Sunteți pe pagina 1din 29
Reteaua Internet 351 Cadre inline Un cadtu (frame) inline (inclus direct in eee : / corpul unei pagini WEB) se insereazi din meniul Insert-> IntineFrame. Odati cu adiugarea cadrului, FrontPage plaseaza si dowd butoane de comandi de unde se poate stabili pagina cu care se incarcd cadrul. Odata ce se stabileste pagina cate este incdrcatd in cadru, acestea nu mai sunt vizibile. Caracteristicile unui cadru inline se stabilesc actionind clic dreapta deasupra acestuia, dupi care se configuteazi opfiunile din imaginea alaturatd. Asa cum se poate observa se poate stabili: © numele cadrului (Nave), © pagina de incarcare (Initial pag), pagin’ care poate fi schimbati dinamic, ulterior, prin codul paginii, © titlul acestuia (Tit), re : So © dimensiunile (Frame size- Scat >Width si Height), e@ marginile din — interiorul cadrului si pana in continutul acestuia (Margins- >Width si Heght), ¢ Alinierea cadrului (Aégnment) in cadrul paginii, [oe] cancel | © Activatea/Dezactivarea barelor de defilare ale cadrului, atunci * cind continutul acestuia nu poate fi afisat in dimensiunile actuale (Svrv//bars). 352 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor O Data gi ora se inscreaza din meniul Insert- >Date and Time. Aga cum se observa si din. Ds#!ev: figura aldturati se poate alege un anumit 7 Da GE poopie aie pura a _ Pi ge ua 1 Date this page was last automatically Updated format de afigare atat pentru data cit si pentru patefermat:. 9505 2058 I ord. : eB O Comentariile, se insereazi din meniul Insert->Comment, rag BF $< HTMI generat find . De mentionar ~ : €£ RS un comentariu nu este > faisis afigat. in momentii = > 3) @|4e ® RO vizititii paginii, ac setvind doar celui realizat pagin: . O Caracterele speciale cancel |} se insereazi din meniul eden tl Insert Syntio:. xfolpla O Inserarea imaginilor, se realizeazi din meniul 4] Clip Art... Insert->Picture, in acest meniu, fiind puse la dispozie mai multe submeniuri, din care utilizatorul isi poate alege pul si sursa imaginii ce va fi facorporat? in document (vezi figura alaturat’): From File... From Scanner or Camera... New Photo Gallery... Movie in Flash Format... *% Clip Art — permite inserarea unei imagini, din New Drawing colectia de imagini a pachetului de programe Autoshapes Offices Word - = . Wordart... * From File — permite selectarea unui fisier Video. imagine de pe disc, care va fi incorporat in document; ve From Scanner or Camera — permite inserarea unei imagini, direct de la o sursi externa, cum ar fi un scaner, camer’ video, tunner ty, et Reteaua Internet 353 *% New Photo Galery — insereazi o imagine dintr-un album foto, gestionat de o aplicatie speciala din pachet. Cu ajutorul acestei aplicagii, utilizatorul isi poate adiuga, sterge si organiza imaginile proprii, inclusiv cu texte insotitoare, etc. ¥ Movie in Flash Format — insereazi o animatie in format Macromedia Flash. ve New Drawing — permite realizarea si inserarea unei imagini cu ajutorul aplicatici Drawing din pachetul Office, aplicatie care poate fi utilizata si din celelalte programe din pachet (Word, Exeel, 5.a.). % AstoShapes — permite introducerea automata din cadral unei colectii bogaie, a unei pictograme (vezi figura aldturaté). Aceasté functie este intainita la nivelul tututor aplicatiilor din pachetul Office; % WordArt — permite introducerea unei imagini realizate cu aplicatia Word4ri, aceasta fiind tot o aplicatie a suitei Offices Video — incorporeari. o secventi video fn p: Proprieta unei imagini: Principalele proprietati ale unei imagini, sunt (vezi ‘Genérel | Video} figura abituratt): Wrepnna ve eee te Wrapping ste - P la stabileste cum va fi j i ' amplasati imaginea in ye tet gue raport cu textul de ling Leyout ea, la stinga (Leff), la Aigement: Horigontal spacing: (0 dreapta (Right * sau ‘Border thickness: Yertical spacing: [a implicit. S Ye Alignment — modul de Specty size aliniere al imaginii, fara de textul unde este amplasata; ‘ 7 tsep espectrato Ye Homeontal spacing — spatiul care va fi lsat in partea stanga a imaginii; + Vertical spacing — spatiul care va fi Wisat in partea de sus a imaginiis 354 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor % Border thickness — dack se inteoduce un numar mai mare de zero, va fi creat ¢ bordura de efect, in jurul imaginii; W Sie — stabileste dimensiunca imaginii, in cazul in care se doreste a fi modificata dimensiuines implicita a acesteia; Latimea (Wid/b) si iniltimea (Heigh), pot fi stabilite ca dimensiune fix, ta pixeli (in pixel, sau in procente (in