Sunteți pe pagina 1din 3

.

HATII4OHAnbHbII4 IIEHTP _
no EoPbFtr c KoPPvnqI,IEH
P E CUYEJII4KII M O JINOBA

CENTRUI/ NATIONAL
ANTICORUPTIE
AL REPUBLICI MOLDOVA

\\

{.,

f JIABH OE YIIPA B JIE HIIE


DIRECTIA GENERALA
vf oJI o BHof o rrP E CJIEAO BAHI{-fl
URMARIRE PENALA
MD-2004, mun. Chiginiu, bd. $tefan cel Mare qi Sfhnt 198
'
Tel. (+373) 22243641

onsiliul Municipal Chiqiniu


un, Chiginiu bd. $tefan cel Mare
Sfint nr, 83
Organul de urmdrire penald al Centrului Nalional Anticorupfie efectueazd urml,rirea penald i
caozapenald rv.2013970400, inceputd inbazaarL.327 alin. (2) lit. c) Cod penal, pe faptul abuzult
de serviciu savirgit de persoane publice din cadrul Direc;iei Asistenfd Juridica a Primariei nrut
Chiginbu (in continuare DAJ) gi Direcfiei Generale ,{rhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare
Consiliului mun. Chigindu (in continuare DGAURF).
Conform materialelor acumulate in cauza penald, organul de urmdrire penala a stabilit ca, i
perioada 2009-2013, mai multe persoane fizice gi persoane juridice au adresat cereri cdtre Primdrj
rnun. Chiginau in vederea atribuirii confbrm prevederilor art. 11 Cod funciar, a loturilor de pdmil
pentru construclia caselor de locuit individuale - in cazul persoanelor f\zice gi, respectiv, in vedere
atribuirii in arendd a unor loturi de pdmint din mun. Chiginiiu - in cazul persoanelor juridice.
Ca rezultat al faptului cd Primdria mun, Chigindu a refuzat atribuirea terenurilor pe motiv c
acestea se vind numai prin licitalie public6, persoanele fizice gi persoanele juridice au acfionr
Primaria Ei Consiliul mun. Chiginau in instanfa de contencios administrativ a Curfii de Apel Chiginau
In urma exarninSrii litigiilor, Cufiea de Apel Chiginiu a dispus obligarea Consiliul mui
Chiginau de a atribui persoanelor respective loturi de pdmint pentl'u construcfia casei de locu
individuale in cazul cererilor depuse de persoanele fizice gi, respectiv, obligarea Consiliul mu.
Chiginau sd atribuie in arenda sau si incheie contracte de arendd in cazul.cererilor depuse c
persoanele juridice.
In acest sens, angajafii DAJ, fiind imputernicili prin procurd de a reprezenta interese
Consiliului mun, Chigin6u in instanfa de jr-rdecata gi avind obligafia de a nu recunoa$te sau a r
renunfa la acfiune, de a nu retrage cererea gi de asemenea avind obligalia de a asigura, respectal'(
drepturilof pi intereselor patrirnoniale legale ale municipiului, au abuzat intenfionat de situalia c
serviciu qi in lipsa unui temei legal nu au atacat sau au atacat tardiv cu reclrrs deciziile Curlii de Ap
Chigin[u, ca urmare deciziile respectii,e devenind irevocabile, iar recursr"rrile respinse de CSJ,
Astfel, in cadrul urmdririi penale au fost identiflcate litigiile Consiliului mun: Chiqindu, care r
au fbst atacate sau atacate tardiv, cu urmdtoarele persoane fizice gi persoane juridice: Eduard tsirsa
Ana Vrabie, Aliona Novac, Irina Rusu, Nicolae Ceaug, Maria Dumbravanu, Veaceslav Belouso
Vadim Gnaciuc, Petru Vasilicd, Alexandru Corcebag, Oleg Cu.p, Anatol Zagaevschi, Mihail Vilco
Vladimir Pavlovici, Vladlen Cufarev, Alexandru Rusu, Boris Glavan, Antonina Talpd, Sergh
Tabuncic, Elena Trocin, Tatiana Munteanu, Alexandru Gagin, Grigore Prepelila, Victor Corman, Ir
Bolocan, Andrei Lungu, Victoria Eremia, Veaceslav Potapi, Ion Galbr.rr, Natalia Gruzevici, Mar
Tofan, Dumitru Gorgos, Mihail Iurcu, Marina Scacicova, Sergiu Ugurelu, Octavian Sirbr-r, Vladin
Plohih, Sergiu Borg, Maria Bounegru, Liubovi Bundvremea, Viorel Mirza, Ghenadie ]y
$eremet, Diana Marcovici, Ion furcan, Oleg Gheorghi;a, I
$r
,l rl
Gatmaniuc, Iraida Negru, Nicolae Ciubuc, Alexandru U
'4

o tt/)

or

terenufilor respective, pentru ca executorul .judecdtoresc sd aibd posibilitatea de aplica sechestru pe


