Sunteți pe pagina 1din 38

OBEDNIA

PSALMUL 102 glas


T grabnic
s
HrC
dup tlmcirea printelui diacon
Cornel Constantin Coman

#?
! 00
!1
O @a
i 0
ne 00
cu vin 3c
tea z0
z q
su fle
te al meu
pe Dom
nul cC

00!
q z@
a C 0001q
bi ne cu 1
vn 1a
tat 0
e ti Doam
ne c
bi ne cu vin tea z@
z 3`
su
000
!!
z e le 11w@
fle te al meu
pe O
Dom @avV
nul 01'
teQ
ce _
din l un trul
i toa !
1a
!
zc !
! }1
!K cC
meu vV e
nu me
le cel
sfnt'- !
al Lui.

0C
!!
i 0
ne 01q
cu vin tea z@
z 3`
su 0
fle 00
te al meu
pe O
Dom @avV
nul

!i c0
!!
nu 112
ui ta toa ' !
te rs
pl} 1
ti '- !!!}
i ri le1
Lui. kcC

0C
z te0!}
e 0
Cel 0111a
ce cu r e 0
te alw
toa !
f r0]
de 1
le 0
gi

0p
z le abB@
z teQ
z li }0
le ta @
pe 1110!w
Cel ce vin de c toa !}
bo !
le ]\1!1]
ta a a
@k
le. cC

0C
B!}1
e 0
Cel 0011a
ce iz b ve 0
te albdin
stri 12
c ciu '!
ne!}
vi1
a '~

!!!A
!te
! 011\1!1]
a a tavV 01'
pe Cel ce
n cu nu nea a a @
z avV 01'
cu mi -!
l
!!!}
du 1C
rri. kcC
i cu n1

0C
e 0
Cel 11a
ce um 0
ple albB 0!}
de bu1
n q!
t i do2
ri '~!
i!
rea!AtavV !
n

0e
z! !
z !!AvV
no i se
vor011q
ca a le vul !
tu
ru lui !c
ti1
ne q!}
re i 1
le 1'
ta !a !!KcC
a le.

0C
al 011'
z nulbB
a @00
el 0
ce 3z
fa 0
ce nN
mi los te !
ni !}e q
Dom@
i ju de
www.stavropoleos.ro

3'
z !ce!}li 11a
! !}
ca !a !111a
t tu tu ror m<C p
ce !
lor
se fa 0
ce strm
b\1!1]
ta a a
@k
te. cC

0C
la B !}a 1
zle !
u 0
nos r
cu z@
te b
f 1a
cut 0
c !1q
i le Sa `!
lui1'
Mo !
i !A
se vV

2a
fi C0
i !
lor !
lui111a
Is ra il m<C W
vo z!i } 11'
le Sa !
a !!K
a le.cC

0C
q z!v
A !
V n1q!
n 1
du 1l
rat abB @111'
es !
te Domnul
de lung rb
i mi los tiv `!

1q
! !A
d tor @2a
mi los
tivvV q
nu !
p000Q
n n sfr i z_
it Se 11
va iu
i mult 0
1a
nici C!
nI'
vea !
ac !
Se !
va!}
m1
ni 1k
a. cC
i vV 3'

4z
u C0
du 0a
p l@
p 2000a
ca te le noas @
tre !11a
a f cut 1
no '`!
o!
o

!A
z tre a!a rs
! 11a
uvV 2a
nici C0
du !!1110!}
p f r de le gi le q
noas@
pl tit 1
no '!o
!!K
o u.cC

0C
al ce !
!p
!mnt
!A bB@
i 0
du 0111a
p nl i 0
mea wz
ru01'
lui de la
a

011q
z nul2
n t rit Dom !
mi '~!i !!A
la LuivV 0Q
spre ce eiz) S1
ce 12
se tem 'C!
de!K
El.cC

0C
z!A 011a
e e
ct sunt
de de par 0
te am<C !}
r1
s q!008
ri tu ri le 1
de '

!!1'
la+a pu !
u !!1G
u u suri abB @03z
de pr ta 0
t-a 00!A
de la noi0
f !}r0
de ]q
le !}
gi
11'
le noa !
a !!K
as trecC

1C
re q
cum z!
mi1q
lu ie z@2a
te ta `0
tl !!A
pe fiivV 0!c
a mi1
lu 11a
it Dom

00p
z!110@a
z zip!
nul pre cei ce
se tem de El bB @3z
c El 0
a !1w
cu nos cut !
di rea
www.stavropoleos.ro

1'
zu su 111a
!sun
!}
noa `!a !
as !A
trvV 0Q
a du _
te 001'
c r -C!
n
i-a + a min 0
1k
tem. cC

3zC0
zba ]1
a le 0@a
! !}
mul al1
ca q
iar @
zi 0
le lui bB 3'
ca floa
rea1a
cm 0
pu

@a
lui bB !}
a 1'
va!
n!
flo}1
ri. kcC
a -!

1C
1
duh a0
a !
tre111a
cut prin trn 0
sul 0
nu `!u !
va !
mai!AfivV !
i 1'
i

3z
!!
- c !
! }1
nu 0
se 0
va mai
cuO@a
noa te 1
n ' C !
lo cul
su. kcC

#/
alw z1!
! 11'
! n
!veac
!AvVspre
! /y
z ce
ar 3
mi zC0
la Dom
nu0a
lui 0
din veac
n
cei C!
i p !

!}
-! !K
se 1'
tem de
El.cC

0C
!111a
i 1
drep 1a
ta 0
tea 0a
Lui l bB spre
fi ii fi 0
i 0a
lor lm<C 1
spre

q
z ce !
! tul
! !A
cei -!
p0a
zesc 001'
le g m n
LuibB @0111a
te !
de
i-i a duc a min 0
11a
po run 0
ci 0@a
le Lui bB0
ca 00!}
s le m1
pli 1'
nea !a!
as!K
c.cC

t
c!
z 111a
-!
z !*
!Q
)z cC
:S 0
o om
nul n cer #
a 0w
g tit sca
u nul
S u
m 1
p
i d0

1q!w
r i a Lui z !
pe !A
to i0!}
i st0
p ]\1!1]
ne e e @
te. kcC

0C
! !A
i 0
ne 011a
cu vn ta i 1
pre 1a
Dom 0
nul 01'
to i ~!
n !
ge rii
LuivV

11'
!O
z i !
! !A
zi a 1
cei tari !
la vr
tu @a
te 1
ca 1q
re fa ce!
cu 1'
vn tul
LuivV Q
u
i _
11a
- in !
zi i gla 0
sul 01'
cu vi C !
te !
lor} 1k
Lui. cC
www.stavropoleos.ro

0C
q z!
111a
i 0
ne 011a
cu vn ta i 0
pe Dom
nul!
toa
te pu te 0
ri 0
le

@a
' -!i!vo!ia}1
Lui bB 111@1a
slu ji to rii Lui m<C #}
ca 0
re ]1
fa ce
Lui. kcC

0C
1a
q z@
i 0
ne 0
cu 1
vn ta
pe Dom
nul 1
toa 1
te 1a
lu 0
cru 0
ri
i 0

0@a
!Lui
!AvV
le Lui bB @03z
n tot lo 0
cul !11`
st p ni ' !
i rii

sq
c!11
bi ne
cu vin

P0a
!!_2
!U@a
tea z m<C 1'
su fle
te e al meu 'pe
Dom nul. cC

2c
!!
la 0
v q_=
Ta a t 1
lui 1O@`0a
Sf 'n
tu
i Fi u u lui m<C #`
i i 2

! !A cC
luiDuh.

20q_=
i
a cu um i 1
pu aO
ru 0am<
rea C 01}
n !
ve!2'
cii ve _
e ci !
lor.
i

!
!A cC
A min.