pervent). Legituri hipertext Asa cum s-a aritat la inceputul acestui capitol, o legturk se poate defini pe orice tip informagie: text, imagine staticd, imagine in miscare, etc. Legitutile hipertext se definese din meniul Inser’->Hyperlink, Se pot defini urmitoarele tipuri de legituri A) kegiturt céitre 0 destinatie inta (anard) aflata in SEES acelasi document ct legdtures, In acest caz, pentru a defini o astfel de legituri trebuie definita zona sint& (ancora), unde se va realiza deplasarea, in momentul _ GRCOSPINCERUT actiondtii legaturli. Definizea unei ancore se ANCORASFARSIT realizeazd din meniul Insert->Bookmark (vezi figura aldturati). Pentru definirea fiecirei ancore, trebuie reali : in prealabil pozitionarea in locul de unde va in afisarea, apoi se actiy anterior. | pe mentionat in FrontPage, zona unde s-a definit ancora va fi marcaté printr-un stegulet “ nu va fi vizibil in momentul afisirii paginii intr-un program de navigate. ‘Tag-ul HTML, generat la definirea unei ancore, este: text sau alt obiect de legatura Exemplu. Se doreste implemetarea urmiAtoarelor legaturi (vezi si figura , si figura ) in fisierul cu numele exemplul atm: Definire ANCORA INCEPUT Deplasare la sfarsitul documentuint Deplasare la mijlocul documentului Definire ANCORA MIJLOC Definire ANCORA SFARSIT Deovlasare ta incenutul documentului Codul HTML generat de FrontPage, pentru aceste legaturi, sunt:

Deplasare la sfarsitul documentutui

Deplasare la mijlocul documentului

text... Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor

="ANCORA SFARSIT'>

Depiasare la inceputul documentului

b) Agaturi eitre alie documente, sau cétre alte destinaii fintd (ancore) dia alte documente. Ancorele se definesc dupa acelasi principiu prezentat la a), iar pentru definirea legatutii se va alege Existing Pile ar Web Page, din fercastra afigati de meniul Insert. >Hyperting. in figuea de mai jos, este exemplificat modul de definire al unei legdturi dintr-un fisier nou, in fisieral exemp/i1.him, la sfarsitul acestuia. ‘Text to display: ajexemplut htm sane oe| See Fro Locatisk (03) : = fl asl . [fe Pane 1 4 ET RESP al Chests New. Document FIMAS_Date.MOF = FMAS_Log.LOF D:texemplul. htm J ak -EsmailAddress Ancora dela sfarsitul. = documentului escemplit.bim, se va alege prin invocarea butonului Bookmark (vezi anterioari si figura alaturat®). Tag-ul HTML, generat pentra aceasta legaturd este: Legatura catre fisierul exemplu1.htm la sfarsit Reteaua Internet 357 ©) Aegéituri catre alte adrese internet. Se definesc in caseta Adress, din fereastra afisata de meniul Insert->Hyperlink. Exempla de cod HTML, pentru definirea de legituri cétre adgese internet: legatura catre site-ui ASE Pentru definirea unei legituri citre 0 adecsi de posta electronica, se poate utiliza si comanda E-mail Adress, din aceeasi fereastra, sau la sectiunea Adress, se va tasta o adresi de e-mail, astfel: mailto:adresa. Exemplu: Dac doriti sa lasati un mesaj clic aici Formulare Un formular dinte-o pagina Web, este un obiect, prin cal asigurd comunicarea interactivd intre vizitatorul wnei pagini si detinatoral acesteia. Detindtorul paginii poate stoca si prelucra informatiile receptionate prin intermediul formularului cu ajutorul unui sistem de gestiune a bazelor de date, scripturi ee C ST Textbox CGI sau alte tipuri de programe. Cea mai simpli forma de ne i Coe . i . - 5 Text aree transmitere si receptionare a informayiilor dintr-un formular, is Upload A + . Uploa este prin e-mail, varianta care nu necesité cunoasterea vreunui checks : . - : veckbox, limbaj de programare, sau lucrul cu SGBD-uri. : > + es see wyr Option Button i Formularele se insereazi in pagina din meniul Insert->Form, FY group box i meniu care dispune de submeniuri pentru inserarea tuturor 73 Drop-Down Box 1: lor biecte specifice unui formular (vezi figura i categoriilor de obiecte specifice unui fo: ( igui 2}. Push Button | aliturati). Formularul propria zis se insereaza din submeniul Form. Oricam, chiar daca nu se insereaza explicit, un formular | din acest submeniu, odaté cu introducerea primului control, se adauga automat si un formular. El Adyenced Button | ag Picture, Sy Label Formulatul gi fiecare tip de control dispun de un set de proprietiti specifice, prin care se definesc anumiti parametrii de luceu ai acestora. Proprictifile formularului se afiseazé. din meniul Insert->Form>Forn Properties, dup& positionarea prealabild in cadmul acestuia sau clic dreapta undeva in inetiorul formularului si optiunea Form Properties. Proprictatile unui formular sunt: 358 