Sunteți pe pagina 1din 7

Obligatii.

Responsabilitatea
Cand intervine raspunderea pentru ruina
edificiului?c. daca ruina este urmare a lipsei
de intretinere sau a unui viciu de constructie
Cand nu opereaza compensatia, ca mod de
stingere a obligatiilor?b. cand se pretinde
restituirea unui depozit neregulat
Cand opereaza nulitatea relativa a
contractului
de
ipoteca?b.
cnd
consimtamntul debitorului ipotecar este
viciat.
Cand poate cere fidejusorul dauneinerese?a. cand debitorul s-a obligat sa-l
libereze de garantie intr-un termen determinat
si acesta a expirat.
Cand poate fi angajata raspunderea
pentru prejudiciile cauzate de animale?b.
daca prejudiciul este cauzat de animalele
salbatice iesite din incinta rezervatiei
Cand poate fi invocat beneficiul de
diviziune?b. daca unul dintre fidejusori a
cerut beneficiul de discutiune, iar, in urma
acestuia, debitorul a fost gasit insolvabil
Cand poate interveni interferenta dintre
raspunderea
parintilor
si
cea
a
comitentilor?b. numai in situatia in care
minorul are si calitatea de prepus
Cand
se
poate
adresa
persoana
prejudiciata instantei de judecata printr-o
cerere de chemare in judecata prin care sa
se stabileasca cuantumul despagubirilor si
modalitatea de reparare a pagubei?c. daca
nu a intervenit nicio intelegere privind
acoperirea si repararea prejudiciului intre
persoana vatamata si autorul prejudiciului
Cand se poate regresa fidejusorul care a
platit datorua impotriva debitorului?c. in
temeiul subrogatiei legale in dreptul
creditorului platit

Cand trebuie sa existe raportul de


prepusenie pentru angajarea raspunderii
comitentilor pentru faptele prepusilor ?b.
la momentul savarsirii faptei ilicite
Care constructii nu sunt considerate
edificii in sensul art. 1002 Cod Civil?c.
constructiile provizorii
Care este atitudinea partilor fata de actele
gestiunii de afaceri ?c.geratul sa nu aiba
cunostinta de interventia gerantului
Care este data platii in cazul obligatiilor
pure si simple?b. imediat dupa nasterea
raportului obligational
Care este domeniul de aplicare al
confuziunii?c. tuturor obligatiilor de natura
contractuala sau extracontractuala, existand
intre persoane fizice sau persoane juridice
Care este domeniul de aplicare al
imposibilitatii fortuite de executare?b. se
aplica obligatiilor de a face care implica un
fapt personal al debitorului
Care este domeniul de aplicatie al
raspunderii parintilor pentru fapta
copiilor lor minori ?c. raspunderea se aplica
parintilor indiferent daca filiatia este din
casatorie, din afara casatoriei sau ca efect al
adoptiei copilului minor
Care este factorul comun al ipotezelor la
care se refera prevederile art. 1000 alin. 2
4 Cod civil ?a. ideea de garantie fata de
victima cu privire la acoperirea prejudiciului
cauzat
Care este fundamentarea raspunderii
paznicului juridic al animalului?b. culpa
absoluta
Care este fundamentul raspunderii
parintilor pentru fapta copiilor lor
minori ?c. o tripla prezumtie de culpa

Care este natura juridica a actiunii in


regres a comitentului?a. actiune civila de
drept comun
Care este natura juridica a dreptului de
ipoteca?c. confera creditorului dreptul de
urmarire a bunului indiferent in minile cui sar afla imobilul, dar si un drept de preferinta
n raport cu alti creditori ipotecari, n functie
de rangul ipotecii
Care este natura juridica a dreptului de
retentie?a. se poate invoca pe cale de
exceptie
Care este natura juridica a executarii
indirecte a obligatiilor?c. raspundere civila
care, in raport de izvorul obligatiei, poate fi
contractuala sau delictuala
Care este natura juridica a raspunderii
civile delictuale ?b.sanctiune civila
Care este obiectul gestiunii de afaceri ?b.
incheierea de acte juridice care sa nu
depaseasca limitele unui act de administrare
Care este obiectul platii?b. daca obiectul
obligatiei este prestatia de a da un bun cert,
debitorul trebuie sa remita acel bun in starea
in care se afla in momentul platii
Care este persoana careia i se poate face
plata?b. succesorii creditorului
Care este raportul dintre raspunderea
civila delictuala si raspunderea penala ?
b.raspunderea civila delictuala nu inlatura
raspunderea penala daca fapta ilicita
intruneste elementele constitutive ale unei
infractiuni
Care este raportul dintre raspunderea
parintilor si raspunderea comitentilor
pentru faptele prepusilor ?b. raspunderea
comitentului inlatura raspunderea parintilor
Care este raportul raspunderii parintilor
cu
raspunderea
istitutorilor
ori

