Sunteți pe pagina 1din 14

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

LPM289/2004

IDinternunic: 313082 Версиянарусском

IDinternunic: 313082 Версиянарусском RepublicaMoldova PARLAMENTUL LEGE Nr.289 din 22.07.2004

RepublicaMoldova

PARLAMENTUL

LEGENr.289

din 22.07.2004

privindindemnizaţiilepentruincapacitatetemporară

demuncăşialteprestaţiideasigurărisociale

Publicat:10.09.2004înMonitorulOficialNr.168­170 artNr:773 Dataintrariiinvigoare:

01.01.2005

MODIFICAT

LP9­XVIdin14.02.08,MO47­48/08.03.08art.141 LP268­XVIdin28.07.06,MO142­145/08.09.06art.702 NOTĂ:

LP268­XVIdin28.07.06,MO142­145/08.09.06art.702

NOTĂ:

Întextullegii,abrevierea„C.E.M.V.”sesubstituiecuabrevierea„CNDDCM”,iarcuvintele „invaliditate” şi „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate” prin LP332 din 23.12.13,

MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14

Parlamentuladoptăprezentalegeorganică.

CapitolulI

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

DISPOZIŢIIGENERALE

Articolul1.Obiectulşisferadeaplicareaprezenteilegi

(1)Prezentalegestabileştedreptullaprestaţiideasigurărisocialepentruprevenirea,limitarea,

înlăturareariscurilorsocialeşisusţinereafinanciarăapersoanelorîndreptăţitealeprimi,încazul produceriiunorastfelderiscuri.

[Art.1al.(1)modificatprinLP268­XVIdin28.07.06,MO142­145/08.09.06art.702]

(2)Reglementărileprezenteilegiseaplicăîn cazul următoarelor riscuri sociale asigurate:

îmbolnăvirea,maternitatea,creştereacopiluluişidecesul.

[Art.1al.(2)modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

CapitolulII PRESTAŢIILE DEASIGURĂRISOCIALE

Articolul2.Dreptullaprestaţiideasigurărisociale

(1)Dreptullaprestaţiideasigurărisociale,încondiţiileprezenteilegi,seexercităprinsistemul

publicdeasigurărisociale.

(2)LaprestaţiideasigurărisocialeaudreptulasiguraţiicudomiciliulsaureşedinţaînRepublica

Moldovaşişomeriicudreptlaajutordeşomaj(încontinuare­şomeri). [Art.2al.(2) modificat prin LP56 din 09.06.11, MO107­109/01.07.11 art.280; în vigoare

01.07.11]

(3)Persoanaaredreptullaprestaţiiledeasigurărisocialelegatederiscurilesocialedecareeste

asigurată.

(4)Persoaneleasigurateaudreptul,încondiţiileprezenteilegi,laprestaţiideasigurărisocialeşi

încazurileîncarerisculasigurats­aprodusînperioadadeprobăsauînziuaconcedierii.Încazul persoanelorangajateînbazacontractuluiindividualdemuncăpeduratădeterminatăprecumşiîn cazullichidăriiunităţii,dreptullaprestaţiiînceteazăladataîncetăriicontractului,cuexcepţia dreptuluilaindemnizaţiedematernitateşiindemnizaţiepentruincapacitatetemporarădemuncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. În cazul încetării contractuluiindividualdemuncăpeduratădeterminată,precumşiîncazullichidăriiunităţiiîn

perioadaaflăriiînconcediupentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,dreptulla

indemnizaţiapentrucreştereacopiluluisemenţineşidupăîncetareacontractului,cucondiţiacă asiguratulnuseangajeazălaoaltăunitate.

[Art.2al.(4)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

[Art.2al.(4)modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(4 1 )Dreptulpersoaneiasiguratelaindemnizaţiileprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)şig)şi

art.15alin.(1)lit.a)sestabileştedacăaceastaconfirmă,prindeclaraţiepepropriarăspundere,

pierderea, la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, a venitului asigurat pentru întreaga perioadăaconcediuluimedical. [Art.2al.(4 1 )introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(5)CategoriiledepersoaneasigurateobligatoriuînsistemulpublicsîntspecificateînLegea

nr.489­XIVdin8iulie1999privindsistemulpublicdeasigurărisociale.

Articolul3. Acordurile(convenţiile)internaţionale Dacă acordurile (convenţiile) internaţionale privind asigurările sociale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţiidecît cele din prezenta lege, se aplicădispoziţiile acestoracorduri(convenţii). Articolul4. Surseledefinanţareaprestaţiilor deasigurărisociale

(1)Plataprestaţiilordeasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.b),c),d),e),f),g),h)se

efectueazăintegraldelabugetulasigurărilorsocialedestat.

[Art.4al.(2)abrogatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

[Art.4al.(2),lit.a)declaratăneconstituţionalăprinHCC5din10.04.12,MO76­80/20.04.12

art.11;învigoare10.04.12]

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

[Art.4al.(2),lit.a)înredacţiaLP202din27.09.12,MO234­236/09.11.12art.744]

[Art.4al.(2),lit.b)înredacţiaLP202din27.09.12,MO234­236/09.11.12art.744]

[Art.4al.(2),lit.b)modificatăprinLP3din15.01.12,MO21­24/27.01.12art.66;învigoare

01.01.12]

[Art.4al.(2),lit.b)modificatăprinLP227din25.11.11,MO7­12/13.01.12art.20]

[Art.4al.(2),lit.c)abrogatăprinLP202din27.09.12,MO234­236/09.11.21art.744]

[Art.4al.(2),lit.c)modificatăprinLP3din15.01.12,MO21­24/27.01.12art.66;învigoare

01.01.12]