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor sk File Name ~ specificarea unui fisier din site, care va Wheretostrefenuts seceptiona continutul = * #4 - te Ping Ele ra formularubai (necesita instalarea componentei Email address: FrontPage Server Extension’ ~ Send to databace asa cum se obser aoe ” Send ta other | exemplul captat in fig: alaturata, continuty Form properties formularului se va salva in Fomganet fisierul form _resitlts.cr, Target frame: cu extensia vizualiza si Microsoft wk E-mail adress ~ definirea unei adrese de posti electronic’, unde va fi receptionat continutal formularului; ¥¢ Send to database — transimterea confinutului formularului citre o baz de date; w% Send to other ~ transmiterea continutalui formularului citre un program special de prelucrare a acestuia, cum ar fi: sorip¢ CGI, script ASP, etc. ¥¢ Form name — numele intern al formularului; Target frame ~ cadrul in cate se va afisa formularul; Tag-ul html generat, este:
tli de controale
Fron/Page adavgi automat unui formular 4; WebSte —(new_page_2htm* 4' x nou, un buton de comanda pentru = ,
! transmitetea informagiilor continute de “~— acesta dupa completare (Submit), si un buton de comandd pentru anularea informatiilor continute la un moment dat | de formular (Rese), in vederea reintroduceri. Denumirile acestor butoane se pot schimba, din lista cu proprietiti a acestora. Utilizatorul isi poate introduce controalele pe cate le doteste in formular, in chenarul marcat cu linie punctati (vezi figura de mai sus), pentru a evita adfugarea accidentald (dacd se adaug’ un control in afara chenarului, se va adauga un nou formular) a mai multor formulare in pagina, daci acestea Nu sunt necesare, Reteaua internet 359 -Asa cum s-a ardtat, fiecare tip de control dispune de un set de proprietiti, care pot fi afisate, prin selectarea controlului, apoi una din urmitoarele variante: meniul Format- >Properties, clic dreapta pe control si optiunea For Field Properties, combinatia ALT+ENTER, sau dublu clic pe acesta. Pentru anumite controale se poate defini si un set de reguli de validare (constrangeti) care si actioneze asupra informatiilor din acestea, in momentul in care se incearci editarea continutului acestora. Aceste reguli sunt utile pentru a limita pe cat posibil greselile de completare a formularului, in scopul obtinerii unor informagii cat mai exacte. Controalele uzuaie cate se pot inseta intr-un formular sun O Caseti de text (Textbox) — utilizabila pentru tastarea unui sit de caractere, numete, etc. Proprietatile unei casete de text sunt: ve Name — numele intern al controlului, sub care poate fi referit din pagina web; este o proprietate comuni pentru toate tipurile de 7 | controale; Wioth ivcheracters: BO Taborder: — [ | Initial value — valoatea impliciti passwordfied: Cee @ Ny | (predefinita) a controluluis | v Width in characters — lungimea afisata a controlului; + Password field — se poate opta pentru mascarea informatiilor introduse (Yes) prin intermediul unui caracter generic, sau afigarea in clar a acestora (No). Mascarea (ascunderea) caracterelor introduse, este utili atunci cind se doreste ca anumite informatii introduse s4 nu poati fi citite de persoanele din jutul celei care se afl la calculatot, cum ar fi spre exemplu o parol de acces. % Tab order — este o proprietate comuna tututor controalelor uaui formular, si se referd la ordinea de vizitare a acestora in cadrul formularului. Din butonul de comanda Validate, se activeaza fereastra unde se pot defini reguli de validare, pentru fiecare control: * Data type ~ stabileste tipul de informatie acceptat in caseta de caractet), Integer (numere intregi), Nzmber (orice numar) : Text (orice ¥& Text format — stabileste modul de afisare al continutului casetei de text, in cazul in cate proprictatea Data Type are valoarea Text: 360. Bazele tennologiei informatiei si comunicatiilor Display name: f nS : es Cateye: Ra -] i Fest format <6 aes Letters ©! Whitespace FS” Digts. | other: Numeric format - ‘Gouging fap teal Degimalt Data length © Reaured Data value (spatii), Ovier (alte caractere); Letters (litere), D. we Data Le rangimea minima (Mir dng) sau maxima (Max length) accepta completarea continutului casetei de text. ve Data Waive — stabileste dacd valoarea continut’i de control, trebuie si respecte amumite conditii de comparare, pentru a fi acceptati. Condifiile se definesc cu ajutorul operatorilor de comparare cunoscuti: > (Greather than),< (Less than),>= (Greather than or equal t0),<= (Lass than or equal t0),= (Equal to),<> (Not