Sunteți pe pagina 1din 11

Probleme propuse

1. Calculali urmitoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

t2

2rx2

+ x +l

00 IQ'+t)'a*; b) lQ-J;)'a.; c)

"t

l_dc.

/x

o'!ffa., "t'!(-.1)'ar, n'[fa., a'[ffia,

2. Calculali urmdtoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

at !(x-t)a

I

at [(z'-z-")ax.

a'!(!-a)' a.

,^{t'#)-

,l {(z' +z-')dx.

3. Calculali urmdtoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

a'l*,*t

y

l1

l-)

6x -+

^a*;

"1

lia*:

;x

+r

o,"i*' :f* *,

/ x'+l

3l ?X -X+Z

n

.,

-l

,

e) I

;

tu.

,

u,l E

E 4. Calculali urmdtoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

= l

o

L

r(

f A.

U

U

l z g

OE

ul

c

j

t

v

rn

ul

z

r(

G @

llr

tt\,

ot'l-La*,

dJx'+t

ot'ffia*t

"l'l#art

dr/x'+l

n

'l

l

1

"t\-La*t

dJt-"

. a*.

lr,.l4-3x'

5. Calcula{i urmdtoarele integrale (formula Leibniz-Newton).

Q lsinxdx;

0

il

ET

2

fcosxdx:

-T

e)

^l#*; n^l**,t, ;

i,

I

isrn-

r\r\

n

6;

6

Jr x

I**;

cos

-r

d

c)

4

ltpxdx:

0

n

d)

*'

1".^,--t;n*

"t

sint x cos2 x

'

6. Calculali urmltoarele integrale (aditivitatea la interval).

ci a1 (1*-rldx; b) frl*'tV"

IIJ

Q (xtxl&; Q f,x{xldx; e)

[lnxdx: d) "!ln'rd*
I

"rlnx ,

L

Jx'

dx.

.

t, 7. Calcula{i urmdtoarele integrale (formula de integrare prin par!i).

z

o E

o

z

=

I

162

a) lxe"dx;

"2

") lr'Inxdr ;

b) lx'ze'dx: c)

,

"1Eaa*;

iVx

I

8. Calculali

4

urmdtoarele integrale (prima formuld de schimbare de variabild).

D

x'e" dx: O

l

o

l!7a*:

lVt

aS [r'[-l +ur; e1

rVz",f'

[xe" dx :

o

9. Se considerd funcliile / : (0,+.o) -+ R, /(r) = e* lnx qi g : (0,+m)-+ JR.,

2

a) Catcutali [s(')*

D/ Calculafi

),.

,, ,,

l"

r

""

'

"'d* .

xe^

a

e

rln

l-

ix

2Ol2

X-

dr( .

ca)=+

c) Demonstrall ca J(/(r)+ g(x))dx = e" .

Bacalaureat 20ll

10. Se considerd funciia / : R -+ re, "f (") =3x2 +2x+I .

a) Calcula\ia aria

suprafelei cuprinse intre graficul funcfiei f, axa Ox 9i dreptele de

/

/

r)

\

I

-*'--

3)

l.

ecualiir=0Six=1'

b) Ardta1icd orice primitivd a funcfiei/este concavd pe intervalul

^

c) Demonshali cd, oricaie ar fi. at 2, arelocinegalitatea

"!f (rW> 3a2 +2 -

11. Se considerl tunclia / :1R -+ R,/(x) = e'.

'l

a) Calcula.ti lf

Q)ax

Bacalaureat 2071

b) Ardrali ca' ! f

(t) dt <' I f (,' ) a,, vx e (1, +oo) .

x

c/ Calcula{i tim ff(fpt

12. Se considerd t n"iril. /,F' :1R + JR, /'(x) = (x2 +2x)e' si F(x) = v2s' .

Q Ardralicd F este oprimitivd afunc,tiei f .

D/ calculafi ( f <*lo* .

c) Calculali ]gf

f tOa, .

13. Seconsiderdtuncliile f

,F:10,+a)-+R,/(x) =yf

a) Ardtalicd F este oprimitivd afuncliei f .

si "(4=*

6,) Determinali aria suprafelei plane determinate de graficul funcliei f, axa Ox

drepteledeecualii x=0 $i x=3.

'-rt

-tr' o, .

c/ Calculali .H Jt u,

N

E

I

IJ

.L

$rk

gl =

=

I

163

14. Se considerd funclia

/

[8,"t

: (0.+oo) -+ R. /(x) = j,i,

a) Sd se calculeze

"t(-)d,,

j

lnx

l;'ucx<l

h) Fie g: (O,t] -+ re, g(r) = f (.). Determinali primitiva tuncliei g, primitivd a cirei

grafic conline punctul A(1,5) .

c) Calcula[i "!f 1r1a* .