(2 1 )Începîndcuanul2013,plataindemnizaţieipentruincapacitatetemporarădemuncăcauzată

deboliobişnuitesaudeaccidentenelegatedemuncă,cuexcepţiacazurilorprevăzutelaalin.(3)

dinprezentularticol,seefectueazăînmodulurmător:

a)primelecincizilecalendaristicedeincapacitatetemporarădemuncăseplătescdinmijloacele

angajatorului,însănumaimultde15zilecumulativepeparcursulunuiancalendaristicîncazul

maimultorperioadedeincapacitatetemporarădemuncă.Încazulşomerilor,indemnizaţiapentru incapacitatetemporarădemuncăseplăteştedinmijloacelebugetuluiasigurărilorsocialedestatdin primazi; [Art.4al.(2 1 ),lit.a)înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare

01.04.14]

b)începîndcuaşaseazicalendaristicădeincapacitatetemporarădemuncă,iarîncazul mai multorperioadedeincapacitatetemporarădemuncă–începîndcuprimazidupăexpirareacelor 15zilecumulativeplătitedinmijloacele angajatorului,indemnizaţiaseplăteştedinmijloacele bugetuluiasigurărilorsocialedestat. [Art.4al.(2 1 ),lit.b)înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare

01.04.14]

[Art.4al.(2 1 )introdusprinLP178din11.07.12,MO190­192/14.09.12art.644;învigoare

01.01.13]

(3)Plataindemnizaţieipentruincapacitatetemporarădemuncăcauzatădetuberculoză,de

SIDA,decancerdeoricetipsaudeapariţiarisculuideîntrerupereasarcinii,precumşiplata indemnizaţieipentruincapacitatetemporarădemuncăfemeilorgravidecareseaflălaevidenţăîn instituţiile medico­sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începîndcuprimazicalendaristicădeincapacitatetemporarădemuncă.

[Art.4înredacţiaLP56din09.06.11,MO107­109/01.07.11art.280;învigoare01.07.11]

Articolul5.Tipuriledeprestaţiideasigurărisociale

(1)Asiguraţiidinsistemulpublicdeasigurărisocialeaudreptullaurmătoareleprestaţii:

a)indemnizaţiepentruincapacitatetemporară de muncăcauzatădeboliobişnuite sau de accidentenelegatedemuncă; b)indemnizaţiepentruprevenireaîmbolnăvirilor(carantină);

[Art.5al.(1),lit.b)înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare

01.04.14]

c)prestaţiepentrurecuperareacapacităţiidemuncă; d)indemnizaţiedematernitate;

[Art.5al.(1),lit.e)abrogatăprinLP178din11.07.12,MO190­192/14.09.12art.644;învigoare

01.01.13]

f)indemnizaţiepentrucreştereacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani;

g)indemnizaţiepentruîngrijireacopiluluibolnav; h)ajutordedeces.

(2)Şomeriiaudreptullaprestaţiileprevăzutelaalin.(1)lit.a),d)şih).

(3)ModuldeacordareaprestaţiilordeasigurărisocialesestabileştedeGuvern.

Articolul6.Condiţiiledeacordareaprestaţiilorde

asigurărisociale

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

(1)Asiguraţiiaudreptullaprestaţiideasigurărisocialedacăauunstagiutotaldecotizaredecel

puţin3ani.

(2)Asiguraţiicareauunstagiutotaldecotizaredepînăla3anibeneficiazădedreptulla

prestaţiideasigurărisocialedacăconfirmăunstagiudecotizaredecelpuţin9luniînultimele24

delunipremergătoaredateiproduceriirisculuiasiguratsaudateinaşteriicopiluluiîncazulriscului asiguratcreştereacopilului.

[Art.6al.(2)înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14

(3)Asiguraţiicaredesfăşoarăactivitatepebazădecontractindividualdemuncăpedurată

determinată,inclusivceicaremuncesclalucrărisezoniere,beneficiazădedreptullaprestaţiide

asigurărisocialedacăaustagiuldecotizarespecificatlaalin.(1)sau(2)oridecelpuţin12luni,

realizatînultimele24delunianterioareproduceriirisculuiasigurat.

[Art.6al.(3)modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(4)Şomeriibeneficiazădeprestaţiideasigurărisocialecucondiţiasuspendăriipentruaceastă

perioadăaplăţiiajutoruluideşomaj.

[Art.6al.(4)modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(5)Ajutoruldedecesseacordăasiguraţilorindiferentdeduratastagiuluidecotizare,precumşi

persoanelorcarenuaustatutdeasigurat,darcareconfirmăstagiuldecotizaredecelpuţin3ani.

(6)Femeileasigurateaudreptullaindemnizaţiedematernitateindiferentdeduratastagiuluide

cotizare.

[Art.6al.(6)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(7) Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de

maternitateîncazulîncaresoţulconfirmăunstagiudecotizarespecificatlaalin.(1),(2)sau(3).

În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), dreptullaindemnizaţiesestabileştepentruperioadadeladataînregistrăriicăsătorieipînăladata expirăriiconcediuluidematernitate.

[Art.6al.(7)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(8)Persoanelecareaubeneficiatsaubeneficiazădeprestaţiideasigurărisocialepeteritoriul

altuistatnupotbeneficia,încondiţiileprezenteilegi,deindemnizaţiepentruacelaşiriscasiguratşi pentruaceeaşiperioadă.

[Art.6al.(8)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul7.Bazadecalculalindemnizaţiilor

deasigurărisociale

(1)Bazadecalculalindemnizaţiilordeasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)

şig)şiart.15alin.(1)lit.a)oconstituievenitulmediulunarasiguratrealizatînultimele12luni

calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiiindividualedeasigurărisociale.

(2)Bazadecalculalindemnizaţieideasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.f)o

constituievenitulmediulunarasiguratrealizatînultimele12lunicalendaristicepremergătoare

luniinaşteriicopilului,venitdincareaufostcalculatecontribuţiiindividualedeasigurărisociale. Lunilecalendaristicealeconcediuluiprenatalsesubstituiecuacelaşinumărdelunicalendaristice imediat premergătoareperioadeiincluseîncalcul. (3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiileindividualedeasigurărisocialestabilitprinlegeabugetuluiasigurărilorsocialedestat pentruanulrespectiv.Încazulîncareîncalculseincludeanulcalendaristicincomplet,venitul asiguratseplafoneazăreieşinddinnumăruldeluniîncares­acalculatvenitulasigurat.