2
!+1
a C 4'
!!11a
i c0
ne cu
vin p!`X
tea a a 2
a a') _
aS z c
su fle
te al meu #
pe

`pUS
@a mM
e Do om ]@
nul 01m
te q!
ce le #
din 1`X
l 1
u '!
un !
truUS
ul meu
i toa 0
3c
z S1
!A m<C 0'
d S]
nu !
me
le 1OS
cel sf !
ntS11=s
a a al Lui
bi v!
ne !1p)
cu vn ta a O
at
@a
e ti m1
Doa '-!
a !!+
a a=
am s!
ne.KccC

www.stavropoleos.ro

PSALMUL 145 glas leghetos

S
L

T grabnic (dup tradi ia athonit)

0b
!}1
! lui
!Duh.
!A bB
la 0
v 4a
Ta 0
t lui
Fi z!
u @11a
lui i Sf _!
n tu
i q
t
! nul
!A m<C 01
a bz!
u 0a
d l1
su a0
fle 00!
te al meu01'
pe Do !
o om
l u

q
z!}1
q!
z 0!+
!A m<C @4z
!} 0]
da voi
pe Dom
nul
n vi 2
a '!
a!
cn ta 0
voi Dum
ne O
ze ' !!
u lui
a mea
!A m<C w
!
z- !
! !K
meu
p n
ce voi
fi bB

rzb
z!00
!nici
!Am<C2p!+
u!
v+1
n q
cre de
i n cei !+
pu2
te '!
e er
n fi ii 1
oa P]
a /

!
-zre !p
z te mn
! !+tu1
me!
ni !A
lorm<C 01q
n tru ca !
nu es !
i o@k
i re. bB

0b
z! @11a
-z !01'
e t
du hul lui .B/ @001q
ce
n p m
i va
i se va n toar !

!!
n
tul !K
luibB
.

0b
z 1q
z! @11a.B
/ @1q
-z !ri !
n r
zi !+
ua+a
ce ea
vor pie ri
toa te gn !
du
le !K
lui.bB
0b
z!!A
e 0
ri 4a
cit w
c ru
ia0
Dum!+
neO
ze '!
ul !!11a.B
lui I a cov / 9z
es 0
te

!+a 1
! !A
!
-z !
03'
ju 1'
to !
o rul
luim<C 1q
n dej dea
lui0p
spre Domz !
nul !
Dum
ne ze !
e!
ul !K
lui.bB

1b
z!!11a
pre q
Cel ce
a f cu `
ut 1a
ce 0
rul !+
p 1'
m !
!
n !A
tulm<C 9z
ma
i 1

01q
z- te!
! !se!Kle.bB
rea i toa !
ce 0010
le ce sunt n trn

0b
!} 111a
pre r
Cel !+
cez 1
p q
ze z!0!+
te a deO
v ' !
rul!n!A
veacm<C spre
Cel ce fa

0!+
!!
-z
ce ju 1
de q
ca !9z
t ce 0
lor 1'
n ps
tu !A
i i m<C 0001q
spre Cel ce d hra !
n
U'
!fl
!mnzi.
!K bB
ce lor
www.stavropoleos.ro

q
!
zb 1q
!
z !q!00'
0
om nul
dez lea g
pe cei fe re ca 8!
a i!11a
n o bezi bBq
Domz!
nul
n

!}e0]
!bii
!AL .>7z
!B+1
!11a
9z
lep q
te 1'
o g .!
o or
Dom nul
ri q
di cz! !
pe cei
c zu i .B/ Dom
e !
0!+
! cei!drep
!Aim<C 9z
z !
! !A
nul iu 2a
be 0
te pe
Dom 0
nul 1q
p ze -!
te
pe 1'
ce !
ei str
ini.bB

0b
!
z v
!!11a
e 0
or r
fan !+
pe q
v du
va pri mi .B/ @9z
lea 0
p
z i 1
i ca 0

1q
z i !
c to -!
lor0'
o !
va !
pieo@k
er de. bB

0b
'! ! !}n1
/ !}1
!
m 0
p 04a
r i 11a
va Do omnul
veaca.BDum
ne 1a
ze 0
ul tu

01'
! !i n
!neam.
!K bB
Si oa !
a !!A
a nem<C 11a_'
n nea am

0b
i 0
a 4a
cum 01'
u!
ru !A
rea0a
n 011a
ve cii ve _'!!!
ci lor.A
i pu !
i 0

!K bB
min.

4a B0
!!
nu @11a
le Ns cut 1
Fi a~'!u !A.B
le / !}
Cu ]1
vn a0
tul 1}
lui Dumne
i 0

!A m<C 9z
zeu
Ce 0
la 11'
ce e ti _a !!0
f r de 1'
moa !
a!
ar!K
te bB

001~1a
i ai pri mit ~

0a
!} 0]
! tr
!Am<C 0a
pen 0
tru mn
tu 1
i 01'
rea noa !
a as
a 0
Te 011a
n tru pa 1
din
1'a!
! ! !Am<C
Sfn
ta !
Ns09z
c toa 0
rea 1}
de Dumnezeu

11a
! 09z
!Ma
!
ru rea
Fe cioa ra
i pu _' !

3'
ri !i !!K
i a bB0
Ca a0
re 004a
ne schim bat 0
Te-ai@11a
n tru pat .B/ 0!}
tig
i rs1
1a
!Dum
! 01'
a_! pre
! 9z
nin 0
du !11a
Te Hris toa 'se
ne ze !
e !!A
u lem<C 11'
cu moar tea
moar1
te }
!
! !K
!}1
ai cl
catbB rz
U @
nul 11a
fi ind 1
din 1a
Sfn 0
ta 01'
Tre i !i !i !A
me.B/ m
pre
1a
!!A
u `
u0
n sl
vit!
cu1a
Ta ~'!
tl0!!11a
i cu Du hul Sfnt.B/
!}
pe

g1
!KbB
no oa!o!!}
oo
o {aoi.
www.stavropoleos.ro

s@11'
mn
tu ie -!
te!
ne

FERICIRI, glas 1

QV

Macarie ieromonahul

d 3000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta m<C

F
T

0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 000q
s raci cu du !
hul0
c 0
a q
ce !
lo 0
ra

q!000000'
s es te m p r i a ce !e !11a
ru ri lor m<C

d0
0a
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
ce plng

s0
c 0
a 0!
ce ia 0!
se vor

110a
mn g ia m<C

d#
e 0300a
ri ci i cei blnzi m<C 00
c a

q!00!0
s ia vor mo te ni
ce

!
p O0a
mn tul m<C

d #030000000000
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00000
z de drep ta te

s0
!!
c 0q!0'
a ce ia se vor
s11a
tu ra m<C

d#
e 030000a
ri ci i cei mi los tivi m<C0
c 0
a

sq
ce !0'
ia se

! !mi11a
vor
lu i m<C

d#030000000
e ri ci i cei cu ra i cu i ni ma

s0
c 0
a

s0
c 0
a

q!000'
! 11a
ce ia vor ve dea !
pe Dum
ne zeu m<C

d#030000000
e ri ci i f c to rii de pa ce

q!
ce ia q!000'
fii lui Dum ne zeu !
se !
vor11a
che ma m<C
www.stavropoleos.ro

F
T

#
de 0
ri 3
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

00q
s c a ce !
lo 0
ra q
es !
te 00000
m p r i a 0'
Ce !
e!
ru 1
ri

1a
lor m<C

d#
e 0
ri 3
ci i 0
vei 000000000
fi cnd v vor o c r i v
T

0
vor 0
pri 0
go 0
ni a 0
vor 0
zi 0
ce q
tot !
cu 1
vn @
tul 1a
ru
i 0

s0
m

0
! pentru
! ! O0a
po q
tri !
va q
voas!
tr01'
min i ind
Mi ne m<C

d#03
u cu ra 0
v 0
v ve se li i
i 0
i 0000a

s0
c q
pla

!q
ta
voas !
trq!1'
mul t e !
es !!O0a
te n ce ruri m<C
[Prochimen glasul... Apostolul zilei]
glas 1

Nanu Virgil Ioan

QV
0030!
la v Ta t lui 11'
u!
lui!iO@11a
Sfn tu lui Duh m<C
i Fi !

