Sunteți pe pagina 1din 20
PLAN STRATEGIC NATIONAL IN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Impreuna pentru
PLAN STRATEGIC NATIONAL IN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
„Impreuna pentru siguranta noastra” - POSDRU/ 63/ 3.2/ S/ 41746
CursCurs dede formareformare profesionalaprofesionala
INSPECTORINSPECTOR SECURITATESECURITATE SISI
SANATATESANATATE ININ MUNCAMUNCA
NIVELNIVEL BAZABAZA
1
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2106201062010
TemaTema 1.1. CADRULCADRUL LEGISLATIVLEGISLATIV GENERALGENERAL ININ DOMENIULDOMENIUL SSMSSM /1/1 1.1.1.1.
TemaTema 1.1.
CADRULCADRUL LEGISLATIVLEGISLATIV
GENERALGENERAL ININ
DOMENIULDOMENIUL SSMSSM /1/1
1.1.1.1. LegislatiaLegislatia SSMSSM inin UEUE sisi inin RomaniaRomania
1.2.1.2. LegeaLegea cadrucadru SSMSSM
LegislatiaLegislatia comunitaracomunitara OMSOMS aa adoptatadoptat unun planplan dede actiuneactiune globalglobal
LegislatiaLegislatia comunitaracomunitara
OMSOMS aa adoptatadoptat unun planplan dede actiuneactiune globalglobal privindprivind sanatateasanatatea
lucratoruluilucratorului pentrupentru perioadaperioada 20082008--20172017
StrategiaStrategia comunitaracomunitara inin domeniuldomeniul SSMSSM vizeazavizeaza reducereareducerea cucu
25%25% aa accidenteloraccidentelor survenitesurvenite lala locullocul dede muncamunca inin UE,UE,
panapana inin anulanul 2012,2012, prinprin adoptareaadoptarea urmatoarelorurmatoarelor directiidirectii::
AbordareaAbordarea globalaglobala aa stariistarii dede binebine lala locullocul dede muncamunca,, prinprin
luarealuarea inin considerareconsiderare aa schimbarilorschimbarilor aparuteaparute inin lumealumea
munciimuncii sisi aparitiaaparitia unorunor noinoi riscuririscuri,, fiindfiind destinatadestinata cresteriicresterii
calitatiicalitatii munciimuncii
ConsolidareaConsolidarea uneiunei culturiculturi dede prevenireprevenire aa risculuiriscului prinprin
continuareacontinuarea uneiunei paletepalete dede instrumenteinstrumente politicepolitice,, dialogdialog
social,social, responsabilitateresponsabilitate socialasociala sisi stimulentestimulente economiceeconomice
pentrupentru factoriifactorii implicatiimplicati inin activitateaactivitatea dede SSMSSM
ExistentaExistenta uneiunei politicipolitici socialesociale adecvateadecvate –– nonpoliticanonpolitica
genereazagenereaza riscuririscuri
DirectivaDirectiva cadrucadru 391/89391/89 aa CECE ““SaSa constientizezeconstientizeze drepturiledrepturile
DirectivaDirectiva cadrucadru 391/89391/89 aa CECE
““SaSa constientizezeconstientizeze drepturiledrepturile noastrenoastre inin
mediulmediul inin carecare traimtraim sisi muncimmuncim””
AngajatorulAngajatorul trebuietrebuie sasa respecterespecte principiileprincipiile
generalegenerale dede prevenireprevenire aa riscurilorriscurilor inin muncamunca
AngajatorulAngajatorul trebuietrebuie sasa asigureasigure securitateasecuritatea sisi
sanatateasanatatea salariatilorsalariatilor
SalariatiiSalariatii trebuietrebuie sasa--sisi aibaaiba grijagrija dede propriapropria
securitatesecuritate sisi sanatatesanatate inin muncamunca inin acordacord cucu
instruireainstruirea sisi intructiunileintructiunile datedate dede angajatorangajator sisi sasa
raportezeraporteze toatetoate situatiilesituatiile carecare lele punpun inin pericolpericol
