Sunteți pe pagina 1din 129

-

_ ,,4

%A %L.

I-

at-meta gdni4/n.
II

; 40111WP

t
,------'----,,,f___a

.........

___

1'

. ,k

....1-: ...;;*.

4.0..).1..
.: r*...-

-.

C..

'

t.:

I!

'
1 7i
,

-...
1-

.4.

,. 8.2-Y

.4 '.

'','

'

.?:".:1.'.,:

' PP. : '

.,.

'
.

..

>

'-

.!

.; '

'

...

.!

,
.
;

,... ..

'

.. .
_

P7

/ ;17/

...,

...,.; 0.

At,.

, ,`

.P

a ; "or..

,..,' ....

.'f .

.*.4....rf-f-. A; 7 C
`:t,' -' -:iCi

;11.'hie

iiisl.' -..
te;e,

11.

.: '4141.

.a

.1

.0

".:

...;

..:11.'''t 1..

"V 1 '......' ..,

1.

4,-

-1.,
....-..4411'7-1
-* .,i:k
,,

''

4)

-,

1.
0

.....?%:1..%7* ...

... '4

Aiakaarnii 50

-;

'...:74;.',...

... -

..

4.4"44."'

'....

'.

4' i.

A,

ft

.-

7- ..)

CC'

...- .....

.r

,-

.
I%

...

7b7

erkija".1.

...-:

- 4.1 .'i ... to kit- r


.t .1...:;# '.& 'P.O. .
P

.-..:

,".r.

..

-. -

--r

.:

'r -

/.

144%. crp,,,, .;- ,:a


,..,*,

,16.

:it,,*

....

''''

.,.

,..

'

,P,

. 4. 0. -4...' 4. '.** f. "'

...

V.' it

p.,..v

: -..'

''''

:.

71.,

-.
".
...r....
t.., . .- .-,)
t r-,, ..e
..' r 1 :t ....; ', 4 ..1.,st ....,71 .4........- -. *.tts-ht*
- ;.,....,ft.4.AP.:4...;;Aotrinza.;,Ite;..ef
, ..,,P *'..
'..... t.'"
"..J.':'
.

1,....*

'' * . "L' ''


'

1;

44.

4 P" -5.

*.

.
.1

4:1

s.
II

o_4
k

',Sat

f`.

#
It

t
..

P. A. S.
BUCURE$TI

1927-28
www.dacoromanica.ro

.4.;:a

ATENEUL ROMAN, s'a inceput printr'o serie de conferinte


tinute in Bucuresti, inteun salon al Ministerului de Culte, in

Ianuarie 1865, iar in anul urmator s'a constituit Societatea.


Ca interneietori se pot socoti : C. Esarcu, Nic. Kretulescu si
V. A. Urechia. Oameni de stiintg, barbati politici, literati

si artisti se adunara

in jurul unui drapel


nou : propagarea
educatiei j instruc-

tiei in popor,, inn .....


'1

12-

...
law

._

demnati de ardoa-

.10~

..4-

rea tineretii, cu con-

vingerea Ca repre-

.
El

7.,

Scara monumental

zint un mare interes social si cu


credinta in triumful
actiunii bor.

Dupd primele statute (1866), Societatea era formata din trei


sectiuni : stiinte morale si politice,
stiinte naturale, fizice si
matematice, literatur
i belle-arte.
Gruparea era cu totul straind de luptele
politice, dar avea o ideie
politicd la baza ei : politica nationalti.

Primul comitet al
Societatii era compus
din : P. S. Aurelian, pre-

sedinte, C. Esarcu, vicepresedinte, Teodor VA"-

cArescu si Em. Kretulescu, secretari.


Perspectiva scarei
Oarecari dificultati
si unele banuieli, despre scopurile tinerei asociatiuni, fcura ca,
1

www.dacoromanica.ro

primii ei ani de viata sa fie putin rodnici ; dar, dupa urearea


pe tron a Domnitorului Carol I, activitatea ei deveni mai bine
apreciat5.

gr.
wAo

_err

IIt

Lecturile i cursurile se
urmea0 in Bucuresti cu suc-

01

^7'
.

/41*, .r/j,

ces si se gasesc imitatori si


in alte orase ale tarii. 0
1

if

,
1

sl
P.x.zid

foaie mensual Atheneulu


romanu d publicithtii conferintele tinute i referate
despre toat miscarea provocat de Societatea cea
noug.

Doritori de a se apropia

de massele populare mai


mult deck o puteau face prin conferinte, membrii Ateneului
pusera baza Societatii pentru invdtdtura poporului roman
Una din cele 4 scari laterale

(1866), care infiinta scoale normale in diferite capitale de judet

si organiza pentru prima data cursuri de adulti.


Tot din sanul Ateneului porni ideia de a se infiinta Societatea amicii bellelor-arte, care organizA expozitiuni ale artistilor
romni, cum si Societatea Filarrnonia, cu concertele sale sirnfonice, conduse de Ed. Wachman,

cari urm'areau s rdspandeascd


in marele public gustul muzicei
a

clasice.

-Awl

.1
,

Vedere din galeria-subsol

Un puternic indemn la muncti


a fost buna-vointa pe care Domni-

torul a aratat-o Ateneistilor, participAnd la inaugurarea solemnd a


conferintelor in 1866 si primind,
in 1868, a deveni presedinte de onoare al Societatii.

Chiar in audienta in care s'a


inmnat suveranului diploma de

presedinte, s'a vorbit despre necesitatea dhidirii unui edificiu propriu ; dar demersuri serioase spre acest sfArsit s'au fAcut numai
II

www.dacoromanica.ro

din 1884, cand comitetul Ateneului a adresat tin apel catre


public, cerandu-i sa contribue la ridicarea unui edificiu maret
in centrul Capita lei. A-

tunci primaria a fost


autorizata sa cedeze Ateneului roman terenul din

dosul gradinii Episcopiei (care se cedase Societatii equestre) si acolo

s'a ridicat, mai ales prin


staruintele neobosite ale

lui C. Esarcu, maretul

r ,.;

'....-;-7,-?..----

4g

'

palat, dupa planul Archi-

.. -..-Ai

N.

...

,.,.." csr-t- .t- ,r--11. :.--t.

tectului Galleron, inauVedere din rotonda subsol


gurat in 1889.
S'a realizat astfel dorinta Ateneistilor de atunci, de a avea
o mare sail de concerte si conferinte, cateva sali de expozitiuni

si o sail de biblioteca.
De atunci s'au facut regulat expozitiuni de arta, s'au dat
concerte simfonice si individuale, s'au tinut conferinte variate.
Biblioteca insa nu s'a putut intocmi si pune la dispozitiunea publicului.
---:

In epoca notia

"
\

46*,

activittii Ateneului, In-

ceput prin noul statut


din 1922, Societatea se

imparte in patru sec-

tiuni : social-filozofica,

stiintifica,

literal*

artistica. Toate preocuparile ei au fost de a

pune in curent organiVI

zatia i activitatea ei cu
nevoile actualittii. Pen-

tru acest scop s'a facut


de catre comitetul prezidat de D-1 Dr. C. Angelescu, o serie de
mari transformari ale edificiului, dupa planurile D-lui Architect
Vedere din cinemalograf

IIT

www.dacoromanica.ro

Fonescu. Cu acestea se va putea da publicului Bucurestean o


biblioteca bogatil i bine ordonata, dou sali de cinernatograf
(educativ i distractiv), pentru tineret si pentru adulti ; iar pe
langa salile din parter pentru expozitii, sali vaste circulare in
subsolul edificiului.
Totul incalzit si ventilat dupa cele mai perfectionate sisteme.

Gratie acestor transformari, Ateneul roman va putea sa-si


indeplineased mai bine rolul au de raspanditor al culturii contribuind efectiv la desvoltarea gustului artistic.
Ca o manifestare a acestor tendinte este expozitiunea retrospectiva care se deschide acum si care are de scop a infatisa
publicului o parte din desvoltarea spiritului romanesc in ultirnii
50 de ani.
GH. ADAMESCU

,.,

I "I -

irlii:

r-1,

us fa

ra,

MN atm: .. a.
IAN la. all ima Ma& ea. MY b.
101 so ... MN to...

-,, ..
it

..

ill le

tie,

...

Nara.

as.

we N.

1A, 0 10 It
.0 la Al Otil1 eon' , kg .
1111111

....

.'

11.

,-0.

1.111 1111.

L..

It,

aral aa la

,-.,

.._.