Ir-

I5. Seconsiderbtunclia /:JR -+R,,f (")=]{"'+3' pentrux>I

[2x, pentrux< 1

Bacalaureat 2011

a) Demonstrali cdfwc\iafadmite primitive pe JR .

b) Calcula[i volumul corpului oblinut prin rota]ia in jurul axei Ox a graficului func,tiei

I

tll

c

E

=f o

L

r(

)

o-

t,

U

l z

G,

u,l

c j

v l

tn t! z

E o

t! vt"

ci

ul

I

IJ

z

o

E

o

z

j

T

164

16.

g:lr,z]-+ R, g(x) = "f (*).

J6

c) Catcuta.ti l,

71.1a, .

Bacalaureat 2010

Se considerd tunclia / : (0,+.o) -+ R, /(x) = 1*+

x

x+1

a) Carcurali "( f US-I-V

i\"'

'

x+l)

b)

Calculali aria suprafelei determinate de graficul funcliei f, axa Ox gi dreptele de

ecualii x--l qi x=2.

c,) Calculali volumul corpului oblinut prin rotalia in jurul axei Ox a graficului funcliei

1 7.

g:lt,zl-+ R, g(r) = f (x).

Bacalaureat 2011, model subiect.

Se considerd tunc(ia / : [0, +m) -+ 1R, /(r) = t + Ji.

2010

a) carcurali ! (tt,l-.t;1a-.

b) Calculaliultu-ut corpului oblinut prin rotalia in jurul axei Oxa graficului funcfiei

g:ll,2l+ lR, g(x) = f (x)-1.

c,) Folosind eventual inegalitate u Ji ( r , adevirat[ pentru orice r e [1,+oo),

2

v$ J/

demonsffatice ff'o'o

sv,,,v,,u!,$r,

(xl

\

/

2201

dx<r

I

1201 I

-z

2011

Bacalaureat 2010

18. Se considerd *."r* / : IR + m,,f(") = r*1.

x

a/ Calculafi '(

1\"

tV)-!\*

.,

*/

D) Determinali volumul corpului

tuncfiei g:lt,Zl+ R, g(x) = f (r).

oblinut prin rotafia in jurul axei Ox a graficului

e

c/ Calcutafi lf G) tnxdx .

Bacalaureat 2010

19. Seconsiderituncliile f ,h:(0,+n)+R,/(x)=# ut n(r)=\#

a) Ardtali cd/este o primitivl a funcliei &.

6) Determinaji volumul corpului oblinut prin rotalia, in jurul axei ox, a graficului

tuncliei g:lt,e]+R, g(x) =JiG).

20.

e

c/ Calcula{i )"f'0" (*)n(*)a*.

Se "on.ia"ra'n n c1ille f ,g:(0,+.o)-+R,/(x)=+ qi g(") =zJi(nx-Z).

V'x

c,) Demonstrali c[ g este o primitiv6 a funcfieil

4

b) catcutali lf (.)a,

c/ Calculafi

) [Zrt't .711a, .

Bacataureat2ltr

21. Pentru r. Nl r. considerf, func(iile f, :(0,+a)+R,, (*) = *, .tn, .

a.) Calculali

1

i

I '!,* ,

J,lx)

a, .

D) Demonstrali cd primitivele funcliei f

c/ carcurafi "1$!a*

sunt convexe pe intervalul

[1,*-]

le

)

.

Bacalaureat 2010

22. Se considerl tunclia /: JR -+ re,.f (") =:- +l

a) catcurali [f (,t;)a"

b) Ardftalica If Q)at=z[f (t)at, vr>0.

c) rJtilizdndeventual inegalitatea ytoou 1 J x, Vx e [0,t] afttali cd '!t(r**W7tn2.

l\l

=

I

r( \.,

UI =

E

I

165

* ,t. Pentru fiecare num[r natural nenul n se consider6 funclia f, :[O,l] -+ R-

f,(r)= x" 'e'

a) catcutagi'lf-Q) a* .

ie"

b) cataila\i'{t,t4*

c/

Ardtagi ca

t '!f,(x')dxr*.

Vr e N

tf- ze.Se considerr eirul

a)Calculali 1,.

(1.)-,,

\

4tn.t

r.

,

="1--!-6,.

lx+2012

b) Ardta[icd In*, 1I,,Yn]1.