sanatateasanatatea sisi securitateasecuritatea
ArmonizareaArmonizarea legislativalegislativa dede SSMSSM DirectiveDirective aleale CECE transpusetranspuse inin
ArmonizareaArmonizarea legislativalegislativa dede SSMSSM
DirectiveDirective aleale CECE transpusetranspuse inin LegiLegi sisi HotarariHotarari
aleale GuvernuluiGuvernului dede catrecatre diferitediferite organismeorganisme aleale
statuluistatului
StandardeStandarde dede securitatesecuritate armonizatearmonizate dede
InstitutulInstitutul RomanRoman dede StandardizareStandardizare
LegiLegi,, OrdonanteOrdonante aleale GuvernuluiGuvernului sisi HotarariHotarari aleale
guvernuluiguvernului romanestiromanesti carecare reglementeazareglementeaza
relatiilerelatiile dede organizareorganizare inin domeniidomenii carecare nunu suntsunt
acoperiteacoperite dede directiveledirectivele CECE
CadrulCadrul legislativlegislativ generalgeneral SSMSSM inin RomaniaRomania ConstitutiaConstitutia RomanieiRomaniei
CadrulCadrul legislativlegislativ generalgeneral SSMSSM inin
RomaniaRomania
ConstitutiaConstitutia RomanieiRomaniei stabilestestabileste dreptuldreptul lala protectiaprotectia vietiivietii
sisi sanatatiisanatatii pentrupentru totitoti cetateniicetatenii inin modmod egalegal
Art.22.Art.22. DreptulDreptul lala viataviata sisi integritateintegritate fizicafizica sisi socialasociala
–– printreprintre categoriilecategoriile dede persoanepersoane nominalizatenominalizate explicit,explicit,
pentrupentru carecare trebuietrebuie asigurataasigurata protectiaprotectia socialasociala,, inin cadrulcadrul
acesteiaacesteia,, protectiaprotectia munciimuncii,, suntsunt salariatiisalariatii
Art.38,Art.38, alin.2.alin.2. SalariatiiSalariatii auau dreptuldreptul lala protectiaprotectia
socialasociala aa munciimuncii –– masurilemasurile dede protectieprotectie privescprivesc
securitateasecuritatea sisi igienaigiena munciimuncii,, regimulregimul dede muncamunca alal
femeilorfemeilor sisi copiilorcopiilor,, instituireainstituirea unuiunui salariusalariu minimminim pepe
economieeconomie,, prestareaprestarea munciimuncii inin conditiiconditii grelegrele precumprecum sisi
altealte conditiiconditii specificespecifice
PiramidaPiramida legislatieilegislatiei inin domeniuldomeniul SSMSSM InIn RomaniaRomania avemavem treitrei
PiramidaPiramida legislatieilegislatiei inin domeniuldomeniul
SSMSSM
InIn RomaniaRomania avemavem treitrei categoriicategorii dede legislatielegislatie::
LegislatiaLegislatia primaraprimara :: ConstitutiaConstitutia (element(element
generator)generator) ,, CodulCodul munciimuncii,, LegiLegi cadrucadru (SSM,(SSM,
sanatatesanatate,, mediumediu,, asigurariasigurari socialesociale))
LegislatiaLegislatia secundarasecundara :: instructiuniinstructiuni specificespecifice
transpusetranspuse prinprin HG,HG, OrdonanteOrdonante
LegislatiaLegislatia tertiaratertiara :: standardestandarde dede securitatesecuritate,,
reglementarireglementari interneinterne
ElementeleElementele procesuluiprocesului dede muncamunca sisi intractiuneaintractiunea lorlor PentruPentru caca unun
ElementeleElementele procesuluiprocesului dede muncamunca sisi
intractiuneaintractiunea lorlor
PentruPentru caca unun accidentaccident dede muncamunca sausau oo boalaboala sasa