S
!1101' ! !A ! ! 111' ! ! ! !A vV
P003`001'! ! 0!1q! 0! 0
i a
o

cum i

me

pu ru rea i n ve cii

ne e te

ve ci lor A min

ne Doa am ne cnd vei ve ni n tru m p

!2'
r i !
i !}
a :!
a s0
Ta k vV

P 00r! 101'! ! 0!1q !0!0


o

me ne te ne St p

ne cnd vei ve ni n tru m p

!2'
r i !i !}
a :!
a s0
Ta k vV

P003`001'! ! 0!1q! 0!0


o

me

ne e te

ne Sfin in te cnd vei ve ni n tru m p

!2'
r i !
i !}
a :!a s0
Ta k vV
www.stavropoleos.ro

C e!1OS ! ! ! q ! 0! O0a m<C 1'!\!


ea ta ce rea as c Te la u d i zi

ce

Sf nt Sf nt

1o
s'! !nul0'
!ot!Avr
Vplin !1`X
Sf nt Dom
Sa va
in e es 1
te ' !
ce !
rul!
p m !
n !
tul!
de
i 01'
2'
sla !
a !}
va: !s
a0
Ta k vV
Stih:

d 0003000000000
pro pi a i v c tre El i v ve i lu

00k
mi na m<C

0q!11'
s i fe e le voas !
as!A
tre1
nu '!
u !_111k
se e vor ru i na m<C

C 0!1OS ! ! ! q ! 0! O0am<C 1'!\!


ea ta ce

rea as c Te la u d i zi

ce

Sf nt Sf nt

1o
s'! !nul0'
!ot!Avr
Vplin !1`X
Sf nt Dom
Sa va
in e es 1
te ' !
ce !
rul!
p m !
n !
tul!
de
i 01'
2'
sla !
a !}
va: !s
a0
Ta k vV

S 0030! 11'! ! ! O' ! ! !A vV


C 30q ! 0OS ! ! 00!O0@1am<C
v Ta t lui i

la

ea

ta sfin i lor

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

n geri i

a + ar han ghe li

lor

0q
!
cu toa !
te 12'
pu te !
ri !
le !
ce 0
reti !
Te q!0!
la u d i O0a
zi ce m< C1'
Sf nt
\!1os
'!!
Sf nt Sf ntDom
nul0'
Sa !
va !AvV
ot r
pli !1`s
in e es 1
te ' !
ce !
rul!i 01'
p m !
n
!!
tul
de 2'
sla !
a !}
va:!a s0
Ta k vV
i acum...

Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu

lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI glas 2

Macarie ieromonahul

W M!
T
d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000m?
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta

d0
e 0
ri 0
ci i 00
cei s 0
raci 0q
cu du !
hul01
c a

s1
ce '

!lo !
ra q
es !
te 0111'
m p r i !i !
a 2
Ce '6 !
ru !
ri !A
lor m?

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
ce 0
plng

! !g !Aia
mn

m?

d0
e 0000
ri ci i cei blnzi

s1
c 11'
a ce 6!
ia!`X
se e 1
vor '

11O'
s c a ce !
ia !
vor!
mo11'
te ni

!
!A !A
p mn
tul m?

F
!
z

d 000000000000q
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea
s1
de 116
drep ta 0
te 000'
c a
ce !
ia !
se `X
e 1'
vor !
s !
tu !A
ra m?

T
d0
000000a
111'
s
e ri ci i cei mi los tivi
c
a ce 6!
ia !
se `X
e1
vor '

!!
mi
lu !A
i m?

F
T

0
d e 0
ri 00
ci i cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 0
ni 0
ma 0
c 0
a

s ce 0
3^
! !ne\0!:
ia 0
vor ' !
ve !
dea`X
a 1'
pe Dum
ze eu m?

d0
e 00
ri ci i 0000000
f c to rii de pa ce

16
'! !
ce 0
ia q!0'
fii lui Dum !
ne !
ze `X
eu 1
se vor
che!A
ma m?
www.stavropoleos.ro

s11
c a

F
T

0
d e 0
ri 00
ci i cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

1116
s c a ce 0
lo 0q!0000'
ra es te m p r i !
i !
a `X
a 1'
Ce !
ru !
ri

!A m?
lor

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0
!!
vor 0
pri 0
go 0
ni a 0
vor 0
zi 0
ce 0
tot 11'
cu vn tul
ru
i 0

0
s m

011O'
! min
! !i `
po tri va voas tr
ind1'
pen !
truU@a
Mi ne m?

d003y
u cu ra 0
v 0
v ve se li i
i 0
i 0000a

s00
c pla

0q
ta voas !
tr0'
mu !
ul !OS
t es !
te _PS
e n ce \0!s
e e0
ruri am?
[Prochimen glasul... Apostolul zilei ]
glas 2

Nanu Virgil Ioan

WB!
311'
!!
!!
O' tu
!lui!Duh
!A b?
la v Ta t
lui 01'
i Fi u!lui
i Sfn

S
311@2'!!A000'_20!!!A b?
P 00\1110`00011' ! ! !
a cum i

me

pu ru rea i

ne te

ve e cii ve

ne Doa am ne cnd vei

ve

ci lor A min

ni n tru m

!
p!
r 2'
a !A
Ta b?
i !

P 00q!111`00011' ! ! !
o

me ne te ne St

p ne cnd vei

ve

ni

n tru m

!
p!
r 2'
a !A
Ta b?
i !

P 00\1110`00011' ! ! !
o

me

ne te

ne Sfi in te cnd vei

!
!A b?
p!
r 2'
a Ta
i !
www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru m

1~00q
z !Te
!1
!A b? \11`
ea ta ce rea c
la '!
u U@w
d i zi ce
Sfnt Sf nt

O'
! !!
! !i 0y
SfntDomnul
Sa 11
va ot a,M 1k
pli o
in s' !
es !
te 1'
ce rul
p 0
m ' !
n !
tul!
de
2'
sla !
va!
TaA b?
Stih:

d 0003000000000
pro pi a i v c tre El i v ve i lu

T
00a
,
M
0q!11'
s i fe e le voas !
mi na
as !A
tre0
nu '!u !`X
se e 1
vor '!
ru!!A
i na b?

1~00q
z !Te
!1
!A b? \11`
ea ta ce rea c
la '!
u U@w
d i zi ce
Sfnt Sf nt

O'
! !!
! !i 0y
SfntDomnul
Sa 11
va ot a,M 1k
pli o
in s' !
es !
te 1'
ce rul
p 0
m ' !
n !
tul!
de
2'
sla !
va!
TaA b?

S 311' ! ! 01' ! ! ! O' ! ! !A b?


C 1~0q z ! !1'! !000P0@1ab?
la

ea

v Ta t lui i

ta sfin i lor

Fi u lui i Sfn tu lui Duh


ngeri i

ar

han ghe li

lor

0e!11'
11`
cu toa te ce re !
le pu!0q!P@
teri Te la u d i w!A
zi ceb?\Sfnt
Sf nt
ti !!
O'
! !!
! !i 0y
SfntDomnul
Sa 11
va ot a,M 1k
pli o
in s' !
es !
te 1'
ce rul
p 0
m ' !
n !
tul!
de
2'
sla !
va!
TaA b?
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu

lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI, glas 3

Macarie ieromonahul

nN

d 0000000000110
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

0000000000010!,<
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta V

s0
!P !
e 11'
ri ci i cei
s 00q
raci cu du !
hul00q
c a ce !0O
lo ra es

@0000!1'
te m p r i a ce !
e!
ru !}
ri 1
lor a nN

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 11a
ce plng

s0
c 0
a 0'
ce !
ia!
se 0
vor

OS
m !
nUS
g ! _a
ia vV

d1
e ~0011
ri ci i cei blnzi

0
s c 0
a q
ce !
ia 000
vor mo te

OS
p i _`X
ni !
i p q
mn !A
tul ,<V

d @010000100000
e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

0!
z de 1q
drep ta !
te

s0
c 00'
a ce !
ia!se0q
vor s z\!!\0!:
tu u ra a vV

d1
e ~000011a
ri ci i cei mi los tivi

0
s c 00'
a ce !
ia !0
se vor

q
mi z\!!\0!:
lu u i i vV

d1~000000110
e
ri ci i cei cu ra i cu i ni ma

0
s c 1
a

0
s c 1p
a

1'
!!
!US
ce !
ia P vor
ve !
dea `
a X qUS
pe Du um
ne !e !s
e \0!:
ze euvV

d1~
e 01
ri ci i 0000010
f c to rii de pa ce

q
! Dum
!0
! !se q
! !e !A
ce !
ia 1'
fii lui
ne zeu
vor z che
ma vV
www.stavropoleos.ro

F
T

1
d e ~0
ri 10
ci i cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 010
drep ta te

011'
s c a ce !lo !q
ra es !
te 0000!
m p r i a 1'
ce !e !
ru!
ri !A
lorvV

1~00
d e ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000000000011a
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

