P. 1
ÁMBITO SOCIAL JUNIO-09 CON SOLUCIONES

ÁMBITO SOCIAL JUNIO-09 CON SOLUCIONES

|Views: 712|Likes:
Published by elorientablog8703

More info:

Published by: elorientablog8703 on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

PRU£ßAS PARA LA Oß1£NClÓN D£L 1l1ULO D£ GRADUADO £N £DUCAClÓN

S£CUNDARlA OßLlGA1ORlA PARA P£RSONAS MAYOR£S D£ 18 ANOS
Convocatoria: junio 2009
Aµo||idos:....................................................................... Nombro: ...................................
b.N.l./N.l.£.: ...............................

Âmbito 8ocia|, µág. l do l0
A AM Mß ßl l1 1O O S SO OC Cl lA AL L

A. Concoµtos básicos. (10 µuutcs¦

l. £xµ|ica brc.cucutc |cs s|_u|cutcs tcru|ucs , µon un ojomµ|o (|utcuta cuc sca ccrcauc a tu .|da
cct|d|aua¦: (b µuutcs¦
a. Rcd urbaua:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b. Nc.|u|cutc cbrcrc:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

c. ¹raus|c|cu µc||t|ca:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

d. l|utura rca||sta:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................Posibles ideas clave:
-Conjunto de asentamientos interconectados con características urbanas (servicios,
infraestructuras, urbanización,....
- Suele haber una vinculación entre estos asentamientos (laboral, ocio, ...).
Posibles ideas clave:
- Manifestación social de carácter revindicativo
- Mejora de las condiciones laborales (sueldo, horas de trabajo, seguridad).
- Es característico del siglo XIX y mantiene conexiones con el socialismo.
Posibles ideas clave:
- Se produce en el paso del franquismo a la democracia en España (1975-1978).
- Se promulga la Constitución española.
- Se establece un Estado Social con derechos y garantías de los mismos.
- Adolfo Suárez fue presidente del gobierno en esta etapa.
Posibles ideas clave:
- Se pinta lo que la realidad muestra
- Compromiso del artista con las clases más pobres (obreros, campesinos, ...)
- Movimiento asociado a Francia en la 2ª mitad del siglo XIX.
- Algún ejemplo de pintor: Millet, Monet, ...


Âmbito 8ocia|, µág. 2 do l0

c. Nc.|u|cutc u|_ratcr|c:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. ko|aciona |cs s|_u|cutcs ccuccµtcs ccu su dct|u|c|cu: (b µuutcs¦

Cárto| - Producción on sorio - 8ufragio consitario - borochos individua|os - Fouda|ismo


0crcc|c a |a .|da, a |a |utc_r|dad t|s|ca , ucra|, a |a cducac|cu
_ratu|ta, a |a µrcsuuc|cu dc |ucccuc|a ...

$|stcua dc c·µ|ctac|cu basadc cu |a rc|ac|cu scucr s|cr.c

¹raba,c cu cadcua: c| traba,adcr sc csµcc|a||za µara a|crrar
t|cuµc , cstucrzc

l|ccc|cu dc rcµrcscutautcs µc||t|ccs µcr c| scctcr dc |a µcb|ac|cu
cuc t|cuc uua dctcru|uada rcuta

Acucrdc cutrc .ar|as cuµrcsas µara rcµart|rsc c| ucrcadc , c.|tar
|a ccuµctcuc|a cutrc c||as


8. Comµronsión y aná|isis do un documonto. (40 µuutcs¦

1oxto l: (20 µuntos)

A ccut|uuac|cu t|cucs uu tra_ucutc dc uua carta dc 0cc|| Rcdcs (189b¦, uuc dc |cs µrcuctcrcs dc|
luµcr|c 8r|tau|cc, scbrc |as razcucs µcr |as cuc ccus|dcraba cuc cra ucccsar|c cc|cu|zar ctrcs
tcrr|tcr|cs. Lóo|o atcutaucutc µcrcuc tc .a a a,udar a ccutcstar |as µrc_uutas cuc tc µ|autcaucs.