mestesugarilor ?b. raspunderea parintilor


este subsidiara
Care este regula care se aplica in cazul
raportului
juridic
obligational
cu
pluralitate de subiecte?a. divizibilitatea
drepturilor si obligatiilor aferente
Care este temeiul juridic al raspunderii
paznicului juridic pentru prejudiciile
cauzate de animale?c. art. 1001 Cod civil
Care este temeiul juridic al raspunderii
paznicului material pentru prejudiciul
cauzat de animal?a. art. 998-999 Cod civil
Care este temeiul juridic al raspunderii
pentru prejudiciul cauzat de ruina
edificiului?a. art. 1002 Cod civil
Care este temeiul raportului de prepusenie
?c. calitatea de membru al organizatiei
cooperatiste
Care este termenul de prescriptie in care se
poate intenta actiunea in restituirea platii
in cazul platii nedatorate ?c.daca obiectul
platii este un bun individual determinat,
actiunea este imprescriptibila deoarece are
caracterul unei actiuni in revendicare
Care fapta juridica licita nu are
reglementare legala, fiind o constructie a
doctrinei si a jurisprudentei ?a. imbogatirea
fara justa cauza
Care sunt caracterele juridice ale
contractului de fidejusiune?b. are caracter
accesoriu fata de obligatia principala a
debitorului fata de creditor.
Care sunt caracterele juridice ale dreptului
de retentie?a. este opozabil si fata de tertii
straini de raportul juridic care l-a generat
Care sunt caracterele juridice ale dreptului
de retentie?b. este indivizibil si confera o
simpla detentie precara.
Care sunt caracterele juridice ale ipotecii?
b. este un drept specializat.

Care sunt cazurile de limitare a


raspunderii comitentilor pentru faptele
prepusilor?a. cand comitentul a luat masurile
necesare pentru a preintampina fapta
pagubitoare a prepusului sau
Care sunt cazurile de solidaritate pasiva in
dreptul civil?a. cei care au cauzat impreuna
un prejudiciu, printr-o fapta ilicita, raspund
solidar fata de victima
Care sunt cazurile in care nu exista
obligatia de restituire a platii nedatorate ?
b.in cazul obligatiilor civile imperfecte
achitate de buna voie de debitor
Care sunt cazurile in care, limitand
conditiile in care se aplica raspunderea
comitentului, instanta suprema a statuat
ca raspunderea comitentului nu-si gaseste
temei legal?b. cand comitentul a luat
masurile necesare pentru a preintampina fapta
pagubitoare a prepusului sau
Care sunt conditiile ce se cer indeplinite
pentru existenta compensatiei legale?a.
creantele sa fie certe, lichide si exigibile
Care sunt conditiile generale ale platii
lucrului nedatorat ?c.plata sa fie facuta din
eroare
Care sunt conditiile gestiunii de afaceri ?b.
obiectul, utilitatea si atitudinea partilor fata
de actele de gestiune
Care sunt conditiile in care se angajeaza
raspunderea
institutorului
si
mestesugarului ?b. victima va trebui sa
dovedeasca existenta prejudiciului, a faptei
ilicite a elevului sau ucenicului, a raportului
de cauzalitate si, in principiu, a vinei elevului
sau ucenicului
Care sunt conditiile juridice cerute pentru
intentarea actiunii in restituire in cazul
imbogatirii fara justa cauza ?c.sa nu existe
un temei legal al imbogatirii unui patrimoniu