equal ta). in cazul in care trebuiesc respectate doua contitii, se utilizeaz’ operatoral Aad must be. O Caseta de text de dimensiuni mari e (Text Ard) ~ au dispune de proprietatea Password field, in schimb mai ate o proptietate suplimentara fata de o caseta de text obignuita, numit& Number of Lines, care stabileste numarul de randuri ale casetei. O Caseta de validare (Checkbox) — ERE control cu doud stiri: selectat (proprietatea Initial state: Checked) sau neselectat (proprietatea Initial state: Not checked). Proptietatea Value, stabileste valoarea interna. a controlului in cazul in care acesta este selectat. Exemplu de utilizare: ‘aseta de text iQimensiuni mari. Explicatie Aceaste poate afisa Suntett student 7 ¥ | Reteaua Internet 361 O Butonul de optiune (Radio button) — control cu dowd Studit: stiri, asemandtor ca functionalitate cu caseta de validare, cu precizarea cd butoanele de optiune, pot fi grupate, in Superioare “ Medi * asa fel incat utilizavorul si poata selecta o varianta din mai multe posibilitati (vezi exemplul). See Pentru a realiza aceastd grupare, toate butoanele de optiune din Gop pene: cadtul unui grup trebuie si j d value: ‘Superioare | ptimeasca ™: acclai ta UME ie state: Selected Cot slerted (proprietatea Name). Fat de caseta Tab order: i 1 de validate, proprietatea Initial State, ate valorile Selected, atunci gym. | cand butonul este selectat si No? = selected, atunci cand nu este selectat. © Grupul de optiuni (Group box) — Studi sealizeavi gruparea automati a Superioare ** Medit butoanelor de optiune, nemaifiind necesari interventia _utilizatorului pentru a realiza aceast4 grupare. O Lista de valori (Drop Down Exemplu de lista simpla:_ Box) — imbraci dowd forme: lista simpli de valori si lista derulanta de valori. Alegeti masina dorita pentru inchiriere: Matiz Proptietatile acestui control sunt: x coloana Choice — numele Exemplu de lista derulanta: frei variante a listei: fiecirei variante a listei; Alegeti masina dorita pentru inchiner % coloana Selected — indic& daca varianta este selectata implicit (Yes) sau nu (No); ww Height - daci are valoarea unu, controlul va fi de tip lista derulanta de valori; dact este mai mare de unu, conttolul este de tip lista simpld de valori; 362 Ye Allow multiple selections — stabileste dacd se pot selecta simultan mai multe variante din lista afisata. Daca are valoarea Yes, controlul va fi de tip lista simpli de valori, indiferent de — valoarea proprietatii Hejghr. w% Butoanele Add, Modif), Remove — permit adaugarea, modificarea respectiv stergerea unei variante; tr Butoanele Move Up, listei. O Butonul de (Push Button) — czeeaza un buton, care in momentul actionarii, poate es ve actiune definita de utilizator: co) cata: we trimiterea (proprictatea Swhmil) continutului formularului S8azele tehnologiei informatiei si comunicatiilor ces Nome: Masina | Cholee 28a Mercedes | Cielo Yaluefiabele ‘Button typer | citre locatia internet, precizata in proprietatea ACTION a formularului; *% anularea (proprictatea Rese‘) confinutului curent al formularului, in vederea introducerii altor date. *xProprietatea Value/Label stabileste textul afigat de buton. Crearea tabelelor Tabelele, se insereaza in FrontPage din meniul Table->Insert->Tabke. Celulele unui tabel dintr-o pagini WEB, pot confine orice tip de informagie: text, imagini, lepaturi hipertest, alte tabele, etc. Unele caracteristici ale unui tabel se pot stabili chiar de la crearea acestuia: Reteaua intemet 363 O Size — stabileste numarul de randuri —teveet Tools (Row) si numérul de — ~ Srabeleyoutteds A © Digable fayout coloane (Columns); Fo oe tes O Layout — elemente referitoare la alinierea tabelului (Alignment) pe centru (Center), a stanga (Leff), la dreapta (Righ); Cell padding — BR spatiul din. jurul © cettpsdding: continutului — fiecirei celule; Cell spacing — spatiul dintre celule; — ! Alignment: Cebspacina: Specify width — Borders dimensiunea tabehului, Sizer { raportatd Ja Golo: | dimensiunea — fezestrei 1 Collapse table Border Background (in ponent), sau dimensiune fixi a See) Color: Automate | acestuia in pixeli (In pixel), indiferent de suprafata ferestrei. Similar se _ stabileste ie “ote cesam = : : indltimea, din rs me Se ptoprietatea Specify Height, Figura 6. 