Sunteți pe pagina 1din 37

Ce cred Adventiştii de

Ziua a Şaptea
Studiul 2

Despre Trinitate
Dumnezeu Tatăl
Despre Trinitate - Dumnezeu Tatăl

De memorizat:
Căci trei sunt care
mărturisesc în cer:
Tatăl, Cuvântul şi
Duhul Sfânt, şi
aceşti trei una
sunt." 1 Ioan 5,7.
Despre Trinitate

A.
Bazele
Scripturistice
ale doctrinei
despre trinitate
Ce declară apostolul Ioan despre divinitate?
1 Ioan 5:7

Căci trei sunt care


mărturisesc în cer:
Tatăl, Cuvântul şi
Duhul Sfânt, şi
aceşti trei una
sunt."
Ce declară Scriptura despre singularitatea
Lui Dumnezeu? Deut. 6:4

Domnul,
Dumnezeul
nostru, este
singurul Domn.
Ce declară Scriptura despre singularitatea
Lui Dumnezeu? Efes. 4:5

Este un singur
Domn, o singură
credinţă, un singur
botez.
Cum a fost prezentă Trinitatea cu ocazia
botezului lui Isus Hristos? Mat. 3:16.17

De îndată ce a fost
botezat, Isus a ieşit afară
din apă. Şi în clipa aceea
cerurile s'au deschis, şi a
văzut pe Duhul lui
Dumnezeu pogorându-Se
în chip de porumbel şi
venind peste El.
Cum a fost prezentă Trinitatea cu ocazia
botezului lui Isus Hristos? Mat. 3:16.17

Şi din ceruri s'a


auzit un glas, care
zicea: Acesta este
Fiul Meu prea iubit,
în care Îmi găsesc
plăcerea.
Cum este prezentă Trinitatea cu ocazia
fiecărui botez? Mat. 28:19

Duceţi-vă şi faceţi
ucenici ...
botezându-i în
Numele Tatălui şi
al Fiului şi al
Sfântului Duh.
Caută să găseşti indicaţii în VT referitoare la
prezenţa Trinităţii la creaţiune şi în istoria
Israelului? Gen. 1:2.26

Pământul era pustiu


şi gol; peste faţa
adâncului de ape
era întunerec, şi
Duhul lui
Dumnezeu se mişca
pe deasupra apelor.
Caută să găseşti indicaţii în VT referitoare la
prezenţa Trinităţii la creaţiune şi în istoria
Israelului? Gen. 1:2.26

Dumnezeu a zis: ,,Să


facem om după chipul
Nostru, după
asemănarea Noastră;
el să stăpânească peste
... tot pământul şi
peste toate ... cari se
mişcă pe pământ.`
Care este raportul dintre Tată, Fiul şi Duhul
Sfânt ? Ioan 10:30

Eu şi Tatăl una
suntem.

Sunt UNA
Care este raportul dintre Tată, Fiul şi Duhul
Sfânt ? Ioan 14:10.11

Tatăl, care
locuieşte în Mine,
... Credeţi-Mă că
Eu sunt în Tatăl,
şi Tatăl este în
Tatăl locuieşte Mine;
cu Fiul
Care este raportul dintre Tată, Fiul şi Duhul
Sfânt ? Ioan 15:26

Când va veni
Mângâietorul, pe
care-L voi trimete
dela Tatăl, adică
Duhul adevărului,
care purcede dela
Este trimis Tatăl, El va mărturisi
de Tatăl despre Mine.
Care este raportul dintre Tată, Fiul şi Duhul
Sfânt ? Ioan 16:13-15

El nu va vorbi dela El,


ci va vorbi tot ce va fi
auzit,... El Mă va
proslăvi, pentrucă va
lua din ce este al Meu,
şi vă va descoperi.
Conlucrarea Tot ce are Tatăl, este
Trinităţii al Meu;
Despre Trinitate

B.
Natura lui
Dumnezeu
Poate fi înţeleasă şi cuprinsă în
mod desăvârşit natura adevărată a lui
Dumnezeu? Iov 11:7.8

Poţi spune tu că
poţi pătrunde
adâncimile lui
Dumnezeu, că poţi
ajunge la cunoştinţa
desăvârşită a Celui
Atot puternic?
Poate fi înţeleasă şi cuprinsă în
mod desăvârşit natura adevărată a lui
Dumnezeu? Iov 11:7.8

Cât cerurile-i de
înaltă: ce poţi
face? Mai adâncă
decât Locuinţa
morţilor: ce poţi
şti?
Poate fi înţeleasă şi cuprinsă în
mod desăvârşit natura adevărată a lui
Dumnezeu? Rom. 11:33-36

O, adâncul bogăţiei,
înţelepciunii şi ştiinţei
lui Dumnezeu! Cât de
nepătrunse sunt
judecăţile Lui, şi cât
de neînţelese sunt
căile Lui!
Poate fi înţeleasă şi cuprinsă în
mod desăvârşit natura adevărată a lui
Dumnezeu? Rom. 11:33-36

