Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

SALT INCERC

S.R.L.

CENTRU DE EVAIUARE ACOMPETENTELOR PROFESIONALE

'i:L';:''::ff,,3,Yiili3lJ'31'?lfiiff*l':''"i'i::,"1i'i;ll"l'd;T;1,i"".

INTREBARI ORALE
l. Ce mdsurl

se ia

in cazul in care documentele prezentate la control prezintd urme

vizibi le de falsifi care?


R. Persoana este
2.

opriti,

se

soliciti intervenlia poliliei

Care sunt tipurile de control ce pot

gi se intocmegte proces-verbal.

fi efectuate pentru

a permite accesul

in

obiectiv?
R. a) controlul

corporalal persoanei; b) controlul bagajelor; c) controlul mijloacelor

de transport

3.
R.

Cine face controlul corporal unei femei?


Controlul se face de cltre persoane de acelagi sex.

4. Ce inlelegefi prin bagaj supus controlului?


9i transportd bunuri(ex: geamantan,

R. Orice obiect in care o persoanl deline


servietS,poqetd, sacogi, pachet)
5.

Care este modul de colaborare gi cooperare in cadrul unei echipe care efectu eazd
controlul unui mrjloc de transport?

vehiculului, insolitorul acestuia va


supraveghea din poziqie later al6, conducdtorul veh iculului gi inso{itorii acestuia
avdnd mijloacele din dotare pregdtite pentru intervenfie.

R. Cand unul dintre agenli efectueazd controlul

6.
R.

in ce situalie agentul de ordine acordl sprijin tactic gi proteclie reciprocd colegilor


sdi ori altor organe?
La pf,trunderea prin efraclie in obiectivul pdzit, intervenlia pentru reabilitarea
ordinii publice, incendii gi calamitIli.

7. Cum poate fi evitati pitrunderea


R.

8.

unor persoane strdine in perimetrul postului?


SA permitd accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementlrile legale qi
dispoziliile interne, s6 opreascl gi sd legitimeze persoanele despre care existl
indicii cd au sdv6rgit fapte.ilicite in obiectivul pdzit.
Care este modalitatea de menlinere a

legiturii cu colegii?

permanentd cu dispeceratul folosind stalia radio mobilS sau


telefonul, prin mesaje scurte, clare 9i concise.

R. Prin legitura

g. Care sunt mijloacele de autoapdrare din dotarea agentului?


R.

bastonul din cauciuc (tomfa); pulverizatorul cu substanfe iritant-lacrimogene.

10. De cdte feluri sunt consemnele posturilor?.

.,

.l

R. consemn
I

general; consemn particular.

l. In ce situalii

agentul poate folosi mijloacele specifice de intervenfie pentru


imobilizarea unei persoane?
CAnd persoana in cauzi este surprinsd in flagrant sdv6rgind infracfiuni sau
contraven{ii; persoana tulburd prin acte de violenld liniqtea publicd in zona de
competen!6; persoana degradeazdori distruge bunuri din obiectiv ori pdtrunde
frri drept ?n acesta.

R.

12. Cum se poate realiza inliturarea evenimentelor in condi{ii de securitate pentru

obiectiv?
Prin cunoagterea gi aplicarea normelor PSI gi a procedurilor in caz de calamitate.

R.

13. Unde sunt consemnate evenimentele produse in obiectiv?

R. in registrul

de evenimente.

14. Care sunt eondi{iile ce trebuie respectate la intocmirea raportului de eveniment?


Sd fie scris citel gi cu litere majuscule; sd con{ind date veridice; sa fie pdstrat in
condilii sigure.

R.

condiliile de incadrare ca agent de securitate conform Legii 333/2003?


R. Snfiecetd{ean romdn sau al unui statmembru UE; sdaibdcel pu{in l8 ani; sd
fie apt medical; sd nu aibd antecedente penale pentru infracliuni savdrgite cu intenlie;
si fie atestat profesional.
15. Care sunt

R.

16.

Care sunt principalele reguli ce trebuie respectate in comunicarea cu colegii?


R. Folosirea terminologiei de specialitate, adresarea in conformitate cu funcfia gi
gradu I i nterl ocutoru I ui, ev itarea fo los iri i fo rm u le I or neadecvate.
17. Ce evenimente intrd in categoria calamitdlilor naturale?

R.
18.

R:

Cutremurul, inunda{iile gi alunecirile de teren.

in cazul unui incendiu , cu cine colaborafi pentru lichidarea acestuia?


Cu pompierii.

lg. in cazul intervenliei

'

la un eveniment, unde consemnali acfiunea?

R.

in registrul de evenimente.

20.

Ce este postul?