'lstaba a,cr cu c| last lud , as|st| a uua rcuu|cu dc µaradcs. lscuc|c tucrtcs d|scus|cucs.
nc sc c|a uas cuc uu _r|tc: 'µau, µau'. 0uaudc rc_rcsc a u| casa uc scut| tcda.|a uas
ccu.cuc|dc dc |a |uµcrtauc|a dc| |uµcr|a||suc (...¦. lara sa|.ar a |cs cuarcuta u|||cucs dc
|ab|tautcs dc| Rc|uc uu|dc dc uua ucrt|tcra _ucrra c|.||, ucsctrcs, |cs cc|cu|zadcrcs,
dcbcucs ccucu|star uuc.as t|crras µara |usta|ar cu c||as c| c·ccdcutc dc uucstra µcb|ac|cu
, cuccutrar uuc.as sa||das a |cs µrcductcs dc uucstras tabr|cas.'


Posibles ideas clave:
- Desplazamiento de la población
- Causas políticas, económicas, religiosas, internas o externas.
- Inmigración o emigración
Derechos individuales
Feudalismo
Producción en serie
Sufragio censitario
Cártel


Âmbito 8ocia|, µág. 3 do l0
3. £xµ|ica ccuc cada uuc dc |cs s|_u|cutcs tactcrcs ccutr|bu,c a |a c·µaus|cu dc| |uµcr|a||suc:
(b µuutcs¦
a. luµcrtautc |ucrcucutc dc |a µcb|ac|cu curcµca.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b. Ncrcadcs curcµccs saturadcs.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. l| |uµcr|a||suc dc| s|_|c /l/ |ut|u,c dc uaucra dcc|s|.a cu |as rc|ac|cucs cuc sc cstab|cc|crcu cutrc
|cs µa|scs curcµccs cuc dcr|.arcu cu |a lr|ucra 0ucrra Nuud|a|. £xµ|ica dc cuc uaucra c|
rcµartc cc|cu|a| , c| au_c dc |cs scut|u|cutcs uac|cua|cs |ut|u,crcu cu cuc csta sc µrcdu,cra.
(b µuutcs¦
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5. lud|ca s| |as s|_u|cutcs at|ruac|cucs sc ccrrcsµcudcu (\¦ c uc (l¦ ccu |c cuc 0cc|| Rcdcs c·µcuc cu
c| tc·tc: (b µuutcs¦
ls ucccsar|c ccucu|star uuc.as t|crras µara tracr uauc dc cbra uas barata dc c||as.
la _ucrra c|.|| cuc aucuaza c| |uµcr|c br|tau|cc t|cuc su causa cu c| dcsccutcutc dc |cs
c|udadaucs µcr |a ta|ta dc tcrr|tcr|c.
ls ucccsar|c cc|cu|zar uuc.cs tcrr|tcr|cs µara |usta|ar uuc.as tabr|cas.
l| crcc|u|cutc dc |a µcb|ac|cu cs uua dc |as causas dc| |aubrc , µcr tautc dc|
dcsccutcutc.
la cc|cu|zac|cu dc uuc.cs tcrr|tcr|cs c.|tara |a _ucrra c|.||.
F
F
F
V
V


Âmbito 8ocia|, µág. 4 do l0
6. lu c|crta ucd|da, c| uuudc dc |c, cu d|a cs ccusccucuc|a dc| |uµcr|a||suc dc| s|_|c /l/. lcu uu
c,cuµ|c dc a|_uu µa|s actua| cu c| cuc csa |ut|ucuc|a |a,a s|dc c|ara. 0cucuta a| ucucs uua
caractcr|st|ca µcs|t|.a , ctra uc_at|.a dc cstc µa|s cuc |a,a s|dc ccusccucuc|a dc| |uµcr|a||suc.
(b µuutcs¦
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


1oxto 2: (20 µuutcs¦

A ccut|uuac|cu t|cucs uu tra_ucutc dc uu art|cu|c dc uu µcr|cd|cc µub||cadc cu 1936 cu lsµaua.
Lóo|o , contosta |as µrc_uutas cuc sc µ|autcau scbrc c|.