_,....:

III
:A ,N,t ir1-7

!fi
11....1

Vedere din bibliotec

IV

www.dacoromanica.ro

INTRODUCERE ISTORICA
COMITETUL ATENEULUI in vederea inaugurkii salilor din sub-sol

ame-

najate de architectul Fonescu cu grija de a se ridica 'Jana la inaltimea gustului lui Galleron, creatorul architectonic al cladirei a dispus facerea unei expozitiuni retrospective

a artei romanesti, din sec. XIX, care s pue in evident aceste sail.
Idea acestei expositii este fericita i premergatoare, pentru cd peste 3 ani, la
1930, se indeplinesc 100 de ani, decand Principatele Dunarene au fost europeanizate
prin Regulamentul organic si Romania de astzi va fi datoare a face, printr'o serioasd expozitiune generaI5, dovada de ce a fost in stare sa realizeze in acest
interval, prin munca de adaptare la civilizatia apusean5, rnondial5.
Arta romaneasca contimporand isi va serba tot atunci i centenarul existentei sale.

In adevar, arta culla romAneasca, adapatA la sursele vii ale apusului a apkut
cam la aceasta epoc5, peste arta popularA taraneasca si cea oriental-bisericeasa
adgpata la isvoarele byzantine, care represinta arta trecutului nostru.
Nu se poate considera nascuta o coald de arta decal atunci, and i s'a nascut
si invatamantul, destinat s o propavaduiasca si sA o calauzeasc5. Acest invatAmAnt
artistic in cele douA principate : Moldova si Muntenia, s'a ivit odatd cu institutiunile
mai inalte de cultura, infiintate de domnitorii regulamentari : Sturza si Ghica.
La academia Mihaileana cu venetianul N. Sciavoni si la Sft. Sava, renovat,
cu austriacul din Agram : Valstein zis i Wallenstein s'au pus bazele acestui invatAmant.

Dar, acest invAtamant nu a fost dintre acelea, care sd lase vre-o urma sensibild, ci
a fost numai stimulator, ca sa aprinda scanteia talentului in sufletele acelora cu
predispozitiuni pentru arta, care apoi in scolile apusului si-au castigat cunostintele
meseriei lor.
Rosturile de desvoltare, ins5, ale artei romanesti din cele cloud principate, reunite

la 1859 inteun singur trup, nu s'ar putea intelege, fard a tine seamA si de al treilea
centru de viatA romaneasca : Transilvania.
In adevAr, Transilvania
care la inceputul secolului XVIII se desteptase la
constiinta nationald prin unirea cu biserica Catolica, in vreme ce principatele se
a fost
coborasera in uitare de sine, din pricina ap5s5toarelor domnii fanariote
desteptat,
la
inceputul
sec.
XIX,
in
principate
spiritul
national,
spirit,
aceea, care a
care le-a dus la revolta impotriva grecismului impilator.
In tot acest interval, in arta plastica in general i in arta zugrdvitului in special,
ca si in restul manifestkilor culturale, pe cAnd Transilvnnia isi trimete talentele sale
la Roma, in principate, talentele localnice sunt pe deoparte : zugravii subtiri de
bastinA, care de cele mai multe ori erau preoti i infiintasera scoli de picturd
pe langa episcopii si manstiri, ca cele dela Ramnicu-Valcei si mai tarziu de la
Campulung si Buzau in Muntenia, si M-rea Neamtu in Moldova ; pe de alta, artisti
levantini dintre cari mai g5sim la inceputul sec. XIX un Livaditi in Moldova, un
Lapaty, boerit, tin Ioanid, in Muntenia ; iar pe de alta, artisti straini cal5tori, ca un
Liotard, sau stabili "veniti mai ales din Austria si Rusia, cele dou impartii, cari
se luptau pentru dominatiunea in tkile noastre. Lista lor e lungd si citez numai pe
un Kladec, Valstein, Satmary, Trenk, etc.
V

www.dacoromanica.ro

Numai sub inraurirea spiritului nationalist transilvAnean, care avea sA ne trimeata

dupd 1830 pe un Leeca in Muntenia si pe un Lemeny, Nastasian in Moldova, cari


luaserA cunostintele la Roma, s'au dus spre acelas tarm de culturA si un Assaki

sau un Tatarescu, ca si multi altii. Acestia sunt prima generatie, cari au lucrat, pe
and domnea in Europa Stilul Empire.
Generatia urmatoare insA, lard a impiedica ca unii sA continue a merge la
Roma, se incireaptA la Paris, de unde aducea ideile romantice si de libertate, cari
nelinisteau atat de mult imparatiile suzerane, incat interveneau pe langA domnitor ca
tinerii pentru studii sa nu mai fie trimesi in Franta. Asa se explica de ce un Panaiteanu,
un Rosenthal, un Iscovescu isi fac studiile la Munich sau Viena. Toti acestia ca
8i tinerii din generatia lor esueazd in revolutia dela 1848, care ii risipeste : Negulici
i Iscovescu la Constantinopol, Rosenthal la Paris.

Drumul spre Paris era irezistibil si urmasii lor tot spre aceastA metropolA de
artA s'au indreptat. Acestia sunt: Aman, Alexandrescu, Pompilian, Stancescu, Grigorescu,

Mateescii, Ulinescu, Buicliu, etc.


Acetia reprezintA generatia cea mai importantA, peltru-cA pe langd ravna ce
au pus, impreunA en cati va inaintasi, la infiintarea scolilor noastre de Bele Arte :

Iasi 1860, Bucuresti 1864 ; a primelor expozitiuni de arta ce am avnt ; cum i a


primelor societati de arta : Amicii de Belle-arte" dela 1873, si pentru-ca au avut
in mijlocul lor, pe acel, care reprezintA mandria artei noastre : pe Grigorescu.
Grigorescu este artistul genial, care vede pentru prima oarA tara romaneascA
cu ochii de artist i care, in lunga lui carierA de aproape 6 decenii, a parcurs o
curbd armonioasA, atat in desvoltarea lui technica, cat si in cea sufleteasca. In el se
gAsete totul : tara, cu frumusetile ei dela munte panA la mare ; oainenii : dela cei
mari ai zilei pand la ultimul tigan sau evreu si oprindu-se la ceea-ce a fost vraja,
picturei sale : taranul. Evenimentele, cum e rzboiul din 1877.
Si urmasii, care sunt deja primii elevi ai coalelor noastre de Bele arte, s'au
dus la Paris, afarA poate de Moldoveni, care rAman fideli Germaniei ca : Stahi,
Bardassare, Verussi, Soldnescu, Pascaly etc., Voinescu, care este elev al lui Aiva
sovky din Odessa. Sunt copii ai Frantei transilvnenii : Hentiaca si Hugo d'Alesi,
care ramane printre ei : Mirea, Andreescu, necunoscutul in picturA Al. Djuvara, Aricescu, Popovici, henerianul Serafim, Alpar, etc.
Dintre acestea cel mai sarbatorit acum este : Andreescu, care se bucurA de o
postumA favoare, de care n'a avut parte in timpul vietei sale nefericite. Boala, care
alterase in el dorul de viata, Ii subtilizase inteatat facultatile, incat presimtirile de
moarte se regasesc in pictura lui sumbr, aproape funebra.
Aceastd sArbAtorire a lui Andreescu ni se pare nedreapta, atunci cand nu pune
in aceiasi favoare pe un contimporan, care represinta in pictura noastra colorismul
in cea mai nobild a lui manifestare, demnA de clasicii venetieni. Acesta este Mirea.
Explicatia std poate in imprejurarea cA avem Inca norocul de a-1 avea printre noi.

Pictorii din acesta generatie au reusit ca in decada 1880 sA se asocieze in


douA societati pentru desvoltarea artelor : Cultura artelor frumoase" din 1881 la

Iasi i Cercul artistic" din 1888 la Bucuresti, cari si-au dat roadele lor.
VI

www.dacoromanica.ro

Generatia urmAtoare este generatia Tinerimii artistice" dea mai imporfaritA dintre
SocietAtile de artA ce am avut. InfiintatA la 1902 sub auspiciile de atunci ale A. S.
R. Principesa Maria, ii serbeazd astAzi a 25 aniversare inteo decAdere nedreapt.

Aparitiunea grupului Tinerimii" a fost precedat de grupul sgomotos al simbolitilor din jurul revistei Ileana, dintre cari, cei mai insemnati sunt Lukian, Vermont,
Grant i Artachino.
Luchian dei nu poate fi ridicat la inaltimea lui Grigorescu, pentru-cd opera
tui este limitatA la peisagiu. flori i rare figuri, deci nu are amploarea aceleia a
luceafkului picturei noastre ; are insd superioritatea technid, care la el, are i meritul
originalitAtei. Ceea ce importA in primul rand inteo opera este sufletul p e care.l

pui inteinsa ; de aceea Luchian, ori cat de mare technician ar fi, va ramAne o
stea de mama adoua.
Succesul Tinerimei" i importanta rolului pe care 1- a jucat in arta romAneascA
se datorete nu numai inaltei protectiuni de care s'a bucurat, dar mai ales faptului
a a gAsit un grup compact de talente, care s'au devotat cu entuziasm cauzei ei ;
StrAmbulescu, Loghi, Verona, Stefan Popescu, Petracu, Basarab, MArculescu, Satmary,
Bunescu, Mantu, Hirlescu.
Dei parte dintre ei culeseser invatAturile lor la Paris iar altii la Munich,

totui spiritul general de la aceastA asociatie este acel al seccesionului munchenez.