25. Se considerd tuncfia /

: IR. -+ n, ,f (") = J"' . 10

Bacalaureat 2011

c) Ardtalicd 0<Iror, 1Ir.

a) Calcula[i volumul corpului ob]inut prin rotalia, in jurul axei Ox, a graficului func{iei

g : [0,:] -+ R, g (x) = f (").

D/ Demonstrafi cd orice primitivb F afurrc[ieif este crescf,toare pe mullimea iR .

4t

e,

E

f =

6

L

,< J

c) ArdLa[i cFt

t

I

t0

t-1a, = z

lf $)a* .

0

Bacalaureat 2011

26. Se considerd func1ia / :R --+ m.,f (") = Jr' .I

a) Calcula\i volumul corpului ob{inut prin rota}ia, in jurul axei Ox, a graficului funcliei

g

Ur-

y

f0

Zl

t1 #

g : [o,t] -+ IR, g(x) = *f (*).

D/ calculari [rf (J;)a,

c/ Calculaf i !x'0" 71x)ar.

3Uu.Se consider[ tuncfia / : (0, +m) --1 R, / (x) ='14 d,

r( E z

E lrl

rr1.

ci

UI

U

2

o

E

2 1,

l0

166

a) Ardtalica f (x)=t-^.-)

f (*\- f (t)

'

'

X-l

.

f(x\

6) Calculati lim'

x ,l

r+i(

f,.1

28. Se considerd funcfia /

: R -+ JR, /(x) : e-"

b) Ardtatice lf (x)ax= If (.)*

c) Ardt,{ticd qirul (x,),,r, xn =l-'!f (J--)a- este o progresie geometricl.

,o

29. Se considerd Ci*l (1, ),_o , I , = !x,.e' dx .

a) Calculali Io.

b) Calcula[i 1,.

c)

ll;dta[i cd I n*, < I

^,

yn > 0.

d) Ardtalicd, Irorr12.

30. Pentru fiecare numir natural n se consideri funcJia f, : JR -+ R,l, (r) =(x, +2x)^ .

I

a) Catcutali If,(.)*

6/ catcutali

i IU,@--,)'o'' *.

22

c) Ardta\i ca !-f,(r)a* < !f*,1*1a*, yn>1.

31. Se considerd irn.liu /: JR-+ JR, /(x) = e'.

d

a/ Calculafi lf Ola* .

b) Calculali I*' f (r') a* .

A,

c) Ardtali ca f,f (x'\")dx <2 .

(

32. Se consideri funclia / : JR. -+ R,,f (") = +

Jx'+ l

a) calcula[i aria

suprafelei determinate de graficul funcfiei f, axa ox qi dreptele de

ecualii r=0 $i x=l.

1

b/ Calculali !*f 6V*

c) rJttllizdnd,ju.ntuut inegalitatea x, +l <(x + 1)' , Vr ) 0 , ardta[i cd,

'[-]^

a, =2"-' -1. vz e N-.

33. pentru fiecare numdr ;1;|]l

f,(*)="/;\l

, .'J"*' o"o" ,n runclia

'

L--

r, : [0.+"o)

"n

'

-+

--'

rR, ,.r

T

a) Calcula[i aria suprafefei determinate de graficul

ecualii.r=0 $i x=I.

l,

.

'

b) Catcutafi J-J,@ 11' a- .

-2

funcliei f,. axa Ox gi dreptel. a" E

E

'F

ut

F

=

I

167

c/ tuarari ,a'[t,(rv*>fr. or. *-.

34. Pentru orice ne N- se considerb funcliile 7, :lO,t] ) R, , A) =;A

a) Sd se calculeze [(r++)' f,(t)tu, x e [o,t] .

6.) Sd se calculeze '[*fr(*\x

c) Sd se arate c6 aria suprafelei cuprinse intre graficul funcliei froov axa ox p

dreptele x = 0 qi x = I este un numdr din intervalul ti

;]

Bacalaureat 20M"

35. Pentru orice numdr n e N- se considerd funclia f,:lO,t]+ R, f, (') = *" e' '

u) catcutali lbf

*,x e [o,t].

\ l

E

o

;

b) Arttalica

Q Atdra\ica

1l

00 lf,QYrr- [f,,,(*),*, vn e N-.

11

!f,(.\t* = "-nlf.-,(r)dr, vr e

0

0

36. Se considerd funclia /: (0,m) --> R, /(x) = lnx '

;'n

?

36

r,J

.j

.

a/ calculali If (nV- .

D) Calculati

'-1

I'

ix

f'0" (tFt.