"$c |au cc|cbradc |as c|ccc|cucs. l| µucb|c scbcrauc |a acud|dc a |as
uruas, ucucs |cs cuc uc acud|ucs µcr uc cucrcrucs |accr ccuµ||ccs
dc |a µrcµ|a csc|a.|tud , |cs cuc uc |au |dc µcr ucra |ud|tcrcuc|a
µc||t|ca c µcr µcrcza. lcrc c| µucb|c scbcrauc |a dadc su .ctc. ¸,
a|cra cuc?
nc ucs |utcrcsa c| tr|uutc dc uuc dc |cs _raudcs scctcrcs u| c| tr|uutc
dc| ctrc, dcrcc|as, |zcu|crdas, ccutrc, t|cucu c| u|suc µrc_raua, |as
u|suas µcs|b|||dadcs, |cs u|sucs uctcdcs. lau dc _cbcruar ccu c|
aµaratc cstata|, cu bucuas rc|ac|cucs ccu |cs ua_uatcs dc |as t|uauzas,
s|cuµrc ccutra |as ,ustas rc|.|ud|cac|cucs dc |cs c·µc||adcs, dc |cs
dcs|crcdadcs, dc |cs cµr|u|dcs. uu _cb|cruc cuc uc |c ||c|cra as|,
dc,ar|a a |as µccas |cras dc scr _cb|cruc. lara c·|st|r ucccs|ta ccbrar
|uµucstcs, ccutr|buc|cucs, _abc|as, , µara cb||_ar a µa_ar tcdc csc, ucccs|ta _uard|as, _uard|as,
uas _uard|as, s|u ccutar ccu c| aµaratc u|suc cucar_adc dc csas µcrccµc|cucs, cuc ||cua |cs
u|||arcs dc cc.ac|uc|as u|u|stcr|a|cs, ucccs|ta scstcucr cucrµcs dc c,crc|tc, µara dctcudcr |a
µatr|a ccutra c| cucu|_c, ccuc cu cctubrc cu Astur|as (...¦
lcr ccus|_u|cutc, sc |au .cr|t|cadc |as c|ccc|cucs. ¸, a|cra, cuc?
A|cra, |cs csc|a.cs dc| sa|ar|c .c|.crau a sus |u_arcs dc traba,c, s|cuµrc ba,c |a µrcs|cu dc|
caµ|ta||suc, a sudar |a _cta _crda µara cuc cu_crdcu |cs cuc uc traba,au. lcs dcsccuµadcs
.c|.crau a su u|scr|a, a su |uacc|cu, a µudr|rsc dc ascc, a ucr|r cu c| cu|c|c dc a|_uua µucrta."Âmbito 8ocia|, µág. 5 do l0
7. 8oña|a s| |as s|_u|cutcs at|ruac|cucs scu vordadoras (v) c fa|sas (F) cu rctcrcuc|a a |as |dcas
dc| autcr dc| tc·tc. (b µuutcs¦
las c|ccc|cucs dcuccrat|cas scu uu bucu s|stcua µara c|c_|r uu _cb|cruc.
lcs _cb|crucs scu |udcµcud|cutcs dc |cs µcdcrcs cccucu|ccs dc |a uac|cu.
lcs µart|dcs µc||t|ccs uc t|cucu uar_cu dc uau|cbra µara _cbcruar.
l| caµ|ta||suc cs |udcµcud|cutc dc |as |dcc|c_|as dc |zcu|crdas, dcrcc|as c ccutrc.
lcs |utcrcscs dc |cs uas dcsta.crcc|dcs scu |uccuµat|b|cs ccu cua|cu|cr tcrua dc
_cb|cruc.
8. ¸Quc |dcc|c_|a t|cuc c| µcr|cd|cc cuc µub||cc |a uct|c|a?. Comonta brc.cucutc a|_uuas dc |as
caractcr|st|cas dc |a u|sua. (b µuutcs¦
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. £xµ|ica µcr cuc c| autcr dc| tc·tc µ|cusa |c s|_u|cutc: "uu _cb|cruc cuc uc |c ||c|cra as|, dc,ar|a a
|as µccas |cras dc scr _cb|cruc" (b µuutcs¦
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
l0. l| autcr dc| tc·tc c·µcuc sus razcucs µara uc .ctar cu uuas c|ccc|cucs dcuccrat|cas. lmagina
cuc t|cucs cuc ccu.cuccr a| autcr dc |c ccutrar|c. £xµ|ica cuc ar_uucutcs ut|||zar|as µara c||c. (b
µuutcs¦
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
F
F
V
V
V


Âmbito 8ocia|, µág. 6 do l0
C. £jorcicios a µartir do información gráfica. (40 µuutcs¦

6ráfico l:. lu |a _rat|ca s|_u|cutc sc cucucutra rcµrcscutadc l| ucdc|c dc traus|c|cu dcuc_rat|ca.
$c_uu csta tccr|a |a, trcs µcr|cdcs cu c| crcc|u|cutc dc |a µcb|ac|cu:
l| rc_|ucu dcuc_rat|cc aut|_uc (|asta 11b0¦
la traus|c|cu dcuc_rat|ca (dcsdc 11b0 |asta 19b0¦
l| rc_|ucu dcuc_rat|cc ucdcruc (dcsdc 19b0 |asta |a actua||dad¦