Expozitiile Tinerimei" au ramas in amintirile tuturor ca nite evenimente ateptate,
cari au reuit sA abatA atentia publicului nostru catre manifestkile de arta, in aa
fel, in cat acest public, care inainte era indiferent, a cAzut acum in cusurul contrar :
colectionarismul.

Stralucirea Tinerimii" n'a reuit sA intunece unele talente, care n'au participat
la expozitiunile ei i cari i-au pstrat strAlucirea lor proprie ca : portretistul Costin
Petrescu, depozitarul cunotintelor speciale ale frescei ; BAncilA, pictorul revendickilor
sociale i Simonidy, care din pleiada acestei generatii, a rmas la Paris.
Tinerimea" insA a reuit sA atraga i sA adAposteascA in expozitiunile ei pe cei
din generatia urmAloare : Baltazar, Steriade, Ferichide, Teodorescu-Sion, Ressu,
Murnu, DArAscu, Teianu, Cutescu-Storek, Stoenescu, Cornescu, St. Dimitrescu,
Tonita, Romano, Miltzner, lonescu Doru, GhiatA, H. Dimitriu, etc.
Poate tendintele noi de care se gAsesc animate aceste generatii, inspirate
din formulele lui Cezanne i Matisse ; poate rAzboiul, care Mind tara in dou5, lasase

la Bucureti pe cei din vechea generatie i dusese la Iai pe cei din cea nou, a
fAcut ca la 1918 aceasta sA se separe de Tinerimea" 1 sub conducerea lui Palade sA
infiinteze o societate nod, Arta". A lost insA un pas greit, care a dAunat i unora
i altora, cAci nici unii, nici altii nu mai posedA un instrument de actiune, cum a
fost Salonul Tinerimii.
Tinerii, can acum se ridicA lorgulescu, Voinescu, Maxy, Grigorescu, Demian,
lonescu Sin, Catargi, Maniu, Demetriad, Negulescu, Papatriandafil, lancu, BrAescu,
Greceanu, Arbore, Soroceanu, cari reprezintA mOciele cele noi, dela Fauve-ism"
pAnA la cubism 1 expresionism, nu mai au nevoe sA lupte, pentru-cA ideile lor au fost

imbrAtiate de Salonul Oficial" aproape cu exclusivitate. De atAta fericire nu s'a bu-

VII

www.dacoromanica.ro

curat nici o generatie de inaintai i e noroc cA geniul cel bun al rasei noastre
mentine majoritatea acestora in calea bund a logicei i bunului gust latin. Tendintele
lor se IndreaptA spre un decorativism, ce ar putea avea o tinutA mai bunA i e bine
c au lAsat imbrAtiarea modelelor extreme i furioase in seama celor de altA rasA
decat a noastrA sau a slAbiciunei sexului sl ab.
Din expunerea aceasta se poate vedea cat de tanArA este Inca coala noastrA
de picturA, care afarA de rari exceptii, nu a dat incA nimic deosibitor de curentele
strAine ; cat de necesar este ca paii tinerilor generatii sa fie bine condui.
CA, pentru destelenirea ogorului artei romaneti este nevoe de toate fortele
disponibile ; cA drumul larg deschis de eforturile inaintailor nu trebue abandonat ;
cA, din instrumentele ideale ale vremii concepute de altii, trebue sA iei att cat e nevoie
pentru a ajunge la scopul unic, care este : Viata romaneascA redatd de romani,
pentru romani.

Expozitiunea de fatA, a vrut sA aibA pe langA un caracter de formatie i unul


educativ : de a arAta tinerilor averea trecutului, de care nu trebue s se arate nedemni.
CONSTANTIN I. PRODAN

VIII
www.dacoromanica.ro

COMITETUL ATENEULUI
Presedinte : Dr. C. Angelescu, Ministru Instructiunii.
Vice-Presedinti

St. C. loan, profesor, vice-presedinte adunarei deputatilor


Dr. A. Obreja, prof. universitar, fost vice-presedinte senatului

Membrii: Adamescu G., prof., fost secretar g-ral Ministerului Instructiunii


Antonescu-Lupu A., prof., inspector g-ral invalAmtintului
Antonescu Petre, Architect, prof. $c. Superioarg Arhitectur
Dragu C. Gh., profesor, fost deputat
Dragomirescu Mih., profesor universitar
Miculescu C., profesor universitar
Mirea C. D., artist-pictor, Director $coalei de arte frumoase Bucuresti
Poenaru-Capescu Dr., profesor universitar
Sulescu M., profesor universitar, fost ministru
Sr erantia D. Th., profesor, inspector al invtiim'Antului
Ad-tor Delegat : Bob escu I., avocat, membru al Ateneului

Comisiunea de organizare a expozitiei retrospective


C. D. Mirea, artist-pictor-profesor
Costin Petrescu,
I. Fonescu, Architect
"

Membrii ai Ateneului

www.dacoromanica.ro

Numele autorllor ale carer lucrari figureazi ln expozitir)

DEcEDATI:
A. PIctorl
Aman Th.
Andreescu

Dimitriu H.

Lapa Ill
Lerneni

Eliescu

Luc Man St.

Grigorescu N.

Marinescu D.
Mthailescu D.

I.

Alpar (Al. Paraschivescu)


Angelescu (Ange)

Belleau A.

Barbu Elena
Balomir
Buie liu

Benet

Ohica

Orimarti N.

Negulici

Hentia Sava

Hentia Al.

Obedeanu

Hirlesca D.

Constantiu Me

loanid Oh.
Jiguidi

Dann
Djuvara

Livaditti

Salmari C.
Stahl C.
Stelinescu D.
Stincescu C.
Soldinescn S.
Sperlich

Titivitscu Gh.
Trenk
Tintoreanu N.

Pompllian
Panaiteanu O.

Ulplan 0.

Rosenthal
Romano Al.

Verusl
Walenstein
Voinescu Lug.

Petrescu Ilie

Lecca

Smegeisky

B. Scull:doe
Bilicescu C.

Georgescu I.

Tronescu D.

Caracterul retrospecily al acestel expozilluni ar B lost dealgur cu mull mai pronuntal (lea apeturile
noastre repetate ar ft obfinut mai multi soliclludine. OM din partea posesorllor de lucriri artistice cat 41 chlar din
parlea artistilor. Astfel, e regretabili lipsa lucririlor artistilor decedall ca : Smiegelski (Ardeal), Bucevski (Bucovina)
precum ale cfitor-va in viali.
Asemeni dimensiunele localulul ce se inaugureazi, n'au ingicluit ca unit artist( cu mare renume si fie
reprezentati prin operlle lor de cipetenie, din cauza dimenstunelor exceptional de marl ale acestora. E de
ajuns si citim in aceasti privinti cazul D-lui G. D. Mirea cu lucririle sale de mare anverguri ca : Presentarea
capulul lui Batori de citre Secul, lul Mihal Viteazul" (20 m. p.); .Tra fan si Dochia legendi, dupi versurile tut
Asacht (24 m. p.); ..Alexandru cel Bun Domnul Moldovel primind dersd de la impiralul Bizantiului (35 m. p.);
Virful cu dor" legendi dln Povestile Pelesultd" de Carmen Sy Iva, (35 m. p.); elc. etc. in (Hari de nenumirate
portrete de dimensluni marl.

www.dacoromanica.ro

IN VIAT
A.
Aricescu C.
Aiexandrescu Titus

Artachino C.
Atanasescu Holt Eugenia

ligncila 0-

Cristoloveanu
Cretzoiu

Brgescu

Grant N,

Capidan
Chirovict
Cretzulescu

LiVarescu Em.
Loghi Kimon

Stoenescu E.

MArculescu

Seratim D.
Sterlad I.
Strmbu !porn

Mirea D. G.

Cate Itu

Delavrancea Dona

Becu
Betnarik
Burada
Btiatu

Pic tort

Catargi G.
Cosmovici

Burghelea I.
Bardasarie E.
Basarab L.
BSesu A.

BIN Leon

A:

Florian D.
Fonescu I.
Georgescu Marin
Oheai

Marna A.
Mantu N.
Mircescu Gore
Mogos N.
Mihailescu D.

Schweitzer Cumplina
Simonidi M.
Skeletti Pottevin Al.

Neylies I.

Troteanu R.
Teisanu M.

Petrescu Costin
Popov Id Oh.
Petrascu G..
Pall Aug.
Petrescu Dragoe
Popescu S.
Popp Misu

loanid Pan.
loanid I.
Jacob C.
lonescu Doru

Iliescu A.
Iliescu Gogu

B.