(4)Venitulmediulunarasiguratsedeterminăprinîmpărţireala12avenituluiasiguratrealizatla

toateunităţileînultimele12lunicalendaristicepremergătoareluniiproduceriirisculuiasigurat.

(5)Încazullipseiintegraleavenituluiasiguratlatoateunităţileînuneleşiaceleaşiluni

calendaristicedinperioadacelor12lunicalendaristiceincluseîncalculladeterminareabazeide

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

calculalindemnizaţiilordinmotivdeconcediumedical,concediudematernitate,concediupentru

îngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,şomajcudreptdeajutordeşomaj,acesteluni

seincludîncalculcuvenitlunarasiguratîncuantumulunuisalariutarifarpentrucategoriaIde salarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz, încuantumulminimgarantatalsalariuluiînsectorul realînvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,laloculdemuncădebazăalasiguratuluiori,la cerereaasiguratului,sesubstituiecuacelaşinumărdelunicalendaristiceimediatpremergătoare perioadeiincluseîncalcul,cucondiţiacăaceastavaducelamajorareacuantumuluiindemnizaţiei. Aceastăprevederenuseaplicăîncazullipseiintegraleavenituluiasiguratlatoateunităţileîn

uneleşiaceleaşilunicalendaristicedinperioadacelor12lunicalendaristiceincluseîncalculla

determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivelemenţionatecombinatecualtemotive.

[Art.7al.(5)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

(5 1 )Dacăvenitulasiguratlipseştelatoateunităţileînuneleşiaceleaşilunicalendaristicedin

perioadacelor12lunicalendaristiceincluseîncalculoridacăvenitullunarasiguratrealizatîn

perioadacelor12lunicalendaristiceincluseîncalculestemaimicdecîtsalariultarifarpentru

categoriaIdesalarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz,decîtcuantumulminimgarantatal salariuluiînsectorulrealdinmotivdeconcediumedical,concediudematernitate,concediupentru

îngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,şomajcudreptdeajutordeşomaj,atunci

acesteluniseincludînbazadecalculalindemnizaţieidematernitateşialindemnizaţieipentru

creştereacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3anicuvenitlunarasiguratîncuantumulunui

salariutarifarpentrucategoriaIdesalarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz,încuantumul minimgarantatalsalariuluiînsectorulrealînvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,lalocul demuncădebazăalasiguratuluiori,lacerereaasiguratului,sesubstituiecuacelaşinumărdeluni calendaristiceimediatpremergătoareperioadeiincluseîncalcul,cucondiţiacăaceastavaducela majorareacuantumuluiindemnizaţiei.Aceastăprevederenuseaplicăîncazullipseiintegralea

venituluiasiguratlatoateunităţileînuneleşiaceleaşilunicalendaristicedinperioadacelor12luni

calendaristiceincluseîncalculladeterminareabazeidecalculalindemnizaţiilordinaltemotive decîtcelemenţionatesaudinmotivelemenţionatecombinatecualtemotive. [Art.7al.(5 1 )introdusprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14] (6)Încazulîncareasiguratulaactivatîn perioadapremergătoareluniiproduceriiriscului

asiguratmaipuţinde12lunicalendaristice,aceleaşilunicalendaristicelipsălatoateunităţilede

pînălaangajareseincludîncalculcuvenitlunarasiguratîncuantumulunuisalariutarifarpentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariuluiînsectorulrealînvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,laloculdemuncădebază alasiguratului.

(7)Încazulîncareasiguratul,înultimele12lunicalendaristicepremergătoareluniiproducerii

risculuiasigurat,nuarerealizatvenitasiguratlaniciounitatedinmotivdeconcediumedical,

concediudematernitate,concediupentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,

şomajcudreptdeajutordeşomaj,bazadecalculalindemnizaţieioconstituiecuantumulunui salariutarifarpentrucategoriaIdesalarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz,cuantumulminim garantatalsalariuluiînsectorulrealînvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,laloculde muncădebazăalasiguratuluiori,lacerereaasiguratului,acestelunisesubstituiecuacelaşinumăr delunicalendaristiceimediatpremergătoareperioadeiincluseîncalcul,cucondiţiacăaceastava ducelamajorareacuantumuluiindemnizaţiei.

[Art.7al.(7)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

(7 1 )Încazulîncareasiguratul,înultimele12lunicalendaristicepremergătoareluniiproducerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate ori dacă venitul lunar asigurat

realizatînultimele12lunicalendaristiceincluseîncalculestemaimicdecîtsalariultarifarpentru

categoriaIdesalarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz,decîtcuantumulminimgarantatal

salariuluiînsectorulrealdinmotivdeconcediumedical,concediudematernitate,concediupentru

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

îngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,şomajcudreptdeajutordeşomaj,bazade

calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizareînsectorulbugetarsau,dupăcaz, cuantumulminimgarantatalsalariuluiînsectorul realînvigoareladataproduceriirisculuiasigurat,laloculdemuncădebazăalasiguratuluiori,la cererea asiguratului, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoareperioadeiincluseîncalcul,cucondiţiacăaceastavaducelamajorareacuantumului indemnizaţiei. [Art.7al.(7 1 )introdusprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14] (7 2 )Încazulîncareasiguratul,înultimele12lunicalendaristicepremergătoareluniisurvenirii risculuiasigurat,nuarealizatvenitasiguratlaniciounitatedinmotivdeconcediupentruîngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţieipentrucreştereacopiluluiurmătorsestabileştereieşinddinbazadecalculînalcărei temeis­aucalculatacesteindemnizaţiipentrucopilulprecedent. [Art.7al.(7 2 )introdusprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

(8)Ladeterminareabazeidecalculalindemnizaţiilordeasigurărisociale,lunilecalendaristice

încarenus­arealizatvenitasiguratdinmotivdeconcediumedical,concediudematernitate,

concediupentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3ani,şomajcudreptdeajutorde

şomajseincludîncalculînmodulprevăzutlaalin.(5),(6)şi(7)numailaunitateaîncare

asiguratulîşidesfăşoarăactivitateadebază.Unitateaîncareasiguratulîşidesfăşoarăactivitateade bazăseconsiderăunitateaundesepăstreazăcarnetuldemuncăalasiguratului. (9) Prevederile alin. (4)–(8), (11) şi (12) se aplică la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilorşiîncazulîncareasiguratulactiveazălaosingurăunitate.