Şi în adevăr, cine a
cunoscut gândul
Domnului? Sau cine a fost
sfetnicul Lui? Cine I-a dat
ceva întâi, ca să aibă de
primit înapoi? Din El, prin
El, şi pentru El sunt toate
lucrurile. A Lui să fie
slava în veci! Amin.
Prima Persoană a Trinităţii

C.
Dumnezeu Tatăl
În afară de revelaţia naturii şi a Scripturii, cine a
descoperit în mod desăvârşit Persoana şi caracterul
Tatălui ceresc? Ioan 14:6-10

Isus i-a zis: ,,Eu sunt


calea, adevărul şi viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.
În afară de revelaţia naturii şi a Scripturii, cine a
descoperit în mod desăvârşit Persoana şi caracterul
Tatălui ceresc? Ioan 14:6-10

Doamne, i-a zis Filip,


arată-ne pe Tatăl, şi ne
este de ajuns. Isus i-a zis:
De atâta vreme sunt cu voi,
şi nu M'ai cunoscut,
Filipe? Cine M'a văzut pe
Mine, a văzut pe Tatăl.
Cum zici tu dar: ,Arată-ne
pe Tatăl?
În afară de revelaţia naturii şi a Scripturii, cine a
descoperit în mod desăvârşit Persoana şi caracterul
Tatălui ceresc? Ioan 14:6-10

Nu crezi că Eu sunt în
Tatăl, şi Tatăl este în
Mine? Cuvintele, pe
cari vi le spun Eu, nu le
spun dela Mine; ci
Tatăl, care locuieşte în
Mine, El face aceste
lucrări ale Lui.
În afară de revelaţia naturii şi a Scripturii, cine a
descoperit în mod desăvârşit Persoana şi caracterul
Tatălui ceresc? Ioan 1:18

Nimeni n'a văzut


vreodată pe
Dumnezeu; singurul
Lui Fiu, care este în
sânul Tatălui, Acela
L-a făcut cunoscut.
În dialogul Său cu samariteanca,
cum L-a prezentat Mântuitorul pe Tatăl?
Ioan 4:24

Dumnezeu este Duh;


şi cine se închină
Lui, trebuie să I se
închine în duh şi în
adevăr.
Arată câteva din atributele Tatălui, revelate
în Sfintele Scripturi. 1Ioan 4:8

Cine nu iubeşte, n'a


cunoscut pe
Dumnezeu; pentrucă
Dumnezeu este
dragoste.

1. Dumnezeu este DRAGOSTE


Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. 1Petru
1:15.16

după cum Cel ce v'a


chemat este sfânt, fiţi şi
voi sfinţi în toată
purtarea voastră. Căci
este scris: Fiţi sfinţi,
căci Eu sunt sfânt

2. SFÂNT
Arată câteva din atributele Tatălui, revelate
în Sfintele Scripturi. Ex. 34:6

Domnul, Dumnezeu
este un Dumnezeu plin
de îndurare şi milostiv,
încet la mânie, plin de
bunătate şi credincioşie

3. Îndurător, Milostiv şi plin de bunătate


Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. Is. 46:9.10
Eu sunt Dumnezeu, şi nu
este altul, Eu sunt
Dumnezeu, şi nu este
niciunul ca Mine. Eu am
vestit dela început ce are să
se întâmple şi cu mult
înainte ce nu este încă
împlinit.

4. ATOTŞTIUTOR
Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. Iov
22:25.26

... atunci
Cel Atotputernic
va fi aurul tău, argintul
tău, bogăţia ta. Atunci
Cel Atotputernic
va fi desfătarea ta, ...

5. ATOTPUTERNIC
Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. Ps. 139:7-
10
Unde mă voi duce departe
de Duhul Tău, şi unde voi
fugi departe de Faţa Ta?
Dacă mă voi sui în cer, Tu
eşti acolo; dacă mă voi
culca în locuinţa morţilor,
iată-Te şi acolo; ...

6. OMNIPREZENT
Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. Mat. 5:48

Voi fiţi dar


desăvârşiţi, după
cum şi Tatăl vostru
cel ceresc este
desăvârşit.

7. DESĂVÂRŞIT
Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. Iacov 1:17
orice ni se dă bun şi
orice dar desăvârşit este
de sus, pogorându-se
dela Tatăl luminilor, în
care nu este nici
schimbare, nici umbră
de mutare.
8. NESCHIMBĂTOR
Arată câteva din atributele Tatălui,
revelate în Sfintele Scripturi. 1Tim.
6:15-16

singurul Stăpânitor,
Împăratul împăraţilor şi
Domnul domnilor,
singurul care are
nemurirea, care locuieşte
într'o lumină, de care nu
poţi să te apropii

9. NEMURITOR
Copyrightul aparţine casei de editură

Viaţă şi
Sănătate
(http://www.viatasisanatate.ro)
Transcriere pe computer şi fişiere
PowerPoint: AZSVaslui.org