0
s m

0q
! pen
!!
po tri !
va O
voas @00'
tr min i ind
truw
Mi z!
i !i !A
nevV

1~000000000001
d u cu ra i v i v ve se li i c pla ta

10
voas tr

s0
mu '!
ul !1
t es 00US
te n ce !
e _a
e ruri vV

[Prochimen glasul... Apostolul zilei]


glas 3

eN

S 100'! ! 11100P0@1a,<V
01q ! 1'! !A 0'_101'! ! !} 1anN
P 100'!! 1O0! 111' ! !_1
la

v Ta t lui i

a cum i pu ru rea i i n

me

Fi

lui

Sfn tu lui Duh

ve cii

ne e te ne Doa ne cnd vei

ve

ve ci lor A min

ni n tru u m p

01'
r i !i \!}
a a1
Ta a nN

P 100'!! 1O0! 111'! !_1


o

me ne te ne St p

ne cnd vei

ve

ni n tru u m p

01'
r i !i \!}
a a1
Ta a nN

P 100'!! 1O0! 111' ! !_1


o

me

ne e te ne Doa ne cnd vei

01'
r i !i \!}
a a1
Ta a nN
www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru u m p

C 1'!!1O002'!U@w !A,V< 2'! ! !


ea a ta ce reas c

la u d i

Te

zi ce

Sf nt Sf nt

! os
' ! !nul0
! !i 0\!10
Sf
nt Dom
Sa ' !
va !A
ot v V y
plin z !
es !
te 2'
ce rul
p m n tul de
1'
sla !
a \!}
va a 1
Ta anN
Stih:

d 0001a
pro pi a 1
v c tre El i v ve i lu
i 00000000
T

00a
mi na ,<V

0q!11'
s i fe e le voas !
as !
tre!e !o
nu u s' !
se !
vor0'
ru !
navV
i !A

C 3'!!1O002'!U@w !A,V< 2'! ! !


ea a ta ce reas c

la u d i

Te

zi ce

Sf nt Sf nt

! os
' ! !nul0
! !i 0\!10
Sf
nt Dom
Sa ' !
va !A
ot v V y
plin z !
es !
te 2'
ce rul
p m n tul de
1'
sla !
a \!}
va a 1
Ta anN

S 100' ! ! 1110@q z! ! !A vV
C 300'! !1O0!11q z!_1a,<V
v Ta t lui i

la

ea

Fi

ta sfin in i lor

lui i Sfn tu lui Duh

n geri i a + ar han ghe e li

lor

0q!11'
V Sf ' nt
!
cu toa te ce re !
ti !!
le pu1010U@w!A,<
teri Te la u d i zi ce 2
!!
! os
' ! !nul0
y z!
! !i 0\!1
Sf
nt Sf
nt Dom
Sa ' !
va !A
ot v V plin
es !
te 2'
ce rul
p m n tul
01'
de sla !
a \!}
va a 1
Ta anN
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu


lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI, glas 4 leghetos

Macarie ieromonahul 1

d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta bB

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei

s00110011
s raci cu Du hul c a ce

@0q
lo ra es !
te 0001@O'
m p r i a Ce !
ru !
ri !
lorA bB

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 11a
ce plng

000_0`X
s c a ce e ia se e

q
! _1a
vor m
n g ia bB

00011
d e ri ci i cei blnzi

00O@0
s c a ce ia vor @
mo `X
o 1
te

0_q
z!A bB
ni i p mn tul

0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

T
0011000
0_0`X
s ce e ia se e q
z de drep ta te c a
vor !_1
s tu ra abB

0000011a
d e ri ci i cei mi los tivi

000_
s c a ce e ia 0`X
se e

q!_1a
vor mi i lu i bB

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 1
i @
ni 1
ma

00
s c a

1~
!Dum
! !ne1a
ce 0
ia 0
vor 0
ve 0
dea ' pe
zeu bB

d0
e 00
ri ci i 0000000
f c to rii de pa ce

11q
! 0!
!!
ce ia fii lui
Dum ne 1'
zeu !
se vor
che1a
ma bB
www.stavropoleos.ro

0
s c 0
a

0000000000q!
d e ri ci i cei iz go ni i pen tru drep ta te

0
s c

1100q!0000!1'
a ce lo ra es te m p r i a Ce !e !
ru !
ri 1a
lor bB

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000
vor pri go ni

0
s i 1
!!
vor 1'
zi !
ce tot
cu 111a
vn tul ru 0
m 0
po

q
!!
tri !
va O
voas @01'
tr min i ind
pen!
truO@a
Mi ne bB

0
d u 0
cu 0
ra 0
v i 0000
v ve se li i
i 00

s0
c q
pla

!
ta 0os
voa as 0
tr q!1'
mul t e !
es !!O@a
te n Ce ruri bB
[Prochimen glasul... Apostolul zilei]
glas 4 leghetos

S 00q!0110!1q !z ! !A bB
0 1101 @1a001 @ 1' ! ! !+
la

v Ta t lui

a cum i

Fi

pu

u lui i Sfn tu lui Duh


i

ru rea

ve cii

ve ci lor A

1a
min bB

P 00q!00os00011'! !0!
o

me ne te ne Doa am ne cnd vei

ve

ni n tru m p

!2'
r i !
a!
TaA bB

P 00q ! 000os00011'! !
o

me ne te ne St

ne cnd vei

ve

ni n tru

0!
m p !2'
r i !
a!
TaA bB

P 00q!00os00011'! !0!
o

me ne te ne Sfi

in

te cnd vei

!2'
r i !
a!
TaA bB
www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru m p

C q!00os00!!11O@m<a C0aOS!
ea ta ce

rea

as c

Te la u d

zi

ce

Sfnt Sf nt

Q
) s1
! !i 01'
!!
Sf nt
Dom 10'
nul Sa !
va !
otA bB t
plin z !
es !
te 1'
ce rul
p m !
n tul
de 2'
sla
! !A
va
Ta bB
Stih:

d 0000000000000
pro pi a i v c tre El i v ve i lu

00a
mi na

0q!110\!110
s i fe e le voas tre nu u se vor ru '!
nabB
i !A

C q!00os00!!11O@m<a C0aOS!
ea ta ce

rea

as c

Te la u d

zi

ce

Sfnt Sf nt

Q
) s1
! !i 01'
!!
Sf nt
Dom 10'
nul Sa !
va !
otA bB t
plin z !
es !
te 1'
ce rul
p m !
n tul
de 2'
sla
! !A
va
Ta bB

S 00q!0110!1q z! ! !A bB
C q!q!00os0000P0@1a
la

v Ta t lui

ea ta sfin i lor

Fi

u lui i Sfn tu lui Duh

n geri i

a + ar

han ghe li

lor

0q
cu toa !
te 12'
ce re !
ti !
le !
pu 00
teri Te !
la !u 11O@a
d i zi ce m<C 0a
Sfnt
OS
!Q
) s1
!!01'
Sf nt
Sf nt
Dom 10'
nul Sa !
va!A
otbB t
plin z !
es !
te1'
ce rul
n !
tul!
de
i p m !
2'
sla !
va !A
TabB
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu

lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI, glas 5

HqV<I

Macarie ieromonahul

d 0f
n 0
tru 00000000000
m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000q!0,<
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta V

0f
se 1
ri 1000!0!011'
ci i cei s raci cu du hul c a ce !
lo !q!
ra es te

0011'
m p r i !
a!
Ce!e !11a
ru ri lor ,<V

0f
de 0
ri 0
ci i 0
cei 00
ce plng

011'
s c a ce !
1
ia !
se !
vor!
mn
g

1a
ia ,<V

T
0f
de 0
000
s c a ce ia vor mo te!ni1
ri ci i cei blnzi 0110!0!
p

O@a
mn tul ,<V

0f
d e 0
ri 00000000000
ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00000
z de drep ta te

011'
s c a ce !
ia !
se !
vor!
s 11a
tu ra ,<V

T
0f
de 0
00011a
s c a !ce!ia11!
ri ci i cei mi los tivi 00
se vor mi

!0a
lu i ,<V

d0f
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 00
ni ma

01
s c a

10
!!
! !ne1a
ce ia vor
ve 1
dea 0
pe Dum
zeu ,<V

d0f
e 0
ri 0
ci i 0000000
f c to rii de pa ce

101'
! Dum
! !ne 11
ce ia fii lui
zeu se !
vor!
che0a
ma ,<V
www.stavropoleos.ro

0
s c 1
a

F
T

0
d e f0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

01100q
s
c
a ce lo ra es !000
te m p r !
a O'
Ce !_1a
ru u ri lor,<V
i !

