Sunteți pe pagina 1din 13

CAIETUL DIRIGINTELUI

- model -

Numele i prenumele_______________________________
Clasa____________________________________________
coala___________________________________________

CUPRINS

1.

STRUCTURA ANULUI COLAR

2.

COLECTIVUL CLASEI

3.

COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI

4.

RESPONSABILITI N CADRUL COLECTIVULUI

5.

OBIECTIVELE ACTIVITII EDUCATIVE

6.

SARCINILE DIRIGINTELUI (extras ROFUIP)

7.

TEMATICA ORELOR DE DIRIGENIE

8.

SITUAIA LA NVTUR I A ABSENELOR

9.

ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE N ACTIVITATEA COLAR I EXTRACOLAR

10. SITUAIA ELEVILOR PROBLEM


11. SITUAIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE
12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAA COLECTIVULUI
13. SITUAIA OPIUNILOR COLARE
14. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PRINII
15. PLANIFICAREA EDINELOR CU PRINII
16. OBSERVAII ASUPRA CLASEI
17. FIELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR

1. STRUCTURA ANULUI COLAR


Componente
Clasa a _____a
structurale

Clasa a
_____a

Clasa a
_____a

Clasa a
_____a

Semestrul I
Semestrul al II-lea
Examenul de corigen

Alte examene i
concursuri

Nr.
crt
.

2. COLECTIVUL CLASEI
Numele i
Data
prenumele
i
locul
nate
rii

Prenumele
prinilor

Ocupaie
,
loc de
munc

Adresa
familiei

Obs.

1.
2.
3.
4.
5.
3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI
Numele cadrului didactic
Nr
.
Cr
t.

Obiectul de
nvmnt

1.

Limba romn

2.

Limba latin

3.

Limba francez

4.

Limba englez

5.

Limba .

6.

Istorie

7.

Geografie

8.

Matematic

9.

....

4. RESPONSABILITI:

Clasa a _____a

Clasa a _____a

Clasa a
_____a

Clasa a
_____a

a) ALE ELEVILOR
Nr
Responsabiliti
.
cr
t.

Numele i prenumele elevilor


Anul colar Anul colar Anul colar
Anul colar
20__ 20 __
20__20__
20__20__
20__20__
Clasa a
Clasa a
Clasa a
Clasa a
_____a
_____a
_____a
_____a

Preedintele clasei
Vicepreedinte
Secretar
Alte responsabiliti
b) ALE PRINILOR
Nr
Responsabiliti
.
cr
t.

Anul colar
20__ 20__
Clasa a
_____a

Numele i prenumele elevilor


Anul colar Anul colar
Anul colar
20__20__
20__20__
20__20__
Clasa a
Clasa a
Clasa a
_____a
_____a
_____a

Preedintele Comitetului/
Asociaiei
Membru
Membru
Membru n Consiliul de
administraie
5. OBIECTIVELE ACTIVITII EDUCATIVE
1. Dezvoltarea respectului fa de sine i a atitudinilor pozitive fa de propria persoan
2. Dezvoltarea abilitilor interpersonale necesare n coal, n familie, n grupul de prieteni
i n carier
3. Utilizarea abilitilor de management al informaiilor pentru obinerea performanei i
asigurarea succesului
4. Dezvoltarea resurselor personale i managementul ofertelor de educaie i profesionale
pentru planificarea carierei i adaptarea optim la cerinele pieei muncii
5. Dezvoltarea abilitilor de management al stilului de via
6. SARCINILE DIRIGINTELUI (extras ROFUIP)
Sectiunea 2. Profesorul diriginte
Art. 63.
(1) Coordonarea activitatiii claselor de elevi din invatamantul gimnazial, liceal, profesional si
postliceal se realizeaza prin profesorii diriginti.
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeste o indemnizatie, conform legii.
(3) Un cadru didactic poate indeplini atributiile de profesor diriginte, la o singura clasa.
(4) In cazul invatamantului primar, atributiile dirigintelui revin invatatorului/institutorului/
profesorului pentru invatamantul primar.
Art. 64.
(1) Profesorii diriginti sunt numiti, anual, de catre directorul unitatii de invatamant, in baza
hotararii consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului profesoral.
(2) La numirea dirigintilor se are in vedere principiul continuitatii, astfel incat o clasa sa aiba
acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu de invatamant.
(3) De regula, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel
putin o jumatate din norma didactica in unitatea de invatamant si care preda la clasa
respectiva.