pe seama diminuarii patrimoniului altei


persoane
Care sunt conditiile materiale cerute
pentru intentarea actiunii in restituire in
cazul imbogatirii fara justa cauza ?a.sa se
produca marirea unui patrimoniu prin
dobandirea unei valori apreciabile
Care sunt conditiile remiterii de datorie?c.
presupune manifestarea de vointa a ambelor
parti
Care sunt conditiile repararii prejudiciului
?b. prejudiciul sa fie cert si sa nu fi fost
reparat inca
Care sunt conditiile speciale ale ipotecii
conventionale?b. se ntinde si asupra tuturor
mbunatatirilor survenite ulterior constituirii
ipotecii asupra imobilului
Care sunt conditiile
speciale
ale
raspunderii
institutorului
si
mestesugarului pentru faptele elevilor si
ucenicilor ?b. cel care a cauzat prejudiciul sa
aiba calitatea de elev ori ucenic si sa fie
minor
Care sunt consecintele sub aspectul
procedurii de solutionare a actiunii in
raspundere penala si a actiunii in
raspundere civila delictuala ?a. actiunea
civila poate fi alaturata actiunii penale in
cadrul procesului penal prin constituirea
partii vatamate sau a persoanei indreptatite ca
parte civila
Care
sunt
deosebirile
dintre
responsabilitate si raspundere ?a.din punct
de vedere al naturii si continutului
Care sunt efectele compensatiei?c. se sting
creantele reciproce, precum si garantiile si
accesoriile acestora
Care sunt efectele confuziunii?a. in cazul
obligatiei solidare, daca se produce
confuziunea intre creditor si unul dintre

codebitorii solidari, creanta nu se stinge decat


pentru partea codebitorului solidar, fara a
putea sa profite si celorlalti codebitori
Care sunt efectele darii in plata?b. cel ce da
in plata trebuie sa fie proprietarul lucrului
prestat, in locul celui ce trebuia prestat
Care sunt efectele ipotecarii unui imobil?b.
imobilul ipotecat este afectat in ntregime de
garantie pana la executarea in totalitate a
obligatiilor garantate
Care sunt efectele ipotecii fata de debitor?
b. debitorul nu mai poate exercita fara
acordul creditorului prerogativele dreptului
de proprietate asupra bunului
Care sunt efectele obligatiei facultative?b.
debitorul va fi liberat daca obiectul prestatiei
datorate piere in caz fortuit sau de forta
majora
Care sunt efectele pe care le produc
obligatiile conjuncte sau divizibile?c.
intreruperea prescriptiei provocata de unul
dintre creditori nu este profitabila celorlalti
creditori
Care
sunt
efectele
raspunderii
comitentului in raporturile cu prepusul?a.
comitentul are dreptul sa ceara prepusului sau
restituirea in intregime a despagubirilor
avansate victimei
Care
sunt
efectele
raspunderii
comitentului in raporturile cu victima
prejudiciului?b. prepusii sunt solidari fata de
victima pentru intregul prejudiciu, in timp ce
fiecare comitent este solidar cu propriul
prepus doar in limitele partii de prejudiciu pe
care a produs-o acel prepus
Care
sunt
efectele
raspunderii
institutorilor ori mestesugarilor ?a.
raspunderea este integrala
Care sunt efectele raspunderii parintilor
pentru prejudiciul cauzat de minor ?a.

parintii raspund integral fata de victima


pentru prejudiciul cauzat de minor
Care sunt exceptiile de la principiul
conform caruia plata poate fi facuta de
orice persoana?c. in cazul obligatiilor de a
face intuitu personae
Care sunt exceptiile de la principiul
indivizibilitatii platii?b. instanta de judecata
acorda debitorului un termen de gratie si
esalonarea platii
Care sunt felurile compensatiei?c. legala,
conventionala si judecatoreasca
Care sunt formele obligatiilor solidare?c.
solidaritatea activa si solidaritatea pasiva
Care sunt functiile raspunderii civile
delictuale ?c. functia educativ preventiva si
functia reparatorie
Care
sunt
garantiile
personale?b.
fidejusiunea
Care sunt izvoare de obligatii conform
Codului civil ?c. contractul
Care sunt limitele obligatiei de restituire in
cazul imbogatirii fara justa cauza ?
c.persoana al carei patrimoniu s-a diminuat
nu poate pretinde mai mult decat micsorarea
patrimoniului sau deoarece s-ar ajunge la o
imbogatire fara justa cauza
Care sunt mijloacele juridice de care poate
beneficia creditorul pentru garantarea
executarii obligatiilor debitorului sau?a.
dreptul de retentie.
Care sunt modalitatile care afecteaza o
obligatie civila ?c. termenul si conditia
Care sunt modalitatile in care se poate face
repararea prin echivalent a prejudiciului ?
c. prin acordarea unei sume globale sau prin
stabilirea unor prestatii periodice
Care sunt modurile de stingere a
obligatiilor?a. imposibilitatea fortuita de
executare