0
d e f0
ri 0
ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000000000000a
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

0
s m

!11q
po tri va voas z !
tr !
min!i `
ind11U@a
pen tru Mi ne ,<V

T
0f
du 0
0
0
00
0000
!11
s pla ta
cu ra i v i v ve se li i
c

0`0a
voa as tr 1
mu '!u!!!!11PS
u ul t es te n Ce \0!s
e e0
ruri a,<V
[Prochimen glasul... Apostolul zilei]
glas

HqV<I

S 0110001'! ! ! O'!! 0a,<V


01101@1a000'_2' ! ! !
la

v Ta

a cum i

t lui

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

pu ru rea

ve e cii ve ci lor A

1a
min ,<V

P 00 \P110`00001' ! ! !
o

me

ne te

ne Doa am ne cnd vei

ve

ni n tru m

101'
p r i !
a !A
Ta,<V

P 00\0 ! 110`00001'!!
o

me

ne te ne St

p ne cnd vei ve

ni n tru

! 101'
m
p r i !
a !A
Ta,<V

P 00 \P110`00001' ! ! !
o

me

ne te

ne

Sfi in te cnd vei

101'
p r i !
a !A
Ta,<V
www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru m

C q!1O!0!!101'! !A,<V e z\ ! O'


ea ta ce reas c Te la u d

zi

i ce

Sfnt Sf nt Sfnt

!!
Dom
nul!11a
Sa va ot cN/ 1'
plin !
es!0os
te ce
e #
rul a000'
n!1O
tul de sla
i p m !
\P0k,<
va Ta V
Stih:

d! 0
pro 01
pi a 0
v 0
c 0
tre 0
El 0000
i 0
i v ve i lu

00a
mi na ,<V

0q!110\!11
s i fe e le voas tre nu u se vor } !!0a
ru i na ,<V

C q!1O!0!!101'! !A,<V e z\ ! O'


ea ta ce reas c Te la u d

zi

i ce

Sfnt Sf nt Sfnt

!!
Dom
nul!11a
Sa va ot cN/ 1'
plin !
es!0os
te ce
e #
rul a000'
n!1O
tul de sla
i p m !
\P0k,<
va Ta V

S 0110001'! ! ! O'!! 0a,<V


C q ! \P 1 1 0 `00000' !! 1
la

v Ta

ea ta sfin

t lui
i

lor

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

n geri i

a + ar

ha an ghe li

1a
lor cN/ 0q!11'
cu toa te ce re !
ti !
le !
pu10!
teri Te la!
u 101'
d i zi !i !A,<
ce V
e
!
!!
a i 0
Sf z\Sf
nt O
Sfnt ' Dom
nul!
Sa11a
va ot cN/ 1'
plin !
es !
te 0
ce o
e s#
rul 0
p
0'
m !
n!
tul1O\P0k
de sla va Ta ,<V
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu


lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI, glas 6

H ?o

Macarie ieromonahul

d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000q!0m<
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta ?

011000!0!011'
s e ri ci i cei s raci cu du hul c a ce !
lo !q!
ra es te

000000'
m p r i
a Ce !
e !11a
ru ri lor m<?

0
de 0
ri 0
ci i 0
cei 00a
ce plng

011'
s c a ce !
1
ia !
se !
vor!
mn
g

1a
ia m<?

00000a
d e ri ci i cei blnzi

011@0
s c a ce ia vor 0!
mo tep
ni

!
p0os
m n 0
tul am<?

0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00000
z de drep ta te

011'
s c a ce !
ia !
se !
vor!
s 11a
tu ra m<?

0000000
d e ri ci i cei mi los tivi

011'
sc a ce !ia !se!vor!mi

11a
lu i m<?

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 00
ni ma

01
s c a

1'
! 11a
ce !
ia !
vor0
ve 0'
dea !
pe Dum
ne zeu m<?

d0
e 0
ri 0
ci i 0
f 00
c to 0
rii 0q
de pa !
ce

OS
! Dum
! 00'
ce @
ia 1'
fii lui
ne zeu !
se !
vor11a
che ma m<?
www.stavropoleos.ro

0
s c 1
a

F
T

0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

011'
s c a ce @
lo 0q
ra es !
te 000q
m p r i !
a 0'
Ce !e !
ru 1
ri

1a
lor m<?
T

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0000
@1a
vor pri go ni 0
vor zi ce 0
tot 01
cu vn tul
ru
i 000

0
s m

11@OS
!!
po tri va voa !
as !
tr 01'
min i ind
pen!tru0os
Mi i 0
ne am<?
T
T
d0
0
0
0
00
0000
0
s c q
u
cu ra i v i v ve se li i
pla

!
q!
ta voas
tr2'
mu !
ul !!!00os
t es te n Ce e 0
ruri am<?
[Prochimen glasul... Apostolul zilei]
glas 5

s
H ?o t
00q!011'
! 0q
z! lui
! Duh
!A b<?
la v Ta t lui i Fi !
u lui
i Sfn tu

S
01111' ! !A 0 0 1 @ 20 ! !
i

!A b<?
min

m<?

cum i

pu ru rea i

ve cii

ve

ci lor A

P 00q!0@os00001'! ! ! 1
o

me ne te ne Doa am

ne cnd vei

ve

ni n tru m p

1q
z\!\P
b<? m<?
r i
a a Ta ;

P 00q!00@os00001'! ! !
o

me ne te ne St p

ne cnd vei

ve

ni n tru m

11q
z\!\P
b<? m<?
p r i
a a Ta ;

P 00q!0@os00001'! ! ! 1
o

me ne te ne Sfi

1q
r i z\!\P
a a Ta b<; ?

in

te cnd vei

www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru m p

C e!0@os0110 ! ! OS ! !A m<? 1'!


ea ta ce rea as

Te

la

u d i zi

i ce

Sf nt

\!s
O' ! ! !Sa!}va1a
!!i0\!
Sf 1
nt SfntDomnul
ot b<?w!111'
pli in es te ce rul
p m n
11q
tul de sla z\!\P
va a Ta b<; ?
Stih:

00110
d pro pi a i 0
v 0
c 0
tre 0
El 0000
i v ve i lu

00a
mi na m<?

0q!11'
s i fe e le voas !
tre\!s
nu u 1
u 01'
se vor !
ru!!A
i na b<?

C e!0@os0110 ! ! OS ! !A m<? 1'!


ea ta ce rea as

Te

la

u d i zi

i ce

Sf nt

\!s
O' ! ! !Sa!}va1a
!!i0\!
Sf 1
nt SfntDomnul
ot b<?w!111'
pli in es te ce rul
p m n
11q
tul de sla z\!\P
va a Ta b<; ?

S 1~0q!011'! ! 0q z! ! !A b<?
C e ! 0@10`0001q z!_1am<?
la

v Ta t lui

ea ta sfin i

lor

Fi u lui i Sfn tu lui Duh

n geri i

a + ar han ghee li

lor

0q!0p!11101'
cu toa te ce re ti le pu teri Te la !
u !!OS
d i zi !
i!
ceAm< ? 1'
Sf !
nt
\!s
O' ! ! !Sa!}va1a
!!i0\!
Sf 1
nt SfntDomnul
ot b<?w!111'
pli in es te ce rul
p m n
11q
tul de sla z\!\P
va a Ta b<; ?
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu

lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

FERICIRI, glas 7

Macarie ieromonahul

EN

d 0000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000100a
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta m<C

!
s e03p
! !cuO@a
ri ci i 0
cei 0
s raci
du hul 0
c 11'
a ce !
lo !
raq
es !
te

0000!OS
! !+ri 1
m p r i a Ce !
e ru
lor a n>

0
de 0
ri 0
ci i 0
cei 00a
ce plng

011
s c a ce ' !
ia !
se 1!
vor mn

!=
g +1
ia a n>

00000a
d e ri ci i cei blnzi

011'
s c a ce !ia US
vo !o _1
or mo te

0@1os
ni p m n 0
tul a n>

0000000000000
d e ri ci i cei ce fl mn zesc i n se to ea

00010
z de drep ta te

001'
s c a ce !
ia !
se1
vor !
s !+
tu 1a
ra n>

0000000a
d e ri ci i cei mi los tivi

011'
s
c
a ce !!1!
ia se vor mi

!+
lu1
i an>

d0
e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
cu 0
ra i 0
cu 0
i 00
ni ma

01
s c a

01
s c a

10
! !ve 10
! !ne+ 1a
ce ia vor
dea pe Dum
zeu n>

0
de 0
ri 0
ci i 0
f 00
c to 0
rii 010
de pa ce

10
ce 0
ia 0!
fii lui 0!
Dum ne 1
zeu ' !
se !
vor !
che+ 1a
ma n>
www.stavropoleos.ro