fiefie considerataconsiderata profesionalaprofesionala,, acesteaacestea trebuietrebuie sasa
sese producaproduca inin timpultimpul sisi dindin cauzacauza uneiunei sarcinisarcini dede
lucrulucru
ProcesulProcesul dede muncamunca poatepoate fifi privitprivit caca celulacelula
elementaraelementara aa procesuluiprocesului dede productieproductie,,
reprezentandreprezentand succesiuneasuccesiunea conjugataconjugata aa
activitatiloractivitatilor executantuluiexecutantului sisi mijloacelormijloacelor dede
productieproductie inin cadrulcadrul sistemuluisistemului dede lucrulucru
IndiferentIndiferent dede naturanatura luilui,, inin cadrulcadrul unuiunui procesproces dede
muncamunca interactioneazainteractioneaza patrupatru factorifactori conformconform
urmatoareiurmatoarei schemescheme ::
SistemulSistemul dede muncamunca ExecutantulExecutantul :: esteeste omulomul implicatimplicat inin realizarearealizarea
SistemulSistemul dede muncamunca
ExecutantulExecutantul :: esteeste omulomul implicatimplicat inin
realizarearealizarea uneiunei sarcinisarcini dede muncamunca
SarcinaSarcina dede muncamunca :: totalitateatotalitatea activitatiloractivitatilor
dede muncamunca
MijloaceleMijloacele dede muncamunca :: totalitateatotalitatea
echipamentelorechipamentelor dede muncamunca
MediulMediul dede muncamunca :: totalitateatotalitatea conditiilorconditiilor dede
muncamunca ((fizicefizice,, chimicechimice,, biologicebiologice sisi
psihologicepsihologice))
SistemulSistemul dede muncamunca :: ansambluansamblu constituitconstituit dindin
unuunu sausau maimai multimulti executantiexecutanti sisi mijloacelemijloacele dede
productieproductie carecare interactioneazainteractioneaza pepe bazabaza unuiunui
circuitcircuit informationalinformational inin anumiteanumite conditiiconditii aleale
mediuluimediului dede muncamunca
LegeaLegea cadrucadru SSMSSM :: LegeaLegea 319/2006319/2006 AbrogaAbroga DecretulDecretul 400/1981;400/1981; LPMLPM
LegeaLegea cadrucadru SSMSSM ::
LegeaLegea 319/2006319/2006
AbrogaAbroga DecretulDecretul 400/1981;400/1981; LPMLPM 90/1996;90/1996; NormeleNormele tehnicetehnice
ScopScop :: instituireainstituirea dede masurimasuri pentrupentru imbunatatireaimbunatatirea securitatiisecuritatii
sisi sanatatiisanatatii inin muncamunca aa lucratorilorlucratorilor
PrincipalulPrincipalul responsabilresponsabil alal SSMSSM esteeste angajatorulangajatorul –– inin faptfapt,,
acestaacesta esteeste coordonatorulcoordonatorul principalprincipal alal loculuilocului dede muncamunca
SeSe aplicaaplica inin toatetoate sectoarelesectoarele dede activitateactivitate,, publicepublice sisi privateprivate
PrincipiiPrincipii generalegenerale ::
prevenireaprevenirea riscurilorriscurilor profesionaleprofesionale
protectiaprotectia sanatatiisanatatii sisi securitatiisecuritatii lucratorilorlucratorilor
eliminareaeliminarea factorilorfactorilor dede riscrisc sisi accidentareaccidentare
informareainformarea sisi consultareaconsultarea lucratorilorlucratorilor
instruireainstruirea lucratorilorlucratorilor sisi reprezentantilorreprezentantilor lorlor
directiiledirectiile generalegenerale pentrupentru implementareaimplementarea acestoracestor principiiprincipii
LegeaLegea SSMSSM 319/2006319/2006 StructuraStructura pepe capitolecapitole I.Dispozitii II. Domeniul generale III.