Care sunt obligatiile accipiensului de buna


credinta ?a.sa restituie lucrul, dar are
dreptul sa pastreze fructele, ca orice posesor
de buna - credinta
Care sunt obligatiile accipiensului de rea
credinta ?a.sa restituie lucrul primit si
fructele percepute
Care sunt obligatiile debitorului in cazul
executarii obligatiei de a da?c. obligatia de
a preda bunul numai in masura in care bunul
se afla la debitor
Care sunt obligatiile gerantului ?a.sa
continue gestiunea inceputa pana in
momentul in care geratul sau mostenitorii sai
vor putea sa o preia
Care sunt obligatiile geratului ?b.sa
plateasca gerantului pentru toate cheltuielile
necesare si utile pe care acesta le-a facut
Care sunt obligatiile solvensului ?c.sa
restituie cheltuielile necesare si utile facute
cu lucrul de accipiens, indifferent daca acesta
este de buna credinta sau de rea - credinta
Care sunt persoanele care pot sa ceara
restituirea
platii
in
cazul
platii
nedatorate ?b.creditorii chirografari ai
solvensului, pe calea actiunii oblice
Care sunt persoanele raspunzatoare
pentru prejudiciul cauzat de ruina
edificiului?c. proprietarul cladirii.
Care sunt posibilitatile creditorului in
cazul executarii obligatiei de a da, daca
obiectul obligatiei este un un bun generic
determinat (res genra)?a. sa accepte
executarea prin echivalent
Care sunt principiile care guverneaza
repararea prejudiciului ?a. principiul
repararii integrale
Care sunt regulile care guverneaza
stabilirea intinderii prejudiciului si a
cuantumului despagubirilor in cadrul unei

actiuni in justitie ?a. regula generala este


cea a repararii integrale a prejudiciului
Care sunt regulile care stau la baza
solutionarii actiunii civile cand aceasta se
judeca separat de actiunea penala?b. pe
timpul judecarii actiunii penale, judecarea
actiunii civile se suspenda pana la
solutionarea definitiva a actiunii penale
Carei persoane ii revine raspunderea
pentru prejudiciile cauzate de lucruri in
general?c. persoanei care are paza juridica a
lucrului
Carei persoane ii revine raspunderea
pentru prejudiciile cauzate de lucruri in
general?b. persoanei care are paza juridica a
lucrului
Ce aspecte sunt avute in vedere la
repararea integrala a unui prejudiciu ?c. la
stabilirea despagubirilor nu are relevanta
starea materiala a victimei sau a autorului
faptei ilicite
Ce bunuri pot fi ipotecate?b. uzufructul
asupra bunurilor imobile
Ce caractere juridice prezinta clauza
penala?c. are valoare practica, deoarece
fixeaza anticipat valoarea prejudiciului
Ce conditie se cere, potrivit art. 1100 Cod
civil, pentru a opera darea in plata?b.
consimtamantul creditorului
Ce conditii se cer a fi indeplinite in
persoana fidejusorului?a. trebuie sa fie o
persoana capabila de a contracta.
Ce conditii se cer referitor la capacitatea
partilor in gestiunea de afaceri ?c.gerantul
sa aiba capacitate de exercitiu
Ce conditii sunt prezumate de lege in cazul
raspunderii parintilor pentru fapta
copiilor lor minori?c. existenta raportului de
cauzalitate dintre fapta ilicita a parintilor si
comiterea de catre minor a unei fapte ilicite