Stoke D.

Tionmc ue sic.

T. O.

Verona A.

Vermont N.
Vintilescu A.

Zamfiropol Dail

Sculptori

Bura

Dimitriu George

Georgescu Spiridon

Mirea D.

CS Huesca

Faur Schmidt

lordlinescu

Mateescu D.
Mihallescu

Dimitriu Ballad

Cheorghilli (in lemn)

Milkoanu D.

Severin

www.dacoromanica.ro

;,.

SVA,

r
`

"'"'

411

Li

0
1,7

i.r..
t

./

v..;t.,
../ L.
',

i(

''

. A 2 %.

,.

Y.4 : ...i

CIL

Z. '

'

rf'l

' S\

,'

4,
..a.

-.:,I1

'.,:oe

t4

'tz'

e.

i'

/11I
.

"

;/,

44: I. ;

Oi

..4ge.

A.

,f

1
-V

.1

,',Z$4,4 :tri,'

Iri
.,
,

LI

il

..:.N

L'

\ -,--

P.

Via

---

interior din vechiul regim

TH. AMAN

www.dacoromanica.ro

'

1
4

<
I

",
7441

rA

TH. AMAN

-^

rr.

-Zs):

Lle
4'1*

www.dacoromanica.ro

.1

r r.

-rf,---.,

',r

11.ii

4 R?

'171- 4. T"

-'''

,.

. ..:

A
-

_.-4-.,10:,

. Or el'

-t 4:

r; i'''

I**

'

lb

S.

r7

Fats
Eh

' . 1It

4.
46tia

4r

.440

.4 1

-14
4`L

csi
tY

1}11-

.r.
.

e.

140
0

S.

r
-11`411,i:

-,

;5.45

N. GRIGORESCU

1-

5
5

www.dacoromanica.ro

Peisaj

www.dacoromanica.ro

'

Tit

di*
.

'

.,

A, 4..,..-

..-

41.:

W'44
'...
A.
. , .6,
$
L. 1. sleorl_....1-1.-'%" c..?..t3t,,_,...

4.44 .

IN

ii,l,

'

..
4

.k_

ii,

7...4

.1

4
t

1
NI

,
I

11,4#,A

C--

'

i
14

,*

..

./ ).

-,,

F.

g.

:: ''.. ''''.
...

..

fr"

.
1

'

it. .1
_,'

..

*-

t......,'

'

ka :.A,.,-,

?:-.,-4,:p .
c :

,,.,,...

.- .

.41

`.___..,2,1..-ix-_-_-_,__L____,:_,-- ..

www.dacoromanica.ro

... '

..

S ;6#
.1_,:.1,f
Fr

C_

ST. LUCHIAN

VC...L..34;

..

,-

j.
' -1

PI

...*

',/

to

rI
';540114:' ..*0 il"" ',..,*VI
.
-.0

.41

.1v.

/1.

. _.,
/

,'4,:..2..);,7

i.

.. 1::,17

: In

'1%, '-''

4 ?'-

!:inl
"..
"1

ivw

4'..4.."

,.

AM.

"I'
4

.-, At

* 7,, j44.:r

o=''

r.

-11 4rfiritIA..tti_ .i,

La Curse

LIVADITY

Portret

www.dacoromanica.ro

.!
4.

4.1%

MLA

1,..
7

WALENSTEIN

Peisaj

www.dacoromanica.ro

1,,1='
,

t.

,,

0,' I

I'

Kt.

'

-`..+

;1

If

l'4I

!?

I1
._

....v 4,

,Aditir.Eirk7

-010i

.,.

g ...
:I'.

.64-42.1

74

- 4.

,Af;7:7,,,,,

.,

1* ,tf4

,,

,aL

www.dacoromanica.ro

-8-

02

"
t

!,'

`7.1

OP.

I.11

I)

.11

"...AV
11

41
.:

SZATMARY

e:

Blcfli-

www.dacoromanica.ro

VgA-4,..

.1

7iitid
,.-.

I.

r,

Pt,
11/4

GRIGORESCU

www.dacoromanica.ro

Ciobnasul

Adir

--

LECCA

www.dacoromanica.ro

":""'

Atu

M hal V teazu

I.

v
1

,./

4725A

----;1-4F

Fluturele

PANAITEANU

www.dacoromanica.ro

iC

,,.3

.
9

,, f .
.

I
-

.'

11

4
kt

11.,

..

....

go

''- I

-0, .

...c.

..

15-.1:ri

.,,,

..:

,,,

"

o:
4.:

:
g ;.,

...

6':_;.-

f .

...

40

..,

'.;

,'. .1*-:. O

I41
*

},, al

1
..I ...; '

..,

=--

11,

;' .5:

17:1.::::

..

k,.. ';-....1',

'+'''' -

''

-..'4.-0.

...iti.r.! Oefo 1
5

'1,4

,t1.,..

....',...1,
S..

--,-,

El.'

...

1'

ti,,,,ittP;, .

',

4. 'I.,... c.: .c 4

..,

::.,..

..,

,
r.., ,

.r ,

t 0..'.:7,, 5...._

'

,,.,

eL

fr'

,..

0"

117

PP
4,,

I 1,.' 'Ca

I,

tt'.
11

.1

13

Is

11.

::

.d3

77..b

5r'

t.

www.dacoromanica.ro

..

(
1

\IL

Pedeapsa

PAMPILIAN

I -p

33I

fl

'
Pedeapsa

PAMPILIAN

12

www.dacoromanica.ro

(
T

,
\

"

'416.

411

s
,

Ike

Ii

..".:t

..-.

-r
L

_
_,--,....0..........--.......

. %NW

440

of::1

_ ....

Eug. Voinescu

www.dacoromanica.ro

Marina

0.1=

,
gib

,c:.

r,.

444P

44414t

Eliescu

Barbu Lautaru

14

www.dacoromanica.ro

,,e

t .0

"Cy

G1

'NA,

,'
A

4' 4

1.

(..

t,

SI

1.

t''

,
.

40\ . -

.,v,..

,
,,

-.I -40 t

,r;

t,1

I)

I.

',

I.

I_ L ',

r.

St

II

E. -;.- -4

'

YL

..,

.4

'

n_

A' i
.

*,. '

C.7

-no

6
o.

sali, '

I
- 616a.

.--.....Ar-*_ r-. -r

-: -t

.-:a.,:..'

--e.

a:A

r s ,-

,.....arr .--.,

r-t

" - "lir

41._

''?.:A

t,""

0
=

.1

a.'

4-`,,x`-'.

, t;'`

gi

nii-91''
-..J1

,.-ogrt,15136

:-.0.uj-Wt11-041
.,..._

D. Marinescu

Invierea lui Lazar

www.dacoromanica.ro

D. MARINESCU

Coborarea de pe cruce

16--

www.dacoromanica.ro

.1g

"

tAt
.C3

.
1

NA'

..
734

4.,

"S.
cf-

.e

. 0.

'a

Interior

ST. LUCHIAN

www.dacoromanica.ro

'

d)

4,Z,t-63",y

4 4,,

J.,

Ysiv:

10

t-

-'51L?
7

'Ur

is ILA

-"'"

"
4.

Lagar

S. HENTIA

www.dacoromanica.ro

,.

..,,

....

.4'.-.

rei

---

- ..,

.......- --.!--[....,*

-....

fitW.11:
13," Pat:f
,r _1

.1tAL,it

---..

'

_
fr

Oblecte de Toalet

STAHI

.
4,4"'

100

..f 10414,4 :

STAR

NaturA moartA

18

www.dacoromanica.ro

"'nfil

r",

'e

ifitia

4.

.-

.' it .

..,,,_,

i. ,'

r . t,
p

._.-7:41,,, .

--.

e_

,....
..

.1

r. '

--er

L,

..ot

'''...Y.

.,..

e,

"

j.

..

I !=1 7.4'' lk 1
- 5 I:4k il

frk

..10..L.# !>
4.-4,1,

A-

10-

,
1to

(,r '.41
,

Pr&4,

IW

iris

,.=f I

.
11. .r171'

larna

LUCHIAN

-,
_

';,'
2

.... irk

'

.b

'Le

A.

Joe

...

...:

. .

.. .

i.

ii'
)' i
I

41

'1

..... ,

.... .
.
..v

is

,'

t1
le
,

.,

...

0.

..-

,,
ti.,.1-) A

1.

....

i.

l im

ds

A t...-,.
,.
_,..

.....

.1'il'

C4
.

r-

NaturA moartA

STANCESCU

19
www.dacoromanica.ro

Slid

if'

..i
"

iier

;-_

...

yg
..-...

_I-.

:-..
-

-4117.fsr.-

...1,-v

.., '....
'f,.

h
It

.-

'....