18 Properietatile unui tabel O Borders stabileste caracteristicile globale ale bordusii (contururilor) tabelului; Sige ~ grosimea bordurii tabelului; Color ~ culoarea de bazit a bordutii tabelului; Light Border si Dark Border stabilesc dou’ nuange ale bordurii tabelului cate vor forma culoarea bordurii tabelului. O Inserarea de rinduri (Rows) si coloane (Colum) sc T= aaI realizeazi din meniul Taie ->Insert >Rows or Columns, © RGB Cohan caseta Number of rams. bors se2.tion va insera randuri —ysmerofrows: «Tf deasupta, Below selection, imilar existind — Loceton: a optiuni si pentru coloane de insezare la sténgs (Leff oF © above selection Selection), respectiv la dreapta (Right of Selection). © Inserarea unei singure celule, se realizeaza din meniul Table->Insert->Cell. | | | | | a 364 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor O Titlul tabelului, se stabileste din meniul Table->Insert-> Caption. O Unirea mai multor cehule intr-una singurd, se realizeaz prin selectarea celulelor de unit, apoi se activeaza meniul Tabk -> Merge Cells. O impartirea uncia sau mai multor cclule in mai multe se realizeazd din meniul Table ->Spiit Cells f (vezi figura alaturata). Se poate opta pentru impartire in mai multe coloane (Split into Column) sau in mai multe rainduri (Spit into rows). Numarul acestora se stabileste in caseta Nwmber of Columns pentru impairtirea in coloane, si Number of Rows, pentru impartirea in randuri. O Stabilirea caracteristi- cilor uneia sau mai multor celule, se realizeaza prin selectare si Yertesletonment: [Defeat : Bee apoi activarea meniului Rows spanned: Specify height: a4 Table->Table Propertivs-> corsa arnt for ' Call s | £7 tieader colt: | Horizontal aligament — © Newnes | alinierea’ — confinutului Petes -——— - - | celulei din punct de waticbarders automate | | , eae ay vedere orizontal: la Dark bers: Auomatic | stinga (Le), la dreapta Petorourd - “a : Car: (7 automate (Right), pe centra (Cents, la sténga si la dreapta Custipy i % Vertical alignment — alinierea continutului celulei din punct de vedere vertical: in partea de sus a celulei (Top), in partea de jos (Bottom), in centru (Middle); ¥ Header Cell — celula face parte din antetul tabelului; 7 io Wrap — dacd este marcata, continutul celulei nu se va scrie mai multe vc No Wi d St te ul celul E alt randuri, iar dac& acesta nu incape in dimensiunea cclulei, aceasta va fi redimensionata pe orizontala atat cat este nevoie; se Use background pidure — stabileste un Gsiex imagine, care va fi afigat in fundalul celulei; Ye Background color — caloatea fondului unei celule; sk Rows spaned—numanul de cinduti pe care l cup’ celulas + Cohonns spaned — numdral de coloane pe care il ocupa celula; Rejeaua Internet 365 ¥ Borders — stabileste culoarea bordurii (Color); +X Spooify width, specify height — se stabilegte Vitimea si indltimea celulei. Caracteristicile unui tabel se modificé din meniul Tabfe->Tavie Properties->Tabhe, fereastra afisaté find cea din Figura 6. 18Error! Reference source not found.. 6.7.18 Alte componente web Pot fi adiugate din meniul — Insert-> Web Commorentiypes Choose artetfect: Component. ta figura aldturati = se. pot , wf | Web Search IAG Sercadsheets and charts i Hie Courtar I interatve Stan vizvaliza o parte din ee safery juni Fi Included Content optiunile disponibile. = Link bars 4 |B] Tee of contents ake tet src harzontyecoss he sr, i Efectul de text defilant. Se realizeazd din opriunea Marquee (tag-ul HTML are acelasi nume). acest text defieaza pe ecran dela stanga la dreapta “Behavior Principalele optiuni ce se * Scrat { pot configura: © sie i : Aterate 1 © Text — textul cate va defila; Repe Continususly © Direction — directia . din care defileaza textul; Background calor: __ Ackomatic © Speed — viteza de defilare; ha © Behavior ~ modul de defilare a textalui: Seroil ~ doar intz-o dizectie Alternate ~ cand se termina un ciclu de defilare intr-o directie se reia din directia opusa; 366 Bazele tehnoiogiei informatiei si comunicatiilor e Size—dimensiunea casetei textului defilant; © Repeat — numirul de reluiri ale defilarii textului, Opriunea Comlinuosly se foloseste pentru defilarea infinita a textului; © Background color —culoarea de fond. Butoane de comanda cu efecte prestabilite. Se integreazi in pagina din optiunea Tnteractive Button, ton 'Fene "nage Acestea au deja prestabilite efecte cate se activeazi in anumite situatii (de exemplu se schimbi culoarea de afisare a textului din butonul de x : Embossed Capsule 4 comanda la trecerea mouse- embossed Capsule § i au la {Embossed Cepsule & iui pe deasupra sau [Eoeed cape actionatea acestuia) si imagint Embossed Capsule 8 [Embossed Capsule 9 {Embossed Rectangle 1 de fond. Configurares 2 sormea mbossed Rectangle 2 butoane de imborsed Rectangle 3 izeazi prin intermediul a ‘embossed Rectangle ¢ realizeaza