(10)Luniledinperioadade12lunicalendaristicepremergătoareproduceriirisculuiasiguratîn

carevenitulasiguratlipseştedinaltemotivedecîtcelemenţionatelaalin.(5)nuseexcluddin

calcul.

(11)Încazulîncareasiguratul,înultimele12lunicalendaristicepremergătoareluniiproducerii

risculuiasigurat,nuarerealizatvenitasiguratlaniciounitatedinaltemotivedecîtconcediul medical,concediuldematernitate,concediulpentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide

3ani,şomajulcudreptdeajutordeşomaj,indemnizaţiadeasigurărisocialenuseacordă.

(12) Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se

încadreazăînniciunadintrecondiţiileprevăzutelaart.6alin.(1),(2)şi(3)dinprezentalegeo

constituiecuantumulunuisalariutarifarpentrucategoriaIdesalarizareînsectorulbugetarsau, dupăcaz,cuantumulminimgarantatalsalariuluiînsectorulrealînvigoareladataproducerii risculuiasigurat,laloculdemuncădebazăalfemeiiasigurate.

(13)Bazadecalculalindemnizaţieidematernitateacordatesoţiiloraflatelaîntreţinereasoţilor

asiguraţioconstituievenitulmediulunarasiguratalsoţului,determinatîncondiţiileprezentului articol.

(14)Bazadecalculalindemnizaţiilordeasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a)şid)

şiart.15alin.(1)lit.a)pentruşomerioconstituiecuantumullunaralajutoruluideşomajîn

vigoareladataproduceriirisculuiasigurat.

(15)Venitulasiguratseincludeîncalculînlunilepentrucareafostcalculat.

(16)Indemnizaţiileprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)şig)şiart.15alin.(1)lit.a)se

calculeazăşiseplătescpentruzilecalendaristice.Venitulasiguratpentruozicalendaristicăse determinăprinîmpărţireavenituluimediulunarasigurat,calculatînconformitatecuprevederile prezentuluiarticol,lanumăruldezilecalendaristicedinlunapentrucareseplăteşteindemnizaţia.

(17)Indemnizaţiiledeasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d),f)şig)şiart.15

alin.(1)lit.a),stabiliteînconformitatecuprezentalege,nuserecalculează,cuexcepţiacazurilor

legatedemodificarealegislaţieiprivindmoduldesalarizare.

[Art.7înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

[Art.7modificatprinLP227din25.11.11,MO7­12/13.01.12art.20]

Articolul8.Confirmareadreptuluilaindemnizaţiepentru

incapacitatetemporarădemuncă Dreptullaindemnizaţiepentruincapacitatetemporarădemuncăseconfirmăprincertificatde concediumedical,eliberatînmodulaprobatdeGuvern. Articolul9. Perioadapentrucareseacordăindemnizaţie pentruincapacitatetemporarădemuncă

(1)Perioadapentrucareseacordăindemnizaţiepentruincapacitatetemporarădemuncăestede

celmult180dezileîncursulunuiancalendaristic.Plataindemnizaţieiseefectueazăîncondiţiile

art.4.

[Art.9al.(1)înredacţiaLP56din09.06.11,MO107­109/01.07.11art.280;învigoare01.07.11]

(2)Indemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncă,începîndcua120­azi,seplăteşteîn

cazul prelungirii concediului medical, avizat de Consiliul Naţional pentru Determinarea DizabilităţiişiCapacităţiideMuncă(încontinuare­CNDDCM).

[Art.9al.(2)modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(3)Asiguraţilorcucontractindividualdemuncăpeduratădeterminatăcenudepăşeşteunan,

inclusivcelorangajaţilalucrărisezoniere,şişomerilor,înperioadadeacordareaajutoruluide şomaj,indemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncăseacordăpentruoperioadădepînăla

30dezileîncursulunuiancalendaristic.Asiguraţilorcucontractindividualdemuncăpedurată

determinatăcedepăşeşteunanindemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncăseacordăîn

condiţiilealin.(1).

[Art.9al.(3)înredacţiaLP9­XVIdin14.02.08,MO47­48/08.03.08art.141]

(4)Perioadapentrucareseacordăindemnizaţiepentruincapacitatetemporarădemuncătuturor

beneficiarilorcecadsubincidenţaprezenteilegi,încazdetuberculoză,SIDAşicancerdeorice

tip,cuavizareaCNDDCM,estedecelmultunanpeparcursulultimilor2ani.

(5)Indemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncăînlegăturăcusarcinaseacordăpe

durataconcediuluimedicalfărărestricţii.

(6)Pentrucazurileneîntreruptedeincapacitatetemporarădemuncă,cutreceredintr­unan

calendaristicînaltul,calcululzilelorseefectueazăpentrutoatăperioada,începîndcuprimazide incapacitatetemporarădemuncă.