Ce conditii trebuie sa probeze victima in


cazul prejudiciului cauzat de animale?b.
existenta faptei animalului
Ce conditii trebuie sa probeze victima
prejudiciului
in
cazul
raspunderii
parintilor pentru fapta copiilor lor
minori ?c. copilul sa fie minor si sa aiba
locuinta la parintii sai, cumulativ cu conditiile
generale
Ce deosebiri exista intre termenele de
prescriptie extinctiva ale raspunderii
penale siale raspunderii civile delictuale?c.
in cazul raspunderii penale, termenul de
prescriptie extinctiva incepe sa curga de la
momentul savarsirii infractiunii, iar in cazul
raspunderii civile delictuale din momentul in
care persoana vatamata a cunoscut sau
trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care
raspunde de ea
Ce drepturi are creditorul in caz de
neplata a datoriei garantate cu gaj?a.
creditorul are nevoie de autorizarea instantei
pentru a vinde gajul spre a-si recupera creanta
din pretul primit
Ce drepturi are creditorul in cazul gajului
cu deposedare?a. creditorul raspunde dupa
regulile de drept comun pentru pierderea ori
deteriorarea bunului gajat, daca acestea s-au
produs din culpa sa.
Ce drepturi are fidejusorul care a platit in
locul debitorului garat?c. sa ceara dobanda
la suma platita, chiar si atunci cand datoria
garantata nu producea dobanda.
Ce efecte juridice produce punerea in
intarziere a debitorului in cazul executarii
indirecte a obligatiilor (executarii prin
echivalent)?a. debitorul datoreaza daune
interese moratorii
Ce este clauza penala?a. conventia accesorie
prin care partile determina anticipat

echivalentul prejudiciului suferit de creditor


ca urmare a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiei
de catre debitorul sau
Ce este compensatia conventionala?c.
forma de compensatie care opereaza prin
conventia partilor, atunci cand nu sunt
intrunite conditiile compensatiei legale
Ce este compensatia judecatoreasca?c.
forma a compensatiei care opereaza in
temeiul unei hotarari judecatoresti pronuntata
de instanta de judecata la cererea unuia dintre
creditorii reciproci, hotarare prin care se
dispune stingerea datoriilor pana la
concurenta celei mai mici
Ce este compensatia legala?c. forma de
compensatie care opereaza in temeiul legii,
fara a fi nevoie de acordul partilor sau de o
hotarare judecatoreasca
Ce este compensatia?a. mod de stingere
specific obligatiilor reciproce in cadrul carora
aceleasi persoane sunt in acelasi timp creditor
si debitor, una fata de cealalta, iar obligatiile
se sting pana la concurenta celei mai mici
Ce este confuziunea?a. mod de stingere a
obligatiilor care consta in intrunirea in
aceeasi persoana a calitatii de creditor si de
debitor al aceleiasi obligatii
Ce este darea in plata?a. mod de stingere a
obligatiilor care consta in acceptarea de catre
creditor, la propunerea debitorului, de a primi
o alta prestatie in locul celei la care s-a
obligat la incheierea raportului juridic
obligational
Ce este imposibilitatea fortuita de
executare?b. un mod de stingere a obligatiei
care opereaza datorita faptului ca debitorul
este in imposibilitate absoluta de executare a
prestatiei pe care o datoreaza, din cauza de
forta majora

Ce este obligatia de a da ?b. indatorirea de a


constitui sau a transmite un drept real
Ce este obligatia de a face ?c. indatorirea
subiectului pasiv de a executa o lucrare, a
presta un serviciu sau a preda un lucru
Ce este obligatia de diligenta sau de
mijloace ?a. indatorirea debitorului de a
depune toata staruinta pentru obtinerea unui
anumit rezultat, fara a se obliga la realizarea
acelui rezultat
Ce este obligatia determinata (sau de
rezultat) ?a. obligatie strict personala, sub
aspectul obiectului si scopului urmarit,
debitorul asumandu-si indatorirea de a obtine
un rezultat bine determinat, desfasurand o
anumita activitate
Ce este oferta reala urmata de
consemnatiune?b. este o procedura instituita
in scopul de a da posibilitatea liberarii
debitoruli de buna-credinta de obligatia sa
fata de creditor in situatia in care creditorul
refuza sa primeasca prestatia
Ce este plata?b. executarea voluntara a unei
obligatii de catre debitor
Ce este remiterea de datorie?c. renuntarea
cu titlu gratuit a creditorului de a-si valorifica
creanta pe care o are impotriva debitorului
sau
Ce fapte juridice licite sunt reglementate
de Codul civil ca izvor de obligatii ?a. plata
lucrului nedatorat
Ce fel de acte juridice poate sa incheie
gerantul in nume propriu ?c.incheierea de
acte juridice care sa nu depaseasca limitele
unui act de administrare
Ce fel de conditii se cer pentru intentarea
actiunii in restituire in cazul imbogatirii
fara justa cauza ?c.atat conditii materiale cat
si conditii juridice