LegeaLegea SSMSSM 319/2006319/2006
StructuraStructura pepe capitolecapitole
I.Dispozitii
II. Domeniul
generale
III. Obligatiile
angajatorilor
IV.Obligatiile
de aplicare
lucratorilor
V.Supravegherea
VII.Grupuri
VI.Comu
sanatatii
sensibile la
nicarea
riscuri
evenimen
telor
X.Autoritati
XI.Dispo
competente
zitii
IX.Con
VIII.Infractiuni
in domeniu
finale
traventii
ObligatiileObligatiile generalegenerale aleale angajatoruluiangajatorului AsigurareaAsigurarea securitatiisecuritatii
ObligatiileObligatiile generalegenerale aleale angajatoruluiangajatorului
AsigurareaAsigurarea securitatiisecuritatii sisi sanatatiisanatatii lucratorilorlucratorilor inin toatetoate
aspecteleaspectele legatelegate dede muncamunca prinprin adaptareaadaptarea masurilormasurilor
generalegenerale lala specificulspecificul activitatiiactivitatii sisi imbunatatireaimbunatatirea
situatiilorsituatiilor existenteexistente
ImplementareaImplementarea masurilormasurilor dede prevenire/protectieprevenire/protectie inin scopulscopul::
evitariievitarii riscurilorriscurilor
evaluariievaluarii riscurilorriscurilor carecare nunu potpot fifi evitateevitate
combateriicombaterii riscurilorriscurilor lala sursasursa
adaptariiadaptarii munciimuncii lala omom sisi lala progresulprogresul tehnictehnic
dezvoltariidezvoltarii uneiunei politicipolitici dede prevenireprevenire aa riscurilorriscurilor
furnizariifurnizarii dede instructiuniinstructiuni corespunzatoarecorespunzatoare lucratorilorlucratorilor
AlteAlte obligatiiobligatii aleale angajatoruluiangajatorului :: EvaluareaEvaluarea riscurilorriscurilor pentrupentru
AlteAlte obligatiiobligatii aleale angajatoruluiangajatorului ::
EvaluareaEvaluarea riscurilorriscurilor pentrupentru ssmssm
PlanulPlanul dede prevenireprevenire aa riscurilorriscurilor sisi masurilemasurile dede protectieprotectie ::
tehnicetehnice,, organizatoriceorganizatorice,, sanitaresanitare sausau dede altaalta naturanatura
EvidentaEvidenta accidenteloraccidentelor dede muncamunca,, aa zonelorzonelor cucu riscrisc
AutorizatieAutorizatie dede functionarefunctionare dindin punctpunct dede vederevedere SSMSSM
CuprindereaCuprinderea inin fisafisa postuluipostului aa cerintelorcerintelor SSMSSM
corespunzatorecorespunzatore functieifunctiei exercitateexercitate
ElaborareaElaborarea dede instructiuniinstructiuni propriiproprii pentrupentru completareacompletarea sisi
aplicareaaplicarea reglementarilorreglementarilor SSMSSM
InformareaInformarea sisi instruireainstruirea periodicaperiodica aa lucratorilorlucratorilor
AngajareaAngajarea persoanelorpersoanelor apteapte medicalmedical sisi corespunzatoarecorespunzatoare
sarciniisarcinii dede muncamunca;; controlcontrol medicalmedical periodic;periodic; protectiaprotectia
grupurilorgrupurilor sensibilesensibile lala riscuririscuri
AsigurareaAsigurarea functionariifunctionarii corectecorecte aa instalatiilorinstalatiilor sisi aparateloraparatelor
AsigurareaAsigurarea echipamentuluiechipamentului dede protectieprotectie,, aa materialelormaterialelor
igienicoigienico-- sanitaresanitare sisi aa alimentatieialimentatiei dede protectieprotectie
ObligatiileObligatiile lucratorilorlucratorilor SaSa utilizezeutilizeze corectcorect masinilemasinile,,
ObligatiileObligatiile lucratorilorlucratorilor
SaSa utilizezeutilizeze corectcorect masinilemasinile,, aparaturaaparatura,, unelteleuneltele,,
substantelesubstantele periculoasepericuloase,, echipamenteleechipamentele dede transporttransport
sisi altealte mijloacemijloace dede productieproductie sisi sasa nunu facafaca nicinici oo
modificaremodificare arbitraraarbitrara aa acestoraacestora
SaSa utilizezeutilizeze corectcorect echipamentulechipamentul dede protectieprotectie acordatacordat
SaSa comunicecomunice imediatimediat oriceorice situatiesituatie dede muncamunca pepe carecare
oo consideraconsidera periculoasapericuloasa pentrupentru securitatesecuritate sausau sausau
sanatatesanatate catcat sisi oriceorice deficientadeficienta aa sistemelorsistemelor dede
productieproductie
