Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

CERERE
PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTND
PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII I ASIMILATE SALARIILOR

230

Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Cod numeric personal / Num

Ini iala
tat lui

Nume
Prenume

E-mail
Strad
Bloc

Num r
Scar

Etaj

Telefon

Jude /Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod po tal

II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57


ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat
Contract nr./data

Documente de plat nr./data

Sum pl tit (lei)

2. Sus inerea unei entit

i de cult

Denumire entitate

Cont bancar (IBAN)

a entit

unit ii de cult

18212553

FUNDATIA MEREU APROAPE


RO 05 BRDE 450 SV 0729 533 4500

Sum (lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Nume, prenume/Denumire
Num r

Strad
Jude /Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

Scar

Cod po tal
E-mail

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semn tur contribuabil

Semn tur mputernicit

Nr. nregistrare:

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.04.13

Data:

Etaj

Ap.

Anexanr.2
INSTRUCIUNI
decompletareaformularului230Cerereprivinddestinaiasumeireprezentnd
pnla2%dinimpozitulanualpevenituriledinsalariiiasimilatesalariilor
cod14.13.04.13
1.Formularulsecompleteazisedepunedectrepersoanelefizicecarerealizeaz
venituridinsalariiiasimilatesalariilor,nurmtoarelesituaii:
au efectuat n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conformLegiinr.376/2004privindburseleprivate,cumodificrileicompletrileulterioare
isolicitrestituireaacestora;
opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual,
pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii
sauunitilordecult;
Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei
sumectreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult.
2.Termendedepunere:
anual,pnladatade25maiaanuluiurmtorceluiderealizareavenitului;
Formularulsecompleteazndouexemplare:
originalulsedepunela:

a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i


aredomiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaeste
diferitdedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia;

b)organulfiscalnacruirazteritorialseaflsursadevenit,pentruceilali
contribuabilipersoanefizice;
copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia.
3.Formularulsedepunenformathrtie,laregistraturaorganuluifiscalcompetent
sau se comunic prin pot cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distan, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.

Formularulsepunegratuitladispoziiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia.
I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal se nscrie codul numeric
personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de
AdministrareFiscal,cuocazianregistrriifiscale,dupcaz.
II. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVITART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003
1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuieli
ncursulanuluideraportarecuburseprivatenconformitatecuLegeanr.376/2004privind
burseleprivate,cumodifcrileicompletrileulterioare.
Contractnr./datasenscriunumrulidatacontractuluiprivindacordareabursei
private.
Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare
pentrubursaprivat.
Documentedeplatnr./datasenscriunumrulidatadocumentelorcareatest
plataburseiprivate.

Contractulprivindacordareaburseiprivateidocumentelecareatestplatabursei
se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific
conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentele
demaisusseanexeazncopie.
2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre
contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru
susinereauneientitinonprofitsauauneiunitidecult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie de ctre contribuabil
denumireacompletaentitiinonprofit/unitiidecult.
Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie de ctre
contribuabilcoduldeidentificarefiscalaentitiinonprofit/unitiidecultpentrucarese
solicitvirareasumei.
Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii
nonprofit/unitiidecult.
Sumsecompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii
nonprofit/unitiidecult.
n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va
completa rubrica Suma, caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis,
conformlegii.
Dacsumasolicitataseviractreentitateanonprofit/unitateadecult,cumulatcu
suma platit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
sumatotalluatncalculestelimitatlanivelulacestuiplafon,avndprioritatecheltuielile
efectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat.
III.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI
Se completeaz numai n cazul n care formularul se completez de ctre
mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.