prin incermediul iEnboned neeere trei sectiuni, afisate sub forma Embossed Rectangle 6 a frei ferestre. Astfel, in | let: fificeazastease sectiunea Button (vei imaginea alaturaté), se pot configura urmadtoarele opfiu variante; ¢ Text— textul afisat pe butonul de comanda; © Link —legitura hipertext activata la actionarea butonului. Reteaua internet 367 Sectiunea Font permite stabilixea cAtorva caracteristici patton fot | mage | referitoare la caracterele cu. Preview: Move cursor over button and clek for samp. care este scris textul afigat de po : buton (vezi si imaginea , : alaturata): © Font — stabileste setul mo de caractere utilizat; ais ci Font Stes fe ‘ ee Reser 10 e Font Style — stabileste tS Ee eo a 5 Sy alc a stilul de afigare al fee at i : caracterelor (Ital iol ale “4 a Memmie Sane Tr od inclinat, Bo/d-ingrosat, on 2” orignal Font Color? Bold Ualicingrosat si ZEEE inclinat); = Horigontal Alanment: erica! lgrment: Siew dh ‘ue Sige dimensiunea (omer) [eee] cazacterelor; ° Hovered Font Color — stabileste culoarea de afisare a textuiui din butonul de comanda la trecerea cu mouse-ul pe deasupra acestuia; © Pressed Fort Color - caloarea de afisare a textului din butomal de comanda in momentul actionarit acestuia; © = Original Font Color ~ culoarea impliciti de afisare a textului din butonul de comanda; © Horizontal Alignment — olinictea pe otizontals a textului afigat de butonul de comandas © Vertical - comanda; ment — alinietea pe vertical a textului afisat de butonul de 368 Bazele tehnologiei informatiei si comunicati Sectiunea Image, configureazi cateva aspecte legate de imaginea afisati de butonul de comand (vezi figura aliturata), din care cele mai importante sunt: © Width ~ hangimea butonului de comanda; © Height — inalsm: butonului comanda; in cazul uneia din antetioare, redimen: Se realizeaza din optiunea Spreadihest and Charts, fiind puse la dispozitie trei oppiuni: Component type: Ber Dynamic Effects 12 ‘Web Search Cea Button | Font Image’ wieth: Heh bool | eho Sy tehtasnprepaitions { Create hover image FP Create pressed image I reload button images © Make the button 2 JPEG image and use this background colors © Office Spreadsheet — entra inserarea unei foi de calcul avind aceleasi caracteristici si functionalitati cu a un de altfel ediratd la alegere chiar in i foi de calcul Ex: el, aceasta putind fi Excel, printr-un singuri clic pe optiunea Reteaua Internet 369 new_page_i.htm* nr <> [aS] 7 af Be no bf. ! Ls 3] Produs Cantitate Pret Valoare = 10, 34 340 20 36 600 \ Sheth ef Figura 6. 19 Foaie de calcul inserata intr-o pagina web © Office Chart ~ integreazi in pagina web un grafic, opfiunile de configurare, fiind aseminatoare cu cele de la createa unui grafic Excel. Definires unui grafic se xealizeaza in trei pasis PELTernnn eae =] a. se alege sursa de date . Ss graficuluis Pentru a utiliza date S##5e [pstererge| tps | dintt-o foaie de calcul aflata in pagina web, se alege a treia optiune (Data from the following page ‘D. setect where the chart dats comes from: Q © Data typed into a data sheet. wo " item). in imaginea alaturaté se fae ota ron Sdstahade boo Guery. observa modul de selectare a foii ee cee de calcul definiti anterior (din a) ‘© Date from the following Web page tem: Figura 6. 19). D set cotals for the data tyne Ranges | ‘Gick to set the spreadsheet ranges. 370 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor b. fn sectiunea Data Range se stabilesc seriile de — date teprezentate in grafic. Asa cum se reamred din figura aldturati, s-a definit o serie de date pentru afisarea comparativa a valorilor produselor. Seriés name: [Produs ‘Category Labels: [Sheeti padzgag3 ‘Yahue rectigoe2:eD53 EM a c, Ultimul pas, _ presupune i alegetea tipului de grafic. In figura Bate source | Datenenge Type | aliturati se pot oberva toate — categoriile de grafice disponibile. Pentru graficul prezentat ca exemplu, s-a ales varianta afisitii sub forma de coloane. [Et SmoothLine @ Pie [se X¥ Gcatter) “| (St Bubble cule: tabla — © Office Pivot Table — integreaza in pagina web un tabel pivot, tabel care permite 0 vedere multidimensional asupra datelor provenind dintr-un tabel Excel sau alta sursa de date. Tabelele pivot sunt familiare celor care le utilizeaza in mod Reteaua Internet 374 freevent in Microsoft Excel, sau celor familiarizati cu cuburile OLAP” gestionate de alte produse informatic 6.7.11 Efecte aplicate asupra unei pagini sau unor obiecte dintr-o pagina 6.7.11. Efecte de tranzitie aplicate unei pagini. Se stabilesc din meniul Forwar- >Page Transition, optiunile ce trebuiesc —_configurate prezentate in figura aléruraci. In sectiunea Event se stabileste momentul in care se aplicé un aed efect: Duration’ “Boxin ‘fesconds): Box out © Page Enter - ja afigarea sce in ~ ‘Circe out continutului paginit; Wipe up Baurott pagin © Wipe down oj] Wipe right Wipe le Nertical binds OK Cancel 3g Eee “| 3) * Page Exit —\a parisivea pa; © Site Fiater—a afigavea psimei pagini « unui site; « Site Exit-~1a pavasivea site-ulvi; Efecteie propriu-zise de tranzigie se stabilesc din cascta Transition effect, iaz durata de aplicare a unui efect, din caseta Duration. 