SaSa isiisi insuseascainsuseasca sisi sasa respecterespecte prevederileprevederile legislatieilegislatiei
SSMSSM sisi masurilemasurile dede aplicareaplicare aa acesteiaacesteia
SaSa cooperezecoopereze pentrupentru asigurareaasigurarea unuiunui mediumediu dede
muncamunca sigursigur
SaSa sese conformezeconformeze controluluicontrolului medicalmedical periodicperiodic alal
aptitudiniloraptitudinilor sisi dede supravegheresupraveghere aa sanatatiisanatatii
PericolPericol gravgrav sisi iminentiminent EvenimentEveniment -- accidentulaccidentul carecare aa antrenatantrenat
PericolPericol gravgrav sisi iminentiminent
EvenimentEveniment -- accidentulaccidentul carecare aa antrenatantrenat decesul/vatamaridecesul/vatamari
corporalecorporale sausau cazulcazul susceptibilsusceptibil dede boalaboala profesionalaprofesionala
AccidentAccident dede muncamunca-- vatamareavatamarea violentaviolenta corporalacorporala
precumprecum sisi intoxicatiaintoxicatia acutaacuta inin timpultimpul procesuluiprocesului dede
muncamunca oriori inin indeplinireaindeplinirea indatoririlorindatoririlor dede serviciuserviciu carecare
provoacaprovoaca ITMITM dede celcel putinputin 33 zilezile calendaristicecalendaristice,,
invaliditateinvaliditate sausau decesdeces
ObligatiileObligatiile angajatoruluiangajatorului::
ComunicareaComunicarea,, cercetareacercetarea,, inregistrareainregistrarea sisi raportarearaportarea
evenimentelorevenimentelor
AcordareaAcordarea primuluiprimului ajutorajutor
StingereaStingerea incendiilorincendiilor
EvacuareaEvacuarea lucratorilorlucratorilor sisi aa bunurilorbunurilor
LegaturaLegatura cucu serviciileserviciile medicalemedicale dede urgentaurgenta,, salvaresalvare sisi
pompieripompieri
InfractiuniInfractiuni NeluareaNeluarea vreuneiavreuneia dintredintre masurilemasurile legalelegale dede ssmssm dede
InfractiuniInfractiuni
NeluareaNeluarea vreuneiavreuneia dintredintre masurilemasurile
legalelegale dede ssmssm dede catrecatre persoanapersoana carecare
aveaavea indatorireaindatorirea dede aa lualua acesteaceste
masurimasuri,, dacadaca sese creeazacreeaza unun pericolpericol
gravgrav sisi iminentiminent dede producereproducere aa unuiunui
am/am/bpbp,, inin functiefunctie dede consecinteleconsecintele
produseproduse,, constituieconstituie infractiuneinfractiune sisi sese
pedepsestepedepseste cucu inchisoareinchisoare cuprinsacuprinsa
intreintre 66 luniluni sisi 33 aniani sausau cucu
amendaamenda
ContraventiiContraventii CazulCazul inin carecare angajatoriiangajatorii incalcaincalca unauna sausau maimai multemulte
ContraventiiContraventii
CazulCazul inin carecare angajatoriiangajatorii incalcaincalca
unauna sausau maimai multemulte dindin prevederileprevederile
acesteiacestei legilegi constituieconstituie
contraventiecontraventie sisi sese sanctioneazasanctioneaza
cucu amenziamenzi cuprinsecuprinse intreintre
2.0002.000 leilei sisi 10.00010.000 leilei
AutoritatiAutoritati competentecompetente sisi institutiiinstitutii cucu atributiiatributii inin domeniuldomeniul SSMSSM
AutoritatiAutoritati competentecompetente sisi institutiiinstitutii cucu
atributiiatributii inin domeniuldomeniul SSMSSM
MinisterulMinisterul MunciiMuncii,, SolidaritatiiSolidaritatii SocialeSociale sisi FamilieiFamiliei
MinisterulMinisterul SanatatiiSanatatii
InspectiaInspectia MunciiMuncii
AsiguratorulAsiguratorul stabilitstabilit prinprin legelege
InstitutulInstitutul NationalNational dede CercetareCercetare--DezvoltareDezvoltare pentrupentru
ProtectiaProtectia MunciiMuncii ““AlexandruAlexandru DarabontDarabont”” BucurestiBucuresti
MinisterulMinisterul AparariiApararii NationaleNationale
MultumescMultumesc pentrupentru atentieatentie !!
MultumescMultumesc pentrupentru atentieatentie !!
PLAN STRATEGIC NATIONAL IN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Impreuna pentru
PLAN STRATEGIC NATIONAL IN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE:
„Impreuna pentru siguranta noastra” - POSDRU/ 63/ 3.2/ S/ 41746
IntrebariIntrebari ??
1
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2106201062010