0bsorva c| _rat|cc , rosµondo |as µrc_uutas cuc sc µ|autcau a ccut|uuac|cu: (20 µuutcs¦ll. £xµ|ica |cs uct|.cs dc |a .ar|ac|cu dc |a tasa dc ucrta||dad cu c| rógimon domográfico
antiguo u|cutras cuc |a tasa dc uata||dad µcruauccc ccustautc. (b µuutcs¦
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
l2. Comonta |as causas cuc cr|_|uarcu |as .ar|ac|cucs dc |as tasas dc uata||dad , ucrta||dad cu c|
µcr|cdc dc transición domográfica (11b0 - 19b0¦. (b µuutcs¦.
Ideas clave:
- Hambrunas
- Carestía de alimentos
- Conflictos bélicos
- Epidemias


Âmbito 8ocia|, µág. 7 do l0
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

l3. $c_uu |a |utcruac|cu suu|u|strada µcr |a _rat|ca soña|a s| |as s|_u|cutcs at|ruac|cucs scu
vordadoras (v) c fa|sas (F). (b µuutcs¦

lu c| rc_|ucu dcuc_rat|cc aut|_uc ucr|au cutrc 4b , bb µcrscuas µcr cada u||
|ab|tautcs.
lu |a traus|c|cu dcuc_rat|ca |ubc uua d|su|uuc|cu dc b0 uac|u|cutcs µcr cada u||
|ab|tautcs.
lu c| rc_|ucu dcuc_rat|cc ucdcruc |ubc ucucutcs cu |cs cuc uac|au c| u|suc uuucrc
dc µcrscuas cuc |as cuc ucr|au.
uu|caucutc durautc |a traus|c|cu dcuc_rat|ca |ubc uu ucucutc cu cuc |a tasa dc
uata||dad tuc dc| 32 µcr u||.
l| µcr|cdc cu c| cuc |ubc uas d|tcrcuc|a cutrc |a tasa dc uata||dad , |a dc ucrta||dad tuc
c| rc_|ucu dcuc_rat|cc aut|_uc.
l4. l| crcc|u|cutc dcuc_rat|cc cs uua dc |as _raudcs d|tcrcuc|as cuc c·|stc cutrc |cs µa|scs
dcsarrc||adcs , |cs subdcsarrc||adcs. Comonta cu cuc ccus|stc csta d|tcrcuc|a , cuc
ccusccucuc|as , µcs|b|cs sc|uc|cucs t|cuc cu cada uuc dc |cs dcs t|µcs dc µa|scs. (b µuutcs¦

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ideas clave:
- Mortalidad: higiene, nutrición, vacunas, mejora de formación, infraestructura
sanitaria, ...
- Natalidad: mejora de los niveles de vida, métodos anticonceptivos,
incorporación de la mujer al mundo laboral, retraso edad para el matrimonio, ...
F
V
V
F
F


Âmbito 8ocia|, µág. 8 do l0
6ráfico 2: 0bsorva |a |ua_cu , rosµondo |as µrc_uutas cuc sc µ|autcau a ccut|uuac|cu. (20 µuutcs¦

l5. 8itúa cu c| uaµa |cs s|_u|cutcs µa|scs dc |a uu|cu lurcµca c indica sus rcsµcct|.as caµ|ta|cs
(b µuutcs¦
Pais Caµita|
Pais Caµita|
lr|auda 0rau 8rctaua
lc|cu|a 0rcc|a
$ucc|a

l6. 8itúa cu c| uaµa |as s|_u|cutcs caµ|ta|cs c indica sus rcsµcct|.cs µa|scs. (b µuutcs¦
Caµita| Pais
Caµita| Pais
A. l|sbca b. lc|s|u||
8. \|cua £. lra_a
C. 8ucarcst

Dublín
Varsovia
Estocolmo
Londres
Atenas
Portugal
Austria
Rumanía
Finlandia
República Checa
2
1
3
4
5
A
B
C
D
E