Ce fel de obligatie este obligatia


vanzatorului de a preda cumparatorului
lucrul ce a format obiectul contractului de
vanzare cumparare ?b. obligatie de a face
Ce fel de prejudiciu rezulta din incalcarea
unui drept patrimonial?c. atat un prejudiciu
patrimonial, cat si un prejudiciu moral
Ce forma de raspundere va fi angajata ca
urmare a producerii unui prejudiciu, daca
sunt indeplinite si celelalte conditii de
existenta ?b. atat raspunderea civila
delictuala cat si raspunderea penala
Ce forme ale raspunderii se disting in
materia dreptului civil ?a.raspunderea
contractuala
Ce imprejurare constituie cauza de
exonerare de raspundere in materia
raspunderii civile pentru prejudiciile
cauzate de lucruri in general?c. fapta
exclusiva a victimei.
Ce imprejurare constituie o cauza de
exonerare de raspundere in materia
raspunderii pentru prejudiciile cauzate de
lucruri in general?c. fapta exclusiva a
victimei
Ce imprejurare nu constituie o cauza
exoneratoare de raspundere pentru
prejudiciile cauzate de lucruri?a. cazul
fortuit
Ce inseamna ca plata este cherabila si nu
portabila?c. plata se face la domiciliul
debitorului
Ce intelegem prin ruina edificiului?c.
caderea materialului din care edificiul a fost
alcatuit sub povara propriei greutati
Ce mod de stingere a obligatiilor este
compensatia?a. mod de stingere a
obligatiilor care duce la realizarea creantei
creditorului

Ce obligatii se sting prin compensatie?c.


orice
obligatii,
contractuale
sau
extracontractuale, cu exceptiile prevazute de
lege
Ce persoana poate face plata?a. numai
debitorul, personal
Ce posibilitati are creditorul daca
debitorul nu isi achita datoria garantata cu
un gaj cu deposedare?c. sa retina lucrul
gajat in locul creantei neexecutate
Ce prezumtie de dovada a platii este
instituita de art. 1138 alin. 1 Cod civil?b.
debitorul este liberat de datorie, prin plata sau
remitere de datorie, daca creditorul i-a remis
titlul constatator al creantei, care este un
inscris sub semnatura privata
Ce prezumtie de dovada a platii este
instituita de art. 1138 alin. 2 Cod civil?a.
liberarea debitorului prin plata sau remitere
de datorie atunci cand creditorul remite
debitorului titlul original al creantei care este
un inscris autentic sau o hotarare
judecatoreasca
investita
cu
formula
executorie
Ce reguli se cer respectate in cazul
imputatiei legale a platii?b. in primul rand
se considera platita datoria ajunsa la scadenta
Ce reguli se cer respectate in cazul in care
debitorul decide sa faca imputatia platii?b.
plata trebuie sa fie suficienta pentru a stinge
intreaga datorie
Ce se intampla in cazul repararii
prejudiciului daca victima are calitatea de
persoana asigurata?a. indemnizatia de
asigurare, primita de victima de la asigurator,
in calitate de persoana asigurata, pentru o
asigurare de persoane, se cumuleaza cu
despagubirile datorate de autorul faptei ilicite
Ce situatii pot fi analizate in ceea ce
priveste capacitatea delictuala?c. in cazul

persoanelor puse sub interdictie, raspunderea


va fi angajata numai daca victima
prejudiciului va dovedi ca la momentul
savarsirii faptei ilicite, interzisul a actionat cu
discernamant
Ce sunt obligatiile alternative?c. obligatiile
in care, daca obiectul prestatiei consta in
doua sau mai multe prestatii, executarea unei
prestatii la alegerea uneia dintre parti duce la
stingerea obligatiei
Ce sunt obligatiile facultative?a. obligatiile
in care debitorul se obliga la o singura
prestatie, dar cu facultatea pentru el de a se
libera executand o o singura alta prestatie
determinata
Ce sunt obligatiile opozabile si tertilor
scriptae in rem ?a. obligatiile caracterizate
prin faptul ca sunt atat de strans legate de
posesia unui bun, incat creditorul nu poate
obtine satisfacerea dreptului sau decat daca
posesorul bunului va fi obligat sa respecte
acest drept, desi nu a participat direct si
personal la nasterea raportului juridic
obligational
Ce sunt obligatiile reale propter rem ?
a. indatoriri ce revin detinatorului unui bun
determinat si care au ca izvor legea sau
conventia partilor
Ce trasaturi caracteristice prezinta fapta
ilicita ?c. este contrara ordinii sociale si
reprobata de societate
Cine devine paznic juridic daca animalul
este furat?a. hotul.
Cine este paznicul material al animalului?
b. persoana care nu se poate folosi de animal
Cine poate face dovada platii?a. debitorul
Cine poate face imputatia conventionala a
platii?b. atat creditorul cat si debitorul, prin
acordul partilor, sau numai prin vointa uneia
dintre ele