R:

Postul reprezintd porliunea de teren, stabilitd in consemnul particular gi


delimitata cu repere sau indicatoare, datd,in pazd, gi apdrare agentului de pazd.

21.

Cum se predi postul?


Prin parCurgerea impreund cu schimbul, azonei de responsabilitate, verificdnd
fiecare obiectiv in parte.

22.

La preluarea postului ce trebuie sd aibl agentul asupra sa, in afara


echipamentului din dotare?
Cametul postului gi hdrtie de scris.

R.

R:

23.

R:

Ce altd activitate executl agentul dupa predarea serv-iciului?


Raporteazd gefului de turl evenimentele constatate 9i modul de solufionare.

redacta{i procesul verbal de predare/primire?


Prin folosirea terminologiei specifice.

24. ince termeni

R.

25. Precizali

care sunt procedurile specifice pentru supraveghere obiectivului din

exterior?

R.

Patrularea, pAnda, supravegherea din punct

fix gi folosirea mijloacelor

tehnice(camerd luat vederi)

26.

R.
27

Care sunt formele de pazd?


Pazd militarl (cu jandarmr), pazd, proprie, pazd executatd de unitdli specializate,
pazd efectuata d6 pol ilia comunitard
Ce in{elege{i prin sistem de pazd?

R.

Totalitatea mdsurilor gi acliunilor permanente sau temporare desfdgurate de


personalul de pazd pentru asigurarea securitdlii obiectivului?

28.

Ce reprezintd un obiectiv pdzit?


Institulii de stat" intreprinde.ri, depozite, clidiri cu destinalii diferite, rezidenfe ale
unor persoane.fizice sau juridice,,lucriri de artd, aeroporturi, ambas'ade etc'

R.

dispozitivului de pazd?
R. Posturi de pazi gi de control al accesului, patrule pe perimetru ori in interiorul
obiectivului sau pe cdile de acces.
30. In ce condilii poate fi folosit bastonul de cauciuc ?
R : numai dupi o somafie prealabila si prin lovire pe pd(ile moi ale corpului,
. membre superioare si inferioare gi in orice imprejurare cu scop de
neutralizare, constrdngere si intimidare, cdnd alte mijloace nu au dat rezultate.

29.

3l

Care sunt principalele elemente ale

Cine face constatarea contravenfiilor si aplicarea sancfiunilor prevdzute in Legea


33312003 ?

R :Politigtii, jandarmii, primarii si imputernicifii acestora'


32. impotriva caroi persoane nu poate fi folosit pulverizatorul cu gaziritant
lacrimosen?
R : iipotriva minorilor, impotriva femeilor cu semen vizibile de sarcina,
impotriva persoanelor cu semne vizibile de invaliditate'
contracte de munca pe durata determinata ?
R : pentiu inlocuirea unui salariat al c[rui contract de munca este suspendat ;
pentru cregterea tempolara a activitdlii angajatorului ;pentru desfEqurarea unor
activifiti cu caracter sezonier.

33. In ce condilii pot fi incheiate

34. Care sunt drepturile salariatului

35.

R : dreptul- la salariu ; dreptuI la repaus zilnic si saptdmAnal ; dreptul la


concediu de odihna anual ; dreptul la tratament medical'

Care sunt obligafiile angajatului

36.

37.
38.

39.

R : sa-si indeplineasci atribufiunile de serviciu ; sa respecta disciplina


muncii ; sa respecte prevederile regulamentului intern ; saiespecte masurile
de securitate a muncii ; sa respecte secretul de serviciu.
Care sunt sancliunile ce pot fi aplicate salariatului ?
R : avertisrnentul scris ; suspendarea contractului de munca pentru maxim l0
zile lucratoare ; retrogadarea din func{ie pe o perioada de maxim 60 de zile ;
reducerea salariului de baza intre 5- l0% pe o perioada de I -3 luni ; desfacerea
contractuluide munca.
Cum este ocrotitd viala intimS, familialS gi privatd in Rom6nia ?
R : Persoanafizicd, are dreptul sd dispund de ea insdgi daci nu incalcd
drepturile qi libertafile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.
Cum este asigurat dreptul la < libera circulafie > conform prevederilor
Constituliei ?
R : Fiecdrui cetilean ii este asigurat dreptul de a-gi stabili domiciliul sau
regedinla in orice localitate din tar[. de a emigra, precum gi de a reveni in {ard.
Care sunt obligaliile agentului de securitate privind securitatea gi sdndtatea in
muncd

