc parial, cu retribuirea muncii n proporie de pn la 0,5 din salariul de funcie/tarifar
stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori n mrimea salariului cuvenit pentru timpul
efectiv lucrat n limitele a 0,5 din durata programului de munc n cazul salarizrii conform
sistemelornetarifare,lafiecaredintreuniti.
11.Articolul14:
n denumirea articolului i la alineatul (3), cuvntul Prestaia se substituie cu cuvntul
Indemnizaia
articolulsecompleteazcualineatul(4)cuurmtorulcuprins:
(4) Indemnizaia pentru carantin nu se acord pentru zilele n care asiguratul sa aflat n
concediul nepltit, n concediul pentru ngrijirea copilului pn la mplinirea vrstei de 3 ani i
pentruperioadasuspendriicontractuluiindividualdemunc.Normadatnuseaplicpersoanelor
careireiauactivitateancondiiiletimpuluidemuncparial,curetribuireamunciinproporie
depnla0,5dinsalariuldefuncie/tarifarstabilitconformsistemuluitarifardesalarizareorin
mrimeasalariuluicuvenitpentrutimpulefectivlucratnlimitelea0,5dindurataprogramuluide
muncncazulsalarizriiconformsistemelornetarifare,lafiecaredintreuniti.
12.Articolul16:
laalineatul(1),dupcuvntulomereleseintroduccuvintelecaresauaflatlaevidenn
instituiilemedicosanitaredinRepublicaMoldova,
alineatul(2)vaaveaurmtorulcuprins:
http://lex.justice.md/md/351537/

4/6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

(2)Indemnizaiadematernitateseacordintegrallaa30asptmndesarcin,peoperioad
de126dezilecalendaristice,iarncazulnaterilorcomplicateorialnateriiadoisaumaimuli
copii de 140 de zile calendaristice. n cazul sarcinilor cu 3 i mai muli fei, ndemnizaia de
maternitateseacordpeoperioadmajoratcu42dezilecalendaristicepentruconcediulprenatal
icu14zilecalendaristicepentruconcediulpostnatal.
articolulsecompleteazcualineatul(5)cuurmtorulcuprins:
(5)nsensulprezentuluiarticol,seconsidercsoiaseafllantreinereasouluiasiguratdac
pe parcursul a 9 luni consecutive premergtoare lunii acordrii concediului de maternitate nu a
fost ncadrat n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de
asigurrisocialesaudaciapierdutstatutuldeasiguratnaceastperioaddinmotivecenuise
pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) i y) din Codul muncii), fapt confirmat prin
carnetuldemunciprindeclaraiascrispepropriarspunderecnuestepersoanasigurat.
13.Articolul18vaaveaurmtorulcuprins:
Articolul18.Indemnizaiapentrucretereacopilului
(1)Asiguratulcareseaflnconcediulpentrungrijireacopiluluipnlamplinireavrsteide3
anilatoateunitilencaredesfoaractivitiaredreptullaindemnizaielunarpentrucreterea
copiluluideladataacordriiconcediuluiipnlavrstade3aniacopilului.ncazulncaredata
acordrii concediului pentru ngrijirea copilului difer de la o unitate la alta, indemnizaia se
stabiletencepnddeladataultimeiacordriaconcediului.
(2)Deindemnizaielunarpentrucretereacopiluluibeneficiaz,lacerere,opional:unuldintre
prini, bunelul, bunica, o alt rud care se ocup nemijlocit de ngrijirea copilului, precum i
tutorele, dac snt persoane asigurate i ndeplinesc condiiile de realizare a stagiului de cotizare
prevzutelaart.6alin.(1),(2)sau(3).
(3) n cazul n care beneficiarul de indemnizaie pentru creterea copilului i reia activitatea
nainte de expirarea concediului pentru ngrijirea copilului sau se angajeaz la o alt unitate,
indemnizaia stabilit se suspend i se stabilete uneia dintre persoanele prevzute la alin. (2),
dacntrunetecondiiileprevzutelaart.6alin.(1),(2)sau(3).
(4)ncazulncaremamasautata(beneficiardeindemnizaie)ireiaactivitateancondiiile
timpului de munc parial, cu retribuirea muncii n proporie de pn la 0,5 din salariu de
funcie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori n mrimea salariului cuvenit
pentrutimpulefectivlucratnlimitelea0,5dindurataprogramuluidemuncncazulsalarizrii
conformsistemelornetarifaredesalarizare,lafiecaredintreuniti,indemnizaianusesuspend.
(5)ncazulcopiilorgemenisauncazulmaimultorcopiinvrstdepnla3ani,dedreptulla
indemnizaiepentrucretereacopiluluibeneficiaz,lacerere,opional:concomitentambiiprini
sau concomitent dou persoane asigurate menionate la alin. (2). Fiecare asigurat beneficiaz de
dreptullaindemnizaie/indemnizaiipentrucopilul/copiiidecarengrijetenemijlocit.Pentruunul
iacelaicopilsestabileteosingurindemnizaie.
(6) Cuantumul lunar al indemnizaiei pentru creterea copilului constituie 30% din baza de
calculstabilitlaart.7,darnumaipuinde400deleipentrufiecarecopil.
14.Articolul19:
laalineatul(1),cifra7sesubstituiecucifrele10,iardupcuvinteleiarncazulcopilului
seintroduccuvintelecaresuferdemaladieoncologicialcopilului
articolulsecompleteazcualineatele(11)i(12)cuurmtorulcuprins:
(11) Dreptul la indemnizaie se acord, opional, unuia dintre prini: mamei sau tatlui. n
cazul n care nici mama, nici tata, din motive ntemeiate, confirmate documentar, nu pot ngriji
copilul bolnav n vrst de pn la 10 ani, copilul care sufer de maladie oncologic n vrst de
pnla16anisaucopilulcudizabilitatenvrstdepnla16ani,indemnizaiaseacordaltor
persoaneasigurate,opional:tutorelui,altuimembrudefamilie,bunicului,bunicii.
(12)Indemnizaiapentrungrijireacopiluluibolnavnuseacordpentruzilelencareasiguratul
sa aflat n concediul anual (de baz sau suplimentar), n concediul nepltit, n concediul pentru
http://lex.justice.md/md/351537/