[Art.9al.(6)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul10.Dreptullaprelungireaperioadeipentrucare

seacordăindemnizaţiepentruincapacitate temporarădemuncă

(1)Mediculcurantpropuneîncadrareaîngraddedizabilitateîncazulîncarebolnavulnuafost

recuperatlaexpirareaperioadeipentrucareseacordăindemnizaţiepentruincapacitatetemporară demuncă,stabilităînconformitatecuprezentalege.Încazulîncaremăsuriledetratamentşi reabilitare nu s­au soldat cu ameliorarea stării de sănătate, boala sau trauma are o evoluţie îndelungatăşi/sauauapărutsemnededizabilitatecupierdereacapacităţiidemuncă,trimiterea bolnavuluilaexpertizareseefectueazăindiferentdedurataconcediuluimedical. [Art.10 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2) Însituaţii temeinic motivate privind posibilitatea recuperării, medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, în scopul evitării încadrării în grad de dizabilitateşialmenţineriiasiguratuluiînactivitate. (3) CNDDCM decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programuluirecuperator,transferultemporarlaoaltămuncă,reducereaprogramuluidelucru, reluareaactivităţiiprofesionalesauîncadrareaîngradde dizabilitate.

(4)Prelungireaconcediuluimedicalpeste180dezilesefacepentrucelmult30dezile,în

funcţiedeevoluţiacazuluişiderezultateleacţiunilorderecuperare,înbazaavizuluiCNDDCM.

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

(5)Încazulprelungiriiconcediuluimedicalpeste180dezile,indemnizaţiapentruincapacitate

temporarădemuncăseacordăpentruîntreagaperioadădeconcediumedicalprelungit.

Articolul11.Plataindemnizaţieiîncazulîncadrăriiîn

graddedizabilitate ÎncazulîncareCNDDCMadecisîncadrareaîngraddedizabilitate,indemnizaţiapentru incapacitatetemporarădemuncăseplăteştepînăladatala carepersoaneiis­astabilitgradde dizabilitate,fărăasedepăşiperioadamaximăpentru carese acordăindemnizaţie,prevăzutăde prezentalege.

Articolul12.Dreptullaindemnizaţiideasigurări

socialeînanumitesituaţii

(1)Indemnizaţiileprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a)şid)şiart.15alin.(1)lit.a)seacordăşiîn

cazulîncareincapacitateatemporarădemuncăasurvenitîntimpulconcediuluideodihnăanual. Concediulseprelungeştecudurataincapacităţiitemporaredemuncăceadecursîninteriorulsău.

(2)Nuseacordăindemnizaţiileprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d)şig)şiart.15alin.(1)

lit.a)pentruzileleîncareasiguratuls­aaflatînconcediuneplătitlaloculdemuncădebază,pentru perioadasuspendăriicontractuluiindividualdemuncăşialtorcontracteînvedereaexecutăriide lucrărisauprestăriideservicii.

(3)Nuseacordăindemnizaţiileprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b)şig)şiart.15alin.(1)lit.a)

înperioadaîncareasiguratulseaflăînconcediulpentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinirea

vîrsteide3ani.Normadatănuseaplicăpersoanelorcareîşireiauactivitateaîncondiţiiletimpului

demuncăparţial,curetribuireamunciiînproporţiedepînăla0,5dinsalariuldefuncţie/tarifar

stabilitconformsistemuluitarifardesalarizareoriînmărimeasalariuluicuvenitpentrutimpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelornetarifare,lafiecaredintreunităţi.

[Art.12înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul13.Cuantumulindemnizaţieipentruincapacitate

temporarădemuncă

(1)Cuantumullunaralindemnizaţieipentruincapacitatetemporarădemuncăsestabileşte

diferenţiat,înfuncţiededuratastagiuluidecotizare,dupăcumurmează:

a)60%dinbazadecalculstabilităconformart.7­încazulunuistagiudecotizaredepînăla5

ani;

b)70%dinbazadecalculstabilităconformart.7­încazulunuistagiudecotizarecuprinsîntre5

şi8ani;

c)90%dinbazadecalculstabilităconformart.7­încazulunuistagiudecotizaredepeste8ani.

[Art.13 al.(1), lit.c) modificată prin LP56 din 09.06.11, MO107­109/01.07.11 art.280; în

vigoare01.07.11]

(2)Cuantumulindemnizaţieipentruincapacitatetemporarădemuncăcauzatădetuberculoză,

SIDAsaudecancerdeoricetipestede100%dinbazadecalculstabilităconformart.7.

Articolul14.Indemnizaţiapentruprevenireaîmbolnăvirilor

[Art.14denumireamodificatăprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare

01.04.14]

(1)Înscopulpreveniriiîmbolnăvirilor,asiguratularedreptullaindemnizaţiepentrucarantină.

(2)Indemnizaţiapentrucarantinăseacordăasiguratuluicăruiaiseinterzicesă­şicontinue

activitateadincauzacarantinei,peoduratăstabilităprincertificatdeconcediumedical,eliberat conformlegislaţieiînvigoare.

(3)Indemnizaţiapentruprevenireaîmbolnăvirilorsestabileşteîncondiţiileşiîncuantumurile

prevăzutelaart.13alin.(1).

[Art.14 al.(3) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(4)Indemnizaţiapentrucarantinănuseacordăpentruzileleîncareasiguratuls­aaflatîn

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

concediulneplătit,înconcediulpentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3anişi

pentruperioadasuspendăriicontractuluiindividualdemuncă.Normadatănuseaplicăpersoanelor careîşireiauactivitateaîncondiţiiletimpuluidemuncăparţial.

[Art.14al.(4)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

[Art.14al.(4)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul15.Prestaţiilepentrurecuperareacapacităţii

demuncă

(1)Înscopulrecuperăriicapacităţiidemuncă,asiguratularedreptulla:

a)indemnizaţiepentruincapacitatetemporarădemuncăînlegăturăcuprotezareortopedică; b)tratamentbalneosanatorial. (2) Indemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncăînlegăturăcuprotezareortopedicăse acordă, în cazul în care asiguratul este internat în staţionar pentru protezare şi/sau pentru intervenţieortopedică,petoatăperioadadeaflareînstaţionar.

(3)ModuldeacordareabiletelordetratamentbalneosanatorialsestabileştedeGuvern.