(4) Pot fi numiti ca profesori diriginti si cadrele didactice din centrele si cabinetele de
asistenta
psihopedagogica.
Art. 65.
(1) Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute intr-o anexa la fisa postului
cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate.
(2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza, semestrial si anual, de catre acesta,
conform proiectului de dezvoltare institutionala si nevoilor educationale ale colectivului de
elevi pe care il coordoneaza si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii
de invatamant.
(3) Profesorul diriginte isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute
de planul anual de dezvoltare institutionala al unitatii de invatamant, in acord cu
particularitatile educationale ale clasei respective.
(4) Profesorul diriginte desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare
profesionala
pentru elevii clasei pe care o coordoneaz. Activitatile se refera la:
a) teme stabilite in concordanta cu specificul varstei, cu interesele sau solicitarile elevilor, pe
baza programelor scolare in vigoare elaborate pentru aria curricular Consiliere si orientare;
b) teme de educatie pentru sanatate si de promovare a unui stil de viata sanatos, educatie
rutiera, educatie civica, educatia si pregatirea antiinfractionala a elevilor, protectie civila,
educatie antiseismica, antidrog, prevenirea si combaterea traficului de persoane, teme de
prevenire a violentei etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor
nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, in
colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii.
(5) Dirigintele desfasoara activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste
dupa consultarea elevilor si a parintilor, in concordanta cu specificul varstei si nevoilor
identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(6) Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei
pe care o coordoneaza, sunt obligatorii si sunt desfasurate de diriginte, in cadrul orelor de
consiliere si orientare, orelor de dirigentie sau in afara orelor de curs, dupa caz. In situatia in
care aceste activitati se desfasoara in afara orelor de curs, dirigintele stabileste, consultand
colectivul de elevi, un interval orar pentru desfasurarea activitatilor de suport educational,
consiliere si orientare profesionala, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati, cu
aprobarea conducerii unitatii de invatamant. Intervalul orar este anuntat de catre profesorul
diriginte elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor
activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se
consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice.
Art. 66.
(1) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele
realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti, tutori sau sustinatorii
legali.
(2) Pentru realizarea unei comunicari constante cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali,
profesorul diriginte stabileste o ora saptamanal in care este la dispozitia acestora, pentru
prezentarea situatiei scolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educationale sau
comportamentale specifice ale acestora.
(3) Planificarea orelor dedicate intalnirilor dirigintilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali
de la fiecare clasa se aproba de catre director, se comunica elevilor si parintilor, tutorilor sau
sustinatorilor legali ai acestora si se afiseaza la avizierul scolii.
Art. 67.
Profesorul diriginte are urmatoarele atributii:
1. organizeaza si coordoneaza:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedintele cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali la inceputul si sfarsitul semestrului, si ori
de cate ori este cazul;

d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;


e) activitati educative si de consiliere;
f) activitati extracurriculare, in scoala si in afara acesteia;
2. monitorizeaza:
a) situatia la invatatura a elevilor;
b) frecventa la la ore a elevilor;
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;
d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora in activitati de
voluntariat;
3. colaboreaza cu:
a) profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si
extrascolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii
specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiveducativ, care-i implica pe elevi;
b) cabinetele de asistenta psihopedagogica, in activitati de consiliere si orientare a elevilor
clasei;
c) conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru
initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii
bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme sau situatii deosebite, aparute in
legatura cu colectivul de elevi;
d) comitetul de parinti al clasei si cu parintii, tutorii sau sustinatori legali pentru toate
aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia
participa si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;
e) compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii
ale elevilor clasei;
f) persoana desemnata de conducerea unitatii de invatamant pentru gestionarea Sistemului
de Informatii Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR), in vederea completarii si
actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;
4. informeaza:
a) elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali acestora despre prevederile Regulamentului
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant;
b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari
nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al
elevilor;
c) parintii tutori sau sustinatori legali despre situatia scolara, despre comportamentul
elevilor, despre frecventa a acestora la ore; informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu
parintii, precum si in scris, ori de cate ori este nevoie;
d) parintii, tutorii sau sustinatorii legali in cazul in care elevul inregistreaza peste 10 absente
nemotivate; informarea se face in scris;
e) parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta,
sanctionarile disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;
5. indeplineste alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in
conformitate cu reglementarile in vigoare sau cu fisa postului.
Art. 68.
Profesorul diriginte are si alte atributii:
a) raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti,
tutori sau sustinatori legali si de consiliul clasei;
b) completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedurile stabilite de prezentul
Regulament si de
Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
d) incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o
consemneaza in catalog si in carnetul de elev;

e) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de


catre acestia la invatatura si purtare;
f) propune consiliului de administratie acordarea de burse pentru elevi, in conformitate cu
prevederile legale;
g) completeaza documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza, respectiv:
catalogul clasei, carnetele de elevi, fisa psihopedagogica;
h) monitorizeaza completarea portofoliului educational al elevilor;
i) intocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei;
j) elaboreaza portofoliul dirigintelui.
Art. 69.
Dispozitiile Art. 66-68 se aplica in mod corespunzator invatatorilor/institutorilor/ profesorilor
pentru invatamant primar.
7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENIE (exemplu)
PLANIFICARE ANUAL LA DIRIGENIE- clasa a _________ a
COMPONENTE

SUBCOMPONENT
E

A.
MANAGEMENTUL
CLASEI CA GRUP
B. DEZVOLTAREA
PERSONALITAII I
A CARIEREI

C. EDUCAIA
PENTRU VALORI

Dezvoltarea
personalitii
Dezvoltarea
carierei
Educaia pentru o
societate
democrata
Educaia pentru
munca si calitate
Educaia pentru
receptarea
valorilor culturale
Educaia pentru
viata privata
Educaia pentru
mediu
Educaia pentru
sntate

NR
.
OR
E

TEMA

DATA

Educaia rutiera
Educaia pt.
protecia
consumatorului
Ed. pt. protecia
civil
Ed. pt. aprarea
mpotriva
incendiilor
Ed. juridic si
prevenirea
delicventei
juvenile

D. EDUCAIA
PENTRU
SECURITATEA
PERSONALA

8. SITUAIA COLAR (SC- situaie colar, MP- medie purtare, MG- medie general)
a) LA NVTUR
Nr.
Numele i
crt.
prenumele

Anul colar
20__20__
Clasa a ______
a
SA MP MG

Anul colar
20__20__
Clasa a ______ a
SA

M
P

MG

Anul colar
20__20__
Clasa a ______
a
SA
M MG
P

Anul colar
20__20__
Clasa a ______ a
SA

M
P

MG

1.
2.
3.
4.
5.

b) SITUAIA ABSENELOR (M- motivate, N- nemotivate)


Nr
.
cr
t.

Numele
i
prenum
ele
elevului

1.
2.
3.
4.
5.
Nemotivate
Motivate
TOTAL
GENERAL
Necolarizai:

Clasa a ______ a
Sem. I
Sem.
II
M
N
M
N

Clasa a ______ a
Sem. I
Sem.
II
M
N
M
N

Clasa a ______ a
Sem. I
Sem.
II
M
N
M
N

Clasa a ______ a
Sem.
Sem.
I
II
M N M
N

9. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE N ACTIVITATEA COLAR I EXTRACOLAR


Nr Numele i prenumele Activitatea la care a Performana *
An colar
.
obinut
cr
rezultate
t.
1.
2.
3.
4.
5.
M = meniune special, PS = premiu special, PIII = premiul al treilea, PII = premiul al doilea,
PI = premiul nti
10. SITUAIA ELEVILOR PROBLEM *
Nr
Numele i
Tipul problemei
.
prenumele
cr
t.

Data
consemnr
ii

Msuri luate

1.
2.
3.
4.
5.
-eec colar- starea de sntate, integrare dificil - situaie material deosebit
(venituri foarte mici), comportament deviant, altele;
Nr
.
cr
t
1.
2.
3.
4.
5.

11. SITUAIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE


Manuale primite
Disciplina colar
Clasa a
Clasa a ______
______ a
a

Manuale
Clasa a
______ a

12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAA COLECTIVULUI


Nr.
Numele i
Anul colar
Anul colar
Anul colar
crt.
prenumele
20__20__
20__20__
20__20__
Clasa a ______
Clasa a ______
Clasa a ______
a
a
a
R
I
A
R
I
A
R
I
A
1.
2.
3.
4.
5.
R retras, izolat, dezinteresat de viaa colectivului
I integrat n colectiv, dar fr s aib iniiativ
A are autoritate, bun organizator i animator al colectivului

predate
Clasa a
______ a

Anul colar
20__20__
Clasa a ______ a
R

13. SITUAIA OPIUNILOR COLARE (O- opiune colar, OP- opiune


profesional)
Nr.
Numele i
Anul colar
Anul colar
Anul colar
Anul colar
crt.
prenumele
20__20__
20__20__
20__20__
20__20__
Clasa a ______
Clasa a ______ a Clasa a ______ a Clasa a ______ a
a
O
O
OP
OP
OP
OP
OP
OP
1.
2.
3.
4.
5.
14. ACTIVITI EXTRACOLARE
Nr
Proiectul/ Activitatea
.
cr
t.

Data

Observaii

Data

Observaii

Data

Observaii

1.
2.
3.
4.
5.
15. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PRINII
Nr
Tema
.
cr
t.
1.
2.
3.
4.
5.

16. PLANIFICAREA EDINELOR CU PRINII


Nr
Tema
.
cr
t.
1.
2.
3.
4.

5.
17. OBSERVAII ASUPRA COLECTIVULUI CLASEI:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

18. FIELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR


FIA INDIVIDUAL A ELEVULUI
____________________________________________________________________
Date biografice
1. Numele i prenumele:
_________________________________________________________________________
2. Data i locul naterii:
__________________________________________________________________________

3. Domiciliul:
___________________________________________________________________________________
Date privind starea de sntate
1. Antecedente ereditare i condiii de mediu nocive
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Antecedente personale (deficiene fizice, senzoriale, etc.)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Starea general a sntii ( pe ani colari)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Meniuni medicale cu importan pentru procesul de nvmnt ( pe ani colari)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Date privind mediul familial
1.
Familia

Numele i
prenumele

Anul
naterii

Pregtirea
colar

Profesiune
a/ funcia

Locul de
munc

Tata
Mama
Copii

1. Caracteristicile vieii
de familie
- nelegere deplin
- conflicte mici i trectoare
- dezacord marcant ntre prini
- familie dezorganizat
3. Condiii de pregtire a
leciilor
3. Atenia acordat formrii
copilului

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

Clasa a
______ a

Clasa a ______
a

Date privind colaritatea


Clasa
- rezultate colare

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

- succese deosebite (da/nu)


- dificulti: corigene, absene,
abandon colar, etc.(da/nu)
- pregtirea leciilor
- conduita n coal
Date privind caracteristicile personalitii
1. Nivelul de dezvoltate
a
proceselor
intelectuale
- mobilitatea gndirii
- memoria
- exprimarea oral
- exprimarea n scris
- imaginaia (creativitatea)
- atenia
2. Timiditatea (da/nu)
3. Capacitatea de efort
intelectual
4. Motivaia
pentru
nvare
5. Aptitudini speciale
6. Trsturi de voin i
caracter :
- ncrederea n forele proprii
- perseverena
- modestia
- sociabilitatea
- politeea
tendina
spre
conduite
deviante
7. Interese:
- obiecte preferate
- preocupri n timpul liber

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

Clasa a ______
a

Date referitoare la orientarea colar i profesional


Clasa a ______
Clasa a
Clasa a ______
a
______ a
a
- opiunea elevului
- opiunea familiei
- recomandarea
dirigintelui

OBSERVAII ASUPRA ELEVULUI


(dup caz- aspecte n care este necesar intervenia dirigintelui)

Clasa a ______
a

Clasa a ______ a

S-ar putea să vă placă și