5/6

2/17/2016

lex.justice.md/md/351537/

ngrijireaacestuicopilpnlamplinireavrsteide3aniipentruperioadasuspendriicontractului
individualdemunc.
15.Laarticolul20,alineatul(1)secompleteaznfinalcucuvintele,darnumaimultde60de
zilecumulativentrunancalendaristicpentrufiecarecopil.
16.Articolul21:
la alineatul (1), cuvintele soul supravieuitor se substituie cu cuvintele soul/soia
supravieuitor/supravieuitoare
laalineatul(2),cuvintelecaresaaflatlantreinereasaiseexclud
laalineatul(3)literaa),cuvntulsoulsesubstituiecucuvintelesoul/soia.
17. La articolul 23, dup cuvintele indemnizaiile de asigurri sociale se introduce textul
prevzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d),f)ig)iart.15alin.(1)lit.a).
18.Laarticolul27,alineatul(1)secompleteaznfinalcutextul,iarajutoruldedecesdin
ziuaurmtoarezileidedeces.Indemnizaiapentrucretereacopiluluipnlamplinireavrsteide3
anisolicitatdup12lunideladatanateriicopiluluisestabileteretroactiv,darnumaimultdect
pentru12lunipremergtoaredateisolicitrii,dacsolicitareaaavutlocpnlamplinireadectre
copilavrsteide3ani.
19.Articolul29vaaveaurmtorulcuprins:
Articolul29.Stingereadreptuluilaindemnizaie
pentruincapacitatetemporardemunc
(1) Asiguratul nu este n drept s primeasc indemnizaie pentru incapacitate temporar de
muncncazulncare:
a)icauzeazpremeditatdaunesntii
b)iapierdutcapacitateademuncnurmacomiteriiuneicrime
c) a urmat tratament forat, conform hotrrii judectoreti, cu excepia persoanelor cu
dizabilitimintale
d)seaflndeteniesaunprocesdeexpertizaremedicolegal
e)neglijeazserviciilemedicalesaudereabilitarecareistauladispoziie
f)prezintactefalse
g)certificatuldeconcediumedicalafostanulatnmodulstabilitdeMinisterulSntii
h) se deplaseaz peste hotarele rii n perioada aflrii n concediul medical, cu excepia
deplasriicuscopdetratament.
(2)ModulderestituireasumelorpltitenecuvenitsestabiletedeGuvern.
20. La articolul 30, dup sintagma Inspecia financiar se introduce sintagma ,
InspectoratuldeStatalMuncii.
Art.II.(1)Prezentalegeintrnvigoarela1aprilie2014,cuexcepiaart.18alin.(6)din
Legeanr.289XVdin22iulie2004privindindemnizaiilepentruincapacitatetemporardemunc
ialteprestaiideasigurrisociale,careintrnvigoarela1ianuarie2014.
(2)ncazulncaredreptullaindemnizaialunarpentrucretereacopiluluipnlavrstade3
ani a aprut pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, iar cererea pentru stabilirea
indemnizaiei a fost depus dup aceast dat, indemnizaia se stabilete n conformitate cu
prevederileprezenteilegi.
(3)Guvernul,ntermende3lunidelapublicareaprezenteilegi,vaaduceactelesalenormative
nconcordancuprezentalege.
PREEDINTELEPARLAMENTULUIIgorCORMAN
Nr.332.Chiinu,23decembrie2013.

http://lex.justice.md/md/351537/

6/6