Âmbito 8ocia|, µág. 9 do l0
l7. Rc|ac|cua |as s|_u|cutcs |ust|tuc|cucs dc |a uu|cu lurcµa ccu su tuuc|cu. (b µuutcs¦.
A. lar|aucutc curcµcc
[ ] lsta tcruada µcr 21 u|cubrcs, uuc µcr cada µa|s, , t|cuc c| µcdcr
c,ccut|.c, cs dcc|r, cs ccuc uu ccusc,c dc u|u|strcs dc uu µa|s, µcrc
rcµrcscuta a |a uu|cu cu su ccu,uutc, , uc a |cs |utcrcscs dc sus
µa|scs dc cr|_cu. $c rcuucu cu 8rusc|as
8. ¹r|buua| dc 0ucutas curcµcc
[ ] ls c| µr|uc|µa| cr_auc dcc|scr|c. lsta tcruadc µcr |cs u|u|strcs dc
|cs 0cb|crucs uac|cua|cs dc tcdcs |cs µa|scs dc |a ul. As|stcu a sus
rcuu|cucs |cs u|u|strcs rcsµcusab|cs dc |cs asuutcs cuc cu cada
casc sc .a,au a dcbat|r: u|u|strcs dc Asuutcs l·tcr|crcs, u|u|strcs
dc lccucu|a , lac|cuda, u|u|strcs dc A_r|cu|tura, ctc.
C. 0cusc,c dc lurcµa
[ ] 0cu scdc cu lrau|turt (A|cuau|a¦, su cb,ct|.c µr|uc|µa| ccus|stc cu
_araut|zar |a cstab|||dad dc |cs µrcc|cs µara cuc |a cccucu|a
curcµca uc sc .ca µcr,ud|cada µcr |a |ut|ac|cu. ¹cua sus dcc|s|cucs
ccu |udcµcudcuc|a dc |cs _cb|crucs , ctrcs cr_au|sucs
b. 8aucc 0cutra| lurcµcc
[ ] lcs curcd|µutadcs cuc |c tcruau t|cucu c| µcdcr |c_|s|at|.c, cs dcc|r,
aµrucbau |as |c,cs dc |a uu|cu. $c rcuucu cu lstrasbur_c , 8rusc|as
, sus u|cubrcs uc sc a_ruµau µcr µa|scs, s|uc µcr |dcc|c_|a µc||t|ca.
£. 0cu|s|cu curcµca
[ ] \|_||a cuc |cs tcudcs dc |a ul, cuc µrcccdcu dc |cs ccutr|bu,cutcs,
sc ut|||ccu dc tcrua |c_a|, ccu bucu cr|tcr|c , µara c| µrcµcs|tc
µrc.|stc. ¹|cuc su scdc cu lu·cubur_c , µucdc aud|tar a cua|cu|cr
|ust|tuc|cu, cr_au|suc c cuµrcsa cuc uauc,c tcudcs dc |a ul.

l8. £xµ|ica a|_uuas dc |as .cuta,as , a|_uucs dc |cs |uccu.cu|cutcs cuc t|cuc µara |cs µa|scs
u|cubrcs |a c·|stcuc|a dc |a uu|cu lurcµca. (b µuutcs¦.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


b. kodacción do un toxto ro|acionado con |as cioncias socia|os. (10 µuutcs¦


l9. ¹c cucucutras dc .acac|cucs cu uua |uµcrtautc c|udad curcµca. 0urautc uuc dc |cs µasccs cuc
|as µrc_rauadc µara .|s|tar sus ucuuucutcs tc cucucutras ccu uua _rau uau|tcstac|cu cu |a
E
C
D
A
B


Âmbito 8ocia|, µág. l0 do l0
cuc |as µcrscuas µrctcstau cu ccutra dc| tcucucuc dc |a _|cba||zac|cu. uua µcrscua dc |as cuc
tc accuµaua µrc_uuta uu, c·trauada cuc cs csc dc |a _|cba||zac|cu.

£scribo uua rcdacc|cu dc uuas l50 µa|abras dcudc tratcs dc dar rcsµucsta a |as µrc_uutas
cuc µ|autca tu accuµauautc:

¸Quc cs , cuaudc sur_c |a _|cba||zac|cu?
¸0cuc |ut|u,c cu uucstras .|das?
¸Quc .cuta,as , cuc |uccu.cu|cutcs t|cuc?
¸lcr cuc |a, µcrscuas cuc sc uau|t|cstau tau cucr_|caucutc ccutra cstc tcucucuc?

kocuorda: cu |a µuutuac|cu dc| c,crc|c|c sc tcudra cu cucuta, dc uaucra µrcµcrc|cua|, |a
µrcscutac|cu, |a crtc_rat|a, |a cstructura , |a cc|cs|cu dc| tc·tc.

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->