. . ...

..

---

,M.
-(1

'

/ ,.

_....

'''',,_= et.

..i
I

......,

...

.....
-

,.

,Cli.t.:..t
. -'

...

, :j_

-...

, .

.
t!

.-"t:11V%

-----

- ....

...aipaii,..

--..-.

...

r-o,
..,.-,..t'
-'ls.: -1"..... :::-..l.e- -el ,-

. ,

- .:-

...

::'

0...:

'....- -',-

--- .

.t.,..77.'-,......-:11
.......-.. -

-./k9
,.; ':.1

=e'

Peisaj

I. CONSTANTIU

"ft ,r
IR

et:

cAlp

\
'

c
1

.4016

*NW

Misitii

A. BALTAZAR

www.dacoromanica.ro

r.

y.
'7"

5,

_1i,

J.-

1
.

1:1

4.

"
40

r,

f,,

.r

r,

r.

1`

Vara

TATARASCU

21

www.dacoromanica.ro

r
rSyg

.0
I441

'

`4'

(\ )

rit
_
,

c
st.v

'

e
germ_

VERUSI

!.r,

Muzicanti

LAPATI

www.dacoromanica.ro

FIorareasa

fl

E0

ft

44.

SI

r,

i ;1i

.3-

fn.

S.
474

I
12

t,:ra

OBEDEANU

Santinela

23

www.dacoromanica.ro

7.11

f
Descalicarea lui Bogdan Dragoq

LECA

24--

www.dacoromanica.ro

.2
r

r.:

Pitf
ifs
Alpgi

Portret

G. D. MIREA

www.dacoromanica.ro

'

apaa.aer",F..73.n

''CE

4'4

;1

41
1

.
"n

er.

'6

7' t

o
b
.

-- Jo

.22

?at

r!".

LEMENI

Portretul pictorului Nastasian

DAMIAN

www.dacoromanica.ro

Pravilistul Donici

r.'",

/1 ,/ a

t
V

'14. i

li

'1

PP

.4.

.. 0

'

'

6
'.1:1,

-4

.t,, ,t
v.

I,,4

',VP._

ULPIAN

Batran

ALPAR

www.dacoromanica.ro

Turn

441.

Ii

41,

A
01....

4v.

Lir

1P
2

'

t
1:31

c-

WALCH

Portret

SPERL CH

www.dacoromanica.ro

F ori

OE

M2/23WrINIITQUM

.1
7

zZ

<

2.!

SOLDANESCU

Bunica

DANN

www.dacoromanica.ro

Poriretul lui Heliade

r
'14

-/

.7**

r34

r4"

.5

,.

^
9.

a ",

4,C,

1:46- 4...
.

'''

.--5,'"
'

' ''',14 ,

.*.,r,E,i1

..

..P.

.r.,

'...

i;:.. 1.: ,

.14, 7.: i

El

'1;

4,'..s
- .7.

;,

'

011

,o

.4

.13

4..?

e t.
i

I
Y.

I.

rP21

r4I

"sr".
11.

.1.

g.

0,4

brt
../

' Er
'
ir

't
vv A

4
3

44.64:0104J

Orfeu n nfern

D. STEFANESCU

29

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

tJ

q Ls_

Fe-.

A. ,-.1

..1

me."
CIA)

....At

7-

G.11

Mihal Viteazu

ILIE PETRESCU

www.dacoromanica.ro

-1,00.4a,

'

t41/4-1:-.8P;r

"

z
1/4

.1

7.-4kk

4
.1Ir

9'

e.

,_-:
G,

0'44,

4'

r.T

4't#:

fS
NI

7,k

Sf. Nicolae

GH. IOANID

32

www.dacoromanica.ro

, 'Le

NM^

>

Lt-L

r---7,
A

.4.

11

!".

arr-

'4

,
4.1

'

la Cr-71 ,;

titVal"

r
-

4.

''

- 41118.1.

"*firizi.

tlizsCA

, cc._
,

0 .,..);-,-

--....

....

,.
--...y..

..-

fri

gece4-1,u1

VERONA

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

"41'

1;

c,

Bald la Mangalia

T. AJDUCHIEVICI

www.dacoromanica.ro

'

_.:

'.

tett"'
a

" ;

ri,
4]

..

* 11

.,.
:._

r: I

4
.11
.

r,

/...r, .. it

,I"Zer"

m, -

:ft.?.

lin. ..-i''.1-',TP.

Il=
T

{T,

._

'''

;.

Pod peste Buzau

FRENCK

www.dacoromanica.ro

r-

o,.

/4
.

11-

I
c

.7

Nud

GRIMANI

36

www.dacoromanica.ro

tjite

174. ri

a1

Mr
1

'
`-

Leib.

BANULESCU

N4tura Moarta

www.dacoromanica.ro

ea

-e,

rIV "4' . E... -

....4. ee ' 41:.!. .'


.

rl

) 1:

,e

'

4.

. .ric."..

iI 1

.tro

it

II3

; 7...11

01.

....

1.1. 7

..'

..i.

....

l" ,

i'

jr.

...k.- CY
.

,..

..

..5.

i.

.,

";

r4IP..2k:'
flak 0 .1
.

--.7'

jI

:.,

,4

'

1 ./...<

,,......Y.4

Y..

W.

3-

o .4

".,"

; 44.
E

Al

...,..
L'

t ,..-

.
T-o',
, ..

C*

%
a

'1

%;

:,

,.

P'

.-.

'''

'Ci'

...-1,-.

..

e:

}-,-

li-

P
'.0;

..,

.04

4A, : 4

7, ..41.
' -t`. ''''
,
er.--i

..

1
:'

"I

cdt

r-

33.4r

to

oxs

.,

.c
ft

4o

461

Ai

..4

=.

t7

11.'26

[1\

17a
.

..

--.

:
Ie

'...,

--477S'

g. -

'..
I

Fi.

'

....

,..L

Ttm-rj-:::----,

.-

., . y
. ' DIM
-"

'

- '` D. MIHAILESCU

Peisaj

38

www.dacoromanica.ro

t1

I it

BELLET

Tiganca

-39-

www.dacoromanica.ro

9g1 'be%

NI. et

1..

1 ,

'

'1'

. F,,,, r ..;

....,,,e.

,-.L.

'''i

- 11
,,

.74

41-

't Re

'... 1 (

4,

,,,

.'

161.

4,

':

.4

a.

&'

. .,

' .' "

s 0ff

d
1

..
1

L
,

'

".tiT
E

, ;44

.
')

I
'
,

1;1
.

1.
I

lit;*.Y
)

,:

1, 1

'

'

). I/,r
r i..
.
1

4'

,
.

(
.

il

;1
.,Q, v
,,,,.J'i it,t
't 4
,

1:

I :11: '
1,1 '

.,

.'

I-

.
,

Ii4;,1),

i'..,,'

...,
.

s.;

H. DIMITRIU

Auto - Portret

40

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

-*4

--a Fs

490
IL I

16-

Vdrful cu dor

G. D. MIREA

www.dacoromanica.ro

W'

t.

'=1
.

Xr.

''''frilr+5:

re
,

swiimerrop

Moartea lui Mitridate

SIMONIDE

42

www.dacoromanica.ro

''
.4 7...1

pr.
Nes-,
'

l.

pl

411011j pii

I.

.'
"

"

.0."

-7.".

.-

21

r,

;---

aar,

In gradina

COSTIN PETRESCU

43

www.dacoromanica.ro

r.

rc
141)

,
r) k].
ra.

1.1

4
_

.1

OCTAV BANCILA

Croitorul

44
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

KIK

aair-

Iraq

It"

Or
IPOLIT STRAMBU

In gradina

www.dacoromanica.ro

ifurT, I
1
e

7r.

'.
.0'

'41,44.
.

..

.,
7
r5 1:,,,,
le

3'

..

..-..

...4

'i.

"

cui

4'7

ri,_

Portret

TITUS ALEXANDRESCU

47

www.dacoromanica.ro

st

44 "vrf'..cligt:NXI,-;,

rfe:.

;0' f Ia., ;r:

'

',

.,' ,N-:,,!.,'-f--

,...

4.

-:;

7. *

.0

c
al

-4.

,..

.,

-i---,,..7-1!,, ...w--

"

-.

7,

ft/i.'.

Lr

., , v

-,......4,

,.

::- ,-, ..
7.7

'',- r

,, ..-4.

i, 1.

r!j4j(i

47.,r

rA

-.0

,,

.2

.1,
'i,

Hr

..!;

.1:1i;Li
,f

11
1

I'

1 'S

...,

:il

'41 1;.;. 41'''.


N

,-..,

,/,)
_

ir,
n

L:

TITUS ALEXANDRESCU

www.dacoromanica.ro

lama

www.dacoromanica.ro

a., 0

f,147,1711cr.