I

d Determinali volumul corpului oblinut prin rotalia graficului funcliei

E

= r

=

g:ll,e)-+ R., g(x) = f (x) in jurul axei Ox'

37. Se considerd tunclia /: (0,m) -+ iR, /(x) = lnx '

a/ Calculati I*' 'f k"W-

Q Aratali ca

"r(

l\

ll

i\

e./(x) +e' -

xl

Vx = s" '

Ardtali

ca [f ' (xpx + n If*' (*V* = u" .

;r.

$

Z0

E

E

ttn

dee

+ e

\Jll

Z2

Eyt. Fie I,= lx'e*dx, pentrun eN.

z1

:

r

168

a/ Sd se calculeze 10.

D) Sb se arate cd Ir = e2 -

c,) Sd se demonstreze cd (n + l) t " * I,*r = e (2'.' e - l), pentru orice n e N .

39. Pentru fiecare num[r natural n e N-

.f,(')= Vx'+l '

Variante Bacalaureat 2009

definim funclia f : [0,+oo) -+ JR,

a) Calculali aria suprafelei determinate de graficul funcliei -f, axa Ox qi dreptele de

'l

ecualii x=0 $i r=1.

D/ calculari l.lf,(n))' *

c) Arlf;alicd qirul (1,),.r, I, =

40. Se considerr girul (,1,

n/nzo' ,

).,^,

I,

-r+ l(f,{*))' a,

=tl!-u, .

Jrtr+l

a) Calcula\i Ir.

b)Ardtalicd I,,r-1,>0, Vn eN.

c) Ardtalicd In*r+ t, =3'.)1?,

este o progresie aritmeticd.

41. Pentru fiecare numlr natural nenul n, fie funclia f,:10,+a)-+ R, ,

a) catcutali

I

[f,(.)a,

otl

(i

= #

.

D) Ssse aratecd !f,(r)a**Jrn(x+r)ar =1n2.

c) Ardtalicd pentru orice numere a,b e (0,+a) cu b - a= l, avem'1f,1*7* =r.

42. Se considerd girul (,1, ),r,, I , =tH u*

a) Calcula[i Ir.

h) Ardta[i cd I,*, < {,

Vn e N- .

c) Ardtali "d

#

< I, < ln1,vr e N-.

43. Se considerd funclia / :(0,+.o) -+ R, /(x) = lnt *r .

x

N

E

I

r( IJ

a/ Sd se calculeze "(f f "t-lU)*.

b) Sd se verifice ,a "l71r1a* ={

1"

 

ut

=

=

.

I

169

c/ Sdse aratecdqirulcutermenulgeneral

aritmeticdcura(ia 1'

44. Se considerd funclia /

: [1,+m) -+ R, /(x)

I,= I(f (r)-.)a

= 1

x

.

zi>I esteoprogresie

varianteBacaraureat2Lgg

a) Calculali volumul corpului oblinut prin rotalia graficului funcliei

g:lt,z]-+ R, g(x) = f (r) in jurul axet ox.

b) Calculali f, f {*).ln' *at.

c) Ardta\i cd dacd numerele a,b,c e(1,+-) sunt in progresie geometricd atunci gi

numerele f ff*;a*, f ff.l*

si f f@lat suntinprogresiearitmeticS.

45. Se considerd func{ia / : IR -+ lR,

"f(r)

= x + e-'

a) Sd se calculeze aria suprafelei plane cuprinse intre graficul funcfiei f, axa Ox gi

drepteledeecualii x=0 Si x=1.

6) Folosind faptul c[ *' + , "' ) 1, Vx e 1R. , sd se demonstre ze cd !e-" dx >? .

ul

OE

c) Sd se determine volumul corpului oblinut prin rotalia in jurul axei Ox a graficului

(x)+ f (-x)'

variante Bacaraureat 2009

: R + re,,4

(r) = tfu

E functiei g:f0'll -+ IR' g(r) = 'f

f =

o

L

,<

rt6. Pentru fiecare numdrreal a se consideri funclia f

G

f

a) Ardtati cA, pentru orice a e JR , orice primitivd a funcliei f,, este o funclie
IJ

U crescdtoare.

3

z

s

e,

UI 4

j

l

b) Calcula[i aria suprafelei plane determinate de graficul funcliei .f, , axa Ox qi dreptele

deecuafiir=0qir=1.

d

c/ Aratafi ca If,@)dr <ln2 ,pentru orice a e (-.o,0) .