(4)Indemnizaţiapentrucarantinănuseacordăpentruzileleîncareasiguratuls­aaflatîn

concediulneplătit,înconcediulpentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3anişi

pentruperioadasuspendăriicontractuluiindividualdemuncă.Normadatănuseaplicăpersoanelor careîşireiauactivitateaîncondiţiiletimpuluidemuncăparţial,curetribuireamunciiînproporţie

depînăla0,5dinsalariuldefuncţie/tarifarstabilitconformsistemuluitarifardesalarizareoriîn

mărimeasalariuluicuvenitpentrutimpulefectivlucratînlimitelea0,5dindurataprogramuluide

muncăîncazulsalarizăriiconformsistemelornetarifare,lafiecaredintreunităţi.

[Art.14al.(4)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul16.Indemnizaţiadematernitate

(1)Asiguratele,soţiileaflatelaîntreţinereasoţilorsalariaţişişomerelecares­auaflatlaevidenţă

îninstituţiilemedico­sanitaredinRepublicaMoldova,careaudreptullaconcediudematernitate, ceincludeconcediulprenatalşiconcediulpostnatal,beneficiazădeindemnizaţiedematernitate. [Art.16 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2)Indemnizaţiadematernitateseacordăintegrallaa30­asăptămînădesarcină,peoperioadă

de126dezilecalendaristice,iarîncazulnaşterilorcomplicateorialnaşteriiadoisaumaimulţi

copii–de140dezilecalendaristice.Încazulsarcinilorcu3şimaimulţifeţi,îndemnizaţiade

maternitateseacordăpeoperioadămajoratăcu42dezilecalendaristicepentruconcediulprenatal

şicu14zilecalendaristicepentruconcediulpostnatal.

[Art.16al.(2)înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

(3) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal,

indemnizaţiadematernitateseacordăpentruperioadastabilită,potrivitalin.(2).

(4)Cuantumullunaralindemnizaţieidematernitateestede100%dinbazadecalculstabilită

conformart.7.

(5)Însensulprezentuluiarticol,seconsiderăcăsoţiaseaflălaîntreţinereasoţuluiasiguratdacă

peparcursula9luniconsecutivepremergătoareluniiacordăriiconcediuluidematernitatenuafost

încadratăînniciunadintresituaţiileprevăzutelaart.4alLegiiprivindsistemulpublicdeasigurări

socialesaudacăşi­apierdutstatutuldeasiguratînaceastăperioadădinmotivecenuisepot

imputa(art.86,alin.(1),lit.b),c),d),f),x)şiy)dinCodulmuncii),faptconfirmatprincarnetulde

muncăşiprindeclaraţiascrisăpepropriarăspunderecănuestepersoanăasigurată.

[Art.16al.(5)introdusprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

[Art.17abrogatprinLP178din11.07.12,MO190­192/14.09.12art.644;învigoare01.01.13]

Articolul18.Indemnizaţiapentrucreştereacopilului

(1)Asiguratulcareseaflăînconcediulpentruîngrijireacopiluluipînălaîmplinireavîrsteide3

anilatoateunităţileîncaredesfăşoarăactivităţiaredreptullaindemnizaţielunarăpentrucreşterea

copiluluideladataacordăriiconcediuluişipînălavîrstade3aniacopilului.Încazulîncaredata

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşteîncepînddeladataultimeiacordăriaconcediului.

(2)Deindemnizaţielunarăpentrucreştereacopiluluibeneficiază,lacerere,opţional:unuldintre

părinţi,bunelul,bunica,oaltărudăcareseocupănemijlocitdeîngrijireacopilului,precumşi tutorele,dacăsîntpersoaneasigurateşiîndeplinesccondiţiilederealizareastagiuluidecotizare

prevăzutelaart.6alin.(1),(2)sau(3).

(3)Încazulîncarebeneficiaruldeindemnizaţiepentrucreştereacopiluluiîşireiaactivitateaîn

condiţiiletimpuluidemuncăintegralînaintedeexpirareaconcediuluipentruîngrijireacopilului sauseangajeazălaoaltăunitate,indemnizaţiastabilităsesuspendăşisestabileşteuneiadintre

persoaneleprevăzutelaalin.(2),dacăîntruneştecondiţiileprevăzutelaart.6alin.(1),(2)sau(3).

[Art.18al.(3)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

(4)Încazulîncaremamasautata(beneficiardeindemnizaţie)îşireiaactivitateaîncondiţiile

timpuluidemuncăparţial,indemnizaţianusesuspendă.

[Art.18al.(4)modificatprinLP50din28.03.14,MO86/05.04.14art.205;învigoare01.04.14]

(5)Încazulcopiilorgemenisauîncazulmaimultorcopiiînvîrstădepînăla3ani,dedreptulla

indemnizaţiepentrucreştereacopiluluibeneficiază,lacerere,opţional:concomitentambiipărinţi

sauconcomitentdouăpersoaneasiguratemenţionatelaalin.(2).Fiecareasiguratbeneficiazăde

dreptullaindemnizaţie/indemnizaţiipentrucopilul/copiiidecareîngrijeştenemijlocit.Pentruunul şiacelaşicopilsestabileşteosingurăindemnizaţie.

(6)Cuantumullunaralindemnizaţieipentrucreştereacopiluluiconstituie30%dinbazade

calculstabilitălaart.7,darnumaipuţinde400deleipentrufiecarecopil.

