Sunteți pe pagina 1din 21

Elemente specifice ale

sistemelor informaţionale din


domeniul transporturilor

1. Introducere
2. Elementele sistemului de transport
3. Tipurile de sisteme inteligente de transport
conform recomandărilor ISO
4. Caracteristici ale sistemelor din domeniul
transporturilor
5. Modele de referinţă utilizate în descrierea
sistemelor
1. Introducere

În domeniul transporturilor sistemele informatice


se regăsesc la ora într-un concept mai larg ce poartă
denumirea de „Sistemele
Sistemele inteligente de transport”
transport
(ITS – Inteligent Transport Systems), ce cuprinde
un ansamblu de tehnologii g precum cele specifice
prelucrării informaţiei, comunicaţiilor, controlului
automat şi electronicii care sunt utilizate pentru
optimizarea
ti i şii eficientizarea
fi i ti sistemelor
i t l dde
transport actuale.
• Sistemele inteligente de transport pot fi structurate şi
ierarhizate în raport cu complexitatea funcţională
şi/sau zona de acoperire.

• Sistemele simple se află la baza ierarhiei structurale


şii ele
l asistă
i tă activităţi
ti ităţi exprimate
i t prin
i funcţii
f ţii simple.
i l

• Sistemele construite prin integrarea funcţională a


sistemelor simple, printr-o abordare de jos în sus a
ierarhiei structurale, devin din ce în ce mai complexe,
complexitatea maximă fiind proprie sistemelor din
vârful ierarhiei structurale a unui sistem inteligent de
transport.

• În literatura de specialitate şi în practică adesea se


utilizează pentru sistemele de tip ITS cu complexitate
redusă denumirea de aplicaţii ITS.
2. Elementele sistemului de transport

Elementele definitorii ale sistemelor inteligente de transport


sunt:
• activităţile / acţiunile specifice domeniului transporturilor;
• tehnologiile din transporturi, electronică, comunicaţii şi
cele specifice informaţiei utilizate
tili ate pentr
pentru reali
realizarea
area lor
lor;
• structurile de date materializate în fişiere şi baza de date
centrale sau distribuite;;
• agenţii economici implicaţi în calitate de furnizori de
informaţii, utilizatori de informaţii, administratori ai
i f
informaţiilor
ţiil / bbazelor
l d de d
date
t / sistemului,
i t l i ffactori
t id de
decizie;
• cadrul organizatoric de operare a sistemelor.
• Tehnologiile utilizate în realizarea sistemelor
inteligente de transport utilizează metode şi tehnici
orientate spre aspectele funcţionale, informaţionale şi
d comunicaţii
de i ţii şii di
dispozitive,
iti iinstrumente
t t suportt
pentru realizarea funcţiilor acestora.

• Elementele sistemului de transport luate în


considerare în realizarea de sisteme inteligente de
transport sunt prezentate în figura 1 prin evidenţierea
dependenţelor funcţionale şi organizatorice dintre
acestea în cadrul sistemului.
Fig 1.
Fig. 1 Elementele sistemului de transport
3. Tipurile de sisteme inteligente de
transport conform recomandărilor ISO

• Rezultatele cercetărilor efectuate în ultimii ani în


diferite zone geografice au fost preluate
preluate, sintetizate şi
armonizate de organismul internaţional de
standardizare ((ISO - International Standards
Organization) care a definit tipurile de sisteme
inteligente de transport şi serviciile pe care acestea le
pot oferi utilizatorilor la nivel de tip de sistem, după
cum se observă în figura 2.
Fig. 2. Tipurile de sisteme inteligente de transport conform recomandărilor ISO
Tabelul 1 Servicii utilizator la nivel de categorie de sistem de tip ITS
Legendă

– ATMS Sistem avansat de management al traficului (Advanced


Traffic Management System)
– APTS Sistem avansat pentru transportul public (Advanced Public
Transport System)
– AVCS Si t
Sisteme avansate
t ded control
t l all vehiculului
hi l l i (Ad
(Advanced
d
Vehicle Control Systems)
– CVO Sistem pentru operarea vehiculelor comerciale (Commercial
V hi l O
Vehicle Operation)
ti )
– EMS Sistem de management al urgenţelor (Emergecy
Management System)
– ISP Furnizor de servicii de informare (Information Service
Provider)
– EPS Sistem de plata electronic (Electronic Payment Systems)
– TIC Centru de informare în transport (Transport Information
Centre)
4. Caracteristici ale sistemelor din domeniul
transporturilor

Un model conceptual
p al unui sistem este descrierea
de nivel înalt capabilă să:

• reprezinte elemente sistemului;


ş structura şşi conţinutul
• comunice uşor ţ sistemului;;
• evidenţieze nivelurile de complexitate;
• prezinte toate relaţiile/legăturile dintre elementele
componente ale sistemului;
• definească o viziune completă.
p
Sistemele de tip ITS pot fi privite din trei perspective diferite:

□ Constructiv
Sistemul este construit dintr-un număr de subsisteme,
care la rândul lor sunt construite din alte subsisteme sau/şi
componente (unităţi indivizibile).