Ar4,J

'

3:

antimIsit

0,-

4
-13,*
,

P.

La trei sarma e

BARTAZAR E

www.dacoromanica.ro

41

t,
it
"7.

a
ju6,
.

7.4k,
.1

--

Tiganci

VERMONT

50

www.dacoromanica.ro

..,

3
.

L.

I1

:.

.
+,

'!
.4+

Qi
;

A3+++

1.A(,

jk'
r
,

447"'

+.3"

.'"

f'

..
e

,4.

E*IN,

.;

'P " ''

,+.
)

r,.
+

A.

,
'

,,t.

1,;311/17rf

jrlelair

.:.

4.7
,

'1

G. PETRASCU

Intoarcerea de la camp

www.dacoromanica.ro

6g

rn

z
4
2

www.dacoromanica.ro

..

,-..

I
14,

,4,

04

4' 2

a. de expresiz

-4

'

.:

lc;

1:1

t
%

1
ch)
I

AtUalli

6.

L.

,>

D. SERAFIM

lov

D. SERAFIM

www.dacoromanica.ro

Cap de expresie

www.dacoromanica.ro

rt.

,re

re

f.7
41

,
.4n

41'
,...,." i

1 4'

"
71.

o 11

LUDOVIC BASARAB

La masa

144

4,

FILIP MARIN

974;

Peisaj

(sculptor)

55

www.dacoromanica.ro

f.

hmoj

Soft"

I.

I. TINCU

Mama mea pe gdnduri

I. IOANID

www.dacoromanica.ro

Cap de Mb-Ana

` -,

01

s."

p
'

'Y

'I

.1 I!

4:1* ,

"- V

V -PI'

."

- -""

',Yoe

P'

OZ.

- .x--dt--

.1.
0

r
a

.r

fl

lt

A,,,,t,....."--......-.....

1, 'A.....

-..

''.- ''' ".

' A,
:,....,
-'

....I-1.

:::-.
"'

"

c,..

\N....4

.- ...4%.....;

4 : :,.....

k 7:71'

-aw --'

am%
AMN
---..'t.:'--.
4'....,...%1 det..-r"._..4%...\ 14.40...Traf .15. - 'Id,. I 3... a/ la. AN. '''113"",...'..te. :"... W i T

.114,

GH. POPCWICI

op%
21.7.

ilr
a-2'

;;;;;:S77..., 4-17""Sof-. ..

"er-11.
----;.-- --..:6.,..."''

.1:1,:i

Dip

www.dacoromanica.ro

'16MC:Ht.

7...0.

moo..

F.
u

t
o'

.:'

w4at

PP;41

salCA

,1

M. H. GEORGESCU

Peisaj

MARCULESCU

www.dacoromanica.ro

Pictorul Eug Voines u

3 1 4-

'7'T/

fl i.At

"izrL

1.13

el

Ar,

41

L'fh

4.4;1;

1,L77-

tar
iTeG

"

r-.

".

-}

'

-.4. -..

":4""' Lt. -A

rt'

I. BURGHELEA

Balcic

.1

am. . .

.r

NT

..

'.

. ,

...6'

r..,...

-,...x.-.4iAc.1.4,3p

t *47A. .1

....V.
...... '

.
v.:,

--,,

07.,
,

6.,...

11

.!

0..".

_'
.('''.:
re,

.1,,.. ..,

..

...1t

y-

1-

t.v:

!'41,

-s.

1g 4

d
,

f'

V.".t

vs

P
I

Lk
-"Cr7
.0

Or-

."
L!

/I:
q

,V7 _

La bal

EM. LAZARESCU

58--

www.dacoromanica.ro

.74

#.'
e

'.,

14-

-,

of

.
.,

L'e

a-

A' ,i ' '.

ll

..I

'I,

'9`7

\.'

..r;

,-,

:'

'
.i:r........'.

;-'"

14

Co

(.0

.7

o1

.2.

AR. ILIESCU

jp[1.(1

Auto-portret

Auto-portret

%V

BECU
Arh tectl

www.dacoromanica.ro

Portret

''''

I.

1111111=11111111

tritiMisiiiiiiii111111111111

PAN IOANID

lov

www.dacoromanica.ro

'

ilk'
t, J

o
'keih.1

-.---- -

--

eL.

--....
.4,4
r

4r.T

_,....!".''--^ ;:.-

lc

sa

Er.

4 _2tTtti:rart:.-.4'.4.1;

CHIROVICI

La rugaciune

MOGO

www.dacoromanica.ro

Portret

-3

1.1

S4
ANN.-

Refugiati

BRAESCU

www.dacoromanica.ro

. "...I..,

.0").

""

.. ...r

II.

7.4.

li
;

t
,

Portret

CRETULESCU

t.

El

9, ki

41)
,t-

Culesul merelor

A. BALTATU

63-

www.dacoromanica.ro

'

A. MURNU

Peisaj

'

,
1

tPZZis

t
4.

.1., g

61

'

_,

of

--g

.,r;

'

.i.

rf

r, .:

-' - '
-

MP!

.--

--.

-.4-

--,,

,N

- .....!...""*. -..,_.

g -, -

.
'11,-ii

,{

7
_2:..-...r-c,_-..!2

...___Iiiiip

.---_--.4.7'

I. DOBU

T...--

,-

TZ,Rr-'.....2:"-e-''

72 evi

..

- ,,
--_-.

..,,,

be

'

-4

X '

-a-:

17.,

1.

.g--

-44,1

:-

..-c.,-

-,...

-,,
tio

131

,-.

'60!..- :

,.,
......,,',111,r7
..3 :.: .

. ,

At-

.sar.

lama

64

www.dacoromanica.ro

.0"
a

4.
am. '

at,

..

1.

16111.

...?

..3,k:

qiiV

L.

4.
.9ift0 ,

At

'

0 .44.

i'

4,

... .

t.'

L' ' .
.4.

A el

,..
4

4...1.',.
''.

'.., ,

.0

%)
.

...
6, tA;todi..c
,

-`

",.

a.

ia

",,;',: i

too'f't

In.:,

:,

'

' :':., ,:}"FeTAo-rkr.'

4 A'

''''''''411* -.0.4...., ..

C.

.0.1/4,/,

.,...

V' 1

*,

'....

ri

al
*.

...1-

N'

lot

11

..

,[11 eq,'

,.

....u Lti
lw

,A

p.

1
...rt.,:

kr'ill
viz

OTaliti-4,V40%.

.1

J.

s'

thlf*U4

OCTAV BANCILA

www.dacoromanica.ro

44-

4
I 1

11"

.>:

....r3

-. -: .

,..:-:

.
.

N.
-..

..

'
...-

,
w

Li

,-,

1%1 -

SCHVEITZER-OUMPANA

Torcdnd

CRISTOLOVEANU

www.dacoromanica.ro

Nud

%."Y"

A
TR

-s"a
-

.
c ,
7"

Chitaristul

BAESU

66
www.dacoromanica.ro

;-

!si

L2

-T9;%.4.4--

'".."-^"?

"

r;

.6

_T

.--tok

'

-c

4n-1-

I
?

{-0.r

110

'

-7 4,0
fr

a_616_._

Natua moarta

D-na DONA

'!01.;

-- -..- ,

,-,

,..,

.
-

,.

....

=',

1---

3:

-,..,

Nalej7I

1agraya."-

41
S.
2

"
D. FLORIAN

Marina

67-www.dacoromanica.ro

eo

.S."1

46146114

44="

gfi

166

;11

3'

,
4;

10

'

I o1.`i1

tr,
,

.444130411r.........0.0

Ir.

.5

7313
nrk3

6.15.
0'

Arl..

4,
.

. r''."4

"
,

'..--- '

"

'

,, , ii ',,'

-1:1'0, '7;
.r1

,x,

,rr*LP:j

,, ,-.

C. IACOB

V
tes

0.

':

."'
..

.13,7!.:.

www.dacoromanica.ro

,9'. -c,,

"

' ' ;.'n

. :.,c,- D ,

4.rtrz. -..,....,

Ba.trdn

68

.-

,,
-JQcrix

7"' ''''

..-

..4

..1_Aig:....,

'NZ...L,

4
-

11

N-;

.17

5%.

I.

g.-

Ink .

".

e
c

t -A

31

MAW,
t'

"I

.1

lj

. ".

""1

a.
4.

t-

'er

e.

o
`.7-

fa

_..

't

*ba.111....

at

"

C'

NS

Masi boereascd

STOICA

www.dacoromanica.ro

p13

,0

..,

1/4.4s.

t-

If

6,77.

ti

Flori de primavar

TROTEANU

70

www.dacoromanica.ro

,
-,--..1

i4/

.o

'

,
0

dr.

'a-

I.