Cine poate face plata in cazul obligatiilor


de a da avand ca obiect constituirea sau
transmiterea unui drept real asupra unui
bun?a. numai proprietarul bunului
Cine poate fi persoana prejudiciata in
cazul
raspunderii
institutorului
si
mestesugarului ?c. persoana prejudiciata de
elev sau ucenic
Cine suporta riscul insolvabilitatii unui
debitor in cazul obligatiei solidare?c.
ceilalti debitori, inclusiv cel care a facut
plata, proportional cu partea din datorie
Cu ce echivaleaza lipsa discernamantului ?
a. absenta factorului intelectiv, respectiv cu
lipsa vinovatiei
Cui ii revine sarcina probei conditiilor
raspunderii civile delictuale?b. victimei
prejudiciului
Cui revine raspunderea in materia
raspunderii pentru ruina edificiului?c.
proprietarul nu va raspunde daca face dovada
ca a luat toate masurile pentru asigurarea
intretinerii edificiului
Cui se aplica raspunderea pentru
prejudiciile cauzate de lucruri in general
reglementata de art. 1000 alin.1 Cod Civil?
c. bunurilor pentru nu este instituita o forma
distincta de raspundere civila delictual
Cum defineste Codul civil obligatia civila ?
b. Codul civil nu defineste obligatia civila
Cum este definita notiunea de raspundere
juridica ?a.un raport statornicit de lege, de
norma juridica, intre autorul incalcarii
normelor juridice si stat, reprezentat prin
agentii autoritatii, care pot sa fie instantele de
judecata, functionarii de stat sau alti agenti ai
puterii publice
Cum este definita responsabilitatea
juridica?a.o atitudine constienta si deliberata
de asumare a grijii fata de modul de realizare

a normelor de drept, fata de integritatea


ordinii juridice si fata de actiunile pe care le
intreprinde individul in vederea asigurarii
unui climat de legalitate
Cum inceteaza solidaritatea pasiva?c.
moartea unuia dintre codebitorii solidari
Cum
se
apreciaza
solvabilitatea
fidejusorului?a. cu privire la bunurile
imobile care pot fi ipotecate si nu se afla in
litigiu, ca regula generala
Cum se apreciaza utilitatea gestiunii de
afaceri ?a.in raport de momentul savarsirii
actelor de gestiune si nu prezinta importanta
faptul ca ulterior bunul este distrus dintr-un
caz fortuit sau de forta majora
Cum se calculeaza termenul de prescriptie
extinctiva in cazul imbogatirii fara justa
cauza ?c.de la momentul in care persoana
care si-a micsorat patrimoniul a cunoscut sau
trebuia sa cunoasca, atat faptul maririi altui
patrimoniu, cat si persoana care a beneficiat
de aceasta marire
Cum se califica actiunea in regres pornita
de catre debitorul platitor in cazul
obligatiei solidare?c. fie o actiune personala
intemeiata pe mandatul tacit sau gestiunea de
afaceri, fie o actiune subrogatorie in locul
debitorului platit
Cum se clasifica modurile de stingere a
obligatiilor dupa cum stingerea obligatiei a
dus sau nu la realizarea creantei
creditorului?b. moduri de stingere a
obligatiilor care duc la realizarea creantei
creditorului
Cum se clasifica modurile de stingere a
obligatiilor dupa rolul vointei partilor in
incetarea raportului obligational?a. in
moduri voluntare de stingere a obligatiilor
care presupun manifestarea de vointa a
partilor