F
T

0
d e 0
ri 0
ci i 0
cei 0
pri 0
go 0
ni i 0
pen 0
tru 0
drep 0
ta 0
te

1110
s c a ce '!
lo!q!0000!OS
ra es te m p r i a Ce !
e !!+
ru ri1
lor an>

0
d e 00
ri ci i 0
ve i 000000000
fi cnd v vor o c r i v

0
vor 0
pri 0
go 0
ni 0
vor zi ce 0
tot !
cu 11
vn tul 0a
ru
i 000

0
s m

11@1'
! min
! !iOS
po tri va voa !
as tr
ind !
pe _0os
en tru Mi i 0
ne an>

0
d u 0
cu 0
ra 0
v 0
v 0
ve 0
se 0
li i 0
c 0
pla
i 0
i 0

010
ta voas tr

1'
s mu !u !u !
ul!
t10@1os
es te n Ce e 0
ruri a n>

[Prochimen glasul... Apostolul zilei]


glas 7

EN

S 001'! !110!0q z! ! } 1a nN
!1111' ! !A 0 0 !0 2'! ! !}1anN
P 001'!! 0os00011'! ! ! 1
la

i a
o

v Ta t lui i
cum i

Fi

u lui i Sfn tu lui Duh

pu ru rea i

n ve cii

me ne te ne Doa am ne cnd vei

ve ci lor A min

ve

ni n tru m p

01'
r i !
a !A
Ta nN

P 001'!! 00os00011'! ! !
o

me ne te ne St p

ne cnd vei

ve

ni n tru m

101'
p r i !
a !A
Ta nN

P 001'!! 0os00011'! ! ! 1
o

me ne te ne Sfi

in

te cnd vei

01'
r i !
a !A
Ta nN
www.stavropoleos.ro

ve

ni n tru m p

C 1'! !0os0110 ! ! OS ! !A m<C 1'!


ea ta ce rea

as

Te

la

u d i zi

i ce

Sf nt

\!
s' ! ! 0'
Sf nt1o
Sf nt Domnul
Sa !
va !A
ot vV 3'
pli !
in !
es 11000
te ce rul i p
0'
m !
n !
tul !
de 4'
sla !
a \!}
va a 1
Ta knN
Stih:

00000
d pro pi a i 0
v 0
c 0
tre 0
El 0000
i v ve i lu

00a
mi na nN

01'
s i fe !e!le 0os
voa as 0
tre a1
nu '!
u!
se 1'
vor !
ru !}
na anN
i 1

C 1'! !0os0110 ! ! OS ! !A m<C 1'!


ea ta ce rea

as

Te

la

u d i zi

i ce

Sf nt

\!
s' ! ! 0'
Sf nt1o
Sf nt Domnul
Sa !
va !A
ot vV 3'
pli !
in !
es 11000
te ce rul i p
0'
m !
n !
tul !
de 4'
sla !
a \!}
va a 1
Ta knN

S 001'! !110!0q z! ! } 1a nN
C q ! P @ 1 0 ` 0 0 0 0P0@
la

v Ta t lui i

ea ta sfin

lor

Fi

u lui i Sfn tu lui Duh

n geri i

a + ar

han ghe li

1a
C cu toa te ce re e ti le pu teri Te la u d
! !OS
lor m<0q!0\!_111110
i
i zi !
!A
!\!1o
s' ! !nul0'
ce m<C 1'
Sf nt
Sf nt Sf nt Dom
Sa !
va !
otAvV 3'
pli !
in !
es110
te ce rul
000'
n !
tul !
de 4'
sla !
a \!}
va a 1
Ta knN
i p m !
i acum...
Crezul.

Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu

lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...

www.stavropoleos.ro

FERICIRILE

glas

HrC

Macarie ieromonahul

d 4000000000000
n tru m p r i a Ta po me ne te ne

00000000000000m<
C
Doam
ne cnd vei ve ni n tru m p r i a Ta

s0
e 0q!11@O@a
ri ci i cei s raci cu du hul 0
c 11'
a
ce !
lo!q
ra es

!000q!0'
te m p r i a ce !
e !11a
ru ri lor m<C

d0
e 00000a
ri ci i cei ce plng

s0
c 11'
a
ce !
ia !
se !
vor!
mn

11a
g ia m<C

d0
e 0000a
ri ci i cei blnzi

011'
s c a ce @
ia 00@
vor mo te

11O@a
ni p mn tul m<C

d0000000000000
e
ri ci i cei fl mnzi i n se ta i de drep ta

0
te

s0
!vor
!!
c 11'
a ce !
ia se
s11a
tu ra m<C

d0
e 000000a
ri ci i cei mi los tivi

s0
c 11'
a ce !ia !se

! !mi11a
vor
lu i m<C

d0000000000
e ri ci i cei cu rai cu i ni ma

s0
c 1
a

s0
c 1
a

1@000'
! 11a
ce ia vor ve dea !
pe Dum
ne zeu m<C

d0000000000
e
ri ci i f c to rii de pa ce

1@q!
ce ia fii lui 000'
Dum ne zeu !
se !
vor11a
che ma m<C
www.stavropoleos.ro

0000000000q!
d e ri ci i cei pri go nii pen tru drep ta te

s0
c

11'
a ce !
lo !q!000000'
ra es te m p r i a ce !
e !11a
ru ri lor m<C

0
d e 000000000000
ri ci i vei fi cnd v vor o c r i v

0000000000000
vor pri go ni i vor zi ce tot cu vn tul ru

0
s m

0
!p
!!
po q
tri va
voas ztr
min!i `
ind0@O@a
pen tru Mi ne cC

d0040000000a
u cu ra i v i v ve se lii

s0
c q
pla

!q
!!!11O@a
ta
voas !
tr 1'
mu ul
t es te n ce ruri m<C
s
!!00'!!11am<C
S 1!1@111'
T
s 0 q ! O @0 0 0 q ! 0' ! ! 1
0
T

la v Ta t lui

Fi u lui i Sf n tu lui Duh

a cum i pu ru rea

ve cii ve ci lor A

1a
min m<C

Virgil Ioan Nanu

P 00\!11O@0011'-! ! ! ! !
o

me

ne e te

ne Doam ne cnd vei ve

ni n tru m p r

O'!!!A
i a a Ta cC

P 400'_11O@0011' -! ! !
o

me ne e te

ne St p ne cnd vei

ve

ni n tru m

!
p !
r O'!!!A
i a a Ta cC

P 40\!11O@0011'-! ! ! ! !
o

me

ne e te

ne Sfin te cnd vei ve

ni n tru m p r

O'!!!A
i a a Ta cC

t
!00'
a <C \P
ea ta! 11'
ce rea as!c
Te la a_
u 11O@
d i zi ce m
Sf nt
www.stavropoleos.ro

1`O'
!!
!!0Q
Sf ntSfnt Dom
nul!
Sa!1a
va ot m<Cq
plin !11'
es te ce rul
i p m z_
n tu `X
ul 1
de '
!!
sla
va !A
TacC
Stih:

d 0004z
pro pi a 0
v c tre El i v ve i lu
i 00000000

00a
mi na m<C!
i 1a
fe 0
le voas tre m<C
e 000a

2s nu '!
!vor
!!11a
u se
ru i na m<C

1
a <C \P
ea !
ta 11'
ce rea !
as !00'
c Te la a_
u 11O@
d i zi ce m
Sf nt

1`O'
!!
!!0Q
Sf ntSfnt Dom
nul!
Sa!1a
va ot m<Cq
plin !11'
es te ce rul
i p m z_
n tu `X
ul 1
de '
!!
sla
va !A
TacC

S
C

t!1@111'
s v Ta t lui i Fi !
la
u !00'
lui i Sf !
n !11a
tu lui Duh m<C
0
!q
@000P0
ea ta
sfin !
lor O
n geri
i a + ar han ghe @
li 1
lor ma <C
i 0

0q
! teri
! 01
!!
cu toa !11'
te ce re !
ti !
le pu
Te la ' !
u d
i O@c
zi ce C\4
Sf !
nt
1`
!!
! !0Q
Sf ntO
Sfnt' Dom
nul!
Sa !
va 1a
ot m< C q!11'
plin es te ce rul
i p m z_
n tu `X
ul
1'
!!va!TaA cC
de sla
[Apoi se zice recitativ: Prochimen glasul al...-lea, se cnt antifonic Prochimenul
i se citete Apostolul zilei]
i acum...
Crezul.
Slbete, las, iart, Dumnezeule, greelile noastre de voie i fr de voie, cu
lucrul i prin cuvnt, cu tiin i cu netiin , din noapte i din zi, cu mintea i
cu gndul, toate le iart nou, ca un bun i de oameni iubitor.
Tatl nostru...
www.stavropoleos.ro

Apoi se cnt condacele: al zilei, ale Hramului i al Sfntului zilei.


