Sunteți pe pagina 1din 2
CULTUL CRESTIN PENTICOSTAL : BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICA DIN ROMANL ‘Sr Carol Davila sector 3, Bucuresti, cod 050453 Tela: 021/3119295; 131405452 Cont THAN ROZSRNCBONT 0202070601, BCR Fle sector 6 Bucwest (Cod fiscal 4431227 Nr. 95 din 15.02.2016 Comunicat de presi Cultul Crestin Penticostal - Biserica i Dumnezeu Apostolic din Romfnia atrimis in data de 15.02.2016, tuturor grupurilor parlamentare si tuturor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor din Parlamentul Roméniei, 0 petifie sub nr. 979 solicitind respingerea ~Legii privind promovarea demnitifi umane si toleranji fa de diferenfele de grup”, pe baza Considerentelor mentionate in textul urmator: »Doamnelor si domnilor deputati, Membrii Consitiului Bisericese al Cultului Crestin Penticostal ~ Biserica lui Dumnezeu Apostolict din Roménia isi manifesta profunda ingrijorare fata de efectele dezastruoase pe ‘care anumite prevederi din asa-numita Lege privind promovarea demnititii umane gi toleranjeifaya de diferentele de grup” le pot avea asupra liberttiipresei, ibertafii de expresie, libertqi religioase gi libertatii de constiinyl in Romania. ‘Neajunsurile proiectului de lege inscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor (PL-x nt 649/2015) sunt multiple, dupa cum rezulta din urmatoarea analizi. (1) Lipsa unei fundamentari bazate pe fapte. Expunerea de motive a domnului deputat Nicolae-Liviu Dragnea se limiteaza la generalitti de ordin ideologic. Justiicarea nu cuy un studiu sociologic aminuntit care si identifice si si delimiteze clar o problema la nivelul corpului social roménesc. Initiatorul clameazi necesitatea ,introducerii unor mecanisme pro- active (s.n.) pentru promovarea tolerantei si combaterea discriminarii™, dar textul proiectului de lege nu prevede strict crearea de programe educationale, ci si masuri punitive (amenzi) variind intre 1.000 lei si 30,000 lei (in eazul in care presupusa deftimare vizeazi 0 persoand fizicd),respectiv 2,000 le si 60.000 lei (in cazul in care deftimarea vizewza un grup social). In varianta avizata de Comisia juridici, de disciplina si Imunitiji, respectiv Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minoritajilor Nationale, contraventile previzute de Legea Dragnea” se sanctioneaza, conform Ordonanjei Guverului nr. 137/2000, cu sume Cuprinse intre 1.000-30.000 lei respectiv 2.000-100.000 lei Un alt pretins deziderat al legii este ,consolidarea unitatii nationale”. Initiatorul legii nu cexplicd in ce fel este deficitara Romania la capitolul ,unitate nationala™ si care ar putea fi cauzele acestui eventual deficit, ci pomeste de 1a premisa c& unitatea nationala se poate consolida” prin misuri legislative de tipul ,Legii Anti-Deffimare”. Confuziile conceptuale introduse de inifiator rezulta cu prisosingi din faptul c& acesta opune conceptului de stoleranja” pe cel de ,segregare social si najionala”, nu pe cel de ,intoleranja", cum ar fi de asteptat. Or, conceptul de ,segregare” nui poate fi folosit in mod lgitim decit tn sfera 1Ver Expunetea de motive pentru PL-x nt. 649/2015, pe site-ul htp:/www.cdep co, in secfiunes ,Urmtritea Procesului Legisativ”. iscutiilor despre diseriminarea rasialé, prin care se infelege impiedicarea accesului unci persoane la educate, servicii, bunuri etc. pe motiv cd apartine unei anumite rase/etni. (2) Definirea vaga a conceptului de ,deftimare sociala”,Inifiatorul legit nu explicd in ce fel ar putea fi o persoand ,pusd in situafie de inferiortate pe temeiul apartenenfei sale la un ‘anumit grup social”. Premisa acestei definiii pare a fi cd anumite grupuri sociale sunt cearacterizate de o anumita inferioritate, dar c& cetifenii tirii nu au voie si facd referire la respectiva dimensiune, mentionarea ei fiind considerata contraventie si pedepsita prin lege. Dac, in schimb, Legea pomeste de la premisa cd toate grupurile sociale enumerate de lege sunt egale in demnitate, rezultd ci niciun membru al acestor grupuri nu poate fi pus, in sens obiectiy, in situajie de inferiortate pe temeiul apartenentei sale. Incapacitatea legislatorului de a introduce criterii obiective de masurare a felului in care © persoan a fost ,pusi in situatie de inferioritate” deschide 0 adevarata Cutie a Pandorei pe tirdm legislativ. {G) Introducerea in textul legii a conceptului de ,orientare sexuala” este de natura si duc la restrangerea severd a libertitii de expresie, liberttii de const religioase. Potrivit Bibliei si potrivit traditiei crestine i persoane de acelasi sex sunt impotriva naturii umane, constituie pacat (Epistola catre Romani 1:26-28), ele fiind incompatibile cu preceptele eticii crestine si cu apartenenta In Biserica Domnului si Mantuitorului nostra Isus Hristos (1 Corinteni 6:9, 1 Timotei 1:10). Atdt forurile de conducere ale bisericilor crestine din Romina, eat si credinciosii din toate confesiunile, isi rezervé dreptul de a afitma public ci relajiile homosexuale, agenda minoritafilor LBGT, promovarea ideologiei LBGT in geoli si in spatiul public, cisitoria intre persoane de avelasi sex etc. sunt ireconeiliabile cu mesajul Scripturii i cu fundamentele morale pe care s-a construit Europa. (4) Proiectul de lege inifiat de dl. deputat Liviu Dragnea introduce o suprareglementare ‘care nu este necesara in raport cu actuala legislajie (Ordonanja nr. 137 din 31 august 2000, republicata, privind prevenirea si sancfionarea tuturor formelor de diseriminare). (5) Ca membri ai unui cult crestin minoritar care a fost adesea deftimat si stigmatizat in mass-media, pe forumuri si relele sociale (0 ciutare pe Google a secventei ,penticostali + sectanti” dovedeste cat de inrddicinate sunt stereotipurile religioase in mentalul colectiv rominese), considerim ci problema deffimarii nu poate fi rezolvata prin insttuirea unui context legislativ definit de corectitudine politic8”, Respectul pentru aproapele nostru nu. poate fi ,decretat” pe cale legislativa. El se deprinde in familie si se cultiva in scoala, urmand si fie slefuit prin interactiunea directa cu ,celilalt”. Pe de alta parte, respectul pentru celalalt presupune si rostirea unor adevaruri neconvenabile, de o manieri care, din perspectiva ideologiei corectitudinii politice, poate fi considerata defaimare sociala” prin prisma posibilitafilor de interpretare. in baza considerentelor de mai sus, solicitim membrilor Camerei Deputajilor respingerea proiectului de lege nr. 649/2015, pe care il considerdim nociv pentru libertatea ginditii si a opiniilor, pentru libertatea de exprimare, precum si pentr libertatea relizioasé.” PRESEDINTE, SECRETAR GENERAL, Pastor Ropu Mocan