R : Si cunoascS, sd respecte qi sd aplica normele de slnitate gi securitate in


munci specifice obiectivului pdzit gi s5 participe lunar la instructajele pe aceasti
linie.
40. Ce este un accident de muncd ?
R : O vltamare violentd a organismului ori intoxicalie acutd profesionald
suferiti in timpul indeplinirii atribuliilor de serviciu.
41. ln ce consti intervenlia agentului de securitate in cazul unei pl6gi tbiate ?
R : in aplicarea unui pansament pe rand pentru a opri hemoragia.
42. Care sunt operaliunile executate in cazul aplicdrii procedeului de respira{ie gurd
la gurd a unui accidentat ?
R : Eliberarea ciilor respiratorii ; Acoperirea fefei accidentatului cu un
material de proteclie care poate fi batistd sau tifon; Se stdnge nasul cu degetele pentru
a preveni pierderea aerului gi se insufli aer in pldmdnii victimei prin cavitatea bucal6.
43. Ce date furniza(i la solicitarea ambulanfei ?
R : - locul (adresa) evenimentului ;
- incidentul produs(ce s-a intdmplat) ;
- numhrul rinililor, specificdnd dacd sunt adullii gi copii ;
- numele celui care face solicitarea gi locul de unde o face (adresa, nr. telefon).
44. Ce ?nfelegeti prin termenul de mediu ?
R : Ansamblul condiliilor gi elementelor naturale existente pe pdmdnt, cum
sunt: aerul, apa, solul gi subsolul.
' 45. Ce se inlelege prin termenul de poluare?
R : Procesul de modificare a factorilor naturali( biotici gi abiotici) prin
introducerea in mediu al factorilor poluanfi de tipul degeurilor rezultate din activititile
umane.
46. Care sunt materialele din dotarea postului?

R: Baston din cauciuc(tomfr) detector de metale, spray lacrimogen sau


paralizant, mascd contra gazelor, telefon(fix sau mobil), stalie emisie-recep{ie,
lanternI, arm6 letali sau neletald gi alte materiale in funclie de specificul obiectivului.

. Da[i exemple de mijloace de avertizare gi semnalizare pentru prevenlrea unor


incidente de sdndtate gi securitate in muncd?
R. Panouri, culori de iecuritate, etichete, semnale luminoase sau acustice, senzori de
prezenld,, cildur6, fum etc.
48. Ce pericole cu potenlial de risc pot apare [a locuI dvs. de muncd?
R. Calamitili naturale, incendii 9i avarierea unor instalafii, atac terorist
49. Care sunt principalele atribulii ale agentului de securitate in cazul producerii unui
cutremur?
R. Dupi incetarea cutremurului, verificd dacd sunt accidentafi 9i acorda primul ajutor,
respect6nd planul de evacuare , contacteazl pompierii, polilia 9i salvarea c6nd este cazul
50. in cazul constat5rii unui fenomen de poluare a mediului, in obiectivul pdzit, cu cine
colaborali pentru limitarea gi lichidarea efectelor?
R. Pompierii 9i ambulanfa.
51. Cum aclioneazd agentul de securitateincazul inunddrii locale a obiectivului pdzit
pentru inldturarea evenimentului in condilii de siguranld pentru obiectiv?
R. ) Ia mdsuri pentru oprirea sursei de ap[ care a provocat inunda{ia , contacteazd
angajatul de specialitate din obiectiv pentru intervenlie, scoate de sub sarcini circuitele
electrice, informeazd conducerea obiectivului 5i societatea de paz6.
52. Ce factori poluan{i cunoa$teli?
R. Orice substanld solidd, lichidd sau gazoasi, zgomotul 9i orice formd de energie,
47

care dduneazd mediului.


53. in ce condilii agentul de securitate coopereazd gi colaboreazdcu ceilalti colegi?
R. Atunci cind ac{ion eazd cao echipd de intervenfie, in patrul[ sau cAnd se afli in

dispecerat.
din
54. Careeste modul de prevenire a declangdrii unor conflicte in cadrul colectivului
care face[i parte?
R. Respect6nd relafiile de muncd, folosind un limbaj corespunzdtor.
55. Cui se subordoneazdagentul petimpul execut[rii serviciului?
R. Reprezentantului beneficiarului, gefului de turd
56. Caredintre urm[toarele resurse materiale sunt necesare executirii serviciului?
R. Jinuta de serviciu, mijloacele de autoap[rare, aparatura de comunica(ii, documente
operative

in cazul constatirii unor disfunclionalit6li ale echipamentelor,


mijloacelor tehnice gi aparaturii din dotare?
in
R. Se comunica imediat dispeceratului pentru sesizarea compartimentului tehnic
vederea depan6rii gi se iau mliuri suplimentare de supraveghere a perimetrului afectat.
SZ. Cum procedali