Mar i, glas

TS
Rt

10

Virgil Ioan Nanu

P 00@os0000001@11
ro

ro

cu

le

al

lui Dum ne zeu i

na

w!0!p
!0!2'
in te mer g to ru
le al Ha !
a !!
ru luiAb<? 10w!000
ca pul tu ca un tran da
\!
!!e!A
!!qI'
fi ir) S1
prea 1O!00'
sfin it din p m nt
a fln du-lm <?1
lu 1'
m vin
de cri to !
ot
!q!A
dea
u na

b<? 201O!000!!OS
pen tru c ia ri ca i mai na i !!A
in te0
pro 0
po

00
!!
v du 1'
ie eti
po !0o1}
c i
i in !
a Km<?
Miercuri i Vineri, glas

T S
Rt

Virgil Ioan Nanu

1'
!!111'
!!
!A1
el ceTe-ai
nl at at
de !
e bu
n O'
vo !
ie !w!A
pe Cru ce m<?0
po q
po

!01'
ru
lui Tu !!111'
ce lui nou nu mit !
cu !
nu!!A
u me1
le O'
Tu !
d!w!A
ru ie te-im<?@
n 0
du
q!
!Dum
! !ne1os
<? Ve se le
r ri 11'
le Ta 0
le 00'
Hris toa se
ze
e !
u 1a
le m001
@11O'
! !a Ta
!A 0000P@w
te cu pu te rea
pe cr mu i
to rii no !A
tri m<? 0
bi
01@11O'
!!
ru in d ru in !
du!
u !A
le @111'
a su pra ce lu
ui !
po q!A
triv nicbB
11'
!!
a v nd
a !
ju 1os
to o !
rul1a
Tu m<?q
ar !1P0k
m de pa ce .<?/ @0
ne bi
01'
ru i 0
t !!!os
bi ru i in @
kb<?
Joi, al apostolilor glas

Rt

TS

Virgil Ioan Nanu

P 00ap]!!s0o00!111'!!0q z
e

sfi

i i in i

ii pro po v du

i tori de Dum ne zeu

! !1
a ?0
a ?
ves
ti torim<
c 11'
pe te !
ni!0!O!0!OS
a u ce ni ci lor Ti Doa\0!S
a am0
ne m<
@1O'
!111'
! bu
!0q
i-ai pri mit !
n tru
des f ta rea
n t z!!2'
le !!O@ab<
i o dih n ?
i lor Ta !
www.stavropoleos.ro

04'
!!001@11O'
! !1a
!1
cci chi nu
ri le a
ce lo ra i moar!
tea!
a+ai
pri mit m<? mai
vr
1'
to !
os!!11\0!:
de ct toa t
roa a S!
daA b<? 30[
U nu !
le Aq
Cel !0!_O
ce tii ce e le din
O}
i @
ni `0a
i m m<?
Joi, al Sfntului Nicolae glas

eN

TS

Virgil Ioan Nanu

07O@3'!!!AnC1110000\!O]
n

Mi ra Li i chi ei sfin i

tor te-ai a r tat sfi i in

@amV
! !AtosnC 03000
te !10P@03'
c E van ghe li a lu !
ui Hris
pli nin du o cu
0\
!O]
a 1os
!+1
a!!o1'
vi oa
a a @
se mV
su u fle
tul i-ai
pu u u us) s000\
pen tru po !
po o
O\!:mV
rul t u 11'
din moa !
a !!A
ar te3
ai 00!o1'
iz b vi i
i it) s0
pe 00
cei ne
\!O\!:
!te-ai
! 11ac<
vi i no va a m
i V 0111'
pen tru a ceas ta
sfin it C/ @1O'
ca un ma !
re
!
ti!
nu1101'
i tor al Ha !
ru !_O\!\0!K
lu ui lui Dum ne e ze eunN
Condacul Sfin ilor Arhangheli glas

Wt

@m
]a 0
!lui!Dum
!!
ai 1
ma a~p
a a!S
ri o001O'
i lor vo ie vozi ai
ne1a
zeu

002
] ve ab<?0
slu ji to '!o !
rii0!1q!p!SO
dum ne ze ie tii sla a a a @
po 00
v u
010P@1100110!1q
z ge!ri
i to rii oa me ni lor i c pe te ni i le n !
!Am<?q!11'
lor
ce ea ce es !
te!!OQ
de fo los ce ez_e!0q!p!SO
re i no u i ma re mi i i i ]
@a
l b<?1
ca ~000\011P0k
ni te mai mari vo ie vo ozi .<?/ @2
ai ce '!e !
lor
0!
!K m<?
f r!
de0o1}
tru
u u puri.
www.stavropoleos.ro

11

Condacul Sfntului Iustin glas

Wt

T s Pe propovduitorii

P 0M003@o1}! 03!111'! !
e

de v ra

a tul pro po v du

tor al cins

133US
!!
b<? 1~11@q
ti rii de Du um
ne!A
zeu
i
a
le sul ri I'
to !
or!
al 0os
ta
ai
!1a
ne lor m<? 00
pe Ius q!1w!00!
tin iu bi
to rul de n e !
lepOS
ciu !u!A
nem<?!
cu2
la
00US
! cins
! !Atimb<? 0333'
u
de s -l
cci cu pu te !
rea!11103
n e lep ciu nii i
!2
a ha '!
a!
ru!A
luim<? 011@q!0
a ves tit cu vn tul crep!SO
di i i in ]@
ei ab<?4
tu '
!I'
110001'
tu ro !
or!
mij
lo cind dum ne ze ia !
as !!0o1}
ca ier ta
a
a !K
re m<?
Condacul Sfntului Atanasie glas
T
S
Wt
Podobie: Prin curgerile
sngelui...

Virgil Nanu

0M
n 0
v 00a
u !S
u] u 0
ri o0q
i le drep!
tei 1O'
cre din !
s
tu p
e !

!Am<?p@q!1O'
dind
spi nii re lei cre din !
t indb<? !11111'
ai n mul it s m !
nI'
e !!A
a
!!e!A
a cre din eim<? @1111'
prin plo ua rea Du !u!00'
hu lui cu !u!q!A
vi oa se.b<? 1
Pen
11O'
z_00o1}
tru a ceas !
ta !!!
te l uq
d m
A ta na a a !
si 0k
e. m<?
Condacul Sfntului Haralambie glas
T
s
R_B
Podobie: Artatu-Te-ai
astzi lumii... Virgil Nanu

!D0
v c 01a
ti gat 1
Bi 1'
se !e !!A
ri cavC 3B
ca 0
pe 001'
o co moa !
r

\!PS
!v0
!tu
!A vC03B
de e mu \0!S
u ult0
pre abVprea
cin 1a
sti `
it 1'
ca !
a pul
sfin i 0
te
00q!000\!PS
a V 1V
mu ce ni ce p ti mi to o ru \0!S
u u0
le b
pur 1
t 1
to
000000'
a 1~11
ru le de bi ru in !
Ha!2
ra la '!
am!
bi!S
i}; 0
e. vC
Drept a ce
!
000q@100'
ea se i bu cu r sl vind !
pe!
Zi!2
di to '!
o!
o !S
o}; 0
rul. kvC
www.stavropoleos.ro

12

i se cnt CONDACUL SFNTULUI zilei, din Minei.