lotul respectiv in scopul executarii hotaririi de.judecatd.
De asemenea, s-a stabilit ca gi in cazurile litigiilor in contenciosul adrninistrativ, la jLrdecarea
cauzelor privind schimbarea modului de executare angaiagii DAJ, fie nu se pfezentau in gedinlele de
iudecatd. degi erau legal citagi, fie nu atacau cu recLrrs incheierea instanfei de judecata privind
obligarea OC'f Chigindu de imegistrare a dreptului de proprietate a reclamantului asupra loturilor
at-late in proprietate nrunic ipald.
C'a lezultat al acfiunilor abuz-ive ale persoanelor publice din cadrr-rl DAJ gi Direc;iei Funciare a
DCIAL-rRF. Consiliurlui mr.tn. Chigjndu i-a fost lezat de drcptul sAu de a dispune liber de terenurile
aflate in proplietatea sa.
Prin corniterea infracliurnii investigate gi pierderea in urma ac;iunilor ilegale ale persclanelor
publice a unor suprafele mari de terenuri pentru construcfie, Consiliul mun. Chigindu, in calitate de
elutoritzrte pubrlica care administreazd bunurile domeniului public gi privat al municipiului, apare in
proces in caiitate de victirnA a infiacgiunii, statut reglementat de art.58 Coci de procedurd penala, care
pe lAnga alte dreptr.rri, mai deIine gi dreptul excLusiv sd ceari de la organul de ur-mdrire penalA sa fle
recunoscuta ca parte v6tdrnatl in cauza pena.[a, Concomitent, art,59 al Codului de procedr.rr6 penald
prevede. cd: .,Parte vatdmati este consideratd persoana flzicit sau.juridic6 cdreia i s-a cauzat prin
infiactiune un prejr"rdiciu tnoral, fizic sau material, recLrnoscutd in aceastd calitate, confornr legii, cu
acordul r ictirrei".
Rciegind din cele expuse , solicitam sd va expLrneIi pe f-iecale litigiu gi caz in parte menlionat n]ai
sus. cat'e sittrt daunele cauz.ate CorTsiliului Municipal ChiginZiu cu indicarca pfopofliilor acestor.er, ca
iezultat al acliLrnilor ilegalc aie persoanelor publice din cadn-rl Direcliei Asisten[a JrLriclicd. manil'estare
prlll llc:atacarea sau atilc.lrei'l tardivi a hotaririlor cJe jLrdecarzi privind obligarea Consiliuluj r1trn.
ChiginaLr dc a atribLri persoanelo r fi'zice loturii de pdrnint pentrll c6nstruc;ia caselor 6e locurt
irrciiriduale sau de a reparltT,a in arenda terenuri persoanelor juridice, inclLrsiv qi in Iitigiile cu privi.e
la schirnbarea uodului de executare, precLlm gi ca rezultat al acyiLrnilor ilegale persoanelor pLrblice ctrn
cadrul Direcliei Irunciare a DGATJRF', manilestate prin fav<,,riz.alea persoanelor cal'e dispun de hotariri
de.jrrdecata irevocabile de a evita proceclura legala de atribuire a terenurilor pril ,lecizia c.'siliulrri
nruniciPal, cdrot'a li s-au elibelat ilegal extrase din Registrul caclastral al de;ildtorilor de teren
in
scopul de a fi aplicate sechr:stre pe loturi gi a solicita in instanfa schimbarea rnodului de executare,
De asemenea, intervenirn in vederea delegarii r,mui sau rnai multor reprezentanfi (cu exceptia
celor inrplicali in acIiunile ilegale), care sd reprezinte interesele Consiliului mun. Chiginiiu
in procesrrl
penal prin utiliza|ea intregrLlui spectru de instrumentc prcrcesual-penale, pentru
obgilerea calitalilor,Je
parle in proces in vederea asigurrarii repunerii alltoritelii publice locale in cireptr-rrile
sale legitirne.
rccLtperlirii prejudiciului cauzat prin itrfiacliune, inaintarea ac!iunilor privind
anularea actelor ilegale 5r
apararea interese [or iu cadrul procesLrlui penal.
-1-otodata,
ignorarea prevederilor legale gi rreirrtreprinderea acIiurrrilor necesare in apdrarea
intefeselol'Corrsiliulr'ri rlLrrt Chigindu al duce la nerealizltrea scopLrlui pr-ocesuluri
pelal cle proie.jare a
p0l'SoB1113l, socLetallr gi stattrluri dc irtli'acliLrrti,
la nerccr.rpcfilr'oir pre,jirdiciLrlui cauzat, pr.ecurn gr la
nein fEprr-ri rea actltlui Lrsti gici
_j

Conducitoruf, organului ale


al CNA, locotenent-colorrel

urmlrire

Bogdan ZUMBIIIANU

Ex, V. Racu
1'el. 022-251-291

0t9Q25t69

,-t ttt

penalir

(./' t:'