[Art.18înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14,al.(6)­

învigoare01.01.14]

[Art.18modificatprinLP7din10.02.11,MO34­36/04.03.11art.56]

[Art.18înredacţiaLP68din23.04.10,MO83­84/28.05.10art.236]

[Art.18modificatprinLP155­XVIdin04.07.08,MO134­137/25.07.08art.533]

Articolul19.Indemnizaţiapentruîngrijireacopilului

bolnav

(1)Indemnizaţiapentruîngrijireacopiluluibolnavînvîrstădepînăla10ani,iarîncazul

copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente­pînălaîmplinireavîrsteide16aniseacordăînbază de certificat de concediu medical,eliberatîncondiţiilelegislaţieiînvigoare. [Art.19 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(1 1 )Dreptullaindemnizaţieseacordă,opţional,unuiadintrepărinţi:mameisautatălui.Încazul încarenicimama,nicitata,dinmotiveîntemeiate,confirmatedocumentar,nupotîngrijicopilul

bolnavînvîrstădepînăla10ani,copilulcaresuferădemaladieoncologicăînvîrstădepînăla16

anisaucopilulcudizabilitateînvîrstădepînăla16ani,indemnizaţiaseacordăaltorpersoane

asigurate,opţional:tutorelui,altuimembrudefamilie,bunicului,bunicii. [Art.19al.(1 1 ) introdus prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(1 2 )Indemnizaţiapentruîngrijireacopiluluibolnavnuseacordăpentruzileleîncareasiguratul s­aaflatînconcediulanual(debazăsausuplimentar),înconcediulneplătit,înconcediulpentru

îngrijireaacestuicopilpînălaîmplinireavîrsteide3anişipentruperioadasuspendăriicontractului

individualdemuncă. [Art.19 al.(1 2 ) introdus prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2)Cuantumulindemnizaţieipentruîngrijireacopiluluibolnavsestabileşteînconformitate

cu art.13alin.(1).

Articolul20.Perioadapentrucareseacordăindemnizaţie

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

pentruîngrijireacopiluluibolnav

(1)Perioadapentrucareseacordăindemnizaţiepentruîngrijireacopiluluibolnavestedecel

mult14zilecalendaristiceîncazulacordăriiasistenţeimedicaledeambulatoriuşidecelmult30

dezilecalendaristiceîncazulacordăriiasistenţeimedicaleînstaţionarpentruperioadaîncare

copilulnecesităîngrijire,darnumaimultde60dezilecumulativeîntr­unancalendaristicpentru

fiecarecopil. [Art.20 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2)Încazulîncarecopilulsuferădebolicontagioase,esteimobilizatîntr­unaparatghipsatori

estesupusunorintervenţiichirurgicale,durataconcediuluimedicalsestabileştedecătre consiliul medicalconsultativ,iarindemnizaţiaseacordăpentruperioadaintegrală aconcediuluimedical.

Articolul21.Ajutoruldedeces

(1)Încazdedecesalasiguratului,pensionaruluidinsistemulpublicdeasigurărisociale,

şomeruluisaupersoaneicarearealizatunstagiudecotizaredecelpuţin3ani,deajutoruldedeces

beneficiazăosingurăpersoană,carepoatefi,dupăcaz,soţul/soţiasupravieţuitor/supravieţuitoare, copilul,părintele,tutorele,curatorul,conformlegislaţieiînvigoare,sau,înlipsaacesteia,persoana caredovedeştecăasuportatcheltuielileocazionatededeces. [Art.21 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2)Asiguratul,şomerulşipensionarulbeneficiazădedreptullaajutordedecesîncazdedecesal

unuimembrudefamiliecarenuaveadreptdeasigurărisociale. [Art.21 al.(2) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(3)Seconsiderămembrudefamilie,însensulprezentuluiarticol:

a)soţul/soţia;

[Art.21al.(3),lit.a)modificatăprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare

01.04.14]

b)părinţii;

c)copiiipînălavîrstade18anisau,dacăîşifăceaustudiilelasecţiacufrecvenţălazilao

instituţiedeînvăţămînt,­pînălaabsolvire,însăpînălaatingereavîrsteide23deani,precumşi

copiiiinapţipentru muncă,indiferentdevîrstă,dacăşi­aupierdutcapacitateademuncăpînăla atingereavîrstelormenţionate.

(4)Ajutoruldedecesseacordăosingurădată,însumăfixă.

(5)Cuantumulajutoruluidedecessestabileşteanualprinlegeabugetuluiasigurărilorsocialede

stat.

Articolul22.Plataindemnizaţieipentruincapacitate

temporarădemuncăîncazulfalimentului angajatorului Încazulfalimentuluiangajatorului,indemnizaţiapentruincapacitatetemporarădemuncă,cea

începutsăcurgăanterioracesteisituaţii,seplăteşteanalogicsalariului,întemeiulart.54dinLegea

insolvabilităţiinr.632­XVdin14noiembrie2001,dincontulbugetuluiasigurărilorsocialedestat.

Articolul23.Acordareaindemnizaţiilordeasigurări

socialepersoanelorcaredesfăşoarăactivităţi înmaimulteunităţi Pentrupersoanacaredesfăşoarăactivităţiînmaimulteunităţi,înfiecarefiindasiguratăconform

legislaţiei,indemnizaţiiledeasigurărisocialeprevăzutelaart.5alin.(1)lit.a),b),d),f)şig)şiart.

15alin.(1)lit.a)secalculeazăînfuncţiedevenitultotalasigurat,calculatînconformitatecuart.7.

[Art.23modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul24.Calcululşiplataindemnizaţiilorde

asigurărisociale

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

Calcululşiplataindemnizaţiilordeasigurărisocialeseefectueazădeorganeleabilitate,în conformitateculegislaţiaînvigoare.

Articolul25.Termeneledeplatăaindemnizaţiilor

deasigurărisociale

(1)Plataindemnizaţiilordeasigurărisocialeseefectuează:

a)lunar,cel tîrziuladataachităriisalariuluipentrulunarespectivă,încazulasiguraţilorcu contractindividualdemuncă; b) ladatadepuneriicertificatuluimedicalsauîncelmult10ziledelaaceastădatăîncazul celorlaltecategoriideasiguraţi,alpensionarilorşişomerilor. (2)Plata ajutoruluidedecesseefectueazăîncelmult3zilelucrătoaredeladataprezentării tuturoractelornecesare.

Articolul26.Persoanelecăroraliseplăteşte

indemnizaţiedeasigurărisociale (1) Indemnizaţia de asigurări sociale se plăteşte beneficiarului, reprezentantului legal sau persoaneiluideîncredere.