Apoi:

glas

13

HrC NU

S d#03000 < < < < < 000a nC


T
C #?s 3n0!1q@1OC !Am<C3!' !!!11'
T

la

v Ta

t lui

i Fiului i Sfntului Duh

u sfin ii o dih ne te Hris toa se

su fle te le a dor mi

!U
S o or ro o bi \!}
a C 0110!1q!w
lo or1
Ti n
un de nu es te du re re nici z
i lo !_`ON
!
!nici
!!
!
' r }1
n !
tris1'
ta re
sus1a
pincmV 001'
ci vi a !
f S !_`
r ON
de sf
it. knC
U
T

glas

Wt

00!110 [!A00!110!!!Ab<?
P 0?11M001000p!2'!!Am<? @?
a cum i

zi

pu

ru rea i

toa rea cre ti

ni

n ve cii

lor ne

ve

bi ru i

ci lor A min
i t

ru

11M
g toa 0
re 00!1q!1'
c tre F c to rul ne !
n!2'
ce ta B!
a!
a !A
t b<? 01
nu tre
0!1?
ce cu ve 0
de `0M
e rea aO
gla '!
su_10!1q!0'
u ri le de ru g ciu ne a !
le !
p!
c
1os
!11
to o !
i +1
lor am<? !111'
ci sr gu ie !
teI'
ca !
a !o e
bu !
nA m<? spre
a ju
2'
! no
! os) s1
! 0pB
to rul
tru a0
ca 0
re !
cu 12'
cre din !
gm i !s
i iO
i ]@
e a b<?
stri
1q
Gr be z!
te_1?
e spre ru 1
g w!A
ciu ne mm< ? @B
i 0
sr 1q
gu ie z!_1?
te e spre mij 1
lo
w!A
z!11'
ci re m m<? 100!q
pu ru rea p zind Ns
c toa !
a !!111
re de Dum ne zeu k .<? #
pe
10!12'
cei ce te cins te !
esc!p
pe ti z!
i !K
neb<?
iar Smbt:

#030000000000anC
i

cum

pu

ru rea i

n ve cii ve ci lor

www.stavropoleos.ro

A min.

!n
a1
o 1C
pr 00
g a q
fi !
rii,0'
i !e, !
S1
di 1
to 0
ru 0
lui 0
fp

OS
! 11q!1'
tu !
u !A
rii mV p
lu mea
i a du ce,Doa !
am!ne000q!0
pe pur t to rii de
00Q
s mu \!}
Dum
ne ze ez) `ON
eu
ce e1a
nici nC 00001'
pen tru a le c C!
ror!ru1
g
1a0
!!
ciuni
p q!110!
ze te n pa ce a1'
d n
c0
Bi P0@1a
se
ri ca Ta mV
#011O'
!!de !
11q
k
pen tru Ns c toa rea
Dum
ne zeu Mult!Ami#`O'
lo os ti N!i !i }1
ve.nC
SAU aa:iar Smbt, glas

T
Wt

(variant mai veche)

00!110 [!A00!110!!!Ab<?m<?
C 00 @o1}!0q !p @1110
i

a cum i pu

ru rea i

r g a

n ve cii

fi rii i e

ve

ci lor A min
di

to

ru

0!2'
lui fp tu !
u !A
rii m<?p
lu @11q!
mea i a du ce 2'
Doa !
am!
neA m<?0!1q
pe pur t to
!00!wU
S u ce nicib<?0
rii de Dum ne zeu mu !!!A
pen 0002'
tru a le c !
ror!11a
ru g ciuni
m<?0
n 10!
pa ce a q
dn !
c !
Bi 1os
se e '0
ri !
ca !A
Ta m<? @000
pen tru Ns c
1'
! !}
!1'
!!
!0os
k ?
toa rea
de 1
Dum 1\1111'
ne zeu o p ze !
ete
Mult mi
i los
ti
i @
ve b<
Doamne miluiete (de 12 ori)
Preasfnt Treime, Stpnie de o fiin, mprie nedesprit, Ceea ce eti
pricina tuturor buntilor, fii binevoitoare i mie pctosului; ntrete i
nelepete inima mea i terge toat ntinciunea mea. Lumineaz gndul meu,
ca totdeauna s Te slvesc i s Te laud i s m nchin ie i s zic: Unul Sfnt,
Unul Domn Iisus Hristos, ntru slava lui Dumnezeu Tatl. Amin.
glas

Wt

F @M1q z!1q z! ! 1'! ! 11a m<? ! 11


i

nu me le Dom nu lui bi ne cu vn tat

0
!n-n
! !A
i p
veacb<?
www.stavropoleos.ro

de a cum

14

0M
z!1q
z! !
! cu
! 11a
i 1
e q
nu me
le Dom nu
lui1'
bi ne
vn tat m<? !
de 11
a cum

0
! !Aveacb<?
i !
p n-n

F 0m1q z!1q!z !q!111k.<?@11a


i

nu me le Dom nu lui bi ne cu vn tat

de

a cum

T
!i !
!
s o
p n-n 0a
vea
a g{!
acK m<?
Slav... i acum...

Psalmul 33

Bine voi cuvnta pe Domnul n toat vremea, pururea lauda Lui n gura mea. n

Domnul se va luda sufletul meu; s aud cei blnzi i s se veseleasc. Slvi i pe


Domnul mpreun cu mine i s nlm numele Lui mpreun. Am cutat pe
Domnul i m-a auzit i din toate necazurile mele m-a izbvit. Apropiai-v de El
i v luminai i feele voastre s nu se ruineze. Sracul acesta a strigat i
Domnul l-a auzit i din toate necazurile lui l-a mntuit. Va strjui ngerul
Domnului mprejurul celor ce se tem de El i-i va izbvi. Gustai i vedei c bun
este Domnul; fericit brbatul care ndjduiete n El. Temei-v de Domnul toi
sfinii Lui c n-au lips cei ce se tem de El. Bogaii au srcit i au flmnzit, iar
cei ce-L caut pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Venii fiilor, ascultai-m,
frica Domnului v voi nva; cine este omul cel ce voiete viaa, care iubete s
vad zile bune? Oprete-i limba de la ru i buzele tale s nu griasc vicleug.
Ferete-te de ru i f bine, caut pacea i o urmeaz. Ochii Domnului spre cei
drepi i urechile Lui spre rugciunea lor. Iar fa a Domnului spre cei ce fac rele
ca s piar de pe pmnt pomenirea lor. Au strigat drep ii i Domnul i-a auzit i
din toate necazurile lor i-a izbvit. Aproape este Domnul de cei umilii la inim
i pe cei smerii cu duhul i va mntui. Multe snt necazurile drepilor i din toate
acelea i va izbvi Domnul. Domnul pzete toate oasele lor, nici unul din ele nu
se va zdrobi. Moartea pctoilor este cumplit i cei ce ursc pe cel drept vor
grei. Va mntui Domnul sufletele robilor Si i nu vor grei to i cei ce
ndjduiesc n El.
glas

HrC3D

T s

dup diacon Cornel Coman

#3000'
z!!!}
u vi ne se cu _
u a 11q
de v rat s
te fe 1
ri 1a
cim nC 0
Ns

0q!q!11k,B
c toa re de Dum ne zeu @300!!O@a
cea pu ru rea fe ri ci t mV0
i 1
cu
1'
a!11'
to !
o !q@10`0k
tul ne vi no va a t ,B@1o1}
i Ma a ai @
ca Dum
ne ze !e
www.stavropoleos.ro

15

!
u !O@
lui nos tru knC

P #3!110!q!11a@anC
e cea mai cin sti t de ct He ru vi mii

1V
!I'
!
V /0003N
i 0
mai 1'
prea sl
vi !
i !A
tvfrde-a
se m na 0
re 00!
de ct Se1
ra
OS
!AnC 00p!
!
fi !
i mii
ca re f r 110`0@00q
stri c ciu u ne pe Dum ne zeu Cu
300'
!!AmV
c !!1q
Na 0
vn tul ai nscut
pe ti ne cea z!
cu!!}
a de1
v 1
rat nC
Ns 01o
c toa a
1}
! 01'
[!!!1k
a @
re 0
de Dum
ne ze eu
te m rim nC
P: Slav ie Hristoase Dumnezeule, ndejdea noastr, slav ie.
S: Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh i acum i pururea i n vecii vecilor.

Amin. Doamne miluiete (de 3 ori). Printe binecuvinteaz.


P: Hristos adevratul Dumnezeul nostru, pentru rugciunile Preacuratei Maicii
Sale...
S: Amin.
glas
T
HrC S
ndreptat de Virgil Ioan Nanu

0CpOn@!11O!0e!000'
t
m p r tea s pri me te ru g ciu u!u_
ni

12'
!!!q
z!!1'
!!
le
ro !
o !!!A
bi lor ticC 40011'
i ne iz b ve e
te de toa t
ne vo ia
i
!O@a
ne
ca zul cC

qtzC!n! dej
11O!03'
oa
dea noas tr spre ti ne!o!+100'
pu nem Ma a!
ai_`X
ca a

1
' ! ! !K cC 050!A
};S 0k
lui Dumnezeu
p ze te ne0
sub 1'
sfnt!
a !!!2'
co pe r m !
n!!
tu ul
tu cC
P: Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri, Doamne Iisuse Hristoase

Dumnezeul nostru, miluiete i ne mntuiete pe noi.


S: Amin.

www.stavropoleos.ro

16