47. Se considerf, tunclia / : (0,+.o) -+ R, /(x) = lnx.

ul UI

z

)<

6

a) Determinafi aria suprafelei delimitate de graficul funcliei /

ecua{ii x=7Si x=e.

o

axa Ox gi dreptele de

e, ul vt

ci

""

e Ardralcd If'Q)d*> [f".'1*1a', vn eN,n >1.

g:ln,n'l-+ JR, g(x) = f (x) in jurul axei Ox.

ul c) Determiriali uoto-u't corpului oblinut prin rota{ia graficului .func{iei

r

z

o

48. Pentru fiecare numdr , se consideri funclia I

: (0,+.o) -+ R,, (") = 4

x+1

e,

o

z

j

T

a) Determina\i aria suprafelei delimitate de graficul func{iei f, axa Ox qi dreptele de

ecualii x=0 qi x=e-|.

170

b) Ardta[i"u'V,Q)a"<In2, n eN.

c) Ardtalicdtunciia h:(1,+a)-+R, ft(x) ='[fro,r(t)dt estestrictcrescdtoare.

49. Pentru fiecare numdr real a considerdm funcfia f" :(a,+a)+ R, ,

a) Calcuta[i

3

[t,(.)*
2

(x) = --]- .

'

x-d

b) Ari.tali cd orice primitivd a funcliei fo esle concavd.

c) Ardta[i c6 pentru orice ae(1,+*), numerele 'i r"e)*,u"i,r"{*yo* qi

a3 +a

t"(r)*

"1,

sunt in progresie aritmetic[.

/: rR -+ R. /(r)- {J;.l'

[2'.

x > o.

x(0

a) Ardtali cdf admite primitive pe JR .

b) Calcuta[i f,f @)*.

c) tJtilizdndinegalitatea ,<Ji, vx e [0,1] , ardta[i cd

'1r'o" 1*1*'#

51. Se considera tunclia / : R -+ re,,f (") = t|,;

t2

a,)Calculati

lf(x)dx

h) Determinali

volumul corpului oblinut prin rota[ia graficului funcliei

g : [0,1] -+ IR, g(x) = f (x) in jurul axei Ox. c) ArFfialicd graficul tuncjiei h:(\,+a)-+ IR, fr(x) = f f tOa, nu are asimptotl oblicb

la +co .

52. Se considerd tuncliile f ,g:(1,+a)-+ R, /(x) = *' *? qi g(*) = xlnx.

x

a.) Sd

se verifice "a f f {i

a* = 2ln2 +1

.

N

=

I

6/ Sd se arate cd f s@la* =21n2-!.

c/ Sdse aralecdexistd xo e(t,Z) astfelincdt

,s

tr

g

f (r,), s (xo )+:

Variante Bacaloureat 2009 !

=

I

171

53.

54.

Se considerd tuncfia /,g: (0,+.o)+ R, /(x) :1[xe, si g(x) - e. (t+:-r)

3{7

.

a) Ardtati cdf este o primitivd a funcliei g.

b) Catculali f, s@a*.

"'

o'

-.

.

c) Ardfta\ica lf{x)dx=n'.u -t- Jffa-.

Pentru fiecare numdr natural n se considerd funclia J : [0,+m) -+ R, ,

(r) = G, + I

a) Catcutali It,(r)*.

b) Ardta\i"5oori." primitivd a func{iei h,= fnu- f,

crescdtoare pe [l,+co) .

Q Arifiali cf, volumul corpului obfinut prin rotatia graficului

estedescrescdtoare pe [O,t] li

funcliei

g : [0,1] -+ 1R ,

g(r) = frorr(*) in jurul axei Ox este un numdr cuprinsintre n

.3n

sl

'2

-.

55. Se considerd funclia / :(0,+co) -+ lR., /(x) = J-xe' .

ur E

ts

E

f

o

L

4

l

l,

U

f

z

s

e, uI 4

j

f

v

uI ra z

o

E,

ul

t1"

ci

u,l

I

v

z

o

OE o

z

j

I

172

a) calcutali ^l[V)a,,

ie"

D) Determinali ana suprafelei plane cuprinse intre graficul funcliei g:[12]+R,

g(r) = .f'(*) qi axa Ox.

c) ArFfia[icd tunc]ia h : (0,+a)-+ R, ft (x) ='!,liA at este convexd.

56. Se considerb tuncfia

a/ calculali "1f(!a-

/ : (0,+oo) -+ IR, /(x) = ",hto".

iVx

b) Determinafi volumul

corpului obfinut prin rotalia graficului funcliei

g:|,el-+ IR, g(x) = "f (*) in jurul axei Ox.

"'

c/ Ardtagi cd lf'I",

-l

(*ld* =n'oo'

1007