(2)Indemnizaţiadeasigurărisocialestabilităpentrulunaîncursşineplătităasiguratuluidecedat

seplăteştesoţuluisupravieţuitor,copiilor,părinţilorsau,înlipsaacestora,persoaneicaredovedeşte căl­aîngrijitpînăladatadecesului.

(3)Indemnizaţiadeasigurărisocialeneplătitălatimpdinvinaorganuluicareostabileştesauo

plăteşte se plăteşte integral soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoaneicaredovedeştecăaîngrijitasiguratul decedat.

Articolul27.Termenuldeprescripţiepentruplata

indemnizaţieideasigurărisociale (1)Indemnizaţiadeasigurărisocialepoatefisolicitată,în bazădeactejustificative,întermen

de12lunicalculatdeladataîndepliniriicondiţiilordestabilireaacesteiindemnizaţii,iarajutorul

de deces – din ziua următoare zilei de deces. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani solicitată după 12 luni de la data naşterii copilului se stabileşte

retroactiv,darnumaimultdecîtpentru12lunipremergătoaredateisolicitării,dacăsolicitareaa

avutlocpînălaîmplinireadecătrecopilavîrstei de3ani. [Art.27 al.(1) modificat prin LP332 din 23.12.13, MO35­41/14.02.14 art.75; în vigoare

01.04.14]

(2)Indemnizaţiastabilită,darneîncasatălatimpseplăteşteretroactivpeoperioadădecelmult

3anianterioridateisolicitării.

(3)Indemnizaţianeplătitălatimpdinvinaorganuluicareostabileştesauoplăteşteseachităfără

niciolimităîntermen.

Articolul28.Încetarea,suspendareaşireluareaplăţii

indemnizaţiilordeasigurărisociale

(1)Plataindemnizaţieideasigurărisocialeînceteazăîncepîndcuziuaurmătoareceleiîncare

beneficiarul:

a)adecedat; b)numaiîndeplineştecondiţiilelegalepentruacordareaindemnizaţiei; c)şi­astabilitdomiciliulpeteritoriulunuialtstatcucareRepublicaMoldovanuaîncheiat convenţiideasigurărisociale.

(2)Plataindemnizaţieideasigurărisocialeînceteazăîncazulobţineriiindemnizaţieiînbaza

unordocumentefalse.

(3)Plataindemnizaţieideasigurărisocialesesuspendăpeperioadadecăderiibeneficiarului

indemnizaţieiprevăzutelaart.18dindrepturilepărinteşti,abandonăriisauplasăriicopilului într­o instituţiesocială.

(4)Reluareaplăţiiindemnizaţieideasigurărisociale,suspendatepotrivitalin.(3),sefacela

solicitare,începîndcuziuaurmătoareceleiîncareaîncetatcauzasuspendării.

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082

Articolul29.Stingereadreptuluilaindemnizaţie

pentruincapacitatetemporarădemuncă (1)Asiguratulnuesteîndrept săprimeascăindemnizaţiepentruincapacitatetemporarăde muncăîncazulîncare:

a)îşicauzeazăpremeditatdaunesănătăţii; b)şi­apierdutcapacitateademuncăînurmacomiteriiuneicrime; c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţimintale; d)seaflăîndetenţiesauînprocesdeexpertizaremedico­legală; e)neglijeazăserviciilemedicalesaudereabilitarecareîistauladispoziţie; f)prezintăactefalse; g)certificatuldeconcediumedicalafostanulatînmodulstabilitdeMinisterulSănătăţii; h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasăriicuscopdetratament.

(2)ModulderestituireasumelorplătitenecuvenitsestabileştedeGuvern.

[Art.29înredacțiaLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

Articolul30.Controlulacordăriiindemnizaţiilorde

asigurărisociale Controlulasupracorectitudiniistabilirii,calculăriişiplăţiiindemnizaţiilordeasigurărisocialeîl exercităCasaNaţionalădeAsigurăriSociale,Inspecţiafinanciară,InspectoratuldeStatalMuncii şistructurilelorteritoriale.

[Art.30modificatprinLP332din23.12.13,MO35­41/14.02.14art.75;învigoare01.04.14]

[Art.30modificatprinLP241din02.11.12,MO242­244/23.11.12art.777]

[CapitolulIIIexclusprinLP268­XVIdin28.07.06,MO142­145/08.09.06art.702]

CapitolulIV DISPOZIŢIIFINALE

Articolul32.Recuperareasumelorplătitenecuvenit

(1)Angajatorulsaufuncţionariicaselorteritorialedeasigurărisocialedinacărorvinăaufost

stabilite şi plătite necuvenit sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a nerespectăriiprevederilorlegislaţieiînvigoare,sîntobligaţisălerestituie.

(2)Sumeleplătitefărătemeilegal,caurmareaprezentăriiunoractefalse,sereţindincontul

persoanelorcarele­auprimitînmodnecuvenit.

(3)Sumelenerecuperatedelabeneficiariidecedaţinuseurmăresc.

Articolul33.Soluţionarealitigiilorceţinde

aplicareaprezenteilegi LitigiileceţindeaplicareaprezenteilegisesoluţioneazădeCasaNaţionalădeAsigurări Sociale,acăreideciziepoatefiatacatăîninstanţădejudecată,conformlegislaţieiînvigoare.

Articolul34.Intrareaînvigoareaprezenteilegi

(1)Prezentalegeintrăînvigoarela1ianuarie2005,cuexcepţiaart.7alin.(5)şiart.16,care

intră învigoareladatapublicării.

(2)Guvernul,întermende6luni:

a)vaprezentaParlamentuluipropuneripentruaducerealegislaţieiînvigoareînconcordanţăcu

prezentalege;

b)vaaprobaactelenormativenecesarepuneriiînaplicareaprezenteilegi.

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI

Chişinău,22iulie2004.

Nr.289­XV.

EugeniaOSTAPCIUC

2/16/2016

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313082