372 Bazele tehnologiei informaiiai si cor 6.7.11.2. Efecte/actiuni aplicate obiectelor dintr-o pagina. Aplicatea unui efect sau a unei acuni unui obiect dintr-o pagina, se ealizeazA prin sclectarea obiectului respectiv. si apoi_activarea meniului Format->Behaviors. Actionarea aceswi efect activarea panoului de comenzi rapide Behaviors (vezi figura aliturat’). fn cadrul acestuia exist? douk butoane de comands: Imrt, penttn adiugarca unc! actiuni si Delee, pntru eliminarea unei actiuni deja adiugate. Adaugarea unei actiuni aplicabile unui obiect selectat, se realizeaza practic in doi pasi: a. se alege mai intai actiunea ce va f aplicata obiectului selectat; b. se alege evenimentul la care va fi declangatd actiunea selectata anterior. niu are ca Exemplu: Pentru a inilexe mai bine modul de definire al une: unui clic de mo in se alege din panoul Beha: apoi Set Test of Status Bar. Bchoviors f Call Seript Change Propetty Change Property estore Cheek Browser Check Flusin GoToURL Dpen Browser Window Play Sound Popup Message Preload Image Reteaua Internet 373 Dupi alegerea actiunii, panoul Behaviors ~ Behaviors afigeazi automat, lista cu evenimente si Gy actiunile asociate acestora. Implicit evenimentul selectat este onmoxseover la | Insert ¥ Delete, trecerea cu mouse-ul pe deasupra obiectului), iar pentru a reactiona la un clic de mouse, trebuie si se aleagi evenimentul oaelick. Scripts On Tag:

‘Set Text oF Ste — : . . fick Similar se pot adiuga si alte tipuri de | actiuni asupra obiectelor dintr-o pagina ondblelick web (acestea sunt destul de sugestive), © onhela maniera de operare fiind aseminitoare. onkeydown onkeypress onkeyup | onmousedown conmousemove onmouseout ‘ onmouseaver fonmouseup 6.7.12 Definirea stilurilor intr-o pagina web in FrontPage, definirea unui stil se realizeazi din meniul Format->Siyl, pasii care trebuiesc urmati pentru definirea unui stil nou find prezentati in figura urmatoare. 2 Ea) [Pranacrari Peroreph preview = rans ocr: ‘Bieta - [Paragrach =|) Charecterprawew AsBbYyGgj Figura 6. 20 Definirea unui stil nou 374 Bazele tehnologiei informatiei si comunicatiilor in cazul fn cate se defineste un stil valabil doar pentru un anumit tag HTML (Figura 6. 20, pasul @), acesta va fi definit, respectind forma general de definite a unui stil: Nume_TAG_HTML.nume_clasa Stabilirea caracteristicilor stilului se realizeaza din butonul de comanda Format (Figura 6. 20, pasul @), acestea putind fi modificate ulterior, de cAte oti este nevoie. Atasarea unui figier care confine stilurile ce vor fi aplicate continutului pagii curente, se realizeaza din meniul Format->Siyle Sheet Links. Modalitatea de aplicare cea mai simpla a unui stil, in FrontPage este utilizarea barei de instrumente Formatting, asa cum se poate tematca si din imaginea urmitoare. new_page_i.him* [EBRARAGRAFIS] Normal Pe WT Addioss 9 Buleted Lit | 2 Delaut Character Sive 4 Defined Teen § Definaion F Drectoy Lit 4 Numbered List 5 Nomal ae 1 Noral bbb. Figura 6. 21 Aplicarea unui stil asupra unui text Bazele tehnologiei informatiilor si comunicatiiior 375 CUPRINS CAPITOL 4 BAZELE TEORETICEALE PRELUCRARII ELECTRONICE A DATELOR. 1.1. Aspecte generale privind tehnologia infcrmatiei si comunicatiitor4. 4.2. Sistemul informational si sistemul informatic. Definitie, rol si eilemente componente. 1.3. Notiunile de informatie, data si decizie. Clasificarea informatillor si fluxurilorinformattonale 41.4. Sisteme de numeratie. Conversia datelor dintr-un sistem de numeratie in altul 4.5. Coduri de reprezentare a datelor CAPITOL 2 ARHITECTURA CALCULATOARELOR PERSONALE.... 2.1 Arhitectura sistemelor electronice de calcul: notiuni generale... .2 Arhitectura unitatii central 2.2.1 Microprocescrul (CPU) 2.2.1.1 Arhitectura micriprocesorul \ 2.2.1.1.1 Nucieul procesorului \ 2.2.4.1.2 Memoria Cach \ 22.1.2 Paramettii de evaluare @ microp \ 2.2.1.3 Evolutia microprocesoarelor calculatoarelor personale 79.22 Memoria interna... 