□ Funcţional
Sistemul este capabil să îndeplinească una sau mai multe
funcţii specifice, conform cu setul de obiective pe care îl are.

□ Comportamental
Comportamentul ITS este definit de modul cum sistemul îşi
execută funcţiile şi interacţionează cu mediul şi rezultă din
modul în care au fost implementate funcţiile.
Numărul de feedback-uri (reacţii) variază în funcţie de
natura
t sistemului
i t l i (fi
(fig.3).
3)

Fig. 3. Sistemul şi mediul său


În cadrul sistemelor ITS se pot evidenţia trei niveluri de reacţii:

□ Nivelul minim
Nivelul minim este specific unui sistem informaţional bazat
pe Internet care furnizează informaţii către un utilizator.

□ Nivelul mediu
Nivelul mediu este întâlnit în sistemele de ghidare a
traficului care furnizează instrucţiuni conducătorului
vehiculului, care ia decizii, cu scopul de a se conforma
instrucţiunilor primite. Sistemul monitorizează efectul acestor
decizii.

□ Nivelul înalt
Nivelul înalt este specific sistemelor de control al traficului
care furnizează comenzi către conducătorii vehiculelor
(realizând procesul de conducere), iar conducătorii vehiculelor
sunt obligaţi să le execute. Sistemul monitorizează continuu
situaţia traficului şi furnizează comenzile necesare.
5. Modele de referinţă utilizate în descrierea
sistemelor

• Un model de referinţă are un grad ridicat de


abstractizare.
• El cuprinde atât relaţiile constructive dintre funcţii
funcţii,
cât şi comportamentul general al oricărui sistem.

• Probabil cel mai bine cunoscut model de referinţă


este modelul OSI ((Open
p System
y Interconnection -
Interconectarea sistemelor deschise) pentru
sistemele de comunicaţii.
În descrierea sistemelor ITS sunt folosite diverse tipuri de
modele de referinţă, cum ar fi:

□ Modelul de referinţă structurat pe niveluri

Astfel de modele de referinţă structurate pe niveluri, numite


uzual „modele turn", au fost dezvoltate pentru diferite sisteme de
tip ITS, după cum este redat în figura 4.

Fig. 4. Model de referinţă structurat pe niveluri


Modelul turn se formează prin gruparea funcţiilor în
seturi, astfel încât:

– fiecare nivel să poată primi date de intrare de la


nivelurile inferioare sau de la mediul din afara
sistemului;

– fiecare nivel să poată genera comenzi pentru sine


sau pentru
t nivelurile
i l il iinferioare;
f i

– datele de ieşire să poată fi trimise la nivelurile


inferioare pentru afişare-vizualizare sau pentru
transmiterea lor în afara sistemului.
sistemului
□ Modelul întreprindere

Multe sisteme de tip ITS formează sau fac parte


dintr-o activitate de afaceri. Un model „întreprindere"
arată structura relaţiilor
ţ care există între organizaţii,
g ţ ,
persoane, servicii şi/sau funcţii.
El p
poate să prezinte
p procesele folosite la
p
derularea activităţii comerciale, motiv pentru care
este numit şi modelul procesului de afaceri.
□ Modelul proceselor primare
• Acest model nu prezintă numai procesele care au loc
şi relaţiile lor cu sistemul, ci şi informaţiile care
trebuie asigurate (de ieşirile sistemului) pentru ca
procesele să opereze eficient şi sigur, precum şi
informaţiile
ţ care vor fi disponibile
p ((la intrările
sistemului). Totodată, el furnizează o ţintă faţă de
care proiectanţii de sistem să-şi poată verifica
rezultatele.
rezultatele

• Trebuie notat faptul că


că, pentru ITS
ITS, un model de
proces primar conţine întotdeauna unul sau mai
multe terminale şi include operatori de transport,
călători, etc.
□ Modelul de dezvoltare

• Sistemele de tip ITS sunt,sunt de obicei


obicei, sisteme complexe care
cer expertiză de la un număr larg de discipline, astfel încât
chiar şi cei care au experienţă profesională în managementul
şi control
controlull traficului
trafic l i rrutier
tier şi de călători vor
or fi solicitaţi să îşi
aplice cunoştinţele la maxim.