!at

.AP
ein

,
.,A

'Ns

gas

ar

Din rasboi

AUG. PALL

www.dacoromanica.ro

9.3

^
'15 r

-r-1. Lri

to

I 1.

vs.*

Ei

e.L

.0.1** '74 kii415


rt

ANN.

AN.

93.9.

rr"

93

-U1

....a
11....

....1 '
r

,-

4.111

II

...":7541.)17

tc.,

....
a

vo-Nt /I

fuJ

34-.3.

r
33113 39,

LEON BIJU

www.dacoromanica.ro

Interior

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

'

S3

6.,

1, ;,
It

I.
I

0,,

/1

Portret

BORDENACHE

74

www.dacoromanica.ro

14

.r
I-.

a'""...,..).

hi,
i

'''

\N.

,;

... .1, _.

-.1

2.t1 .

!'

y141'

d
N..

ri

"b

eraa" 1.044
194,

,t (.11

SEVERIN

Castelul Bran

www.dacoromanica.ro

I. COMANESCU

Portret

.
a
I

11.

.
a

'

e
.2.

t'

.1%

.
4

14

6
,c-

1,31

.'

..,

.e.

h :s

.E. r' '


' ...

.1
LI

,,, .. ' .

A ..' , '":'.,,
4

-*L

61.

t14

..

;4
r

I. FONESCU

Pe ganduri

(Architect)

76

www.dacoromanica.ro

"

e,

j-:"
.:r

7 V...,

376'

'..

'...-..

Ir'" ', A

r,

,
A

--.11

"."--- "2:AV'e.

...

4.-

"7
0,1

,-

.-a-

4,16....,..,,,.*
4-- _-

-.

:P.

-I

Peisaj

ARICESCU

1 rg

,4

1.

L.
I!

'"-`7'7`..
.7:._

'1

ft11:

1111111111111111111,(10

;Paint
- _____,....______..
kg

----

..:,..,.._..
..,..._...,..

_..

-.
Balcic

COSMOVICI

77

www.dacoromanica.ro

$
,

111

VVF

1o,

'

'f

L'

la

e7

e.

e-t

11

:).111e

' littU ---,ZAMFIROPOL DAL

Fetita mea

G. CATARGI
Miniaturist

www.dacoromanica.ro

Interior

www.dacoromanica.ro

-08

to

CO

.71
I

;IF

_5
At
-11

.141001
magi

lou

4.,
-

I.

b.rtrra.::

o
11,1111.6011kir.x.-

POITEV N SKELETI

www.dacoromanica.ro

Bazaca

.-410

'Ara-ft

p.

N''

to.

1I

f7.

71;

lb

iz?

a.

hilt

KIMON LOGHI

www.dacoromanica.ro

Ittld .oRtr

-11%14't

le

.mmis,;......:

17:1

'Mt=

c.

z. ,
..,,

6
:

t.

,
,

_
,

:;,,,.."

I I

it. T.

.-

.7.

,.

, "...

:------4.'1

c...'

e.

'--'1

l``
La

4.

t1.

-,!i

71.

'.%

: U,..

,144ki

Intt..

k.
1

CRETZOIU (Arh.)

.,

'i

CASE

.
2.

N
v

N. ANGELESCU (Ange)

Peisaj

81-www.dacoromanica.ro

4tr

n'

.111111

u.

Regele Carol

PAVELESCU DIAMO

82

www.dacoromanica.ro

'''-,181111011106.
7,
n,, A:

q.

5r

CONST. G. MIHAILESCU

Cioban

FILIP MARIN

www.dacoromanica.ro

Enigma

7.
H
"4%

Jilrk

,s

c.

I.

Dorinta

BURC A

84
www.dacoromanica.ro

col

r;

,'

-; 9

7'

DIMITRIU (Bdr lad)

Nud

MATAOANU

www.dacoromanica.ro

Portret

N..
lJ

-1

I'

z/
,

.
;r

,,
.

40

,-.

IL.,

O.

. ihet

`
---..."

,.

. 4 ...-_-.....-.

1r,e.

wog

#07
,.....,444k

.1.,

A:

L'

.140 ,,....

714:' ^It 7444140E.

14K

qtri

fr

,(

.0

'

tti

lit

---J.Tt

loank-

%, v

...-zas

4jc'3

-....fte IF,

'

r, -

.......

..-

r_dcr,__-_-..m.1.,,, eth, ..41[11.

Baso-relief

MATAOANU

cs0.11

'

*
31_1_

HOR1A MICLESCU

Din rsboi

86
www.dacoromanica.ro

rf'":".

,
e

SEVERIN

Criticul de mu:!ca

MATEESCU

www.dacoromanica.ro

Evreu

Thrl

ri

-.71

41,

",?,,,,t

,.,...:;

-;_

..-

..._

4--,,,*

A\

...,.
..!,-....-_:

1.

G. DIMITRIU

-,,
rniy

JW-,

Lucrtorul

IORDANESCU

www.dacoromanica.ro

Violonistul

.,

.
o

:'
11"

e:

ri

ii1

"w

*f..
7-1,

Fr

,
cr.

-4

'II
erg

ST. LUCHIAN

www.dacoromanica.ro

PICTORI MORTI
ROTONDA CENTRALA
Aman Th.
No.

1. Aprodul Purice.
2. Din interioru Muzeului.
3. Interioru cu portretu D-lui Crefulescu.
4. Pepene verde.
5. Trandafiri.

6. Strad din Campuung.

7. Colt de Mahala.

))

8. Figura'.

>>

,
,

p. IntAlnire la Sinaia.
10. Petrecere la Ina'.
.
11. Capul lui Andrei Batori inaintea lui Mihai
Viteazu.
12. Dr. Davila.
12 A. Portretul Autorului.

Andreescu J.

2.

,
/'

,
D

)
I>

13. Seard de toamnd Barbizon,.


14. Portretul D-lui Budigeanu.
15. Vaz cu trandafiri.
16. Pddure in etoamna,.
17. Case de fara.
18. Moar.
19. Trandafiri.
20. Padure uscat BarbizonD
21. In padurea gBuzAuluis..

22. Naturd moart.

www.dacoromanica.ro

No. 71. Logofetii.

Grimani

72. Nud.
73. Fantezie.

HArlescu
))

711. Tigani.

75. Cafenea.

Hentia Sava
,

76. Laga'rul 1877.

77. Cap de fetita.

Hentia Al.
I>

78, Mnstirea Cozia 4CA1imnesti.

79. La adpat.

loanid Gh.
v

80. Icoana (Sf. Nicolae).

liquidi
o

81. Peisaj.

Lapaty
82. Flordreasa (I3uchetiera).

Lecca
83. Descdlicarea lui I3ogdan Dragos.
84. Stefan cel Mare Valea Albd.
85. Impdcarea lui Vasile Lupu cu M. I3asarab.

Lemenii
O

86. Portretul pictorului, Nastasian,

Livaditti
>,

87. Logofdtul

88.

A. GhicaD,

Portret,

www.dacoromanica.ro

Luckian

89. Crizanteme.
90, Interior
91. Trandafiri.
92. Ciobotarul.
93, Vas cu flori.
94. Care jarna.
95. Nud.
96. Cap de batran,

97. Calfunn

No.

98. Jockei.
99. Gladiole.
100. Vas cu trandafiri.
101. Peisaj.
102. Tors.
103. Studiu de cap.
104. Peissaj.

Marinescu D.

105. Invierea lui Lazar.


106, Coborarea depe Cruce

107. Studiu.

Mihallescu D.
108. Peisaj.
109.

110. Procesiune.

Negulici

111. Interior.

Obedeanu
s

112. Santinela.

Panajeteanu

113. Portret.
114. Fluturele.

www.dacoromanica.ro

Pascalii
No. 115. boy studiu.

Petrescu Ilie
)

116 Auto portret.

Pompilian
>>

117. Detronarea lui Cuza.


118. 13dtaia la spate (speculanjilor).
119. Taerea mnelor (criminalilor).
120. Tintuirea de urechi (falificatori1or).
121. Studiu de plafon.

Popp Misu
"

122. Cap de copil.

Rozental
>>

123. Portretul D-nei M.

Romano Al.
)
)
)

124. La strans fan.


125. Cap de expresie.
126. Nud.

Szathmari
127. Bald.

Sperlich

128. Crizanterne.

Soldnescu
)

129. Cap de batrana.

Stahi
O

130. Odajdii bisericesti.


131. Masa de toaleta.
132. Lucrand Ia ciorap.

www.dacoromanica.ro

Stdncescu
No. 133. Natura moartd.

Stefnescu M.
D

134 Orfeu in Infern.

Ttarscu
D
>>

135. Geniul binelui.


136. Vara.

Tintoreanu
D

137. Cap de expresie.

Trenk
138. Podul dela Buz 5u.