2.2.2.1 Memoria ROM .. 2.2.2.2 Memoria RAM.. 2.2.2.2.1 Tipuri constructive de memorii RAM 2.2.2.2.2 Parametrii de evaluare ai memorie’ i 2.2.2.2.3 Tipuri functionale de memorit RAM. 2.2.3 Piaca de bazé 2.2.3.1 Interfata procesorulu 2.23.2 Circuitul chipset ... 2.2.3.2.1 Arhitectura cirouitului chipset 2.23.22 Evaluerea chipset-ului... 2.2.3.3 Magistratele de comur'catis 2.2.3.3.1 Magistraleie 2.2.3.3.2 Magistrala de intrati / jest 2.2.3.4 Interfetele microcalculator 2.2.3.5 Conectorli de extensi 2.2.36 Ceasul sistem si bate 2.2.3.7 Sursa de alimentare si reguiatorul de tensiunt 2.2.4 Principiile de functionare a unui calculator personal 376 Bazele tehnoiogiei infermatiilor si comunicatiilor 23 Arhitecture seninementelor penifaries 23.4 a CAPITOL 3 MEDI DE STOCARE A INFGRMATIILOR.. 3.4 Medi de stocare magnetice.. 3.1.1 Concepie fundamentale ale discurilor magnetice 3.1.2 Formatarea discurilor magnetice .. ae © 3.4.3 Hard diskul........ 3.1.3.1 Geometria hard disk-ului.... 2.1.3.2 Controiere de disc...... 2.1.3.2.1 — Interfata IDE si EIDE. 313.22 — Interfata SCS) . 3.13.23 interfata RAID 3.1.4 Discul flexibil (Floppy disk). 3.1.5 Banda magnetica 3.2 Medii de stocare optice.. 3.2.1 CD-ROM... . 3.2.1.1 Organizarea fogicd a CD-ROM. 3.2.1.2 CD —inscriptioil.... en 3.2.1.2.1 Unitatea cbs Recordable. 3.2.1.2.2 Unitatea de CD-RW (CD- 3.2.2 DVD-ROM (Digital Versatile Disk) ....... CAPITOL 4 SISTEMUL DE PROGRAM 4.4 Programele de baz 4.1.4 Programele sistemului de operare 4.4.4.1 Modul de tnearcare a unui sist 44.4.2 Moduri de exploatare pentru 4.1.2 Programele utilitare, de serviciu si traducdtoare 4.2 Programeie apticative sau generatoare de aplicati 4,3 Prograrnsie specializate sau pachetele de programe .... 44 Sistemul de operare UNIX... 4.4.4 Prezentare generala Bazel iehnologiei informatillor si comunicatiilor 377 44.2 Structura sistemului de operare UNIX. .3 Instalarea gi lansarea $.0. UNIX... 44.4 Sistemul de 44.5 Sistemul de proiectie al fi 448 rozentarea comenzilor mului de operare UNIX.......... 44.64 Comenzi pentru iucrul cu directoare. soseeence W462 2 Comenzi pentru gestion 4463 Comenzi pentru u 446.4 Comenzi pentru gestionarea proceselor.. 4.4.6.5 Comenai informationate... 446.6 Comenzi privilegiate ......... 45 Prezentarea general a sistemului de operare LINUX... CAPITOL S RETELE LOCALE BE CALCULATOARE. 5.1 Prezentare general 5.2 Avantajele utili efolelor de calculatoare... 3 Clasificarea retelelor de calculatoare. Arhitectura retelelor de saiculatoare. aoa gs tho Sistemul de operare Windows NT 3 Sever 4.0 5.5.1 Windows NT caracterizare g 5.5.2 Concepte privind or $5.3 Partajarea dosarelor si fi 5.5.4 Controlul evenimentelor din retea jerver 4.0 emul de operare Windows NT... CAPITOL 6 RETEAUA INTERNET sesame 6.1 Prezentares generala a retelel fi 6.1.1 Concepte furdamentale asociate r §.1:2 Adresarea in INTERNET. 6.2 Servicii Internet 6.2.4 Serviciui FTP, 6.2.2 Serviciu! 623 Ser 6.2.4 Alte servicii int mail 84 Motosre de 6.5 Projectarea pag! 6.5.1 Proiectarea pe: 68.2 é tor HTML Marcatori, atribute, enti z i document HTML 3 Salvarea, vizu 54 Pra 6.5.4. 378 Bazele tehnologiei informatiilor si comunicatiilor 6.5.4.2. Introducerea de liste ih documentele HTML.. 6.5.4.3. Generarea legaturilor hipertext » documentele HTMI 6.5.4.4. includerea in documentele HTML a elemenielor multimedi: magini grafice, formate video si formate audio. Definirea de cadre th documeniele HTML Definirea de tabele in documentele HTML. Crearea de formulare th documentele HTML . Aplicarea foilor de stil ir paginile ¥ 6.8 Documente XML - concepte de bazé.. 6.6.1 HTML i XML... 6.6.2 Realizarea decumentelor XMI 6.8.3 Deciararea elemenielor fiu. 6.6.4 Editarea XML ceo 67 Generatorul de pagini WEB Microsoft FrontPage 6.7.4 Introducere... 67.2 Crearea paginilor sisit te-urilor Wi 6.7.2.1. Crearea gi intretinerea paginiter Web individuale 6.7.2.2. Crearea gi ntretinerea sit lor Web. Facilitati sp i 6.7.3 Facilitéti oferite in gestionarea site- uflor.. . 6.7.4 Definirea parametrilor principali ai unei pagini WEB. 6.7.5 Formatarea caracterelor 6.7.6 Formatarea paragratelor. 6.7.7 Definirea listelor de etemen| 67.8 Definirea bordurilor si a umbrelor.... 6.7.2 Insererarea abiectelor HTM 6.7.10 Alts componente web...... 6.7.11 Efecte eplicate asupra unel pagir 6.7.11.1. Efecte de tranzitie aplicate une! pagini. . 6.7.11.2. Efecte/actiuni apticate obiectelor dintr-o pagina. 372 8.7.12 Definirea stilurilor intr-o pagina web... 2% mal @ bechat XE), aamai teza Tse BAZELE TEHNOLOGIE! UMC ey e