Cum se clasifica obligatiile dupa gradul lor


de opozabilitate ?b. obligatii obisnuite si
obligatii reale
Cum se clasifica obligatiile dupa izvorul
lor ?a. obligatii nascute din acte juridice si
obligatii nascute din fapte juridice.
Cum se clasifica obligatiile dupa obiectul
lor ?b. obligatii determinate si obligatii de
diligenta
Cum se clasifica obligatiile dupa raportul
lor cu modalitatile ?b. obligatii simple si
obligatii complexe
Cum se clasifica obligatiile dupa
sanctiunea lor juridica ?c. obligatii civile
perfecte si obligatii civile imperfecte
Cum se clasifica prejudiciul patrimonial ?
c. prejudiciu material si prejudiciu corporal
Cum se exercita paza juridica daca
animalul formeaza obiectul unui drept de
proprietate comuna pe cote-parti?a. in
comun
Cum se face proba conditiilor raspunderii
civile delictuale ?a. in raport de dispozitiile
art. 1169 Cod civil
Cum se face proba gestiunii de afaceri ?
c.actele materiale se pot dovedi cu orice
mijloc de proba
Cum se poate apara dobanditorul unui
imobil ipotecat impotriva creditorului
ipotecar?a. poate cere creditorului sa
urmareasca mai intai bunurile imobile
ipotecate, daca au mai ramas, aflate in
proprietatea debitorului
Cum
se
poate
obtine
repararea
prejudiciului ?a. prin intelegerea partilor
asupra intinderii despagubirilor si a
modalitatilor de reparare a prejudiciului
Cum se realizeaza evaluarea judiciara a
despagubirilor in cazul executarii indirecte
a obligatiilor?c. debitorul este obligat sa

repare numai prejudiciul direct care se afla in


legatura cauzala cu faptul care a determinat
neexecutarea contractului
Cum se realizeaza stingerea ipotecii?a. prin
renuntarea creditorului la ipoteca
Cum se stabilesc despagubirile in cazul
repararii prin echivalent a prejudiciului ?
a. in functie de preturile existente la
momentul pronuntarii hotararii judecatoresti
Cum se stabileste raportul de cauzalitate
dintre fapta ilicita si prejudiciu ?c. trebuie
avute in vedere atat fapta ilicita savarsita, ca
actiune, cat si fapta ilicita, ca inactiune
De cate feluri este imputatia platii?c. legala
si conventionala
In ce cazuri este valabila plata facuta altor
persoane?a. cand creditorul a ratificat plata
facuta unui accipiens fara drept de a o primi
In ce conditii se poate exonera de
raspundere paznicul animalului?b. daca
probeaza interventia fortei majore
In ce ipoteza, proprietarul este responsabil
de prejudiul cauzat prin ruina edificiului?
b. dezagregarii ca urmare a unui viciu de
constructie
In ce materie apare confuziunea in
raporturile dintre persoanele fizice?c. in
materia succesiunii, cand succesiuena este
acceptata pur si simplu
In materia executarii indirecte a
obligatiilor, in ce cazuri debitorul este de
drept in intarziere?c. cand partile au
convenit tacit ca debitorul este in intarziere la
implinirea termenului
In sarcina cui sunt cheltuielile pentru
efectuarea platii?c. a debitorului, dar partile
pot conveni sa fie suportate si de creditor sau
de ambele parti
Inlaturarea
prezumtiilor
raspunderii
parintilor pentru fapta copiilor lor

minori.a. obiectul probei contrare il


constituie faptul ca parintii si-au indeplinit in
mod ireprosabil indatoririle ce le reveneau
La ce se refera raspunderea juridica
pentru prejudiciul cauzat de lucruri
reglementata de art. 1000 alin. 1 Cod
Civil?a. lucruri mobile care au un dinamism
propriu
Pentru a raspunde delictual in temeiul art.
1001 Cod Civil de prejudiciul cauzat de
animale, ce trebuie sa aiba persoana la
momentul producerii prejudiciului?b. paza
juridica a animalului
Pentru ce prejudicii poate fi angajata
raspunderea pe temeiul art. 1001 Cod
Civil?b. animale salbatice aflate in gradini
zoologice
Prin ce se aseamana raspunderea civila
delictuala
cu
raspunderea
civila
contractuala ?c. ambele tipuri de raspundere
sunt forme ale raspunderii civile si sunt
conditionate de aceleasi elemente
Prin ce se caracterizeaza obligatia
conjuncta sau divizibila?b. prin coexistenta
a doua sau mai multe raporturi de obligatii,
independente unele fata de altele, care
izvorasc insa dintr-un singur fapt juridic
Prin ce se deosebeste raspunderea civila
delictuala
de
raspunderea
civila
contractuala ?c. in raport de prescriptia
dreptului la actiune