Ulpian
D

139. Cap de batran.

Valch
1)

140. Portretul D-nei V.

Walenstain

141. Peisai.

Verusi

142. Lutarii.

Voinescu

143. Furtun5 pe mare..


144. Mare agitat5.

www.dacoromanica.ro

PICTORI IN VIATA
GALERIA EXTERIOARA
Aburel
No..145. Coborarea de pe Cruce.
146. Pointe Vechio (Floret-0).
4

Alexandrescu Titus

147._ Peisaj de iamb.


148. Trandafiru roz.

149. Nud.

Aricescu
4

150. Peisaj (Apus).


151. 135lfi.

152. Peisaj.

Artachino
153. Cocosul alb.

Basarab L.

154. Tiganc.

155. Cina la far.


156. Din parcul Carol.

Becu
157. Portretul D-Iui N.

Biciovscki
158. Trandafiri,

www.dacoromanica.ro

12

134e$u

No. 159. Auto portret.

160. Chitaristul.
161. D-5oara X.

l3ednaric

Trandafiri.
Dupa urzici.
164. Cina pasarilor.

165. Interior.

D
D

162.
162.

Biju

Bltatu
D

166. Culesul meritor.


167. Biserica.

BAncira
168. Seceri5.
169. Croitorul.

Bardazare

'

3,

170. La trei sarmale (Iasi).


171. Cap de fetifa.

Barbu Elena
172. Peisaj.

173. Interior de biseria.

Bordenacke
174. Portretul D-nei A.
174 A. Portretul D-lui profesor lorga.

Bulgra Petre
174 13. Une femme passa.
174 C, Frumoasa Pariziana,

www.dacoromanica.ro

13

13raescu
No. 175. Refugiati.
A

/76. Case fignesti.

Burada

177. Portretul D-r. T.


178. Portretul D-nei 13.
179. Auto Portret.

180. 13alcic.

180. A. Auto Portret.

181. Interior.

182. Crizanteme.

183. Troild.

184. In biserid.

3.
D

Burghelea

Catargi (Miniaturist)
Catiliu

Chirovici Oh.

Comnescu

185. Portret.

186. Case de mahala.

Cosanek Aura
)

187. Natur moart.

Cretoiu

188. Cas romneasd.


189. Case de mahala.
190. Clopolnita.

Cretulescu
)

191. Portretul D-nei D


192. In asteptare.

www.dacoromanica.ro

14

Cristoloveanu
No. 193. Nud.

Delavrancea Dona

194. Natura moarta.

Filoti Atanasiu

195. Trandafiri.

Florian D.

196. Marina.

Fonescu I. (Arhitectul Ateneului)

197. Melancolie.

198. Cap de expresie.

Georgescu Marin
5)

199. Trandafiri.

200. Din Valea Oltului.

201. 13alcic.

Ghiat

Grant
s

202. Interior.

lacob. Gh.

203. Cap de batran.

Iliescu Aristid

204. Auto Portret.

Iliescu Gogu

205. Castelu Bran.


206. Casa de tara.
207. Mori, Carciumarese.

www.dacoromanica.ro

15

loanid lonel
No. 208. Cap de batrana.

loanid Pan
209. Plaje Teckirghiol.

>)

Iordnescu D-nd

'210. Flori de rn r.

lonescu Doru
D

211. Pdure de iarna.


212. Biserica iarna.
213. Case liganesti,

Jean Ade la D-nA


))

214. Curcanul meu.

Loghi Kimon

215. Salul ro5u.


216. Case din Balcic.
217. Dealuri din Balcic.

218. Maria neagra.

219. Cap.
220. Cavala.

Lzrescu Em.

221. Bal mascat.

222. )

Mantu
D
>>

223. Caine Dog.


224. Porci.
225. Flori.

Manea

226. Carciuma la tara.

www.dacoromanica.ro

16

Marin Filip
No. 227. Peisaj.

223. Caprite.
2'
229 Poart6.

Mrculescu
230. Portretul pictorului Voinescu
231. In grdin
232. Flori.

Mirea Gh. D.
233. Portetul D-rei Lentia C.

>

))

234.
235.
236.
237
238.
239.
240

>

Vali M.

MimiceL

Mariuca C.

L.

>>

D-na L.

D-rei Q.
>

241. Portretul D-Iui Sttescu

C. Exarcu
242.

213. Auto Portret.

Molda Paul

>

244. D-nul Iorga.;

244. A Colt de atelier.


Mogos
245. Peisaj.

246 Portretul d-nei M.


247. Pescarul

Murnu Arii
248. Peisaj de munte

Neylies I.
249. Spalatorese.
250. Piatd Mantesqueieu Franta.
. 251. str. Arcade lor
252. veche Rieux

Nichita Gh.
959 A. Natur moarfa.

www.dacoromanica.ro

17

Pall Aug.
No. 253. La rugciune.
254. Intoarcerea din rzboi
x>

Ptrascu Gh.

2,

255. Intoarcerea dela munca.


256. Interior.
257. Crizanteme.

Petrescu Costin
n
E.

)
n

258. Portretul I. P. S. S. Patriahul.


259. Samsarul.
260. Ucenicul.
261. Proprieta'reasa.
262. A5teptare.
263. In grdin.
264. Co lib de pescari

Petrescu Dragoe
, 265. Cap de turc

Popovici Gh.
, 266. Trandafiri.
n

267. Natur moarta.


268. Potretul D-nei P.

269. Diptic.

Popescu $tefan
)

270. Peisaj

271.

Serafim D.

272. Auto portret.


273. Nud.
274. Mama mea.

Severin
7,

275. Castelul Bran,

www.dacoromanica.ro

18

Poitevin Skheletti Al.


No. 276. Panzari. Sf. Ion Nou.
) 277. Piafa teatrului str. Matei Mil lo.

Simonidi
>>

278. Moertea lui Mitridate.

Steriad lean
>>

279. Vndtorul de foci.

Schvaitzer CumpAna
>)

280. Cusand.

281. La fereastr.

Strmbu
2

)
2.

282. Masa de lucru


283. Cusand
28Q La Lampd

Stoenescu
v
D

285. Portretul D-nei X.


286. Tip Bucure5tean

Stoica D.
D
D
D

287. CArcium5 la fug

288. Vlad Tepe5 primind un ambasador Turc.


289. Dabija Vod la mas5 cu ambasadori.

Teisanu Misu
))

290. Lumnric5
,

Theodorescu Romanati
2

291. Interiorul Mn5stirei Horez

Tomescu
, 292. Ruine din (RAzboi)

www.dacoromanica.ro

19

Trot eanu
No. 293 Flori de, prim'avar

Tincu
P

294 Mama mea

Verona A.
, 295 Portretul D-nei M. V.
, 296 Secera in Moldova.
) 297 Crciumgrese,
) 298 Asterii.
D

299 Tigani lautari.

, 300 In curtea mea.

301 Studiu de nud.


302 Copilul mamei.
303 Studiu de nud.
304 Studiu nud p. fresca.

Vermont N.
D

))
>>

>>

305 Isus si adultera


306 Lucrnd
307 Hor
308 La ceai

Vintilescu
,

309 Rachiul rosu


310 Satra de figanii
. 311 Corturi

Visconte

312 A) Portret

Zanfiropol Da ll
A

13 113ohocii la rkboi

www.dacoromanica.ro

SCULPTORI
Burcit
No. 314 Dorinta (bronz)

315 Compozilie (gips)

Clinescu
)
)

316. Cap de copil (piatr).


317. Soldat murind (bronz).

Dimitriu I3Arlad
318. Pipa (bronz).
319. Portret (bronz).
320. Nud (marmur).
) 321. Enescu (bronz).

>,

)1,

Dimitriu George
, 322. Lucratorul (bronz).
)

323. Cap (bronz).

Iordnescu
2)

324. Argetoeanu (gips)


325. Violonistul (gips).

Iliescu Aristid
)

326. Mama (gips).

www.dacoromanica.ro

22

Marin Filip
No. 328. Enigma (marmur)
329. Cap de exprese (gips).
*

Mateescu
*
O

330. La Oituz (gips).


331. Cap de Evreu (gips).

MalSoanu
*
O
O

332. Sili0eanca (marmur)


331 Portret
334. Medalion (bronz)
335. Basso relief bronz
D

Mirea D. D.
*

336. alare la munte (bronz).

337. Ciobanu Vlaicu (bronz).

Miclescu
2,

338. $arjea (bronz)


339. Troit (bronz)

MihAilescu C-tin
O

340. Cioban (bronz).


341. Cap de expresie (bronz).

Pavelescu Dimo
D

1
*

342. Regele Carol (bronz).


343. Apus vesel (marmur5).
244. Cap de expresie (marmur5).

Popoiu Goorge
D

345. La fortune bronz.


346. Eroul gips.

Severin
.0

347. Ciar.

348. Criticul de muzic5 (bronz).

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro